TO-ÅRSPLAN MILJØPUNKT AMAGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TO-ÅRSPLAN MILJØPUNKT AMAGER"

Transkript

1 TO-ÅRSPLAN - MILJØPUNKT AMAGER 1

2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Det lokale miljøarbejde 4 Fra verdensmål til hverdagsmål 5 Proces for to-årsplanen 8 To-årsplanens indhold 9 (By)natur 10 Grøn transport 12 Bæredygtig hverdag 14 Fra affald til ressource 16 Mindre projekter 18 Budget 19 Klimavej, Prøvestens Allé 2

3 Forord Denne to-årsplan beskriver hvordan Miljøpunkt Amager vil arbejde på at skabe konkrete bæredygtige løsninger i hverdagen. Løsninger der gør det muligt for borgerne på Amager at bidrage positivt til at imødegå miljøudfordringer på både lokalt og globalt plan. I Miljøpunkt Amager tror vi ikke på løftede pegefingre. Vi tror i stedet på, at alle gerne vil bidrage til at løse miljøudfordringerne, hvis de får muligheden. God læselyst! Grønne tage på Ressourcerækkerne, Ørestad 3

4 Det lokale miljøarbejde Hvem er Miljøpunkt Amager? Miljøpunkt Amager er et lokalt miljøcenter som har til opgave at fremme miljøhensyn og bæredygtig udvikling på lokalt plan. Miljøpunktet er en selvejende fond med egen bestyrelse. Hovedparten af vores driftsmidler kommer fra Lokaludvalg og Lokaludvalg. Miljøpunkt Amager dækker de områder på Amager som hører under Københavns Kommune. Miljøpunkt Amagers vision Miljøpunkt Amagers vision er at alle finder glæde ved at bidrage til en bæredygtig udvikling. Miljøpunkt Amagers opgave Det er Miljøpunkt Amagers opgave at bidrage til at børn, voksne, institutioner, skoler, boligforeninger, grundejerforeninger og virksomheder på Amager bliver opmærksomme på deres miljøpåvirkninger, ser dem i en større sammenhæng og får redskaber til at påvirke dem i en positiv retning. Miljøpunktet skal motivere til aktiv deltagelse i en bæredygtig udvikling. Miljøpunkt Amagers udgangspunkt er lokalt med øje for regionale, nationale og globale sammenhænge. Der arbejdes ud fra miljømæssig bæredygtighed, men miljøpunktet har et helhedssyn på bæredygtighed, som også omfatter økonomiske, sociale, sundhedsmæssige og kulturelle elementer. Miljøpunkt Amager skal synliggøre og forstærke handlemulighederne og bidrage til at identificere og overvinde barrierer for en bæredygtig udvikling. Handlemulighederne styrkes blandt andet gennem lokal dialog, opbygning af netværk og formidling af relevant viden og andre kompetencer. Miljøpunkt Amager ser sig selv som et lokalt laboratorium for bæredygtig udvikling. Et konkret sted hvor man kan bringe sin idé hen, få information om miljøudfordringer, hjælp til idéudvikling, kontakt til samarbejdspartnere og i sidste ende realisere konkrete miljøinitiativer. Guidet tur om spislige planter, Amager Fælled Formidling I vores daglige arbejde benytter vi os af forskellige kommunikationskanaler: Vores hjemmeside, nyhedsbrev, sociale medier, de lokale aviser, netværk på Amager mm. Vi formidler faglig information via guides, informationsfoldere, holder faglige oplæg, er synlige på bibliotekerne og meget mere. Men vi vil ikke nøjes med at fortælle om mulighederne vi vil vise dem. Ved at vise konkrete eksempler og formidle faglig information er vi med til at udbrede viden om hvordan alle på Amager kan leve mere bæredygtigt. Samarbejde med lokaludvalgene på Amager Der er en tæt forbindelse mellem det daglige arbejde i Miljøpunkt Amager og i lokaludvalgene på Amager. Miljøpunkt Amager understøtter så vidt muligt arbejdet i lokaludvalgene og giver input til lokaludvalgene i sager hvor Miljøpunkt Amager har særlig viden og kompetencer. Det er også væsentligt at Miljøpunkt Amager bidrager til lokaludvalgenes arbejde med bydelsplaner og lignende. 4

5 Fra verdensmål til hverdagsmål Omdrejningspunktet for Miljøpunkt Amagers arbejde er at understøtte FN s Verdensmål for bæredygtig udvikling vedtaget af FN s generalforsamling i Hos miljøpunktet er alle indsatser relateret til verdensmålene. Under hvert indsatsområde vil vi nævne det/de verdensmål som aktiviteterne understøtter. Vi ser arbejdet med at understøtte verdensmålene og udbrede kendskabet til dem som en vigtig opgave for miljøpunktet. Verdensmålene er relevante for os alle og miljøpunktet vil gerne være med til at gøre verdensmål til hverdagsmål, så vi alle kan gøre en indsats i vores daglige liv og arbejde. Københavns Kommune vedtog i 2017 en handlingsplan for arbejdet med verdensmålene, og Miljøpunkt Amager viser hvordan verdensmålene kan realiseres i praksis på lokalt plan. Det er ikke alle målene der har direkte relevans for Miljøpunkt Amagers arbejde i et lokalt perspektiv, men særligt følgende mål og delmål er relevante for miljøpunktets arbejde: 5

6 MÅL 3: SUNDHED OG TRIVSEL Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper. 3.9 Inden 2030 skal antallet af dødsfald og sygdomme som følge af udsættelse for farlige kemikalier samt luft-, vandog jordforurening og kontaminering, væsentligt reduceres. MÅL 6: RENT VAND OG SANITET Sikre at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt. 6.3 Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og minimere udslip af farlige kemikalier og materialer, og ved at halvere andelen af ubehandlet spildevand og væsentligt øge genanvendelse og sikker genbrug globalt. 6.4 Inden 2030 skal effektiviteten af vandforbrug indenfor alle sektorer væsentlig øges, og der skal sikres bæredygtig opsamling og forsyning af frisk vand for at imødekomme vandknaphed, og for at reducere antallet af mennesker, der lider af vandmangel, betydeligt. MÅL 11: BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige Inden 2030 skal byudvikling gøres mere inkluderende og bæredygtig og kapaciteten skal øges til en inddragende, integreret og bæredygtig boligplanlægning og styring i alle lande Styrke indsatsen for at beskytte og bevare verdens kultur- og naturarv Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres, herunder ved at lægge særlig vægt på luftkvalitet og på kommunalt og anden affaldsforvaltning Inden 2030 skal der gives universel adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige, grønne og offentlige rum, især for kvinder og børn, for ældre mennesker og for personer med handicap. 6

7 MÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer Inden 2030 skal det globale madspild på detail- og forbrugerniveau pr. indbygger halveres og fødevaretab i produktions- og forsyningskæder, herunder tab af afgrøder efter høst, skal reduceres Inden 2030 skal affaldsmængden væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug Opmuntre virksomheder, især store og transnationale virksomheder, til at arbejde bæredygtig og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus Inden 2030 skal det sikres, at mennesker alle steder, har den relevante information og viden om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen. MÅL 13: KLIMAINDSATS Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser Styrke modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici og naturkatastrofer i alle lande Integrere tiltag mod klimaforandringer i nationale politikker, strategier og planlægning Forbedre undervisning, viden, og den menneskelige og institutionelle kapacitet til at modvirke, tilpasse, begrænse skaderne og tidlig varsling af klimaændringer. MÅL 15: LIVET PÅ LAND Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet Tage omgående og væsentlig handling for at begrænse forringelsen af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og, inden, beskytte og forhindre udryddelse af truede arter. MÅL 17: PARTNERSKABER FOR FREMTIDEN Arbejde sammen med mange forskellige interessenter om at realisere verdensmålene for bæredygtig udvikling Fremme udvikling, overførsel, udbredelse og spredning af miljømæssig fornuftige teknologier til udviklingslande på gunstige vilkår, herunder koncessionsvilkår og begunstigede vilkår, efter gensidig aftale. 7

