Landzonetilladelse. Tilladelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landzonetilladelse. Tilladelse"

Transkript

1 Returadresse:, DATO 14. oktober 2019 JOURNAL NR Landzonetilladelse Tilladelse til at opføre en maskinhal/lagerhal på ejendommen matr. nr. 19a, Jorløse By, Jorløse, beliggende Jorløse Tved 1, 4470 Svebølle. Der er søgt om tilladelse til at opføre en maskinhal/lagerhal på 201 m 2 på ovenstående ejendom, hvilket forudsætter en landzonetilladelse efter planlovens 35, stk. 1. Tilladelse meddeler hermed, i henhold til 35, stk. 1, i planloven, landzonetilladelse til at opføre det ansøgte. Tilladelsen er meddelt på de vilkår, der er nævnt i næste afsnit. Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget til Planklagenævnet over tilladelsen, skal nævnet tage stilling i sagen, før tilladelsen kan udnyttes. Tilladelsen vedrører kun forholdet til landzonebestemmelserne i planlovens kapitel 7. Andre nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. Sagen videregives herfra til byggesagsbehandling. Landzonetilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra datoen på dette brev. 1/7

2 Vilkår Tilladelsen er meddelt på følgende vilkår: at der opnås eventuelle andre nødvendige tilladelser og dispensationer. at det ansøgte i øvrigt opføres i henhold til indsendte tegninger og beskrivelser. at der kan forekomme justeringer i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Forhold til andre myndigheder Hvis der under bygge- eller jordarbejder konstateres eller forårsages en forurening af jorden, skal kommunen underrettes, jf. 21 i miljøbeskyttelsesloven. Hvis der sker arkæologiske fund ved anlægsarbejder, skal arbejdet standses og ansøger skal rette henvendelse til Museum Vestsjælland på tlf. nr eller per Kommunen har orienteret museet om tilladelsen ved kopi af dette brev. På kan der desuden findes vejledning om arkæologi for bygherre, hvis der skulle komme arkæologiske interesser i spil. Naboorientering Der er ikke foretaget naboorientering efter planlovens 35, stk. 4, idet det skønnes, at det ansøgte er af underordnet betydning for naboerne, jf. planlovens 35, stk. 5, da den nærmeste nabo bor ca. 90 meter væk og der er afskærmende beplantning imellem det ansøgte og boligen. 2/7

3 Redegørelse Der er ansøgt om tilladelse til at opføre en maskinhal/lagerhal på ca. 201 m 2 på ejendommen matr. nr. 19a, Jorløse By, Jorløse beliggende Jorløse Tved 1, 4470 Svebølle. Idet det ansøgte er på mere end 50 m 2, forudsætter det en landzonetilladelse efter planlovens 35, stk. 1. Ejendommen har 1,8 ha jord. Det ansøgte maskinhal/lager er 20,8 x 9,7 meter og bliver ca. 201 m 2. Højden bliver 4,7 meter. Den bliver bygget i polyester lakeret stålplade i mørkegrøn farve. Hallen skal bruges til opbevaring af hø og halm. Derudover skal den også kunne opbevare traktor, trailer, plæneklipper og andre store haveredskaber, da den nuværende oplagring ikke fungerer. Det meste står udenfor, idet de andre udhuse ikke kan benyttes til disse formål, og der er et behov for at det kommer i tørvejr. Det ene udhus bliver brugt til hønsehus og opbevaring af kernefoder til heste og høns. Hestene har et læskur som kan bruges både vinter og sommer. Det andet bliver brugt til bilgarage, værksted, vaskerum og opbevaring../. Klagevejledning vedlægges som bilag Facade tegninger 3/7

4 Placering af maskinhus Ifølge plan gælder bl.a. følgende retningslinjer for området Det åbne land er primært forbeholdt jordbrugserhvervene og friholdes som hovedregel for anden anvendelse. Etablering af byggeri og anlæg samt ændringer i arealanvendelsen skal foregå under hensyntagen til landskabets karaktergivende træk og oplevelsesmuligheder, herunder skala, visuelle sammenhænge samt eksisterende bevoksnings- og bebyggelsesstrukturer. Vurderingen skal tage udgangspunkt i de specifikke landskabskarakterområder I LANDSKABER MED GENERELLE BESKYTTELSESINTERESSER skal byggeri og anlæg samt ændringer i arealanvendelsen, så vidt muligt indpasses i landskabets karakter under hensyn til det enkelte karakterområdes oplevelsesmuligheder, nøglekarakteristika og tilhørende anbefalinger. Det ansøgte ønskes opført indenfor Landskabskarakterområdet Kelleklinte. Det er karakteriseret ved at være et: Et højtliggende storbakket landskab med omfattende udsigter herunder udsigt over Bregninge Hedeslette, Kalundborg og Tissø. Bebyggelsen består af ti landsbyer der har træk efter stjerneudskiftning. Dog er mange af gårdene blokudskiftede. 4/7

