B Difco Neisseria Meningitidis Antisera

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B Difco Neisseria Meningitidis Antisera"

Transkript

1 B Difco Neisseria Meningitidis Antisera TILSIGTET BRUG BD Difco Neisseria Meningitidis Antisera anbefales til agglutinationstest på objektglas til serumtypebestemmelse af Neisseria meningitidis (04) Dansk RESUMÉ OG FORKLARING Neisseria meningitidis, også kendt som meningokokker, findes i mund- og næsesvælget på mennesker. Da organismen ikke lever godt i miljøet, er mennesker det primære reservoir. Bærertilstanden varer i forskellige tidsrum i asymptomatiske personer, som regel i flere uger. Mikroorganismen overføres fra person til person ved direkte kontakt med sekreter fra luftvejene eller luftbårne dråber. 1,2 Typiske humane prøver til isolering af organismen er: cerebrospinalvæske (CSF), blod, hudlæsioner (i tilfælde hvor petecchier forekommer) og podning fra næsesvælget. N. meningitidis forekommer i cervix og vagina på kvinder og kan forårsage alvorlige sygdomme i pelvis. Andre steder inkluderer analkanalen og, for mænds vedkommende, urinrøret. N. meningitidis deles i serologiske grupper baseret på tilstedeværelsen af enten kapsulære antigener eller antigener fra ydre membranproteiner. De grupper, der på nuværende tidspunkt anerkendes, er A, B, C, D, 29E, H, I, K, L, X, Y, Z, Z og W135. Gruppe A, B, C, Y og W135 er oftest impliceret i systemisk sygdom. 3 Andre serogrupper isoleres sporadisk fra bærere og patienter med sygdom. N. meningitidis er gramnegative kokker, der som regel forekommer i par kaldet diplokokker. De er strenge aerober og producerer enzymet cytochromoxidase. Vækst af N. meningitidis forøges i en CO 2 -beriget atmosfære. PROCEDURENS PRINCIPPER Identifikation af N. meningitidis omfatter isolering af mikroorganismen, biokemisk identifikation og serologisk bekræftelse. Serologisk bekræftelse involverer den reaktion, hvor mikroorganismen (antigenet) reagerer med dens tilsvarende antistof. Denne in vitro reaktion frembringer en makroskopisk sammenklumpning kaldet agglutination. Den ønskede homologe reaktion er hurtig, dissocierer ikke (høj aviditet) og binder kraftigt (høj affinitet). Da en mikroorganisme (antigen) kan agglutinere med et antistof frembragt som respons på nogle andre arter, er heterologe reaktioner mulige. Sådanne uventede og måske uforudsigelige reaktioner kan føre til nogen forvirring under serologisk identifikation. En positiv homolog agglutinationsreaktion bør derfor understøtte den morfologiske og biokemiske identifikation af mikroorganismen. Homologe reaktioner forekommer hurtigt og er kraftige. Heterologe reaktioner dannes langsomt og er svage. REAGENSER BD Difco Neisseria Meningitidis Antisera er stabile, frysetørrede, polyklonale kaninantisera, der indeholder ca. 0,1% natriumazid som konserveringsmiddel. BD Difco Neisseria Meningitidis Antisera påviser følgende antigen-grupper: Antiserum Påvist antigen-gruppe Antiserum Påvist antigen-gruppe Poly A, B, C, D D D Poly 2 X, Y, Z* X X* W135 W135* Y Y* A A* Z Z* B B* Z Z, Z * C C* *Ikke absorberet fra gruppe D, som sjældent isoleres. Når det rehydreres korrekt og anvendes som beskrevet (se Procedure), indeholder hvert hætteglas BD Difco Neisseria Meningitidis Antiserum tilstrækkeligt reagens til 20 objektglastest. Advarsler og forholdsregler Til in vitro diagnostik. Dette produkt indeholder tørt naturgummi. Anvend aseptiske teknikker og fastlagte forholdsregler mod mikrobiologiske risici under alle procedurer. Prøver, beholdere, objektglas, rør og andet kontamineret materiale skal steriliseres ved autoklavering efter brug. Brugsanvisningen skal følges omhyggeligt. ADVARSEL: Dette produkt indeholder natriumazid. Natriumazid er meget giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse. Udvikler giftgas ved kontakt med syre. Efter kontakt med huden vaskes straks med store mængder vand. Natriumazid kan reagere med bly- og kobberrør og danne højeksplosive metalazider. Ved bortskaffelse skylles med rigeligt vand for at forhindre ophobning af azider. 1

2 Advarsel H302 Farlig ved indtagelse. P264 Vask grundigt efter brug. P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevaring Opbevar frysetørrede og rehydrerede BD Difco Neisseria Meningitidis Antisera ved 2 8 C. Udløbsdatoen gælder for produktet i den intakte beholder, når det opbevares som anvist. Længerevarende eksponering af reagenser for temperaturer ud over de, der specificeres, er ødelæggende for produkterne. Kassér antisera, der er uklare eller har udfældning efter rehydrering eller opbevaring, medmindre de kan centrifugeres eller filtreres klare, og der kan påvises reaktivitet vha. validerede positive og negative kontroller. Tydelig uklarhed er indikation på kontaminering, og antisera af denne type skal kasseres. PRØVEINDSAMLING OG -KLARGØRING N. meningitidis kan restitueres på blodagar eller chokoladeagar. Læs de relevante litteraturhenvisninger for specifikke anbefalinger. 4,5 Afgør, at der er taget en ren kultur af mikroorganismen, og at de biokemiske testreaktioner er overensstemmende med identifikationen af organismen som N. meningitidis. Når disse kriterier er opfyldt, kan den serologiske identifikation foretages. PROCEDURE Vedlagte materialer: BD Difco Neisseria Meningitidis Antiserum Poly; BD Difco Neisseria Meningitidis Antiserum Poly 2; BD Difco Neisseria Meningitidis Antiserum A; BD Difco Neisseria Meningitidis Antiserum B; BD Difco Neisseria Meningitidis Antiserum C; BD Difco Neisseria Meningitidis Antiserum D; BD Difco Neisseria Meningitidis Antiserum X; BD Difco Neisseria Meningitidis Antiserum Y; BD Difco Neisseria Meningitidis Antiserum Z; BD Difco Neisseria Meningitidis Antiserum Z ; BD Difco Neisseria Meningitidis Antiserum W135. Nødvendige materialer, der ikke er vedlagt: Agglutinationsobjektglas; Applikatorpinde; Sterilt, renset vand; Sterilt 0,85 % saltvand; Bakteriologiske løkker. Klargøring af reagens BD Difco Neisseria Meningitidis Antisera rehydreres ved at tilsætte 1 ml sterilt renset vand og forsigtigt rotere glasset for at opløse indholdet fuldstændigt. Lad alle materialer nå stuetemperatur, inden testene udføres. Sørg for at alle glasmaterialer og pipetter er rene og uden rester af f.eks. vaskemiddel. Brugerkvalitetskontrol På anvendelsestidspunktet skal både positive og negative kontrolkulturer testes for at kontrollere ydeevnen hos antisera, teknikker og metodologi. Krav til kvalitetskontrol skal udføres i overensstemmelse med gældende lokale, statslige og/eller nationale regulativer eller akkrediteringskrav og laboratoriets egne standardkvalitetskontrolprocedurer. Det anbefales, at brugeren læser de relevante CLSI retningslinjer og CLIA-regulativer for korrekt kvalitetskontrolpraksis. Test isolatet for autoagglutination 1. Fra testkulturen på chokoladeagar overføres en løkkefuld vækst til en dråbe sterilt 0,85 % saltvand på et rent objektglas, og organismen emulgeres. 2. Rotér objektglasset i ét minut og undersøg for agglutination. 3. Hvis agglutination (autoagglutination) forekommer, er kulturen grov og kan ikke testes. Lav en subkultur på chocoladeagar, inkubér og test organismen igen som beskrevet i punkt 1 og Hvis der ikke forekommer agglutination, fortsættes med testning af organismen. Valg af antisera Test først organismen med BD Difco Neisseria Meningitidis Antisera Poly, Poly 2, gruppe Z og gruppe W135. Afhængigt af reaktionen fortsættes testning i henhold til enten punkt a, b eller c nedenfor. a. Hvis agglutination forekommer med BD Difco Neisseria Meningitidis Antisera Poly eller Poly 2, testes organismen med de angivne monospecifikke antisera: Hvis reaktionen med dette antiserum er positiv: Poly Poly 2 Test igen med disse antisera: A, B, C, og D X, Y, og Z 2

