Landzonetilladelse/dispensation fra afstandskrav på ejendommen, Ullerupvej 86,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landzonetilladelse/dispensation fra afstandskrav på ejendommen, Ullerupvej 86,"

Transkript

1 Vedrørende ejendommen beliggende Ullerupvej 86, 9670 Løgstør. Sendt til: Dato: 12.augusti 2019 Teknik- og Økonomiforvaltning Frederik IX's Plads Farsø Sagsnr.: G Erland Laugesen Telefon: Mobil: Mail: Landzonetilladelse/dispensation fra afstandskrav på ejendommen, Ullerupvej 86, 9670 Løgstør Vesthimmerlands Kommune meddeler hermed tilladelse efter planlovens 35, til at opføre en ny gyllebeholder på ejendommen beliggende Ullerupvej 86, 9670 Løgstør matr.nr.2d Aggersborg By, Aggersborg. Redegørelse Agri Nord har på vegne Gerrit Berkhoff søgt tilladelse til at opføre en ny 5000 m3 stor gyllebeholder på ovennævnte ejendom der i matriklen er registreret med et areal på m2 heraf vej 875 m2. Gerrit Berkhoff har netop købt ejendommen og denne er i forvejen ejer af landbrugsejendommen beliggende Ullerupvej 114, der har et samlet areal i matrikel og tingbog på m2 heraf vej 8905 m2. I forbindelse med en miljøgodkendelse af malkekvægbruget Ullerupvej 114 gældende fra er der givet tilladelse til at opføre gyllebeholderen i tilknytning til bygningerne på Ullerupvej 114. Da ansøger har købt ejendommen Ullerupvej 86 ønsker ansøger i stedet at opføre gyllebeholderen på denne ejendom og ansøger har derfor pr. mail den 2. august sendt bekræftelse til kommunen på at den ansøgte beholder skal erstatte den nyligt godkendte beholder på Ullerupvej 114. Hvis det ikke er muligt at opnå tilladelse til etablering af gyllebeholderen Ullerupvej 86 opføres gyllebeholderen i henhold til og med de vilkår der er fastsat i forbindelse med den miljøgodkendelse, der er givet til kvægbruget Ullerupvej 114. Agri Nord skriver i forbindelse med ansøgningen om lokaliseringsgodkendelse til gylleholder på Ullerupvej 86: Med erhvervelsen af Ullerupvej 86 får Gerrit Berkhoff nu mulighed for at etablere en gyllebeholder nærmere udbringningsarealerne og samtidig minimere generne for de omkringboende naboer når den flydende gylle skal bringes ud på udbringningsarealerne. Arealerne kan alle forsynes fra både Ullerupvej 114 og 86. Særligt når de østlige marker skal forsynes giver det god mening at udbringe gyllen fra beholderen på Ullerupvej 86. Det drejer sig om ca. 120 ha som i gennemsnit skal have 50 m3 per ha afhængig af afgrøde. Græs skal tilføres væsentligt mere end majs Der vil blive etableret et gyllerør fra staldene på Ullerupvej 114 til den nye gyllebeholder. Vesthimmerlands Kommune Vestre Boulevard Aars Tel

2 Kommunen har på baggrund af landzonevejledningen vurderet, at det ansøgte ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i planlovens 36 stk. 1 nr. 3 og derfor kræver, at der gives en zonetilladelse. 36. Tilladelse efter 35 stk. 1, kræves ikke til: 3) Byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af den pågældende landbrugsejendom, landbrugsbedrift, bortset fra husdyranlæg, eller skovbrugsejendom eller for udøvelse af fiskerierhvervet. I landzonevejledningen er side 80, afsnit 2, skrevet: Hvis der er tale om en landbrugsbedrift, hvor gyllebeholderen ønskes placeret på en anden landbrugsejendom indenfor bedriften, hvor der ikke er husdyr på den pågældende ejendom, er gyllebeholderen omfattet af undtagelsen i 36, stk. 1 nr. 3, hvis gyllen er nødvendig for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom. Det er kommunens vurdering at gyllebeholderen ikke er nødvendig for drift af jorderne på Ullerupvej 86 og derfor kræver zonetilladelse. Agri Nord har i forbindelse med anmeldelse af gyllebeholderen fremsendt nedennævnte redegørelse: Opførelse af gyllebeholder på ca m3. Gyllebeholderen bliver sandsynligvis leveret fra enten Spændcom eller Perstrup. Det er endnu ikke afgjort om den kan opføres med keglebund og hvor stor keglen kan være. Det afhænger af jordforholdene. Ansøger vil gerne opføre beholderen med keglebund. Vedhæftet er en beskrivelse fra Perstrup, hvor det fremgår, at en tank med 54 elementer, som er 4 meter dyb kan rumme 4920 m3 gylle. Når der er en keglebund på ½ meter så kommer der yderligere 184 m3, så det giver i alt 5104 m3. Den samlede diameter bliver således knap 41 meter. Hvis bundforholdene ikke kan bære en keglebund, så bliver tanken måske en smule bredere. Gyllebeholderen skal graves så langt i jorden som muligt. Vi regner med at det er ca. 1 meter. Der vil således være 3 meter beholder over jorden. Gyllebeholderen bliver i første omgang bygget uden teltoverdækning men i fremtiden vil der komme et telt over beholderen. Da afstands krav ved den ansøgte placering til åbne vandløb/grøfter, vej og naboskel på henholdsvis 100, 15 og 30 meter ikke overholdes, jfr. figur 1, har ansøger søgt en dispensation fra afstandskravene i. husdyrgødningsbekendtgørelsen, jfr. 6 stk. 1 og 2 i denne. I kommunens udkast til dispensation, der har været i høring i perioden den til den anføres, at den ønskede placering af gyllebeholderen vil kunne forventes accepteret af kommunen med nedennævnte vilkår: 1. Grøften midt på ejendommen (rød linje på figur 1) skal kastes til inden etablering af beholderen, 2. Grøfterne nord og vest for gyllebeholderen (blå linjer på figur 1) skal rørlægges inden etablering af gyllebeholderen, 3. Der skal etableres omfangsdræn og en pejlebrønd ved gyllebeholderen, 4. Hvis etablering af beholderen påvirker vejens beskaffenhed, skal skaderne straks udbedres. Danmarks Naturfredningsforening har fremsendt høringssvar til udkastet til dispensation. Foreningen finder det betænkeligt at placere så stor en gyllebeholder i område, hvor de miljø- og naturmæssige skader vil være uoverskuelige i tilfælde af et massivt udslip. Det er foreningens vurdering at gylletanken placeres på kanten af et fladt engareal, der skråner svagt ned mod Aggersund by og de sårbare, Natura Side 2 af 8

3 2000-beskyttede strandenge langs Limfjorden og DN-Vesthimmerland anbefaler derfor at der kun gives tilladelse til gyllebeholderen på vilkår af, at der rundt om gyllebeholderen etableres en ubrudt sikringsvold, så det derved dannede reservoir kan rumme gyllebeholderens kapacitet med en passende sikkerhedsmargin. Ansøger har på baggrund af bemærkningerne fra DN forslået at grøften beliggende 45 meter syd for gylletanken også rørlægges, jfr. figur 1 og at der ikke etableres jordvold om gyllebeholderen. Dette vil ifølge ansøger skabe en naturlig sikkerhed for at der ikke risiko for forurening og grøften er ikke køn i landskabet. Herved overholdes bekendtgørelsens afstandskrav på 100 meter til åbne vandløb/grøfter så det ansøgte ikke kræver en dispensation da vandløbene ved ejendommen efter rørlægning er omfattet af et afstandskrav på 15 meter. Kommunen vurderer at rørlægning af grøfter og etablering af et omfangsdræn rundt om beholderen vil reducere risikoen for uheld ved tømning af beholderen, synliggøre evt. utætheder samt reducere risikoen for tilførsel af gylle til vandløbene i området og at det er derfor ikke er nødvendigt at etablere en jordvold. Da Ullerupvej 86 ligger 7,5 meter og dermed ikke kan overholde krav om 15 meter til vej er det nødvendigt at en dispensation vedrørende afstand til vej. Da Ullerupvej 86 er eneste beboelse på strækningen og da beholderen ikke påvirker oversigtsforholdene på Ullerupvej er det kommunens vurdering at placeringen ikke vil være til gene for trafik. Dispensationen gives med vilkår om, at etablering af beholderen ikke må påvirke vejens beskaffenhed. Nærmeste naboskel ligger 25 meter fra den ønskede placering. Det er skellet til ejendommen Ullerupvej 114. Afstanden strider ikke mod byggeloven eller brandsikkerhedshensyn. Da det er Gerrit Berkhoff, der ejer Ellerupvej 114, vurderer kommunen, at der ikke er behov for vilkår til sikring af naboejendommen mod gener fra gyllebeholderen. Ejendommen er ifølge kommuneplan 2017 beliggende i arkæologisk interesseområde samt omfattet af de bestemmelser, der er fastsat vedrørende kystområde C i kommuneplanen. Begrundelse Kommunen vurderer at ejerens ønske om at placere den 5000 m3 store gyllebeholder på ejendommen Ullerupvej 86 er erhvervsmæssigt begrundet i forbindelse med udbringning af gyllen til bedriftens marker. Det er endvidere kommunens vurdering at der ikke vil være risiko for forurening eller væsentlige gener når de åbne grøfter ved ejendommen rørlægges og det vurderes derfor ikke nødvendigt at etablere en vold om gyllebeholderen. Det er DNs opfattelse at formålet med gyllebeholderen snarere er erhvervsmæssig udlejning af gylleopbevaringskapacitet end opbevaring af gylle hidrørende fra ansøgerens eget dyrehold. Kommunen deler ikke denne opfattelse og finder ikke at der er tale om erhvervsmæssig udlejning af gylleopbevaringskapacitet snarere end opbevaring af gylle hidrørende fra ansøgerens eget dyrehold. Da gyllebeholderen skal erstatte den gyllebeholder på 5000 m3 der allerede er givet tilladelse til i forbindelse med miljøgodkendelse af malkekvægbruget på Ullerupvej 114 (gældende fra ) er det kommunens vurdering at der ved etablering af den 5000 m3 store gyllebeholder Ullerupvej 86 ikke er tale om erhvervsmæssig udlejning af gylleopbevaringskapacitet. Da ansøger påtænker at nedgrave et rør på marken øst for staldbygningerne Ullerupvej 114 til gyllebeholderen Ullerupvej 86 der skal bringe gyllen fra staldene til gyllebeholderen vil der ikke blive kørsel med gylle på vejene fra Ullerupvej 114 til den nye gyllebeholder Ullerupvej 86. I landzonetilladelsen fastsættes i øvrigt et vilkår om at såfremt etablering og drift af gyllebeholderen påvirker vejens beskaffenhed skal skader straks udbedres. Side 3 af 8

