FF Skagen A/S Havnevagtvej 5, 9990 Skagen CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FF Skagen A/S Havnevagtvej 5, 9990 Skagen CVR-nr"

Transkript

1 Havnevagtvej 5, 9990 Skagen CVR-nr Årsrapport for 2017 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d Jens Stadum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Skagen Østre Strandvej Skagen Tel.: CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Koncernoplysninger m.v. 3 Koncernoversigt 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 6-8 Ledelsesberetning 9-14 Resultatopgørelse 15 Balance Egenkapitalopgørelse Koncernens pengestrømsopgørelse

3 Koncernoplysninger m.v. Selskabet Havnevagtvej Skagen Telefon: Telefax: Hjemmeside: Hjemsted: Frederikshavn CVR-nr.: Regnskabsår: Direktion Johannes Palsson Bestyrelse Jens Borup Henning Jensen Erik Rasmussen Karl Johnsson Odd Elisasen Benny Rasmussen Jan Nicolai Hansen Dan Brun Christensen Steve Sørensen Revision Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Pengeinstitutter Jyske Bank Danske Bank Spar Nord Bank Advokat HjulmandKaptain 3

4 Koncernoversigt Skagerak Pelagic A/S (100%) Handels Kompagniet Fiskerne A/S (100%) FF Handelsafdeling ApS (100%) FF Skagen Fond (61,88%) H.F. Industrifiskehandel ApS (100%) H.F. Transport & Fiskerhandel A/S (100%) Sweden Pelagic Västervik AB (50%) H F Transport Sp. z.o.o. (100%) Hirtshals Tanklager ApS (100%) Rygaard Fisketransport A/S (40%) Nordlab A/S (34,6%) Hanstholm Lossekompagni ApS (25%) 4

5 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret for. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og modervirksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr og resultatet af koncernens og modervirksomhedens aktiviteter samt af koncernens pengestrømme for regnskabsåret Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Skagen, den 6. marts 2018 Direktionen Johannes Palsson Bestyrelsen Jens Borup Formand Henning Jensen Erik Rasmussen Karl Johnsson Odd Elisasen Benny Rasmussen Jan Nicolai Hansen Dan Brun Christensen Steve Sørensen 5

6 Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til kapitalejeren i Konklusion Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for for regnskabsåret , der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter samt pengestrømme for koncernen for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af koncernregnskabet og årsregnskabet. Vi er uafhængige af koncernen og selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af koncernregnskabet og årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere koncernens og selskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere koncernen og selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 6

7 Den uafhængige revisors revisionspåtegning Revisors ansvar for revisionen af koncernregnskabet og årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af koncernregnskabet og årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af koncernens og selskabets interne kontrol. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om koncernens og selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i koncernregnskabet og årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at koncernen og selskabet ikke længere kan fortsætte driften. 7

8 Den uafhængige revisors revisionspåtegning Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af koncernregnskabet og årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om koncernregnskabet og årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. Opnår vi tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for de finansielle oplysninger for virksomhederne eller forretningsaktiviteterne i koncernen til brug for at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet. Vi er ansvarlige for at lede, føre tilsyn med og udføre koncernrevisionen. Vi er eneansvarlige for vores revisionskonklusion. Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af koncernregnskabet og årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med koncernregnskabet eller årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. Skagen, den 6. marts 2018 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Søren Rasmussen Statsaut. revisor MNE-nr. mne

9 Ledelsesberetning KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Hovedtal Beløb i t.dkk Resultat Nettoomsætning Bruttofortjeneste Resultat af primær drift Finansielle poster i alt Resultat før skat Årets resultat Balance Samlede aktiver Investeringer i materielle anlægsaktiver Egenkapital Pengestrømme Nettopengestrømme fra: Driften Investeringer Finansiering Årets pengestrømme

10 Ledelsesberetning Nøgletal Rentabilitet Egenkapitalens forrentning 23,1 % 5,3 % 42,1 % 34,3 % -48,3% Overskudsgrad 4,4 % 0,1 % 5,7 % 2,5 % -4,4% Afkastningsgrad 6,2 % 0,1 % 13,1 % 4,8 % -8,8% Soliditet Egenkapitalandel 18,9 % 17,6 % 27,5 % 20,9 % 12,3% Øvrige Antal medarbejdere (gns.) Definitioner af nøgletal Egenkapitalens forrentning: Overskudsgrad: Afkastningsgrad: Egenkapitalandel: Årets resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital Resultat af primær drift x 100 Nettoomsætning Resultat af primær drift x 100 Gennemsnitlige samlede aktiver Egenkapital ultimo x 100 Samlede aktiver 10

11 Ledelsesberetning Væsentligste aktiviteter er moderselskab i en koncern, der udover moderselskabet omfatter de 100% ejede datterselskaber Skagerak Pelagic A/S, FF Handelsafdeling ApS, Handels Kompagniet Fiskerne A/S, Hirtshals Tanklager ApS, H.F. Transport og Fiskehandel A/S og H.F. Industrifiskehandel ApS. Moderselskabets væsentligste aktivitet består i fremstilling og salg af fiskemel og fiskeolie. Skagerak Pelagic A/S væsentligste aktivitet består i fremstilling, forædling og salg af sildeprodukter. FF Handelsafdeling ApS driver handel og service samt anden beslægtet virksomhed. H.F. Transport og Industrihandel A/S driver handel med fiskeprodukter. H.F. Industrifiskehandel ApS s aktivitet består i at eje kapitalandele. Handels Kompagniet Fiskerne A/S har tidligere fungeret som salgsselskab for FF Skagen. I forbindelse med ændring af koncernens struktur består selskabets aktivitet fremover i salg af fiskeolie til dyr. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Selskabet opnåede i 2017 et overskud på t.dkk mod t.dkk i Koncernen har i indeværende regnskabsår, via sit 50% medejerskab i SweDen Pelagic, overtaget Nielsens Fiskeeksport A/S i Ålbæk. SweDen Pelagic havde før opkøbet af Nielsens Fiskeeksport produktion i Västervik og på Gotland, på østkysten og på Ellös på vestkysten af Sverige. Fabrikken på Ellös kom til i 2015, hvor SweDen Pelagic overtog forædlingsvirksomheden Poul Mattson, som fileterer og marinerer sild. Købet af Nielsens Fiskeeksport havde til formål at styrke SweDen Pelagic på det internationale marked for sildeprodukter. I efteråret 2017 overtog FF Skagen samtlige aktier i Skagerak Pelagic, som er Danmarks største producent af sild til human konsum. Med opkøbet af Nielsens Fiskeeksport og Skagerak Pelagic har FF Skagen fortsat udviklingen med at konsolidere forædlingsindustrien inden for sildeproduktion i Danmark. Efter opkøbet af Skagerak Pelagic har FF Skagen og Västkustfisk SVC indgået aftale om at fusionere Nielsens Fiskeeksport og Skagerak Pelagic med Skagerak Pelagic som det fortsættende selskab. Skagerak Pelagic vil i løbet af 2018 overtage den svenske koncern og bliver således moderselskab for aktiviteterne i Danmark og Sverige. Efter fusionen vil den danske og den svenske aktivitet være samlet i en koncern med FF Skagen som 70 pct. ejer og Västkustfisk SVC som 30 pct. ejer har på flere måder været et begivenhedsrigt år for FF Skagen, hvor koncernen i indeværende regnskabsår har forarbejdet tons råvarer til fiskemel og fiskeolie, hvoraf de tons er forarbejdet i Skagen, mens de tons er forarbejdet på fabrikken i Hanstholm. Endvidere har den økonomiske effekt af sidste års investeringer i produktionsudstyret i Skagen og Hanstholm vist sig at 11