5 Gårdene er udviklet og består ofte af forholdsvis store og nye bygningsmasser. Både i den østlige og den nordlige del af karakterområdet ligger to hovedgårde. I tilknytning til hovedgårdene er flere Husmandsbebyggelser. Følgende aktiviteter kan påvirke karakterområdets integritet og oplevelsesværdi negativt: Tilplantning af det åbne landskab, herunder opdeling af store markflader Om-, til- og nybyggeri af og ved gårde og huse, der ikke harmonerer med de respektive hovedgårdsanlæg og de tilhørende arbejderboliger Om-, til- og nybyggeri af huse, der ikke harmonerer med husmandsbebyggelsen mellem hovedgårdene Byggeri og anlæg placeret højt i det kuperede landskab. Ny bebyggelse og anlæg, der slører de eksisterende landsbyafgrænsninger og strukturer Beplantninger, bebyggelse eller anlæg, der hindrer udsigt fra de højtliggende områder særligt i området mellem Forsinge, Jorløse, Kelleklinte og Svebølle Bebyggelsen ligger i tilknytning til ejendommen og vurderes ikke at være skæmmende i forhold til områdets udsigter. Det ansøgte harmonerer godt ind i en helt almindelig husmandsbebyggelse, som ikke ligger i tilknytning til en landsbyafgrænsning. Det ansøgte vurderes ikke at have nogen væsentlig betydning for udsigten i området mellem Forsinge, Jorløse, Kelleklinte og Svebølle idet der er en god afstand på over 2 kilometer fra det ansøgte SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER er områder, der fortrinsvis skal anvendes til jordbrugsdrift, da de har en høj dyrkningsværdi Arealer til jordbrugsdrift skal i størst muligt omfang friholdes for andre aktiviteter. Ved inddragelse af jordbrugsarealer til ikke-jordbrugsmæssige formål bør arealforbruget begrænses mest muligt, især inden for de SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER. Der udtages ikke landbrugsjord i drift i forbindelse med det ansøgte, og det vurderes derfor ikke at være i strid med udpegningen som værdifuldt landbrugsområde. Det ansøgte er beliggende i et område der er udpeget som værdifuldt kulturmiljø Hovedgården Vesterbygård. Oprindelig en middelalderlig hovedgård, som i sin lange historie har været både bispegods, krongods og adelsgods. I 1719 blev gårdens jorder udvidet med 4 nedlagte gårde i Vesterby og nabogården Saltofte. Fra 1750 til 1843 lå gården under Lerchenborg, men blev atter solgt fra.hovedbygningen i sen-empire er opført i én etage med tegltag. I parken lysthus og voldgrave, som også fremgår af kort fra 1800-tallet, og i området i øvrigt alleer, godshuse, smedje, store herregårdsmarker og hovedgårdsdiger, der omslutter størstedelen af jorderne. 5/7

6 Bærende elementer og strukturer er samt sårbarhed/trusler: Det storslåede hovedgårdsanlæg med hovedbygning, avlsgård, brolagt gårdsplads og kørearealer, samt stor, delvis muromkranset park med voldgrave og firesidet herregårdsplads(?), alléer og lysthus, små landarbejderhuse og smedjen med dam og bolig Store herregårdsmarker omgivet af diger og gamle, levende hegn og de velafgrænsede skove Nedrivning eller om-, til- og nybyggeri af og ved gårde og huse, der ikke harmonerer med den eksisterende bebyggelse, samt manglende vedligeholdelse Nybyggeri, tilplantning, fjernelse af levende hegn og karaktergivende beplantning og tilgroning på agerjorderne og i parkområdet Det ansøgte vurderes ikke til at have nogen væsentlig betydning for kulturmiljøet, da det ligger i den absolutte udkant af kulturmiljøområde. Der er mindre end 20 m fra det ansøgte og til afslutningen af det værdifulde kulturmiljø. Der meddeles normalt ikke tilladelse til at opføre godt 200 m 2 sekundær bebyggelse på en beboelsesejendom. I det konkrete tilfælde har ejendommen en mindre bolig på 74 m 2 og den sekundære bebyggelse er fuld udnyttet. Ejendommen har et jordstykke på 1,8 ha, som er en god størrelse til f.eks. hobbylandbrug og hestehold. Den ansøgte hal vurderes at have en rimelig størrelse i forhold til ejendommens areal og brug. Konkret vurderes den ansøgte maskinhal/lager at kunne opføres uden at have væsentlig negativ betydning for landskab, kulturmiljø og natur og uden at være til gene for naboer. Kommunen har i sin behandling af den konkrete sag lagt vægt på: at det ansøgte ikke vurderes at være i strid med retningslinjerne i Kalundborg Kommuneplan at det ansøgte vurderes at være af underordnet betydning for naboerne. at det ansøgte vurderes at være af rimelig størrelse i forhold til ejendommens jordtilliggende. at der, ved denne tilladelse, ikke tilsidesættes hensyn, som planloven skal varetage. Offentliggørelse I medfør af planlovens 35, stk. 9, skal landzonetilladelsen offentliggøres. Det sker ved annoncering den på s hjemmeside. Med venlig hilsen Sørine Lærke Sørensen Landskabsarkitekt 6/7

7 Kopi af denne afgørelse sendes til: Bygge Information A/S, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Botanisk Forening, DN Kalundborg, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Ornitologisk Forening, DOF Vestsjælland, Friluftsrådet, Kulturstyrelsen, Museum Vestsjælland, Klagevejledning efter planloven Der kan klages til Planklagenævnet over landzonetilladelsen og de vilkår, der er knyttet dertil. Ret til at klage har, i medfør af planlovens 59, ansøgeren selv, Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, samt lokale foreninger og enhver med væsentlig interesse i sagens afgørelse. Klageberettiget er endvidere landsdækkende foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, der dokumenterer dens formål, og repræsenterer mindst 100 medlemmer, samt landsdækkende foreninger, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klager skal indgives ved anvendelse af den digitale selvbetjening Klageportalen, der findes på og Det koster 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer at klage til Planklagenævnet. For yderligere information henvises til Planklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes Hus Her findes også information om, hvordan du kan anmode om at blive undtaget fra brug af Klageportalen, og hvordan processen så forløber. Nærværende afgørelse er offentligt meddelt d og klagefristen udløber 4 uger herefter. Hvis denne afgørelse ønskes indbragt for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er modtaget, jf. 62, stk. 1 i planloven. 7/7