4 Med de fastsatte vilkår, herunder at der foretages tinglysning af fjernelse af gyllebeholderen efter endt brug er det kommunens vurdering at den ansøgte placering af gyllebeholderen ikke vil påvirke værdifulde bebyggelser, kulturmiljøer eller det omgivende landskab negativt og at der derfor kan gives en landzonetilladelse til den ansøgte placering og med de nedenævnte vilkår. Tilladelsen landzonetilladelse/dispensation fra husdyrgødningsbekendtgørelsens afstandskrav - er givet på betingelse af, at: Det ansøgte opføres som vist og beskrevet i ansøgning modtaget af Vesthimmerlands Kommune d og i overensstemmelse med supplerende oplysninger modtaget 31. juli 2019 og den 02. august At ejendommen Ullerupvej 86 pålægges landbrugspligt. At tilførsel af gylle fra staldene Ullerupvej 114 til gyllebeholderen Ullerupvej 86 ske via et nedgravet rør som vist på figur 3 i ansøgning om lokaliseringsgodkendelse. Gyllebeholderen skal afskærmes med slørende beplantning som vist på figur 4 i ansøgning om lokaliseringsgodkendelse. Beplantning skal efter etablering vedligeholdes i fornødent omfang. Gyllebeholderen skal fjernes når den ikke længere er nødvendig for driften. Vilkårene omkring fjernelse, at gyllebeholderen skal afskærmes med slørende beplantning samt at beplantning efter etablering skal vedligeholdes i fornødent omfang tinglyses på ejendommen på ejerens bekostning. Grøften midt på ejendommen (rød linje på figur 1 i ansøgning om lokaliseringsgodkendelse) skal kastes til inden etablering af beholderen. Grøfterne nord og nordøst, sydøst og vest for gyllebeholderen (alle de blå linjer vist på figur) skal rørlægges inden etablering af gyllebeholderen. Der skal etableres omfangsdræn og en pejlebrønd ved gyllebeholderen. Hvis der konstateres gylle i pejlebrønden, skal en autoriseret beholderkontrollant straks kontaktes. Beholderen skal kontrolleres og fejl skal udbedres hurtigst muligt. Hvis etablering og drift af beholderen påvirker vejens beskaffenhed, skal skader straks udbedres. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkelig at anmelde dette til alarmcentralen på 112 og følgende straks at underrette tilsynsmyndigheden, Vesthimmerlands kommunes miljøafdeling Beholderen skal være omfattet af beredskabsplanen for husdyrbruget på Ullerupvej 114. Der er ikke indkommet indsigelser fra ejere af naboejendomme vedrørende landzonetilladelse. Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år. Klageregler (landzonetilladelse): Landzoneafgørelse forventes offentliggjort på den Afgørelsen kan inden 4 uger fra annonceringsdagen påklages efter reglerne i vedlagte klagevejledning. Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende foreninger og organisationer. Side 4 af 8

5 Tilladelsen må først udnyttes efter klagefristens udløb. Såfremt der kommer klage over landzonetilladelsen, har klagen opsættende virkning, hvilket betyder, at I ikke kan udnytte tilladelsen, før Planklagenævnet har afgjort klagesagen. Klagemyndigheden kan dog bestemme, at klagen ikke har opsættende virkning. For klager der indbringes for Planklagenævnet skal der betales et gebyr, jf. vedlagte klagevejledning. Den sidste klagedag slutter ved midnat på den dag hvor klagefristen udløber, dvs. senest kl Klageregler (dispensation fra afstandskrav i husdyrgødningsbekendtgørelsen): Den endelige afgørelse vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.vesthimmerland.dk/afgoerelser. Afgørelsen bliver annonceret på kommunens hjemmeside den Klage og Søgsmål Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter modtagelsen. Alle, der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer kan klage. Klagen indsendes til Miljø og Fødevareklagenævnet via hjemmesiden Nævnenes Hus Klagen skal være modtaget senest d Der kan være gebyr på at klage. Reglerne kan du ligeledes se på hjemmesiden Nævnenes Hus. Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt. Med venlig hilsen Erland Laugesen Landinspektør Side 5 af 8

6 Kopi af tilladelsen er sendt til: Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Naturfredningsforening Vesthimmerlands Museum

7 Vejledning om klagemulighed ved Planklagenævnet Gælder klager over afgørelser i henhold til planloven. Du kan finde flere oplysninger på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside Hvad kan du klage over? Du kan klage over alle kommunens afgørelser. Ved nogle typer afgørelser kan du klage, uanset hvad der begrunder klagen, og hvad der klages over. Ved andre afgørelser kan du kun klage over retlige forhold. Ved landzoneafgørelser kan du klage, uanset hvad der begrunder klagen, og hvad der klages over. Nævnet kan tage stilling til alle spørgsmål og vil kunne ændre den påklagede afgørelse. Dette gælder både, hvis den er i strid med gældende retsregler, og hvis nævnet mener, at afgørelsen er urimelig eller uhensigtsmæssig. Ved alle andre afgørelser kan nævnet kun behandle retlige spørgsmål. Hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, har nævnet i disse sager ikke mulighed for at behandle klager over andre spørgsmål og vil ikke kunne tage stilling til, om afgørelsen er hensigtsmæssig eller rimelig. Retlige forhold er blandt andet: om et anlæg eller en plan forudsætter VVM-vurdering eller miljøvurdering om almindelige forvaltningsretlige regler vedrørende habilitet, partshøring, ligebehandling m.m. er fulgt. Hvem kan klage? Følgende er berettiget til at klage: Ansøgeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald. Nationalparkfonde oprettet efter lov om nationalparker. Landsdækkende foreninger og organisationer. Hovedformålet med foreningen/organisationen skal være beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. En betingelse er, at foreningen/organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer. Miljø- og Fødevareministeren. Hvornår kan du klage? Du kan klage inden 4 uger fra den dag, hvor du har modtaget afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentliggjort regnes klagefristen fra offentliggørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Hvis afgørelsen ikke er offentliggjort, regnes fristen fra den dag, hvor klager er blevet bekendt med afgørelsen.

8 Hvordan kan du klage? Du skal sende klagen til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder på eller søg efter Klageportal. I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Vesthimmerlands Kommune. Hvis Vesthimmerlands Kommune fastholder afgørelsen, sender Vesthimmerlands Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på Hvilken betydning har det, at du klager? Hvis du klager rettidigt over en landzonetilladelse eller en ekspropriationsafgørelse, har klagen opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen ikke må udnyttes, før klagen er afgjort, medmindre nævnet bestemmer andet. Hvad koster det at klage? Det koster 900 kr. hvis du er privatperson og kr. hvis du er virksomhed eller organisation. Planklagenævnet opkræver gebyret via Klageportalen. Det koster ikke noget at klage over afgørelser vedr. ekspropriation og aktindsigt. Gebyret betales tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, hvis du ikke er klageberettiget eller hvis Planklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. Kan du lægge sag an? Du kan indbringe Planklagenævnets afgørelse for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at nævnets afgørelse er meddelt eller offentliggjort. Uanset om der anlægges retssag er man forpligtet til at rette sig efter nævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme andet.