3 b. Hvis agglutination forekommer med BD Difco Neisseria Meningitidis Antiserum gruppe Z, testes organismen med monospecifikt BD Difco Neisseria Meningitidis Antiserum gruppe Z. Kulturer af N. meningitidis gruppe Z vil ikke agglutinere BD Difco Neisseria Meningitidis Antiserum gruppe Z. Men kulturer af N. meningitidis gruppe Z vil agglutinere BD Difco Neisseria Meningitidis Antiserum gruppe Z. De forventede agglutinationsmønstre er som følger: Organisme Neisseria Meningitidis Test igen med Antiserum Antiserum gruppe Z gruppe Z N. meningitidis group Z 3+ N. meningitidis group Z + 3+ c. Hvis agglutination forekommer med BD Difco Neisseria Meningitidis Antiserum W135, er yderligere testning ikke nødvendig. Proceduretrin 1. Dispensér 1 dråbe af det BD Difco Neisseria Meningitidis Antiserum, der skal testes, på et agglutinationsobjektglas. 2. Overfør en løkkefuld vækst fra testorganismen til dråben med antiserum og bland grundigt. 3. Rotér objektglasset i ét minut og aflæs agglutination. 4. Gentag punkt 1 3 for kendte positive og negative kulturer. Resultater 1. Aflæs og notér resultaterne som følger: % agglutination (baggrund klar til let tåget) % agglutination (baggrund let uklar) % agglutination (baggrund moderat uklar) % agglutination (baggrund uklar) Ingen agglutination 2. Den positive kontrol bør vise 3+ eller stærkere agglutination. 3. Den negative kontrol bør ikke vise agglutination. 4. En 3+ eller højere agglutination inden for ét minut er et positivt resultat for testisolaterne. PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER 1. Korrekt tolkning af serologiske reaktioner afhænger af kulturens renhed, morfologiske egenskaber og biokemiske reaktioner, som er i overensstemmelse med identifikation af mikroorganismen som værende N. meningitidis. 2. Serologiske metoder kan ikke alene identificere isolatet som N. meningitidis. Organismer, der ikke er relateret til Neisseria men alligevel er i stand til at forårsage meningitis og andre arter af Neisseria, kan krydsreagere med meningokok-antisera. 3. Stærk varme fra ydre kilder (varm bakteriologisk løkke, brænderflamme, lyskilde osv.) kan forhindre en jævn suspension af mikroorganismen eller give fordampning eller bundfældning af testblandingen. Der kan forekomme falskt-positive reaktioner. 4. Grove kulturisolater forekommer og vil agglutinere spontant, hvilket forårsager agglutination af negative kontroller (autoagglutination). Jævne kolonier skal udvælges og testes i serologiske procedurer. 5. N. meningitidis gruppe A og gruppe C kan krydsreagere på grund af tilstedeværelsen af almindelige, kapsulære polysaccharider. 6. Gruppe Z meningokokker kan agglutinere gruppe Z antiserum. Gruppe Z meningokokker vil ikke agglutinere gruppe Z antiserum. 7. BD Difco Neisseria Meningitidis Antisera er blevet testet ved hjælp af ufortyndede kulturer taget fra agarmedier. Disse antisera er ikke blevet testet ved hjælp af antigensuspensioner i saltvand eller andre fortyndere. Hvis brugeren anvender variationer i de anbefalede punkter (se Procedure), skal hver batch antiserum testes med kendte kontrolkulturer for at verificere forventede reaktioner under den modificerede procedure. 8. Rehydrerede BD Difco Neisseria Meningitidis Antisera, som er uklare eller har udfældning i det tidsrum, de anvendes, skal kasseres. 9. Det anbefales at udføre konfirmatoriske test af de ualmindelige serogrupper X, W135, Y, Z og 29E. FUNKTIONSDATA 6 Præstationen af BD Difco Neisseria Meningitidis Antisera, fremstillet af Difco Laboratories, blev sammenlignet med to andre kommercielt tilgængelige test for serologisk gruppering af meningokokker i en undersøgelse af van der Ende, Schuurman, Hopman, Fijen og Dankert. 6 Et kommercielt produkt anvendte kanin- og museantistoffer i agglutinationtest på objektglas. Det andet kommercielle produkt anvendte kanin- og museantistoffer i agglutinationtest med latex. Tooghalvfjerds (72) referencestammer blev anvendt i denne undersøgelse. 6 3

