Vestas forhold til koncernens interessenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vestas forhold til koncernens interessenter"

Transkript

1 Vestas forhold til koncernens interessenter 1. Vestas forhold til koncernens interessenter

2 Indhold 3 Indledning 3 Code of Conduct 4 Aktionærer 4 Forretningspartnere 6 Medarbejdere 8 Det omgivende samfund Vestas forhold til koncernens interessenter - Side 2

3 Indledning Vestas forhold til sine interessenter nuværende og potentielle aktionærer, forretningspartnere, medarbejdere og det omgivende samfund er baseret på selskabets forretningsgrundlag, vision, mission og målsætninger. Code of Conduct I takt med at Vestas bliver en stadig større virksomhed med medarbejdere og samarbejdspartnere med vidt forskellige kulturelle baggrunde, trosretninger og politiske overbevisninger, stiger behovet for et formaliseret fælles værdisæt. Vestas Code of Conduct skal sikre, at alle medarbejdere og andre personer, der handler på vegne af Vestas, ved, hvad der er korrekt Vestasadfærd. Vestas Code of Conduct sætter rammerne for arbejdet med FN s Global Compact, den internationale lov om menneskerettigheder og konventionerne fra ILO - den internationale arbejdsorganisation. Vestas vil tilstræbe, at samarbejdspartnere også respekterer disse, herunder forbuddet mod børneog tvangsarbejde samt respekten for den enkelte uanset race, farve, tro, politisk overbevisning, køn, alder, nationalitet, seksuel orientering, civilstand, handicap eller andre karakteristika. Vestas supply chain dækker mere end samarbejdspartnere i hele verden, hvorfor Vestas muligheder for at hjælpe med at udbrede kendskabet til FN s Global Compact og andre lignende tiltag er gode, om end der er store nationale og kulturelle forskelle mellem samarbejdspartnerne, ligesom det store antal samarbejdspartnere kan mindske mulighederne for hurtige ændringer. Vestas langsigtede arbejde bygger på en kombination af krav, råd og vejledning inden for sikkerhed, miljø, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, etik mv., der skal medvirke til, at ikke kun Vestas produktion men hele produktet og dets tilblivelse er bæredygtigt i bredeste forstand. Vestas forhold til koncernens interessenter - Side 3

4 Aktionærer Det er Vestas målsætning at varetage selskabets og dermed aktionærernes langsigtede interesser. Selskabets ledelse skal ved løbende dialog sikre samtlige aktionærer mulighed for at give udtryk for deres holdninger til selskabets virksomhed og til den strategiske og forretningsmæssige udvikling. Selskabets ledelse har ansvar for at føre denne dialog dels på selskabets generalforsamling, og dels ved møder med aktionærerne fx i forbindelse med offentliggørelse af regnskabsmeddelelser. Ledelsen påser, at selskabets kommunikationspolitik/strategi sikrer alle aktionærer lige mulighed for at deltage i dialogen med selskabet. Et vigtigt led i Vestas værdigrundlag er at være en troværdig partner i alle sammenhænge. Dette indebærer blandet andet at sikre en reel information om Vestas og vindkraftindustrien. Med rettidig (tidsmæssig relevant), fyldestgørende (korrekt, relevant, tydelig og ikke vildledende), samtidig (ligebehandling af alle interessenter), åben og let tilgængelig information om Vestas forretningsaktiviteter forventes interessen for Vestas-aktien at kunne opretholdes på et højt niveau. Et vigtigt element i Vestas målsætning om langsigtet værditilvækst er at sikre et godt, konstruktivt og varigt forhold til koncernens øvrige interessenter forretningspartnere, medarbejdere og det omgivende samfund der kan medvirke til at fremme koncernens udvikling. Forretningspartnere Vestas ved, at succes afhænger af gode og fornuftige forhold til forretningspartnerne og disse partneres forretningsresultater. Vestas bestræber sig derfor på at opbygge forhold til forretningspartnerne, der er karakteriseret af gensidig tillid og interesse til fælles fordel. Forretningspartnere omfatter kunder, leverandører, entreprenører og konsulenter. Vestas stræber efter at finde og arbejde med forretningspartnere, der driver virksomhed på en måde, der stemmer overens med Vestas egne værdier og standarder. Men samtidig anerkender Vestas, at forretningspartnerne opererer i forskellige juridiske og kulturelle miljøer verden over. Derfor vil det variere meget i hvor høj grad, Vestas kan pålægge sine forretningspartnere sine egne værdier og standarder. Vestas forpligter sig til: at have et respektfuldt forhold, der er karakteriseret ved dialog og åbenhed, til forretningspartnerne, at vælge forretningspartnere, som er forpligtede til at respektere lovmæssige krav, og at vælge forretningspartnere ud fra fortjeneste og påviselige resultater. Vestas forhold til koncernens interessenter - Side 4

