Beskæftigelsesplan 2020

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2020"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2020 Nordfyns Kommune Oprettet den 03. juli 2019 Dokument nr. D Sags nr. S

2 Indhold Forord... 3 Udviklingen på beskæftigelsesområdet... 4 Ministerens mål og andre strategiske indsatsområder... 5 Beskrivelse af repatrieringsindsatsen Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplanen Oversigt over mål Oversigt over projekter i jobcentret Budget Side 2 af 15

3 Forord Jobcenter Nordfyn har en vision om at være blandt landets bedste til at hjælpe ledige og sygemeldte hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet og sikre virksomhederne den arbejdskraft, de har brug for. Siden 2015 har rammen om Jobcenter Nordfyns indsats været en ambitiøs investeringsstrategi, besluttet af kommunalbestyrelsen. Den nuværende investeringsstrategi dækker perioden og har som mål at reducere antallet af borgere, der modtager offentlig forsørgelse, med 198 fuldtidspersoner. Investeringen dækker en ekstra intensiv, tidlig og især virksomhedsrettet indsats, hvor borgeren selv er aktiv medspiller i sin sag. Bag indsatsen ligger en tro på, at den enkelte kan og vil bidrage til fællesskabet, og at der findes en vej tilbage til job og selvforsørgelse for alle. Med forenklingen af Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, der træder i kraft 1. januar 2020, får kommunerne øgede frihedsgrader til at tilrettelægge indsatsen. I Jobcenter Nordfyn bruger vi lejligheden til at tilrettelægge en indsats, der bæres af vores vision og samtidig understøtter vores investeringsstrategi. Det gør vi ved på baggrund af en række bærende principper at give borgere og virksomheder den indsats, der erfaringsmæssigt er mest effektiv og samtidig bruge de nye frihedsgrader til at være innovative og afprøve nye metoder og samarbejdsformer til gavn for ledige, sygemeldte og virksomheder. Målet er at understøtte en stor og velkvalificeret arbejdsstyrke, der imødekommer arbejdsmarkedets behov. Med forenklingen følger også et fireårigt forsøg, hvor en række a-kasser overtager beskæftigelsesindsatsen for deres ledige medlemmer i opsigelsesperioden og de første tre måneder af ledighedsforløbet. I Nordfyns Kommuner deltager i alt 6 a-kasser i forsøget. Vi har et godt og velfungerende samarbejde med a-kasserne og ser frem til den nye samarbejdsmodel. Udover, men i tæt forbindelse med den daglige drift, arbejder Jobcenter Nordfyn også i 2020 med en række projekter, der berører dele af indsatsen. Projekterne bidrager med dynamik og nytænkning og er således med til løbende at udvikle den samlede indsats. Nærværende beskæftigelsesplan er opbygget omkring de tre udmeldte ministermål samt Investeringsstrategi og yderligere tre strategiske indsatsområder: Indsatsen for unge modtagere af uddannelseshjælp, indsatsen for opkvalificering af arbejdsstyrken og indsatsen for nyledige og langtidsledige på tværs af målgrupper. I planen indgår også to bilag: Det fælles fynske tillæg til beskæftigelsesplanerne i RAR Fyn-området og en beskrivelse af, hvordan Nordfyns Kommune arbejder med rådgivning og information om repatriering. Endelig vises en oversigt over igangværende projekter i jobcentret samt budgettet på arbejdsmarkedsområdet for Beskæftigelsesplanen har i udkast været sendt i høring hos repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. Der er indkommet to høringssvar. Disse tilbagemeldinger er indarbejdet i denne udgave af planen. Formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Kim Johansen Side 3 af 15