4 Tabellen herunder angiver antallet af korrekt identificerede isolater, der blev taget i hvert testsystem. Serogruppe Antal prøver Agglutinationstest på objektglas med BD Difco Neisseria Meningitis Antisera Kommerciel agglutinationstest på objektglas Kommerciel test med latex A B C X * Y Z * W E (Z ) 2 2 * * Andre serogrupper & ikkeinkapslede stammer, som bør 15 14/15 15/17 23/27 være negative i testen. Total 72 61/72 67/72 67/72 * De to andre 2 kommercielle kits indeholder ikke antisera til påvisning af N. meningitidis gruppe X, Z og/eller 29E. Latex test kan ikke skelne mellem N. meningitidis serogrupper Y og W135. Serogruppe 29E og serogruppe X, Z og 29E er også inkluderet i de kommercielle test med hhv. objektglas og latex. I denne undersøgelse var sensitiviteten af BD Difco Neisseria Meningitidis Antisera 92 %, og specificiteten var 67 %. 6 Kun ved brug af antisera mod de almindelige serogrupper A, B, C til serogruppering, var sensitiviteten 93 %, og specificiteten var 98 %. 6 BESTILLING Kat. nr. Beskrivelse BD Difco Neisseria Meningitidis Antiserum Poly, 1 ml BD Difco Neisseria Meningitidis Antiserum Poly 2, 1 ml BD Difco Neisseria Meningitidis Antiserum grp. A, 1 ml BD Difco Neisseria Meningitidis Antiserum grp. B, 1 ml BD Difco Neisseria Meningitidis Antiserum grp. C, 1 ml BD Difco Neisseria Meningitidis Antiserum grp. D, 1 ml BD Difco Neisseria Meningitidis Antiserum grp. X, 1 ml BD Difco Neisseria Meningitidis Antiserum grp. Y, 1 ml BD Difco Neisseria Meningitidis Antiserum grp. Z, 1 ml BD Difco Neisseria Meningitidis Antiserum grp. Z, 1 ml BD Difco Neisseria Meningitidis Antiserum grp. W135, 1 ml BD Difco Neisseria Meningitidis Antiserum Gp A, 1 ml, 100 enheder / pakke BD Difco Neisseria Meningitidis Antiserum Gp C, 1 ml, 100 enheder / pakke BD Difco Neisseria Meningitidis Antiserum Gp W135, 1 ml, 100 enheder / pakke BD Difco Neisseria Meningitidis Antiserum Gp Y, 1 ml, 100 enheder / pakke LITTERATUR 1. Given, K.F., B.W. Thomas, and A.G. Johnston Isolation of Neisseria meningitidis from the urethra, cervix, and anal canal: further observations. Br. J. Vener. Dis. 53: Janda, W.M., M. Bohnhoff, J.A. Morello, and S.A. Lerner Prevalence and site pathogen studies of Neisseria meningitidis and N. gonorrhoeae in homosexual men. JAMA 244: Zollinger, W.D., B.L. Brandt, and E.C. Tramont Immune response to Neisseria meningitidis, p In N. R. Rose, H. Friedman, and J.L. Fahey (ed.), Manual of clinical laboratory immunology, 3rd ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C. 4. Pezzlo, M Aerobic bacteriology, p In H.D. Isenberg, (ed.), Clinical microbiology procedures handbook, vol.1. American Society for Microbiology, Washington, D.C. 5. Knapp, J.S., and E.H. Koumans Neisseria and Branhamella, p In P.R. Murray, E.J. Baron, M.A. Pfaller, F.C. Tenover, and R.H. Yolken (ed.), Manual of clinical microbiology, 7th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C. 6. van der Ende, A., I.G.A. Schuurman, Ch.P. Hopman, C.A.P. Fijen and J. Dankert Comparison of commercial diagnostic tests for the identification of serogroup antigens of Neisseria meningitidis. J. Clin. Microbiol. 33: BD Diagnostics Teknisk service og support: skal De kontakte den lokale BD repræsentant eller besøg 4