5 Vestas forsøger at skabe øget opmærksomhed om de værdier og standarder, der er beskrevet i Vestas Code of Conduct, gennem samarbejde med forretningspartnerne. Der lægges særlig vægt på: at sørge for, at arbejdet udføres sikkert - dette har førsteprioritet i enhver situation, at respektere organisationsfriheden og retten til overenskomstforhandlinger i henhold til lovgivning og praksis i det land, som forretningspartneren opererer i, ikke at anvende nogen form for tvangsarbejde, ikke at anvende nogen form for børnearbejde, at afskaffe enhver form for arbejdsrelateret diskrimination, og at beskytte miljøet. Vestas vurderer alle informationer om, at en forretningspartner ikke overholder standarderne i Vestas Code of Conduct alvorligt og vil reagere på en passende måde. Kvalitet Vestas samarbejder tæt med sine leverandører for at højne det professionelle niveau i leverandørkæden, så komponenter leveres til en konkurrencedygtig pris, der afspejler kvaliteten og rettidigheden af leverancen. Vestas introducerede på denne baggrund i 2005 Six Sigma som det centrale værktøj for kvalitetsforbedringer. Systemet er implementeret på Vestas egne fabrikker og hos leverandørerne og sigter mod at reducere variansen i processer og derigennem sikre en både høj og ensartet kvalitet. Vestas mission, Failure is not an option, udtrykker organisationens holdning til konstant at søge forbedringer og til konsekvent og struktureret at følge op på og rette fejl. Missionen afspejler samtidig Vestas kompromisløse holdning til sikkerhed, der i alle sammenhænge har førsteprioritet. Ligesom Vestas stiller store krav til miljø og arbejdsmiljø internt i koncernen, er det naturligt, at hensynet til miljøet og arbejdsmiljøet betragtes på lige fod med økonomi og kvalitet, når leverandører til koncernen udvælges. Vestas forventer, at leverandører overholder eksisterende lovgivning og agerer ansvarligt med hensyn til miljø og arbejdsmiljø. Vestas anbefaler, at leverandører lader sig certificere i forhold til både kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøstandarder. Det er koncernens politik, at selskabet skal tilstræbe altid at have minimum to leverandører på kritiske komponenter. Vestas forhold til koncernens interessenter - Side 5

6 Medarbejdere En virksomheds fremgang afhænger af medarbejderne. I en specialiseret og hurtigt skiftende branche som vindkraftindustrien er det afgørende, at en virksomhed kan tiltrække og fastholde dygtige og kompetente medarbejdere. Vestas stræber efter at tiltrække, rekruttere og fastholde de bedste medarbejdere til hvert enkelt job verden over og bestræber sig på at skabe et arbejdsmiljø, der er karakteriseret ved gensidig tillid, samarbejde og respekt for det enkelte individ. Safety first - Sikkerhed frem for alt For Vestas er medarbejderne den vigtigste ressource til opnåelse af virksomhedens mål, og vi giver sikkerheden højeste prioritet. Vestas mener, at alle medarbejdere har ret til en sikker og tryg arbejdsplads, hvor ingen udsættes for unødig fare. Derfor forpligter Vestas sig til: fortsat at forbedre arbejdssundheden og -sikkerheden, samt at give medarbejderne den uddannelse og de informationer, som de skal bruge til at håndtere farerne inden for deres eget arbejdsområde. Respekt og retfærdighed Vestas anerkender, at alle mennesker er frie og lige i værdighed og rettigheder på arbejdspladsen. Vestas er stærkt dedikeret til menneskerettighederne og medarbejdernes rettigheder, som de er udtrykt i den internationale lov om menneskerettigheder og konventionerne fra ILO - den internationale arbejdsorganisation. Grundlæggende medarbejderrettigheder Vestas sikrer: at der ikke bruges tvangsarbejde i virksomhedens aktiviteter, at der ikke bruges børnearbejde i virksomhedens aktiviteter, at rammerne for rimelig og retfærdig aflønning, rimelige arbejdstider, sygeorlov og forældreorlov opretholdes, og at retten til frit valg af fagforbund og til at forhandle overenskomster for Vestas-medarbejdere respekteres i henhold til de love eller den praksis, der gælder i de lande, hvor Vestas har aktiviteter. Ligeværdighed og ligebehandling Vestas er én enhed, og Vestas Code of Conduct søger derfor at støtte én fælles kultur. Denne kultur bygger på rummelighed og gensidig tillid, og hvor alle, der arbejder for Vestas, behandles lige med værdighed og respekt uanset race, hudfarve, religion, politisk overbevisning, køn, alder, nationalitet, seksuel orientering, civilstand, handicap eller andre karakteristika. Vestas tolererer ingen form for forskelsbehandling. Derfor forpligter Vestas sig til: at lade kvalifikationer være eneste beslutningsgrundlag for alle aspekter i ansættelse, inklusive rekruttering, udvikling og forfremmelse, og at fremme og opretholde ikke-diskriminerende adfærd på alle sine arbejdspladser. Vestas forhold til koncernens interessenter - Side 6

