Køge Kommune har anmodet DLA Piper om at redegøre for om Køge Jorddepot som en sideordnet aktivitet kan modtage ren jord til opfyldning i støjvolde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køge Kommune har anmodet DLA Piper om at redegøre for om Køge Jorddepot som en sideordnet aktivitet kan modtage ren jord til opfyldning i støjvolde."

Transkript

1 DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen København V Tlf Fax CVR NOTAT Køge Jorddepot Undersøgelse af mulighed modtagelse af ren jord til opfyldning i støjvolde 1. Baggrund og formål 23. august 2019 J.nr shr Køge Kommune har anmodet DLA Piper om at redegøre for om Køge Jorddepot som en sideordnet aktivitet kan modtage ren jord til opfyldning i støjvolde. Dorte Kirkeskov Carlsson Advokat Nærværende notat skal ses som et tillægsnotat til vores notat af 15. august 2019 om undersøgelse af mulighed for Køge Jorddepots modtagelse af ren jord til opfyldning i Køge Marina. Køge Jorddepot ønsker udover modtagelse af ren jord til opfyldelse i Køge Marina tillige at modtage ren jord til brug for anlæg af støjvolde, specifikt støjvolde placeret ved: Motorvej afkørsel 31b (østlig afkørsel) som støjafskærmning mod motorvejen til bebyggelse ved Køge Nord Station 12 m høj Støjvold i Køge Nord mellem nyt boligområde vest for Nordstjernevej og erhvervsområdet 12 m høj Støjvold mellem Klavervej, boligområde, og jernbanen 12 m høj Rambøll har for Køge Kommune i juli 2019 lavet en analyse af virkningen ved etablering af støjvolde langs motorvejene i kommunen. For så vidt angår støjvolden placeret ved afkørsel 31b er det Rambølls vurdering, at denne støjvold vil bevirke en støjreduktion på 3dB i forhold til nuværende støjniveau, hvilket svare til en halvering. Der ses ikke at være lavet beregninger for støjreduktion for så vidt angår støjvoldene ved Køge Nord og Klavervej. Notatets formål er i første omgang alene, at tage stilling til Køge Jorddepots mulighed for at modtage ren jord til opfyldning i støjvolde, som en sideordnet DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab (CVRnummer ) er en del af det globale advokatfirma DLA Piper, der opererer via flere særskilte juridiske enheder. Vores kontorer i Danmark ligger på Rådhuspladsen 4, 1550 København V, og DOKK1, Hack Kampmanns Plads 2, Niveau 3, 8000 Aarhus C. På findes en liste over kontorer og firmaoplysninger Hovedtelefonnummer i Danmark:

2 aktivitet. I forlængelse heraf har vi dog tillige behandlet problemstillingen omkring dimensionering af støjvoldene og risikoen for kategorisering som deponi i den forbindelse, da denne også har betydning for vores vurdering samt er yders relevant ved etablering af støjvolde. Der er i notatet i øvrigt ikke taget stilling til, hvilke andre tilladelser, dispensationer mv. (landzonetilladelse, tilladelse fra Vejdirektoratet etc.) etableringen af støjvoldene kræver. 2. Konklusion Det er vores vurdering, at Køge Jorddepot ikke på nuværende tidspunkt kan forestå etablering af støjvolde i Køge Kommune uden for Køge Havn, da dette ligger uden for Køge Jorddepots overordnede formål, der er at udvide arealerne i netop Køge Havn. Køge Jorddepot kan ikke forestå generel jordhåndtering for Køge Kommune. I stedet kan Køge Kommune selv forestå etableringen, da det er vores vurdering, at etablering af støjvoldene ligger inden for kommunalfuldmagtens grænser, hvis dimensioneringen af støjvolden er nødvendig. Køge Kommune kan udskille aktiviteten som et selvstændigt p-nummer for at øge gennemsigtigheden i forhold til modtagelse af den rene jord, der skal ske på markedsvilkår. Etablering af støjvolde ved modtagelse af ren jord kan enten ske i henhold til restproduktbekendtgørelsen eller med miljøgodkendelse afhængig af, om jorden er at anse som affald. Det skal dokumenteres, at støjvoldenes dimensioner (højde, bredde og længde) ikke reducerer støjen væsentligt mere end nødvendigt. Hvis dimensioneringen ligger udover dette kriterie, vil der, uanset at støjvolden etableres med ren jord, være tale om deponering af affald. Det vil betyde, at der skal indhentes miljøgodkendelse hertil, og yderligere krav i henhold til deponeringsbekendtgørelsen skal iagttages. Yderligere skal der betales affaldsafgift. Det er tillige vores vurdering, at Køge Kommune ikke inden for kommunalfuldmagtens grænser kan modtage ren jord (og få betaling herfor) til etablering af støjvolde, der er overdimensionerede, da formålet dermed ikke længere kan anses for sagligt. Side 2