9 Vesthimmerlands kommune 12. juni 2019 Ansøgning om lokaliseringsgodkendelse til gyllebeholder på Ullerupvej 86, 9870 Løgstør Ejer af ejendommen Gerrit Berkhoff, CVR-nummer , Ullerupvej 114, 9670 Løgstør, ansøger hermed Vesthimmerlands kommune om lokaliseringsgodkendelse til opførelse af m 3 stor gyllebeholder på Ullerupvej 86, som vist på figur 1. Figur 1. Placering af gyllebeholder på Ullerupvej 86. Den røde grøft søges kastet til og de blå grøfter søges rørlagte. Ejendommen er netop købt af ansøger og det ændrer planerne for landbrugsbedriften. Der er på nuværende tidspunkt et udkast til miljøgodkendelse i partshøring. Dette udkast indeholder opførelse af en gyllebe-

10 holder på hovedejendommen Ullerupvej 114. Med erhvervelsen af Ullerupvej 86 får Gerrit Berkhoff nu mulighed for at etablere en gyllebeholder nærmere udbringningsarealerne og samtidig minimere generne for de omkringboende naboer når den flydende husdyrgødning skal bringes ud på udbringningsarealerne. De nuværende udbringningsarealer er vist på figur 2. Arealerne kan alle forsynes fra både Ullerupvej 114 og 86. Særligt når de østlige marker skal forsynes giver det god mening at udbringe gyllen fra beholderen på Ullerupvej 86. Det drejer sig om ca. 120 ha som i gennemsnit skal have 50 m 3 per ha afhængig af afgrøde. Græs skal tilføres væsentligt mere end majs. Figur 2. Det udbringningsareal, som landbrugsvirksomheden har rådighed over på nuværende tidspunkt. Side 2 af 5

11 Gerrit Berkhoff vil etablere et gyllerør fra staldene på Ullerupvej 114 til den nye gyllebeholder. Rører bliver ført igennem marken, som ligger mellem ejendommene. Marken er ejet af Gerrit Berkhoff. Rørføringen er vist på figur 3. Figur 3. Nedgravet rørføring fra Ullerupvej 114 til Ullerupvej 86. Den sorte linje viser røret. Grøften der løber vest og nord for ejendommen vil Gerrit Berkhoff rørlægge. Disse grøfter er vist med blåt på figur 1. Den grøft, som er vist med rødt på figur 1 er ikke vandførende og den vil Gerrit Berkhoff kaste til. Der bliver lavet et omfangsdræn rundt om gyllebeholderen. Vandstanden kontrolleres i en pejlebrønd ved hver tømning af tanken for at sikre, at gyllebeholderen ikke bliver skubbet op i tilfælde af høj grundvandsstand. Ved denne kontrol er det let at se, hvis beholderen har været utæt da det vil skumme i pejlebrønden. Der bliver lavet en fin forplads med afgrænsende beplantning som vist på figur 4. Side 3 af 5

12 Figur 4. Forplads og afskærmende beplantning. Placeringen af gyllebeholder på ejendommen er valgt ud fra det sted, der etableringsmæssigt er bedst egnet. Placeringen giver også de mest optimale driftsforhold, da den ligger tæt på vejen. Uanset placeringen på ejendommen vil det være umuligt at imødekomme alle afstandskravene i 6 i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Med den ansøgte placering vil der være ca. 25 meter til naboskellet mod vest og 7,5 meter til vejen jf. figur 1. Afstandskravene er hhv. 30 meter og 15 meter. Uanset hvordan beholderen bliver placeret vil afstandskravene ikke være opfyldt. Beholderen kunne rykkes længere i begge retninger, men så flyttes den fra den bedst egnede placering jordmæssigt. Det er i øvrigt samme ejer på begge sider af det vestlige (og nordlige) naboskel og det er skel til intensivt dyrket mark på begge sider. Side 4 af 5

13 Derfor søges der ligeledes om dispensation i forhold til afstandskravene til vej og naboskel med ovenstående redegørelse. Med venlig hilsen Carsten Aarup Miljørådgiver/strategisk rådgiver Direkte Side 5 af 5

14

15 LANDBRUG TANKE OVERDÆKNING FORTANKE KORNGRAVE PLANSILOER SKRABEGULVE K ANALELEMENTER

16 Landbrugets betonleverandør Tillid, troværdighed og høj kvalitet! Perstrup Beton Industri er en del af Industri Beton og blandt landets førende betonelementfabrikker inden for sine forretningsområder. Afdelingen beskæftiger ca. 130 medarbejdere. Perstrups forretningsområder dækker bredt inden for færdige betonelementløsninger, lige fra opbevaringsanlæg i form af tanke og planlagre, til tunneller og bygningsfacader. De primære områder er Anlæg til industri, stat og kommuner Vejanlæg Industribyggeri Landbruget Perstrup er kendetegnet ved en solid medarbejderstab med værdifulde kompetencer inden for rådgivning om og anvendelse af beton. Det betyder, at Perstrup er klar til at hjælpe i alle faser før, under og efter - uanset opgavens omfang. Tillid og troværdighed er nøgleord, der er med til at sikre en høj kvalitet. Det gælder i forbindelse med rådgivning over for kunder og samarbejdspartere; og det gælder ved selve produktionen, der foregår på fabrikken ved Kolind på Djursland.

17 Fortanke Vores fortanke er et meget populært og fleksibelt beholdersystem. De er enkle og lette at montere og har mange anvendelsesmuligheder, som fx fortank inden gylletanken, til forsuringsanlæg eller ved biogasanlæg. Fortankene er helt tætte og kan udføres nedgravet under grundvandets vandspejl. Alle fortanke bliver også med fordel anvendt som vandbeholdere, hvor de bliver leveret med et låsbart alu-dæksel i høj kvalitet. Flexi tank Flexi tanken er opbygget som Perstrup Tanken (se side 5 og 7). Flexi tanken kan overdækkes med et halvmånedæk. Miditank Vores miditanke er opbygget af sekskantede elementer. Minitank Minitanken er opbygget af to cirkulære elementer. Både midi- og minitanken er monteret med samlinger med fals, der sikrer en stabil og tæt beholder. Firkantbeholder Vores firkantbeholder bliver både anvendt som fortank eller som beholder til opsamling af vand fra ensilagepladsen. Som standard har beholderen et kørefast dæk - 10 tons akseltryk. 3

18 Fortanke Indhold (m 3 ) Type Højde (cm) Udv. dia. (cm) 10,0 Mini ,0 Maxi ,0 Maxi ,0 Midi ,5 Maxi ,0 Maxi ,0 Maxi Fortanken består af 2 dele: top og bund, som kan drejes uafhængig af hinanden. Fortanken kan tilpasses ethvert behov. Hurtig etablering og ibrugtagning. Mini fortank Midi fortank Fortanke Indhold (m 3 ) Halvmånedæk Højde (m) Antal elementer 59 Inkl. 4, Inkl. 4, Inkl. 4, Inkl. 4,25 14 Hurtig etablering og ibrugtagning. Benyttes især til afhentningstanke ved biogasanlæg. Tilpasses ethvert behov og ønske. 4

19 Firkantbeholdere Indhold (m 3 ) Dæk (t) Indv. mål (m) Højde (m) Antal elementer 4,5 m 6,0 m ,28 x 4,28 2, ,28 x 5,78 2, ,78 x 5,78 2, ,28 x 8,78 2, ,28 x 10,28 2, ,78 x 8,78 2, ,78 x 10,28 2, ,78 x 11,78 2, ,78 x 14,78 2, ,78 x 16,78 2,4 2 6 Benyttes især til vandtanke, fortanke, afhentningstanke mv.. Flexi tanke Indhold (m 3 ) Højde (m) Halvmånedæk Antal elementer 40,0 3 Inkl ,0 3 Inkl ,0 3 Inkl ,0 3 Inkl ,0 3 Inkl ,6 4 Inkl ,7 4 Inkl ,0 4 Inkl ,4 4 Inkl ,8 4 Inkl ,1 5 Inkl ,1 5 Inkl ,4 5 Inkl ,1 5 Inkl ,1 5 Inkl. 14 Benyttes især til vandtanke, fortanke, afhentningstanke mv.. 5

20 10 ÅRS GARANTI PÅ GYLLETANKE Gylletankene er tilmeldt ordningen: 10 års beholderkontrol Tanke Perstrup Greenline Tanken Greenline Tanken er en nyudviklet tank, hvor vi har samlet alle fordele i beholdersortimentet i én løsning - selvfølgelig i samme velkendte høje kvalitet som vores andre produkter. Tanken har kort montagetid, er nem at montere og nem at fragte. Den har skjulte indvendige kabler, der er umulige at påkøre samt et låsesystem med en unik kabelsamling via et spændelement. Ligesom den naturligvis er forberedt til tankoverdækning. Du har mulighed for at få tanken frilagt i mange forskellige farver. Greenline Tanken leveres i hele Europa og benyttes til både industri og landbrug. Vi yder 10 års garanti på tanken. 6 FORDELE Indvendige kabler godt beskyttet Nyudviklet special-spændelement Kraftige elementer på 155 mm Dobbeltsikring mod utætheder i samlingen Kantstøbning (mellem bund og element) - en rigtig ringbjælkekonstruktion med bøjler 190 mm afrundet bjælke i top til overdækning Ingen skarpe kanter i toppen Perfekt for overdækning - uanset type