7 Chikanefrit arbejdsmiljø Alle Vestas-arbejdspladser skal være karakteriseret ved gensidig tillid og respekt. Derfor tolererer Vestas ikke: nogen form for chikane, direkte eller indirekte, fysisk eller psykisk, verbal eller nonverbal, nogen form for misbrug af medarbejderne, og sexchikane. Respekt for privatlivet Vestas er forpligtet til at respektere hver enkelt medarbejders individualitet, herunder deres privatliv. Vestas vil derfor: kun indsamle eller opbevare de personlige medarbejderoplysninger, der er relevante for medarbejderens arbejde i Vestas eller er påkrævet af det pågældende lands lovgivning, og sørge for, at adgang til personlige oplysninger er begrænset til det personale, der har den relevante autorisation til oplysningerne og et klart forretningsmæssigt behov for dem. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har samme rettigheder, pligter og ansvar som de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, og selvom de i forhold til selskabet ikke kan betragtes som værende uafhængige, er deres kompetencer og erfaringer et vigtigt supplement til den ekspertise, som de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afspejler. Medarbejdere ansat i Danmark har i henhold til dansk lovgivning valgt at gøre brug af deres ret til at vælge medarbejderrepræsentanter til både Vestas Wind Systems A/S bestyrelse og til enkelte af selskabets danske datterselskaber. Repræsentanterne er valgt af og blandt koncernens medarbejdere i Danmark i overensstemmelse med dansk lovgivning. Vestas forhold til koncernens interessenter - Side 7

8 Det omgivende samfund Enhver virksomheds handlinger påvirker de omgivelser virksomheden opererer i. En virksomhed må naturligvis som følge heraf ikke alene stå til ansvar i henhold til gældende lovgivning, men skal også tage hensyn til den offentlige opfattelse af virksomhedens handlinger, som kan have indflydelse på naturen samt på det lokale og globale samfund. Vestas er en international virksomhed og bestræber sig på at være en ansvarlig samfundsbevidst virksomhed ikke blot på lokalt, men også på globalt plan. Gennem sine aktiviteter vil Vestas først og fremmest bestræbe sig på at fremme Vestas og medarbejdernes interesser bedst muligt og mest hensigtsmæssigt. Vestas er i øvrigt af den klare opfattelse at det på langt sigt er i virksomhedens, medarbejdernes og ejernes bedste interesse at tage ansvaret for Vestas påvirkning af omgivelserne: miljøet, det nationale og det globale samfund og deres indbyggere. I overensstemmelse med Vestas vision - Vind, Olie og Gas - er Vestas særligt interesseret i miljøet og er forpligtet til at fremme vindenergi. Vestas vil i størst muligt omfang købe vedvarende elektricitet til eget brug og gøre sine transporter så CO 2 venlige som muligt. Miljø Miljøhensyn er en fundamental del af Vestas forretningskoncept. Vestas produktion og produkter skal være så grønne som muligt As green as it gets. Dette er både med til at reducere omkostninger til dyre råvarer og energi, og dels til at styrke Vestas position som grøn som et strategisk konkurrenceparameter. For at understøtte dette ønsker Vestas at gøre alle sine aktiviteter så bæredygtige som muligt og at overbevise sine forretningspartnere om at gøre det samme. Genbruget i Vestas produktion og genanvendelsen af materialerne fra nedtagne vindmøller skal sammen med mere effektive vindmøller sikre, at Vestas træk på jordens begrænsede ressourcer mindskes. Samtidig minimeres følsomheden over for ustabile råvarepriser. Det langsigtede mål er vindmøller bygget af materialer, der er let tilgængelige og fornybare. Dette mål nås kun i tæt samarbejde med de mange leverandører. Vestas forpligter sig til: at opfylde de lovmæssige krav til miljøbeskyttelse, at overveje de miljømæssige konsekvenser af alle nye produkter, at forbedre udnyttelsen af ressourcer, og at reducere affald og forurening i alle sine aktiviteter. Det omgivende samfund Vestas søger at være så gennemsigtig som muligt i sine aktiviteter og vil åbent indgå i dialog med enhver, der har en interesse i Vestas aktiviteter, som fx ikke-statslige organer og lokalsamfund. Vestas overholder naturligvis den nationale lovgivning, men hvor Vestas standarder stiller yderligere krav vil disse blive fulgt. Vestas forhold til koncernens interessenter - Side 8