3 Køge Kommune anbefales derfor, at der laves redegørelser for de ønskede støjvoldes konkrete placering, dimensionering og støjreduktion set i forhold til områdernes aktuelle støjpåvirkninger. 3. Køge Jorddepots mulighed for at modtage ren jord til etablering af støjvolde I dette afsnit behandles spørgsmålet om Køge Jorddepots mulighed for at modtage ren jord til etablering af støjvolde uden for Køge Havn. Der henvises herudover til vores overordnede gennemgang af rammerne for kommunalfuldmagten i relation til Køge Jorddepot i vores notat af 15. august Som redegjort for i notatet er Køge Jorddepots formål at skabe en udvidelse af arealerne i Køge Havn og Køge Marina ved modtagelse af jord mv. Det er vores vurdering, at dette ikke begrænses til modtagelse af jord, der anses som affald (forurenet jord og ren jord, der er affald), men også ren jord, der ikke er affald og kan modtages efter restproduktbekendtgørelsen. Det er ligeledes vores vurdering, at sådan ren jord kan modtages på steder i havnen, der ligger uden for Køge Jorddepots eksisterende anlæg. Køge Jorddepot er ikke udskilt i et selvstændigt selskab, og der ses ikke at være udarbejdet vedtægter for Køge Jorddepot eller en overordnet beskrivelse af Køge Jorddepots formål udover, hvad der er anført på Køge Jorddepots hjemmeside. Heraf fremgår bl.a.: Køge Jorddepot er et enormt anlægsarbejde, som i løbet af de kommende år vil betyde en udvidelse af Køge Havn og Køge Kommune med hele 40 hektar. Det er på den baggrund vores vurdering, at etableringen af Køge Jorddepot er sket alene med det formål at modtage jord mv. til udvidelse af Køge Havn / Køge Marina. Modtagelse af ren jord til støjvolde, som er placeret andre steder end i havneområdet, vil efter vores vurdering ligge uden for dette formål. Det er derfor vores vurdering, at Køge Jorddepot på nuværende tidspunkt ikke inden for sit eksisterende formål kan modtage ren jord til etablering af støjvolde andre steder i Køge Kommune end i Køge Havn. Side 3

4 Etablering af støjvoldene kan i stedet forestås af Køge Kommune selv, hvis etableringen kan anses for at ligge inden for kommunalfuldmagtens grænser. Der henvises til vores gennemgang af kommunalfuldmagtens grænser i vores notat af 15. august Etablering af støjvoldene vil overordnet være at anse som et almennyttigt formål af kommunal interesse. Ligeledes er støjreduktion for kommunens borgere at anse som et sagligt formål. Det er dog væsentligt, at modtagelse af den rene jord sker på markedsvilkår, og at Køge Kommune ikke etablerer støjvoldene med det formål at opnå en fortjeneste i forbindelse med aftagning af jorden. Her spiller også dimensioneringen ind. Der skal således kunne redegøres for, at den enkelte støjvolds dimensionering ikke reducerer støjen mere end nødvendigt i forhold til fastsatte grænseværdier, jf. nærmere nedenfor afsnit 4. Hvis dimensioneringen går herudover, mener vi ikke, der er tale om et sagligt formål eller, at jordmodtagelsen sker på markedsvilkår. Det er på den baggrund vores anbefaling, at Køge Kommune udskiller etablering af jordvoldene til et eller flere selvstændige p-numre, enten pr. støjvold eller overordnet som et samlet projekt. På denne måde sikres, at Køge Kommune kan holde økonomien vedrørende modtagelse af ren jord adskilt fra øvrig økonomi og øger gennemsigtigheden med modtagelse på markedsvilkår. 4. Modtagelse af ren jord i støjvolde Der har i praksis været en række sager, hvor problemstillingen omkring modtagelse af forurenet jord til støjvolde som henholdsvis nyttiggørelse eller som deponering er behandlet. Det er nu slået fast, at afgørelsen af, hvorvidt der er tale om deponi eller nyttiggørelse afhænger af, om støjvoldens dimensioner (højde, bredde og længde) vil reducere støjen mere end nødvendigt. Den del af en støjvold, der reducerer støjen væsentligt mere end nødvendigt vil være at anse som deponi og skal have miljøgodkendelse hertil. Herudover skal deponeringsbekendtgørelsens regler tillige iagttages, og der skal betales affaldsafgift. Side 4

5 Ren jord til støjvolde kan modtages i henhold til restproduktbekendtgørelsen, hvis jorden ikke er at anse som affald (se nærmere nedenfor afsnit 5). Hvis jorden er at anse som affald, kan den modtages, når der foreligger en miljøgodkendelse. De tidligere afgørelser har hovedsageligt omhandlet anvendelsen af forurenet jord, og sondringen mellem nyttiggørelse og deponi. Det fastslåede princip omkring nødvendighed spiller dog også ind i forhold til anvendelsen af ren jord, og i forhold til modtagelse af jorden inden for restproduktbekendtgørelsens rammer. Det er vores klare anbefaling, at modtagelse af jord til støjvolde alene sker efter restproduktbekendtgørelsen eller eventuelt som et anlæg, der nyttiggør affald, men ikke som deponeringsanlæg. Ved deponeringsanlæg er der som nævnt udover krav om miljøgodkendelse, bl.a. krav om iagttagelse af deponeringsbekendtgørelsen og betaling af affaldsafgift. Som redegjort for i afsnit 3 kan etablering af overdimensionerede støjvolde af ren jord tillige vurderes at ligge uden for kommunalfuldmagtens grænser. Køge Kommune skal ved etablering af støjvolde derfor redegøre for støjvoldens støjreduktion og behovet herfor i forhold til de omkringliggende områder. Undersøgelsen og begrundelsen for etablering og dimensionering skal foretages for hver enkelt af de ønskede støjvolde. Køge Kommune skal altså kunne redegøre for, at dimensionerne (højde, bredde og længde) ikke reducerer støjen væsentligt mere end nødvendigt, ellers vil støjvolden uanset at jorden er ren, efter vores vurdering kunne kategoriseres som et deponeringsanlæg. I Rambølls rapport fra juli 2019 er der taget stilling til hvor meget støjen reduceres ved etablering af støjvolde fire steder langs motorvejene. Der ses dog ikke at være taget konkret stilling til, om reduktionen går udover, hvad der må anses som nødvendig i forhold til anbefalede grænseværdier, dvs. om de foreslåede støjvolde i væsentligt omfang reducerer støjen til et væsentligt lavere niveau end anbefalet. Der ses heller ikke at være taget stilling til de to støjvolde ved Køge Nord og Klavervej. Der skal for disse laves en konkret vurdering af, hvorvidt erhvervsområdet / jernbanen betyder en så væsentlig støjgene, at dette kan legitimere støjvolde. Herefter skal støjvoldenes dimensionering konkretiseres i forhold til behovet. Side 5