5 Manufacturer / Производител / Výrobce / Fabrikant / Hersteller / Κατασκευαστής / Fabricante / Tootja / Fabricant / Proizvođać / Gyártó / Fabbricante / Атқарушы / 제조업체 / Gamintojas / Ražotājs / Tilvirker / Producent / Producător / Производитель / Výrobca / Proizvođač / Tillverkare / Üretici / Виробник / 生产厂商 Use by / Използвайте до / Spotřebujte do / Brug før / Verwendbar bis / Χρήση έως / Usar antes de / Kasutada enne / Date de péremption / 사용기한 / Upotrijebiti do / Felhasználhatóság dátuma / Usare entro / Дейін пайдалануға / Naudokite iki / Izlietot līdz / Houdbaar tot / Brukes for / Stosować do / Prazo de validade / A se utiliza până la / Использовать до / Použite do / Upotrebiti do / Använd före / Son kullanma tarihi / Використати до\line / 使用截止日期 YYYY-MM-DD / YYYY-MM (MM = end of month) ГГГГ-ММ-ДД / ГГГГ-ММ (ММ = края на месеца) RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = konec měsíce) ÅÅÅÅ-MM-DD / ÅÅÅÅ-MM (MM = slutning af måned) JJJJ-MM-TT / JJJJ-MM (MM = Monatsende) ΕΕΕΕ-MM-HH / ΕΕΕΕ-MM (MM = τέλος του μήνα) AAAA-MM-DD / AAAA-MM (MM = fin del mes) AAAA-KK-PP / AAAA-KK (KK = kuu lõpp) AAAA-MM-JJ / AAAA-MM (MM = fin du mois) GGGG-MM-DD / GGGG-MM (MM = kraj mjeseca) ÉÉÉÉ-HH-NN / ÉÉÉÉ-HH (HH = hónap utolsó napja) AAAA-MM-GG / AAAA-MM (MM = fine mese) ЖЖЖЖ-АА-КК / ЖЖЖЖ-АА / (АА = айдың соңы) YYYY-MM-DD/YYYY-MM(MM = 월말 ) MMMM-MM-DD / MMMM-MM (MM = mėnesio pabaiga) GGGG-MM-DD/GGGG-MM (MM = mēneša beigas) JJJJ-MM-DD / JJJJ-MM (MM = einde maand) ÅÅÅÅ-MM-DD / ÅÅÅÅ-MM (MM = slutten av måneden) RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = koniec miesiąca) AAAA-MM-DD / AAAA-MM (MM = fim do mês) AAAA-LL-ZZ / AAAA-LL (LL = sfârşitul lunii) ГГГГ-ММ-ДД / ГГГГ-ММ (ММ = конец месяца) RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = koniec mesiaca) GGGG-MM-DD / GGGG-MM (MM = kraj meseca) ÅÅÅÅ-MM-DD / ÅÅÅÅ-MM (MM = slutet av månaden) YYYY-AA-GG / YYYY-AA (AA = ayın sonu) РРРР-MM-ДД / РРРР-MM (MM = кінець місяця) YYYY-MM-DD / YYYY-MM (MM = 月末 ) Catalog number / Каталожен номер / Katalogové číslo / Katalognummer / Αριθμός καταλόγου / Número de catálogo / Katalooginumber / Numéro catalogue / Kataloški broj / Katalógusszám / Numero di catalogo / Каталог нөмірі / 카탈로그번호 / Katalogo / numeris / Kataloga numurs / Catalogus nummer / Numer katalogowy / Număr de catalog / Номер по каталогу / Katalógové číslo / Kataloški broj / Katalog numarası / Номер за каталогом / 目录号 Authorized Representative in the European Community / Оторизиран представител в Европейската общност / Autorizovaný zástupce pro Evropském společenství / Autoriseret repræsentant i De Europæiske Fællesskaber / Autorisierter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft / Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα / Representante autorizado en la Comunidad Europea / Volitatud esindaja Euroopa Nõukogus / Représentant autorisé pour la Communauté européenne / Autorizuirani predstavnik u Europskoj uniji / Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben / Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea / Европа қауымдастығындағы уәкілетті өкіл / 유럽공동체의위임대표 / Įgaliotasis atstovas Europos Bendrijoje / Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā / Bevoegde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap / Autorisert representant i EU / Autoryzowane przedstawicielstwo we Wspólnocie Europejskiej / Representante autorizado na Comunidade Europeia / Reprezentantul autorizat pentru Comunitatea Europeană / Уполномоченный представитель в Европейском сообществе / Autorizovaný zástupca v Európskom spoločenstve / Autorizovano predstavništvo u Evropskoj uniji / Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen / Avrupa Topluluğu Yetkili Temsilcisi / Уповноважений представник у країнах ЄС / 欧洲共同体授权代表 In Vitro Diagnostic Medical Device / Медицински уред за диагностика ин витро / Lékařské zařízení určené pro diagnostiku in vitro / In vitro diagnostisk medicinsk anordning / Medizinisches In-vitro-Diagnostikum / In vitro διαγνωστική ιατρική συσκευή / Dispositivo médico para diagnóstico in vitro / In vitro diagnostika meditsiiniaparatuur / Dispositif médical de diagnostic in vitro / Medicinska pomagala za In Vitro Dijagnostiku / In vitro diagnosztikai orvosi eszköz / Dispositivo medicale per diagnostica in vitro / Жасанды жағдайда жүргізетін медициналық диагностика аспабы / In Vitro Diagnostic 의료기기 / In vitro diagnostikos prietaisas / Medicīnas ierīces, ko lieto in vitro diagnostikā / Medisch hulpmiddel voor in-vitro diagnostiek / In vitro diagnostisk medisinsk utstyr / Urządzenie medyczne do diagnostyki in vitro / Dispositivo médico para diagnóstico in vitro / Dispozitiv medical pentru diagnostic in vitro / Медицинский прибор для диагностики in vitro / Medicínska pomôcka na diagnostiku in vitro / Medicinski uređaj za in vitro dijagnostiku / Medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik / İn Vitro Diyagnostik Tıbbi Cihaz / Медичний пристрій для діагностики in vitro / 体外诊断医疗设备 Temperature limitation / Температурни ограничения / Teplotní omezení / Temperaturbegrænsning / Temperaturbegrenzung / Περιορισμοί θερμοκρασίας / Limitación de temperatura / Temperatuuri piirang / Limites de température / Dozvoljena temperatura / Hőmérsékleti határ / Limiti di temperatura / Температураны шектеу / 온도제한 / Laikymo temperatūra / Temperatūras ierobežojumi / Temperatuurlimiet / Temperaturbegrensning / Ograniczenie temperatury / Limites de temperatura / Limite de temperatură / Ограничение температуры / Ohraničenie teploty / Ograničenje temperature / Temperaturgräns / Sıcaklık sınırlaması / Обмеження температури / 温度限制 Batch Code (Lot) / Код на партидата / Kód (číslo) šarže / Batch-kode (lot) / Batch-Code (Charge) / Κωδικός παρτίδας (παρτίδα) / Código de lote (lote) / Partii kood / Numéro de lot / Lot (kod) / Tétel száma (Lot) / Codice batch (lotto) / Топтама коды / 배치코드 ( 로트 ) / Partijos numeris (LOT) / Partijas kods (laidiens) / Lot nummer / Batch-kode (parti) / Kod partii (seria) / Código do lote / Cod de serie (Lot) / Код партии (лот) / Kód série (šarža) / Kod serije / Partinummer (Lot) / Parti Kodu (Lot) / Код партії / 批号 ( 亚批 ) Contains sufficient for <n> tests / Съдържанието е достатъчно за <n> теста / Dostatečné množství pro <n> testů / Indeholder tilstrækkeligt til <n> tests / Ausreichend für <n> Tests / Περιέχει επαρκή ποσότητα για <n> εξετάσεις / Contenido suficiente para <n> pruebas / Küllaldane <n> testide jaoks / Contenu suffisant pour <n> tests / Sadržaj za <n> testova / <n> teszthez elegendő / Contenuto sufficiente per <n> test / <п> тесттері үшін жеткілікті / <n> 테스트가충분히포함됨 / Pakankamas kiekis atlikti <n> testų / Satur pietiekami <n> pārbaudēm / Inhoud voldoende voor n testen / Innholder tilstrekkelig til <n> tester / Zawiera ilość wystarczającą do <n> testów / Conteúdo suficiente para <n> testes / Conţinut suficient pentru <n> teste / Достаточно для <n> тестов(а) / Obsah vystačí na <n> testov / Sadržaj dovoljan za <n> testova / Innehåller tillräckligt för <n> analyser / <n> test için yeterli malzeme içerir / Вистачить для аналізів: <n> / 足够进行 <n> 次检测 Consult Instructions for Use / Направете справка в инструкциите за употреба / Prostudujte pokyny k použití / Se brugsanvisningen / Gebrauchsanweisung beachten / Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης / Consultar las instrucciones de uso / Lugeda kasutusjuhendit / Consulter la notice d emploi / Koristi upute za upotrebu / Olvassa el a használati utasítást / Consultare le istruzioni per l uso / Пайдалану нұсқаулығымен танысып алыңыз / 사용지침참조 / Skaitykite naudojimo instrukcijas / Skatīt lietošanas pamācību / Raadpleeg de gebruiksaanwijzing / Se i bruksanvisningen / Zobacz instrukcja użytkowania / Consultar as instruções de utilização / Consultaţi instrucţiunile de utilizare / См. руководство по эксплуатации / Pozri Pokyny na používanie / Pogledajte uputstvo za upotrebu / Se bruksanvisningen / Kullanım Talimatları na başvurun / Див. інструкції з використання / 请参阅使用说明 Control / Контролно / Kontrola / Kontrol / Kontrolle / Μάρτυρας / Kontroll / Contrôle / Controllo / Бақылау / 컨트롤 / Kontrolė / Kontrole / Controle / Controlo / Контроль / kontroll / Контроль / 对照 Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, MD USA Benex Limited Pottery Road, Dun Laoghaire Co. Dublin, Ireland Australian Sponsor: Becton Dickinson Pty Ltd. 4 Research Park Drive Macquarie University Research Park North Ryde, NSW 2113 Australia Difco is a trademark of Difco Laboratories, Inc, a subsidiary of Becton, Dickinson and Company. BD and BD Logo are trademarks of Becton, Dickinson and Company BD 5

Difco Neisseria Meningitidis Antisera

Difco Neisseria Meningitidis Antisera Difco Neisseria Meningitidis Antisera 8085876 2008/10 Dansk TILSIGTET BRUG Difco Neisseria Meningitidis Antisera anbefales til agglutinationstest på objektglas til serumtypebestemmelse af Neisseria meningitidis.

Læs mere

Difco QC Antigens Salmonella O Difco QC Antigen Salmonella Vi

Difco QC Antigens Salmonella O Difco QC Antigen Salmonella Vi Difco QC Antigens Salmonella O Difco QC Antigen Salmonella TILSIGTET RUG D Difco QC Antigens Salmonella O og D Difco QC Antigen Salmonella anvendes til kvalitetskontroltestning af D Difco Salmonella O

Læs mere

B CrystalSpec Nephelometer User s Guide

B CrystalSpec Nephelometer User s Guide B CrystalSpec Nephelometer User s Guide 8809791JAA(01) 2015-12 Dansk TILSIGTET BRUG CrystalSpec Nephelometer (CrystalSpec nefelometer) er en batteridrevet, bærbar anordning, der er udviklet til at måle

Læs mere

! Difco QC Antigens Shigella

! Difco QC Antigens Shigella ! Difco QC Antigens Shigella Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen! S1160JAA 2003/06 Dansk TILSIGTET BRUG Difco QC Antigens Shigella anvendes til kvalitetskontroltestning af Difco Shigella Antisera

Læs mere

Difco Bordetella Antisera Difco Bordetella Antigens

Difco Bordetella Antisera Difco Bordetella Antigens Difco Bordetella Antisera Difco Bordetella Antigens Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen. S1220 2003/07 Dansk TILSIGTET BRUG anbefales ved agglutinationstests på objektglas til identifikation

Læs mere

BDifco Listeria Antisera and Antigens Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen U S1471 2005/01 Dansk TILSIGTET BRUG Difco Listeria O Antisera type 1, 4 og Poly anvendes til identifikation af Listeria

Læs mere

Francisella Tularensis Antigen og Antiserum for febril antigen agglutinationstest

Francisella Tularensis Antigen og Antiserum for febril antigen agglutinationstest Francisella Tularensis Antigen og Antiserum for febril antigen agglutinationstest 8810131JAA(03) 2018-11 Dansk TILSIGTET BRUG BD Febrile Antigens anvendes i agglutionationstest som et hjælpemiddel ved

Læs mere

B BACTEC Plus Aerobic/F Culture Vials

B BACTEC Plus Aerobic/F Culture Vials B BACTEC Plus Aerobic/F Culture Vials (dyrkningsflasker) Soja-kasein-afkogsbouillon i en plastikflaske 8089074(03) 2016-07 Dansk TILSIGTET BRUG BD BACTEC Plus Aerobic/F medium anvendes i en kvalitativ

Læs mere

B Difco E. Coli Antisera

B Difco E. Coli Antisera B Difco E. Coli Antisera 8085880(04) 2016-03 Dansk TILSIGTET ANVENDELSE Difco E. Coli O Antiserum O157 og Difco E. Coli H Antiserum H7 bruges til at identificere Escherichia coli O157:H7. OVERSIGT OG FORKLARING

Læs mere

B BBL Streptocard Enzyme Latex Test Kit

B BBL Streptocard Enzyme Latex Test Kit B BBL Streptocard Enzyme Latex Test Kit (til in vitro -diagnostik) L010797(01) 2015-07 Dansk TILSIGTET BRUG BD BBL Streptocard Enzyme Latex Test Kit (enzymlatextestkit) giver en hurtig platform til serologisk

Læs mere

Difco Shigella Antisera Poly

Difco Shigella Antisera Poly Difco Shigella Antisera Poly Se symbolglossaret i slutningen af indægssedlen. S1161 2003/07 Dansk TILSIGTET BRUG Difco Shigella Antisera Poly anvendes til den sandsynlige identifikation af Shigella-arter

Læs mere

B BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F Culture Vials

B BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F Culture Vials B BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F Culture Vials (dyrkningsflasker) Soja-kasein-afkogsbouillon i en plastikflaske 8089974(06) 2016-07 Dansk TILSIGTET BRUG BD BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F-dyrkningsflasker (præreduceret,

Læs mere

B BBL Streptocard Acid Latex Test Kit (til in vitro -diagnostik)

B BBL Streptocard Acid Latex Test Kit (til in vitro -diagnostik) B BBL Streptocard Acid Latex Test Kit (til in vitro -diagnostik) L010796(02) 2016-06 Dansk TILSIGTET BRUG BD BBL Streptocard Acid Latex Test Kit (syreholdig latextestkit) giver en hurtig platform til serologisk

Læs mere

B Difco Shigella Antisera Poly

B Difco Shigella Antisera Poly B Difco Shigella Antisera Poly 8085884(04) 2016-03 Dansk TILSIGTET BRUG Difco Shigella Antisera Poly anvendes til den sandsynlige identifikation af Shigella-arter vha. agglutinationstest på objektglas.

Læs mere

B Clay Adams Sedi-Stain Concentrated Stain

B Clay Adams Sedi-Stain Concentrated Stain B Clay Adams Sedi-Stain Concentrated Stain 1570-000-011(02) 2015-06 Dansk Tilsigtet ANVENDELSE Sedi-Stain Concentrated Stain (Sedi-Stain koncentreret farve) er en stabiliseret modifikation af Sternheimer-Malbin

Læs mere

B BBL MGIT AST SIRE System

B BBL MGIT AST SIRE System B BBL MGIT AST SIRE System Til antimycobakteriel følsomhedsundersøgelse af Mycobacterium tuberculosis 1 TILSIGTET BRUG BD BBL MGIT AST SIRE systemet er en hurtig, kvalitativ, manuel procedure til at undersøge,

Læs mere

Testprocedure: 1 Åben BBL DrySlide PYR posen og tag objektglasset ud Brugte eller delvist brugte BBL DrySlide PYR (med organismer) må ikke lægges tilb

Testprocedure: 1 Åben BBL DrySlide PYR posen og tag objektglasset ud Brugte eller delvist brugte BBL DrySlide PYR (med organismer) må ikke lægges tilb BBBL DrySlide PYR Kit Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen 8820381 2004/06 Dansk U TILSIGTET BRUG BBL DrySlide PYR sæt, indeholder BBL DrySlide PYR og BBL DrySlide PYR Color Developer, anvendes

Læs mere

B Difco E Coli Antisera Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen U S1230 2003/05 Dansk TILSIGTET ANVENDELSE Difco E Coli O Antiserum O157 og Difco E Coli H Antiserum H7 bruges til at identificere

Læs mere

B BACTEC Peds Plus/F-dyrkningsflasker (plastik)

B BACTEC Peds Plus/F-dyrkningsflasker (plastik) B BACTEC Peds Plus/F-dyrkningsflasker (plastik) Soja-kasein-afkogsbouillon med harpikser i en plastikflaske 500008334(02) 2016-07 Dansk TILSIGTET BRUG BD BACTEC Peds Plus/F-dyrkningsflasker (beriget soja-kasein-bouillon

Læs mere

SurePath with ProEx C Immunocytochemical Test Kit

SurePath with ProEx C Immunocytochemical Test Kit SurePath with ProEx C Immunocytochemical Test Kit 490501 490500 SurePath with ProEx C Immunocytochemical Test Kit SurePath with ProEx C Immunocytochemical Test Counterstains TILSIGTET ANVENDELSE SurePath

Læs mere

PROCEDURENS PRINCIPPER

PROCEDURENS PRINCIPPER GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer 8010412/04 2007/09 Dansk TILSIGTET BRUG GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer er flerbrugssystemer, som producerer atmosfærer egnet til understøttelse af primær

Læs mere

Difco Salmonella Antiserum Vi

Difco Salmonella Antiserum Vi B Difco Salmonella O Antisera, Difco Salmonella H Antisera, Difco Salmonella Antiserum Vi 1 8085889(03) 2016-03 Dansk TILSIGTET BRUG BD Difco Salmonella O Antisera anvendes til agglutinationstest på objektglas

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

B BACTEC MGIT 960 SIRE Kit

B BACTEC MGIT 960 SIRE Kit B BACTEC MGIT 960 SIRE Kit Til antimycobakteriel følsomhedsundersøgelse af Mycobacterium tuberculosis 88-2041-1JAA(03) 2016-07 Dansk TILSIGTET BRUG MGIT 960 SIRE Kit ( MGIT 960 SIRE kit) bruges som en

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING BRUGERVEJLEDNING n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG Microbiologics Parasite Suspensions støtter kvalitetssikringsprogrammer ved at tjene som udfordringer inden for kvalitetskontrollen ved

Læs mere

BBL Paper Discs for the Detection of β-lactamase Enzymes Cefinase Discs BBL papirskiver til påvisning af β-lactamase enzymer Cefinase Discs