9 Politisk samspil Samspil mellem virksomheden og politikere og regeringer er med til at fremme Vestas legitime interesse i internationale, nationale og lokale debatter om energi. Vestas holdninger i energipolitiske sager vil derfor blive formuleret, så både politikere og offentligheden tydeligt kan se, hvor Vestas står. Vestas støtter politiske aktiviteter, der fremmer vindenergi. Det kan være aktiviteter som lobbyvirksomhed i forhold til regeringer, oplysningskampagner eller møder om vindenergi med embedsmænd og politikere. Men Vestas er ikke en politisk organisation, så der gives ikke økonomisk støtte til politikere eller politiske partier. Politiske aktiviteter skal altid drøftes med og godkendes af Global Marketing, Communication & Corporate Relations. Vestas-medarbejdere har ret til at deltage i politiske og civile aktiviteter som privatpersoner. Disse aktiviteter må dog ikke foregå på arbejdspladsen eller i arbejdstiden. En medarbejder, der planlægger at søge eller opstille til et offentligt hverv, skal først drøfte det med sin leder for at finde ud af, om de officielle pligter kan vanskeliggøre medarbejderens arbejde for Vestas. Sponsorater og donationer Lokale sponsorater er en integreret del af Vestas virksomhedsaktiviteter. Fabrikker og kontorer opfordres til at sponsere lokale aktiviteter, oftest børne-, sports- eller kulturaktiviteter, der kan fremme Vestas og medarbejdernes interesser. Sponsorater på nationalt eller internationalt plan skal altid drøftes med Global Marketing, Communication & Corporate Relations. Vestas vil aldrig sponsere en begivenhed ulovligt eller hemmeligt. I stedet vil Vestas sikre, at sponsormidler eller ressourcer bruges ansvarligt, og at sponsoratet ikke bruges til bevidst at påvirke beslutningstagere. Godkendt af Vestas Wind Systems A/S bestyrelse den 6. november Vestas forhold til koncernens interessenter - Side 9

10 Vestas Wind Systems A/S Hedeager Aarhus N. Danmark Tlf.: Fax: vestas.com 2012 Vestas Wind Systems A/S. All rights reserved. This document was created by Vestas Wind Systems A/S on behalf of the Vestas Group and contains copyrighted material, trademarks and other proprietary information. This document or parts thereof may not be reproduced, altered or copied in any form or by any means without the prior written permission of Vestas Wind Systems A/S. All specifications are for information only and are subject to change without notice. Vestas Wind Systems A/S does not make any representations or extend any warranties, expressed or implied, as to the adequacy or accuracy of this information. This document may exist in multiple language versions. In case of inconsistencies between language versions the English version shall prevail. Certain technical options, services and wind turbine models may not be available in all locations/countries. VERSION 3. 10/2012-DK. Corporate Secretariat and Strategy

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Mogens Dilling-Hansen* Susanne Jensen** *Professor (MSO), Aarhus Universitet, Institut for Marketing og Organisation,

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt oecd.fm Page 1 Friday, April 27, 2001 1:10 PM OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt 1 oecd.fm Page 2 Friday, April 27, 2001 1:10 PM 2 oecd.fm Page 3 Friday,

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner Dansk Initiativ for Etisk Handel Bredgade 26, 2. sal Postboks 9042 DK-1022 København K Tel. +45 9942 1453 info@dieh.dk www.dieh.dk Foto: Lotte La Cour Kom godt i gang - etiske offentlige indkøb En guide

Læs mere

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Professionsgrundlag for ergoterapi en dokumentsamling om Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Ergoterapeutforeningen 2008 Professionsgrundlag for ergoterapi 1 professionsgrundlag for ergoterapi

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle

At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle International Association of Social Educators At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle Diskussionspapir At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle

Læs mere

De Forenede Nationer KONVENTION. om rettigheder for personer med handicap. Det Centrale Handicapråd

De Forenede Nationer KONVENTION. om rettigheder for personer med handicap. Det Centrale Handicapråd De Forenede Nationer KONVENTION om rettigheder for personer med handicap Det Centrale Handicapråd Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, Skt. Annæ Passage opg. F, 4. sal 1260 København K tlf.: 33 11 10

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER

MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER an al MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER an MANUAL TIL HR KONSULENTER MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING ual Institut for Menneskerettigheder Tilrettelæggelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

De Forenede Nationer. Standardregler om. Lige muligheder. for handicappede

De Forenede Nationer. Standardregler om. Lige muligheder. for handicappede De Forenede Nationer Standardregler om Lige muligheder for handicappede De Forenede Nationer Standardregler om Lige muligheder for handicappede United Nations, New York, 1994 Socialministeriet, København,

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere