Motorsport Nordjylland - MNJ Nysumgaardvej Nørager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Motorsport Nordjylland - MNJ Nysumgaardvej Nørager"

Transkript

1 Center Natur og Miljø Motorsport Nordjylland - MNJ Nysumgaardvej Nørager Hobrovej Støvring Telefon Journalnr: G Ref.: Karin Bak Telefon: Dato: Screening for miljøvurderingspligt jf. Miljøvurderingslovens bilag 2 for udvidelse af eksisterende aktiviteter på gokartbane med udlejningsaktivitet, Motorsport Nordjylland (MNJ), Nysumbanen, Nysumgaardvej Nørager. Rebild Kommune har foretaget en screening af ovenstående projekt i henhold til Lovbekendtgørelse nr om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Projektet er omfattet af lovens bilag 2, pkt. 11a) Permanente væddeløbs- samt prøvekørselsbaner fra motorkøretøjer samt bilag 2, pkt. 13a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1). Kriterier anvendt til vurdering af anlægget For at vurdere om projektet er omfattet af kravet om miljøvurdering, har Rebild Kommune foretaget screening af ændringen. Screeningen tager udgangspunkt i kriterier sammenfattet i miljøvurderingslovens bilag Anlæggets karakteristika a) Anlæggets dimensioner og udformning Motorsport Nordjylland, MNJ holder til på Nysumgaardvej 6-8, Nysom, 9610 Nørager, matr.nr. 10a, 10e og 10b, Nysom By, Ravnkilde. Klubben har etableret to motorsportsbaner i en nedlagt grusgrav. Motorsportsbanerne anvendes til henholdsvis folkerace/rallycross samt karting. Det ansøgte ændrer ikke på baneanlægget eller dets omgivelser, men tidsrummet for aktiviteter på banerne forøges. b) Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter Den væsentligste belastning af omgivelserne vil være støj. Motorsport banernes støjbelastning vil have en intern kumulativ effekt. Ansøger har derfor udført støjberegninger, der viser, at Miljøstyrelsens vejledende krav for støj fra motorsport kan overholdes ved samtidige aktiviteter på de to baner. I området omkring MNJ foregår desuden råstofindvinding. Det vurderes dog, at støjen fra MNJ ikke vil bidrage til en væsentligt forøget støjbelastning i området, da der er tale om varierende støjkilder på de to virksomheder, der kun har fælles driftstid i dagtimerne. c) Brug af naturressourcer, særligt jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet Udvidelse af aktiviteterne vil ikke have et behov for naturressourcer, særlige jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet. Side 1 af 10

2 d) Affaldsproduktion I forbindelse med driftsfasen vil der opstå øgede mængder af affald i form af dagrenovationslignende affald samt olie- og kemikalieaffald. Olie- og kemikalier vil blive opbevaret indendørs på spildbakker i miljørum. Affaldet vil blive håndteret og bortskaffet efter Rebild Kommunes affaldsregulativer. Der vil ikke ske ændringer i forhold til mængden af overfladevand, der skal afvandes, da der ikke etableres nye baner eller ny fast belægning. Mængden af sanitært spildevand ventes forøget. Nedsivning af sanitært spildevand fra gokartområdet er reguleret i en særskilt nedsivningstilladelse, imens sanitært spildevand fra Folkerace/rallycrossbanen vil blive tilbageholdt i samletanke og kørt bort til rensning. Vaskevand fra vaskepladsen passerer sandfang og olieudskiller inden udledning til et nedsivningsbassin, hvorfra vand genbruges til vanding af støvende arealer. Nedsivning er reguleret i en særskilt tilladelse. Mængden af vaskevand forventes forøget, men i en ikke væsentlig grad. Rebild Kommune vurderer samlet, at de forøgede mængder kan håndteres indenfor rammerne af de tilladelser, der er meddelt samt kommunens affaldsregulativ. e) Forurening og gener Den væsentligste belastning af omgivelserne vil være støj. Det er i ansøgning om miljøgodkendelse dokumenteret, at de vejledende støjgrænser er overholdt ved den forventede drift. Der vil kunne opstå øgede affaldsmængder og øgede påvirkninger fra diffuse støvemissioner, der bekæmpes med vanding i tørre og blæsende perioder. Rebild Kommune vurderer, at MNJ vil kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende grænser for luft og støj fra motorportsbaner og ekstern støj fra virksomheder. Farligt affald vil blive opbevaret/håndteret på befæstet areal og over spildbakke. Andet affald vil blive opsamlet i affaldsstativer rundt om på banerne. Rebild Kommune vurderer, at retningslinjerne i kommunens affaldsregulativer kan overholdes. Håndtering af spildevand og overfladevand vil ske i overensstemmelse med allerede meddelte tilladelser til nedsivning og udledning til Simested Å. f) Risiko for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden Brændstof, olie og kemikalier samt affaldsprodukter herfra vil blive opbevaret i godkendte, tætte og lukkede beholdere. Beholderne vil blive opbevaret på spildbakker inde i miljørummet. Opstillede køretøjer vil være på presenning, og der vil ikke foregå reparation af køretøjer. Eventuelt spild vil straks blive opsamlet, og bortskaffet som farligt affald. Der vurderes desuden ikke at være risiko for større ulykker og/eller katastrofer forårsaget af klimaændringer, idet grusgraven ligger højt i terrænet. Der vurderes samlet ikke at være væsentlig risiko for uheld i forbindelse med det ansøgte. g) Risiko for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening) Projektet har ingen anlægsfase. I driftsfasen vil risikoen for vandforurening være håndteret via standardvilkårene, og der forventes ingen væsentlige luftemissioner fra de øgede aktiviteter. Side 2 af 10