BBL Paper Discs for the Detection of β-lactamase Enzymes Cefinase Discs BBL papirskiver til påvisning af β-lactamase enzymer Cefinase Discs BBL Paper Discs for the Detection of β-lactamase Enzymes Cefinase Discs BBL papirskiver til påvisning af β-lactamase enzymer Cefinase Discs 8800801JAA(03) 2018-09 Dansk TILSIGTET BRUG BD BBL Cefinase discs

Læs mere

PROCEDURENS PRINCIPPER BD

PROCEDURENS PRINCIPPER BD Veritor System For Rapid Detection of Respiratory Syncytial Virus (RSV) (Til hurtig påvisning af respiratorisk syncytialvirus (RSV)) Kun til in vitro-diagnostik. 8086100(09) 2016-05 Dansk TILSIGTET BRUG

Læs mere

Gram Stain Kits and Reagents

Gram Stain Kits and Reagents Gram Stain Kits and Reagents 8820191JAA 2008/06 Dansk Gram Stain Kit 1 Kat. nr. 212539 Gram Crystal Violet Til differentialfarvning af bakterier. Gram Iodine (stabiliseret) Gram Stain Kit 1 212524 Gram

Læs mere

B Acridine Orange Stain Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen U 8820211 2004/06 Dansk Kat nr Acridine Orange Stain Til påvisning af mikroorganismer i direkte 1 x 250 ml 212536 udstrygninger

Læs mere

B VDRL Antigen med saltvand med puffer VDRL Test Control Serum Set Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen U L000135 2004/08 Dansk TILSIGTET BRUG VDRL Antigen med saltvand med puffer anbefales

Læs mere

BBL Sensi-Disc Antimicrobial Discs (BBL Sensi-Disc antimikrobielle skiver) til brug i dyrkningsmedier

BBL Sensi-Disc Antimicrobial Discs (BBL Sensi-Disc antimikrobielle skiver) til brug i dyrkningsmedier BBL Sensi-Disc Antimicrobial Discs (BBL Sensi-Disc antimikrobielle skiver) til brug i dyrkningsmedier 8840231JAA(04) 2018-08 Dansk Antimikrobielt stof Kode Konc. Streptomycin *S-50 50 μg Isoniazid (Isonicotinyl

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

PROCEDURENS PRINCIPPER BD

PROCEDURENS PRINCIPPER BD Veritor System For Rapid Detection of Group A Strep (Til hurtig påvisning af gruppe A-streptokok) CLIA-kompleksitet-FRASKREVET CLIA-fraskrevet kit konfigureret til test af podninger fra svælget Til podninger

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

Difco Vibrio Cholerae Antisera

Difco Vibrio Cholerae Antisera B TILSIGTET BRUG Difco Vibrio Cholerae antisera anbefales ved agglutinationstests på objektglas til identifikation og serumtypebestemmelse af Vibrio cholerae. RESUMÉ OG FORKLARING V. cholerae er årsagsfaktoren

Læs mere

CytoRich Blue Preservative

CytoRich Blue Preservative CytoRich Blue Preservative 500017021(03) 2018-09 Dansk 491335 BD CytoRich Blue Preservative 491303 BD PrepStain Non-GYN Test Kit 491304 BD Totalys SlidePrep Non-GYN Test Kit 491459 BD Non-GYN Stain Kit

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

B ProbeTec ET Neisseria gonorrhoeae Amplified DNA Assay

B ProbeTec ET Neisseria gonorrhoeae Amplified DNA Assay B ProbeTec ET Neisseria gonorrhoeae Amplified DNA Assay 8080185(04) 2017-02 Dansk TILSIGTET BRUG BD ProbeTec ET Neisseria gonorrhoeae (GC) forstærket DNA-analyse anvender, når det testes med BD Viper-systemet,

Læs mere

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products 8830161JAA 2007/06 Dansk Patent No. 4,030,978 TILSIGTET BRUG BBL Port-A-Cul-rør, beholdere og hætteglas indeholder et reduceret transportmedium

Læs mere

SurePath Manual Method

SurePath Manual Method SurePath Manual Method 491266 BD SurePath Manual Method Kit 480 491435 BD SurePath Manual Method Kit Japan 480 TILSIGTET BRUG BD SurePath Manual Method er en metode til fremstilling af væskebaserede cellepræparater

Læs mere

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf DA OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf 150841-0 følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) M Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base)

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254060.06 Rev.: Sep 2011 BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) TILSIGTET BRUG BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) og BD Chocolate Agar (Blood

Læs mere

PROCEDURENS PRINCIPPER

PROCEDURENS PRINCIPPER Francisella Tularensis Antigen og Antiserum for febril antigen agglutinationstest 8810131JAA(02) 2014-11 Dansk TILSIGTET BRUG Febrile antigener anvendes i agglutionationstest som et hjælpemiddel ved diagnose

Læs mere

Til in vitro-diagnostik Til brug med BD MAX System Dansk

Til in vitro-diagnostik Til brug med BD MAX System Dansk MAX Cdiff 442555 Til in vitro-diagnostik P0215(02) Til brug med BD MAX System 2017-01 Dansk 4 I TILSIGTET BRUG BD MAX Cdiff-analysen, der køres på BD MAX-systemet, er automatisk in vitro-diagnostisk test

Læs mere

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT. Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.610-DK-V6 Instruktionsinformation Beregnet anvendelse T-Cell Xtend-reagenset

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Stav

Tidlig Graviditetstest Stav DK Tidlig Graviditetstest Stav Brugsanvisning Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-M14 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre selv. Den tester for tilstedeværelsen

Læs mere

BACTEC Diluting Fluid

BACTEC Diluting Fluid BACTEC Diluting Fluid TILSIGTET BRUG BACTEC Diluting Fluid (fortyndingsvæske) bruges i procedurer, hvor mykobakterielle kulturer fortyndes til inokulering. Dens primære brug er i standard BACTEC medikament

Læs mere

1. TILSIGTET ANVENDELSE VRE

1. TILSIGTET ANVENDELSE VRE VRESelect 63751 Et selektivt og differentieret chromogent medie til kvalitativ påvisning af kolonisering af vancomycinresistent Enterococcus faecium (VREfm) og vancomycinresistent Enterococcus faecalis

Læs mere

Cervical Brush Collection Kit for the BD Onclarity HPV Assay. (Podningssæt med cervikalbørste til BD Onclarity HPV Assay) Ændringshistorik

Cervical Brush Collection Kit for the BD Onclarity HPV Assay. (Podningssæt med cervikalbørste til BD Onclarity HPV Assay) Ændringshistorik Cervical Brush Collection Kit for the BD Onclarity HPV Assay (Podningssæt med cervikalbørste til BD Onclarity HPV Assay) r 441991 L010597(05) 2018-04 Dansk Ændringshistorik Version Sider/Afsnit Årsag 05

Læs mere

B Macro-Vue RPR Card Tests 18 mm cirkel kvalitativ og kvantitativ

B Macro-Vue RPR Card Tests 18 mm cirkel kvalitativ og kvantitativ B Macro-Vue P Card Tests 18 mm cirkel kvalitativ og kvantitativ Brewer diagnostisk kit til serologisk påvisning af syfilis 0212013JAA(03) 2015-07 Dansk TLSGTET BUG Macro-Vue P (hurtig plasmareagin) 18

Læs mere

HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.ortho.microport.com.