8 Proces for to-årsplanen I forbindelse med processen for to-årsplanen er der blevet udarbejdet et spørgeskema, der er sendt ud via og Lokaludvalgs borgerpaneler, via vores eget nyhedsbrev og Facebook, Lokaludvalgs nyhedsbrev, samt indsamling til udvalgte arrangementer i begge bydele. I alt har mere end 2000 borgere besvaret borgerpanelskemaet, derudover har miljøpunktet indsamlet 75 svar fra borgerne til åbningen af Trafiklegepladsen på Formosavej, Bryggens fødselsdag og til Park-dag på Bremens Plads. Desuden har vi modtaget knap 20 besvarelser enten via Facebook eller nyhedsbrev. Det er første gang, at miljøpunktet benytter sig af borgerpanelet. Tanken med at bruge borgerpanelet var at komme bredere ud, og ikke kun at møde de borgere, der i forvejen kender os eller deltager til miljøpunktets arrangementer. Derudover har formålet været at få et indblik i borgernes generelle holdning til miljøet, hvad de umiddelbart ser som Amagers største miljøproblem/udfordring. Resultaterne viser, at knap 90 % har svaret, at de interesserer sig meget eller rigtig meget for miljø og klima og derfor også anser miljøområdet for at være meget vigtigt eller ret vigtigt at arbejde med. Mange borgere nævner især trafik, byggeri og mangel på grønne områder som Amagers største miljøproblem/udfordring. To-go-kop workshop, Amager Klima- og Demokratifestival 8

9 To-årsplanens indhold To-årsplanen er opdelt tematisk i fire indsatsområder. Det er her den strategiske prioritering af miljøarbejdet foregår. Indenfor indsatsområderne gør Miljøpunkt Amager en særlig indsats for at skabe resultater og opmærksomhed om det lokale miljøarbejde. Det skal ses som en helhedsorienteret plan, hvor der sigtes på at skabe synergier mellem projekterne. Indsatsområder (By)natur Grøn transport Bæredygtig hverdag Fra affald til ressource Miljøpunkt Amager er projektejer og ansvarlig i udvikling og igangsætning, men perspektivet er gerne at projekterne på sigt kan blive selvbærende og leve videre uden Miljøpunkt Amagers direkte involvering. Dette kan for eksempel ske gennem etablering af selvstændige foreninger, nye selvbærende økonomiske organiseringer eller andre former for samarbejder med eksterne partnere. Under hvert indsatsområde er der beskrevet konkrete prioriterede projekter med mål, metode, målgruppe, mulige samarbejdspartnere og succeskriterier. I tillæg til de prioriterede projekter vil der under projektområderne også være beskrevet potentielle sekundære projekter. De sekundære projekter er projekter, der lægger sig naturligt op ad de prioriterede projekter og som ligger i tråd med Miljøpunkt Amagers generelle vision for det lokale miljøarbejde. Nogle af de sekundære projekter vil dog kræve eksterne ressourcer og at der er ressourcer i miljøpunktet til at løfte opgaven. Hertil kommer, at miljøpunktet løbende afsøger muligheder for at tiltrække yderligere ekstern finansiering til indsatsområderne. Som forudsætning for dette, er det vigtigt at identificere fremtidige og potentielle projekter indenfor indsatsområderne. Mindre projekter Udover de prioriterede indsatsområder er der også mindre projekter. Miljøpunktet vil i begrænset omfang også arbejde med enkeltstående aktiviteter og mindre projekter der tematisk ligger udenfor de fire indsatsområder. Det er dels af hensyn til den generelle borgerbetjening og dels fordi der kan vise sig muligheder og potentialer i forhold til fremtidige aktiviteter og eksterne støtte- og fondsmidler. Derudover giver det fleksibilitet i forhold til at kunne gribe muligheder, der måtte opstå undervejs. Miljøpunkt Amager har over årene opbygget særlige faglige kompetencer, som går på tværs af de forskellige projektområder eller ligger udenfor de prioriterede projektområder. Det er vigtigt at Miljøpunkt Amager vedligeholder sin indsigt og viden på flere specifikke fagområder samt holder sig opdateret på generelle tendenser inden for miljøområdet. Miljøpunkt Amager bistår desuden i begrænset omfang lokaludvalgene med opgaver i relation til politiske processer på miljøområdet. Tangtur, Amager Strandkerne i Ørestad 9

10 (By)natur Amager er Københavns grønne ø. Den position skal underbygges og videreudvikles. Miljøpunkt Amager vil arbejde med at gøre byens rum grønnere og mere modstandsdygtige overfor klimaforandringer. Grønne åndehuller giver byen kvalitet og i de grønne oaser skabes der samtidig levesteder for både dyr og planter. Træer, grønne tage, facadebeplantninger og klimatilpasningsløsninger bidrager til at nedkøle byen, forsinke regnvandet til kloakken og optage forurenende partikler fra luften. Miljøpunktet vil understøtte Københavns Kommunes visioner for et grønnere København. Et vigtigt element i indsatsen er at inddrage lokale borgere og virksomheder i arbejdet for en grønnere by. Miljøpunkt Amager har gennem mange år gjort sig mange konkrete erfaringer med udvikling, igangsætning og lokal forankring af grønne byrumsprojekter. De kompetencer og faglige netværk Miljøpunkt Amager har opbygget over årene er afgørende for at vi kan skabe gode rammer om lokale og borgernære grønne projekter, fx i forhold til klimatilpasning. Amager Fælled er et unikt naturareal i København. Det består af områder med værdifuld oprindelig natur. I løbet af efteråret 2018 er der indgået en politisk aftale som lægger op til bebyggelse på Amager Fælled. Strandengen blev reddet, men det er nu tanken at Lærkesletten bebygges. Miljøpunkt Amager vil også i have et særligt fokus på Amager Fælled. Det er Lokaludvalgs ønske at friholde Amager Fælled for byggeri og beskytte hele området. Miljøpunkt Amager er ikke en aktiv del af den politiske debat og søger altid at have fokus på de faglige forhold og mulige løsninger. Skal der bygges på Amager Fælled ligger der en opgave i at beskytte biodiversiteten i randområdet af byggeriet og sikre at byggeriet bliver så bæredygtigt som muligt. Prøvesten Syd er et stort naturareal på Amager som længe har haft lukket adgang. Der er et lokalt ønske om at åbne området op for offentligheden. Der er en stor interesse fra borgerne i at deltage i aktiviteter på Amager Fælled, Amager Strandpark mfl. og lære om deres kvaliteter som naturområde i byen. Fælledens Dag, Amager Fælled 10

11 Indsatser under (By)natur Prioriteret projekt Mål Metode Målgruppe Mulige samarbejdspartnere Succeskriterier År Bydel Klimatilpasning Vild Amager Grønne tage, facader og lokale grønne byrum Amager Fælled Inspirere folk til at gå i gang selv og sætte fokus på Vejledning om private fællesveje Sætte fokus på naturkvaliteterne i byen Inspirere og opfordre flere til at integrere grønne løsninger Udbrede kendskab til Amager Fælled og dens unikke natur Guidede ture, oplæg og pop-up byrum Guidede ture og workshops Rundvisning, faglige oplæg og udlån af lånehaver Inddragelse af foreninger og andre interessenter i at formidle fælledens kvaliteter Boligforeninger, grundejerforeninger, borgere med ejendom Borgere Boligforeninger, grundejerforeninger, borgere med ejendom, institutioner og virksomheder Borgere og andre interesserede Teknik- og Miljøforvaltningen, HOFOR, grundejerforeninger, GFS Ørestad Naturcenter Amager Strand, naturvejledere, DN, by-gartnere, Naturfamilierne, lokaludvalg By-gartnere, Planteklubben, TagTomat, HOFOR, Helhedsplaner, Teknik- og Miljøforvaltningen, Byggelegepladsen i Remiseparken, Nabohaven, GFS Ørestad, lokaludvalg Lokaludvalg, Danmarks Naturfredningsforening, Verdens Skove, lokale foreninger og virksomheder To årlige faglige oplæg/guidede ture Uddele vejledning To årlige ture/ arrangementer Dele en guide To årlige faglige oplæg/guidede ture Dele en guide Holde Fælledens Dag og to guidede ture på Amager Fælled/Kalvebod Fælled Dele en guide Sekundære projekter Understøtte eksisterende grønne byrum. Samarbejde med fx lokaludvalg, GFS Ørestad, grundejerforeninger og byhaver. Natur i Byen. Deltagelse i grønt byrumsprojekt i samarbejde med de københavnske miljøpunkter. Afhængig af ekstern finansiering. 11