6 Køge Kommune anbefales derfor, at der for hver af de ønskede støjvolde foretages en konkret vurdering af behovet set i forhold til støjen i området, og at støjvoldene dimensioneres derefter. Reduktion af støjen må ikke gå udover hvad der anses som nødvendigt. 5. Modtagelse af ren jord i støjvolde - miljøgodkendelse eller efter restproduktbekendtgørelsen? Hvorvidt modtagelse af ren jord kræver miljøgodkendelse eller kan modtages efter restproduktbekendtgørelsen er overordnet behandlet i vores notat af 15. august For så vidt angår modtagelse til ren jord til etablering af støjvolde er problemstillingen og besvarelsen af spørgsmålet det samme som for modtagelse af ren jord til opfyldning i Køge Marina: Den rene jord kan under visse forudsætninger modtages i henhold til restproduktbekendtgørelsen. Jorden anses dermed ikke som affald. Hvis jorden er at anse som affald kræver modtagelse og etablering af støjvolden miljøgodkendelse. Støjvoldens dimensioner og behovet for støjvolden er afgørende for, om der skal gives miljøgodkendelse til nyttiggørelse eller deponering af ikke-farligt affald, se nærmere ovenfor i pkt. 4. Det bemærkes i øvrigt, at der i foråret 2019 har været udsendt udkast til bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomheder i høring. Heri blev det foreslået, at nogle af de pt. godkendelsespligtige aktiviteter i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen, herunder etablering af jordvolde, undtages krav om miljøgodkendelse og at der i stedet alene skal foretage en anmeldelse, når en sådan virksomhed skal etableres, ændres eller udvides. I bekendtgørelsen fastsættes herefter miljøkrav til indretning og driften af virksomheden. Bekendtgørelsen er dog endnu ikke vedtaget. København, den 23. august 2019 Dorte Kirkeskov Carlsson Line Marie Pedersen Side 6

Mulighed for og pligt til at udstede påbud efter miljøbeskyttelsesloven overfor vibrationsgener i forbindelse byggeri i Køge Havn

Mulighed for og pligt til at udstede påbud efter miljøbeskyttelsesloven overfor vibrationsgener i forbindelse byggeri i Køge Havn DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. +45 33 34 00 00 Fax +45 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 denmark@dlapiper.com www.dlapiper.com NOTAT Mulighed for og pligt til at

Læs mere

Nyttiggørelse af jord i en krydsild af tilladelseskrav. Partner, advokat (L) Jacob Brandt

Nyttiggørelse af jord i en krydsild af tilladelseskrav. Partner, advokat (L) Jacob Brandt Nyttiggørelse af jord i en krydsild af tilladelseskrav Partner, advokat (L) Jacob Brandt 2 Udvalgte spørgsmål om nyttiggørelse af jord Hvornår skal man have en miljøgodkendelse? Hvornår er jord affald?

Læs mere

Vurdering af habilitet, Frederiksberg Kommunes By- og Miljøudvalg

Vurdering af habilitet, Frederiksberg Kommunes By- og Miljøudvalg DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. +45 33 34 00 00 Fax +45 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 denmark@dlapiper.com www.dlapiper.com NOTAT Vurdering af habilitet, Frederiksberg

Læs mere

1. Advokatopdragets omfang og indhold

1. Advokatopdragets omfang og indhold DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. +45 33 34 00 00 Fax +45 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 denmark@dlapiper.com www.dlapiper.com FORRETNINGSBETINGELS ER FOR DLA PIPER

Læs mere

GODKENDELSESPLIGT FOR ANLÆG AF JORD D. 9. APRIL 2019

GODKENDELSESPLIGT FOR ANLÆG AF JORD D. 9. APRIL 2019 SIDE 1 GODKENDELSESPLIGT FOR ANLÆG AF JORD D. v/advokat Britta Moll Bown Dette billede efter Ukendt forfatter er licenseret under CC BY-SA-NC SIDE 2 GODKENDELSESPLIGT Oplægget fastslår på baggrund af Miljø-

Læs mere

FORURENET JORD I STØJVOLDE HVAD GÆLDER?

FORURENET JORD I STØJVOLDE HVAD GÆLDER? FORURENET JORD I STØJVOLDE HVAD GÆLDER? Hans Bengtsson STØJVOLDE - REGULERING 1) Planlovgivning 2) Miljøvurderingslov 3) Miljøbeskyttelseslov 4) Naturbeskyttelseslov 5) Ekspropriationslov 6) Tinglysningsforhold/servitutter

Læs mere

NOTAT. Støjmæssigt råderum for ny erhvervshavn i Køge. 1. Baggrund

NOTAT. Støjmæssigt råderum for ny erhvervshavn i Køge. 1. Baggrund NOTAT Projekt Støjmodel for Køge Havn Kunde Køge Kommune Notat nr. 2A Dato 2014-10-16 Til Simon Leth Nielsen, Køge Kommune Fra Allan Jensen Støjmæssigt råderum for ny erhvervshavn i Køge Dato 2014-10-16

Læs mere

EnviNa årsmøde Jord og grundvand den 4. oktober 2018 Advokat Mads Kobberø

EnviNa årsmøde Jord og grundvand den 4. oktober 2018 Advokat Mads Kobberø EnviNa årsmøde Jord og grundvand den 4. oktober 2018 Advokat Mads Kobberø 1 Disposition 1. Genoptagelse 2. Påbud til flere ( 43) 3. Datering 4. 19 ctr. 33 2 2 Genoptagelse 3 Genoptagelse kriterier NMK-132-00742