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse WWW.KALUNDBORG.DK Returadresse:, DATO 21. august 2019 JOURNAL NR. 326-2019-15898 Landzonetilladelse Tilladelse til opføre en garage på ejendommen matr. nr. 11d, Flinterup By, St. Fuglede, beliggende Flinterup

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse WWW.KALUNDBORG.DK Returadresse:, Kalundborg Friskole Lerchenborg 10 Landzonetilladelse DATO 27. juli 2017 SAGS NR. 326-2015-64048 Lovliggørende landzonetilladelse til opførelse af en tipi på ejendommen

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse:, Landzonetilladelse Tilladelse til at opføre en garage på ejendommen matr. nr. 3a, Hallenslev By, Hallenslev, beliggende Gørlevvej 9A, 4281 Gørlev. Der er søgt om tilladelse til at opføre

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse WWW.KALUNDBORG.DK Returadresse:, DATO 18. juni 2019 JOURNAL NR. 326-2019-2117 Landzonetilladelse Lovliggørende landzonetilladelse til et udhus med integreret carport på ejendommen matr. nr. 14b, Ugerløse

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse til udebokse på ejendommen matr. nr. 2a, Kærby By, Rørby, beliggende Kærbyvej 15, 4400 Kalundborg.

Landzonetilladelse. Tilladelse til udebokse på ejendommen matr. nr. 2a, Kærby By, Rørby, beliggende Kærbyvej 15, 4400 Kalundborg. Returadresse: Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg Christina Kobbernagel Nyløkkevej 25 4593 Eskebjerg DATO 24. august 2016 SAGSNR. 326-2016-35601 BETJEN DIG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til udebokse på

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse:, Knud Zakarias Nielsen Nykøbingvej 104 4440 Mørkøv Landzonetilladelse DATO 15. september 2017 SAGSNR. 326-2017-29838 Tilladelse til at opføre en tilbygning på 50 m 2 til en eksisterende ladebygning/udhus

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse WWW.KALUNDBORG.DK Returadresse:, Karen Christiansen Hallenslevvej 49 4281 Gørlev DATO 30. juni 2017 SAGSNR. 326-2017-21773 Landzonetilladelse Tilladelse til at opføre et læskur på 4,88m x 6,0m x 2,5m på

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse:, Landzonetilladelse DATO 21. august 2018 SAGSNR. Tilladelse til at udstykke ejendommen matr. nr. 10d, Eskebjerg By, Bregninge, beliggende Eskebjergvej 16, 4591 Føllenslev. Udstykningen, som

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse:, TELCON A/S Att: Jan Spange Lerpørtvej 1B 6800 Varde Landzonetilladelse DATO 20. december 2018 SAGSNR. 326-2018-33650 Tilladelse til at opføre en 36 m høj antennemast med tilhørende teknikskabe

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Plan, Byg og Miljø Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg Brian Hansen Ryevej 12 4281 Gørlev DATO 16. november 2016 SAGSNR. 326-2016-11944 BETJEN DIG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse Tilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Plan, Byg og Miljø Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg Sune Thorbjørn Kristensen Sorøvej 14 Sæby 4270 Høng DATO 5. oktober 2016 SAGSNR. 326-2016-23489 BETJEN DIG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse til at opføre en udestue på ejendommen matr. nr. 34a, Jorløse By, Jorløse, beliggende Søbanken 2, 4470 Svebølle.

Landzonetilladelse. Tilladelse til at opføre en udestue på ejendommen matr. nr. 34a, Jorløse By, Jorløse, beliggende Søbanken 2, 4470 Svebølle. Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Henrik Langtofte Larsen Søbanken 2 Jorløse 4470 Svebølle DATO 2. november 2015 SAGSNR. 326-2015-58454 BETJEN DIG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til at opføre

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse:, Landzonetilladelse Tilladelse til garage/udhusbebyggelse på ejendommen matr. nr. 13d, St. Fuglede By, St. Fuglede, beliggende Bakkendrupvej 25, 4480 Store Fuglede. Der er søgt om tilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse WWW.KALUNDBORG.DK Returadresse:, DATO 09. oktober 2019 JOURNAL NR. 326-2019-24121 Landzonetilladelse Tilladelse til at opføre en garage på ejendommen matr. nr. 1ag, Birkendegård Hgd., Værslev, beliggende

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse:, Banedanmark Att: Gitte Annette Jørgensen Amerika Plads 15 2100 Kbh. Ø Landzonetilladelse DATO 25. januar 2018 SAGSNR. 326-2018-1389 Tilladelse til at anlægge et arbejdsareal til Banedanmark

Læs mere

Landzonetilladelse. Lovliggørende landzonetilladelse til et udhus på ejendommen matr. nr. 1s, Kærby By, Rørby, beliggende Søen 5A, 4400 Kalundborg.

Landzonetilladelse. Lovliggørende landzonetilladelse til et udhus på ejendommen matr. nr. 1s, Kærby By, Rørby, beliggende Søen 5A, 4400 Kalundborg. Returadresse: Plan, Byg og Miljø Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg Leif Erling Jensen Søen 5 A Kærby 4400 Kalundborg DATO 29. august 2016 SAGSNR. 326-2016-33857 BETJEN DIG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg Søren Bo Christensen Sønderødvej 4 4291 Ruds Vedby DATO 29. april 2016 SAGS NR. 326-2016-18350 BETJE N D IG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til at udvide

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse:, Landzonetilladelse Tilladelse til at opføre en hal på ca. 216 m 2 i stedet for tidligere driftsbygninger på ejendommen matr. nr. 9e, Raklev By, Raklev, beliggende Raklev Høje 71, 4400 Kalundborg.