12 Grøn transport København skal være CO 2 -neutral hovedstad i I Kommuneplan 2019 står der blandt andet at de bæredygtige transportformer skal fremmes, da de indvirker positivt på luftkvaliteten i byen. Luften skal blive så ren, at borgernes sundhed ikke belastes. Luftforurening udgør et stort problem og hvert år dør ca. 550 københavnere for tidligt på grund af luftforurening. Miljøpunkt Amager vil arbejde for at understøtte kommunens målsætning om at kørte personture i byen fordeles med mindst 1/3 på cykel, mindst 1/3 med kollektiv trafik og højst 1/3 med bil og at cykling udgør mindst halvdelen af turene til arbejde eller uddannelse. Derudover skal mindst 75 % af væksten i antal personture ske indenfor gang, cykling og kollektiv trafik. København er en cykelby og det gælder også for Amager. Det er af stor positiv betydning for byens udvikling, at meget af trafikken foregår på cykel. Det skaber mindre støj, mindre luftforurening, mindre trængsel, færre alvorlige trafikulykker og bedre sundhed. Med så mange cyklister er der også mulighed for at skabe yderligere udvikling gennem stærke cykelfællesskaber, der kan understøtte en fortsat bæredygtig udvikling på transportområdet. Den dynamik vil Miljøpunkt Amager stå i spidsen for. Miljøpunkt Amager har igennem en længere årrække arbejdet dedikeret med cykelområdet. Indsatsen er bredspektret, men er i særlig grad forankret omkring Cykelbiblioteket, Cykelværkstedet og foreningen Bicycle Innovation Lab. Arbejdet gennem Bicycle Innovation Lab giver Miljøpunkt Amager mulighed for at nå bredere ud, indhente flere ressourcer og komme i dialog med flere samarbejdspartnere end Miljøpunkt Amager ville kunne gøre på egen hånd. Samtidig er der en tilvækst i befolkningen på Amager med nye boligområder, hvor tanken er, at beboerne i høj grad skal benytte sig af anden transport end biler, og hvor det er oplagt at gøre en ekstra indsats for at inspirere til at tage cyklen så ofte som muligt eller gå. Cykelworkshop til åbningen af Trafiklegepladsen, Formosavej Planerne om etablering af en havnetunnel (Østlig Ringvej) med tilslutningsanlæg på Refshaleøen, Kløvermarken og Amager Fælled vil have stor betydning for byudviklingen på Amager i bred forstand. Forventeligt i præsenteres en forundersøgelse af perspektiverne for en Østlig Ringvej foretaget af Staten, Københavns Kommune, Region Hovedstaden og Refshaleøens Ejendomsselskab A/S. Den vil efterfølgende kunne danne grundlag for en politisk drøftelse og eventuel principbeslutning om projektet. Det er relevant at Miljøpunkt Amager understøtter lokaludvalgenes arbejde med Østlig Ringvej ved at have fokus på, hvordan et trafikanlæg af denne størrelse vil påvirke miljøtilstanden på Amager. 12

13 Indsatser under Grøn transport Prioriteret projekt Mål Metode Målgruppe Mulige samarbejdspartnere Succeskriterier År Bydel Ren luft Undersøge og få viden om luftforurening på Amager Indsamle og formidle viden om luftforurening på Amager Lokale beslutningstagere og borgere Copenhagen Solutions Lab, Ørestad Innovation Copenhagen City, miljøpunkterne, universitetsstuderende, Teknik- og Miljøforvaltningen, Miljøstyrelsen, Det grønne Råd Et fælles fagligt arrangement hvert år Transport i byen Inspirere til andre former for mindre klimabelastende transport Sætte fokus på forskellige transportformer og byudvikling Borgere, virksomheder Trafik- og miljøforskere, byplanlæggere, Teknik- og Miljøforvaltningen, lokaludvalg Et årligt fagligt arrangement fx oplæg eller event (skiftevis) Cykling for børn Understøtte og sætte fokus på eksisterende kampagner, der opfordrer børn til at cykle Formidling og lære børn om cykelvedligeholdelse Skoler Bicycle Innovation Lab, lokale cykelhandlere, Trafiklegepladsen, Cyklistforbundet (Alle Børn Cykler, Vi kan Cykle, Vi cykler til arbejde), cykelnetværk, Hørgården To workshops årligt Dele guide Kør længere på cykel Inspirere flere til at vælge cyklen til længere afstande Udbrede kendskabet til specialcykler der er velegnede til pendling Borgere, virksomheder Bicycle Innovation Lab, lokale cykelhandlere, Cyklistforbundet, GFS Ørestad, Supercykelstierne Sekretariatet, Teknikog Miljøforvaltningen Holde et årligt arrangement om pendlercykler og speed pedelecs (skiftevis) Cykeløen Amager Styrke cykelkulturen Opmuntre og inspirere til at cykle Eventet Cykelpitstop bruges som afsæt for dialog om relevante transporttemaer Udbrede kendskabet til Miljøpunkt Amager Borgere Bicycle Innovation Lab, Ørestad Innovation City Copenhagen, GFS Ørestad, Cyklistforbundet København, Teknik- og Miljøforvaltningen, Cykling uden alder To cykelpitstop årligt Sekundære projekter Cykelparkering i byen. Samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen, bygherrer, viceværter og Bicycle Innovation Lab. Videreførelse af Bicycle Innovation Lab. Deltagelse i foreningens bestyrelse. Mobilt cykelbibliotek til virksomheder. Udbrede kendskabet til at virksomheder kan få besøg af Cykelbiblioteket og afprøve cykler som alternativ til biltransport. Cykelbibliotek og cykelværksted. Understøttende indsats for forsat at kunne have et cykelbibliotek og cykelværksted i primært drevet af frivillige. 13

14 Bæredygtig hverdag Borgerne skal dagligt træffe mange valg i hverdagens gøremål. Vores mål er at øge borgernes bevidsthed om bæredygtighed i hverdagen og oplyse om hvilke handlemuligheder der findes, og gøre det lettere at træffe de bæredygtige valg. Igennem mange år har miljøpunktet udviklet færdigheder indenfor formidling af viden om bæredygtig brug af boligen, vandsparekampagner, mindre ressourceforbrug, grønne indkøb mm. Mad er en af de største kilder til miljøbelastning, fx i forbindelse med arealanvendelse, sprøjtegifte, transport mm. Som noget nyt vil Miljøpunkt Amager i samarbejde med Miljøpunkt Østerbro tilbyde to skoleklasser fra Amager at deltage i det prisvindende læringsforløb Fornemmelse for mad. Ifølge FN s Verdensmål for bæredygtig udvikling skal madspild i vores butikker og hjem halveres inden Derfor giver det mening at uddanne den næste generation til at undgå madspild. Fornemmelse for mad er et undervisningsforløb til folkeskolen, hvor eleverne opnår en dybere forståelse for ressourcer og ressourcespild. Eleverne får viden om mad og råvarer, forståelse for miljøkonsekvenserne af madspild og kendskab til, hvordan det kan undgås. Bee-wax-wrap workshop, Amagers Klima- og Demokratifestival 14

15 Indsatser under Bæredygtig hverdag Prioriteret projekt Mål Metode Målgruppe Mulige samarbejdspartnere Succeskriterier År Bydel Fornemmelse for mad Øge kendskabet til klimaaftrykket fra forbrug af mad og hvordan man undgår madspild Teoretisk, praktisk og kreativt undervisningsforløb til folkeskolen Børn og unge Skoler på Amager, Miljøpunkt Østerbro, dagligvarebutikker En skoleklasse i begge bydele årligt Klimabevidst hverdag Inspirere til hvordan man kan mindske sit klimaaftryk i hverdagen og forbruge med omtanke Oplysning om hvor de største udledninger er i hverdagen Borgere Boligforeninger, Bevar jordforbindelsen, NOAH, Det Økologiske Råd, Wonderful Copenhagen, Foreningen Grøn Fremtid, Den Grønne studenterbevægelse En årlig aktivitet (skiftevis) Dele en guide Kemifri hverdag Oplyse om konsekvenser for miljø og sundhed ved brug af kemi i hverdagen Inspirationsoplæg fx i barselscafé, kollegier, haveforeninger Borgere fx familier, børn og unge Sundhedsplejersker, Miljøstyrelsen, Miljømærkning Danmark, GoGreen Danmark, Danmarks Naturfredningsforening, biblioteker, kulturhuse, Forbrugerrådet Tænk, Giftfri Have Et årlig arrangement på en skole/kollegie/ barselscafe (skiftevis) Dele en guide Amager Klima- og Demokratifestival Koble klimaindsatser og politik til et lokalt niveau Inspirere til lokale handlemuligheder Borgere Lokaludvalg, foreninger, virksomheder, NGO er, Ørestad Gymnasium, politiske partier Deltagelse i Amager Klima og Demokratifestival med et fagligt oplæg/workshop Spis bæredygtigt Øge kendskabet til klimaaftrykket fra forbrug af mad. Inspirere til lokal produktion Borgernære aktiviteter der oplyser og inspirerer til handling Borgere, iværksættere og foreninger Bugging Denmark, Entomation, Aquaponics.dk, Planteklubben Amager, byhaver, Naturcenter Amager Strand, havhøst, Helhedsplan, Kofoeds Skole, biblioteker, lokale erhverv, Københavns Fødevarefællesskab, FællesGro En årlig aktivitet (skiftevis) Dele en guide Miljøindsats i børnehøjde Engagere børn og unge i at tage hånd om miljøet Aktiviteter i børnehøjde som opfordrer til gode forbrugsvaner Børn og unge Skoler, fritidsforeninger, Partnerskabet Urbanplanen En årlig aktivitet (skiftevis) Sekundære projekter Formidle viden om Europæisk Bærdygtighedsuge. Indeklima. Oplysningskampagne om hvilke forureningskilder der findes i hjemmet. Samarbejdsprojekt med fx Statens Byggeforskningsinstitut, Det Økologiske Råd. Afhængig af ekstern finansiering. Radonprojekt. Oplysningsprojekt om radon i huse med kælder. Samarbejdsprojekt med Det Økologiske Råd. Afhængig af ekstern finansiering. 15

