Afgørelse om at etablering af minivådområde på matrikel 18 Torsmark, Harridslev, ikke er omfattet krav om miljøvurdering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse om at etablering af minivådområde på matrikel 18 Torsmark, Harridslev, ikke er omfattet krav om miljøvurdering"

Transkript

1 Nordvestgård I/S Udbyhøjvej Randers NØ Randers Kommune Miljø Natur og Landbrug Laksetorvet 8900 Randers Telefon Direkte / G Afgørelse om at etablering af minivådområde på matrikel 18 Torsmark, Harridslev, ikke er omfattet krav om miljøvurdering Oplandskonsulenterne har den 10. december 2019 søgt Randers Kommune om tilladelse til at etablerer et minivådområde på ovennævnte matrikel. Det ansøgte omhandler bl.a. en regulering efter vandløbslovens1 17. I bilag 2 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer2, er det angivet at vandløbsreguleringer er omfattet denne bekendtgørelse. Et projekt ikke må påbegyndes før myndigheden skriftligt har meddelt bygherren, at projektet ikke antages at kunne medføre væsentlig indvirkning på miljøet. Sagen har været i høring hos berørte myndigheder, og der er ikke indkommet bemærkninger. Afgørelse Randers kommune har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt). Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet. Afgørelsen er truffet efter 21 i Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. I afgørelsen er det især lagt vægt på: 1 At minivådområder forventes at reducerer kvælstoftabet fra drænvand med mellem % og fosfortab med mellem %. At afvandingen fra drænsystemet opstrøms ikke reduceres eller påvirkes. At udløb fra vådområdet løber frit over en iltningstrappe. At sandtransport fra oplandets drænsystemet til vandløbet, reduceres i forhold til nuværende forhold, da der etableres sedimentationsbassin. Lovbekendtgørelse om vandløb, nr af 25. november 2019 Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter nr

2 Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en VVM-proces. Der skal efterfølgende træffes afgørelse efter Vandløbsloven samt Planloven. Sagens oplysninger Randers Kommune har modtaget ansøgning efter 18 i VVM bekendtgørelsen. Ansøger er bygherre på projektet. Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 10 f: Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb i VVM-bekendtgørelsen3. Projektet omhandler etablering et minivådområde på 3700 m2 vandspejl med et drænopland på 36 ha. Anlægget er beliggende på matrikel 18 Torsmark, Harridslev. Formålet med minivådområdet er tilbageholde nitrat og fosfor fra landbrugsarealet og forventes at have en positiv påvirkning på slutrecipienten Randers Fjord. Udformning af minivådområdet tilpasses, så det følger højdekurverne i landskabet og området er så vidt muligt placeret i en lavning i landskabet. Minivådområdet anlægges og dimensioneres således, at den gennemsnitlige minimumsopholdstid ved daglig vintervandføring er på 1 døgn. Efter drænvandet har passeret minivådområdet, ledes det frit ud over en iltningstrappe, som består af stenudlæg. Anlægget etableres således, at der ikke sker forringede afvandingsforhold for de opstrøms liggende matrikler. For yderligere oplysninger henvises der til ansøgningsmateriale fra Oplandskonsulenterne, vedlagt som bilag. Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter Miljømæssige forhold Drænsystemet der i tilledes det kommende minivådområde, afvander til Dueholm Bæk og, hvor minivådområdet placeres i toppen af vandløbet. Dueholm Bæk er i Vandområdeplan målsat God økologisk tilstand samt beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 3. Vandløbet afvander via Rismølle Bæk til Randers Fjord. På baggrund af de beskrevne forhold omkring opholdstid og geniltning via en iltningstrappe, er det Randers Kommunes vurdering at etableringen af minivådområdet ikke har en negativ indvirkning på vandløbet, eller være tilhindre for at opnå den fastsatte målsætning for såvel Dueholm Bæk eller Rismølle Bæk. Natura 2000 Nærmeste Natura 2000 område (ca 8 km) er Randers Fjord, Habitatområde nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord, som det kommende minivådområdet via Dueholm Bæk og Rismølle Bæk afvander til. Det vurderes, at projektet har en positiv indvirkning på habitatområdet/vandmiljøet, da minivådområdet tilbageholder og reducerer nitrat og fosfor fra et 36 ha stor landbrugsareal. 3 Lovbekendtgørelse nr om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

3 Etablering af minivådområdet vurderes derfor ikke at kunne påvirke ovennævnte Natura 2000 område. Det er Randers kommunes vurdering, at der derfor ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på det nærmest beliggende Natura 2000-område. Bilag 4-arter Det ansøgte afvander som beskrevet via Dueholm Bæk og Rismølle Bæk til Randers Fjord, der efter Randers Kommunes kendskab kan være yngle- eller rasteområde for følgende bilag IV-dyrearter: Odder Odderen forekommer udbredt langs alle kommunes større åer, søer og vådområder. Det forventes at den forekommer periodisk og sporadisk langs en række mindre vandløb. Odderen er tilpasset et liv i og opholder sig en stor del af tiden i vand. Den findes i såvel rindende som stillestående vand og søer, samt moser med store rørskovsområder er særligt velegnede levesteder for arten. Odderen yngler og raster i uforstyrrede rørskove og krat ved søer og åer med gode fiskebestande. Den er hovedsageligt følsom overfor forstyrrelser på ynglepladsen. Etableringen af minivådområdet vurderes ikke at påvirke odderens yngle- og rasteområde negativt. Endvidere forventes anlægget, at have en positiv indvirkning for f.eks. padder, da indretningen af minivådområdet med forskellige dybdezoner, kunne skabe leve- og ynglelokaliteter for padder. Flagermus Der er ikke registeret flagermus i en radius på ca. 1,3 km fra projektområdet. Etableringen af minivådområdet vurderes ikke at påvirke udbredelse eller levesteder for arten, da der ikke fældes ældre træer. Tværtimod kan projektet forbedre forholdene i og med området tilføres en ny biotop i form af minivådområdet. Samlet set vurderes anlægget dermed ikke at ville påvirke bilag IV-arter i negativt omfang, ligesom projektet heller ikke vurderes at ødelægge yngle- og rasteområder for bilag IV-arter. Det er således vurderet, at projektet hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter i området vil påvirke Natura 2000-området, Bilag IV-arter eller 3 beskyttede områder i en negativ retning. Screeningen er gennemført med udgangspunkt i den fremsendte ansøgning og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

4 Øvrige forhold Der er ikke registeret beskyttet ( 3) natur indenfor projektområdet. Nærmeste beskyttede natur ud over Dueholm Bæk, er en 3 sø, beligende ca. 500 m sydvest for det kommende minivådområde. Projeket vurderes ikke at berører søen. Ændringer og bortfald Hvis projektet ændres, er du forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. 18 i Lovbekendtgørelse nr. 448 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), med henblik på at få afgjort om ændringen udløser VVMpligt. Hvis der går længere tid, inden du udnytter en for projektets påbegyndelse nødvendig meddelt tilladelse eller dispensation, bør du foretage fornyet anmeldelse af projektet efter VVM-reglerne for at sikre, at forudsætninger for afgørelsen om ikke VVM-pligt fortsat er gældende. For tilladelser eller dispensationer efter Planloven gælder, at de bortfalder, hvis de ikke er udnyttet, inden 3 år efter at de er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. planlovens 56, stk. 1. En screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt antages som hovedregel at følge dette forældelsesprincip i planlovens 56, stk. 1. Høring Randers Kommune har foretaget en høring af berørte myndigheder i perioden 16. december 2019 til 10. januar (Miljøstyrelsen og Landbrugs- og Fiskeristyrelsen). I høringsperioden er der ikke indkommet bemærkninger til projektet. Offentliggørelse Afgørelsen offentliggøres den 13. januar 2020 på Randers Kommunes hjemmeside. Klageadgang Afgørelsen om, at Randers Kommune ikke skal gennemføre en miljøvurdering af projektet kan påklages til Planklagenævnet, som behandler sagen i den læge afdeling, jf. 3, stk. 1, nr. 9, i lov om Planklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet af adressaten og enhver, der må antages at have en retslig interesse i sagens udfald og visse landsdækkende foreninger og organisationer. Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder på eller på og søg efter klageportalen. Du skal logge på med NEM-ID. Når du klager, skal du betale et gebyr. Klagegebyret for privatpersoner er 900 kr. og for virksomheder og organisationer kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales hvis du får medhold i klagen.