4 Udviklingen på beskæftigelsesområdet Det Økonomiske Råd (oktober, 2019)forventer en aftagende fremgang i beskæftigelsen og lille stigning i nettoledigheden i Danmark i Det skyldes både svagt faldende økonomisk vækst i Danmarks primære aftagerlande og en vis mangel på arbejdskraft i nogle sektorer og virksomheder. Disse generelle forventninger er også lagt til grund for den forventede udvikling i Nordfyns Kommune det kommende år, som afspejles i Budget Beskæftigelsen har været stigende siden 2013, men Fyn har dog haft en udvikling, der ligger lidt under landsgennemsnittet. Ledigheden har de seneste år været faldende på Fyn og i Nordfyns Kommune. I september 2019 var der 541 fuldtidsledige i kommunen, svarende til en ledighedsprocent på 3,9, hvilket er et fald på 2,0 pct. i forhold til september Fremskrivninger viser en fortsat forventet positiv udvikling på det nordfynske arbejdsmarked de kommende år med flere beskæftigede og færre ledige. Ifølge RAR Fyn forventes der fremgang inden for privat service, herunder handel, men også inden for industri og bygge og anlæg. På Fyn oplever virksomhederne rekrutteringsproblemer på samme niveau som på landsplan. Det er primært bygge og anlægsbranchen, der har udfordringer, men også indenfor rengøring og handel er der problemer med at rekruttere. Figuren herunder viser antal og andel af befolkningen i Nordfyns Kommune i den arbejdsdygtige alder i 2. kvartal 2019 fordelt på ydelsesmodtagere, beskæftigede, SU-modtagere og øvrige sammenlignet med samme periode året før og med hele landet. Kilde: Jobindsats.dk Side 4 af 15

5 Ministerens mål og andre strategiske indsatsområder Beskæftigelsesministeren har udmeldt 3 beskæftigelsespolitiske mål for 2020: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft Flere flygtninge og indvandrere skal være selvforsørgende Flere personer med handicap skal i beskæftigelse. Herudover har Nordfyns Kommune, som nævnt, et overordnet lokalt mål i sin investeringsstrategi, der går ud på at reducere antallet af offentligt forsørgede i jobcentret med 66 fuldtidspersoner i Desuden har vi valgt at omtale yderligere tre strategiske indsatsområder i Beskæftigelsesplanen for 2020, nemlig indsatsen for unge, der fra 2020 bliver tegnet af den nyligt indførte tværfaglige kommunale ungeindsats, indsatsen for opkvalificering af ledige og indsatsen for nyledige og langtidsledige på tværs af målgrupper. Endelig skal nævnes, at der i Region Syddanmarks Sundhedsaftale er opstillet målsætninger om øget fastholdelse af syge på arbejdsmarkedet. Styrket indsats for og samarbejde om forebyggelse og fastholdelse er en central overordnet fokusområde i Jobcenter Nordfyn: Sundhed kan være et middel til at komme i beskæftigelse, ligesom et godt arbejde er sundhedsfremmende. Ministermål: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft Jobcentrenes arbejde skal understøtte, at virksomhederne får og kan fastholde den arbejdskraft, de har behov for. Jobcentrene skal derfor have fokus på at understøtte virksomhedernes behov for rekruttering og på en opkvalificeringsindsats, som er målrettet virksomhedernes efterspørgsel efter kompetencer. For virksomhederne er det afgørende, at de kan få den rigtige arbejdskraft på det rigtige tidspunkt - ikke hvilken kommune de ledige bor i. Målsætning: Samarbejdsgraden med virksomheder i Nordfyns Kommune skal øges til 45 pct. Seneste status pr. januar-september 2019: 39,9 pct. Der er omkring 800 virksomheder i Nordfyns Kommune. Langt størstedelen er små og mellemstore, mens de store virksomheder er få. Jobcentret lægger vægt på det personlige kendskab til virksomhederne og arbejder i høj grad relationelt. Vi bruger dog også mere formelle samarbejdsaftaler, når det giver mening i et samarbejde. I og med at vi prioriterer virksomhedsplaceringer højt som indsats for alle målgrupper også de, der har længere afstand til arbejdsmarkedet, er gensidig tillid og tilgængelighed nøglebegreber i virksomhedssamarbejdet. I 2019 fik Nordfyns Kommune en overordnet placering som nr. 12 i Dansk Industris erhvervsklimamåling. Samlet set vurderede virksomhederne Arbejdskraftområdet til en 14. plads. Indsatsen for at opfylde virksomhedernes behov for kvalificerede medarbejdere blev vurderet til en 20. plads, mens jobcentrets samarbejde med virksomhederne gav en 7. plads og endelig blev Nordfyn for andet år i træk nr. 1 i for- Side 5 af 15

6 hold til at yde kompetent og hurtig sagsbehandling i sygedagpengesager. Indsatsen på området dækker både over service og korrekt myndighedssagsbehandling. Jobcentret kan især servicere virksomhederne omkring rekruttering, fastholdelse af sygemeldte og opkvalificering af medarbejdere. Jobcenter Nordfyn er afhængig af virksomhedernes velvilje og samarbejdsparathed i forhold til at bevare vores høje grad af virksomhedsrettede tilbud til målgrupper, der har længere afstand til arbejdsmarkedet, herunder ikke mindst oprettelse af løntimer, som vi i 2020 vil have endnu større fokus på end hidtil. Handlinger: Yderligere styrkelse af det interne og eksterne samarbejde med andre interessenter omkring virksomhedsindsatsen, f.eks. Nordfyns Erhverv og Turisme (NEET), Rekrutteringsservice Fyn og samarbejdet med Danske Handicaporganisationer i projektet Et mere rummeligt arbejdsmarked Yderligere styrkelse af samarbejde med de lokale virksomheder omkring rekruttering, forebyggelse/ fastholdelse af sygemeldte og opkvalificering af medarbejdere. Yderligere styrkelse af samarbejdet med virksomhederne om indslusning af ledige på arbejdsmarkedet, herunder en styrket indsats for at oprette løntimer. Det sker blandt andet via projekt Flere skal med II (ansøgt oktober 2019). Ministermål: Flere flygtninge og indvandrere skal være selvforsørgende Det er helt centralt, at integrationsindsatsen sigter mod, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt efter, de har opnået asyl, kommer ud på danske arbejdspladser og får opbygget de kvalifikationer og det netværk, der skal til for at kunne få en varig tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed forsørge sig selv. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund. Målsætning: Andel flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i beskæftigelse skal øges til 40 pct. (status pr. september 2019: 36,1 pct.) De senere år har Jobcenter Nordfyn arbejdet målrettet på at flygtninge i kommunen får fodfæste på arbejdsmarkedet gennem et projekt, finansieret af Styrelsen for Integration og International Rekruttering (SIRI). Grundlaget for projektet har netop været samarbejdet med de lokale virksomheder og målrettet matchning. I projektet har der desuden været et særligt delprojekt, målrettet kvinder. Deltagerne i projektet har gennemgået et særligt tilrettelagt og skræddersyet forløb, som har været målrettet kvinderne og deres hverdag, har favnet bredt og gradvist motiveret og introduceret dem for arbejdslivet. Projektet er afsluttet medio 2019, men erfaringerne implementeres og bruges fremadrettet i den daglige indsats. Jobcenter Nordfyn arbejder tæt sammen med de lokale frivillige integrationsnetværk i bestræbelserne på at understøtte flygtninge og familiesammenførte til flygtninges tilknytning til arbejdsmarkedet. Handlinger: Samarbejde med ældreområdet omkring rekruttering til ældreplejen (Bl.a. IGU-forløb) Fokus på uddannelse og faglig kvalificering af borgerne med henblik på at opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet Fokus på gode overgange til andre målgrupper, når integrationsperioden udløber, og borger fortsat er ledig. Side 6 af 15

7 Ministermål: Flere personer med handicap skal i beskæftigelse Det går godt på det danske arbejdsmarked. Beskæftigelsen har aldrig været højere. Alligevel viser VI- VE s seneste rapport om handicap og beskæftigelse for 2016, at det kun er hver tredje person med et større handicap, der er i job mod knap 8 ud af 10 blandt personer uden handicap. Samtidig viser rapporten, at en væsentlig andel af personer med handicap uden beskæftigelse vurderer, at de har en arbejdsevne. Det er derfor vigtigt at der i kommunerne sættes fokus på at øge beskæftigelsen blandt personer med handicap. Målsætning: 50 pct. af deltagerne i projekt Et mere rummeligt arbejdsmarked opnår tilknytning til arbejdsmarkedet, svarende til 48 personer (Status pr. 21. november 2019: 5) I Jobcenter Nordfyn leverer vi generelt en fokuseret indsats for at understøtte ledige indenfor det rummelige arbejdsmarked via fleksjobordningen. Vores fastholdelseskonsulenter fungerer som nøglepersoner i forhold til de handicapkompenserende ordninger. I forbindelse med indførelse af Investeringsstrategien i 2015, blev fastholdelsesindsatsen opnormeret med endnu en medarbejder, og dermed er der i dag to nøglepersoner i jobcentret på handicapområdet. Det betyder, at jobcentrets medarbejdere har gode muligheder for sparring omkring ordningerne og kan få råd og vejledning i konkrete tilfælde. Den normale indsats på fleksjobområdet og indenfor de handicapkompenserende ordninger, er i 2019 blevet suppleret yderligere, da vi er påbegyndt projekt Et mere rummeligt arbejdsmarked, der er finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og som gennemføres i samarbejde med Dansk Handicapforbund og SUMH Sammenslutningen af Unge med Handicap. Projektet løber indtil oktober Projektets formål er, ud fra en helhedsbetragtning af borgerens jobmål, ønsker og ressourcer, at øge tilknytningen til arbejdsmarkedet for mennesker med handicap, på kontanthjælp, dagpenge og ledighedsydelse i Nordfyns Kommune. I projektet implementeres der i de eksisterende arbejdsgange i kommunen en række kerneelementer bestående af en screeningsmodel, personlige jobformidlere, CV og MinPlan, en Fast-track ordning for de kompenserende ordninger, en virksomhedsrettet indsats og et efterværn for borgere visiteret til fleksjob. Med implementeringen af kerneelementerne skal målgruppen i projektet gerne opleve en forandring i kommunens fokus på handicap og beskæftigelse, de kompenserende ordninger og jobmatch på ordinære timer. Derudover skal målgruppen opleve en forandring i deres viden om egen situation, handicap, kompensationsmuligheder og muligheder på det lokale arbejdsmarked. Ligeledes skal viden om handicap og muligheder på arbejdsmarkedet for personer med handicap udbredes blandt medarbejderne i jobcentret og det lokale erhvervsliv. Handlinger: Gennemførelse af elementerne i projekt Et mere rummeligt arbejdsmarked med henblik på at øge ledige med handicaps tilknytning til arbejdsmarkedet Styrket dialog og samarbejde med de lokale virksomheder om mulighederne for at inddrage og understøtte personer med handicap på arbejdsmarkedet Skabe øget viden i jobcentret og erhvervslivet om vilkår og muligheder for personer med handicap på arbejdsmarkedet. Side 7 af 15

8 Investeringsstrategi I aftalen om Budget 2018 besluttede kommunalbestyrelsen at videreføre investeringsstrategien på beskæftigelsesområdet i perioden Rammerne for den nye investeringsstrategiperiode er lagt ud fra de erfaringer, der er opnået i den første periode, dvs Strategien tilvejebringer i perioden årligt ca. 6,7 mio. kr. til at skabe resultater i jobindsatsen med det formål at øge arbejdsstyrken og reducere kommunens udgifter til offentlig forsørgelse. De ekstra ressourcer fordeles mellem flere medarbejdere i jobcentret, flere medarbejdere i andre enheder i kommunen og som køb af jobrettede ydelser hos eksterne leverandører. Specifikt for 2019 er målet med investeringen at øge arbejdsstyrken med ca. 66 helårspersoner og reducere udgifterne til offentlig forsørgelse med ca. 7,4 mio. kr. Investeringsstrategien er bygget op om seks målgrupper, hvilket er med til at fokusere og tydeliggøre indsatsen, selvom resultaterne overordnet set skal tilvejebringes og måles på alle ydelsesmodtagere under ét. En udfordring i Investeringsstrategien er, at vi i takt med de senere års reduktion i antallet af offentligt forsørgede, tydligt mærker, at andelen af ledige med udfordringer udover ledighed ofte af kompleks sociale eller helbredsmæssig karakter - er stigende. Målsætning: Antallet af ydelsesmodtagere nedbringes med 66 fuldtidspersoner fra december 2019 (Status pr. august 2019: -25 i forhold til samme måned sidste år) Handlinger: De øgede ressourcer i jobcentret anvendes til at styrke og intensivere den aktive, virksomhedsrettede indsats Der er fokus på brugen af de relevante supplerende indsatser knyttet til investeringsstrategien De eksterne aktører, der er knyttet til strategien, følger og understøtter den generelle aktive og jobrettede linje i jobcentret. Indsatsen for unge Indsatsen for de unge årige i beskæftigelsessystemet er speciel, da den ikke alene handler om at få den unge hurtigst muligt ud af sin aktuelle ledighedssituation, men i høj grad også om, at den unge får grundlagt en solid og langsigtet tilknytning til arbejdsmarkedet, som ofte tager udgangspunkt i uddannelse. I nogle tilfælde følger selve uddannelsen dog først senere efter en periode med afprøvning og afklaring af brancheområde og praktisk erfaring på en arbejdsplads. Når det gælder indsatsen for de unge, må det bredere fremtidsperspektiv medtænkes: Hvordan tegner fremtidens arbejdsmarked sig? Hvor bliver der forventeligt brug for arbejdskraft og med hvilke kvalifikationer? Den gode beskæftigelsesindsats for denne særlige målgruppe udgør en langtidsinvestering, der skal tage hensyn til såvel den enkelte unge som behovene på det fremtidige jobmarked. I Nordfyns Kommune ligger beskæftigelsesindsatsen for modtagere af uddannelseshjælp, dvs. unge under 30 år, der ikke har en kompetencegivende uddannelse, hos Ungeposten, der varetager den samlede kommunale indsats for unge fra år. Side 8 af 15

9 Målsætning: Antallet af modtagere af uddannelseshjælp nedbringes med 8 fuldtidspersoner fra december ( Status pr. oktober 2019: -7 i forhold til samme måned sidste år) Handlinger: Fortsat fokus på samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne, blandt andet i forhold til afklaring til og fastholdelse i uddannelse, brobygning m.v. Herunder indgår samarbejde med den ny Forberedende Grunduddannelse (FGU), som ligger under den kommunale ungeindsats. Fortsat fokus på samarbejdet med lokale virksomheder i forhold til afklaring af brancheområder og etablering af forløb, der giver unge erfaring med arbejdsmarkedet Fortsat fokus på at give især unge aktivitetsparate de rette supplerende tilbud for at imødegå den enkelte unges særlige udfordringer og understøtte progression mod uddannelse og job. Indsatsen for opkvalificering af ledige For at understøtte vækst og stabilitet på det nuværende og fremtidige arbejdsmarked er det vigtigt at sikre, at arbejdsstyrken har de nødvendige kompetencer og kvalifikationer, der efterspørges. Det gælder ikke alene for de unge, at uddannelse er en vigtig sikring af deres fremtidige tilknytning på arbejdsmarkedet. I dag er der mange ufaglærte i arbejdsstyrken, som kunne have gavn af at tage en uddannelse og blive faglærte. Tilsvarende kan nogle faglærte med forældede kompetencer eller indenfor fag og områder, der ikke efterspørges på arbejdsmarkedet, med fordel opkvalificere sig eller skifte spor. Det kan give god mening at bruge sin ledighedsperiode på at dygtiggøre sig og hermed såvel fremtidssikre sig selv som sikre arbejdsmarkedet de kompetencer, der efterspørges. Jobcenter Nordfyn vil derfor understøtte og tilskynde til at ledige fra forskellige målgrupper benytter sig af de forskellige muligheder for opkvalificering ved at informere og vejlede herom. Det kan ske via information om de forskellige uddannelsesordninger, der findes, via ordinær uddannelse, voksenlæreordningen og jobrotation. Der findes desuden en række forskellige puljeordninger, som jobcentret vil bestræbe sig på at udnytte maksimalt. For så vidt angår gruppen af forsikrede ledige, vil opkvalificeringsindsatsen foregå i tæt samarbejde med a-kasserne, f.eks. i forbindelse med fællessamtalerne. Målsætning: Andelen af årige i kommunen med grundskolen som højest fuldførte uddannelse, skal falde til 21,5 pct. (Status pr. 1. kvartal 2019: 22,5 pct.) Handlinger: Informere og vejlede ledige om gældende muligheder og ordninger for opkvalificering Sætte fokus på voksenlærlingeordningen overfor ledige og virksomheder Sætte fokus på jobrotationsordningen overfor ledige og virksomheder Side 9 af 15

10 Indsatsen for nyledige og bekæmpelse af langtidsledighed Den gode beskæftigelsesindsats bør fokusere på den tidlige, forebyggende indsats, der skal sikre, at ledighedsperioden bliver så kortvarig som mulig, og at den ledige hurtigst muligt kommer ind på eller tilbage til arbejdsmarkedet. Men den bør samtidig fokusere på en vedvarende og ihærdig indsats for de ledige, der ikke blev vendt i døren, og hvis ledighedsperiode af forskellige årsager trækker ud. Beskæftigelsessystemet er i sin grundstruktur en trædesten mellem ansættelser, og de ydelser, der er knyttet til det, midlertidige. Det er derfor jobcentrets kerneopgave hurtigst muligt at få ledige og sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet og i uddannelse eller afklaret til anden forsørgelse, hvis det viser sig, at tilknytning til arbejdsmarkedet på ordinære eller særlige vilkår ikke er mulig. I sin tilrettelæggelse af indsatsen i forbindelse med ikrafttrædelsen af ny lov om aktiv beskæftigelsesindsats, har Jobcenter Nordfyn valgt at fokusere på den tidlige indsats ved at insistere på en tidlig første kontakt til alle nytilmeldte borgere, fulgt op af regelmæssige samtaler. Men vi fokuserer lige så insisterende på at levere en målrettet indsats for de borgere, vi vurderer, er i risiko for at blive langtidsledige og giver dem en særlig intensiv kontakt. For alle ledige, uanset anciennitet, lægger vi i kontaktforløbet stor vægt på betydningen af at være faglig og geografisk mobil i sin jobsøgning. Indsatsen for nyledige er i særligt fokus i projekt Job via samtaler for jobparate kontanthjælpsmodtagere, hvor det fra starten af ledighedsforløbet sættes ind med hyppige samtaler, virksomhedsindsats og understøttelse af jobsøgning. Den tidlige indsats for de forsikrede ledige, der er omfattet af a-kasseforsøget, vil fra 2020 være henlagt til a-kasserne. Vi forventer, at det gode samarbejde med a-kasserne om at give borgerne den rette beskæftigelsesindsats med fokus på hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet vil fortsætte også i denne nye struktur. Målsætning: Andelen af dagpengemodtagere og jobparate i beskæftigelse 3 måneder efter nyledighed svarer til gennemsnittet af de ti kommuner, der ligger højest på landsplan (Jobindsats.dk) Status 2. kvartal kvartal 2019: 10 