16 Fra affald til ressource Københavns Kommune har vedtaget en ambitiøs Ressource- og Affaldsplan 2024 (RAP24). Der er mål om at 70 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2024 og der er fokus på cirkulær økonomi, hvor ressourcer anvendes igen og igen. Genbruget skal tredobles i de kommunale bytte- og genbrugsfaciliteter, og et flertal af københavnerne skal gøre brug af dele-, bytte- eller genbrugsordningerne. En del af strategien er også at øge muligheden for at reparere, så ting får en længere levetid. Miljøpunkt Amager skal spille en aktiv rolle i at realisere målsætningen for RAP24. Det kan blandt andet ske gennem aktiv deltagelse i planens udførelse og udvikling af lokale best-practice løsninger. I Miljøpunkt Amager har vi de senere år haft et stærkt fokus på husholdningsaffaldet generelt og bioaffaldet i særdeleshed. Med Kompostbudene har vi understøttet en bedre affaldssortering i de private husholdninger, herunder en genanvendelse af bioaffaldet gennem lokal kompostering. Efter Københavns Kommune har indført indsamling af bioaffald, er grundlaget for Kompostbudene dog forsvundet. I 2018 åbnede Elektronikværkstedet på Prags Boulevard i. Elektronikaffald er en af de hurtigst voksende affaldsfraktioner i Europa og i Danmark. I København steg mængden af elektronikaffald fra ca ton i 2010 til ca ton i 2016 og forventes fortsat at stige til ca ton i, hvilket svarer til 28 kilo elektronikaffald pr. københavner. Forskellige modeller for reparation af borgernes elektronik er blevet afprøvet i Elektronikværkstedet. Fra gratis indlevering, ugentlige åbningsdage til månedlige workshops. Erfaringerne fra arbejdet med Kompostbudene og Elektronikværkstedet har givet Miljøpunkt Amager et godt springbræt for opbygning af nye cirkulære ressourceløsninger, der i vid udstrækning kan understøtte recirkulation af ressourcer og dernæst genanvendelse. Derudover har miljøpunktet erfaring med at upcycle aflagte tekstiler til stofposer i Plastikpose-frit Amager og være med til at udfase plastikposer på Amager. Den bedste affaldsindsats er at forebygge affald og i det hele taget producere mindre affald. Miljøpunkt Amager arbejder ikke kun for at øge genanvendelsen af affald, men også for at forebygge affald og minimere vores forbrug ved at bruge det man har længere. Byttemarked, Islands Brygge Kulturhus 16

17 Indsatser under Fra affald til ressource Prioriteret projekt Mål Metode Målgruppe Mulige samarbejdspartnere Succeskriterier År Bydel Zero Waste Vise hvordan man kan forlænge levetiden på ting Inspirere og vise hvordan man kan minimere sit affald. Fx synliggøre alternativer til kassering, fx reparationer og upcycling Borgere, lokale erhverv og foreninger TinkerTank, Partnerskabet Urbanplanen, Teknik- og Miljøforvaltningen, lokale erhverv, Elektronikværkstedet, Foreningen Grøn Fremtid To årlige oplæg/ workshops Byt og del Opfordre til at lade eksisterende ting cirkulere flere gange og forlænge tings levetid og skabe muligheder for direkte genbrug og mindske forbrug Arrangere byttemuligheder og facilitere en deleordning via udlån af grej fra Miljøpunkt Amager Borgere GFS Ørestad, skoler, biblioteker, Kvarterhuset Holde et årligt byttemarked (skiftevis) Forsøgsprojekt med byttestation (skiftevis) Udlån af grej fra Miljøpunkt Amager (begge år) Dele guide Plastikpose-frit Amager Tilbyde et alternativ til plastikposer på Amager (reducere plastaffald) Inddrage borgere og virksomheder i en cirkulær omstilling Inddrage frivillige i produktion af poser og skabe synlighed om projektet Lokale erhverv, borgere og skoler Lokale erhverv, Partnerskabet Urbanplanen, Helhedsplanen Amagerbro, TinkerTank, Teknik- og Miljøforvaltningen, skoler, genbrugsbutikker To årlige workshops Elektronikværkstedet Mindske elektronikaffald Lære og inspirere folk at reparere elektronik Borgere Pelican Self Storage, Repair Café, TinkerTank, Teknik- og Miljøforvaltningen, Hørgårdens genbrugsstation, Sydhavns Genbrugscenter Fire workshops Sekundære projekter Affaldssortering. Løbende formidling om ny og eksisterende viden om affaldssortering fx Københavns Kommunes affalds-abc og ekskursion til Amager Ressourcecenter. Samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen. Løbende vejledning om grøn omstilling til små og mellemstore virksomheder på Amager, evt. i samarbejde med Grønne Erhverv, Københavns Kommune. Affald- og deleløsninger i boligen og på villaveje. Samarbejde med studerende om at lave forslag til hvordan borgere kan dele affaldsløsninger. Undersøge grundlaget for at udfolde flere nærgenbrugsstationer på Amager. 17

18 Mindre projekter Miljøpunktet vil i begrænset omfang, og så vidt økonomien tillader det, også arbejde med enkeltstående aktiviteter og mindre projekter. De mindre projekter, kan blandt andet være projekter som skal prøves af, inden der eventuelt afsættes flere midler, strategiske samarbejder, eller opsøgende miljøarbejde udenfor indsatsområderne. Det kan også være sparring på lokale borgerhenvendelser, der kan vise sig at rumme nye muligheder både i forhold til fremtidige aktiviteter og eksterne støtte- og fondsmidler. I ser vi potentialer i at deltage i: Klimanetværk Amager (tidligere Transportnetværk Amager) GoGreen virksomhedsnetværk Områdefornyelse Sundby Faglig vejledning Der er områder hvor Miljøpunkt Amager har særlig viden, kompetencer og netværk, og som det er vigtigt at holde fast i. Det handler både om områder hvor mange borgerhenvendelser gør det relevant at have en tung faglig viden og hvor der er muligheder for at opdyrke nye og levedygtige projekter og aktiviteter til fordel for bydelene på Amager. Den faglige vejledning vil også i særlig grad være målrettet lokaludvalgene på Amager, hvor Miljøpunkt Amager vil kunne understøtte lokaludvalgene i udarbejdelse af høringssvar og aktiviteter med miljøfaglig viden og indhold. Blomsterkort-workshop, Amager Fælled 18

19 Budget i Budget i (By)natur (By)natur og Amager Fælled Grøn transport Grøn transport Bæredygtig hverdag Bæredygtig hverdag Fra affald til ressource og Elektronikværkstedet Fra affald til ressource Mindre projekter Mindre projekter Den basale drift Den basale drift I alt I alt Sekretariatsmidler Puljemidler I alt Sekretariatsmidler Puljemidler I alt Udgifter i Udgifter i