21 BENYTTES TIL BÅDE INDUSTRI OG LANDBRUG Perstrup Tanken Vi har gennem årene leveret mere end tanke til landbruget i Danmark. Perstrup Tanken, anvendt som gylletank, er produceret i over 30 år, og er den mest købte gylletank i Danmark. Tanken har en meget høj kvalitet pga. unikke kabelsamlinger og elementernes sammenstøbning. Vi yder 10 års garanti på tanken. Inspektionen af kabler og låse er let, da de er synlige og placeret beskyttet enten over eller under tværbjælkerne. Systemet er beskyttet mod korrision, da alle kabler og låse er pakket hermetisk og injekseret med fedt. FORDELE Fuldstøbte samlinger Ekstra sikring indvendigt med gummifuge Søjle-/bjælkekonstruktion Synlige kabler for let inspektion Gennemtestet system, der er produceret mere end 30 år Alle tanke er dimensioneret og forberedte for montage af vores PVC-overdækning. Mindre tanke kan overdækkes med vores A-dæk. 7

22 Størrelsesoversigt, Perstrup Greenline Tanken Antal elementer Indhold Beholder Bundpplade Udv. dia ½ meter 1 meter 4.25M (m 3 ) 5.25M (m 3 ) (m) skrå skrå 1,2 meter 1,2 meter Diameter Areal skrå keglestub (m) (m 2 ) Udgravningsdiameter (m) ,32 7, , ,98 8, , ,64 9, , ,30 9, , ,97 10, , ,63 11, , ,29 11, , ,96 12, , ,62 13, , ,29 13, , ,95 14, , ,62 15, , ,28 15, , ,95 16, , ,61 17, , ,28 17, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,01 Antal elementer er inkl. spændelementet. Antal kg pr. element 4.25M kg 5.25M kg 8

23 Størrelsesoversigt, Perstrup Tanken Indhold Bundplade Beholder Udv. ½ meter 1 meter Diame- Areal ningsdia- Udgrav- Antal 1,2 1,2 elementer 3M (m³) 4M (m³) 5M (m³) 6M (m³) meter meter dia. (m) skrå skrå ter (m) (m 2 ) meter (m) skrå keglestub ,83 8, , ,56 8, , ,28 9, , ,00 10, , ,73 11, , ,46 11, , ,18 12, , ,91 13, , ,64 14, , ,37 14, , ,10 15, , ,83 16, , ,55 16, , ,28 17, , ,01 18, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,42 Antal kg pr. element 3M kg 4M kg 5M kg 6M kg 9

24 Overdækning A-dæk Vores beholdere med en diameter over 7,8 m kan afdækkes med et A-dæk, som består af betondækelementer. A-dækket har en utrolig lang levetid. PVC-overdækning Vi har et af markedets bedste produkter til PVC-overdækninger med en forventet levetid på mere end 20 år. Vi yder en garanti på 10 år for fejl og mangler. FORDELE VED OVERDÆKNING Miljøvenlig Fleksibel Konkurrencedygtig pris Høj kvalitet Store mandehuller Overdækningen opfylder kravet om en reduktion af den relative fordampning med mindst 80 %. Kontakt os og få kompetent rådgivning - uanset, hvilken løsning du ønsker. 10

25 A-dæk Antal elementer Tanken/dækket kan være nedgravet. Antal søjler Halvmånedæk til flexi tanke Antal elementer i tanken Max belastning Diameter (m) 10 Sne + person 4,7 11 Sne + person 5,1 12 Sne + person 5,5 13 Sne + person 6,0 14 Sne + person 6,5 Tanken/dækket kan være nedgravet. 11

26 Sikker foderopbevaring Plansiloer Plansiloer anvendes til opbevaring af foder som ensilage, majs mv. og lever op til landbrugets krav om sikker foderopbevaring. Elementerne kan også med fordel bruges til opbygning af støttemure eller til kornlager og lignende. Opbygning af L-elementer Vi opbygger plansiloen af L-elementer, og du har mulighed for at udbygge siloen med en gavl, da vi også fremstiller hjørneelementer. Mini L-element Vi producerer også mini L-elementer, der oftest bruges til foder- eller kornopbevaring. Beton- eller asfaltbund Plansiloerne opstilles typisk i forbindelse med beton- eller asfaltbund. L-element, den perfekte løsning! 12

27 Plansiloer - L-elementer Sidebelastet Længde (cm) Højde (cm) Kg pr. stk. Enkelt Enkelt Dobbelt Dobbelt Vi producerer naturligvis også hjørneelementer for gavle i plansiloer. Vi producer L-elementer efter mål. Plansiloer - Mini L-elementer Sidebelastet Længde (cm) Total højde (cm) Kg pr. stk. Enkelt Enkelt Vi producerer naturligvis også hjørneelementer for gavle i plansiloer. 13

28 Leveret og monteret på én dag Korngraven er en unik løsning til indtransport af korn, foder mv.. Den er præfabrikeret og bliver leveret som en elementløsning med eller uden elevatorbygning. Alle elementer er støbt i stålforme, der giver dig en glat, stærk og vedligeholdelsesfri overflade i korngraven. Korngraven bliver leveret og monteret på én dag af egne montører. Hvis du vælger at placere korngraven ude, er der mulighed for at vælge en standard-presenning, som er tilpasset korngraven. Kørefast Alle korngrave kan udføres med kørefast rist for 10 tons akseltryk. Vi yder 5 års tæthedsgaranti Korngrave - med eller uden elevatorbygning på korngrave Korngrave Elevatorbygning Korngrav (m³) Længde (m) Bredde (m) 42 * * , ,7 52 * * , ,7 Maxi 1,4 m Dybde 42 Maxi 1,4 52 Maxi 1,4 Vi leverer også en løsning med pressening som afdækning. Sikkerhedsnet for korngravene er trædefast. Elevatorskakten kan leveres dybere end 1,4 m. * Uden elevatorskat. 14

29 Skrabegulve Bredde (cm) Længde (cm) Kg. pr. stk Skrabegulvet kan leveres for både kæde-, wire- og hydraulik-skraber. Skrabegulvet kan leveres med og uden gummi. Gulvet kan lægges på sandpude eller over kanal - også fuld kanal. Kanalelementer H X B (cm) Længde (cm) Kg pr. stk. 45 x x x Med strittere i top og bund. Foderbordselementer H X B (cm) Længde (cm) Kg pr. stk. 55 x x x Med strittere i bund efter ønske. Vaskevægge H X B (cm) Længde (cm) Kg pr. stk. Sengelejebagkant Produceres efter mål Med afrundede kanter. Evt. udsparinger for bærebjælker. Størrelser udføres efter ønske. Med afrundet top. H X B (cm) Længde (cm) Kg pr. stk. 40 x 12/

30 LANDBRUG Industri Beton A/S Tlf.: industribeton.dk

LANDBRUG TANKE OVERDÆKNING FORTANKE KORNGRAVE PLANSILOER SKRABEGULVE KANALELEMENTER

LANDBRUG TANKE OVERDÆKNING FORTANKE KORNGRAVE PLANSILOER SKRABEGULVE KANALELEMENTER LANDBRUG TANKE OVERDÆKNING FORTANKE KORNGRAVE PLANSILOER SKRABEGULVE KANALELEMENTER Landbrugets betonleverandør Tillid, troværdighed og høj kvalitet! Perstrup Beton Industri er en del af Industri Beton

Læs mere

LANDBRUG TANKE OVERDÆKNING FORTANKE KORNGRAVE PLANSILOER SKRABEGULVE KANALELEMENTER Brochure_Landbrug.indd :19:23

LANDBRUG TANKE OVERDÆKNING FORTANKE KORNGRAVE PLANSILOER SKRABEGULVE KANALELEMENTER Brochure_Landbrug.indd :19:23 LANDBRUG TANKE OVERDÆKNING KORNGRAVE PL ANSILOER SKRABEGULVE Brochure_Landbrug.indd 1 FORTANKE K ANALELEMENTER 31-10-2018 09:19:23 Landbrugets betonleverandør Tillid, troværdighed og høj kvalitet! Perstrup

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen, Boldrupvej 89, 9620 Aalestrup

Landzonetilladelse på ejendommen, Boldrupvej 89, 9620 Aalestrup Nick Heimburger Rimmer Welling Iversen Boldrupvej 89 9620 Simested. Dato: 7. december 2018 Teknik- og Økonomiforvaltning Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 01.03.00-P19-30-18 Erland Laugesen Telefon:

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Blærevej 19, Tolstrup, 9600 Aars

Landzonetilladelse på ejendommen Blærevej 19, Tolstrup, 9600 Aars Niels-Peter Nielsen Blærevej 19 Tolstrup 9600 Aars Sendt til: lolholm@aars.dk Dato: 14. september 2018 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2018-25991 Dokumentnr.: 820-2018-188577

Læs mere

Landzonetilladelse ved ejendommen Løgstørvej 84, Pisselhøj, 9600 Aars

Landzonetilladelse ved ejendommen Løgstørvej 84, Pisselhøj, 9600 Aars Pia og Bob Buus Pinstrup mail: Bob-Pinstrup@hotmail.com Dato: 13. maj 2019 Teknik- og Økonomiforvaltning Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 01.03.03-P19-872-19 Kim Stadsvold Telefon: 99 66 71 29

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Blærevej 106, Blære, 9600 Aars

Landzonetilladelse på ejendommen Blærevej 106, Blære, 9600 Aars Nadja Vegeberg Thorsen og Ralf Bager Blærevej 106 Blære 9600 Aars Sendt til: enggaarden@hotmail.com Dato: 18. maj 2018 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2018-14375 Dokumentnr.:

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen, Bjerghedevej 2, 9600 Aars

Landzonetilladelse på ejendommen, Bjerghedevej 2, 9600 Aars Brian Stephansen Bjerghedevej 2 9600 Aars Dato: 15. april 2019 Teknik- og Økonomiforvaltning Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 01.03.03-P19-858-19 Landzonetilladelse på ejendommen, Bjerghedevej

Læs mere

Redegørelse Solcelleanlægget er placeret ca. 13 m nord-vest for ejendommens øvrige bygninger og måler 20 m i længden, 2 m i bredden og 1 m i højden.

Redegørelse Solcelleanlægget er placeret ca. 13 m nord-vest for ejendommens øvrige bygninger og måler 20 m i længden, 2 m i bredden og 1 m i højden. Else Kristine Bak Sørensen Charlottesvej 42 9670 Løgstør Tilladelse til fritstående solcelleanlæg Landzonetilladelse på ejendommen, Ålevej 32, 9681 Ranum Vesthimmerlands Kommune meddeler hermed lovliggørende

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Søttrupvej 14A, 9600 Aars.

Landzonetilladelse på ejendommen Søttrupvej 14A, 9600 Aars. Hornum-Ulstrup rideklub Søttrupvej 14A 9600 Aars Sendt til: bom@bk-nord.dk Dato: 27. september 2018 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2018-26763 Dokumentnr.: 820-2018-145053

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Ranumvej 6, Vilsted, 9670 Løgstør

Landzonetilladelse på ejendommen Ranumvej 6, Vilsted, 9670 Løgstør HOLDINGSELSKABET CBS BYG ApS Ranumvej 6 Vilsted 9670 Løgstør Sendt til: lss@cbsbyg.dk Dato: 18. december 2017 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-45935 Dokumentnr.:

Læs mere

Landzonetilladelse ved ejendommen Løgstørvej 84, Pisselhøj, 9600 Aars

Landzonetilladelse ved ejendommen Løgstørvej 84, Pisselhøj, 9600 Aars Pia og Bob Buus Pinstrup mail: Bob-Pinstrup@hotmail.com Dato: 12. juli 2018 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2018-19857 Dokumentnr.: 820-2018-142433 Sagsbehandler: Kim

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen, Østerkrat 11, 9240 Nibe

Landzonetilladelse på ejendommen, Østerkrat 11, 9240 Nibe Jens Jørgen Kristiansen Østerkrat 11 9240 Nibe Sendt til: osteregelund@gmail.com Dato: 04.april 2019 Teknik- og Økonomiforvaltning Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 01.03.00-P19-31-18 Erland Laugesen

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Tranevej 9, 9670 Løgstør,

Landzonetilladelse på ejendommen Tranevej 9, 9670 Løgstør, Anton Marinus Christoffersen Havnevej 8 9670 Løgstør Dato: 02. januar 2018 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-44635 Dokumentnr.: 820-2017-326441 Sagsbehandler: Kim

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Ettrupvej 54, Ettrup, 9620 Aalestrup

Landzonetilladelse på ejendommen Ettrupvej 54, Ettrup, 9620 Aalestrup Lasse Sloth Ettrupvej 54 Ettrup 9620 Aalestrup Sendt til: l.sloth@c.dk Dato: 8. maj 2018 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2018-2790 Dokumentnr.: 820-2018-55772 Sagsbehandler:

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Evaslundvej 169, Knudstrup, 9620 Aalestrup

Landzonetilladelse på ejendommen Evaslundvej 169, Knudstrup, 9620 Aalestrup Tom Haupt Hansen Voermøllevej 45 Granslev 8870 Langå Dato: 4. juni 2018 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2018-17634 Dokumentnr.: 820-2018-112138 Sagsbehandler: Kim Stadsvold

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen beliggende Haugårdsvej 41A, Næsborg, 9670 Løgstør

Landzonetilladelse på ejendommen beliggende Haugårdsvej 41A, Næsborg, 9670 Løgstør Erik Steen Tvergaard Haugårdsvej 41 A Næsborg 9670 Løgstør Sendt til: mkj@kjaer-advokat.dk Dato: 11. april 2018 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-36963 Dokumentnr.:

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Løgstørvej 69, Myrhøj, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Løgstørvej 69, Myrhøj, 9640 Farsø Niels Kristian Veggerby Nakkevej 23 Risgårde 9640 Farsø Sendt til: info@myrhojcamping.dk Dato: 11. juli 2018 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2018-22329 Dokumentnr.:

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Viborgvej 126, Raunstrup, 9670 Løgstør

Landzonetilladelse på ejendommen Viborgvej 126, Raunstrup, 9670 Løgstør Niels Bach Kronborg Fiskervej 12 Slettestrand 9690 Fjerritslev Dato: 14. november 2017 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-42064 Dokumentnr.: 820-2017-285434 Sagsbehandler:

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Sjørup Søvej 63, Gatten, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Sjørup Søvej 63, Gatten, 9640 Farsø Jørgen Valdemar Lauritzen Schou Tågerupvej 32 6560 Sommersted Sendt til: nl@aadalenstegnestue.dk Dato: 9. november 2017 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-35212 Dokumentnr.:

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Skov Sørens Vej 79, 9681 Ranum,

Landzonetilladelse på ejendommen Skov Sørens Vej 79, 9681 Ranum, Henning Oxholm Moestrup Tostrupvej 57 B 8800 Viborg Sendt til: henning.moestrup@envisionerergy.dk Dato: 6. juni 2018 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2018-12503 Dokumentnr.:

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen beliggende Ranumvej 50, 9681 Ranum.

Landzonetilladelse på ejendommen beliggende Ranumvej 50, 9681 Ranum. Ranumvej 50 Vilsted 9670 Løgstør Sendt til: hanne@risgaard-nielsen.dk Dato: 16. oktober 2018 Teknik- og Økonomiforvaltning Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 01.03.00-P19-27-18 Erland Laugesen Telefon:

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mallevej 56, Vansted, 9681 Ranum

Landzonetilladelse på ejendommen Mallevej 56, Vansted, 9681 Ranum Per Nygaard Hansen Mallevej 56 Vansted 9681 Ranum Sendt til: malleauto@gmail.com Dato: 22-02- 2017 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-3684 Dokumentnr.: 820-2017-30836

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Astrupvej 25, Astrup, 9541 Suldrup

Landzonetilladelse på ejendommen Astrupvej 25, Astrup, 9541 Suldrup Kurt Tollerup Nielsen Nørdalvej 1 Giver 9600 Aars Dato: 13. november 2018 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2018-26875 Dokumentnr.: 820-2018-197898 Sagsbehandler: Kim

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Dammergårdsvej 66, Foulum, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Dammergårdsvej 66, Foulum, 9640 Farsø Søren Peter Sørensen Dammergårdsvej 66 Foulum 9640 Farsø Sendt til: jantjensen@hotmail.com Dato: 11. januar 2017 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2016-66293 Dokumentnr.:

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Løgstørvej 109, Jelstrup, 9600 Aars

Landzonetilladelse på ejendommen Løgstørvej 109, Jelstrup, 9600 Aars Bjarne Strøm Løgstørvej 109 Jelstrup 9600 Aars Sendt til: bs@nokgodtnok.dk Dato: 3. december 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-54356 Dokumentnr.: 820-2015-292510

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Munksjørupvej 4, Overlade, 9670 Løgstør

Landzonetilladelse på ejendommen Munksjørupvej 4, Overlade, 9670 Løgstør Dan Stougård Lynge Bjørnsholmvej 161 Overlade 9670 Løgstør Sendt til: anby@orbicon.dk Dato: 3. januar 2018 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-44602 Dokumentnr.: 820-2018-1399

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Grandgaardsvej 61, Testrup, 9620 Aalestrup

Landzonetilladelse på ejendommen Grandgaardsvej 61, Testrup, 9620 Aalestrup Niels Jørgen Christensen Grandgaardsvej Testrup 9620 Aalestrup Sendt til: njc@hotmail.com Dato: 24. august 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-41732 Dokumentnr.:

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Svoldrupvej 49, Svoldrup, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Svoldrupvej 49, Svoldrup, 9640 Farsø ENERGIMIDT NET A/S Tietgensvej 4 8600 Silkeborg Dato: 20. februar 2017 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-4847 Dokumentnr.: 820-2017-48377 Sagsbehandler: Kim Stadsvold

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen, Bjørnsholmvej 69A, 9670 Løgstør

Landzonetilladelse på ejendommen, Bjørnsholmvej 69A, 9670 Løgstør Brug af et areal af landbrugsejendommen, der er beliggende Bjørnsholmvej 69A, 9670 Løgstør. Sendt pr. mail til amunk@hme.dk Dato: 27. februar 2019 Teknik- og Økonomiforvaltning Frederik IX's Plads 1 9640

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Jelstrupvej 8, Hvorvarp, 9600 Aars

Landzonetilladelse på ejendommen Jelstrupvej 8, Hvorvarp, 9600 Aars Thomas Furbo Bloksgaard Jelstrupvej 8 Hvorvarp 9600 Aars Dato: 27. juni 2018 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2018-18374 Dokumentnr.: 820-2018-133414 Sagsbehandler:

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Nyrupvej 14, Nyrup, 9600 Aars

Landzonetilladelse på ejendommen Nyrupvej 14, Nyrup, 9600 Aars Kirsten & Frits Jensen Nyrupvej 14 9600 Aars nyruphuset@live.dk Dato: 21. juli 2015 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-31442 Dokumentnr.: 820-2015-173426 Sagsbehandler:

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Fjordvej 30, Bystrup, 9631 Gedsted

Landzonetilladelse på ejendommen Fjordvej 30, Bystrup, 9631 Gedsted Anne Kjær Casper Fjordvej 30 Bystrup 9631 Gedsted Dato: 12. januar 2017 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-1048 Dokumentnr.: 820-2017-12673 Sagsbehandler: Kim Stadsvold

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Haugårdsvej 23, Næsborg, 9670 Løgstør

Landzonetilladelse på ejendommen Haugårdsvej 23, Næsborg, 9670 Løgstør Isabel Maria Oliveira Alves Bang Haugårdsvej 23 Næsborg 9670 Løgstør Sendt til: nl@aadalenstegnestue.dk Dato: 23. november 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-54362

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Bandsholmvej 52, Hvorvarp, 9600 Aars

Landzonetilladelse på ejendommen Bandsholmvej 52, Hvorvarp, 9600 Aars Ole Brokholm Bandsholmvej 52 Hvorvarp 9600 Aars Sendt til: ole@obmurer.dk Dato: 20. december 2017 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-44627 Dokumentnr.: 820-2017-322583

Læs mere

Landzonetilladelse til at opføre 110 m2 stor tilbygning til eksisterende sommerhus på 60 m2 på ejendommen beliggende Skov Sørens Vej 45, 9681 Ranum.

Landzonetilladelse til at opføre 110 m2 stor tilbygning til eksisterende sommerhus på 60 m2 på ejendommen beliggende Skov Sørens Vej 45, 9681 Ranum. Skov Sørens Vej 45 9681 Ranum Sendt til: buskbech@gmail.com Dato: 12. oktober 2018 Teknik- og Økonomiforvaltning Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 01.03.03-P19-847-18 Erland Laugesen Telefon: 99

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

Delvis tilladelse samt afslag på ansøgning om etablering af udendørs oplag på ejendommen Svoldrupvej 101, 9600 Aars

Delvis tilladelse samt afslag på ansøgning om etablering af udendørs oplag på ejendommen Svoldrupvej 101, 9600 Aars Martin Nielsen Svoldrupvej 101 9600 Aars Dato: 26. maj 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen Frederik IX's Plads 1, 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2014-27391 Dokumentnr.: 820-2015-123539 Sagsbehandler: Ulrik Pedersen

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Nymarken 18, Ullits, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Nymarken 18, Ullits, 9640 Farsø Christen Aarup Dalsgaard Nymarken 18 Ullits 9640 Farsø Sendt til: helle@hesthim.dk Dato: 16. januar 2017 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-1053 Dokumentnr.: 820-2017-11396

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Thorupvej 66, Aggersund, 9670 Løgstør

Landzonetilladelse på ejendommen Thorupvej 66, Aggersund, 9670 Løgstør Anders Hundahl Thorupvej 66 Aggersund 9670 Løgstør Dato: 16. januar 2017 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-2150 Dokumentnr.: 820-2017-14120 Sagsbehandler: Kim Stadsvold

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Tandrupvej 8, Tandrup, 9600 Aars

Landzonetilladelse på ejendommen Tandrupvej 8, Tandrup, 9600 Aars Rikke Lund Christiansen Tandrupvej 8 Tandrup 9600 Aars Dato: 22. oktober 2015 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-51072 Dokumentnr.: 820-2015-250703 Sagsbehandler:

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen, Langbjergvej 30, 9640 farsø

Landzonetilladelse på ejendommen, Langbjergvej 30, 9640 farsø Sendt til: byggeraad@hotmail.dk og fiestepieneliasen@hotmail.com Dato: 23. juli 2019 Teknik- og Økonomiforvaltning Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 01.03.03-P19-881-19 Erland Laugesen Telefon:

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Klokkevej 12, Overlade, 9670 Løgstør

Landzonetilladelse på ejendommen Klokkevej 12, Overlade, 9670 Løgstør Knud Erik Dollerup Sørensen Klokkevej 14 Overlade 9670 Løgstør Sendt til: Anby@orbicon.dk Dato: 21. december 2017 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-43615 Dokumentnr.:

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Vægerhøjvej 41, Øster Falde, 9670 Løgstør

Landzonetilladelse på ejendommen Vægerhøjvej 41, Øster Falde, 9670 Løgstør Søren Busk Andersen Vægerhøjvej 41 Øster Falde 9670 Løgstør Dato: 2. december 2015 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-60409 Dokumentnr.: 820-2015-292622 Sagsbehandler:

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Svoldrupvej 35, Svoldrup, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Svoldrupvej 35, Svoldrup, 9640 Farsø Tværs ApS Svoldrupvej 35 Svoldrup 9640 Farsø Att. Søren Virenfeldt Mail: solhaven@post4.tele.dk Dato: 10. januar 2018 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-45990 Dokumentnr.:

Læs mere

Det ansøgte kræver derfor ikke en dispensation fra naturbeskyttelseslovens 17, da der hermed er meddelt en tilladelse jf. planlovens 35, stk. 1.

Det ansøgte kræver derfor ikke en dispensation fra naturbeskyttelseslovens 17, da der hermed er meddelt en tilladelse jf. planlovens 35, stk. 1. Mathias Buus Nielsen Postbakken 6 9640 Farsø Mail: MB.autotek@gmail.com Dato: 26. marts 2019 Teknik- og Økonomiforvaltning Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 01.03.03-P19-861-19 Kim Stadsvold Telefon:

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen, Sjøstrupvej 54, 9600 Aars

Landzonetilladelse på ejendommen, Sjøstrupvej 54, 9600 Aars Skovdyrkerforeningen Marsvej 3 8960 Randers SØ Sendt til: and@skovdyrkerne.dk Dato: 17. december 2018 Teknik- og Økonomiforvaltning Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 01.03.03-P19-907-18 Erland

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen, Skov Sørens Vej 13, 9681 Ranum

Landzonetilladelse på ejendommen, Skov Sørens Vej 13, 9681 Ranum Niels Carsten Marcussen Hedelyngen 77 8800 Viborg Sendt til: ncmarcussen@gmail.com Dato: 11. februar 2019 Teknik- og Økonomiforvaltning Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 01.03.03-P19-4-19 Erland

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Kærtoftvejen 20, Gedsted Mark, 9631 Gedsted

Landzonetilladelse på ejendommen Kærtoftvejen 20, Gedsted Mark, 9631 Gedsted John Jensen Kærtoftvejen 20 Gedsted Mark 9631 Gedsted Dato: 2. december 2015 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-60743 Dokumentnr.: 820-2015-291832 Sagsbehandler:

Læs mere

Planlovens landzonebestemmelser Fordi ejendommen ligger i landzone, er den omfattet at Planlovens landzonebestemmelser.

Planlovens landzonebestemmelser Fordi ejendommen ligger i landzone, er den omfattet at Planlovens landzonebestemmelser. Plan og Kultur Torben Stig Jull Pedersen Holtevej 67 Holte 5620 Glamsbjerg 17-08-2017 Sags id: 2017-0377 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af pavillon som ansøgt

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Strandvejen 3, Hvalpsund, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Strandvejen 3, Hvalpsund, 9640 Farsø Marianne Holt & Ivan Dinesen Strandvejen 3 Hvalpsund 9640 Farsø ivan@oegaard.dk Dato: 10. marts 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen Frederik IX's Plads 1, 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-6208 Dokumentnr.:

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 6. juli 2017 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist.