Læs mere

Инструкция по эксплуатации Tермоконтейнер для транспортировки

Инструкция по эксплуатации Tермоконтейнер для транспортировки 300102 Bedienungsanleitung Thermo-Transportbehälter Instruction manual Thermo transport container Mode d emploi Conteneur isotherme pour le transport Manuale di utilizzo Contenitore termico per il trasporto

Læs mere

. 4 BD Bio-Bag type C er fremstillet til at generere og opretholde en CO 2

. 4 BD Bio-Bag type C er fremstillet til at generere og opretholde en CO 2 B Bio-Bag Type C Miljøkammer L001179(03) 2017-03 Dansk TILSIGTET BRUG BD Bio-Bag type C er et miljøsystem til engangsbrug, der er fremstillet til hurtigt at kunne generere og opretholde et kuldioxidmiljø

Læs mere

CLIA-fraskrevet kit konfigureret til test af nasopharyngeale podninger, der er friske og leveret direkte på analysetestenheden.

CLIA-fraskrevet kit konfigureret til test af nasopharyngeale podninger, der er friske og leveret direkte på analysetestenheden. Veritor System For Rapid Detection of Respiratory Syncytial Virus (RSV) (Til hurtig påvisning af respiratorisk syncytialvirus (RSV)) Til brug med nasopharyngeale podninger. CLIA-kompleksitet-FRASKREVET

Læs mere

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318;

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; 1/5 ECOSOLDER RMA02 P3 M705 WIRE. SENJU MANUFACTURING (EUROPE) LTD 5 Gateway Centre, Coronation Road, Cressex Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SU England www.senju.com +44(0)1494 526000

Læs mere

MIIG -graft til INJEKTION 128801-10. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

MIIG -graft til INJEKTION 128801-10. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: MIIG -graft til INJEKTION 128801-10 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

B BBL India Ink Reagent Droppers L001203(02)

B BBL India Ink Reagent Droppers L001203(02) B BBL India Ink Reagent Droppers L001203(02) 2015-02 Dansk TILSIGTET BRUG India Ink Reagent Droppers (dråbetællere med tuschreagens) anvendes til at forstærke den mikroskopiske detektion af Cryptococcus

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318;

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; 1/6 SPARKLE ESC M705 F3 WIRE. SENJU MANUFACTURING (EUROPE) LTD 5 Gateway Centre, Coronation Road, Cressex Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SU England www.senju.com +44(0)1494 526000 +44(0)1494

Læs mere

B BBL VDRL Antigen BBL VDRL Test Control Serum Set

B BBL VDRL Antigen BBL VDRL Test Control Serum Set B BBL VDRL Antigen BBL VDRL Test Control Serum Set 1 8085886(05) 2016-03 Dansk TILSIGTET BRUG VDRL Antigen anbefales til brug i testen fra Venereal Disease Research Laboratory (forskningslaboratorium for

Læs mere

Prøvefortyndingsrør til væskebaseret cytologi til BD ProbeTec Q x amplificerede DNA-analyser

Prøvefortyndingsrør til væskebaseret cytologi til BD ProbeTec Q x amplificerede DNA-analyser B Liquid-Based Cytology, LBC Prøvefortyndingsrør til væskebaseret cytologi til BD ProbeTec Q x amplificerede DNA-analyser 8083954(03) 2016-11 Dansk TILSIGTET BRUG Prøvefortyndingsrør til Liquid-Based Cytology

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Strimmel

Tidlig Graviditetstest Strimmel DK Tidlig Graviditetstest Strimmel Brugsanvisning Beregnet til hjemmebrug. Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-S 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre

Læs mere

B Affirm VPIII Microbial Identification Test

B Affirm VPIII Microbial Identification Test B Affirm VPIII Microbial Identification Test 1 670160JAA(02) 2015-04 Dansk TILSIGTET BRUG Affirm VPIII Microbial Identification Test (Affirm VPIII mikrobiel identifikationsundersøgelse) er en DNA-probeundersøgelse,

Læs mere

Collection and Transport System

Collection and Transport System B Liquid Amies Elution Swab (ESwab) Collection and Transport System 54(02) 2014-08 Dansk 0086 TILSIGTET BRUG BD Liquid Amies Elution Swab (ESwab) Collection and Transport System (indsamlings- og transportsystem)

Læs mere

Totalys MultiProcessor

Totalys MultiProcessor Totalys MultiProcessor 491310 BD Totalys MultiProcessor Consumables Kit (forbrugsvaresæt) TILSIGTET ANVENDELSE BD Totalys MultiProcessor bruges sammen med BD Totalys til at klargøre BD SurePath Liquid-based

Læs mere

Til brug til in vitro-diagnostik Til brug med BD MAX-systemet

Til brug til in vitro-diagnostik Til brug med BD MAX-systemet 278102 Til brug til in vitro-diagnostik P0226(01) Til brug med BD MAX-systemet 2017-10 24 Contact your local BD representative for instructions. / Свържете се с местния представител на BD за инструкзии.

Læs mere

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate)

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257562.01 Rev.: Jan. 2016 BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) TILSIGTET BRUG BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) anvendes til mikrobiologisk urinanalyse.

Læs mere

Sikkerhedsark Print dato: SDS-ID:

Sikkerhedsark Print dato: SDS-ID: 1. Identifikation af stoffet/blandingen samt af selskabet/virksomheden Produkt navn: See It Red/See It Blue Produktanvendelse: Producent: Oral Karies detector Diafarm A/S Flegmade 1E DK-711 Vejle Danmark

Læs mere

TILSIGTET ANVENDELSE BD BBL

TILSIGTET ANVENDELSE BD BBL B BBL MycoPrep Kit Prøveafkognings/dekontamineringssæt til behandling af mycobakterieprøver 8809541(04) 2017-11 Dansk TILSIGTET ANVENDELSE BD BBL MycoPrep sættene bruges til afkogning og dekontaminering

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761

SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761 SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER Produkt navn D-coll 7761 Varetype Anvendelse Producent Udarbejdet af Polyvinylacetat/Ethen dispersionslim Lim til

Læs mere

BRUGSANVISNING TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIP SAMMENSÆTNING

BRUGSANVISNING TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIP SAMMENSÆTNING BRUGSANVISNING TILSIGTET BRUG LYFO DISK, KWIK-STIK og KWIK-STIK Plus mikroorganismer er beregnet til at blive brugt som kontrol til at verificere performance af analyser, reagenser eller medier, der er

Læs mere

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644 Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO-blodtypebestemmelse. RH1 Ag bestemmelse IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Difco FA Bordetella Pertussis Difco FA Bordetella Parapertussis

Difco FA Bordetella Pertussis Difco FA Bordetella Parapertussis Difco FA Bordetella Pertussis Difco FA Bordetella Parapertussis 8085878(03) 2014-10 Dansk TILSIGTET BRUG BD Difco FA Bordetella Pertussis og BD Difco FA Bordetella Parapertussis anbefales til brug som

Læs mere

CytoRich Blue Preservative

CytoRich Blue Preservative CytoRich Blue Preservative 500017021(03) 2018-09 Dansk 491335 BD CytoRich Blue Preservative 491303 BD PrepStain Non-GYN Test Kit 491304 BD Totalys SlidePrep Non-GYN Test Kit 491459 BD Non-GYN Stain Kit