20 Kontaktoplysninger Miljøpunkt Amager Jemtelandsgade 3, 4. sal 2300 København S miljopunktamager miljopunktamager 20

Årsplan 2019 for Miljøpunkt Amager

Årsplan 2019 for Miljøpunkt Amager 1 Årsplan 2019 for Miljøpunkt Amager 2 Indhold Det lokale miljøarbejde ved Miljøpunkt Amager... 3 Årsplanens indhold... 5 Grønne byrum... 6 Lige adgang til miljø... 8 Mad og bæredygtighed... 10 Affald

Læs mere

Foreløbigt udkast til Årsplan for 2018 Miljøpunkt Amager

Foreløbigt udkast til Årsplan for 2018 Miljøpunkt Amager Foreløbigt udkast til Årsplan for 2018 Miljøpunkt Amager Side 1 af 18 Indhold Det lokale miljøarbejde... 3 Årsplanens indhold... 6 Mad & Bæredygtighed... 7 Grønne Gader og Gaderum... 8 Lige adgang til

Læs mere

Udvalgspolitik Teknik- og Klimaudvalget

Udvalgspolitik Teknik- og Klimaudvalget Udvalgspolitik 2019-22 Teknik- og Klimaudvalget Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Indhold Sådan vil vi gøre det...4 Trafik og mobilitet...6 Anlæg og drift af veje, parker og grønne områder...9

Læs mere

Årsplan 2018 Miljøpunkt Amager

Årsplan 2018 Miljøpunkt Amager Årsplan 2018 Miljøpunkt Amager Side 1 af 20 Indhold Det lokale miljøarbejde ved Miljøpunkt Amager... 3 Årsplanens indhold... 6 Mad & Bæredygtighed... 7 Grønne Gader og Gaderum... 9 Lige adgang til miljø...

Læs mere

RENT VAND OG SANITET

RENT VAND OG SANITET RENT VAND OG SANITET Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og minimere udslip af farlige kemikalier og materialer, og ved at halvere andelen af ubehandlet

Læs mere

Årsplan for miljøarbejdet 2019 i Valby

Årsplan for miljøarbejdet 2019 i Valby Årsplan for miljøarbejdet 2019 i Valby Indholdsfortegnelse 1. Vision og mission side 3 2. Om Miljøgruppen side 3 3. Tre store projekter side 4 4. De mindre indsatser side 5 5. Økonomi side 7 6. Budget

Læs mere

AMAGER ØST BYDEL. Dette er pixi-udgaven af Amager Øst Lokaludvalgs Bydelsplan Læs hele planen på aoelu.dk. Nordøstamager.

AMAGER ØST BYDEL. Dette er pixi-udgaven af Amager Øst Lokaludvalgs Bydelsplan Læs hele planen på aoelu.dk. Nordøstamager. 1 AMAGER ØST BYDEL Nordøstamager Prøvestenen Kløvermarken Amagerbro Kyststrækningen Sundbyøster Villakvartererne Dette er pixi-udgaven af Amager Øst Lokaludvalgs Bydelsplan 2017-2020. Læs hele planen på

Læs mere

MILJØARBEJDET I AMAGER ØST 2015 OG 2016

MILJØARBEJDET I AMAGER ØST 2015 OG 2016 MILJØARBEJDET I AMAGER ØST 2015 OG 2016 København den 1. oktober 2014 Indhold 1. Selvstændige indsatsområder 2. Forslag til sammenlagte indsatsområder 3. Anbefaling til prioritering Amager Øst Lokaludvalg

Læs mere

Årsplan for miljøarbejdet [Grafik: VLU og KK logo indsættes]

Årsplan for miljøarbejdet [Grafik: VLU og KK logo indsættes] Årsplan for miljøarbejdet 2019 [Grafik: VLU og KK logo indsættes] Indholdsfortegnelse [Laves til sidst når billeder er tilføjet] Kontaktoplysninger Valby Lokaludvalg Valby Kulturhus, Valgårdsvej 481.sal.

Læs mere

Årsplan for miljøarbejdet

Årsplan for miljøarbejdet Årsplan for miljøarbejdet 2015 Udgivet af miljøgruppen i Valby Lokaludvalg Foto: Dorte Grastrup-Hansen Indholdsfortegnelse 1. Forord side 4 2. Vision og overordnede mål side 5 3. Sådan arbejder vi i Valby

Læs mere

Miljøarbejdet i Amager Vest 2014

Miljøarbejdet i Amager Vest 2014 Miljøarbejdet i Amager Vest 2014 Amager Vest Lokaludvalg har indgået aftale med Miljøpunkt Amager om, at Miljøpunkt Amager varetager lokaludvalgets forpligtelser for det lokale miljøarbejde, som det er

Læs mere

Region Hovedstaden og de 17 verdensmål Pernille Kernel, Center for Regional udvikling

Region Hovedstaden og de 17 verdensmål Pernille Kernel, Center for Regional udvikling og de 17 verdensmål Pernille Kernel, Center for Regional udvikling Disposition for oplægget Hvorfor er FN's verdensmål vigtige? Hvordan arbejder vi med verdensmålene i Region H Vedkommer det os, der arbejder

Læs mere

Miljøpunkt Østerbro - Årsplan 2019

Miljøpunkt Østerbro - Årsplan 2019 Miljøpunkt Østerbro - Årsplan 2019 Miljøpunkt Østerbro årsplan og budget 2019 Denne årsplan beskriver den forventede indsats i 2019 for Miljøpunkt Østerbro for så vidt angår de af lokaludvalget støttede

Læs mere

Lene Midtgaard, konsulent og fagjournalist.

Lene Midtgaard, konsulent og fagjournalist. Lene Midtgaard, konsulent og fagjournalist lene@bewild.dk www.bewild.dk MÅLENE TRÅDTE I KRAFT DEN 1. JANUAR 2016 OG SKAL FREM TIL 2030 SÆTTE OS KURS MOD EN MERE BÆREDYGTIG UDVIKLING FOR BÅDE MENNESKER

Læs mere

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter Projektskema Lokaludvalgets egne projekter FØR PROJEKTET STARTES: Titel: Dato: Sted: Ansvarspersoner i lokaludvalget: Formål: Hvorfor skal lokaludvalget lave projektet? Hvordan hænger projektet sammen

Læs mere

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach KLIMATILPASNING I de kommende år skal Københavns klimatilpasningsplan omsættes til konkrete anlægsprojekter. Klimatilpasning handler om at ruste København til at modstå de vejrmæssige udfordringer som

Læs mere

HVORDAN KAN KTC BRUGE/FORMIDLE PROJEKTETS RESULTATER? v/ Allan Bach Laursen KTC faggruppe Veje, Trafik- og Trafiksikkerhed Odense Kommune

HVORDAN KAN KTC BRUGE/FORMIDLE PROJEKTETS RESULTATER? v/ Allan Bach Laursen KTC faggruppe Veje, Trafik- og Trafiksikkerhed Odense Kommune HVORDAN KAN KTC BRUGE/FORMIDLE PROJEKTETS RESULTATER? v/ Allan Bach Laursen KTC faggruppe Veje, Trafik- og Trafiksikkerhed Odense Kommune DISPOSITION FOR OPLÆGGET Præsentation af KTC Hvorfor engagerer

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

mal byen grøn Amager Vest Lokaludvalgs grønne høringssvar til Københavns Kommunes Kommuneplan 2019

mal byen grøn Amager Vest Lokaludvalgs grønne høringssvar til Københavns Kommunes Kommuneplan 2019 mal byen grøn Amager Vest Lokaludvalgs grønne høringssvar til Københavns Kommunes Kommuneplan 2019 Når vi taler med borgerne i Amager Vest, fylder en grøn og bæredygtig by meget. Især grønne områder tæt

Læs mere

Mål 11 GØR BYER, LOKALSAMFUND OG BOSÆTTELSER INKLUDERENDE, SIKRE, ROBUSTE OG BÆREDYGTIGE.

Mål 11 GØR BYER, LOKALSAMFUND OG BOSÆTTELSER INKLUDERENDE, SIKRE, ROBUSTE OG BÆREDYGTIGE. Mål 11 GØR BYER, LOKALSAMFUND OG BOSÆTTELSER INKLUDERENDE, SIKRE, ROBUSTE OG BÆREDYGTIGE. Mere end halvdelen af verdens befolkning bor nu i byområder. I 2050 vil dette tal være steget til 6,5 milliarder

Læs mere

mal byen grøn Amager Vest Lokaludvalgs grønne høringssvar til Københavns Kommunes Kommuneplan 2019

mal byen grøn Amager Vest Lokaludvalgs grønne høringssvar til Københavns Kommunes Kommuneplan 2019 mal byen grøn Amager Vest Lokaludvalgs grønne høringssvar til Københavns Kommunes Kommuneplan 2019 Når vi taler med borgerne i Amager Vest, fylder en grøn og bæredygtig by meget. Især grønne områder tæt

Læs mere

Hvad betyder FN s 17 verdensmål om bæredygtig udvikling for arbejdsmiljøarbejdet?