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse til en stålhal og en muret garage på ejendommen matr. nr. 9g, Rørby By. Rørby, beliggende Ll Rørby 1, 4400 Kalundborg.

Landzonetilladelse. Tilladelse til en stålhal og en muret garage på ejendommen matr. nr. 9g, Rørby By. Rørby, beliggende Ll Rørby 1, 4400 Kalundborg. Returadresse: Plan, Byg og Miljø Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg Lars Mortensen Ll Rørby 1 4400 Kalundborg DATO 13. oktober 2016 SAGSNR. 326-2016-48165 BETJEN DIG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse:, Malthe Ask Skotte Hallebyorevej 18 Langemark 4450 Jyderup Landzonetilladelse DATO 9. juni 2017 SAGSNR. 326-2017-17091 Tilladelse til at anlægge en ridebane på 20 x 60 m på ejendommen matr.

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Johnny Nielsen Svenstrupvej 102 4400 Kalundborg DATO 22. august 2016 SAGS NR. 326-2016-10661 BETJE N D IG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til at opføre 85

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Steffen Hansen Slagelsevej 36 4270 Høng DATO 10. februar 2016 SAGSNR. 326-2016-7767 BETJEN DIG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til at genopføre et enfamiliehus

Læs mere

Tilladelse. Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet.

Tilladelse. Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet. Returadresse: Plan, Byg og Miljø Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg ROSKILDE TEKNISKE SKOLE att: Klaus Larsen Pulsen 10 4000 Roskilde DATO 4. juli 2016 SAGSNR. 326-2016-20320 BETJEN DIG SELV www.kalundborg.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse til anneks på ejendommen matr. nr. 26h, Kaldred By, Bregninge, beliggende Moselund 6, 4593 Eskebjerg.

Landzonetilladelse. Tilladelse til anneks på ejendommen matr. nr. 26h, Kaldred By, Bregninge, beliggende Moselund 6, 4593 Eskebjerg. Returadresse: Plan, Byg og Miljø Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg Mathias Emil Kepp Nyrandsvej 19 Gammelrand 4470 Svebølle DATO 27. september 2016 SAGSNR. 326-2016-48923 BETJEN DIG SELV www.kalundborg.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Ophævelse af landbrugspligten på arealet oplyses af ansøger at forudsætte en landzonetilladelse efter planlovens 35, stk. 1.

Landzonetilladelse. Ophævelse af landbrugspligten på arealet oplyses af ansøger at forudsætte en landzonetilladelse efter planlovens 35, stk. 1. WWW.KALUNDBORG.DK Returadresse:, Kristian Hansen Møllevej 11 Ubby 4490 Jerslev Sjælland Landzonetilladelse DATO 14. november 2017 SAGS NR. 326-2017-41687 Tilladelse til at overføre 1617m 2 landbrugsjord

Læs mere

Landzonetilladelse. Den ændrede anvendelse af arealet, forudsætter en landzonetilladelse efter Planlovens 35, stk. 1. Tilladelse

Landzonetilladelse. Den ændrede anvendelse af arealet, forudsætter en landzonetilladelse efter Planlovens 35, stk. 1. Tilladelse Returadresse:, Jonna Barington Slibestenen 15 4281 Gørlev Landzonetilladelse DATO 29. januar 2018 SAGSNR. 326-2017-47436 Tilladelse til at anlægge en ny sø på ca. 800 m 2 på ejendommen matr. nr. 30, Gørlev

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Troels Køhl Hansen Græsmarkvej 13 4591 Føllenslev DATO 17. september 2015 SAGS NR. 326-2015-45863 BETJE N D IG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til at opføre

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Knud Toft Andersen Sendt per mail til: kta@mplusa.dk DATO 23. april 2015 SAGS NR. 326-2015-20724 BETJE N D IG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til udestue til

Læs mere

Landzonetilladelse. Der er endvidere søgt om tilladelse til et pilerensningsanlæg, hvilket behandles i en separat afgørelse.

Landzonetilladelse. Der er endvidere søgt om tilladelse til et pilerensningsanlæg, hvilket behandles i en separat afgørelse. Returadresse:, Landzonetilladelse Tilladelse til at opføre bolig, udhus/værksted og anneks på ejendommen matr. nr. 15g, Solbjerg By, Solbjerg, beliggende Råmosevej 20, 4270 Høng. Der er søgt om tilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse til at anlægge en 30x50 m ridebane på ejendommen matr. nr. 4a, Kulby By, Finderup, beliggende Syvbækvej 18, 4270 Høng.

Landzonetilladelse. Tilladelse til at anlægge en 30x50 m ridebane på ejendommen matr. nr. 4a, Kulby By, Finderup, beliggende Syvbækvej 18, 4270 Høng. Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Syvbækvej 18 Kulby 4270 Høng DATO 27. maj 2016 SAGS NR. 326-2016-26086 BETJE N D IG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til at anlægge en 30x50 m ridebane på ejendommen

Læs mere

Landzonetilladelse. Etablering af en sø, er en ændret anvendelse, som forudsætter en landzonetilladelse efter planlovens 35, stk. 1.

Landzonetilladelse. Etablering af en sø, er en ændret anvendelse, som forudsætter en landzonetilladelse efter planlovens 35, stk. 1. Returadresse:, Landzonetilladelse Tilladelse til at anlægge en sø på ca. 430 m 2 på ejendommen matr. nr. 7b, Favrbo By, Særslev, beliggende Loddenhøj 2, 4460 Snertinge. Etablering af en sø, er en ændret

Læs mere

Landzonetilladelse. Den ændrede anvendelse forudsætter en landzonetilladelse efter planlovens 35, stk. 1. Tilladelse

Landzonetilladelse. Den ændrede anvendelse forudsætter en landzonetilladelse efter planlovens 35, stk. 1. Tilladelse Returadresse:, Landzonetilladelse DATO 6. juni 2018 SAGSNR. 326-2018-15291 Tilladelse til at indrette Bed & Breakfast i en overflødiggjort driftsbygning, hvor der har været indrettet mandskabsfaciliteter

Læs mere

Tilladelse til ændret anvendelse fra undervisning til bolig på ejendommen matr. nr. 1u, Rørby By, Rørby, beliggende Møllevangen 24, 4400 Kalundborg.

Tilladelse til ændret anvendelse fra undervisning til bolig på ejendommen matr. nr. 1u, Rørby By, Rørby, beliggende Møllevangen 24, 4400 Kalundborg. Returadresse: Plan, Byg og Miljø Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg Peder Tyge Thybøl Klinkenborgvej 1 Dørken 7323 Give DATO 22. august 2016 SAGSNR. 326-2016-31476 BETJEN DIG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse:, Landzonetilladelse DATO 10. december 2018 SAGSNR. 326-2018-27015 Tilladelse til at opføre en 42 m høj antennemast med tilhørende teknikskabe på ejendommen matr. nr. 16æ, St. Fuglede By,

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse:, KM Telecom Att.: Maj-Britt Vilsbøl Juul Navervej 12 7000 Fredericia Landzonetilladelse DATO 21. december 2017 SAGSNR. 326-2017-37727 Tilladelse til at opføre en antennemast med antennesystemer

Læs mere

Landzonetilladelse. Etablering af en bolig forudsætter en landzonetilladelse efter planlovens 35, stk. 1. Tilladelse

Landzonetilladelse. Etablering af en bolig forudsætter en landzonetilladelse efter planlovens 35, stk. 1. Tilladelse Returadresse:, Michael Chalmer og Anette Rasmussen Vipperød Mark 12 4390 Vipperød Landzonetilladelse DATO 22. august 2017 SAGSNR. 326-2017-21578 Tilladelse til at ændre anvendelse fra restaurant til beboelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse til at opføre et drivhus på ejendommen matr. nr. 12 b, Gørlev By, Gørlev, beliggende Reersøvej 5, 4281 Gørlev.

Landzonetilladelse. Tilladelse til at opføre et drivhus på ejendommen matr. nr. 12 b, Gørlev By, Gørlev, beliggende Reersøvej 5, 4281 Gørlev. Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Gitte Kæmpe Reersøvej 5 4281 Gørlev DATO 9. april 2015 SAGS NR. 326-2015-15763 BETJE N D IG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til at opføre et drivhus på ejendommen

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Henrik Langtofte Larsen Søbanken 2 Jorløse 4470 Svebølle DATO 28. oktober 2015 SAGSNR. 326-2015-51444 BETJEN DIG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til at opføre

Læs mere

Landzonetilladelse. Etablering af en virksomhed som den ovennævnte forudsætter en landzonetilladelse efter planlovens 35, stk. 1.

Landzonetilladelse. Etablering af en virksomhed som den ovennævnte forudsætter en landzonetilladelse efter planlovens 35, stk. 1. Returadresse:, Jacob Stavnskær Pedersen Bastrupvej 23 Landzonetilladelse DATO 3. august 2017 SAGSNR. 326-2016-31449 Lovliggørende tilladelse til at drive Stavnskær Entreprenør og Maskinstation fra ejendommen

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Ulf Sørensen Gl Skovvej 34 4470 Svebølle DATO 6. marts 2015 SAGSNR. 326-2014-140139 BETJEN DIG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til at genopføre et enfamiliehus

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Christian Hansen Torpevej 10 Torpe 4270 Høng DATO 17. september 2015 SAGSNR. 326-2015-25194 BETJEN DIG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til at etablere en ny

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg Dina Højgrav-Huus Byvænget 1 4912 Harpelunde DATO 25. november 2016 SAGSNR. 326-2016-52575 BETJEN DIG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til at opføre et læskur

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Eskebjerg Beboerforening v/ Hanne Blond Eskebjergvej 57 4593 Bregninge DATO 5. februar 2016 SAGSNR. 326-2015-64710 BETJEN DIG SELV Landzonetilladelse Tilladelse

Læs mere

Tilladelse. Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet.

Tilladelse. Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet. Returadresse: Plan, Byg og Miljø Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg Karsten Bjørn Jensen Helsingevej 31 Kr Helsinge 4281 Gørlev DATO 25. maj 2016 SAGSNR. 326-2016-23893 BETJEN DIG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse:, Kalundborg Friskole Lerchenborg 10 Landzonetilladelse DATO 9. marts 2017 SAGSNR. 326-2016-65125 Tilladelse til at opføre en ny undervisningsbygning til Kalundborg Friskole på ejendommen

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg RØR OG FJERNVARME SERVICE ApS Kalundborgvej 105 A Svebølle 4470 Svebølle DATO 18. maj 2015 SAGSNR. 326-2015-8072 BETJEN DIG SELV Landzonetilladelse Tilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Bolette og Thomas Vølund Sønderstrandsvej 88 4400 Kalundborg DATO 19. juni 2015 SAGSNR. 326-2015-32739 BETJEN DIG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til at genopføre

Læs mere

Landzonetilladelse. Opførelse af en bolig forudsætter en landzonetilladelse efter planlovens 35, stk. 1. Tilladelse