Læs mere

Og det betyder, at det bliver vores politiker, der i sidste ende afgøre spørgsmålet om Nyttiggørelse

Og det betyder, at det bliver vores politiker, der i sidste ende afgøre spørgsmålet om Nyttiggørelse Mailkommunikation med Ole Holst og Miljøstyrelsen om nyttiggørelse af affald i støjvold. (af hensyn til formatbegrænsningerne i sagsfremstillingen anvendes denne kopi på sagen) Afsluttende mail er fra

Læs mere

KTC kredsmøde den 6. marts 2009

KTC kredsmøde den 6. marts 2009 KTC kredsmøde den 6. marts 2009 Genanvendelse af jord og kommuneplanlægningen v/ Benny Nielsen, COWI A/S (byn@cowi.dk) Disposition 1. Eksempler til anskueliggørelse af de praktiske og de økonomiske aspekter

Læs mere

Juridiske problemstillinger ved genanvendelse af jord. Specialistadvokat (L) Jacob Brandt

Juridiske problemstillinger ved genanvendelse af jord. Specialistadvokat (L) Jacob Brandt Juridiske problemstillinger ved genanvendelse af jord Specialistadvokat (L) Jacob Brandt DISPOSITION Udvalgte problemstillinger 1.Hvornår er jord affald? Hvilken konsekvens har det? 2.Forholdet mellem

Læs mere

BARRIERER FOR GENANVENDELSE AF BYGGEMATERIALER OG RESTPRODUKTER. v/specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll, Bech Bruun Advokatfirma

BARRIERER FOR GENANVENDELSE AF BYGGEMATERIALER OG RESTPRODUKTER. v/specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll, Bech Bruun Advokatfirma BARRIERER FOR GENANVENDELSE AF BYGGEMATERIALER OG RESTPRODUKTER v/specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll, Bech Bruun Advokatfirma Barrierer for genanvendelse af byggematerialer og restprodukter Emnet

Læs mere

NOTAT. December 2018

NOTAT. December 2018 NOTAT December 2018 Sammenfattende redegørelse af strategisk miljøvurdering for dele af bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug inklusive forslag til ændringer Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om håndtering af udvindingsaffald og bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Høring over udkast til bekendtgørelse om håndtering af udvindingsaffald og bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til høringsparterne på vedlagt liste Cirkulær Økonomi & Affald J.nr. MST-7719-00073 BENTH/PBR Den 5. oktober 2017 Høring over udkast til bekendtgørelse om håndtering af udvindingsaffald og bekendtgørelse

Læs mere

Kortet herunder viser den i 2006 beregnede støjbelastning (fremskrevet til 2015):

Kortet herunder viser den i 2006 beregnede støjbelastning (fremskrevet til 2015): Notat om støj i Hvissinge Øst Glostrup Kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk Tlf.: 4323 6100 Den generelle støj I forbindelse med Glostrup Kommunes planlægning og byggemodning af Hvissinge

Læs mere

Den relevante EU-regulering er i denne sammenhæng den såkaldte POPforordning 1 og deponeringsdirektivet (med tilhørende EU-Rådsbeslutning om

Den relevante EU-regulering er i denne sammenhæng den såkaldte POPforordning 1 og deponeringsdirektivet (med tilhørende EU-Rådsbeslutning om Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen Jord og Affald, nr. 1/2011 Jord & Affald J.nr. Ref. annsc/lgr/jogha/kavje/dbh Den 21. januar 2011 Vejledende udtalelse om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndtering

Bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndtering Bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndtering maj 2019 Miljøstyrelsen Erhverv Dagsorden Hvorfor en branchebekendtgørelse? Om processen Bekendtgørelsens anvendelsesområde Anmeldemodellen Sagsbehandling

Læs mere

Miliøstyrelse. Genanvendelse af jord - nye regler Ulla Højsholt ord & Affald, Miljøstyrelsen EnviNa årsmøde 1. og 2. september 2008 MILJØMINISTERIE

Miliøstyrelse. Genanvendelse af jord - nye regler Ulla Højsholt ord & Affald, Miljøstyrelsen EnviNa årsmøde 1. og 2. september 2008 MILJØMINISTERIE Miliøstyrelse Genanvendelse af jord - nye regler Ulla Højsholt ord & Affald, Miljøstyrelsen EnviNa årsmøde 1. og 2. september 2008 MILJØMINISTERIE CO2- ~ Begrænsning af C02-udslip: ~ Tilbageholdenhed med

Læs mere

Nedenfor redegøres for CPHs vurdering af de supplerende bemærkninger inden for udvalgte emner mens tidligere fremsendte bemærkninger fastholdes:

Nedenfor redegøres for CPHs vurdering af de supplerende bemærkninger inden for udvalgte emner mens tidligere fremsendte bemærkninger fastholdes: Miljø- og Fødevareklagenævnet Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Sendt pr. e-mail: nmkn@naevneneshus.dk Københavns Lufthavne A/S Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup www.cph.dk Tlf.: +45 32 31

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 17-01-2012 Dato: 14-11-2011 Sag nr.: TMU 3 Sagsbehandler: Lene Sehested Kompetence: Fagudvalg [X] Økonomiudvalget

Læs mere

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj.