5 Du kan læse mere om klagens behandling på Planklagenævnets hjemmeside Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen, dvs. den 13. januar Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen. Civilt søgsmål Et eventuelt sagsanlæg skal ifølge planlovens bestemmelser være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller hvis sagen påklages inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger. Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen? Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klagen, hvis den sendes uden om klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via eller med almindelig post til Randers Kommune, Teknik og Miljø, Laksetorvet, 8900 Randers C, att. Natur. Randers Kommune videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget. Må tilladelse udnyttes, hvis jeg klager? En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at tilladelse eller godkendelse ikke må udnyttes, førend klagefristen udløbet, eller, hvis der er klaget over afgørelsen, før Planklagenævnets afgørelse foreligger. Med venlig hilsen Esben Husted Kjær Miljøtekniker Kopi til: Oplands konsulenterne att. Jan Bjørnkjær Jensen, Miljøstyrelsen Fiskeristyrelsen Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og lokalenhed, Dansk Fritidsfiskerforbund, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening, Bilag: Ansøgning fra Oplandskonsulenterne med VVM-Screeningsskema

6 Randers Kommune Natur og Miljø Laksetorvet, 8900 Randers Ansøgning om til etablering af minivådområde hos Nordvestgård I/S, Udbyhøjvej 341, Harridslev, 8930 Randers, CVR: Den første februar 2018 åbnede Landbrugsstyrelsen en ordning, hvor der kan søges tilskud til at etablere et åbent minivådområde. Minivådområder er et nyt kollektivt kvælstofvirkemiddel, som har en høj effekt på fjernelse af nitrat og fosfor i drænvand. Sammen med skovrejsning og vådområder, skal minivådområder frem mod 2021 bidrage til at reducere udledningen af kvælstof med i alt ca tons. Dette vil kræve en etablering af omkring minivådområder over hele landet. Et af disse minivådområder ønskes placeret på Grønkærvej 43 på følgende matrikelnummer: Ejendomsnummer: Matrikelnummer: 18 Torsmark, Harridslev KL, Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen har i samarbejde med repræsentanter fra kommunerne udarbejdet en orientering til kommunerne om hvilke krav og mulige krav, plan-, miljø- og naturlovgivning stiller til ansøgninger om tilladelse til at etablere minivådområder.

7 Figur 1 Placering af projekt. : Minivådområde Generelle oplysninger om minivådområder Udformning, design og formål Et minivådområde består af et vådområde og et sedimentationsbassin. Vådområdet designes med flere bassiner, som renser drænvandet fra det eller de drænoplande, der afvander til minivådområdet. I tilknytning til vådområdet etableres et sedimentationsbassin, hvor sediment og partikelbundet fosfor bundfældes. Kvælstoffjernelsen foregår primært ved biologisk omdannelse af nitrat til frit gasformigt kvælstof via mikrobiel denitrifikation. Denitrifikationen er en anaerob proces og foregår primært i det iltfrie bundsediment, mens vandfasen i minivådområder med overfladestrømning altid er iltet. Planterne i minivådområdet er vigtige, da de bidrager til at forsyne bakterierne med kulstof til brug i den mikrobielle denitrifikation. Målinger af næringsstoffjernelse i de danske minivådområder er beskrevet i Kjærgaard et al. (2017a), Kjærgaard et al. (2017b), Kjaergaard et al. (submitted), Renato et al., (submitted), Renato et al. (submitted).

8 Figur 2 Principskitse af design af minivådområde (Kjærgaard, C. og Hoffmann, C.C Konstruerede vådområder til målrettet reduktion af næringsstoffer i drænvand. Notat fra DCE NationaltCenter for Miljø og Energi, og DCA Nationalt Center for Fødevarer og Landbrug, Aarhus Universitet.) Minivådområder og afvanding Et minivådområde etableres i tilknytning til hoveddræn eller drængrøfter typisk i kanten af en mark eller i forbindelse med lokale lavninger i marken. Minivådområdet modtager drænvand fra det drænede oplandsareal til minivådområdet (drænopland). Drænoplandet omfatter for egnede arealer hele det sammenhængende drænsystem samt det direkte topografiske opland til dette, hvor minivådområdets areal udgør 1% af drænoplandet. Minivådområdet bliver således en integreret del af drænsystemet, hvor det drænvand, der før havde afløb direkte til vandløbet, nu passerer gennem minivådområdet, før det løber ud i vandløbet. Ofte bevares det nuværende drænudløb, men det kan i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt at ændre på placeringen af drænudløbet. Minivådområdet etableres med en faldhøjde på drænindløb, der sikrer, at der ikke sker stuvning af vand bagud i marken, og minivådområdet etableres så vidt muligt med frit drænindløb. Den årlige afstrømning via dræn til et vandløb påvirkes ikke ved etablering af et minivådområde på et eksisterende drænsystem. I tilfælde hvor der ændres på drænsystemer f.eks. ved sammenlægning af flere drænsystemer, vil afstrømningspunkter til vandløbet blive ændret, men den samlede afstrømning over vandløbsdelstrækningen vil forblive uændret. Kvaliteten af drænvandet ved udløb fra minivådområdet Målinger af de danske minivådområder har endvidere vist at: minivådområder påvirker ikke drænvandets ph. iltindholdet i udløb fra minivådområder enten er i samme størrelsesorden eller højere end iltindholdet ved indløb til minivådområder. Minivådområder bidrager således til en generel iltning af drænvandet. Det anbefales dog stadig som sikkerhedsforanstaltning at etablere en iltningstrappe ved udløb fra minivådområdet. Derfor stiller Landbrugsstyrelsen krav om, at der skal være en iltningstrappe. minivådområder påvirker ikke drænvandets udløbstemperatur i den primære afstrømningsperiode fra oktober til april. I sommerperioden, hvor drænafstrømningen er meget lav og/eller helt ophører, bliver

9 drænvandets opholdstid i minivådområdet ofte over 100 dage. I perioder med stillestående vand kan drænvandstemperaturen i udløbsvandet i juli øges med op til 5 oc. Minivådområder, natur og landskab Den landskabelige påvirkning søges mindsket mest muligt bl.a. ved at placere anlægget mest hensigtsmæssigt i forhold til eksisterende natur- og landskabsværdier. Tidsplan for projektet Projektstart: Tidligst marts 2020 Projektafslutning: Senest 1. august 2021 Tekniske oplysninger Størrelse og udformning af anlæg Figur 3 Skitse for Placering af bassiner og dræn. : Dybe zoner, sin, : Nuværende dræn, : Projektareal, : Udløb og iltningstrappe, : Lavvandede zoner, : Sedimentationsbas- : Indløb Teknisk beskrivelse af minivådområdet Det samlede vandspejl af minivådområdet er ca. 0,37 ha. Områdets terræn udnyttes til at etablere minivådområdet uden pumpe Efter drænvandet har passeret minivådområdet, ledes det frit ud over en iltningstrappe, som består af stenudlæg Brinkerne sås med en græsblanding. Der bliver enten plantet vandplanter i de lavvandede zoner, eller de gror til af sig selv med tiden.