Hvad betyder FN s 17 verdensmål om bæredygtig udvikling for arbejdsmiljøarbejdet? Hvad betyder FN s 17 verdensmål om bæredygtig udvikling for arbejdsmiljøarbejdet? Workshop nr. 110 på AM:2018 19. NOVEMBER 2018. PER TYBJERG ALDRICH, NIRAS A/S Mål med workshoppen Viden - Erfaringer -

Læs mere

Årsplan for miljøarbejdet

Årsplan for miljøarbejdet Årsplan for miljøarbejdet 2016 Udgivet af miljøgruppen i Valby Lokaludvalg Foto: Dorte Grastrup-Hansen, Katrine Clausager Rich, Kirsten Henriksen og Peter Juul Indholdsfortegnelse 1. Forord side 4 2. Vision

Læs mere

Bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Agenda 21 strategi Forslag. Tjørnevej Uldum T:

Bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Agenda 21 strategi Forslag. Tjørnevej Uldum T: Bæredygtig udvikling i det 21. århundrede Agenda 21 strategi 2020-24 Forslag Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Forord Hedensted Kommune ønsker en bæredygtig vækst og velfærd. Det gør vi blandt andet ved

Læs mere

BÆREDYGTIGHEDS STRATEGI

BÆREDYGTIGHEDS STRATEGI BÆREDYGTIGHEDS STRATEGI 2016-2019 BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI i Fredericia Kommune Fredericia vil være en bæredygtig by og kommune. Derfor har Fredericia Byråd vedtaget en strategi med rammer og mål for, hvordan

Læs mere

natur&miljø juni 2018 Verdensmål og jord i offentlige projekter Bo Utoft, Aarhus Kommune Virksomheder og Jord Teknik og Miljø Aarhus Kommune

natur&miljø juni 2018 Verdensmål og jord i offentlige projekter Bo Utoft, Aarhus Kommune Virksomheder og Jord Teknik og Miljø Aarhus Kommune natur&miljø2018 7. juni 2018 Verdensmål og jord i offentlige projekter Bo Utoft, Verdensmål og jord i offentlige projekter 2 Verdensmål og jord i offentlige projekter MÅL 11 GØR BYER, LOKALSAMFUND OG BOSÆTTELSER

Læs mere

Årsplan for miljøarbejdet

Årsplan for miljøarbejdet Årsplan for miljøarbejdet 2014 Udgivet af miljøgruppen i Valby Lokaludvalg Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Forord side Vision og overordnede mål side Sådan arbejder vi i Valby Lokaludvalg side Miljøaktiviteter

Læs mere

Virksomhedernes arbejde med FNs verdensmål

Virksomhedernes arbejde med FNs verdensmål Virksomhedernes arbejde med FNs verdensmål Oktober 2018 Indledning Den 25. september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York FNs 17 verdensmål. Verdensmålene udgør 17 konkrete

Læs mere

Den cirkulære affaldsplan

Den cirkulære affaldsplan Den cirkulære affaldsplan Forslag til Københavns Kommunes Ressource- og Affaldsplan 2024 28. August 2018 - DAKOFA Kathrine Overgaard Rasmussen og Bo Gottlieb Agenda ü Politiske ambitioner og rammer ü Målsætninger

Læs mere

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017 SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG Norske gæster den 22. juni 2017 Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen 28. september 2015 Indledende temadrøftelse om strategi for kommuneplanlægningen

Læs mere

Ressource- og Affaldsplan Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller

Ressource- og Affaldsplan Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller København - Intet spild af ressourcer Ressource- og Affaldsplan 2019-2024 Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller Kg Fakta om København 2017: Boliger i København

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Strategi og FN s 17 verdensmål

Strategi og FN s 17 verdensmål Strategi og FN s 17 verdensmål - Hvad har FN s verdensmål at gøre med dansk planlægning? Byggelovsdag 2018 Britt Vorgod Pedersen, Bychef Gladsaxe Kommune FN - 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling FN

Læs mere

Miljøstyrelsens bidrag til FN s verdensmål

Miljøstyrelsens bidrag til FN s verdensmål Miljøstyrelsens bidrag til FN s verdensmål Møde i Rådgivningspanelet for DCE, 6. marts 2019 Mads Leth-Petersen Baggrund FN vedtog 2030 dagsordenen for bæredygtig udvikling og de 17 verdensmål i sept. 2015

Læs mere

Årsplan for det lokale miljøarbejde i 2018 Plan for Vesterbro Lokaludvalgs borgerinddragende og formidlende miljøarbejde i 2018

Årsplan for det lokale miljøarbejde i 2018 Plan for Vesterbro Lokaludvalgs borgerinddragende og formidlende miljøarbejde i 2018 Årsplan for det lokale miljøarbejde i 2018 Plan for Vesterbro Lokaludvalgs borgerinddragende og formidlende miljøarbejde i 2018 For 2018 foreslår sekretariatet, at Lokaludvalget fokuserer på følgende:

Læs mere

Status Både i 2012 og 2013 har alle lokaludvalg anvendt mere end det fastsatte minimum på kr. årligt pr. bydel som forudsat i budget 2011.

Status Både i 2012 og 2013 har alle lokaludvalg anvendt mere end det fastsatte minimum på kr. årligt pr. bydel som forudsat i budget 2011. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget Orientering om lokaludvalgenes varetagelse af det kommunalt støttede miljøarbejde

Læs mere

FØRSTE UDKAST TIL ÅRSPLAN FOR DET LOKALE MILJØARBEJDE 2017

FØRSTE UDKAST TIL ÅRSPLAN FOR DET LOKALE MILJØARBEJDE 2017 FØRSTE UDKAST TIL ÅRSPLAN FOR DET LOKALE MILJØARBEJDE 2017 Dette er første udkast til årsplanen for 2017 (og grundlæggende prioriteringer for 2018) og den indeholder de første kommenterede prioriteringer

Læs mere

Drøftelse af retning for strategisk energiplanlægning i Hvidovre Kommune

Drøftelse af retning for strategisk energiplanlægning i Hvidovre Kommune Drøftelse af retning for strategisk energiplanlægning i Hvidovre Kommune Agenda 1. 2. 3. 4. 5. 6. Hvorfor strategisk energiplanlægning og hvorfor nu? FN s verdensmål Roadmap for strategisk energiplanlægning

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 2 Forord Aalborg Kommune vil være en bæredygtig kommune. Med underskrivelsen af Aalborg Charteret i 1994 og Aalborg Commitments i 2004, har Byrådet fastlagt

Læs mere

Hvordan er verdensmålene relevante for socialøkonomiske virksomheder?

Hvordan er verdensmålene relevante for socialøkonomiske virksomheder? Hvordan er verdensmålene relevante for socialøkonomiske virksomheder? Hvad er en socialøkonomisk virksomhed? Socialøkonomiske virksomheder er private og driver erhverv med det formål gennem deres virke

Læs mere

Bæredygtighedsudvalget BORGERSPORET Vi og hele Verden - har brug for bæredygtige løsninger hvis der skal være en klode til vores børnebørn

Bæredygtighedsudvalget BORGERSPORET Vi og hele Verden - har brug for bæredygtige løsninger hvis der skal være en klode til vores børnebørn Bæredygtighedsudvalget BORGERSPORET 04.03.19 Vi og hele Verden - har brug for bæredygtige løsninger hvis der skal være en klode til vores børnebørn Verdensmålene for bæredygtig udvikling FN17 Vedtaget

Læs mere

Københavns Naturskole. - Vi skaber læring i naturen!

Københavns Naturskole. - Vi skaber læring i naturen! Københavns Naturskole - Vi skaber læring i naturen! Udeskole om verdensmålene Hvordan indarbejder man verdensmålene i sine undervisningsforløb, og hvordan kombineres det med udeskole? Og hvad vil det egentlig

Læs mere

Foto: Jacob Jacobsen MILJØPUNKT AMAGER ÅRSPLAN 2016

Foto: Jacob Jacobsen MILJØPUNKT AMAGER ÅRSPLAN 2016 Foto: Jacob Jacobsen MILJØPUNKT AMAGER ÅRSPLAN 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... Miljøpunkt Amagers vision... Miljøpunkt Amagers opgave... Historisk baggrund... Miljøpunkt Amagers geografiske område...