3 2. Anlæggets placering Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at blive berørt af projekter, skal tages i betragtning. a) Den eksisterende og godkendte arealanvendelse Arealet, der anvendes af MNJ er i Rebild Kommuneplan udlagt som rekreativt område, som motorbane med tilhørende anlæg som tilskuerpladser, parkering og servicearealer, motorgård, klublokaler og portnerbolig. Lokalplan nr. 270 inkluderer også en gokartbane. Det ansøgte vil derfor ikke begrænse anvendelsen af naboarealer. Det ansøgte kræver ingen anlægsmæssige ændringer. b) Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund MNJ er beliggende i en gammel råstofgrav, hvor gravning er ophørt. Det ansøgte vurderes derfor ikke at hindre anvendelsen af råstoffer, da ressourcerne i området er udgravet. Området er desuden udlagt med drikkevandsinteresser, men ligger udenfor indvindingsoplande. Drift af banen forventes ikke at begrænse fremtidig udnyttelse af grundvand. c) Det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder: i. Vådområder Der henvises til punkt v). ii. iii. iv. b) Kystområder Området befinder sig mere end 10 km fra et kystområde. Bjerg- og skovområder Det ansøgte forudsætter ikke rydning af skov. Reservater og naturparker Det ansøgte er ikke i strid med eksisterende eller planlagte naturreservater eller -parker, eller fremtidig placering af dem. v. Områder, der er registreret, beskyttet eller fredet ved national lovgivning, EF-fuglebeskyttelses-områder og habitatområder MNJ ligger nær 3 beskyttet natur, i form af eng og moseområder ved Simested Å, der er et beskyttet vandløb. Det ansøgte vurderes dog ikke at påvirke de beskyttede naturarealer eller Simested Å, idet det ansøgte ikke medfører forøget udledning af overfladevand. Der er ikke registeret bilag IV arter ved Simested Å nær MNJ og MNJ ligger på et areal, der ikke rummer eller har særligt potentiale som levested for bilag IV arter. Omkring 2,5 km fra MNJ ligger habitatområde nr. 20 (Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø). På grund af afstanden ventes området hverken direkte eller indirekte at blive påvirket af det ansøgte. Samlet vurderes det, at det ansøgte ikke vil påvirke de nærliggende 3 beskyttede naturområder og vandløb eller Natura 2000 områder i væsentligt omfang. Vurdering af påvirkningen af vadehav er grundet afstand ikke relevant. Side 3 af 10

4 vi. vii. viii. Områder, hvor de fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredne Set i forhold til den forventede påvirkning fra banen, er der ikke områder, hvor de fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet eller forventes at blive overskredet. Tætbefolkede områder MNJ er beliggende i åbent land med spredt bebyggelse. Nærmeste område med samlet bebyggelse er landsbyen Nysum, og nærmeste tætbefolkede område er Ravnkilde, som i Kommuneplanen er udlagt til byzoneby. Begge type byområder ligger knap 2 km fra MNJ. Der er ca. 80 m til nærmeste naboer. Støjberegninger dokumenterer dog, at de vejledende grænseværdier kan overholdes. Vigtige landskaber set ud fra et historisk, kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller geologisk synspunkt MNJ grænser op mod et beskyttet eng- og moseområde mod Simested Å. Kun overfladevand fra gokartbanen udledes til engområdet efter tilladelse fra Rebild Kommune. Rebild Kommune har vurderet, at udledning ikke vil medføre væsentlige skader på engområdet. Øvrigt spildevand håndteres ved nedsivning eller bortkørsel. Der vil derfor ikke forekomme væsentlig påvirkning af vådområdet. 3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført under punkt 1 og 2 i dette bilag, og under hensyn til projektets indvirkning på de i 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til: a) Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning Påvirkningerne fra det ansøgte vurderes at være lokale, og kun at berøre de nærmeste naboer. b) Indvirkningens art De forøgede driftstider forventes at have størst påvirkning af omgivelserne i form af støj. På baggrund af ansøgningen vurderer Rebild Kommune, at selvom der vil være støj fra banerne i et længere tidsrum end tidligere, vil støjgrænserne kunne overholdes. c) Påvirkningens grænseoverskridende karakter MNJ er beliggende op til kommunegrænsen til Mariager Fjord Kommune. Så selvom påvirkningerne fra det ansøgte vurderes at være lokale, og kun at berøre de nærmeste naboer, indebærer det også, at påvirkningerne vil berøre omkringboende på tværs af kommunegrænsen. d) Indvirkningens intensitet og kompleksitet Det forventes, at miljøpåvirkningerne er lokale og af et ikke væsentligt omfang. Påvirkningsgraden vurderes at være lille og ikke kompleks, da forurening opstået i forbindelse med driften er mulig at begrænse. e) Indvirkningens sandsynlighed Påvirkningernes sandsynlighed er stor, men effekten er ikke væsentlig, og der vurderes ikke at være behov for nærmere undersøgelser. f) Påvirkningernes varighed, hyppighed og reversibilitet Påvirkninger opstået i forbindelse med drift af MNJ, vil ophøre ved endt anvendelse af motorsportsbanerne. Den kumulative støjeffekt, der vil være med råstofindvindingsaktiviteter i området vil ophøre eller mindskes med tiden, når indvindingsaktiviteterne enten flyttes længere væk eller helt ophører i området. Side 4 af 10

5 g) Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter Der forventes ingen væsentlige kumulative effekter med andre eksisterende og/eller godkendte projekter. h) Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne. Muligheden for at begrænse projektets negative effekt på omgivelserne vurderes at være stor, især fordi der ikke forventes væsentlige indvirkninger. 4. Konklusion Rebild Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at der vil være tale om en mindre påvirkning af det lokale miljø. Dette vurderes under forudsætning af, at anlægget anvendes som beskrevet, samt at den kumulerede støjpåvirkning fra de to motorsportsbaner og råstofgravning ikke udgør en væsentlig påvirkning. Det vurderes endvidere, at påvirkningen på den omkringliggende natur vil være minimal, da eksisterende udledning til Simested Å ikke vil blive ændret. Rebild Kommune vurderer samlet, at det anmeldte på grund af dets art, dimensioner og placering må antages ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Side 5 af 10

6 Side 6 af 10 Bilag: Ansøgning til vurdering af anlæggets indvirkning

7 Side 7 af 10

8 Side 8 af 10

9 Side 9 af 10

10 Side 10 af 10

1 - Anmelderskema vandindving. Hører til journalnummer: P Udskrevet den

1 - Anmelderskema vandindving. Hører til journalnummer: P Udskrevet den 1 - Anmelderskema vandindving 1 2 3 4 5 6 7 2 - Screeningsafgørelse Vurdering af pligt til udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport i henhold til 15 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af

Læs mere

Hjørring Kommune har modtaget anmeldelse af etablering af rekreativt bakkelandskab på ejendommen matr.nr. 1a V. Tirup By, Skt. Olai.

Hjørring Kommune har modtaget anmeldelse af etablering af rekreativt bakkelandskab på ejendommen matr.nr. 1a V. Tirup By, Skt. Olai. Hjørring Kommune Materielgården, Hjørring Kommune Vesterhedevej 251 9800 Hjørring Att: Jens Baggesen TeamVandogJord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon72333333 Fax72333030 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Notat om VVM-screening af. Truck og Parts Center ApS

Notat om VVM-screening af. Truck og Parts Center ApS Center Natur og Miljø TRUCK OG PARTS CENTER ApS Hjedsbækvej 24 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.02.16-K08-788-07 Ref.: Lene Lauridsen

Læs mere

Bilag B - VVM-screening Ny boring til Døjringe Vandværk

Bilag B - VVM-screening Ny boring til Døjringe Vandværk Bilag B - VVM-screening Ny boring til Døjringe Vandværk Kriterier iht. bilag 6 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr. 448 af 10. maj 2017) VVM Myndighed

Læs mere

Bilag B - Skema til brug for VVM-screening

Bilag B - Skema til brug for VVM-screening Bilag B - Skema til brug for VVM-screening Kriterier iht. bilag 6 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr. 448 af 10. maj 2017) VVM Myndighed Sorø

Læs mere

Kriterier iht. bilag 6 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr. 448 af 10.