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj. HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4 9460 Brovst Att.: Per Nielsen Virksomheder J.nr. MST-1271-00164 Ref. metho/tasme Den 6. november 2015 Påbud om ændring af grænseværdier for støj Som varslet med brev af

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndtering

Bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndtering Bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndtering 9. april 2019 Miljøstyrelsen Erhverv Dagsorden Bagrunden og modellen Bekendtgørelsens anvendelsesområde Anmeldelse og kommunale sagsbehandling Bekendtgørelsens

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ AARHUS KOMMUNE BERING-BEDER VEJEN AFKLARENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TRAFIKSTØJ (FORSLAG A) ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

FREMTIDIG DEPONERING AF OVERSKUDSJORD FRA KØBENHAVN

FREMTIDIG DEPONERING AF OVERSKUDSJORD FRA KØBENHAVN SUMMARY AF RAPPORT FREMTIDIG DEPONERING AF OVERSKUDSJORD FRA KØBENHAVN Projektets formål I perioden januar-maj 2016 har Københavns Kommune gennemført projektet "Fremtidig deponering af overskudsjord" med

Læs mere

ANSØGNING OM TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TIL ETABLERING

ANSØGNING OM TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TIL ETABLERING Høje-Taastrup Kommune Teknik og Miljøcenter Bygaden 2 2630 Taastrup ANSØGNING OM TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TIL ETABLERING DATO 7. juni 2017 AF RØJLEGRØFTEN NATURPARK, HAVETOFTEN 2, 2630 TAASTRUP På vegne

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 2 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

PROJEKTLEDER. Niels Jørgen Hviid UDFÆRDIGET AF. Niels Jørgen Hviid HOTEL FJORDGÅRDEN - STØJFORHOLD VED TILBYGNING AF NY WELLNESS AFDELING

PROJEKTLEDER. Niels Jørgen Hviid UDFÆRDIGET AF. Niels Jørgen Hviid HOTEL FJORDGÅRDEN - STØJFORHOLD VED TILBYGNING AF NY WELLNESS AFDELING -14 PROJEKT Hotel Fjordgården, Ringkøbing PROJEKTNUMMER 35.4987.01 PROJEKTLEDER Niels Jørgen Hviid UDFÆRDIGET AF Niels Jørgen Hviid DATO NR. N4.073.18 HOTEL FJORDGÅRDEN - STØJFORHOLD VED TILBYGNING AF

Læs mere

I forlængelse af vores møde hos Glostrup Kommune 18. september 2018 sender vi hermed en opfølgning på sagen.

I forlængelse af vores møde hos Glostrup Kommune 18. september 2018 sender vi hermed en opfølgning på sagen. DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. +45 33 34 00 00 Fax +45 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 denmark@dlapiper.com www.dlapiper.com Glostrup Kommune Att. tekniske direktør

Læs mere

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri Notat Emne: Til: Kopi til: Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg Bünyamin Simsek Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde- mandag den 15. april 2013. Planlægning

Læs mere

Udpegning af områder til produktionsvirksomheder

Udpegning af områder til produktionsvirksomheder gladsaxe.dk Udpegning af områder til Har du forslag og idéer? Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Målforhold 1:50000 Dato 23-03-2018 Udskrevet af RIKJAG 1 Udpegning af områder til Kommuneplantillæg

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Indehaver, advokat (L), ph.d.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Indehaver, advokat (L), ph.d. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Indehaver, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Asger Janfelt Partner, advokat Åboulevarden 49C, 4. sal 8000 Aarhus C +45 86 18 00 60 +45 25 29 08 43 Sagsnr. 13239

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

5. Kan Køge Kommune blive mødt med indsigelser afhængig af løsning?

5. Kan Køge Kommune blive mødt med indsigelser afhængig af løsning? DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. +45 33340034 Fax +45 33340034 CVR 35 20 93 52 denmark@dlapiper.com www.dlapiper.com 24. maj 2017 J.nr. 316871 NOTAT TIL KØGE

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Generelt: Støjvold ændres til Jordvold i miljøgodkendelsen. Driftsinstruks og Instruks ændres til Procedure i miljøgodkendelsen.

Generelt: Støjvold ændres til Jordvold i miljøgodkendelsen. Driftsinstruks og Instruks ændres til Procedure i miljøgodkendelsen. Notat Modtager(e): cc: Ændringer i miljøgodkendelsen som følge af høringssvar Bygherre er kommet med ændringsforslag til vilkår og tekstændring i beskrivelsen som følge af justeringer og ændringer i projektet

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

NOTAT. Stormflodssikring i Køge Bidragspligt og bidragsfordeling. 1. Indledning og problemstilling

NOTAT. Stormflodssikring i Køge Bidragspligt og bidragsfordeling. 1. Indledning og problemstilling DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. +45 33 34 00 00 Fax +45 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 denmark@dlapiper.com www.dlapiper.com NOTAT Stormflodssikring i Køge Bidragspligt

Læs mere

De udbudsretlige overvejelser ved indgåelse af tjenesteydelseskontrakter:

De udbudsretlige overvejelser ved indgåelse af tjenesteydelseskontrakter: KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Juridisk Notat De udbudsretlige overvejelser ved indgåelse af en tjenesteydelseskontrakt mellem en kommune og en privat leverandør. Baggrund

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 9. marts 2004 J.nr.: 03-33/350-0012 lmp Afgørelse

Læs mere

Bygningsaffald Anbefalinger for håndtering og bortskaffelse

Bygningsaffald Anbefalinger for håndtering og bortskaffelse NOTAT Projekt Bygningsaffald i Øm Projektnummer 3641600178 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Lejre Kommune Natur & Miljø Bygningsaffald Anbefalinger for håndtering og bortskaffelse Lejre