10 Drænoplandets størrelse er på 36 ha, og derfor er det estimeret, at der maksimalt udledes 36 l pr. sek. drænvand ud af minivådområdet, men den maksimale drænudledning fra minivådområdet vil variere betydeligt fra afstrømningssæson til afstrømningssæson. Minivådområder kræver som udgangspunkt ingen vedligeholdelse udover bortgravning af sedimentationsbassinet med en regelmæssig frekvens på ca. 5 år (eller efter behov). Det kan foretages med en rendegraver. Derudover foretages der grødeskæring i minivådområdets dybe zoner efter behov for at fremme en ensartet strømning og undgå kanaliseret strømning. Overskudjord fra projektet planeres ud på marken omkring minivådområdet. Jorden lægges op til 50 cm over det nuværende terræn og indarbejdes i terrænet. Oprenset sediment fra sedimentationsbassinet fordeles på nærliggende marker. Der kommer til at være et dige langs den østlige og sydlige side af minivådområdet. Diget bliver mindst 2 m bredt og får et indre og ydre skråningsanlæg på max. 30 grader. Diget vil ligge op til 1,75 m over det nuværende terræn på det sted hvor der er størst forskel (det sydøstlige hjørne af diget). Omkring resten af minivådområdet vil der være et skråningsanlæg med en hældning på max. 30 grader. Minivådområdet er forsøgt indpasset i landskabet ved at følge de naturlige kurver i terrænet. Figur 4 Skitse for placering af overskudsjord. : Terrænregulering < 0,5 m, : Projektareal.

11 Figur 5 Visuel jordflytning. : Fjernelse af jord, : Pålægning af jord, Oplysninger om drænoplandet Liste over matrikler i drænoplandet. Der er ikke udført høring om samtykke blandt lodsejerne i oplandet. Matr.nr.: 17 30c 17g 17h 18d 17b 5d 4e 18o 17e Ejerlav: Ejendomsnummer: Mejlby By, Harridslev Mejlby By, Linde Drænoplandets størrelse er på 36 ha. Se nedenstående luftfoto for baggrund for estimering Der vil ikke være risiko for tilbagestuvning i systemet, da minivådområdet etableres med frit indløb og udløb samt med et nødudløb. Dimensionen på drænudløbet er mindst ligeså stort om drænindløbet. Vandet bliver udledt til vandløbet ca. 115 m (opstrøms) fra det nuværende drænudløb. Hoveddrænet skal måske hæves inden sedimentationsbassinet hvis det kan resultere i en højere vandspejlskote. Efter minivådområdet ledes vandet ud i Dueholm Bæk.

12 Figur 6 Minivådområdets drænopland. : Opland, : Hoveddræn, : Projektareal, Figur 7 Billederne viser et minivådområde med åbent bassin, som blev etableret i Fillerup i 2011.

13 Kontaktinfo: For lodsejer - Nordvestgård I/S, Udbyhøjvej 341, Harridslev, 8930 Randers, , For oplandskonsulent Jan Bjørnkjær Jensen, Trigevej 20, 8382 Hinnerup, , Med venlig hilsen f. Nordvestgaard I/S Powered by TCPDF (

Afgørelse om at ansøgning om etablering af minivådområde på matrikel 4a Haslund By, Haslund, ikke er omfattet krav om miljøvurdering

Afgørelse om at ansøgning om etablering af minivådområde på matrikel 4a Haslund By, Haslund, ikke er omfattet krav om miljøvurdering Ejer af ejendommen Haslundkærvej 38 8940 Randers SV Udvikling, Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 8900 Randers Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151746 ehk@randers.dk www.randers.dk 26-09-2018 /

Læs mere

Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter nr

Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter nr DANISH STEVEDORE HOLDING A/S Tronholmen 49 8960 Randers SØ Udvikling, Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 8900 Randers Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151746 ehk@randers.dk www.randers.dk 04-10-2018

Læs mere

Vejen Kommune Natur & Landskab Højmarksvej Holsted

Vejen Kommune Natur & Landskab Højmarksvej Holsted Vejen Kommune Natur & Landskab Højmarksvej 20 6670 Holsted 30-07-.2019 Ansøgning om til etablering af minivådområde hos Egil Miang, Rundkærvej 2 6630 Rødding, CVR-nr.: 25770927 Den første februar 2018

Læs mere

Vejen Kommune Teknik og Miljø Rådhuspassagen Vejen

Vejen Kommune Teknik og Miljø Rådhuspassagen Vejen Vejen Kommune Teknik og Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen 11.07.2019 Ansøgning om tilladelse til etablering af minivådområde hos Per Solgaard, Granhøjgårdvej 3, Veerst, 6600 Vejen. CVR nr.: 17829483. Den

Læs mere

Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Landbrug og Lokaludvikling

Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Landbrug og Lokaludvikling Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Landbrug og Lokaludvikling Nytorv 11 6000 Kolding 18.07.2019 Ansøgning om tilladelse til etablering af minivådområde hos Søren Hansen, Frørup Landevej 23,

Læs mere

Att: Teknik & Miljø Lemvig Kommune Rådhusgade Lemvig Lemvig

Att: Teknik & Miljø Lemvig Kommune Rådhusgade Lemvig Lemvig Att: Teknik & Miljø Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Lemvig 18.06.2019 Ansøgning om til etablering af minivådområde hos Jens Knudsen Troldborg, Engbjergvej 2, 7620 Lemvig, cvr 20085649 Den første

Læs mere

Afgørelse om at ansøgning om rørlægning af 270 m af Dalbyneder Bæk, ikke er omfattet krav om miljøvurdering.

Afgørelse om at ansøgning om rørlægning af 270 m af Dalbyneder Bæk, ikke er omfattet krav om miljøvurdering. Ejer af matrikel 13b Dalbyneder by, Dalbyneder Udvikling, Miljø og Teknik Miljø Natur og Landbrug Laksetorvet 8900 Randers Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151746 Esben.Husted.Kjaer@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

Randers Kommune Att. Alex Weinreich Laksetorvet

Randers Kommune Att. Alex Weinreich Laksetorvet Randers Kommune Att. Alex Weinreich Laksetorvet 8900 Randers Udvikling, Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers Telefon +45 8915 1515 Direkte mfj@randers.dk www.randers.dk 18-03-2019

Læs mere

Tilladelse til regulering af dræn i forbindelse med etablering af etablering af minivådområde ved Haslund Skov

Tilladelse til regulering af dræn i forbindelse med etablering af etablering af minivådområde ved Haslund Skov Niels Hevring Kjeldsen Haslundkærvej 38 8940 Randers SV Udvikling, Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 8900 Randers Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151746 ehk@randers.dk www.randers.dk 29-10-2018

Læs mere

Høring om etablering af minivådområde ved Merrildvej 11, 7480 Vildbjerg

Høring om etablering af minivådområde ved Merrildvej 11, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Se nedenstående Natur og Grønne områder Torvet, Rådhuset 7400 Herning Tlf: 9628 2828 Lokal 9628 8084 mynwp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 06.02.03-P20-25-19 Høring om etablering

Læs mere

Afgørelse om at ansøgning om rørlægning af ca. 375 meter vandløb på matrikel 9i, Helstrup By, Helstrup, ikke er VVM-pligtig.