Landzonetilladelse. Opførelse af en bolig forudsætter en landzonetilladelse efter planlovens 35, stk. 1. Tilladelse Returadresse:, Kim Skov Carstensen Kaldredvej 14 4593 Eskebjerg Landzonetilladelse DATO 4. maj 2017 SAGSNR. 326-2017-16075 Tilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus på ejendommen matr. nr. 27 og 26c,

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse:, Landzonetilladelse Tilladelse til en 36 m høj antennemast til mobiltransmission på ejendommen matr. nr. 3b, Alleshave By, Bregninge, beliggende Alleshavevej 64, 4593 Eskebjerg. Det tekniske

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Tina Klose Hjermind Flinterup Mark 14 Flinterup 4480 Store Fuglede DATO 19. juni 2015 SAGSNR. 326-2015-16117 BETJEN DIG SELV Landzonetilladelse Lovliggørende

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg G. E. L. J. HOLDING ApS Græsmarkvej 18 4591 Føllenslev DATO 19. september 2014 SAGSNR. 326-2014-115264 BETJEN DIG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til opførelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Jesper Helt og Camilla Maiken Hansen Tystrupvej 34 4480 Store Fuglede DATO 10. juni 2015 SAGS NR. 326-2014-140905 Landzonetilladelse BETJE N D IG SELV Tilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse til at etablere en ny sø på ejendommen matr. nr. 22c, Viskinge By, Viskinge, beliggende Stenagervej 1, 4400 Kalundborg.

Landzonetilladelse. Tilladelse til at etablere en ny sø på ejendommen matr. nr. 22c, Viskinge By, Viskinge, beliggende Stenagervej 1, 4400 Kalundborg. Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Rudi Stauersbøll Kristensen Stenagervej 1 Smakkerup 4400 Kalundborg DATO 14. april 2016 SAGSNR. 326-2015-48586 BETJEN DIG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra Lokalplan 32 B for Gisseløre

Landzonetilladelse og dispensation fra Lokalplan 32 B for Gisseløre Returadresse:, Natur og Miljø Landzonetilladelse og dispensation fra Lokalplan 32 B for Gisseløre Tilladelse og dispensation til et læskur på ejendommen matr. nr. 76hn, Kalundborg Markjorder, beliggende

Læs mere

Astrid Brandt Rasmussen og Claus Bjerre Classensgade 11 C, st. 2100 København Ø

Astrid Brandt Rasmussen og Claus Bjerre Classensgade 11 C, st. 2100 København Ø Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Astrid Brandt Rasmussen og Claus Bjerre Classensgade 11 C, st. 2100 København Ø DATO 16. marts 2015 SAGSNR. 326-2015-7274 BETJEN DIG SELV Landzonetilladelse Tilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Teknik og Miljø - Team Plan og Byg Postboks 50, 4400 Kalundborg Fausø Ejendomme Nyager 2 2605 Brøndby DATO 11. september 2014 SAGS NR. 326-2014-90959 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse:, Vinde Helsinge Friskole Vinde Helsingevej 41 4281 Gørlev Landzonetilladelse DATO 24. april 2018 SAGSNR. 326-2017-36614 Tilladelse til en børnehave/vuggestue med legeplads og parkeringsplads

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse til at etablere en hundesvømmehal på ejendommen matr. nr. 11b, Sæby By, Sæby, beliggende Sæbyvej 17, 4270 Høng.

Landzonetilladelse. Tilladelse til at etablere en hundesvømmehal på ejendommen matr. nr. 11b, Sæby By, Sæby, beliggende Sæbyvej 17, 4270 Høng. Returadresse: Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg Tim Theiss Axen Sæbyvej 17 4270 Høng DATO 29. april 2016 SAGSNR. 326-2016-9598 BETJEN DIG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til at etablere en hundesvømmehal

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Plan, Byg og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg Jan Pil Mørch Elme Alle 56, 1 th. 4220 Korsør DATO 30. juni 2015 SAGS NR. 326-2015-33821 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Jonas Christiansen Poppelvang 7 4534 Hørve Sendt per mail: jonas.energi@hotmail.com DATO 11. august 2014 SAGS NR. 326-2014-108841 BETJE N D IG SELV Landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Vagn-Erik Sørensen Hovedgaden 52 Viskinge 4470 Svebølle DATO 25. september 2015 SAGS NR. 326-2015-39482 BETJE N D IG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til at

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Plan, Byg og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg René Nielsen Bakkendrupvej 20 4480 Store Fuglede DATO 31. marts 2016 SAGS NR. 326-2016-11247 Landzonetilladelse BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse til at etablere en ny sø på ejendommen matr. nr. 2c, Bjørnstrup By, Røsnæs, beliggende Røsnæsvej 437, 4400 Kalundborg.

Landzonetilladelse. Tilladelse til at etablere en ny sø på ejendommen matr. nr. 2c, Bjørnstrup By, Røsnæs, beliggende Røsnæsvej 437, 4400 Kalundborg. Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg BARFOD HOLDING ApS Jægersborg Alle 11, 3.,-th 2920 Charlottenlund DATO 3. december 2015 SAGSNR. 326-2015-63706 BETJEN DIG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg René Sander Hedengran Kragevigvej 10 4291 Ruds Vedby DATO 8. april 2016 SAGSNR. 326-2015-33359 BETJEN DIG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til at etablere to

Læs mere

Landzonetilladelse til læskure mm.

Landzonetilladelse til læskure mm. Returadresse:, 4470 Svebølle Jane og John Larsen Bastrupvej 33 4400 Kalundborg DATO 3. juli 2013 SAGSNR. 326-2012-105180 BETJEN DIG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse til læskure mm. Lovliggørende

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg VICH 5335 ApS Slagelsevej 1 4460 Snertinge DATO 21. april 2016 SAGSNR. 326-2016-7738 BETJEN DIG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til arealoverførsel af delnr.