Kriterier iht. bilag 6 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr. 448 af 10. Dok. nr. 340-2018-37281 Bilag B - Skema til brug for VVM-screening Kriterier iht. bilag 6 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr. 448 af 10. maj

Læs mere

Kriterier iht. bilag 6 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr. 448 af 10.

Kriterier iht. bilag 6 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr. 448 af 10. Dok. nr. 340-2018-18828 Bilag 2 - Skema til brug for VVM-screening Kriterier iht. bilag 6 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr. 448 af 10. maj

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg, se bilag 1.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg, se bilag 1. Center Natur og Miljø Søren Otte Sørupgårdsvej 4, Sørup 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-8-13 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

Notat om VVM-screening af. transmissions- og fordelingsledning til Odderen og Grævlingen II, Støvring Kraftvarmeværk

Notat om VVM-screening af. transmissions- og fordelingsledning til Odderen og Grævlingen II, Støvring Kraftvarmeværk Center Natur og Miljø Støvring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Hjedsbækvej 2 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.16.04-P19-3-14 Ref.: Lene

Læs mere

Screening for VVM-pligt af fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding

Screening for VVM-pligt af fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding Center Natur og Miljø Finn Søgaard Bustedvej 16, Albæk 9541 Suldrup mail: solvang@rebild.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-2514-09

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 425 af 18. maj 2016 Projektets karakteristika Projektbeskrivelse jf. ansøgningen Råstofgrav - Indvinding af ca. 100.000m3

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 425 af 18. maj 2016 Projektets karakteristika Projektbeskrivelse jf. ansøgningen Råstofgrav - Indvinding af ca. 500.000m

Læs mere

Virksomheden har en miljøgodkendelse fra 2014 og et tillæg fra 2015.

Virksomheden har en miljøgodkendelse fra 2014 og et tillæg fra 2015. VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet berører følgende kommuner Center for

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

VVM vurdering af etablering af fortov ved Bælumvej, 9575 Terndrup.

VVM vurdering af etablering af fortov ved Bælumvej, 9575 Terndrup. VVM vurdering af etablering af fortov ved Bælumvej, 9575 Terndrup. Indholdsfortegnelse 1 VVM vurdering... 3 2 Anlæggets Karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2 Kumulation med andre projekter...

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Almagerbakke 22, 3660 Stenløse

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Almagerbakke 22, 3660 Stenløse Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Almagerbakke 22, 3660 Stenløse 1. Projektbeskrivelse Ansøger KFUM spejderne, 1. Lyngby gruppe, v. Niels Jensen Anlæg Boring/brønd DGU

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Region Midtjylland Tekst Tilladelse til råstofindvinding

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 448 af 10. maj 2017 Projektets karakteristika Projektbeskrivelse jf. ansøgningen Projektets placering og arealbehov

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke 1. Projektbeskrivelse Ansøger Thomas Nestler Høyer Anlæg DGU nr. 199.438 Placering

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Hillerød Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Miljøgodkendelse af Ræs for hjertet på Padborg Park, Flyvepladsen 10, 6330 Padborg, matr.nr. 362 Kragelund Ejerlav, Bov Sogn, Aabenraa Kommune

Miljøgodkendelse af Ræs for hjertet på Padborg Park, Flyvepladsen 10, 6330 Padborg, matr.nr. 362 Kragelund Ejerlav, Bov Sogn, Aabenraa Kommune Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 17-08-2017 Sagsnr.: 17/19770 Kontakt: Lene Lyster Hansen Direkte tlf.: 7376 7044 E-mail: lha@aabenraa.dk

Læs mere

Better Energy Holding ApS Axeltorv 2F 1609 København V. 26. oktober 2018

Better Energy Holding ApS Axeltorv 2F 1609 København V. 26. oktober 2018 Better Energy Holding ApS Axeltorv 2F 1609 København V 26. oktober 2018 Solcelleanlæg ved ved Vinkelpletvej, 7840 Højslev ikke krav om miljøvurdering (VVM-screeningsafgørelse) Geopartner Landinspektører

Læs mere

VVM-screening af ansøgning om miljøgodkendelse af varmeværket Maglevad 3.