Læs mere

Region Hovedstadens arbejde med FN s verdensmål

Region Hovedstadens arbejde med FN s verdensmål s arbejde med FN s verdensmål Emilie Rønde Nielsen, Ole Gerner Jacobsen, Center for Ejendomme s arbejde med FN's verdensmål 03.10.2019 1 Om En af Danmarks største virksomheder 2.568 km2, 29 kommuner 1.800.000

Læs mere

Byernes og kommunernes rolle i klimaomstillingen? - lederskab og handling nu!

Byernes og kommunernes rolle i klimaomstillingen? - lederskab og handling nu! Byernes og kommunernes rolle i klimaomstillingen? - lederskab og handling nu! KKR, Hillerød 19. juni 2019 Christian Ibsen, direktør Højere ambitioner er nødvendige Byerne: 70% af udledningerne i dag 70%

Læs mere

Kommissorium. Bæredygtighedsstrategi

Kommissorium. Bæredygtighedsstrategi Kommissorium Bæredygtighedsstrategi 2020-24 November 2018 Formål: Bæredygtighedsstrategi 2020-24 afløser Bæredygtighedsstrategi 2016-20, som byrådet vedtog i foråret 2016 og som har haft stor betydning

Læs mere

Visionsseminar Visionsseminar, marts 2019 :: Dag 1

Visionsseminar Visionsseminar, marts 2019 :: Dag 1 Visionsseminar 2019 Visionsseminar, 13.-14. marts 2019 :: Dag 1 Velkommen Velkommen Morgendagens program Eksterne oplæg Visionsseminar, 13.-14. marts 2019 :: Dag 1 Paneldebat og spørgsmål Visionsseminar,

Læs mere

Godkendelse af status og tidsplan for Affaldsplan 2020

Godkendelse af status og tidsplan for Affaldsplan 2020 Punkt 2. Godkendelse af status og tidsplan for Affaldsplan 2020 2019-024287 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at godkender som foreløbigt plangrundlag Status på Aalborg uden Affald Forslag til

Læs mere

TÆTTERE PÅ DET GODE LIV vordingborg.dk. Politik for NATUR OG MILJØ

TÆTTERE PÅ DET GODE LIV vordingborg.dk. Politik for NATUR OG MILJØ TÆTTERE PÅ DET GODE LIV vordingborg.dk Politik for NATUR OG MILJØ VISION Kommunens overordnede natur- og miljøvision: Vordingborg Kommune har et smukt kystlandskab og en mangfoldig natur, der får kommunen

Læs mere

BÆREDYGTIGE SAMMENHÆNGE. Agenda 21-strategi for 2016-2019 UDKAST

BÆREDYGTIGE SAMMENHÆNGE. Agenda 21-strategi for 2016-2019 UDKAST BÆREDYGTIGE SAMMENHÆNGE Agenda 21-strategi for 2016-2019 UDKAST INDHOLD FORORD FORORD 3 _ RESUMÉ 5 BAGGRUND 7 PRINCIPPER 8 VISION 8 FORMÅL 8 CENTRALE MÅLSÆTNINGER OG KØBENHAVNERNES ROLLE 11 KLIMAAFTRYK:

Læs mere

Å rsplan for det lokale miljøarbejde

Å rsplan for det lokale miljøarbejde Å rsplan for det lokale miljøarbejde 2019-2020 Indledning Miljøpunkt Indre By & Christianshavn har med årsplan for det lokale miljøarbejde i 2019-2020 (med et perspektiv frem til 2022) skitseret en række

Læs mere

Det lokale miljøarbejde i 2014

Det lokale miljøarbejde i 2014 Det lokale miljøarbejde i 2014 Miljøpunkt Amager er i gang med at udarbejde årsplan for 2014. I den sammenhæng skal Miljø & Plan foretage en foreløbig prioritering af indsatserne, inden der fremlægges

Læs mere

Notat om borgerinddragelse

Notat om borgerinddragelse 13. maj Sagsbeh.:PS J.nr.: 00.15.10-G01-11-17 Vej Park og Miljø Notat om borgerinddragelse Som en del af arbejdet med at udforme en handlingsplan for, hvordan Frederiksberg skal integrere FNs verdensmål

Læs mere

Ta fremtiden tilbage! Et undervisningsforløb om at gå forrest i kampen for en mere bæredygtig fremtid

Ta fremtiden tilbage! Et undervisningsforløb om at gå forrest i kampen for en mere bæredygtig fremtid Ta fremtiden tilbage! Et undervisningsforløb om at gå forrest i kampen for en mere bæredygtig fremtid 1 Hvad er bæredygtighed? Kort øvelse, der aktiverer elevernes viden om bæredygtighed: Eleverne skriver

Læs mere

Forslag om fortsat forsøgsdrift af Reuse til og med første halvår 2018.

Forslag om fortsat forsøgsdrift af Reuse til og med første halvår 2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. september 2016 Fortsat forsøgsdrift af Reuse Forslag om fortsat forsøgsdrift af Reuse til og med første halvår 2018. 1. Resume Byrådet

Læs mere

Udvalgspolitik Lokaldemokratiudvalget

Udvalgspolitik Lokaldemokratiudvalget Udvalgspolitik 2019-22 Lokaldemokratiudvalget Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Vi er fælles om Kolding Kommune I vores kommune er der mange former for fællesskaber små som store. Fællesskaber,

Læs mere

Godkendelse af Ældre- og Handicapforvaltningens mål og indsatser Bæredygtighedsstrategi

Godkendelse af Ældre- og Handicapforvaltningens mål og indsatser Bæredygtighedsstrategi Punkt 5. Godkendelse af Ældre- og Handicapforvaltningens mål og indsatser Bæredygtighedsstrategi 2016-2020 2016-000983 Forvaltningen indstiller til, At Forvaltningens forslag til bæredygtighedsmål og -indsatser

Læs mere

Strategiplan Aalborg Renovation

Strategiplan Aalborg Renovation Strategiplan 2020-2023 Aalborg Renovation Udgiver: Aalborg Renovation Udgivelse: April 2019 Sagsnr.: 2019-014444 Dok.nr.: Titel: Strategiplan Aalborg Renovation 2020-2023 Foto: Tekst: Side 2 af 9 1. Kort

Læs mere

Naturkommuner Giv naturen plads

Naturkommuner Giv naturen plads Naturkommuner Giv naturen plads Ofte stillede spørgsmål 1. Hvad er formålet projektet? 2. Hvordan bliver man naturkommune? 3. Hvorfor er det vigtigt med en kommunal politik for natur og biodiversitet?

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

UDVIKLING AF FREDERIKSBERG HOSPITAL

UDVIKLING AF FREDERIKSBERG HOSPITAL UDVIKLING AF FREDERIKSBERG HOSPITAL Overordnet vision og delvisioner På Hospitalsområdet skaber vi et åbent, imødekommende, grønt og blandet byområde, hvor LIV og RO forenes i et bykvarter med bæredygtige

Læs mere

FÆLLESSKAB KØBENHAVN VISION FOR Københavns Kommune Teknik og Miljø

FÆLLESSKAB KØBENHAVN VISION FOR Københavns Kommune Teknik og Miljø FÆLLESSKAB KØBENHAVN VISION FOR 2025 Københavns Kommune Teknik og Miljø En by med liv, kant og ansvar Et København for mennesker Vi kan være stolte af København. Vi har skabt en by, hvor livskvaliteten

Læs mere

UDKAST v Det skal være nemt og sikkert at komme frem. Mobilitets- og Infrastrukturpolitik

UDKAST v Det skal være nemt og sikkert at komme frem. Mobilitets- og Infrastrukturpolitik UDKAST v. 04.04.2019 Det skal være nemt og sikkert at komme frem Mobilitets- og Infrastrukturpolitik 2018 2021 Godkendt af Byrådet den xx august 2019 En ny politik for Mobilitet og Infrastruktur Vi er

Læs mere

Kommissorium for 17, stk. 4 udvalg til udarbejdelse af Allerød Kommunes Miljø-, Energi-, og Naturstrategi.