Afgørelse om at ansøgning om rørlægning af ca. 375 meter vandløb på matrikel 9i, Helstrup By, Helstrup, ikke er VVM-pligtig. Beboerne Gl. Silkeborgvej 2 8920 Randers NV Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151746 ehk@randers.dk www.randers.dk 16-03-2018 / 06.02.03-G01-5-13

Læs mere

Miljø og Teknik Randers kommune Ansøgning om etablering af minivådområde på ejendommen Haslundkærvej 38, 8940 Randers SV

Miljø og Teknik Randers kommune Ansøgning om etablering af minivådområde på ejendommen Haslundkærvej 38, 8940 Randers SV Miljø og Teknik Randers kommune 09.07.18 Ansøgning om etablering af minivådområde på ejendommen Haslundkærvej 38, 8940 Randers SV Den første februar 2018 åbnede Landbrugsstyrelsen en ordning, hvor der

Læs mere

Carl Christian Boysen Sjølund Landevej Sjølund

Carl Christian Boysen Sjølund Landevej Sjølund Carl Christian Boysen Sjølund Landevej 17 6093 Sjølund Sendt elektronisk via mail: ccb23424163@gmail.com 30. august 2019 - Sags nr.: 19/19965 og 19/20172 Tilladelse efter vandløbsloven til regulering af

Læs mere

Etablering af minivådområde Søndenom 13- Høringsbrev

Etablering af minivådområde Søndenom 13- Høringsbrev Dato 05-07-2019 Sagsnr: 773-2019-8998 Etablering af minivådområde Søndenom 13- Høringsbrev Landbo Limfjord har, på vegne af ejer, ansøgt om etablering af minivådområde på matrikelnummer 14a og 14b, Emb

Læs mere

Simon Simonsen Wissingsminde Wissingsmindevej Lunderskov

Simon Simonsen Wissingsminde Wissingsmindevej Lunderskov Simon Simonsen Wissingsminde Wissingsmindevej 18 6640 Lunderskov Sendt elektronisk via mail: simonsen@wissingsminde.com 18. september 2019 - Sags nr.: 19/21064 Tilladelse efter vandløbsloven til regulering

Læs mere

Mathias Breitenstein Hviidsvej Randers SØ

Mathias Breitenstein Hviidsvej Randers SØ Mathias Breitenstein Hviidsvej 3 8960 Randers SØ Udvikling, Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers Telefon +45 8915 1515 Direkte mfj@randers.dk www.randers.dk 11-06-2018 / 01.05.08-P25-10-18

Læs mere

/ G Endelig tilladelse til rørlægning af grøft ml. matr. 7a og 1a Hvidsteen by, Gassum

/ G Endelig tilladelse til rørlægning af grøft ml. matr. 7a og 1a Hvidsteen by, Gassum John Andersen Asfergvej 9 8981 Spentrup Udvikling, Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Telefon +45 8915 1515 Direkte mfj@randers.dk www.randers.dk 29-06-2018 / 06.02.03-G00-6-18 Endelig tilladelse

Læs mere

/ G Endelig tilladelse til rørlægning af grøft ml. matr 1a og 7h, 7g, 7i og 7a Hvidsten by, Gassum

/ G Endelig tilladelse til rørlægning af grøft ml. matr 1a og 7h, 7g, 7i og 7a Hvidsten by, Gassum XXXXXXXXXXXXXX Ejstrup Møllevej 15 8990 Fårup Udvikling, Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers Telefon +45 8915 1515 Direkte mfj@randers.dk www.randers.dk 10-10-2018 / 06.02.03-G01-1-18

Læs mere

Godkendelse til etablering af minivådområde på eksisterende drænledning

Godkendelse til etablering af minivådområde på eksisterende drænledning Sagsnr.: 19/2010 Dok.nr.: 89380/19 Afdeling for Byg Land og Miljø Sagsbehandler Birgitte Apel Jacobsen 55 36 25 07 biaj@vordingborg.dk Godkendelse til etablering af minivådområde på eksisterende drænledning

Læs mere

UDKAST - Tilladelse efter vandløbslovens 17 til regulering af 375 m vandløb samt sløjfning af mindre grøfter i Helstrup Enge

UDKAST - Tilladelse efter vandløbslovens 17 til regulering af 375 m vandløb samt sløjfning af mindre grøfter i Helstrup Enge Tilladelse til regulering af vandløb Matrikel 9i, Helstrup By, Helstrup Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151746 ehk@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

Randers Kommune Att. Alex Weinreich Laksetorvet / G Endelig tilladelse efter vandløbsloven for rørlægning af grøft

Randers Kommune Att. Alex Weinreich Laksetorvet / G Endelig tilladelse efter vandløbsloven for rørlægning af grøft Randers Kommune Att. Alex Weinreich Laksetorvet 8900 Randers Udvikling, Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers Telefon +45 8915 1515 Direkte mfj@randers.dk www.randers.dk 25-04-2019

Læs mere

Organic Agro A/S Udbyneder Østergade 14, Udbyneder 8970 Havndal / P

Organic Agro A/S Udbyneder Østergade 14, Udbyneder 8970 Havndal / P Organic Agro A/S Udbyneder Østergade 14, Udbyneder 8970 Havndal Udvikling, Miljø og Teknik Miljø Natur og Landbrug Laksetorvet 8900 Randers Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151746 Esben.Husted.Kjaer@randers.dk

Læs mere

Tilladelse efter vandløbsloven til etablering af bro over Alling Å

Tilladelse efter vandløbsloven til etablering af bro over Alling Å DANISH STEVEDORE HOLDING A/S Tronholmen 49 8960 Randers SØ Udvikling, Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 8900 Randers Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151746 ehk@randers.dk www.randers.dk 01-11-2018

Læs mere

Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Landbrug og Lokaludvikling

Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Landbrug og Lokaludvikling Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Landbrug og Lokaludvikling Nytorv 11 6000 Kolding 18.07.2019 Ansøgning om tilladelse til etablering af minivådområde hos DAVO I/S v/jesper Thorøe, Gl. Lunderskovvej

Læs mere

Tilladelse efter vandløbsloven - minivådområde Engbjergvej 2

Tilladelse efter vandløbsloven - minivådområde Engbjergvej 2 Afsender: Lemvig Kommune Rådhusgade 2, 7620 Lemvig JENS KNUDSEN TROLDBORG Engbjergvej 2 7620 Lemvig Tilladelse efter vandløbsloven - minivådområde Engbjergvej 2 Lemvig Kommune har den 25. juni 2019 modtaget

Læs mere

Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Landbrug og Lokaludvikling

Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Landbrug og Lokaludvikling Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Landbrug og Lokaludvikling Nytorv 11 6000 Kolding 16.07.2019 Ansøgning om tilladelse til etablering af minivådområde hos Lars Frandsen, Nygårdsvej 3, 6580

Læs mere

Afgørelse om ingen VVM-pligt i forbindelse med etablering af minivådområde - Brølbæk 32, 7150 Barrit

Afgørelse om ingen VVM-pligt i forbindelse med etablering af minivådområde - Brølbæk 32, 7150 Barrit Preben Thomas Rasmussen Brølbæk 32 7150 Barrit Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: +4579755669 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 06.02.03-P19-3-18 5.12.2018 Afgørelse

Læs mere

Tilladelsen er givet på grundlag af oplysningerne i din ansøgning af 24. februar 2016.

Tilladelsen er givet på grundlag af oplysningerne i din ansøgning af 24. februar 2016. Naturstyrelsen, Kronjylland Vasevej 7 8920 Randers NV Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 11-04-2016 / 01.03.03-P16-34-16 Landzonetilladelse

Læs mere

Ansøgers oplysninger Dispensationen er givet på grundlag af oplysningerne i ansøgningen af 11. februar 2018.