VVM-screening af ansøgning om miljøgodkendelse af varmeværket Maglevad 3. VVM-screening af ansøgning om miljøgodkendelse af varmeværket Maglevad 3. 1. Projektbeskrivelse Ansøger Egedal Fjernvarme A/S Anlæg Varmeværk Maglevad 3 Placering Dam Holme 4B, 3660 Stenløse Ejer Egedal

Læs mere

Notat. VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen

Notat. VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen Notat VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen Thorbjørn Kjær har den 11. august 2008 indgivet ansøgning om miljøgodkendelse til

Læs mere

Holbæk Kommune. Grundejerforeningen To-Bjerg, To-Bjerg 193. Henrik Sørensen, To-Bjerg 53, 4300 Holbæk Kommune. Holbæk Kommune, To-Bjerg

Holbæk Kommune. Grundejerforeningen To-Bjerg, To-Bjerg 193. Henrik Sørensen, To-Bjerg 53, 4300 Holbæk Kommune. Holbæk Kommune, To-Bjerg VVM Screeningsskema Lovhenvisninger /6/ VVM bekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 764 af 23. juli 2014, med senere ændringer, om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i

Læs mere

VVM-screening af råstofindvinding ved Gøttrup

VVM-screening af råstofindvinding ved Gøttrup VVM-screening af råstofindvinding ved Gøttrup Notat om VVM-screening af råstofindvinding på Gøttrupvej, Gøttrup matr. nr. 25z Gøttrup by, Gøttrup og Gøttrupengevej, Gøttrup matr.nr. 27ai Gøttrup by, Gøttrup.

Læs mere

Hvis der svares ja til nogle af nedenstående forhold, skal de vurderes yderligere i skema 2.

Hvis der svares ja til nogle af nedenstående forhold, skal de vurderes yderligere i skema 2. VVM-screening af: Universe Science Park Mads Patent Vej 1 6430 Nordborg Universe Science Park har ansøgt om at udvide forlystelsesparken med en ny aktivitet - Pieline Land - som er et bymiljø med inspiration

Læs mere

VVM-screening af udvidelse af autoophug. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen 1. december 2017

VVM-screening af udvidelse af autoophug. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen 1. december 2017 VVM-screening af udvidelse af autoophug. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen 1. december 2017 VVM Myndighed Basis oplysninger Viborg Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Virksomheden

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Guldborgsund Kommune, Natur og Miljø VVM screening er foretaget på baggrund af kriterierne i bilag 3 i Bekendtgørelse om vurdering

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding, sand, grus og sten forventet årlig indvinding; m 3, kun over grundvandsspejl.

Tilladelse til råstofindvinding, sand, grus og sten forventet årlig indvinding; m 3, kun over grundvandsspejl. Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Skema til brug for screening (VVM-pligt) Region Midtjylland Tilladelse til råstofindvinding, sand,

Læs mere

Hvis der svares ja til nogle af nedenstående forhold, skal de vurderes yderligere i skema 2.

Hvis der svares ja til nogle af nedenstående forhold, skal de vurderes yderligere i skema 2. VVM-screening af: Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg Danfoss A/S har søgt om byggetilladelse til at opføre en containergård ved E3 i Elsmark. Der skal etableres en 272 m 2 befæstet og overdækket

Læs mere

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Notat Skive Kommune Byg & Miljø Sags id.: 779-2015-36060 Ref.: BKHA Den 24. november 2015 VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Indledning Skamol A/S har

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Region Midtjylland Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Indvinding af sand, grus og sten på

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Råstofindvinding i udlagt råstofområde, Sælvig. Udvidelse

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Billund Lufthavn har ved brev af 13. september 2012 ansøgt om ændring af gældende vilkår for tankning af fly,

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til drift af gartneri Navn

Læs mere

Afgørelse Egedal Kommune vurderer, at vandhullet kan etableres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM).

Afgørelse Egedal Kommune vurderer, at vandhullet kan etableres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM). VVM-screening af sø efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006. 1. Projektbeskrivelse Den 30. september 2016 Sagsnummer 16/14340 Ansøger Anlæg Placering Ejer Peter Bang Vind, Nordre

Læs mere

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Region Midtjylland Tekst Fortsat råstofindvinding i et

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Sønderborg Kommune

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Sønderborg Kommune Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Sønderborg Kommune Virksomheden har ansøgt om ændringer i forhold til driftstider. Genbrugspladsen skal være døgnåbent,

Læs mere

Tommy Sørensen Mellerup 15, Alsted 7900 Nykøbing M Afgørelse om miljøvurdering, Mellerup 15, Alsted, 7900 Nykøbing

Tommy Sørensen Mellerup 15, Alsted 7900 Nykøbing M Afgørelse om miljøvurdering, Mellerup 15, Alsted, 7900 Nykøbing Tommy Sørensen Mellerup 15, Alsted 7900 Nykøbing M mellerupgods@mail.dk Dato 24-01-2019 Sagsnr: 773-2019-125 Afgørelse om miljøvurdering, Mellerup 15, Alsted, 7900 Nykøbing M. Morsø Kommune har modtaget

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland. Basis oplysninger

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland. Basis oplysninger Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. ansøgningen og anmeldelse: Navn og adresse på ansøger/indvinder Indvinders

Læs mere

VVM-screening af skovrejsning

VVM-screening af skovrejsning VVMscreening af skovrejsning Vurdering af VVMpligt, jf. bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 448 af 10. maj 2017 og Bekendtgørelse om samordning

Læs mere

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål.