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Plan, Byg og Miljø Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg Gregers John Hellemann Ågårdsvej 11 B Gørlev Mark 4281 Gørlev DATO 14. december 2016 SAGSNR. 326-2016-62341 BETJEN DIG SELV www.kalundborg.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Peter Engkebølle Guldborg Jensen Smedegade 9 V Løve 4270 Høng DATO 19. januar 2015 SAGS NR. 326-2014-140993 BETJE N D IG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse til at opføre et halmfyr på ejendommen matr. nr. 8a, Dalby By, Kirke Helsinge, beliggende Fægangsvejen 4, 4281 Gørlev.

Landzonetilladelse. Tilladelse til at opføre et halmfyr på ejendommen matr. nr. 8a, Dalby By, Kirke Helsinge, beliggende Fægangsvejen 4, 4281 Gørlev. Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg TORNHØJGAARD ApS ATT: Pernille Graff Tybjergvej 20 4160 Herlufmagle DATO 3. oktober 2014 SAGS NR. 326-2014-119884 BETJE N D IG SELV Landzonetilladelse Tilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Kalundborg Forsyning Holbækvej 189B 4400 Kalundborg DATO 12. august 2013 SAGS N R. 326-2013-35393 BETJE N DIG S EL V Landzonetilladelse Tilladelse til etablering

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse til at etablere en ny sø på ejendommen matr. nr. 8c, Kongstrup By, Sejerø, beliggende Skelbjergvej 1, 4592 Sejerø.

Landzonetilladelse. Tilladelse til at etablere en ny sø på ejendommen matr. nr. 8c, Kongstrup By, Sejerø, beliggende Skelbjergvej 1, 4592 Sejerø. Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Bente og Erik Andersen Roshagevej 19 2720 Vanløse DATO 18. december 2015 SAGSNR. 326-2015-68710 BETJEN DIG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til at etablere

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Birgitte Mortensen Gl Skovvej 26 4470 Svebølle DATO 20. november 2014 SAGS NR. 326-2014-107797 BETJE N D IG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til at anlægge

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Plan, Byg og Miljø Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg Peter Møller Olesen Voldbjerg 1 Ugerløse 4400 Kalundborg DATO 22. november 2016 SAGSNR. 326-2016-49782 BETJEN DIG SELV www.kalundborg.dk

Læs mere

Tilladelse. Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet.

Tilladelse. Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet. Returadresse: Plan, Byg og Miljø Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg Christen Clemmensen Hvedevænget 22 4200 Slagelse DATO 17. juni 2016 SAGSNR. 326-2015-56332 BETJEN DIG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Michael Stig Nielsen Stensbjergvej 1 Gierslev 4270 Høng DATO 15. april 2015 SAGS NR. 326-2015-19153 BETJE N D IG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til at indrette

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse:, Landzonetilladelse Tilladelse til at udvide oplagsplads på ejendommen matr. nr. 8b, Vinde Helsinge By, Kirke Helsinge, beliggende Rørvej 11, 4281 Gørlev. Der er søgt om tilladelse til at

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Ole Pedersen Kirkemosevej 13 4591 Føllenslev DATO 21. juli 2014 SAGS NR. 326-2014-102529 BETJE N D IG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til at indrette Bed &

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Birgitte Boserup Saltoftevej 7 4470 Svebølle DATO 18. maj 2015 SAGS NR. 326-2015-18943 BETJE N D IG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til at anlægge en segway-

Læs mere

Tilladelse. Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet.

Tilladelse. Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet. Returadresse: Plan, Byg og Miljø Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg Leif Øland Hansen Vesterbygårdvej 4 4490 Jerslev Sjælland DATO 13. oktober 2016 SAGSNR. 326-2016-17566 BETJEN DIG SELV www.kalundborg.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse:, 4400 Kalundborg Skel.dk Landinspektører Att.: Jonna Madsen L. C. Worsøesvej 5 4300 Holbæk Sendt per mail: jm@skel.dk DATO 29. oktober 2014 SAGS NR. 326-2014-124714 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Christiansen Aps Saltbækvej 127 4400 Kalundborg DATO 16. august 2013 SAGS NR. 326-2013-37547 BETJE N D IG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til opførelse af

Læs mere

Landzonetilladelse. Per Steve Kjærside Brovej Vemmelev

Landzonetilladelse. Per Steve Kjærside Brovej Vemmelev Per Steve Kjærside Brovej 1 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune giver

Læs mere

1x Aggersvold Hgd., Hjembæk Aggersvoldvej 31, 4450 Jyderup. Kommunens tilladelse er nødvendig, da ejendommen ligger i landzone.

1x Aggersvold Hgd., Hjembæk Aggersvoldvej 31, 4450 Jyderup. Kommunens tilladelse er nødvendig, da ejendommen ligger i landzone. PLAN OG ÅBEN LAND Dato: 16. april 2018 Sagsb.: Else Marie Nørgaard Sagsnr.: 18/6134 Dir.tlf.: 72 36 48 38 E-mail: emn@holb.dk LANDZONETILLADELSE Du har den 12. december 2017 søgt om landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Anja Lisa Møller Søndermarken 7 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Anja Lisa Møller Søndermarken 7 4200 Slagelse Anja Lisa Møller Søndermarken 7 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Plan, Byg og Miljø Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg Jørn Marcussen Tissøvej 2 4470 Svebølle DATO 30. september 2016 SAGSNR. 326-2016-48160 BETJEN DIG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse Plan, Byg og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg A/S SALTBÆKVIG att Helje Sørensen Arkiplus A/S Holbækvej 111 4180 Sorø DATO 23. februar 2016 SAGSNR. 326-2014-104898 BETJEN DIG SELV www.kalundborg.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Torben Roepstorff Gammelgade 7, Skælskør

Landzonetilladelse. Torben Roepstorff Gammelgade 7, Skælskør Torben Roepstorff Gammelgade 7, 1. 4230 Skælskør Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed i henhold

Læs mere

Der foretages i øvrigt ikke yderligere bygningsrelaterede ændringer på matr. nr Tilladelse

Der foretages i øvrigt ikke yderligere bygningsrelaterede ændringer på matr. nr Tilladelse Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Til ejendommens ejer c/o Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia att. Niels Chr. Brix E-mail: ncb@energinet.dk 18. oktober 2016 edoc: 2016-0240559

Læs mere

Tilladelse. Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet.