Læs mere

NOTAT. Erhverv J.nr. MST Ref. krrst Den 4. maj 2016

NOTAT. Erhverv J.nr. MST Ref. krrst Den 4. maj 2016 NOTAT Erhverv J.nr. MST-1220-00012 Ref. krrst Den 4. maj 2016 Høringsnotat vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter Miljøstyrelsen sendte 7. oktober 2015 udkast

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K DK Danmark

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K DK Danmark Retsudvalget 2018-19 L 74 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K DK Danmark Dato: 11. december 2018 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00766 Ref. Anlhh/Molut Dato: 16. sept. 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00766 Ref. Anlhh/Molut Dato: 16. sept. 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00766 Ref. Anlhh/Molut Dato: 16. sept. 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Køge Jorddepot CVR nummer 29189374 Virksomhedstype

Læs mere

Undersøgelsen af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket skal så vidt muligt omfatte følgende anlæg: KYV21 og/eller KYV 22 KYV51 eller KYV 52

Undersøgelsen af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket skal så vidt muligt omfatte følgende anlæg: KYV21 og/eller KYV 22 KYV51 eller KYV 52 Dong Energy Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej 90 3630 Jægerspris Roskilde J.nr. MST-1272-00643 Ref. Annje/jojak 23. februar 2012 Påbud om måling af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket Dong Energy

Læs mere

Høringssvar fra Kalvebod Miljøcenter. Kalvebod Miljøcenter, Jens Nejrup COWI A/S, Jens Kjems Toudal og Steen Stentsøe

Høringssvar fra Kalvebod Miljøcenter. Kalvebod Miljøcenter, Jens Nejrup COWI A/S, Jens Kjems Toudal og Steen Stentsøe Memo Titel Dato 2 december 2009 Til Kopi Fra Høringssvar fra Kalvebod Miljøcenter DAKOFA Kalvebod Miljøcenter, Jens Nejrup COWI A/S, Jens Kjems Toudal og Steen Stentsøe COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00087 Ref. ANAJE/JEMMA Dato: 18. december 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00087 Ref. ANAJE/JEMMA Dato: 18. december 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00087 Ref. ANAJE/JEMMA Dato: 18. december 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 25852532 Virksomhedstype

Læs mere

Høringssvar vedr. Aalborg Kommunes trafikstøjhandlingsplan 2018

Høringssvar vedr. Aalborg Kommunes trafikstøjhandlingsplan 2018 Høringssvar vedr. Aalborg Kommunes trafikstøjhandlingsplan 2018 Borgerbevægelsen vil fremsætte en indsigelse mod at placeringen af en motorvej i Egholmlinjen indgår som en del af Aalborg Kommunes trafikstøjhandlingsplan.

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 6. januar 2005 Peter Christoffersen 89

Læs mere

DEBATOPLÆG. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og miljøkonsekvensrapport for: NORRECCO LYNGE Anlæg til modtagelse og behandling af affald

DEBATOPLÆG. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og miljøkonsekvensrapport for: NORRECCO LYNGE Anlæg til modtagelse og behandling af affald Allerød Kommune Plan og Byg DEBATOPLÆG Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og miljøkonsekvensrapport for: Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01325 Ref. ANVED/SOEJA Dato: 27. august 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 32065791 Virksomhedstype

Læs mere

Kommentarer til undersøgelse af bundsikringsmaterialer

Kommentarer til undersøgelse af bundsikringsmaterialer NOTAT Projekt Bygningsaffald i Øm Projektnummer 3641600178 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Lejre Kommune Natur & Miljø Kommentarer til undersøgelse af bundsikringsmaterialer Lejre

Læs mere

NOTAT OM GRUNDLAGET FOR AT AFREGNE FORTOVSTAKSTERNE FOR 2018 OG FOR OPKRÆVNING AF ADMINISTRATIONSTILLÆG EFTER VEJLOVEN

NOTAT OM GRUNDLAGET FOR AT AFREGNE FORTOVSTAKSTERNE FOR 2018 OG FOR OPKRÆVNING AF ADMINISTRATIONSTILLÆG EFTER VEJLOVEN ADVOKATPARTNERSELSKAB WWW.NNLAW.DK FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K CVR. NR. 32 30 33 74 TEL +45 33 11 45 45 FAX +45 33 11 80 81 LFB@NNLAW.DK 12. SEPTEMBER 2018 REF. 66.249 NOTAT OM GRUNDLAGET FOR

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 J.nr. 173691 RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR 1. BAGGRUND Socialforvaltningen, Københavns

Læs mere

Høringssvar - Udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af resprodukter jord og sorteret bygge og anlægsaffald

Høringssvar - Udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af resprodukter jord og sorteret bygge og anlægsaffald Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K MST-7549-00057 Den 21. maj 2015 Høringssvar - Udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af resprodukter jord og sorteret bygge og anlægsaffald KL har modtaget

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

LOKALPLAN Boliger i den nordlige del af Thomas B. Thriges Gade

LOKALPLAN Boliger i den nordlige del af Thomas B. Thriges Gade LOKALPLAN 0-855 Boliger i den nordlige del af Thomas B. Thriges Gade Her skal ikke være fotos af marker, hegn o.lign, men gerne skråfotos, illustrationer eller fotos af eksisterende byggeri (Husk der er

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Virksomheder J.nr. MST-1270-02141 Ref. MSCHU/bjens Den 02. februar 2017 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast For: Energnist

Læs mere

Anmeldelse - jordflytning 27/06/2019. Anmeldelse af jord. Jordflytningsbekendtgørelsen. BEK nr af 07/12/2015. Jord, affald eller farligt affald?