Ansøgers oplysninger Dispensationen er givet på grundlag af oplysningerne i ansøgningen af 11. februar 2018. Randers Roklub, Fjordgade 20 8900 Randers V/ Poul Chr. Andersen pcandersen@private.dk Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1686 hwl@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Landbrug og Lokaludvikling

Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Landbrug og Lokaludvikling Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Landbrug og Lokaludvikling Nytorv 11 6000 Kolding 12.07.2019 Ansøgning om tilladelse til etablering af minivådområde hos Laurs Papsø Laursen, Lilballevej

Læs mere

Etablering af minivådområde. Tilladelse til etablering af Minivådområde

Etablering af minivådområde. Tilladelse til etablering af Minivådområde Dato 19-02-2019 Sagsnr: 773-2018-15174 Etablering af minivådområde MORSØ KOMMUNE Teknik og Miljø Jacob Bruun 99707239 jacob.bruun@morsoe.dk Tilladelse til etablering af Minivådområde Landbo Limfjord har

Læs mere

I/S Vejstrupgård v/kaare og Carsten Thomsen Vejstruprød Landevej Sjølund.

I/S Vejstrupgård v/kaare og Carsten Thomsen Vejstruprød Landevej Sjølund. I/S Vejstrupgård v/kaare og Carsten Thomsen Vejstruprød Landevej 3 6093 Sjølund. Sendt elektronisk via mail: vejstrupgaardlandbrug@gmail.com 30. august 2019 - Sags nr.: 19/19765 Tilladelse efter vandløbsloven

Læs mere

Att. Birgitte Schmidt Hansen 18. maj 2018 Sags id: 18/11549

Att. Birgitte Schmidt Hansen 18. maj 2018 Sags id: 18/11549 Miljø og Natur Assens Forsyning A/S Skovvej 2b 5610 Assens Kommune Att. Birgitte Schmidt Hansen 18. maj 2018 Sags id: 18/11549 Afgørelse om ikke VVM-pligt. Etablering af ledninger og regnvandsbassiner

Læs mere

Der meddeles endvidere tilladelse efter 65 i lovbek. nr. 934 af 27/06/2017 om lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven).

Der meddeles endvidere tilladelse efter 65 i lovbek. nr. 934 af 27/06/2017 om lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven). Vandpleje Fyn Att: Søren Knabe Teknik, Erhverv og Kultur 18. januar 2018 Sagsnummer 480-2017-35613 Dokument nr. 480-2018-21001 Vandløbsgodkendelse og dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til udlægning

Læs mere

8382 Hinnerup Tlf

8382 Hinnerup Tlf Peter Møller Skanderborgvej 156 8382 Hinnerup Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tilladelse til regulering af vandløb på matriklel

Læs mere

Favrskov Forsyning. Torvegade Hammel. Att: Christian Bækgaard

Favrskov Forsyning. Torvegade Hammel. Att: Christian Bækgaard Favrskov Forsyning Torvegade 7 8450 Hammel Att: Christian Bækgaard Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tilladelse efter vandløbsloven

Læs mere

Landzonetilladelse til minivådområde på matr. 4a Tvenstrup By, Odder

Landzonetilladelse til minivådområde på matr. 4a Tvenstrup By, Odder Vagn Pedersen Pederstrupvej 56 8300 Odder Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Landzonetilladelse til minivådområde på matr. 4a Tvenstrup By, Odder Jævnfør planlovens 1 35 meddeler Odder Kommune hermed

Læs mere

Projektets formål Formålet med projektet er at sikre fortsat adgang til matrikelnummer 13d, Harritslevgård Hgd., Skovby fra Harritslevvej.

Projektets formål Formålet med projektet er at sikre fortsat adgang til matrikelnummer 13d, Harritslevgård Hgd., Skovby fra Harritslevvej. Til interessenter/klageberettigede Teknik, Erhverv og Kultur Natur og miljø 24. januar 2019 Sagsnummer S2019-424 Dokument nr. D2019-6644 Udkast til vandløbsgodkendelse - Harritslevvej Vandløbsgodkendelse

Læs mere

Ansøgning om landzonetilladelse til etablering af minivådområde hos Hvelplund Agro, Kjelstrupvej 37, 7700 Thisted.

Ansøgning om landzonetilladelse til etablering af minivådområde hos Hvelplund Agro, Kjelstrupvej 37, 7700 Thisted. Thisted Kommune Plan og Miljø Kirkevej 9 7760 Hurup 20-04-2018 Ansøgning om landzonetilladelse til etablering af minivådområde hos Hvelplund Agro, Kjelstrupvej 37, 7700 Thisted. Den første februar 2018

Læs mere

Som det fremgår af ansøgningen vil den fremtidige vedligeholdelse af anlægget forestås af de respektive lodsejere, pt. Randers Kommune.

Som det fremgår af ansøgningen vil den fremtidige vedligeholdelse af anlægget forestås af de respektive lodsejere, pt. Randers Kommune. AAGE V. JENSEN NATURFOND Udvikling, Miljø og Teknik Miljø Natur og Landbrug Laksetorvet 8900 Randers Telefon +45 8915 1515 Direkte 1686 08-05-019 / 06.0.16-P19--19 Hanne.Wind-Larsen@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

Dispensation og tilladelse til Placering af skulptur i Gudenåen

Dispensation og tilladelse til Placering af skulptur i Gudenåen Randers Kommune Att. Helga Hjerrild Helga.hjerrild@randers.dk Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 8915 1657 soren.karmark.obel@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

Bortset fra nedenstående, er der ingen af de forespurgte temaer for det pågældende område.

Bortset fra nedenstående, er der ingen af de forespurgte temaer for det pågældende område. Carsten Christiansen Bakkelyvej 24 9670 Løgstør Dato: 27. november 2017 Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-42495 Dokumentnr.: 820-2017-290646 Sagsbehandler:

Læs mere

Randers Kommune Att.: Veje og Trafik Odinsgade Randers C / G

Randers Kommune Att.: Veje og Trafik Odinsgade Randers C / G Randers Kommune Att.: Veje og Trafik Odinsgade 7 8900 Randers C Sendes på mail til: vejeogtrafik@randers.dk Udvikling, Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers Telefon +45 8915 6900 Direkte 8915 1839

Læs mere

UDKAST Afgørelse om ingen VVM-pligt i forbindelse med etablering af minivådområde - Nørremarksvej 6, 8721 Daugård

UDKAST Afgørelse om ingen VVM-pligt i forbindelse med etablering af minivådområde - Nørremarksvej 6, 8721 Daugård Nørremarksvej 6 8721 Daugård Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: +4579755669 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 06.02.03-P19-7-19 DATO UDKAST Afgørelse om ingen VVM-pligt

Læs mere

Favrskov Kommune. Plan, Byg og Ejendomme. Torvegade Hammel. ATT: Heidi Sønderby

Favrskov Kommune. Plan, Byg og Ejendomme. Torvegade Hammel. ATT: Heidi Sønderby Favrskov Kommune Plan, Byg og Ejendomme Torvegade 7 8450 Hammel ATT: Heidi Sønderby Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tilladelse

Læs mere

Keld Arne Nielsen Ejstrupvej Hampen. 7. november Godkendelse af anmeldelse af rydning af skov

Keld Arne Nielsen Ejstrupvej Hampen. 7. november Godkendelse af anmeldelse af rydning af skov Keld Arne Nielsen Ejstrupvej 18 7362 Hampen 7. november 2018 Godkendelse af anmeldelse af rydning af skov Ikast-Brande Kommune har den 11. oktober 2018 modtaget en henvendelse om, at du ønsker at rydde

Læs mere

Afgørelse Kommunen meddeler hermed landzonetilladelse til det ansøgte, jf. planlovens 35, stk. 1.