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål. TEKNIK OG MILJØ Aqua System A/S Avnvej 14 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8085 mikht@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.16.04-P00-2-15 VVM-screening

Læs mere

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

Skovrejsningsprojektet ønskes gennemført i tilknytning til eksisterende skov og på andbrugsjord.

Skovrejsningsprojektet ønskes gennemført i tilknytning til eksisterende skov og på andbrugsjord. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Privat skovrejsning. Skovrejsningsprojektet ønskes gennemført i tilknytning til

Læs mere

Notat om VVM Screening af. Støvring Autoophug ApS, Banesvinget 7a, 9530 Støvring

Notat om VVM Screening af. Støvring Autoophug ApS, Banesvinget 7a, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Støvring Autoophug ApS Banesvinget 10 9530 Støvring Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Region Midtjylland Tekst Råstofindvinding i udlagt graveområde,

Læs mere

VVM-screening TEKNIK OG MILJØ

VVM-screening TEKNIK OG MILJØ VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

Fortsat råstofindvinding i et udlagt graveområde i Glatved. Nymølle Stenindustrier A/S, Hovedgaden 539, 2640 Hedehusene

Fortsat råstofindvinding i et udlagt graveområde i Glatved. Nymølle Stenindustrier A/S, Hovedgaden 539, 2640 Hedehusene Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Region Midtjylland Tekst Fortsat råstofindvinding i et

Læs mere

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne <sh_hallerne@mail.dk>

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne <sh_hallerne@mail.dk> Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skive Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Nyt solcelleanlæg på taget af Søby-Højslev Hallen. Navn og adresse

Læs mere

Forsyning Ballerups vandindvinding i Ballerup Kommune, Måløv Vandværk Ballerup Kommune, Hold An-vej 7, 2750 Ballerup, C-BEM

Forsyning Ballerups vandindvinding i Ballerup Kommune, Måløv Vandværk Ballerup Kommune, Hold An-vej 7, 2750 Ballerup, C-BEM VVM Screening VVM Myndighed Basis oplysninger Forsyning Ballerups vandindvinding i Ballerup Kommune, Måløv Vandværk Ballerup Kommune, Hold An-vej 7, 2750 Ballerup, C-BEM Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Skovrejsningsprojektet ønskes gennemført på landbrugsjord. Offer Madsen A/S, Odensevej 32, 5620 Glamsbjerg.

Skovrejsningsprojektet ønskes gennemført på landbrugsjord. Offer Madsen A/S, Odensevej 32, 5620 Glamsbjerg. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Privat skovrejsning. Skovrejsningsprojektet ønskes gennemført på landbrugsjord.

Læs mere

VVM-screening af autoophug beliggende Hollenstedvej 8, 9320 Hjallerup VVM Myndighed

VVM-screening af autoophug beliggende Hollenstedvej 8, 9320 Hjallerup VVM Myndighed VVM-screening af autoophug beliggende Hollenstedvej 8, 9320 Hjallerup VVM Myndighed Basis oplysninger Brønderslev Kommune Hollenstedvej 8, Hjallerup - Miljøgodkendelse af autoophug Projekt beskrivelse

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Damvadvej 51, 3670 Veksø Sjælland

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Damvadvej 51, 3670 Veksø Sjælland Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Damvadvej 51, 3670 Veksø Sjælland 1. Projektbeskrivelse Ansøger Helle Christiansen Anlæg DGU nr. 200.1381 Placering Matrikel nr. 41a,

Læs mere

Skema til brug for VVM-screening

Skema til brug for VVM-screening Skema til brug for VVM-screening Basis oplysninger Projektbeskrivelse Navn og adresse på bygherre Tekst Etablering af afvandingsprojekt Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde Bygherres kontaktperson og

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg med tilhørende VVMredegørelse,

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg med tilhørende VVMredegørelse, Center Natur og Miljø Laust Krejberg Elbjergvej 71, Holmgaard 9610 Nørager Til: uldal-krejberg@dlgtele.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-10-14

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Region Midtjylland Tekst Rråstofindvinding i et udlagt

Læs mere

FORSTPLANT ApS har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017.

FORSTPLANT ApS har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/23044 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

Skovdyrkerne, Fyn har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017.

Skovdyrkerne, Fyn har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/23091 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Region Midtjylland Tekst Råstofindvinding i et udlagt graveområde

Læs mere

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning ved Brylle Navn og adresse på bygherre Det Danske Hedeselskab, Klostermarken

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Tekst Se øvrigt ansøgningsmateriale. Se ansøgning på Byg og Miljø. Se ansøgning på Byg og Miljø

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Tekst Se øvrigt ansøgningsmateriale. Se ansøgning på Byg og Miljø. Se ansøgning på Byg og Miljø VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Se øvrigt ansøgningsmateriale Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet

Læs mere

Killesmosevej Skive. Sendt pr. mail til: Jens Nielsen Kim Schroll Nielsen 14.

Killesmosevej Skive. Sendt pr. mail til: Jens Nielsen Kim Schroll Nielsen 14. Ramsing H. J. Hansen Lem Skive Lihme A/S Fjernvarme Killesmosevej 25 7800 Skive Sendt pr. mail til: Jens Nielsen (jen@hjhansen.dk) Kim Schroll Nielsen (ksn@hjhansen.dk) 14. februar 2018 CVR-nr.: 25485270

Læs mere

Solid Wind Power, Frejasvej 4, 6950 Ringkøbing, ,

Solid Wind Power, Frejasvej 4, 6950 Ringkøbing, , Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-19-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 13. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af en SWP 10

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projektbeskrivelse jf. anmeldelsen: Projektet omhandler rejsning af 5,43 ha skov ud fra et ønske om mere og sammenhængende

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Rødovre Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Skema til brug for VVM - vurderingen (VVM-pligt)

Skema til brug for VVM - vurderingen (VVM-pligt) Skema til brug for VVM - vurderingen (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen Oppumpning af grundvand til brug til vanding af landbrugsafgrøder på marker, anlægsid

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Hans Martin Risgaard Højmark, Skovbrynet 1 C, 8960 Randers SØ Bygherres

Læs mere

VVM Myndighed. Side 1. Sagsnr.: GEO Miljøscreening udført pr. 11. februar Frederikshavn Kommune.

VVM Myndighed. Side 1. Sagsnr.: GEO Miljøscreening udført pr. 11. februar Frederikshavn Kommune. Side 1 Bilag 1: Screening af konkret projekt vedrørende tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding jf. lov om af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) Sagsnr.: GEO-2019-00047

Læs mere

Fortsat råstofindvinding i et udlagt graveområde i Dalgas Plantage. Henning Vestergaard Bodilsen, Durupvej 27, 7870 Roslev

Fortsat råstofindvinding i et udlagt graveområde i Dalgas Plantage. Henning Vestergaard Bodilsen, Durupvej 27, 7870 Roslev Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Region Midtjylland Tekst Fortsat råstofindvinding i et

Læs mere

Basis oplysninger behøves ikke udfyldt. 1. Arealbehovet i ha: X 0,05 ha (ændres ikke ved den ændrede anvendelse

Basis oplysninger behøves ikke udfyldt. 1. Arealbehovet i ha: X 0,05 ha (ændres ikke ved den ændrede anvendelse Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Basis oplysninger behøves ikke udfyldt. Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson

Læs mere

Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dong Energy Thermal Power A/S Asnæsværket Asnæsvej 16 4400 Kalundborg Virksomheder J.nr. MST-1270-00858 Ref. zuyuk/vba Den 13. december 2012 Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Læs mere

VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej

VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej Basis oplysninger Tekst Dok.nr. 126447/16 Projektbeskrivelse Dobbeltrettet cykelsti på 2,5 m bredde i åbent land, langs med Ringkøbing. Strækningen er ca. 3,0

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Teknik & Miljø dato 2016 Sags-ID: Sagsbehandler: NN Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre om der er VVM-pligt, jf. kriterier iht. bilag 3 i

Læs mere

VVM-screening af gylletank til opbevaring af spildevandsslam Pølundvej 5, 9740 Jerslev

VVM-screening af gylletank til opbevaring af spildevandsslam Pølundvej 5, 9740 Jerslev VVM-screening af gylletank til opbevaring af spildevandsslam Pølundvej 5, 9740 Jerslev VVM Myndighed Basis oplysninger Brønderslev Kommune Pølundvej 5, Jerslev - miljøgodkendelse af gylletank til opbevaring

Læs mere

A/S IKAST BETONVAREFABRIK Lysholt Alle Ikast 29. januar 2018

A/S IKAST BETONVAREFABRIK Lysholt Alle Ikast 29. januar 2018 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande A/S IKAST BETONVAREFABRIK Lysholt Alle 4 7430 Ikast 29. januar 2018 Udledning af vand fra råstofgravesø til Melkær Grøft vurdering af eventuelle virkninger

Læs mere

Assens Kommune Sagsnr. 16/ Skovdyrkerforeningen Fyn A.M.B.A. har søgt på vegne af ejer.

Assens Kommune Sagsnr. 16/ Skovdyrkerforeningen Fyn A.M.B.A. har søgt på vegne af ejer. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/22635 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Bygherres kontaktperson og telefonnr. Poul Søndersø, telefon

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Bygherres kontaktperson og telefonnr. Poul Søndersø, telefon Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Navn og adresse på bygherre Opstilling af en 25 meter høj husstandsvindmølle SØNDERSØ ENERGI A/S, Engvej

Læs mere

Morsø Spildevand A/S Nørregade Nykøbing. AFGØRELSE - Ikke krav om miljøkonsekvensvurdering af nyt vandløb

Morsø Spildevand A/S Nørregade Nykøbing. AFGØRELSE - Ikke krav om miljøkonsekvensvurdering af nyt vandløb Morsø Spildevand A/S Nørregade 3 7900 Nykøbing Dato 10-10-2018 Sagsnr: 773-2018-15118 AFGØRELSE - Ikke krav om miljøkonsekvensvurdering af nyt vandløb MORSØ KOMMUNE I forbindelse med problemer med grundvand

Læs mere

Fjernelse af to betonstyrt i Søvig Bæk.

Fjernelse af to betonstyrt i Søvig Bæk. VVM-screening Fjernelse af to betonstyrt i Søvig Bæk Basis oplysninger Projektbeskrivelse Tekst Fjernelse af to betonstyrt i Søvig Bæk. Projektet har til formål at skabe passage til de opstrøms dele af

Læs mere

Side 1 af 12. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11. november Basis oplysninger

Side 1 af 12. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11. november Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-9-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11. november 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opsætning af en 10 kw

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

VandCenter Syd A/S, Vandværksvej 7, 5000 Odense C. Projektchef Troels K. Bjerre, tlf

VandCenter Syd A/S, Vandværksvej 7, 5000 Odense C. Projektchef Troels K. Bjerre, tlf Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Jordfordeling, fase II Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Jordfordeling, fase II i forbindelse med grundvandsbeskyttelse/skovrejsning

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Realisering af vandplanprojekt 2010-2015. Høgholt møllebæk. Fjernelse af spærringer,

Læs mere

Side 1 af 9. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 21. september Basis oplysninger

Side 1 af 9. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 21. september Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-4-14 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 21. september 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (journalnummer: SVANA-130-00062)

Læs mere

Husstandsmølle på ejendommen Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted. Per Henning Møller Nielsen, Blåbjergvej 20, Filsk Sdr Mk, 7200 Grindsted

Husstandsmølle på ejendommen Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted. Per Henning Møller Nielsen, Blåbjergvej 20, Filsk Sdr Mk, 7200 Grindsted NOTAT Skema til VVM screening af husstandsmølle, Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted Dato: 30. november 2015 VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Husstandsmølle på ejendommen

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Tekst OAB s miljøgård i Lærkeparken er ikke tidligere godkendt.

Læs mere

VVM-screening af opførelse af Jordvarmeboringer på Sallingsundvej 86, 7870 Roslev

VVM-screening af opførelse af Jordvarmeboringer på Sallingsundvej 86, 7870 Roslev Skive Kommune Natur & Miljø Sags id.: 779-2016-1045 Ref.: BKHA Den 18. januar 2016 VVM-screening af opførelse af Jordvarmeboringer på Sallingsundvej 86, 7870 Roslev Indledning Energinet DK har søgt om

Læs mere

1. Arealbehovet i m2: Arealbehov på ca m2 inkl. kørebaneareal. Nyanlæg omfatter 550 m2.

1. Arealbehovet i m2: Arealbehov på ca m2 inkl. kørebaneareal. Nyanlæg omfatter 550 m2. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Parkeringssløjfe til 18 biler samt afsætningsareal

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- 130-00483 ) Basis oplysninger

Læs mere

Skema til brug for VVM-screening

Skema til brug for VVM-screening Skema til brug for VVM-screening Basis oplysninger Projektbeskrivelse Tekst Åbning af rørlagt strækning i Slebsager Bæk Navn og adresse på bygherre Agerbæk Maskinstation A/S, Kærbjergvej 26, 6753 Agerbæk

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med screening af oplag af beton nedbrudt beton samt anvendelse heraf, Horsensvej 7, Blenstrup

Afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med screening af oplag af beton nedbrudt beton samt anvendelse heraf, Horsensvej 7, Blenstrup Center Natur og Miljø BLENSTRUP MASKINSTATION A/S Horsensvej 7 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.35.00-K08-3944-10 Ref.: Lene Lauridsen

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015] Bilag A Skema til brug for screening (VVMpligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Halsnæs Kommune (journalnummer: 2015/0017880 ) Basis oplysninger Projekt

Læs mere