Anmeldelse - jordflytning 27/06/2019. Anmeldelse af jord. Jordflytningsbekendtgørelsen. BEK nr af 07/12/2015. Jord, affald eller farligt affald? Anmeldelse af jord Jord, affald eller farligt affald? Camilla Sulsbrück, NIRAS 26. JUNI 2016 Data stammer fra rapporten Kortlægning af jordstrømme Projekt for Miljøstyrelsen 2017 1 Anmeldelse - jordflytning

Læs mere

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding 1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding Kom med idéer og forslag til miljørapport og planforslag fra den 22. marts 2017 til den 19. april 2017 Kolding Kommune

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Asger Janfelt Advokat Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 43 J.nr. 11953 aj@energiogmiljo.dk

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love Undervisningsministeriet Simon Kjølby Larsen Vester Voldgade 123 1552 København V efu-vej@uvm.dk DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige

Læs mere

Notat. Vedr. opdeling af projektforslag for Hornbæk. 1. Baggrund

Notat. Vedr. opdeling af projektforslag for Hornbæk. 1. Baggrund Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Indehaver, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Asger Janfelt Partner, advokat Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Direkte: 25 29 08 43

Læs mere

ETABLERING AF FAST ALSFYN FORBINDELSE INDHOLD. 1 Formål. 1 Formål 1. 2 Forudsætninger og metode 2

ETABLERING AF FAST ALSFYN FORBINDELSE INDHOLD. 1 Formål. 1 Formål 1. 2 Forudsætninger og metode 2 ALSFYNBROEN ETABLERING AF FAST ALSFYN FORBINDELSE ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk VURDERING AF STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD 1 Formål

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 303

Tillæg nr. 1 til lokalplan 303 Tillæg nr. 1 til lokalplan 303 Erhvervsområde og offentligt område til erhvervsuddannelsescenter i Erritsø ved Snaremosevej Oktober 2017 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan og et tillæg til lokalplan?

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Toftegaardsvej 28, 9620 Aalestrup Ny tvangsauktion: Tirsdag 08-05-2018 kl. 09:00 Højeste bud på 1. auktion: 0,00 kr. Retten i Aalborg, Retssal

Læs mere

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Status: Forslag Offentliggørelse af forslag start: 20. december 2017 Høringsperiode start: 20. december 2017 Høringsperiode slut: 28. februar

Læs mere

JORDENS VEJ TIL HYLDAGER BAKKER INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Konkurrenter 2. 3 Hvor genereres overskudsjorden 2. 4 Forventet mængde overskudsjord 3

JORDENS VEJ TIL HYLDAGER BAKKER INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Konkurrenter 2. 3 Hvor genereres overskudsjorden 2. 4 Forventet mængde overskudsjord 3 ALBERTSLUND KOMMUNE JORDENS VEJ TIL HYLDAGER BAKKER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Konkurrenter 2 3 Hvor

Læs mere

NOTAT. 1 Indledning. 2 Beliggenhed og planforhold

NOTAT. 1 Indledning. 2 Beliggenhed og planforhold NOTAT Projektnavn Støjundersøgelse vedr. Stensmosegrunden Projektnr. 1100036772 Kunde Albertslund Kommune Notat nr. 1 Version 1 Til Hans-Henrik Høg, Sigrid Glarbo Fra Kristine Hillig, Mikkel Pihl Andersen

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Status på arbejdet med ændring af reglerne for flytning og genanvendelse af jord

Status på arbejdet med ændring af reglerne for flytning og genanvendelse af jord Status på arbejdet med ændring af reglerne for flytning og genanvendelse af jord Natur og Miljø Konference Den 7. juni 2017 Ole Kiilerich Er jord affald? Affaldsbekendtgørelsen 24 Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen Kommuneplanafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C Miljøstyrelsen aar@mst.dk Side 1 af 5 Foreløbigt høringssvar vedrørende Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt for udvidelse af eksisterende virksomhed på Kornmarken 33-35, 7190 Billund

Afgørelse om ikke VVM-pligt for udvidelse af eksisterende virksomhed på Kornmarken 33-35, 7190 Billund LEGO System A/S Kornmarken 33 7190 Billund Dato: 22.02.2018 Afgørelse om ikke VVM-pligt for udvidelse af eksisterende virksomhed på Kornmarken 33-35, 7190 Billund Rambøll har på vegne af LEGO System A/S

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den Hjørring Kommune HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9 9800 Hjørring Sendt på mail: rrj@hjvand.dk Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01646 Ref. DIBIV/NIJOL Dato: 23. juni 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 12517270 Virksomhedstype Kallerup

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANVED, ANAJE Dato:

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANVED, ANAJE Dato: Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00553 Ref. ANVED, ANAJE Dato: 18.09.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Vejle Havns deponi for havnesediment Virksomhedens adresse Sydkajen

Læs mere

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde Kommune under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel og kommunalfuldmagtsreglerne vil være afskåret fra at køre ambulancekørsel i tre andre

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t / _525...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t / _525... file:///c:/adlib%20express/work/20190314t133215.718/20190314t133215.898/6863689_525... Page 2 of 2 14-03-2019 Fra: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune Sendt: 2. januar 2019 08:01

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANVED Dato:

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANVED Dato: Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00895 Ref. ANVED Dato: 22.12.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Holbæk Havn CVR nummer 24191974 Virksomhedstype

Læs mere

Forslag til Lokalplan L01 Skydebaneanlæg ved Ansager

Forslag til Lokalplan L01 Skydebaneanlæg ved Ansager Forslag til Lokalplan 03.10.L01 Skydebaneanlæg ved Ansager Resume af indsigelser indkommet i forbindelse med offentlig høring af ovennævnte lokalplanforslag, suppleret med forvaltningens oplæg til byrådets

Læs mere

JONAS BRUUN ADVOKATFIRMA NOTAT. Konditionsmæssigheden af DIFO s tilbud af 1. april 2008 vedrørende administrationen af internetdomænet.