Afgørelse Kommunen meddeler hermed landzonetilladelse til det ansøgte, jf. planlovens 35, stk. 1. Teknik & Miljø Byggeri og Miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87.8 7. 87.8 7 SEGES Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. Agro Food Park 15, Aarhus N E-mail: SEZA@seges.dk byggeriogmiljoe@viborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Der meddeles endvidere tilladelse efter 65 i lovbek. nr. 934 af 27/06/2017 om lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven).

Der meddeles endvidere tilladelse efter 65 i lovbek. nr. 934 af 27/06/2017 om lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven). Natur & Miljø 9. april 2018 Sagsnummer 480-2018-9362 Dokument nr. 480-2018-107908 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. Vandløbsgodkendelse - Stenbækken Vandløbsgodkendelse og dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Læs mere

Notat. Høring om regulering af Lilleåens brink ved Damsbro mose

Notat. Høring om regulering af Lilleåens brink ved Damsbro mose Notat Høring om regulering af Lilleåens brink ved Damsbro mose behandler en ansøgning om regulering af Lilleå ved etablering af et vandingssted på matr. nr. 5hø, Hinnerup By, Grundfør. Høringsmaterialet

Læs mere

Tilladelse til regulering af private rørlagte vandløb og etablering af minivådområde på matr. nr. 4, Mjang, Hørup

Tilladelse til regulering af private rørlagte vandløb og etablering af minivådområde på matr. nr. 4, Mjang, Hørup Henrik Detlefsen Mjang Bygade 23 6470 Sydals Tilladelse til regulering af private rørlagte vandløb og etablering af minivådområde på matr. nr. 4, Mjang, Hørup Sønderborg Kommune, Vand og Natur, giver hermed

Læs mere

Afgørelse Odder Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven til etablering af bro og sti langs Odder Å ved Nørregade 59.

Afgørelse Odder Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven til etablering af bro og sti langs Odder Å ved Nørregade 59. JC Ejendomme Aps Strandvejen 133 8300 Odder Sendt pr. mail: mail@jctegnogbyg.dk Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Tilladelse efter vandløbsloven. Etablering af bro og sti langs Odder Å Afgørelse Odder

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt for anlæg af et minivådområde på matrikel nr. 8d Voer By, Voer

Afgørelse om ikke VVM-pligt for anlæg af et minivådområde på matrikel nr. 8d Voer By, Voer Erik R. Jensen Voer Gade 1 8950 Ørsted PLAN OG NATUR Dato: 7. september 2018 Reference: Malene Krogh Sell Tlf.: 89 59 11 80 E-mail: malks@norddjurs.dk Journalnr.: 18/13079 Afgørelse om ikke VVM-pligt for

Læs mere

SKOVDYRKERFORENINGEN Parallelvej 9 A 8680 Ry att: Henning Post. 4. april Godkendelse af anmeldelse af rydning af skov

SKOVDYRKERFORENINGEN Parallelvej 9 A 8680 Ry att: Henning Post. 4. april Godkendelse af anmeldelse af rydning af skov SKOVDYRKERFORENINGEN Parallelvej 9 A 8680 Ry att: Henning Post 4. april 2019 Godkendelse af anmeldelse af rydning af skov Ikast-Brande Kommune har den 20. marts 2019 modtaget en henvendelse om, at du ønsker

Læs mere

Tilladelse til forlængelse af rørunderføringen under Hvidstensvej i Spentrup Hastrup Bæk matr. nr. 2b Spentrup by, Spentrup

Tilladelse til forlængelse af rørunderføringen under Hvidstensvej i Spentrup Hastrup Bæk matr. nr. 2b Spentrup by, Spentrup Att. Thomas Stampe Langballe Randers Kommune Sekretariat og Veje Laksetorvet E.2.42 8900 Randers Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 8915 1611 amw@randers.dk

Læs mere

Tilladelse til regulering af markdræn i forbindelse med etablering af minivådområde - Brølbæk 32, 7150 Barrit

Tilladelse til regulering af markdræn i forbindelse med etablering af minivådområde - Brølbæk 32, 7150 Barrit Preben Thomas Rasmussen Brølbæk 32 7150 Barrit Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: +4579755669 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 06.02.00-P19-2-18 5.12.2018 Tilladelse

Læs mere

Realiseringen af projektet forudsætter godkendelse efter vandløbslovens 16 om regulering af vandløb jf. vandløbslovens 17

Realiseringen af projektet forudsætter godkendelse efter vandløbslovens 16 om regulering af vandløb jf. vandløbslovens 17 SEGES Att: Frank Bondgaard Center for By, Land og Kultur Nørregade 4, 5600 Faaborg www.faaborgmidtfyn.dk fmk@faaborgmidtfyn.dk Tlf. 72 530 530 Dato: 08-06-2018 Godkendelse efter vandløbsloven til omlægning

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for regulering af Gjessø Bæk ved Gjessø

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for regulering af Gjessø Bæk ved Gjessø Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Sendt med mail til: ma@silkeborg.dk 19. juni 2017 Afgørelse om ikke-vvm-pligt for regulering af Gjessø Bæk ved Gjessø Silkeborg Kommune, Natur og Miljø har

Læs mere

Tilladelse til regulering af Grøft ved Bøgildhøjen.

Tilladelse til regulering af Grøft ved Bøgildhøjen. Birch & Co Ejendomme Aps Sortenborgvej 2 8600 Silkeborg 10. december 2018 Tilladelse til regulering af Grøft ved Bøgildhøjen. Silkeborg Kommune meddeler i medfør af vandløbsloven 1 og bekendtgørelse om

Læs mere

Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med beskrivelserne i ansøgning af 10. januar 2017.

Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med beskrivelserne i ansøgning af 10. januar 2017. Favrskov Kommune Torvegade 7 8450 Hammel Att: Carsten Monsrud Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tilladelse til etablering af

Læs mere

JORTON A/S Korsvej Kolding / G

JORTON A/S Korsvej Kolding / G JORTON A/S Korsvej 13 6000 Kolding Udvikling, Miljø og Teknik Miljø Natur og Landbrug Laksetorvet 8900 Randers Telefon +45 8915 1515 Direkte Morten.Fischer.Jorgensen@randers.dk www.randers.dk 01-07-2019

Læs mere

Afgørelse om ingen VVM-pligt i forbindelse med etablering af minivådområde - Brølbæk 32, 7150 Barrit

Afgørelse om ingen VVM-pligt i forbindelse med etablering af minivådområde - Brølbæk 32, 7150 Barrit LMO I/S Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: +4579755669 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 06.02.03-P19-3-18 DATO Afgørelse om ingen VVM-pligt

Læs mere

Odder Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens 16, stk. 1 jf. 65, stk. 1 til etablering af et vandhul indenfor åbeskyttelseslinjen.

Odder Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens 16, stk. 1 jf. 65, stk. 1 til etablering af et vandhul indenfor åbeskyttelseslinjen. Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Tilladelse og dispensation til anlæggelse af vandhul Jævnfør planlovens 35 meddeler Odder Kommune landzonetilladelse til etablering af vandhul på maksimalt 400 m

Læs mere

VVM-tilladelse for etablering af nyt regnvandsbassin i tilknytning til eksisterende regnvandsbassin syd for Kornmarken i Billund

VVM-tilladelse for etablering af nyt regnvandsbassin i tilknytning til eksisterende regnvandsbassin syd for Kornmarken i Billund Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted VVM-tilladelse for etablering af nyt regnvandsbassin i tilknytning til eksisterende regnvandsbassin syd for Kornmarken i Billund Dato: 11. oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v., BEK nr. 834 af 27 juni

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v., BEK nr. 834 af 27 juni Høring af udkast til reguleringstilladelse af rørlagt privat vandløb ved Uvelse Nord Høring Hillerød Kommune ønsker at fremme projektet om regulering af et rørlagt privat vandløb, og sender hermed projektansøgning

Læs mere

Tillæg til markvandingstilladelse anlæg beliggende Aldershvilevej 4, 8961 Allingåbro

Tillæg til markvandingstilladelse anlæg beliggende Aldershvilevej 4, 8961 Allingåbro Jens Carstensen Matr. nr. 11a Vivild By, Vivild. Afdeling: Byg og Miljø Dato: 18-06-2019 Reference: Mai Hansen Tlf.: 89 59 40 09 E-mail: maih@norddjurs.dk Journalnr.: 19/8937 Tillæg til markvandingstilladelse

Læs mere

Jesper Søgaard Lerbjergvej Hadsten. Tilladelse til etablering af vandingssted i Alling Å

Jesper Søgaard Lerbjergvej Hadsten. Tilladelse til etablering af vandingssted i Alling Å Jesper Søgaard Lerbjergvej 20 8370 Hadsten Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tilladelse til etablering af vandingssted i Alling

Læs mere

Godkendelse af reguleringsprojekt til anlæggelse af landgangsbro ved Værebro Å.