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 6. juli 2017 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist. Plan og Kultur Hans Hoppe Helnæs Byvej 9 5631 Ebberup 05-07-2017 Sags id: 2017-0136 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af 34 m² redskabsskur som ansøgt på ejendommen

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Roldvej 37, Mosbæk, 9600 Aars

Landzonetilladelse på ejendommen Roldvej 37, Mosbæk, 9600 Aars Arne Wammen Roldvej 37 Mosbæk 9600 Aars Dato: 15. december 2015 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-48114 Dokumentnr.: 820-2015-303397 Sagsbehandler: Kim Stadsvold

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen, Østerkrat 5, 9240 Nibe

Landzonetilladelse på ejendommen, Østerkrat 5, 9240 Nibe Østerkrat 5 9240 Nibe. Sendt til: martin.toft@randers.dk Dato: 10. januar 2019 Teknik- og Økonomiforvaltning Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 01.03.03-P19-1-19 Erland Laugesen Telefon: 99 66 73

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen, Nyrupvej 12, 9600 Aars

Landzonetilladelse på ejendommen, Nyrupvej 12, 9600 Aars Klaus Ryberg Nyrupvej 12 9600 Aars Dato: 3. april 2019 Teknik- og Økonomiforvaltning Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 01.03.03-P19-864-19 Kim Stadsvold Telefon: 99 66 71 29 Mobil: 29 32 47 03

Læs mere

Landzonetilladelse/lovliggørelse på ejendommen Bjergvej 7, Gøttrup, 9640 Farsø

Landzonetilladelse/lovliggørelse på ejendommen Bjergvej 7, Gøttrup, 9640 Farsø ALTINGET-EJENDOM ApS Bjergvej 7 Gøttrup 9640 Farsø mail: jp@ophaltinget.dk Dato: 3. juli 2018 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2018-20503 Dokumentnr.: 820-2018-135890

Læs mere

Heidis Køkken ApS Kildehaven 23 8520 Lystrup hengst@hengst.dk. Byzonetilladelse på ejendommen Havnepladsen 4, 9640 Farsø.

Heidis Køkken ApS Kildehaven 23 8520 Lystrup hengst@hengst.dk. Byzonetilladelse på ejendommen Havnepladsen 4, 9640 Farsø. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Heidis Køkken ApS Kildehaven 23 8520 Lystrup hengst@hengst.dk Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Byzonetilladelse

Læs mere

Ansøgningen Din ansøgning omfatter opførelsen af en 80 m² muret garage med tagmateriale af metalplader.

Ansøgningen Din ansøgning omfatter opførelsen af en 80 m² muret garage med tagmateriale af metalplader. Plan og Kultur Karsten Brian Jensen Bakkevej 58 5492 Vissenbjerg 15-08-2017 Sags id: 2017-0274 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af 80 m² garage på ejendommen matr.

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Svoldrupvej 159, Østrup, 9600 Aars

Landzonetilladelse på ejendommen Svoldrupvej 159, Østrup, 9600 Aars Niels Peter Sæderup Svoldrupvej 159 Østrup 9600 Aars Sendt til: peter.sederup@mail.dk Dato: 04. juli 2017 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-23955 Dokumentnr.: 820-2017-170194

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Øster Søttrup Vej 2, Søttrup, 9600 Aars

Landzonetilladelse på ejendommen Øster Søttrup Vej 2, Søttrup, 9600 Aars Tommy Hedegaard Nielsen Øster Søttrup Vej 2 Søttrup 9600 Aars Sendt til: tommy12hn@hotmail.com Dato: 10. januar 2017 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2016-68034 Dokumentnr.:

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 1. juni 2017 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist.

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 1. juni 2017 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist. Plan og Kultur KM TELECOM DANMARK A/S Navervej 12 7000 Fredericia 31-05-2017 Sags id: 2017-0201 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast som ansøgt

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen beliggende Fredbjergvej 132, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen beliggende Fredbjergvej 132, 9640 Farsø Fredbjergvej 132 Sendt til: ck@telcon.dk Dato: 13. december 2018 Teknik- og Økonomiforvaltning Frederik IX's Plads 1 Sagsnr.: 01.03.03-P19-854-18 Erland Laugesen Telefon: 99 66 73 63 Mobil: 51 58 38 51

Læs mere

Landzonetilladelse til udstykning af ny kildeplads på Ebberup 105a, 5631 Ebberup

Landzonetilladelse til udstykning af ny kildeplads på Ebberup 105a, 5631 Ebberup Assens Rådhus LIFA A/S LANDINSPEKTØRER Østergade 61 5000 Odense C Att. Hanne Helbech 8. december 2016 Sags id: 16/26791 Landzonetilladelse til udstykning af ny kildeplads på Ebberup 105a, 5631 Ebberup

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 2. juni 2017 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist.

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 2. juni 2017 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist. Plan og Kultur LIFA A/S LANDINSPEKTØRER Damsbovej 11 5492 Vissenbjerg 01-06-2017 Sags id: 2016-1193 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til udstykning som ansøgt af ejendommen matr.

Læs mere

Ansøgningen Det fremgår af ansøgningen, at ejendommens eksisterende garage og en del af beboelsen er brandskadet og ønskes genopført som bestående.

Ansøgningen Det fremgår af ansøgningen, at ejendommens eksisterende garage og en del af beboelsen er brandskadet og ønskes genopført som bestående. Plan og Kultur Ivan Nielsen s Tegnestue Krogsbøllevej 6 5450 Otterup 02-02-2017 Sags id: 2016-1180 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til genopførelse af garage og del af beboelse

Læs mere

Ansøgningen Din ansøgning omfatter en opdeling af ejendommens stuehus i 2 boligenheder som vist på det vedlagte tegningsmateriale.

Ansøgningen Din ansøgning omfatter en opdeling af ejendommens stuehus i 2 boligenheder som vist på det vedlagte tegningsmateriale. Plan og Kultur Jane Johanne Bendtsen Kastebovej 1 Sarup 5683 Haarby 24-08-2017 Sags id: 2017-0429 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opdeling af eksisterende stuehus i 2 boligenheder

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 23. november 2016 på Assens Kommunes hjemmeside assens.dk

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 23. november 2016 på Assens Kommunes hjemmeside assens.dk Assens Rådhus Karsten Østergaard Jensen Grønnemosevej 26 Bregnemose 5690 Tommerup 18. november 2016 Sags id: 16/25584 Lovliggørelse af eksisterende brændeskur Assens Kommune giver landzonetilladelse til

Læs mere

Assens Kommune giver landzonetilladelse til terrænregulering på ejendommen matr. nr. 8 n, Etterup By, Rørup, beliggende Gl.Hovedvej 70A, 5560 Aarup.

Assens Kommune giver landzonetilladelse til terrænregulering på ejendommen matr. nr. 8 n, Etterup By, Rørup, beliggende Gl.Hovedvej 70A, 5560 Aarup. Plan og Kultur Niras Esbjerg Brygge 30 6700 Esbjerg Att. Tommy Andersen 08-12-2016 Sags id: 2016-0826 Landzonetilladelse til terrænregulering. Assens Kommune giver landzonetilladelse til terrænregulering

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Gl. Møllevej 8, Ertebølle, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Gl. Møllevej 8, Ertebølle, 9640 Farsø Den Selvejende Institution Stenaldercenteret att. Louise Villadsen mail: lv@vmus.dk Gl. Møllevej 8 9640 Farsø Dato: 3. april 2018 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2018-2218

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Roldvej 42, Mosbæk, 9600 Aars

Landzonetilladelse på ejendommen Roldvej 42, Mosbæk, 9600 Aars Henrik Hosbond Pedersen Mosbæk 9600 Aars Dato: 14. februar 2017 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-1791 Dokumentnr.: 820-2017-29633 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Idet udhuset samlet overstiger 50 m2 forudsætter tilbygningen også en landzonetilladelse jf. Planloven.

Idet udhuset samlet overstiger 50 m2 forudsætter tilbygningen også en landzonetilladelse jf. Planloven. Peter Anthon Pedersen Havhøjvej 19 9640 Farsø Dato: 1. februar 2019 Teknik- og Økonomiforvaltning Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 01.03.03-P19-850-19 Landzonetilladelse Kim Stadsvold Telefon:

Læs mere

Afgørelserne bortfalder helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet senest 2 år efter at de er meddelt.

Afgørelserne bortfalder helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet senest 2 år efter at de er meddelt. GÅRDEJER JENS JØRGEN JENSEN Volstrupvej 11 8920 Randers NV Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 kristian.arnborg.nielsen@randers.dk

Læs mere

Planlovens landzonebestemmelser Fordi ejendommen ligger i landzone, er den omfattet at Planlovens landzonebestemmelser.