Kommissorium for 17, stk. 4 udvalg til udarbejdelse af Allerød Kommunes Miljø-, Energi-, og Naturstrategi. Allerød Kommune Natur og Miljø Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Kommissorium for 17, stk. 4 udvalg til udarbejdelse af Allerød Kommunes Miljø-,

Læs mere

nationale kampagner om

nationale kampagner om Kommunikationsfond til nationale kampagner om genanvendelse Julie B. Svendsen og Björn Appelqvist Ressource- og Affaldsplan 2018 Ressourcerne skal udnyttes bedre Kvaliteten af ressourceudnyttelsen skal

Læs mere

UUUUJ - VI KØBER NÅD NYT

UUUUJ - VI KØBER NÅD NYT Verdensmålene som strategisk værktøj Seminar: Strategisk og praktisk kommunikation af FN's verdensmål i affaldssektoren LOTTE HANSEN, PARTNER HANSEN & ERSBØLL AGENDA UUUUJ - VI KØBER NÅD NYT MIN REJSE

Læs mere

Amager Vest Lokaludvalgs arbejde med københavnerinddragelse

Amager Vest Lokaludvalgs arbejde med københavnerinddragelse KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Sekretariatet for Amager Vest Lokaludvalg 18. januar 2019 Sagsnr. 2016-0350417 Amager Vest Lokaludvalgs arbejde med københavnerinddragelse Dokumentnr. 2016-0350417-15

Læs mere

Fremkommelighed i Amager Vest

Fremkommelighed i Amager Vest Fremkommelighed i Amager Vest I forbindelse med et projekt om fremkommelighed vil Amager Vest Lokaludvalg Miljøpunkt Amager gerne høre hvordan du oplever fremkommeligheden i din dagligdag i Amager Vest.

Læs mere

Briefing VækstHimmerland

Briefing VækstHimmerland Briefing VækstHimmerland Den 1. marts 2017 Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark - grøn omstilling som en nordjysk vækstmotor Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark NBE s FORMÅL

Læs mere

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG BORNHOLMERMÅL? Vi står på en brændende platform; vi skal sikre øens og samfundets bæredygtighed i dag og i morgen. Det er afgørende at vi forholde ros til den lokale bæredygtighed,

Læs mere

Orientering til Fysisk Plan maj 2015. Aktuelle projekter og aktiviteter i Miljøpunkt Amager

Orientering til Fysisk Plan maj 2015. Aktuelle projekter og aktiviteter i Miljøpunkt Amager Orientering til Fysisk Plan maj 2015 Aktuelle projekter og aktiviteter i Miljøpunkt Amager Klimatilpasning Vejledning Arbejdet med vejledningen til medfinansiering til grøn klimavej er stadig sat mere

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

GG strategi 17. august Forord

GG strategi 17. august Forord GG strategi 17. august 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og

Læs mere

Alternative veje til mere genbrug - via reparation

Alternative veje til mere genbrug - via reparation Alternative veje til mere genbrug - via reparation Lone Mikkelsen, seniorrådgiver i kemikalier Genbrugsaktiviteter med affald fra genbrugspladsen ; 21. juni 2016 Det Økologiske Råd Miljøorganisation der

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Klimaambassadørernes bidrag til 2030-panelets SDG-baseline

Klimaambassadørernes bidrag til 2030-panelets SDG-baseline Klimaambassadørernes bidrag til 2030-panelets SDG-baseline Opgaven fra 2030-panelet Klima Ambassadør Uddannelsen er et undervisningsforløb for københavnske 7. klasser. Uddannelsen inddrager eleverne i

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

SELVKØRENDE KØRETØJER SET FRA KØBENHAVNS KOMMUNE

SELVKØRENDE KØRETØJER SET FRA KØBENHAVNS KOMMUNE SELVKØRENDE KØRETØJER SET FRA KØBENHAVNS KOMMUNE / Anders Rody Hansen, Projektleder Teknik- og Miljøforvaltningen, København Kommune Elbilnetværksmøde for kommuner tirsdag d. 15. maj 2018 Selvkørende Køretøjer

Læs mere

gladsaxe.dk Fælles om Gladsaxe Gladsaxe Kommunes medborgerskabsstrategi

gladsaxe.dk Fælles om Gladsaxe Gladsaxe Kommunes medborgerskabsstrategi gladsaxe.dk Fælles om Gladsaxe Gladsaxe Kommunes medborgerskabsstrategi Forsidefoto: I 2018 har foreningen Lokal Agenda 21 med hjælp fra Gladsaxe Kommune startet et høslætlaug. Lauget slår med le en gang

Læs mere

VISION 2030 BYRÅDETS VORES BORGERE VORES VIRKSOMHEDER VORES FRIVILLIGE OG FORENINGER VORES BÆREDYGTIGE FREMTID

VISION 2030 BYRÅDETS VORES BORGERE VORES VIRKSOMHEDER VORES FRIVILLIGE OG FORENINGER VORES BÆREDYGTIGE FREMTID BYRÅDETS VISION 2030 VORES BORGERE VORES VIRKSOMHEDER VORES FRIVILLIGE OG FORENINGER VORES BÆREDYGTIGE FREMTID Vækst med vilje - vi skaber fremtiden og det gode liv sammen VISION 2030 I Faxe Kommune har

Læs mere

Bæredygtige sammenhænge. Agenda 21-strategi for

Bæredygtige sammenhænge. Agenda 21-strategi for Bæredygtige sammenhænge Agenda 21-strategi for 2016-2019 Indhold Forord 3 Resumé 5 Baggrund 7 Den historiske kontekst 7 Principper 8 Vision 8 Formål 8 Centrale målsætninger og københavnernes rolle 11 Klimaaftryk:

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Orientering om lokaludvalgenes varetagelse af det kommunalt støttede miljøarbejde 2014

Orientering om lokaludvalgenes varetagelse af det kommunalt støttede miljøarbejde 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget Orientering om lokaludvalgenes varetagelse af det kommunalt støttede miljøarbejde

Læs mere

Puljen til Grønne Ildsjæle - støttede projekter i 2014

Puljen til Grønne Ildsjæle - støttede projekter i 2014 Puljen til Grønne Ildsjæle - støttede projekter i 2014 Projekttitel Projektholder Tilskud (kr.) Maritime nyttehaver KBH Projektet vil øge benyttelsen af Københavns Havn til produktion af lokale fødevarer

Læs mere

- To mål videreføres direkte og fire mål videreføres delvist i Fællesskab København.

- To mål videreføres direkte og fire mål videreføres delvist i Fællesskab København. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om videreførelse af mål fra visionerne Miljømetropolen og Metropol for Mennesker til visionen

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

Reparation og genbrug af elektronik skal være trendy

Reparation og genbrug af elektronik skal være trendy Reparation og genbrug af elektronik skal være trendy Lone Mikkelsen, senior rådgiver Kemikalier Det Økologiske Råd 4. november 2014, DAKOFA-konference Det Økologiske Råd Miljøorganisation der arbejder

Læs mere

Årsplan for miljøarbejdet

Årsplan for miljøarbejdet Årsplan for miljøarbejdet 2017 Udgivet af miljøgruppen i Valby Lokaludvalg Foto: Dorte Grastrup-Hansen, Katrine Clausager Rich, Kirsten Henriksen og Peter Juul Indholdsfortegnelse 1. Forord side 4 2. Vision

Læs mere

Bo Rasmussen, Kommunaldirektør Gladsaxe Kommune 4. april 2019

Bo Rasmussen, Kommunaldirektør Gladsaxe Kommune 4. april 2019 Bo Rasmussen, Kommunaldirektør Gladsaxe Kommune 4. april 2019 Gladsaxestrategien 2018-22: Bæredygtig vækst og velfærd Gladsaxe en ambitiøs og fagligt stærk velfærds- og vækstkommune - gode forudsætninger

Læs mere

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Rapport udarbejdet af Deloitte om kommunernes kendskab til og arbejde med FN s verdensmål. Juni 2017 Vi vil inddrage verdensmålene i vores kerneopgaver.

Læs mere

Miljøpunkt Indre By Christianshavn ÅRSPLAN 2013

Miljøpunkt Indre By Christianshavn ÅRSPLAN 2013 Miljøpunkt Indre By ÅRSPLAN 2013 Indledning Formålet med Miljøpunktets virke er at støtte og udvikle det lokale miljøarbejde ved at inspirere og engagere borgere og erhvervsliv til aktivt at deltage i

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST Sendt pr. mail til

Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST Sendt pr. mail til Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST-774-00081 Sendt pr. mail til mst@mst.dk Dansk Affaldsforening Vodroffsvej 59, 1 DK - 1900 Frederiksberg C Telefon +45 72 31 20 70 danskaffaldsforening.dk

Læs mere