12 Ledelsesberetning være helt på højde med det forventede startede med store fald i priserne på fiskemel og fiskeolie, og de reducerede priser resulterede i en øget efterspørgsel fra selskabets kunder. Året har således været præget af et meget højt aktivitetsniveau og en meget tilfredsstillende afsætning. Ledelsen anser årets resultat for værende tilfredsstillende. Årets resultat sammenholdt med forventet udvikling Koncernens resultat og økonomiske udvikling blev bedre end forventet ved årets start. Forventet udvikling Koncernen forventer at realisere et ordinært resultat for 2018, der er lavere end i Dette skyldes i al væsentlighed forventningen til lavere kvote på fiskearten tobis. Det forventes, at datterselskabet, Skagerak Pelagic A/S i 2018 vil blive fusioneret med SweDen Pelagic Aalbaek A/S. Opkrævning af told Skattemyndighederne har fremsendt krav til selskabet om efteropkrævning af told vedrørende import af fisk fra 3. lande for perioden 1. januar 2015 til 30. november 2017 på t.dkk Selskabet kan ikke anerkende SKATs krav, og bestrider, at der er baggrund for at foretage efteropkrævning af told. Sagen vil blive anket til Landsskatteretten ligesom selskabet overvejer at foreligge sagen for EU- Domstolen. Der henvises til note 17 for en nærmere beskrivelse af forholdet. Særlige risici Koncernens væsentligste driftsrisiko er knyttet til evnen til at være stærkt positioneret på de markeder og hos de kunder, hvor produkterne sælges, samt at sikre en til stadighed konkurrencedygtig produktionspris. Prisrisici Koncernens prisrisici knytter sig især til udviklingen i prisen på verdensmarkedet for fiskemel og fiskeolie samt markedet for sildeprodukter. Koncernens væsentligste råvare er fisk, og koncernen udsættes som følge af det volatile marked for en særlig risiko, idet prisstigninger ikke altid kan indregnes fuldt ud i prisen på de færdige produkter. Råvarerisici 12

13 Ledelsesberetning Koncernens udsættes som følge af reguleringer af fiskeriet med kvoter mv. for en særlig risiko. Nedskæringer og reguleringer i kvoterne for fiskerne kan derfor fra tid til anden medføre mangel på råvarer. Valutarisici Den betydelige handel i fremmed valuta påvirkes blandt andet af kurs- og renteudsving på de finansielle markeder. Kommercielle risici afdækkes blandt andet via termins-, options-, og swapforretninger samt fremtidige renteaftaler. Renterisici Den rentebærende gæld er hovedsageligt variabelt forrentet. En forskydning i renter vil kunne få indflydelse på årets resultat. Eksternt miljø Koncernen har i regnskabsåret fortsat bestræbelsen på at minimere miljøbelastningen fra koncernens produktion. Koncernen har endvidere udarbejdet grønt regnskab i henhold til lovgivningen. Forsknings- og udviklingsaktiviteter Der er ikke i året foretaget ekstraordinære forsknings- og udviklingsaktiviteter. Koncernen har dog, i lighed med foregående år, afholdt udgifter til forbedring og udvikling af sine produkter og processer i samarbejde med kunderne. Efterfølgende begivenheder Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet betydningsfulde hændelser. 13

14 Ledelsesberetning Samfundsansvar Koncernen har indført politik indeholdende retningslinjer, målsætninger og strategier, hvorefter der målrettet arbejdes med at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø, således at miljømæssige forhold tænkes ind i processen. Koncernen omsætter sin politik til handling gennem brug af ledelsessystemer og kontrolsystemer som opfølgning på arbejdsprocessen. Koncernen foretager løbende evaluering, der systematisk gennemgår og optimerer dets systemer. Som følge af arbejdet med samfundsansvar arbejder koncernen for, som minimum, at fastholde sit forholdsvis lave sygefravær, samt fortsat at kunne begrænse miljøbelastningen fra koncernens produktion. Koncernens selskaber har i øvrigt ingen formelle politikker for samfundsansvar, herunder for respekt for menneskerettigheder og reduktion af klimapåvirkning. Måltal for det underrepræsenterede køn Måltal for bestyrelsen Det er koncernens politik, at den procentvise andel af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen er på minimum samme niveau som den procentvise andel af det tilsvarende køn blandt FF Skagens aktionærer. Selskabet arbejder hen imod, at én person fra det underrepræsenterede køn kan indtræde i bestyrelsen i løbet af de næste 3 år, hvorefter målsætningen vil være opfyldt. Politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på øvrige ledelsesniveauer Det er koncernens politik at tilstræbe, så vidt muligt, en ligelig kønsmæssig fordeling ved besættelse af stillinger på øvrige ledelsesniveauer. 14

15 Resultatopgørelse Koncern Modervirksomhed Note t.dkk t.dkk t.dkk t.dkk 1 Nettoomsætning Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling Andre driftsindtægter Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Andre eksterne omkostninger Bruttofortjeneste Personaleomkostninger Resultat før af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver Resultat før finansielle poster Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder Andre finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Resultatdisponering 15

16 Balance AKTIVER Koncern Modervirksomhed Note t.dkk t.dkk t.dkk t.dkk Goodwill Immaterielle anlægsaktiver i alt Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver i alt Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Råvarer og hjælpematerialer Fremstillede varer og handelsvarer Varebeholdninger i alt Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavender hos associerede virksomheder Tilgodehavende selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Andre værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer og kapitalandele i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

17 Balance PASSIVER Koncern Modervirksomhed Note t.dkk t.dkk t.dkk t.dkk 13 Selskabskapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Egenkapital i alt Hensættelser til udskudt skat Hensatte forpligtelser i alt Gæld til realkreditinstitutter Gæld til øvrige kreditinstitutter Anden gæld Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Gæld til øvrige kreditinstitutter Modtagne forudbetalinger fra kunder Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Selskabsskat Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Afledte finansielle instrumenter 17 Eventualforpligtelser 18 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 19 Nærtstående parter 17

18 Egenkapitalopgørelse Beløb i t.dkk Selskabskapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Forslag til Overført udbytte for resultat regnskabsåret Koncern: Egenkapitalopgørelse for Saldo pr Kapitalforhøjelse Dagsværdiregulering af sikringsinstrumenter Køb af egne kapitalandele Salg af egne kapitalandele Betalt udbytte Øvrige egenkapitalbevægelser Skat af egenkapitalbevægelser Forslag til resultatdisponering Saldo pr Egenkapitalopgørelse for Saldo pr Valutakursregulering af udenlandske virksomheder Dagsværdiregulering af sikringsinstrumenter Skat af egenkapitalbevægelser Forslag til resultatdisponering Saldo pr

19 Egenkapitalopgørelse Beløb i t.dkk Selskabskapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Forslag til Overført udbytte for resultat regnskabsåret Moder: Egenkapitalopgørelse for Saldo pr Nettoeffekt ved fusion og virksomhedskøb Korrigeret saldo pr Kapitalforhøjelse Dagsværdiregulering af sikringsinstrumenter Køb af egne kapitalandele Salg af egne kapitalandele Betalt udbytte Øvrige egenkapitalbevægelser Skat af egenkapitalbevægelser Forslag til resultatdisponering Saldo pr Egenkapitalopgørelse for Saldo pr Valutakursregulering af udenlandske virksomheder Dagsværdiregulering af sikringsinstrumenter Øvrige egenkapitalbevægelser Skat af egenkapitalbevægelser Forslag til resultatdisponering Saldo pr

20 Koncernens pengestrømsopgørelse Note t.dkk t.dkk Årets resultat Reguleringer Forskydning i driftskapital Varebeholdninger Tilgodehavender Leverandører af varer og tjenesteydelser Andre driftsafledte gældsforpligtelser Pengestrømme fra drift før finansielle poster Modtagne renteindtægter og lignende indtægter Betalte renteomkostninger og lignende omkostninger Betalt selskabsskat Pengestrømme fra driften Køb af immaterielle anlægsaktiver Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Køb af finansielle anlægsaktiver Salg af finansielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringer Køb af egne kapitalandele Salg af egne kapitalandele Kapitaltilførsel Betalt udbytte Optagelse af gæld til realkreditinstitutter Afdrag på gæld til realkreditinstitutter Optagelse af gæld til kreditinstitutter Afdrag af gæld til kreditinstitutter Pengestrømme fra finansiering Årets samlede pengestrømme Likvide beholdninger ved årets begyndelse Kortfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter ved årets begyndelse Likvide beholdninger ved årets slutning Likvide beholdninger ved årets slutning specificeres således: Likvide beholdninger Kortfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter I alt

21 Koncern Modervirksomhed t.dkk t.dkk t.dkk t.dkk 1. Nettoomsætning Der gives nedenfor oplysninger om nettoomsætningens fordeling på aktiviteter og geografiske markeder. Segmentoplysningerne er udarbejdet i overensstemmelse med selskabets regnskabspraksis og følger selskabets interne økonomistyring. Nettoomsætningen fordeler sig således på aktiviteter: Fiskemel og fiskeolie Konsumfisk Øvrigt I alt Nettoomsætningen fordeler sig således på geografiske markeder: Indland Udland I alt Personaleomkostninger Lønninger Pensioner Andre omkostninger til social sikring Andre personaleomkostninger I alt Gennemsnitligt antal beskæftigede i året Vederlag til ledelsen: Vederlag til direktion og bestyrelse

22 Koncern Modervirksomhed t.dkk t.dkk t.dkk t.dkk 3. Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor Lovpligtig revision af årsregnskabet Andre erklæringsopgaver med sikkerhed Skatterådgivning Andre ydelser I alt Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Resultatandele fra tilknyttede virksomheder Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder Resultatandele fra associerede virksomheder Finansielle indtægter Renter, tilknyttede virksomheder Øvrige finansielle indtægter I alt

23 Koncern Modervirksomhed t.dkk t.dkk t.dkk t.dkk 7. Finansielle omkostninger Renter, tilknyttede virksomheder Øvrige finansielle omkostninger i alt I alt Resultatdisponering Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat I alt Immaterielle anlægsaktiver Beløb i t.dkk Goodwill Koncern: Kostpris pr Tilgang i året Kostpris pr Af- og nedskrivninger pr Afskrivninger i året Af- og nedskrivninger pr Regnskabsmæssig værdi pr

24 10. Materielle anlægsaktiver Beløb i t.dkk Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under udførelse Koncern: Kostpris pr Tilgang i året Afgang i året Kostpris pr Af- og nedskrivninger pr Afskrivninger i året Årets af- og nedskrivninger på afhændede aktiver Af- og nedskrivninger pr Regnskabsmæssig værdi pr Regnskabsmæssig værdi af finansielt leasede aktiver pr Modervirksomhed: Kostpris pr Tilgang i året Afgang i året Kostpris pr Af- og nedskrivninger pr Afskrivninger i året Årets af- og nedskrivninger på afhændede aktiver Af- og nedskrivninger pr Regnskabsmæssig værdi pr

25 11. Kapitalandele Beløb i t.dkk Kapitalandele i tilknyttede virksom- associerede virk- Kapitalandele i heder somheder Koncern: Kostpris pr Tilgang i året Kostpris pr Opskrivninger pr Valutakursregulering af udenlandske virksomheder Årets resultat fra kapitalandele Opskrivninger pr Regnskabsmæssig værdi pr Goodwill ved første indregning af kapitalandele målt til indre værdi 0 0 Modervirksomhed: Kostpris pr Tilgang i året Kostpris pr Opskrivninger pr Valutakursregulering af udenlandske virksomheder Årets resultat fra kapitalandele Udbytte relateret til kapitalandele Dagsværdiregulering af sikringsinstrumenter Opskrivninger pr Regnskabsmæssig værdi pr I regnskabsposten indgår goodwill pr med Goodwill ved første indregning af kapitalandele målt til indre værdi

26 11. Kapitalandele - fortsat - Navn og hjemsted: Ejerandel Egenkapital t.dkk Årets resultat t.dkk Dattervirksomheder: Skagerak Pelagic A/S, Frederikshavn 100% Handels Kompagniet Fiskerne A/S, Frederikshavn 100% FF Handelsafdeling ApS, Frederikshavn 100% H.F. Transport & Fiskehandel A/S, Hjørring 100% H.F. Industrifiskehandel ApS, Frederikshavn 100% Hirtshals Tanklager ApS, Hjørring 100% H F Transport Sp. z.o.o., Koszalin, Polen 100% Associerede virksomheder: Sweden Pelagic Västervik AB, Västervik, Sverige 50% Nordlab A/S, Frederikshavn 35% Hanstholm Lossekompagni ApS, Norddjurs 25% Rygaard Fisketransport A/S, Norddjurs 40% Koncern Modervirksomhed t.dkk t.dkk t.dkk t.dkk 12. Periodeafgrænsningsposter Forudbetalte omkostninger

27 13. Selskabskapital Selskabskapitalen består af: Antal Pålydende værdi i alt t.dkk Aktiekapital A Aktiekapital D I alt Koncern Modervirksomhed t.dkk t.dkk t.dkk t.dkk 14. Udskudt skat Udskudt skat pr Tilgang ved fusion og køb af virksomhed Udskudt skat indregnet i resultatopgørelsen Udskudt skat pr

28 15. Langfristede gældsforpligtelser Beløb i t.dkk Afdrag første år Restgæld efter 5 år Gæld i alt Gæld i alt Koncern: Gæld til realkreditinstitutter Gæld til øvrige kreditinstitutter Anden gæld I alt Modervirksomhed: Gæld til øvrige kreditinstitutter Anden gæld I alt Afledte finansielle instrumenter Koncernen: Som led i sikring af indregnede og ikke-indregnede transaktioner anvender koncernen sikringsinstrumenter såsom valutaterminskontrakter, valutaoptioner samt rente og valutaswaps. Koncernen har indgået rente- og valutaswaps til sikring af fremtidige rentebetalinger på variabelt forrentede lån. Markedsværdien af disse udgør pr. 31. december 2017 en negativ værdi på t.dkk 2.291, som er indregnet i balancen. Årets regulering er indregnet direkte på egenkapitalen. Herudover har koncernen indgået valutaterminsforretninger i NOK, JPY og USD til sikring af køb og salg. I forhold til terminskursen på balancedagen har kontrakterne en negativ værdi på t.dkk 7.233, hvoraf t.dkk vedrører dagsværdisikring, mens t.dkk vedrører sikring af fremtidige transaktioner. Reguleringen af dagsværdisikringen er ført i resultatopgørelsen under finansielle poster, mens regulering af sikring af fremtidige transaktioner er ført direkte på egenkapitalen. Modervirksomheden: Som led i sikring af indregnede og ikke-indregnede transaktioner anvender modervirksomheden sikringsinstrumenter såsom valutaterminskontrakter samt renteswaps. 28

29 Selskabet har indgået renteswap til sikring af fremtidige rentebetalinger på variabelt forrentede lån. Markedsværdien af disse udgør pr. 31. december 2017 en negativ værdi på t.dkk 1.898, som er indregnet i balancen. Årets regulering er indregnet direkte på egenkapitalen. Herudover har selskabet indgået valutaterminsforretninger i NOK til sikring af køb. I forhold til terminskursen på balancedagen har kontrakterne en negativ værdi på t.dkk 8.435, hvoraf t.dkk vedrører dagsværdisikring, mens t.dkk vedrører sikring af fremtidige transaktioner. Reguleringen af dagsværdisikringen er ført i resultatopgørelsen under finansielle poster, mens regulering af sikring af fremtidige transaktioner er ført direkte på egenkapitalen. 17. Eventualforpligtelser Koncernen: Leasingforpligtelser Koncernen har indgået leasingkontrakter med en restløbetid på 28 måneder og en gennemsnitlig ydelse på t.dkk 43, i alt t.dkk Kautionsforpligtelser Koncernen har stillet selvskyldnerkaution for associerede virksomheders gæld til kreditinstitutter. Kautionen er maksimeret til t.dkk Associerede virksomheders gæld til omfattede kreditinstitutter udgør på balancedagen t.dkk Andre eventualforpligtelser Koncernen har tilbagebetalingsforpligtelse vedrørende modtagne tilskud til anlægsinvesteringer. Såfremt koncernen afhænder anlægsaktiver, hvortil der er ydet investeringstilskud, kan koncernen blive pålagt delvist at tilbagebetale tilskud modtaget inden for de seneste 5 år. Pr. 31. december 2017 andrager det maksimale beløb, der kan kræves tilbagebetalt t.dkk Skattemyndighederne har fremsendt krav til selskabet om efteropkrævning af told vedrørende import af fisk fra 3. lande for perioden 1. januar 2015 til 30. november 2017 på t.dkk Selskabet kan ikke anerkende SKATs krav, og bestrider, at der er baggrund for at foretage efteropkrævning af told. Sagen vedrører fortoldning af fisk fra 3. lande. Ved fortoldning af fisk fra 3. lande har selskabet betragtet industrifisk, som eksempelvis blåhvilling, som animalske produkter, ikke andetsteds tariferet, uegnede til menneskeføde. Begrebet egnet/uegnet som menneskeføde er ikke defineret i toldtariffen, og til afklaring af begrebet må der derfor ses på relevante bestemmelser i fødevarelovgivningen og handelsnormer for fiskerivarer, i hvilken lovgivning der fastsættes kriterier for, hvornår en fisk anses som egnet til menneskeføde. 29

30 Selskabets samlede konklusion er, at skattemyndighederne har behandlet sagen uden tilstrækkelig hensyntagen til de for fødevarer gældende regler, og SKAT har i vidt omfang set bort fra adskillige EU forordninger, der gælder for fødevareområdet. Desuden har SKAT ikke gennemført en retssikker prøveudtagning og analyse, som heller ikke opfylder EU s forordninger og gældende retspraksis. Samlet har SKAT, efter selskabets opfattelse, ikke ført noget holdbart bevis for, at selskabet har anvendt forkerte varekoder i forbindelse med fortoldning af fisk fra 3. lande. Sagen vil blive anket til Landsskatteretten ligesom selskabet overvejer at foreligge sagen for EU- Domstolen. Modervirksomheden: Kautionsforpligtelser Selskabet har stillet selvskyldner kaution for tilknyttede virksomheders gæld til kreditinstitutter. Kautionen er ulimiteret. Tilknyttede virksomheders gæld til omfattede kreditinstitutter udgør på balancedagen t.dkk Selskabet har stillet selvskyldner kaution for associerede virksomheders gæld til kreditinstitutter. Kautionen er maksimeret til t.dkk Associerede virksomheders gæld til omfattede kreditinstitutter udgør på balancedagen t.dkk Andre eventualforpligtelser Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber i koncernen og hæfter solidarisk og ubegrænset for selskabsskatter og eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber. Den samlede kendte skatteforpligtelse for de sambeskattede selskaber udgør t.dkk på balancedagen, hvoraf t.dkk er indregnet i balancen. Hæftelsen omfatter derudover eventuelle senere korrektioner til den opgjorte skatteforpligtelse som konsekvens af ændringer til sambeskatningsindkomsten mv. Moderselskabet har ingen øvrige eventualforpligtelser, udover den omtalte sag vedrørende toldmæssig behandling af fisk, som er omtalt ovenfor. 18. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Koncernen: Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter t.dkk er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi udgør t.dkk Af selskabets øvrige materielle anlægsaktiver skønnes t.dkk at være omfattet af pantsætningen 30

31 til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter. Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter har koncernen afgivet ejerpantebreve på DKK 218,5 mio. og skadesløsbreve på DKK 61,2 mio. med pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr udgør ca. DKK 248,4 mio. samt øvrige materielle anlægsaktiver, hvis regnskabsmæssige værdi pr udgør ca. DKK 259,2 mio. Herudover har koncernen udstedt ejerpantebreve på DKK 24,5 mio., der giver pant i en del af koncernens materielle anlægsaktiver, hvis samlede regnskabsmæssige værdi udgør ca. DKK 2,2 mio. Ejerpantebrevene er deponeret til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter. Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter har koncernen afgivet virksomhedspant på DKK 443 mio. Virksomhedspantet omfatter pr følgende aktiver til regnskabsmæssig værdi: Andre anlæg, driftsmateriel og inventar t.dkk Varebeholdninger t.dkk Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, t.dkk Modervirksomheden: Selskabet har udstedt ejerpantebreve på i alt t.dkk 117,53 mio. og skadesløsbreve på DKK 61,2 mio., der giver pant i grunde og bygninger med en regnskabsmæssig værdi på t.dkk samt øvrige materielle anlægsaktiver, hvis regnskabsmæssige værdi udgør t.dkk Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter har selskabet afgivet virksomhedspant på DKK 300 mio. Virksomhedspantet omfatter pr følgende aktiver til regnskabsmæssig værdi: Produktionsanlæg, andre anlæg, driftsmateriel og inventar t.dkk Varebeholdninger t.dkk Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, t.dkk Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter har selskabet pantsat kapitalandele i tilknyttede virksomheder, hvis regnskabsmæssige værdi udgør t.dkk

32 19. Nærtstående parter Bestemmende indflydelse Grundlag for indflydelse FF Skagen Fond, Skagen Kapitalejer Der oplyses ikke om transaktioner med nærtstående parter, da alle transaktioner er gennemført på normale markedsvilkår. I indeværende regnskabsår har der ikke været transaktioner med FF Skagen Fond. Vederlag til ledelsen fremgår af note 2. Personaleomkostninger. Koncern t.dkk t.dkk 20. Reguleringer til pengestrømsopgørelse Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Skat af årets resultat Øvrige reguleringer I alt

33 21. Anvendt regnskabspraksis GENERELT Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for store koncerner og virksomheder i regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. KONCERNREGNSKAB Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden og dens dattervirksomheder, hvori modervirksomheden direkte eller indirekte besidder mere end 50% af stemmerettighederne, eller gennem aftaler har en bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen besidder kapitalandele, mellem 20% og 50% af stemmerettighederne og udøver betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, betragtes som associerede virksomheder. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, aflægges i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. Koncernregnskabet er udarbejdet som et sammendrag af regnskaber for modervirksomheden og dattervirksomhederne ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Ved konsolideringen er der foretaget eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, besiddelser af kapitalandele, interne mellemværender og udbytter samt gevinster og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder i det omfang, de underliggende aktiver og forpligtelser ikke er realiserede. 33

34 21. Anvendt regnskabspraksis - fortsat - VIRKSOMHEDSSAMMENSLUTNINGER Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes fra erhvervelsestidspunktet henholdsvis stiftelsestidspunktet. Erhvervelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor der opnås kontrol over virksomheden. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes frem til afståelses- henholdsvis afviklingstidspunktet. Afståelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden overgår til tredjemand. Ved erhvervelse af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerbare aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på erhvervelsestidspunktet. Skatteeffekten af de foretagne omvurderinger indregnes. Kostprisen for kapitalandelene i de erhvervede virksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes dagsværdi af nettoaktiver på det tidspunkt, hvor koncernforholdet blev etableret. Den på erhvervelsestidspunktet opgjorte goodwill (positivt forskelsbeløb) indregnes i koncernregnskabet under immaterielle anlægsaktiver og i modervirksomhedens balance under kapitalandele i dattervirksomheder. Goodwill afskrives lineært efter en individuel vurdering af aktivets brugstid. Brugstiden for goodwill er fastsat til 5-8 år under hensyntagen til de forventede fremtidige nettoindtægter fra den virksomhed, som goodwill er knyttet til. Goodwill fra erhvervede virksomheder reguleres indtil udgangen af året efter anskaffelsen. Gevinster eller tab ved afhændelse af dattervirksomheder opgøres som forskellen mellem afhændelsessummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver på salgstidspunktet inkl. ikke afskrevet goodwill samt forventede omkostninger til salg eller afvikling. For sammenslutninger af virksomheder underlagt den samme interesses kontrol anvendes sammenlægningsmetoden. Sammenlægningen anses for gennemført med tilbagevirkende kraft med tilpasning af sammenligningstal. Sammenlægningsmetoden er i regnskabsåret anvendt i forbindelse med fusion mellem og FF Hanstholm A/S. VALUTA Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller 34

35 21. Anvendt regnskabspraksis - fortsat - indregning i seneste årsrapport indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ikke monetære aktiver, der er erhvervet i fremmed valuta, omregnes til historiske valutakurser. Ved indregning af udenlandske dattervirksomheder og associerede virksomheder, der er selvstændige enheder, omregnes resultatopgørelserne til transaktionsdagens kurser eller tilnærmede gennemsnitlige valutakurser. Balanceposterne omregnes til balancedagens valutakurser. Valutakursreguleringer, opstået ved omregning af egenkapitaler ved årets begyndelse til balancedagens valutakurser og ved omregning af resultatopgørelser fra gennemsnitskurser til balancedagens valutakurser, indregnes direkte i egenkapitalen. Kursregulering af mellemværender med selvstændige udenlandske dattervirksomheder og associerede virksomheder, der måles efter indre værdis metode og hvor mellemværendet anses for en del af den samlede investering, indregnes direkte i egenkapitalen. Ved afhændelse af de selvstændige udenlandske enheder indregnes de akkumulerede valutakursdifferencer i resultatopgørelsen. AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning til kostpris. Efterfølgende måles de til dagsværdi og indregnes i andre tilgodehavender henholdsvis anden gæld. Dagsværdiregulering af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse (dagsværdisikring), indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Dagsværdiregulering af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige pengestrømme (pengestrømssikring), indregnes i egenkapitalen. Medfører den sikrede transaktion indregning af et aktiv eller en forpligtelse, indregnes den akkumulerede dagsværdiregulering af sikringsinstrumentet, som tidligere er indregnet i egenkapitalen, i kostprisen for aktivet eller forpligtelsen. Medfører den sikrede transaktion indregning af en indtægt eller en omkostning, indregnes den akkumulerede dagsværdiregulering af sikringsinstrumentet, som tidligere er indregnet i egenkapitalen, sammen med den sikrede indtægt eller omkostning. Hvis den sikrede transaktion ikke længere forventes at finde sted, ophører behandlingen som pengestrømssikring, og den akkumulerede dagsværdiregulering af sikringsinstrumentet overføres til resultatopgørelsen under andre finansielle poster. Hvis den sikrede transaktion fortsat forventes at finde sted, men betingelserne for pengestrømssikring ikke længere er opfyldt, ophører behandlingen som sikring, og den akkumulerede dagsværdiregulering af sikringsinstrumentet forbliver under egenkapitalen, indtil transaktionen finder sted. 35

36 21. Anvendt regnskabspraksis - fortsat - Dagsværdiregulering af afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som regnskabsmæssig sikring, indregnes løbende i resultatopgørelsen under andre finansielle poster. LEASINGKONTRAKTER Leasingkontrakter vedrørende aktiver, hvor selskabet har alle væsentlige fordele og risici forbundet med ejendomsretten over aktivet (finansielle leasingkontrakter), indregnes i balancen. Finansielt leasede aktiver og dertilhørende leasingforpligtelser måles ved første indregning til dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser, hvis denne er lavere. Finansielt leasede aktiver behandles efterfølgende som øvrige tilsvarende aktiver. Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser. Efter første indregning måles leasingforpligtelser til amortiseret kostpris, hvorefter leasingydelsens rentedel indregnes i resultatopgørelsen over leasingperioden. Leasingydelser vedrørende operationelle leasingkontrakter indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden. RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret, og når salgsbeløbet kan opgøres pålideligt og forventes indbetalt. Nettoomsætning måles til dagsværdi og opgøres ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjemand samt med fradrag af rabatter. Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling omfatter årets reguleringer af lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, herunder nedskrivninger på lagerbeholdninger af færdigvarer og varer under fremstilling i det omfang, de ikke overstiger normale nedskrivninger. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder lejeindtægter, negativ goodwill og gevinster ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver. 36

Næss Invest ApS. Årsrapport for CVR-nr Næsset Horsens

Næss Invest ApS. Årsrapport for CVR-nr Næsset Horsens Næss Invest ApS Næsset 13 8700 Horsens CVR-nr. 26 53 44 61 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05 2018 Benthe Midtgaard Dirigent Næss

Læs mere

Ejendomsselskabet af 12. december 2013 IVS. Årsrapport for 2016

Ejendomsselskabet af 12. december 2013 IVS. Årsrapport for 2016 Ejendomsselskabet af 12. december 2013 IVS Mariane Thomsens Gade 1C, 3, 8000 Aarhus C Årsrapport for 2016 CVR-nr. 35 80 82 21 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

K/S Wind Partner 24 Københavnsvej 4, 4000 Roskilde CVR-nr

K/S Wind Partner 24 Københavnsvej 4, 4000 Roskilde CVR-nr Københavnsvej 4, 4000 Roskilde CVR-nr. 29 21 87 06 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.05.18 Kristian Månsson Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

HIGH CLASS RACING ApS

HIGH CLASS RACING ApS HIGH CLASS RACING ApS Følfodvej 3 9310 Vodskov Årsrapport 1. juli 2016-30. juni 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2017 Søren Fjorback Dirigent

Læs mere

Inpay International Holding ApS. Årsrapport for 2016

Inpay International Holding ApS. Årsrapport for 2016 Inpay International Holding ApS Store Kongensgade 40 H, 1264 København K Årsrapport for 2016 CVR-nr. 36 03 40 68 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2017

Læs mere

Kapital 31/8 ApS. Sødalsparken 18, 8220 Brabrand. Årsrapport for 2016/17. (regnskabsår 28/ /8 2017) CVR-nr

Kapital 31/8 ApS. Sødalsparken 18, 8220 Brabrand. Årsrapport for 2016/17. (regnskabsår 28/ /8 2017) CVR-nr Kapital 31/8 ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 37 77 72 85 Årsrapport for 2016/17 (regnskabsår 28/4 2016 31/8 2017) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

IA Invest ApS. Årsrapport for 2016/17

IA Invest ApS. Årsrapport for 2016/17 IA Invest ApS Vestervangen 6, Skt Klemens, 5260 Odense S Årsrapport for 2016/17 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 32 83 91 34 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2017/18

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2017/18 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2017/18 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Fyrværco Import A/S Niels Bohrs Vej 24, 8670 Låsby

Fyrværco Import A/S Niels Bohrs Vej 24, 8670 Låsby Fyrværco Import A/S Niels Bohrs Vej 24, 8670 Låsby CVR-nr. 21 48 42 02 Årsrapport 1. juni 2017-31. maj 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. oktober

Læs mere

Skovby Invest A/S Frichsvej 43, 8464 Galten CVR-nr

Skovby Invest A/S Frichsvej 43, 8464 Galten CVR-nr Frichsvej 43, 8464 Galten CVR-nr. 17 79 20 08 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.16-31.08.17 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 17.01.18 Johannes Tyge Petersen Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Blyde Holding ApS. Årsrapport for 2017

Blyde Holding ApS. Årsrapport for 2017 Blyde Holding ApS Sørupvej 72, 3480 Fredensborg Årsrapport for 2017 CVR-nr. 28 15 98 89 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/6 2018 Jørgen Nielsen Dirigent

Læs mere

Calum Gug K/S Strandvejen 3, 9000 Aalborg CVR-nr

Calum Gug K/S Strandvejen 3, 9000 Aalborg CVR-nr Strandvejen 3, 9000 Aalborg CVR-nr. 27 92 11 67 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 26.04.18 Cato Peter M. Barslund Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Nordisk Vindkraft A/S Holgersgade Nykøbing M CVR-nr Årsrapport 2017

Nordisk Vindkraft A/S Holgersgade Nykøbing M CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Nordisk Vindkraft A/S Holgersgade 1 7900 Nykøbing

Læs mere

SU II ApS. Årsrapport for Langelinie 27, 5230 Odense M. CVR-nr

SU II ApS. Årsrapport for Langelinie 27, 5230 Odense M. CVR-nr SU II ApS Langelinie 27, 5230 Odense M Årsrapport for 2017 CVR-nr. 25 56 90 83 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/05 2018 Sune Uhrenholt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Thybo Biler ApS. Årsrapporten for 2017

Thybo Biler ApS. Årsrapporten for 2017 Hjulmagervej 2 7700 Thisted CVR-nr. 25 59 38 71 Årsrapporten for 2017 Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06 2018 Henning Emil Mikkelsen

Læs mere

Vitta Lysgaard Holding III ApS Maltegårdsvej 24 E, 2820 Gentofte CVR-nr

Vitta Lysgaard Holding III ApS Maltegårdsvej 24 E, 2820 Gentofte CVR-nr Maltegårdsvej 24 E, 2820 Gentofte CVR-nr. 35 39 27 18 Årsrapport for 2018 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 26.03.19 Sara Lysgaard Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Fornax Capital Danmark A/S Haderslevvej 36, 6000 Kolding CVR-nr

Fornax Capital Danmark A/S Haderslevvej 36, 6000 Kolding CVR-nr Haderslevvej 36, 6000 Kolding CVR-nr. 38 73 22 42 Årsrapport for regnskabsåret 08.06.17-31.12.17 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.06.18 Henrik Svane Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Mobile Support K/S. Strandboulevarden 151, 2., 2100 København. Årsrapport for. 1. januar december 2016

Mobile Support K/S. Strandboulevarden 151, 2., 2100 København. Årsrapport for. 1. januar december 2016 Mobile Support K/S Strandboulevarden 151, 2., 2100 København Årsrapport for 1. januar - 31. december 2016 CVR-nr. 36 54 16 28 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LTH Holding 1 ApS. Årsrapport for 2017

LTH Holding 1 ApS. Årsrapport for 2017 LTH Holding 1 ApS c/o Basisbank, Teglholm Allé 15, 2450 København SV Årsrapport for 2017 CVR-nr. 37 26 22 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/4 2018

Læs mere

HOLDINGSELSKABET HK ApS

HOLDINGSELSKABET HK ApS HOLDINGSELSKABET HK ApS Skovbrynet 8 8000 Aarhus C Årsrapport 1. oktober 2016-30. september 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2018 Henrik Axel

Læs mere

MCS Invest Fond 1 K/S

MCS Invest Fond 1 K/S Navervej 16 C, 7000 Fredericia CVR-nr. 36 46 46 90 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/06 2018 Henrik

Læs mere

Ann Holding, Viborg ApS. Egeskovvej 19, 8800 Viborg. Årsrapport for

Ann Holding, Viborg ApS. Egeskovvej 19, 8800 Viborg. Årsrapport for Østergade 130 DK-6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 36 56 05 09 Ann Holding, Viborg ApS Egeskovvej 19, 8800 Viborg Årsrapport for 2017 CVR-nr. 39 05 61 86 Årsrapporten

Læs mere

DS STAAL Holding ApS D S Industrivej 6, 9500 Hobro CVR-nr

DS STAAL Holding ApS D S Industrivej 6, 9500 Hobro CVR-nr D S Industrivej 6, 9500 Hobro CVR-nr. 37 31 64 31 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.17-30.06.18 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 13.11.18 Ole Kjærsgaard Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Formue Nord Globale Aktier A/S Nytorv 11, 4. sal, 9000 Aalborg CVR-nr

Formue Nord Globale Aktier A/S Nytorv 11, 4. sal, 9000 Aalborg CVR-nr Nytorv 11, 4. sal, 9000 Aalborg CVR-nr. 37 27 21 40 Årsrapport for regnskabsåret 02.12.15-31.12.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære Årsrapporten generalforsamling, er godkendt på d. den 08.02.17

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

2E Bolig Projektsalg ApS Vossvej 27, 9000 Aalborg CVR-nr

2E Bolig Projektsalg ApS Vossvej 27, 9000 Aalborg CVR-nr Vossvej 27, 9000 Aalborg CVR-nr. 38 68 95 25 Årsrapport for regnskabsåret 01.06.17-30.09.17 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 05.02.18 Jesper Skovsgaard Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Byggeselskabet Universitetsparken Ejerlejligheder ApS Søndre Skovvej 66, 9000 Aalborg CVR-nr

Byggeselskabet Universitetsparken Ejerlejligheder ApS Søndre Skovvej 66, 9000 Aalborg CVR-nr Byggeselskabet Universitetsparken Ejerlejligheder ApS Søndre Skovvej 66, 9000 Aalborg CVR-nr. 28 98 20 62 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.15-30.09.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling,

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2018

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2018 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

CFH Holding ApS Skovagervej Charlottenlund CVR-nr Årsrapport 2016

CFH Holding ApS Skovagervej Charlottenlund CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk CFH Holding ApS Skovagervej 6

Læs mere

BILLIG VENTILATION ApS

BILLIG VENTILATION ApS BILLIG VENTILATION ApS Søparken 16 6650 Brørup Årsrapport 1. juli 2016-30. juni 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/12/2017 Kim Pedersen Dirigent Side

Læs mere

VPK Fond I K/S. Årsrapport for Rugaards Skovvej 36, c/o Jon Erik Risvig, DK Ry 24/ CVR-nr

VPK Fond I K/S. Årsrapport for Rugaards Skovvej 36, c/o Jon Erik Risvig, DK Ry 24/ CVR-nr Rugaards Skovvej 36, c/o Jon Erik Risvig, DK- 8680 Ry CVR-nr. 37 67 01 62 Årsrapport for 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/4-2019 Klaus Bülow Davidsen

Læs mere

JA Holding 5 ApS. c/o Rødovre Centrum Rødovre Centrum 1R, Rødovre. CVR-nr Årsrapport for 2018 (21.

JA Holding 5 ApS. c/o Rødovre Centrum Rødovre Centrum 1R, Rødovre. CVR-nr Årsrapport for 2018 (21. Crowe Statsautoriseret Revisionsinteressentskab v.m.b.a. Rygårds Allé 104 DK-2900 Hellerup Telefon +45 39 29 25 00 www.crowe.dk JA Holding 5 ApS c/o Rødovre Centrum Rødovre Centrum 1R, 1 202 2610 Rødovre

Læs mere

KR Finans ApS. Årsrapport for 2017/18. CVR-nr Vester Uthvej Horsens

KR Finans ApS. Årsrapport for 2017/18. CVR-nr Vester Uthvej Horsens KR Finans ApS Vester Uthvej 5 8700 Horsens CVR-nr. 36 44 57 93 Årsrapport for 2017/18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06 2018 Klaus Rønslev Dirigent

Læs mere

Dansk-Kinesisk Kultur Innovation ApS Trafikcenter Alle 12, 4200 Slagelse CVR-nr

Dansk-Kinesisk Kultur Innovation ApS Trafikcenter Alle 12, 4200 Slagelse CVR-nr Trafikcenter Alle 12, 4200 Slagelse CVR-nr. 38 33 01 95 Årsrapport for regnskabsåret 12.01.17-30.09.17 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 14.03.18 Carsten Nissen Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

acti-chem Finans ApS Birkemose Allé Kolding CVR-nr Årsrapport 2017

acti-chem Finans ApS Birkemose Allé Kolding CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk acti-chem Finans ApS Birkemose

Læs mere

Danske Fragtmænd Logistik A/S Tomsagervej 18, 8230 Åbyhøj CVR-nr

Danske Fragtmænd Logistik A/S Tomsagervej 18, 8230 Åbyhøj CVR-nr Tomsagervej 18, 8230 Åbyhøj CVR-nr. 32 14 30 32 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.04.18 Jørn Skov Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM

Læs mere

Henrik Ritter Holding ApS Broenge Ishøj CVR-nr Årsrapport 2017

Henrik Ritter Holding ApS Broenge Ishøj CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Henrik Ritter Holding ApS Broenge 2

Læs mere

Årsrapport for CC Hornsyld ApS. Nørregade Hornsyld CVR-nr

Årsrapport for CC Hornsyld ApS. Nørregade Hornsyld CVR-nr Nørregade 28 8783 Hornsyld CVR-nr. 31 77 17 65 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2017 dirigent Årsrapporten indeholder 14 sider

Læs mere

ICG Learning P/S. Årsrapport for 2017/18

ICG Learning P/S. Årsrapport for 2017/18 ICG Learning P/S Strandvejen 54, 2900 Hellerup Årsrapport for 2017/18 (regnskabsår 20/12-30/6) CVR-nr. 39 18 21 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/10

Læs mere

DLC Komplementarselskab ApS. Årsrapport for 2017

DLC Komplementarselskab ApS. Årsrapport for 2017 DLC Komplementarselskab ApS Åboulevarden 13, 8000 Aarhus C Årsrapport for 2017 CVR-nr. 33 36 46 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9 /4 2018 Per Buttenschøn

Læs mere

5E FAM. NIELSEN HOLDING ApS Carl Nielsens Kvarter 9, Odense C CVR-nr Årsrapport 2018

5E FAM. NIELSEN HOLDING ApS Carl Nielsens Kvarter 9, Odense C CVR-nr Årsrapport 2018 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk 5E FAM. NIELSEN HOLDING ApS Carl Nielsens

Læs mere

Tysk Ejendomsadministration IV ApS

Tysk Ejendomsadministration IV ApS Tysk Ejendomsadministration IV ApS c/o Per John Jensen Christiansholmsvej 14 2930 Klampenborg CVR-nr. 13 96 86 40 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Aalborg Trading ApS CVR-nr

Aalborg Trading ApS CVR-nr CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.11.13 Thomas Olesen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Randers Byg A/S Europaplads 16, 3. tv Aarhus C CVR-nr Årsrapport 2018

Randers Byg A/S Europaplads 16, 3. tv Aarhus C CVR-nr Årsrapport 2018 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Randers Byg A/S Europaplads 16, 3.

Læs mere

ApS Komplementarselskabet City of Newcastle Gydevang 39-41, Allerød CVR-nr Årsrapport 2017

ApS Komplementarselskabet City of Newcastle Gydevang 39-41, Allerød CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk ApS Komplementarselskabet City

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

PDH Tour Accounts ApS Dag Hammerskjolds Alle 42 G, 2100 København Ø CVR-nr

PDH Tour Accounts ApS Dag Hammerskjolds Alle 42 G, 2100 København Ø CVR-nr Dag Hammerskjolds Alle 42 G, 2100 København Ø CVR-nr. 10 65 40 09 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.16-30.09.17 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.03.18 Henrik Ernst Seifert

Læs mere

Byhusene Holstebro ApS. Årsrapport for 2017/18

Byhusene Holstebro ApS. Årsrapport for 2017/18 Byhusene Holstebro ApS c/o Kris Andersen, Porsevej 5, 7500 Holstebro Årsrapport for 2017/18 (regnskabsår 19/11 2017-31/12 2018) CVR-nr. 39 09 83 26 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Akelius Domus Vista ApS

Akelius Domus Vista ApS Frederiksborggade 15, 2. 210 1360 København K CVR-nr. 38271458 Årsrapport for 2016 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. marts 2017 Peter

Læs mere

MNGT4 RL ApS Norasvej Charlottenlund CVR-nr Årsrapport 2017

MNGT4 RL ApS Norasvej Charlottenlund CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk MNGT4 RL ApS Norasvej 35 2920

Læs mere

HC Odense Herrehåndbold A/S. Årsrapport for 2016/17

HC Odense Herrehåndbold A/S. Årsrapport for 2016/17 HC Odense Herrehåndbold A/S Møllervænget 3, 5230 Odense M Årsrapport for 2016/17 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 35 25 12 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

VVS.DK ApS. Blokken Birkerød. Årsrapport 1. januar december 2016

VVS.DK ApS. Blokken Birkerød. Årsrapport 1. januar december 2016 VVS.DK ApS Blokken 69 3460 Birkerød Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2017 Bo Jacobsen Dirigent Side 2

Læs mere

A/B Jægers Finansieringsselskab A/S under frivillig likvidation Gammel Strand 34, 1202 København K CVR-nr

A/B Jægers Finansieringsselskab A/S under frivillig likvidation Gammel Strand 34, 1202 København K CVR-nr A/B Jægers Finansieringsselskab A/S under frivillig likvidation Gammel Strand 34, 1202 København K CVR-nr. 30 79 93 72 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d.

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Thomas Pedersen, Viborg ApS Broparken 11, 2. th Viborg CVR-nr Årsrapport 2017

Thomas Pedersen, Viborg ApS Broparken 11, 2. th Viborg CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Thomas Pedersen, Viborg ApS Broparken

Læs mere

Thai Køkken & Butik ApS

Thai Køkken & Butik ApS Thai Køkken & Butik ApS Silkeborgvej 27 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2017 Henrik Linde

Læs mere

Cafe Vi.2 K/S Kaolinvej 8, 9220 Aalborg Øst CVR-nr

Cafe Vi.2 K/S Kaolinvej 8, 9220 Aalborg Øst CVR-nr Kaolinvej 8, 9220 Aalborg Øst CVR-nr. 31 78 05 86 Årsrapport for 2018 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 30.04.19 Mogens Jørgensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

LP Holding Ribe ApS Industrivej Ribe CVR-nr Årsrapport

LP Holding Ribe ApS Industrivej Ribe CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk LP Holding Ribe ApS Industrivej 41 6760 Ribe

Læs mere

KPRI A/S Dalgasgade 21, Herning CVR-nr Årsrapport

KPRI A/S Dalgasgade 21, Herning CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk KPRI A/S Dalgasgade 21, 1. 7400 Herning

Læs mere

Gram Industri Invest A/S Gåskærgade 32-34, 6100 Haderslev CVR-nr

Gram Industri Invest A/S Gåskærgade 32-34, 6100 Haderslev CVR-nr Gåskærgade 32-34, 6100 Haderslev CVR-nr. 25 63 57 44 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 05.05.18 Søren Gram Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Sadolin & Albæk Investment Services A/S Palægade 2, 2., 1261 København K CVR-nr

Sadolin & Albæk Investment Services A/S Palægade 2, 2., 1261 København K CVR-nr Sadolin & Albæk Investment Services A/S Palægade 2, 2., 1261 København K CVR-nr. 11 52 03 83 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.04.18 Jan Kristensen Dirigent

Læs mere

HOLM EL & VVS A/S. Følfodvej Vodskov. Årsrapport 1. juli juni 2017

HOLM EL & VVS A/S. Følfodvej Vodskov. Årsrapport 1. juli juni 2017 HOLM EL & VVS A/S Følfodvej 15 9310 Vodskov Årsrapport 1. juli 2016-30. juni 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/10/2017 Michael Holm Dirigent Side

Læs mere

HCH af A/S Priorsvej 31, 8600 Silkeborg CVR-nr

HCH af A/S Priorsvej 31, 8600 Silkeborg CVR-nr Priorsvej 31, 8600 Silkeborg CVR-nr. 27 51 36 46 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.18 Per Mogensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Formue Nord Globale Aktier A/S Nytorv 11, 4., 9000 Aalborg CVR-nr

Formue Nord Globale Aktier A/S Nytorv 11, 4., 9000 Aalborg CVR-nr Nytorv 11, 4., 9000 Aalborg CVR-nr. 37 27 21 40 Årsrapport for 2018 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 07.02.19 Per Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Roskilde Grundejerforening Østervang 79, 4000 Roskilde CVR-nr

Roskilde Grundejerforening Østervang 79, 4000 Roskilde CVR-nr Østervang 79, 4000 Roskilde CVR-nr. 36 32 00 52 Årsrapport for 2016 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

LE AF 30. JUNI 2014 A/S under frivillig likvidation Lundvej 14, 8800 Viborg

LE AF 30. JUNI 2014 A/S under frivillig likvidation Lundvej 14, 8800 Viborg LE AF 30. JUNI 2014 A/S under frivillig likvidation Lundvej 14, 8800 Viborg CVR-nr. 27 40 98 73 Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

EDC Erhverv Poul Erik Bech P/S Bremerholm 29, 1069 København K CVR-nr

EDC Erhverv Poul Erik Bech P/S Bremerholm 29, 1069 København K CVR-nr Bremerholm 29, 1069 København K CVR-nr. 36 02 77 62 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 22.03.17 Steen Lundbye Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

DS STAAL Holding ApS D S Industrivej 6, 9500 Hobro CVR-nr

DS STAAL Holding ApS D S Industrivej 6, 9500 Hobro CVR-nr D S Industrivej 6, 9500 Hobro CVR-nr. 37 31 64 31 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.16-30.06.17 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 13.11.17 Ole Kjærsgaard Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Roskilde Vedvarende Energi A/S. Årsrapport for 2016/17

Roskilde Vedvarende Energi A/S. Årsrapport for 2016/17 Roskilde Vedvarende Energi A/S Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde Årsrapport for 2016/17 (regnskabsår 22/12-31/12) CVR-nr. 38 30 18 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Holdingselskabet af 7/ ApS Vilvordevej 51, 2920 Charlottenlund CVR-nr

Holdingselskabet af 7/ ApS Vilvordevej 51, 2920 Charlottenlund CVR-nr Vilvordevej 51, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 33 24 25 30 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.04.17 Thomas Kofoed Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

GREVE HOLDING APS C/O B & C GREVE, MØLLEAGERGÅRD, HERSTEDØSTERVEJ 64B, 2620 ALBERTSLUND 1. JANUAR DECEMBER 2017

GREVE HOLDING APS C/O B & C GREVE, MØLLEAGERGÅRD, HERSTEDØSTERVEJ 64B, 2620 ALBERTSLUND 1. JANUAR DECEMBER 2017 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 GREVE HOLDING APS C/O B & C GREVE, MØLLEAGERGÅRD,

Læs mere

CeramicSpeed Holding ApS. Årsrapport for 2017

CeramicSpeed Holding ApS. Årsrapport for 2017 CeramicSpeed Holding ApS Nørgårdsvej 3, 7500 Holstebro Årsrapport for 2017 CVR-nr. 31 89 10 35 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2018 Jacob Csizmadia

Læs mere

GIKI HOLDING ApS. Amaliegade København K. Årsrapport 1. januar december 2017

GIKI HOLDING ApS. Amaliegade København K. Årsrapport 1. januar december 2017 GIKI HOLDING ApS Amaliegade 33 1256 København K Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2018 Peter Lambert Dirigent

Læs mere

ConSale Holding ApS Sophus Bauditz Vej 11, 8230 Åbyhøj CVR-nr

ConSale Holding ApS Sophus Bauditz Vej 11, 8230 Åbyhøj CVR-nr Sophus Bauditz Vej 11, 8230 Åbyhøj CVR-nr. 30 58 52 59 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.17-30.09.18 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.19 Erling Holm Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

MX3 ApS Nørrebrogade 45 C, 2., 2200 København N CVR-nr

MX3 ApS Nørrebrogade 45 C, 2., 2200 København N CVR-nr Nørrebrogade 45 C, 2., 2200 København N CVR-nr. 39 36 38 44 Årsrapport for regnskabsåret 20.02.18-31.12.18 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 07.06.19 Janus Bosen Barnewitz

Læs mere

Flemming Østergaard Management A/S Skodsborg Strandvej 124, 2942 Skodsborg CVR-nr

Flemming Østergaard Management A/S Skodsborg Strandvej 124, 2942 Skodsborg CVR-nr Flemming Østergaard Management A/S Skodsborg Strandvej 124, 2942 Skodsborg CVR-nr. 11 50 43 96 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.05.16 Flemming Ammentorp

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Asset Opportunities A/S Søndergade 66 D, 2. th Aarhus C CVR-nr Årsrapport 2018

Asset Opportunities A/S Søndergade 66 D, 2. th Aarhus C CVR-nr Årsrapport 2018 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Asset Opportunities A/S Søndergade 66 D, 2. th.

Læs mere

LL&HK Holding ApS Sortbærvej 60, 8600 Silkeborg

LL&HK Holding ApS Sortbærvej 60, 8600 Silkeborg LL&HK Holding ApS Sortbærvej 60, 8600 Silkeborg CVR-nr. 37 12 67 72 Årsrapport 1. januar - 31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. marts

Læs mere

Optimise.nu A/S Ordrupvej 60, 5. sal Charlottenlund CVR-nr Årsrapport 2017

Optimise.nu A/S Ordrupvej 60, 5. sal Charlottenlund CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Optimise.nu A/S Ordrupvej 60,

Læs mere

Nohrlund ApS. Årsrapport for 2017

Nohrlund ApS. Årsrapport for 2017 Jernholmen 43 2650 Hvidovre CVR-nr. 36433019 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. maj 2018 Kenni Foldager Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DenrnarOHna Marne SurDry AS Smedevænget Hadsund

DenrnarOHna Marne SurDry AS Smedevænget Hadsund DenrnarOHna Marne SurDry AS Smedevænget 3 9560 Hadsund Arsrapport 2016117 Arsrapporten er fremlagt og godkendt på virksomhedens ordinære generalforsamling den 2 dirigert Arsrapport 2016/17 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

DNI Business Invest Holding ApS Thomasmindeparken 67, 9440 Aabybro CVR-nr

DNI Business Invest Holding ApS Thomasmindeparken 67, 9440 Aabybro CVR-nr Thomasmindeparken 67, 9440 Aabybro CVR-nr. 35 43 01 21 Årsrapport for 2018 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.04.19 Dennis Lars Isak-Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

C.P. Dyvig & Co. A/S. Årsrapport for 2015

C.P. Dyvig & Co. A/S. Årsrapport for 2015 C.P. Dyvig & Co. A/S Toldbodgade 83, 1253 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 32 77 68 09 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/4 2016 Christian Peter

Læs mere

KR-Kurs ApS Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg CVR-nr

KR-Kurs ApS Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg CVR-nr Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg CVR-nr. 31 15 57 97 Årsrapport for 2018 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.19 Kenneth Ramstrup Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Selskabsoplysninger m.v. 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors erklæringer 5-6. Ledelsesberetning 7. Resultatopgørelse 8.

Selskabsoplysninger m.v. 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors erklæringer 5-6. Ledelsesberetning 7. Resultatopgørelse 8. Tesch Allé 11, 2840 Holte CVR-nr. 30 00 45 23 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 04.05.16 Peter Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Komplementarselskabet Artha Ejerlejligheder II A/S Søllerødvej 64, 2840 Holte CVR-nr

Komplementarselskabet Artha Ejerlejligheder II A/S Søllerødvej 64, 2840 Holte CVR-nr Komplementarselskabet Artha Ejerlejligheder II A/S Søllerødvej 64, 2840 Holte CVR-nr. 37 82 11 60 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 14.05.18 Klaus T. W.

Læs mere

Core Poland Residential V Investoraktieselskab Nr. 1. Årsrapport for 2017

Core Poland Residential V Investoraktieselskab Nr. 1. Årsrapport for 2017 Core Poland Residential V Investoraktieselskab Nr. 1 c/o Core Property Management P/S, Axeltorv 2N, 4., 1609 København V Årsrapport for 2017 CVR-nr. 37 42 08 24 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

Forza Active Sportswear International A/S Maltvej Brønderslev CVR-nr Årsrapport 2017

Forza Active Sportswear International A/S Maltvej Brønderslev CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Østre Havnepromenade 26, 4. sal 9000 Aalborg Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Forza Active Sportswear International

Læs mere

VesselCo A ApS CVR nr Tuborg Havnevej Hellerup. Årsrapport for perioden 1. januar december

VesselCo A ApS CVR nr Tuborg Havnevej Hellerup. Årsrapport for perioden 1. januar december VesselCo A ApS CVR nr. 34 58 15 76 Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2017 6. regnskabsår Årsrapporten godkendt på generalforsamlingen, den 24. maj 2018 Christian

Læs mere

WS Rad K/S. Årsrapporten for 2018

WS Rad K/S. Årsrapporten for 2018 Mariagervej 58 B 9500 Hobro CVR-nr. 37 39 93 29 Årsrapporten for 2018 FORRETNING FRYDER Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05 2019 Henrik Bøker Nielsen

Læs mere

Kjærgård Trading ApS. Årsrapport for 2015

Kjærgård Trading ApS. Årsrapport for 2015 c/o Ole Kjærgård Husebyvej 19 3200 Helsinge CVR-nr. 25314123 Årsrapport for 2015 16. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27-05-2016 Ole Kjærgård

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

RACELL POWER SYSTEMS A/S

RACELL POWER SYSTEMS A/S RACELL POWER SYSTEMS A/S Roskildevej 22 2620 Albertslund Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2018 Yakov Safir

Læs mere