Læs mere

Petrifilm Type EB til bestemmelse af Enterobacteriaceae

Petrifilm Type EB til bestemmelse af Enterobacteriaceae Aflæsningsguide og brugsvejledning Petrifilm Type EB til bestemmelse af Enterobacteriaceae 1 2 1 2 Enterobacteriaceae CFU = 1 Det er let at tælle Enterobacteriaceae kolonier på Petrifilm EB plader. Alle

Læs mere

L010905(04) HPC

L010905(04) HPC B FecalSwab Collection, Transport and Preservation System of Enteric Bacteria (indsamlings-, transport- og konserveringssystem for enteriske bakterier) 0123 L010905(04) HPC049 2017-07 Dansk TILSIGTET BRUG

Læs mere

B BBL Streptocard Acid Latex Test Kit (til in vitro -diagnostik)

B BBL Streptocard Acid Latex Test Kit (til in vitro -diagnostik) B BBL Streptocard Acid Latex Test Kit (til in vitro -diagnostik) L010796(03) 2017-02 Dansk TILSIGTET BRUG BD BBL Streptocard Acid Latex Test Kit (syreholdig latextestkit) giver en hurtig platform til serologisk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: Sprøjtetåger kan medføre irritation af åndedrætsorganerne. Kan irritere øjnene og huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: Sprøjtetåger kan medføre irritation af åndedrætsorganerne. Kan irritere øjnene og huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Brandhæmmende produkt Emballage: Leverandør: TA Consult A/S Niels Andersens Vej 25 2900 hellerup 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING

Læs mere

/08. BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli. MacConkey II Agar with MUG

/08. BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli. MacConkey II Agar with MUG 8808191 2003/08 BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli MacConkey II Agar with MUG Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen. TILSIGTET BRUG MacConkey II Agar with MUG

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.)

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.) 1. OPLYSNINGER OM STOFFET/MATERIALET OG VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Tilsigtet brug Katalognumre LIFECODES LifeScreen Deluxe (LMX) Perlebaseret immunoanalyse til kvalitativ påvisning af IgGantistoffer mod

Læs mere

BD ProbeTec ET Brugsanvisning til Perifert udstyr til Mykobakterier

BD ProbeTec ET Brugsanvisning til Perifert udstyr til Mykobakterier BD ProbeTec ET Brugsanvisning til Perifert udstyr til Mykobakterier 2003/07 Becton, Dickinson and Company Dokument Nr.: L 006357(B) 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA Tel: 800.638.8663 BENEX Limited

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

BIOLOGISKE INDIKATORER

BIOLOGISKE INDIKATORER BIOLOGISKE INDIKATORER BIOLOGISKE INDIKATORER Biologiske indikatorer (BI) leveret fra SSI Diagnostica er udviklet til mikrobiologisk kontrol og validering af sterilisationsprocesser og er fremstillet i

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Bedienungsanleitung Isolierkanne 5L mit Pumpsystem. Instruction manual Thermo jug 5L with pump system. Mode d emploi Cafetière thermos 5L à pompe

Bedienungsanleitung Isolierkanne 5L mit Pumpsystem. Instruction manual Thermo jug 5L with pump system. Mode d emploi Cafetière thermos 5L à pompe 190135 Bedienungsanleitung Isolierkanne 5L mit Pumpsystem Instruction manual Thermo jug 5L with pump system Mode d emploi Cafetière thermos 5L à pompe Manuale di utilizzo Thermos 5L a pompa Instrucciones

Læs mere

SPARKLE ESC M705 F3. Tråd.

SPARKLE ESC M705 F3. Tråd. 1/6 SPARKLE ESC M705 F3 Tråd. SENJU MANUFACTURING (EUROPE) LTD 5 Gateway Centre, Coronation Road, Cressex Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SU England www.senju.com +44(0)1494 526000 +44(0)1494

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN Leverandør Distributør DEPAC DEPAC 125 Affedtningsmiddel til industrielt brug DEPAC Dichtungstechnik GmbH Alfenzstrasse 9, A-6700 Bludenz Tlf +43 5552

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. : 12 våde og tørre renseservietter til skærme

Sikkerhedsdatablad. : 12 våde og tørre renseservietter til skærme Afsnit 1: Identifikation 1,1 Produktidentifikator Produktnavn Fellowes varenummer : 12 våde og tørre renseservietter til skærme : 99702 1,2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 2011-04-04 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: FHRW130 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Ægløsningstest Strimmel

Ægløsningstest Strimmel DK Ægløsningstest Strimmel Brugsanvisning Version 1.0 SE 17012017 Cat.No. W2-S Babyplan Ægløsningstest er en kvalitativ test som bruges til at forudsige hvornår der er stigning i LH, og dermed, hvornår

Læs mere

Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler

Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler NOTAT Pesticider og Genteknologi J.nr. Ref. Den 29. oktober 2014 Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler Denne vejledning anvendes til udformning af etiketvilkår til

Læs mere

6996T. Tunneleringsværktøj. Teknisk håndbog

6996T. Tunneleringsværktøj. Teknisk håndbog 6996T Tunneleringsværktøj Teknisk håndbog Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic i USA og muligvis andre lande. Alle andre varemærker tilhører de respektive

Læs mere

Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS

Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS Disse clips er beregnet til midlertidig okklusion af kar og permanent okklusion af aneurismer Kun til engangsbrug INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Specifikationer...

Læs mere

2670 Greve Hants, RG24 8PW, England. Tlf.: 44 97 97 35 Tlf. +44 1256 841144 Fax: 44 97 97 45 E-mail: oxoid.dk@thermofisher.com

2670 Greve Hants, RG24 8PW, England. Tlf.: 44 97 97 35 Tlf. +44 1256 841144 Fax: 44 97 97 45 E-mail: oxoid.dk@thermofisher.com 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren. UUProduktets navn og/eller nummer: Pr-nr.: Ikke anmeldepligtig Udstedelsesdato: 14.10.2006 Revisionsdato: 27.02.2009 UUFirmanavn, adresse og telefonnummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/006/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler

Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler NOTAT (Ved opdatering husk opdatering i D4: http://mstquality/#dokid=6088&sedit=1) Pesticider og Genteknologi J.nr. Ref. Den 29. oktober 2014 Rev. 3. 28. november 2016 Vejledning i mærkning med P-sætninger

Læs mere

Bayer Environmental Science SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer Environmental Science SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 BAYTHION I MYRELOKKERDÅSE 1/5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn BAYTHION I MYRELOKKERDÅSE Produkt kode (UVP) 06541151 Middeltype

Læs mere

BD Sabouraud Glucose Agar

BD Sabouraud Glucose Agar BRUGSANVISNING DELVIS FÆRDIGE FLASKEMEDIER BA-257104.01 Rev.: August 2003 BD Sabouraud Glucose Agar TILSIGTET BRUG BD Sabouraud Glucose Agar (glukoseagar), der leveres i flasker, er et delvis færdigt medium,

Læs mere

BD BBL CHROMagar 0157

BD BBL CHROMagar 0157 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA241.4 Rev.: Dec 28 Amerikansk patentnr. 6,16,743 BD BBL CHROMagar 17 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar O17 er et selektivt medium til isolering, differentiering og

Læs mere