JONAS BRUUN ADVOKATFIRMA NOTAT. Konditionsmæssigheden af DIFO s tilbud af 1. april 2008 vedrørende administrationen af internetdomænet. ADVOKATFIRMA ERIK KJÆR- HANSEN ADVOKAT BREDGADE 38 1260 KØBENHAVN K 8. maj 2008 NOTAT om Konditionsmæssigheden af DIFO s tilbud af 1. april 2008 vedrørende administrationen af internetdomænet.dk Indledning

Læs mere

KØGE NORD STATION P & R STØJ FRA VEJTRAFIK OG S-TOG MED OG UDEN LOKALE SKÆRME INDHOLD BILAG. 1 Indledning 3. 2 Beregningsmetode 3

KØGE NORD STATION P & R STØJ FRA VEJTRAFIK OG S-TOG MED OG UDEN LOKALE SKÆRME INDHOLD BILAG. 1 Indledning 3. 2 Beregningsmetode 3 KØGE KOMMUNE KØGE NORD STATION P & R STØJ FRA VEJTRAFIK OG S-TOG MED OG UDEN LOKALE SKÆRME ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK

Læs mere

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune 2008 Indhold Generelle bestemmelser...3 1. FORMÅL...3 2. LOVGRUNDLAG...3 3. FORSKRIFTENS OMRÅDE...3

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR DLA PIPER DEN- MARK ADVOKATPARTNERSELSKAB

FORRETNINGSBETINGELSER FOR DLA PIPER DEN- MARK ADVOKATPARTNERSELSKAB DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. +45 33 34 00 00 Fax +45 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 denmark@dlapiper.com www.dlapiper.com FORRETNINGSBETINGELSER FOR DLA PIPER

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANVED Dato:

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANVED Dato: Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00087 Ref. ANVED Dato: 16.05.2018 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 25852532 Virksomhedstype Tidspunkt for

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Dispensation til udvidet arbejdstid i forbindelse med udgravning af stationsboks under topplade, samt etablering af jordankre og tværbjælker på Frederiksberg

Læs mere

UDFÆRDIGET AF KONTROLLET AF HANS BJERGEGAARD

UDFÆRDIGET AF KONTROLLET AF HANS BJERGEGAARD -14 PROJEKT Lokalplan Sneppevej i Løsning. Støj fra vejtrafik PROJEKTNUMMER 35.4936.02 UDFÆRDIGET AF LARS CHRISTIAN BJERREKÆR KONTROLLET AF HANS BJERGEGAARD DATO 2017-08-15 NR N4.057.17 1 INDLEDNING Hedensted

Læs mere

LOKALPLAN Værftsvej

LOKALPLAN Værftsvej LOKALPLAN 2-07.1 Værftsvej KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 2-07.1 VÆRFTSVEJ Indhold: Redegørelse: Lokalplanens forhold til overordnet planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplan 2-07.1 Kortbilag Bilag

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af forslag til lokalplan for Enghave Brygge med tilhørende kommuneplantillæg.

Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af forslag til lokalplan for Enghave Brygge med tilhørende kommuneplantillæg. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.københavns KOMMUNE Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.teknik- og NOTAT Bilag 3 Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af forslag til lokalplan

Læs mere

Ankestyrelsen Tilsynet. Udkast til redegørelse til Ankestyrelsen ang. behandling af aktindsigtsanmodning. Ankestyrelsens j.nr.

Ankestyrelsen Tilsynet. Udkast til redegørelse til Ankestyrelsen ang. behandling af aktindsigtsanmodning. Ankestyrelsens j.nr. Ankestyrelsen Tilsynet Udkast til redegørelse til Ankestyrelsen ang. behandling af aktindsigtsanmodning. Ankestyrelsens j.nr. 18-45274 Ankestyrelsen, Tilsynet har i brev af 27. august 2018 bedt Regionsrådet

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Ekstern støj ved etablering af midlertidige opholdssteder til flygtninge

Ekstern støj ved etablering af midlertidige opholdssteder til flygtninge Ekstern støj ved etablering af midlertidige opholdssteder til flygtninge - Regulering af støj fra virksomheder mv. - Støjafskærmning i forbindelse med etablering af midlertidige opholdssteder Vejledning

Læs mere

Fra: Til: Emne: Dato: Vedhæftede filer:

Fra: Til: Emne: Dato: Vedhæftede filer: Fra: Til: Emne: Ole Svendsen planogby Vejdirektoratets bemærkninger til Varde Kommunes forslag til Lokalplan 21.01.L06 for et blandet bolig og erhvervsområde i Tistrup Dato: 18. september 2018 09:39:20

Læs mere

DAKOFA NETVÆRK for Bygge- og Anlægsaffald Netværksmøde d. 28-5- 2015 samt kommentarer fra høringsmøde d. 16. Juni 2015 i MST

DAKOFA NETVÆRK for Bygge- og Anlægsaffald Netværksmøde d. 28-5- 2015 samt kommentarer fra høringsmøde d. 16. Juni 2015 i MST Høringsudkast til ændring af bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret uforurenet bygge- og anlægsaffald, nr. 1662:2010 Henvisning

Læs mere

OMFARTSVEJ SYD OM HORSENS INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Støjgrænseværdier 2. 3 Støjberegninger Forudsætninger 3 3.

OMFARTSVEJ SYD OM HORSENS INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Støjgrænseværdier 2. 3 Støjberegninger Forudsætninger 3 3. HORSENS KOMMUNE OMFARTSVEJ SYD OM HORSENS STØJREDEGØRELSE ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Støjgrænseværdier

Læs mere