Godkendelse af reguleringsprojekt til anlæggelse af landgangsbro ved Værebro Å. Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Dato 15. november 2017 J.nr. 15/5678 Godkendelse af reguleringsprojekt til anlæggelse af landgangsbro ved Værebro Å. PROJEKTBESKRIVELSE...

Læs mere

Mandalsvej 3, 8653 Them Skovrejsning, VVM-screening og anmeldelse

Mandalsvej 3, 8653 Them Skovrejsning, VVM-screening og anmeldelse Kristian Løkke Kristensen klk@skovdyrkerne.dk 5. juli 2019 Mandalsvej 3, 8653 Them Skovrejsning, VVM-screening og anmeldelse Silkeborg Kommune har modtaget din ansøgning om 10,27 ha skovrejsning på matrikel

Læs mere

Nedklassificering af det offentlige vandløb, Afløb fra Gjerlev Østlige kloakanlæg

Nedklassificering af det offentlige vandløb, Afløb fra Gjerlev Østlige kloakanlæg Nedklassificering af vandløbet Afløb fra Gjerlev Østlige kloakanlæg Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151746 ehk@randers.dk www.randers.dk 27-03-2017

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for etablering af regnvandsbassin mv. ved Silkeborg Langsø

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for etablering af regnvandsbassin mv. ved Silkeborg Langsø Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt med mail til: rasmuswermuth.jensen@silkeborg.dk 23. november 2017 Afgørelse om ikke-vvm-pligt for etablering af regnvandsbassin

Læs mere

Hillerød Kommune Trafik, Vej og Park Trollesmindeallé Hillerød

Hillerød Kommune Trafik, Vej og Park Trollesmindeallé Hillerød Hillerød Kommune Trafik, Vej og Park Trollesmindeallé 27 3400 Hillerød Høring af forslag til reguleringstilladelse af 3 rørlagte vandløb beliggende ved Overdrevsvejen og Hestehavevej i Hillerød Høring

Læs mere

Afgørelse om at etablering af fast overdækning på gyllebeholder på Halagervej 35, Støvring, 8930 Randers NØ ikke kræver tillæg til miljøgodkendelsen.

Afgørelse om at etablering af fast overdækning på gyllebeholder på Halagervej 35, Støvring, 8930 Randers NØ ikke kræver tillæg til miljøgodkendelsen. 1 - Afgørelse om ikke-godkendelsespligt (Kopi) Hører til journalnummer: 09.17.00-G01-6-18 Nordvestgård I/S Udbyhøjvej 341 8930 Randers NØ Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation

Landzonetilladelse og dispensation Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers C Udvikling, Miljø og Teknik Byg 0 Telefon +45 8915 1515 planteam@randers.dk www.randers.dk 17-10-2018 / 01.03.03-P19-61-18 Landzonetilladelse og dispensation

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for projekt om hævning af vandstanden i Stenholt Mose

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for projekt om hævning af vandstanden i Stenholt Mose Silkeborg Kommune Natur- og Miljøsektionen Sendt med mail til: natur@silkeborg.dk 17. juni 2015 Afgørelse om ikke-vvm-pligt for projekt om hævning af vandstanden i Stenholt Mose Silkeborg Kommune, Natur

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Søren Daniel Kristensen Storegade 5,2 7330 Brande Sendt pr. e-mail: brande@lcdk.dk KOPI Landzonetilladelse Planloven Lejre Kommune Center for Teknik & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46

Læs mere

Anlægget er screenet for VVM-pligt, og der er afgjort, at der ikke skal gennemføres en VVM.

Anlægget er screenet for VVM-pligt, og der er afgjort, at der ikke skal gennemføres en VVM. Erik R. Jensen Voer Gade 1 8950 Ørsted Dato: 7. august 2018 Reference: Malene Krogh Sell Tlf.: 89 59 11 80 E-mail: malks@norddjurs.dk Journalnr.: 18/13079 Landzonetilladelse til mini-vådområde på matrikel

Læs mere

Nordfyns Kommune giver tilladelse til vandløbsrestaurering på matriklerne 1q, 1ba, 1bc og 1t, Oregård Hgd., Ore.

Nordfyns Kommune giver tilladelse til vandløbsrestaurering på matriklerne 1q, 1ba, 1bc og 1t, Oregård Hgd., Ore. Teknik, Erhverv og Kultur 158. januar 2018 Sagsnummer 480-2014-132983 Dokument nr. 480-2017-289275 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. Vandløbsgodkendelse Nordfyns Kommune giver tilladelse til vandløbsrestaurering på

Læs mere

Park-, Vej- og Miljøcenter

Park-, Vej- og Miljøcenter Park-, Vej- og Miljøcenter HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S Att. Nicla Rohde Christensen Sagsbehandler: Lennie Rotvit Tlf. 43 57 77 55 lenro@ishoj.dk Dato: 1. august 2017 Journalnummer:

Læs mere

Odder Kommune har modtaget anmeldelse om etablering af et minivådområde nord for landbrugsejendommen Favrgaardsvej 265, 8300 Odder.

Odder Kommune har modtaget anmeldelse om etablering af et minivådområde nord for landbrugsejendommen Favrgaardsvej 265, 8300 Odder. Favrgaardsvej 265 8300 Odder Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Afgørelse Etablering af minivådområde ved Favrgaardsvej 265, 8300 Odder er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVMpligtig)

Læs mere

John Dahl Knudsen Rørsangervej Odder

John Dahl Knudsen Rørsangervej Odder John Dahl Knudsen Rørsangervej 4 8300 Odder Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Lovliggørende dispensation til byggeri indenfor åbeskyttelseslinjen Der meddeles hermed efterfølgende dispensation fra

Læs mere

UDKAST Tilladelse til etablering af minivådområde på Nørremarksvej 6, 8721 Daugård

UDKAST Tilladelse til etablering af minivådområde på Nørremarksvej 6, 8721 Daugård Nørremarksvej 6 8721 Daugård Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: +4579755669 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 06.02.00-P19-5-19 UDKAST Tilladelse til etablering af minivådområde

Læs mere

Torben Thomsen Trædemarkvej 5. VVM-screening af anmeldt skovrejsning

Torben Thomsen Trædemarkvej 5. VVM-screening af anmeldt skovrejsning Torben Thomsen Trædemarkvej 5 7200 Grindsted VVM-screening af anmeldt skovrejsning Billund Kommune har den 30. august 2017 modtaget en ansøgning om skovrejsning på Trædemarkvej 7, 7200 Grindsted, del af

Læs mere

Ib Øgaard Pedersen Lundevej 33D 8300 Odder. Sendt via Sags Id

Ib Øgaard Pedersen Lundevej 33D 8300 Odder. Sendt via Sags Id Ib Øgaard Pedersen Lundevej 33D 8300 Odder Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Sendt via E-mail: ib.oegaard@smilepost.dk Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførelse af dobbeltcarport Odder Kommune

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til projektet: Ændring af brinkerne på privat vandløb.

Godkendelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til projektet: Ændring af brinkerne på privat vandløb. Rasmus Lavrsen Bjergvejen 31 5792 Broby E-mail: sussiogbuhl@gmail.com Bosætning og Erhverv Mellemgade 15, 5600 Faaborg www.faaborgmidtfyn.dk fmk@faaborgmidtfyn.dk Tlf. 72 530 530 Godkendelse efter vandløbsloven

Læs mere

Projektet vil bidrage med en forøgelse af spildevand og affald, der inaktiveres og håndteres sammen med virksomhedens øvrige affald og spildevand.

Projektet vil bidrage med en forøgelse af spildevand og affald, der inaktiveres og håndteres sammen med virksomhedens øvrige affald og spildevand. Bavarian Nordic A/S Hejreskovvej 10A 3490 Kvistgård Sendt som digitalpost til CVR 16 271 187 og som mail til: Ane Rørmann Jensen, ane.rormannjensen@cmcbio.com C7 Consulting, rikke@c7c.dk Virksomheder J.nr.

Læs mere

Jens Bjerregaard Filskovvej Brande. 11. juli Godkendelse af anmeldelse af etablering af skov Filskovvej 66, 7330 Brande

Jens Bjerregaard Filskovvej Brande. 11. juli Godkendelse af anmeldelse af etablering af skov Filskovvej 66, 7330 Brande Jens Bjerregaard Filskovvej 66 7330 Brande 11. juli 2019 Godkendelse af anmeldelse af etablering af skov Filskovvej 66, 7330 Brande Du har den 27. maj 2019 anmeldt skovrejsning på matrikel nr. 1af, Hallundbæk

Læs mere

Indsatsplan for Hørsholm Slotssø For Hørsholm Slotssø består indsatsen i: Ændring af udløbsbygværk Udsætning af flodkrebs. Dato:

Indsatsplan for Hørsholm Slotssø For Hørsholm Slotssø består indsatsen i: Ændring af udløbsbygværk Udsætning af flodkrebs. Dato: Center for Teknik Ådalsparkvej 2, Hørsholm 2970 Dato: 10.11.2017 Center for Teknik Team Miljø horsholm.dk Åbningstider Mandag - fredag 9-13 Torsdag også 15-17 Dispensation efter Naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 21 i lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM) 1.

Afgørelsen er truffet efter 21 i lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM) 1. Hedensted Spildevand A/S Ørumvej 48 8721 Daugård Fremsendt pr. Digital Post til CVR-nr. 32658210 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rikke Bjerg Direkte nr.: 7975 5673

Læs mere

Tilladelse til etablering af en overkørsel over privat vandløb mellem mat. Nr. Tind By, Gerning - 8c og mat. Nr. Nøddelund By, Gullev - 10e.

Tilladelse til etablering af en overkørsel over privat vandløb mellem mat. Nr. Tind By, Gerning - 8c og mat. Nr. Nøddelund By, Gullev - 10e. Finn Svenstrup Vesterbro 5 8850 Bjerringbro Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tilladelse til etablering af en overkørsel over

Læs mere

Samsø Kommune Teknisk Forvaltning Att. Søren Stensgaard. Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning (cykelsti) af rørlagt del af Sønderrenden

Samsø Kommune Teknisk Forvaltning Att. Søren Stensgaard. Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning (cykelsti) af rørlagt del af Sønderrenden Samsø Kommune Teknisk Forvaltning Att. Søren Stensgaard 17. januar 2019 Sagsnr. S2018-7371 Dok.nr. D2018-34977 Teknisk forvaltning Samsø Kommune Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning (cykelsti)

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF DRÆN SAMT MEDBENYTTELSE AF DRÆN, LIVBJERGGAARD SOMMERHUSOMRÅDE, SOMMERSTEDVEJ 85

TILLADELSE TIL ETABLERING AF DRÆN SAMT MEDBENYTTELSE AF DRÆN, LIVBJERGGAARD SOMMERHUSOMRÅDE, SOMMERSTEDVEJ 85 POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK DATO: 25-04-2019 Ejer af ejendommen Sommerstedvej 85 78330 Vinderup JOURNALNUMMER 06.02.03-P19-2-18

Læs mere

Afgørelse om ikke krav til miljøkonsekvensvurdering for etablering af regnvandsbassin for afledning af regnvand ved Stejlgårdsparken, 6740 Bramming

Afgørelse om ikke krav til miljøkonsekvensvurdering for etablering af regnvandsbassin for afledning af regnvand ved Stejlgårdsparken, 6740 Bramming Din Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Sendt digital til CVR: 32661149 og om@dinforsyning.dk Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 1. august 2017 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13

Læs mere

4. Fjernelse af broen må ikke medføre transport af sand, mudder med videre til den nedstrøms del af vandløbet.

4. Fjernelse af broen må ikke medføre transport af sand, mudder med videre til den nedstrøms del af vandløbet. Skive Kommune, Park og Vej Gyrovej 5 Att. Jette Sørensen 23. oktober 2017 Tilladelse til fjernelse af bro over Felding Bæk Skive Kommune godkender hermed fjernelse af bro over Felding Bæk i station 858-862

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse til vandhul

Lovliggørende landzonetilladelse til vandhul 07. maj 2019 Sagsnr. S2018-9936 Dok. nr. D2019-11385 Journalnr. 29642 Lovliggørende landzonetilladelse til vandhul Samsø Kommune har i anden forbindelse observeret et nyt vandhul, etableret på ejendommen

Læs mere

Landzonetilladelse. Randers Kommune Laksetorvet / P

Landzonetilladelse. Randers Kommune Laksetorvet / P 1 - Landzonetilladelse sø - Oust Møllevej 11, 8920 Ran Hører til journalnummer: 01.03.03-P19-43-16 Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers C Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45

Læs mere

Tilladelse til midlertidig ændring af udledning af opspædet spildevand fra PU07.01 ved Jennum til Køllebæk

Tilladelse til midlertidig ændring af udledning af opspædet spildevand fra PU07.01 ved Jennum til Køllebæk Randers Spildevand A/S E-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89 15 16 81 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk 11-05-2016

Læs mere

Miljø og Natur. Det danske Hedeselskab Klostermarken 12, 8800 Viborg Att. Jakob Nielsen

Miljø og Natur. Det danske Hedeselskab Klostermarken 12, 8800 Viborg Att. Jakob Nielsen Det danske Hedeselskab Klostermarken 12, 8800 Viborg Att. Jakob Nielsen [jnie@hededanmark.dk] VVM-Screening Afgørelse om ikke VVM-pligt ved skovrejsning Assens Kommune har modtaget anmeldelse af skovrejsning

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven og dispensation til naturbeskyttelsesloven til projektet: Etablering af dræn ved Lervangsvej 2, 5750 Ringe

Godkendelse efter vandløbsloven og dispensation til naturbeskyttelsesloven til projektet: Etablering af dræn ved Lervangsvej 2, 5750 Ringe NIRAS Att. Jørgen Vineke Pedersen E-mail: jvp@niras.dk Plan og kultur Mellemgade 15, 5600 Faaborg www.faaborgmidtfyn.dk fmk@faaborgmidtfyn.dk Tlf. 72 530 530 Godkendelse efter vandløbsloven og dispensation

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Anette Stark og Thomas Lowes Herslev Kærvej 10 4000 Roskilde Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø KOPI Landzonetilladelse Planloven Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler:

Læs mere