Planlovens landzonebestemmelser Fordi ejendommen ligger i landzone, er den omfattet at Planlovens landzonebestemmelser. Plan og Kultur Tomas Axel Frydahl Ørsbjergvej 54 B Ørsbjerg 5560 Aarup 19. oktober 2016 Sags id: 2016-0526 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til lovliggørelse af 70 m² udhus på

Læs mere

Ansøgningen Ansøgningen omfatter nedrivning af eksisterende sommerhus og opførelse af tidssvarende nyt sommerhus.

Ansøgningen Ansøgningen omfatter nedrivning af eksisterende sommerhus og opførelse af tidssvarende nyt sommerhus. Plan og Kultur Anni Buhl Værge Helnæsvej 4 A Brydegaard 5683 Haarby 04-09-2017 Sags id: 2016-1076 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus på ejendommen

Læs mere

Planlovens landzonebestemmelser Sommerhuset, som ligger i landzone, er omfattet af Planlovens landzonebestemmelser.

Planlovens landzonebestemmelser Sommerhuset, som ligger i landzone, er omfattet af Planlovens landzonebestemmelser. Plan og Kultur Christen Seerup Ny Adelgade 61 5610 Assens 20-03-2017 Sags id: 2016-1206 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver lovliggørende landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus til erstatning

Læs mere

Endelig afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af gødningsopbevaringsanlæg på Hadbjergvej 125, 8370 Hadsten

Endelig afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af gødningsopbevaringsanlæg på Hadbjergvej 125, 8370 Hadsten Bjarke Refsgaard Hoffman Hadbjergvej 125 Hadbjerg 8370 Hadsten Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Endelig afgørelse om ikke

Læs mere

Landzonetilladelse. Poul-Erik Gumpert Langesøvej Vissenbjerg

Landzonetilladelse. Poul-Erik Gumpert Langesøvej Vissenbjerg By, Land og Kultur Poul-Erik Gumpert Langesøvej 45 5492 Vissenbjerg Landzonetilladelse Assens Kommune giver landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende stuehus som ansøgt på ejendommen matr. nr. 10

Læs mere

Dispensation til lejeplads nær fortidsminde nr samt landzonetilladelse til den del af legepladsen, der er beliggende i landzone.

Dispensation til lejeplads nær fortidsminde nr samt landzonetilladelse til den del af legepladsen, der er beliggende i landzone. Vesthimmerlands Kommune Att.: Trafik og Grønne områder jfl@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2019 Teknik- og Økonomiforvaltning Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 01.05.10-P25-24-18 Jette Ingeborg

Læs mere

Tag udføres med valm og beklædes med sorte betontagsten. Ydervægge opføres i teglsten.

Tag udføres med valm og beklædes med sorte betontagsten. Ydervægge opføres i teglsten. Plan og Kultur Milton Huse A/S Plutovej 1 8700 Horsens 16-02-2017 Sags id: 2016-1176 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til genopførelse af enfamiliehus efter brand på ejendommen

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 1. september 2017 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 1. september 2017 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Plan og Kultur Vivi Ann Ryssel-Olsen Andebøllemosevej 48 Andeb Mose 5492 Vissenbjerg Dato:31-08-2017 Sags id: 2017-0378 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til den ansøgte tilbygning

Læs mere

Ansøgningen Det fremgår, at det ny sommerhus opføres til erstatning for det eksisterende, som nedrives på grund af dårlig stand.

Ansøgningen Det fremgår, at det ny sommerhus opføres til erstatning for det eksisterende, som nedrives på grund af dårlig stand. Plan og Kultur Tina Kofoed Steffensen Engvej 33 B,st 5230 Odense M 16-03-2017 Sags id: 2017-0061 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus på ejendommen

Læs mere

Landzonetilladelse. Kristian Bøgedal Jørgensen Fuglekildevej 62 Verninge 5690 Tommerup

Landzonetilladelse. Kristian Bøgedal Jørgensen Fuglekildevej 62 Verninge 5690 Tommerup By, Land og Kultur Kristian Bøgedal Jørgensen Fuglekildevej 62 Verninge 5690 Tommerup Landzonetilladelse Assens Kommune giver landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende garage til i alt 86 m² som

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø KOPI Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Landzonetilladelse Planloven Sagsbehandler: Maya Aller Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail: mhqa@lejre.dk

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Kastanievej 37 B, Fjelsø Mark, 9620 Aalestrup

Landzonetilladelse på ejendommen Kastanievej 37 B, Fjelsø Mark, 9620 Aalestrup TT-NETVÆRKET P/S Amager Strandvej 60 2300 København S Sendt til: loe@telcon.dk 16. oktober 2017 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-34563 Dokumentnr.: 820-2017-248538

Læs mere

RP-Byg og Montage Perregårdsvej Frederikshavn Att. Rene Pedersen. Sendt pr. mail:

RP-Byg og Montage Perregårdsvej Frederikshavn Att. Rene Pedersen. Sendt pr. mail: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn RP-Byg og Montage Perregårdsvej 4 9900 Frederikshavn Att. Rene Pedersen Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr.

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 23, Hvalpsund, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 23, Hvalpsund, 9640 Farsø Botilbuddet Lounsgården Lounsvej 2 D Lovns 9640 Farsø Sendt til: peter@ttolstrup.dk Dato: 28. februar 2017 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-6653 Dokumentnr.: 820-2017-56698

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at fortanken samt rørføringer skal indrettes efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen 3.

Vi gør opmærksom på, at fortanken samt rørføringer skal indrettes efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen 3. NGF Nature Energy Midtfyn A/S Lervangsvej 2 5750 Ringe CVR-nr. 34734658 P-nr. 1018059424 Teknik - Miljøafdelingen Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@fmk.dk www.fmk.dk Afgørelse

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup Ole Scheppan Langstedvej 67 5690 Tommerup 1. august 2016 sagsid: 16/15794 Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup Assens kommune har nu behandlet din ansøgning om landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen, Sallingvej 69, 9670 Løgstør

Landzonetilladelse på ejendommen, Sallingvej 69, 9670 Løgstør Jørgen Lundgaard Nibevej 450 9240 Nibe Dato: 11. juli 2019 Teknik- og Økonomiforvaltning Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 01.03.03-P19-894-19 Kim Stadsvold Telefon: 99 66 71 29 Mobil: 29 32 47

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Jens Bengtsson Smedevænget 3 4330 Hvalsø Afgørelse sendt pr. mail KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Maya Aller Tlf. direkte:

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 30. september 2016 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 30. september 2016 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Plan og Kultur Finn Albers Petersen Nyrupvej 58 Nyrup 5620 Glamsbjerg 29. september 2016 Sags id: 2016-0739 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til udvidelse af bolig i eksisterende

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen, Borgergade 96, 9620 Aalestrup

Landzonetilladelse på ejendommen, Borgergade 96, 9620 Aalestrup Thorkild Nielsen Borgergade 96 9620 Aalestrup Sendt til: thorkilkrogen@gmail.com Dato: 9. april 2019 Teknik- og Økonomiforvaltning Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 01.03.03-P19-862-19 Erland Laugesen

Læs mere

Landzonetilladelse til udstykning af 7280 m2 stor grund hvor der er opført et sommerhus

Landzonetilladelse til udstykning af 7280 m2 stor grund hvor der er opført et sommerhus Hyllebjergvej 71, 9640 Farsø Sendt til: helle@dalumh.dk Dato: 16. november 2018 Teknik- og Økonomiforvaltning Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 01.04.00-P19-1382-18 Erland Laugesen Telefon: 99

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Karsten Leth Jensen Højbyvej 53 4320 Lejre KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte Uhrbrand Tlf. direkte: 4646 4914 E-mail:

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Brovejen 89, 9620 Aalestrup

Landzonetilladelse på ejendommen Brovejen 89, 9620 Aalestrup Ole Bygvraa Brovejen 89, Korsø 9620 Aalestrup mail: bygvraa@sedether.dk Dato: 16. oktober 2018 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 01.03.03-P19-846-18 Sagsbehandler: Kim Stadsvold

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Vestegnens Boligadministration Darup Mosevej 3 4000 Roskilde Att.: Torben Hansen KOPI Landzonetilladelse Planloven Lejre Kommune Center for Teknik & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Landzonetilladelse & dispensation fra bestemmelse i lokalplan

Landzonetilladelse & dispensation fra bestemmelse i lokalplan Brian og Anne Christiansen Biltris Gade 14 4070 Kirke Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte Uhrbrand Tlf. direkte:

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Sendt til din virksomheds e-boks CVR nr. 7376 0615 Afgørelse om anmeldelse af plansilo på Rankenbjergvej 9, 6623 Vorbasse Dato: 30. august 2018 Billund Kommune har den 17. august 2018 modtaget en anmeldelse

Læs mere

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø.

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2013

Læs mere