Tilladelse. Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet. Returadresse: Plan, Byg og Miljø Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg Niels Regnersgaard Nørrevang 2 Bjerge Strand 4480 Store Fuglede DATO 16. august 2016 SAGSNR. 326-2016-19005 BETJEN DIG SELV www.kalundborg.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Morten Palle Østergaard Hemmeshøjvej 19 4241 Vemmelev

Landzonetilladelse. Morten Palle Østergaard Hemmeshøjvej 19 4241 Vemmelev Morten Palle Østergaard Hemmeshøjvej 19 4241 Vemmelev Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed i

Læs mere

Du har 18. december 2017 søgt om lovliggørende tilladelse til en allerede opført garage med brændeskur på ejendommen

Du har 18. december 2017 søgt om lovliggørende tilladelse til en allerede opført garage med brændeskur på ejendommen Sendt til ejer PLAN OG ÅBEN LAND Dato: 5. december 2018 Sagsb.: Else Marie Nørgaard Sagsnr.: 18/47790 Dir.tlf.: 72 36 48 38 E-mail: emn@holb.dk LANDZONETILLADELSE Du har 18. december 2017 søgt om lovliggørende

Læs mere

Holbæk Kommune, Plan og Åben land, giver hermed landzonetilladelse til at opføre et uopvarmet skur på 20,4 m 2 som angivet i ansøgningen.

Holbæk Kommune, Plan og Åben land, giver hermed landzonetilladelse til at opføre et uopvarmet skur på 20,4 m 2 som angivet i ansøgningen. Peter Rønsby Tuse Næs Vej 14 4300 Holbæk BORGER OG ERHVERV Dato: 19-02-2018 Sagsb.: Eva Legène Sagsnr.: 17/45685 Dir.tlf.: 72362804 E-mail: evleg@holb.dk LANDZONETILLADELSE Du har med ansøgning af den

Læs mere

JD Byg har, på dine vegne, den 24. september 2018 søgt om landzonetilladelse til at opføre en garagebygning på din ejendom:

JD Byg har, på dine vegne, den 24. september 2018 søgt om landzonetilladelse til at opføre en garagebygning på din ejendom: Lars Rasmussen Sørningevej 43 4440 Mørkøv HOLBÆK KOMMUNE Dato: 20. december 2018 Sagsb.: Dorte Harbo Sagsnr.: 18/40375 Dir.tlf.: 72361264 E-mail: djens@holb.dk LANDZONETILLADELSE JD Byg har, på dine vegne,

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelsen er meddelt på de vilkår, der er anført i næste afsnit.

Landzonetilladelse. Tilladelsen er meddelt på de vilkår, der er anført i næste afsnit. Center for Miljø, Plan og Teknik Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed i henhold til Planlovens 35, stk. 1

Læs mere

Du har søgt om landzonetilladelse til at opføre et drivhus som tilbygning til et eksisterende udhus på ejendommen

Du har søgt om landzonetilladelse til at opføre et drivhus som tilbygning til et eksisterende udhus på ejendommen Jens Bjarne Pedersen Bjergskovvej 7 4300 Holbæk HOLBÆK KOMMUNE Dato: 05-04-2017 Sagsb.: Lone Vonsbæk Sagsnr.: 17/9430 Dir.tlf.: 72368046 E-mail: LOV@holb.dk LANDZONETILLADELSE Du har søgt om landzonetilladelse

Læs mere

Susanne Maria Meyerhoff Markmosen Jerslev Sjælland

Susanne Maria Meyerhoff Markmosen Jerslev Sjælland Returadresse: Plan, Byg og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg Susanne Maria Meyerhoff Markmosen 6 4490 Jerslev Sjælland DATO 16. marts 2015 SAGSNR. 326-2014-122469 BETJEN DIG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Du har den 1. september 2018 søgt om landzonetilladelse til at udvide en eksisterende garage på ejendommen:

Du har den 1. september 2018 søgt om landzonetilladelse til at udvide en eksisterende garage på ejendommen: Thor Møllenbach Ibs Huse 2 4440 Mørkøv HOLBÆK KOMMUNE Dato: 4. december 2018 Sagsb.: Dorte Harbo Sagsnr.: 18/44692 Dir.tlf.: 72361264 E-mail: djens@holb.dk LANDZONETILLADELSE Du har den 1. september 2018

Læs mere

Du har søgt om landzonetilladelse til opstilling af 6 beboelsesvogne på ejendommen

Du har søgt om landzonetilladelse til opstilling af 6 beboelsesvogne på ejendommen VÆKST OG BÆREDYGTIGHED JORTON Essen 4 6000 Kolding Att.: Christian Kappel Jeppesen Dato: 10-01-2018 Sagsb.: Michael Leth-Espensen Sagsnr.: 18/1086 Dir.tlf.: 72364139 E-mail: milee@holb.dk LANDZONETILLADELSE

Læs mere