bedste kommuner: 38,7 pct.; Nordfyn: 33,5 pct.) Andelen af langtidsledige dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere svarer til landsgennemsnittet (Jobindsats.dk). Status august 2019: Hele landet: 22,8 pct.; Nordfyn: 25,2 pct. Handlinger: Første kontakt med borger finder sted indenfor 7 dage. Efter de første 6 måneders ledighed, hvor der skal afholdes 4 lovpligtige samtaler, har vi valgt at holde samtale med alle borgere minimum hver 3. måned Vi har en særlig intensiv kontakt med de borgere, vi vurderer, er i risiko for langtidsledighed Samtaler i kontaktforløbet hænger nøje sammen med den jobrettede indsats og tilrettelægges med henblik på at etablere jobrettede tilbud i virksomheder. Side 10 af 15

11 Beskrivelse af repatrieringsindsatsen Dette afsnit er indarbejdet i Beskæftigelsesplanen, fordi det med indførelsen af lov L 147 af 27. februar 2019 blev pligtigt for kommunerne at beskrive deres arbejde med repatriering i den årlige beskæftigelsesplan. Der er i hele beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet i Jobcenter Nordfyn fokus på at vejlede borgerne om mulighederne for repatriering. Dette gælder både overfor ledige og selvforsørgende flygtninge. Jobcentret skal vejlede den enkelte borger om muligheden for eventuel tilbagevending til hjemlandet samt rådgive om den økonomiske støtte hertil. Dette gøres ved, at jobcentret: I alle jobsamtaler har et opfølgningspunkt omkring repatriering Ved alle opfølgninger i kontrakten yder vejledning om repatriering Har og udleverer materiale omkring repatriering Har klare interne procedure for arbejdsgange i en repatrieringssag både omkring vejledning og beregning/udbetaling af ydelser Har fokus på at tilpasse vejlednings- og opkvalificeringstilbud til den enkelte flygtning, så det styrker hjemsendelsen for dem, der vælger at tage imod tilbuddet Samarbejder med Lærdansk, under Dansk Flygtningehjælp, således at der også i sprogundervisningen kan være fokus på repatriering. Den aktuelle målgruppe består per oktober 2019 af cirka 95 integrationsydelsesmodtagere, der er omfattet af introduktionsprogram. Herudover er der cirka 45 borgere, der er omfattet af introduktionsprogram, og som er selvforsørgende. Side 11 af 15

12 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplanen Ni fynske kommuner: Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyn, Nyborg, Svendborg, Odense og Ærø udarbejder et fælles tillæg til de årlige lokale beskæftigelsesplaner. Geografisk deler vi i høj grad arbejdsmarked, virksomheder og arbejdsstyrke. Vi kan derfor hjælpe hinanden med at løse fælles opgaver og udfordringer i beskæftigelsesindsatsen. Der ses fortsat vækst og fremgang i virksomhederne og på det fynske arbejdsmarked. Efter en årrække med mindre positiv udvikling i beskæftigelsen end andre dele af landet, har Fyn nu den højeste beskæftigelse siden den sidste højkonjunktur, dog med en svagere vækst end på landsplan. Det forventes, at beskæftigelsen er svagt stigende også i Med et generelt lavt ledighedsniveau, (trods en stagnerende tendens), oplever Fyn et pres på arbejdsmarkedet, med stigende efterspørgsel efter medarbejdere og kvalifikationer. I nogle brancher ses egentlige mangelproblemer. Der er således risiko for, at de udbudte kvalifikationer ikke kan matche efterspørgslen på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesindsatsen bør derfor fokusere på både at øge arbejdsudbuddet og at understøtte, at de jobsøgende opnår de kompetencer, der efterspørges. Det betyder, at vi skal sikre, at unge får en uddannelse, og at arbejdsstyrken videreuddannes svarende til jobåbninger og efterspørgsel. Det vil også skabe plads på arbejdsmarkedet for ledige, herunder grupper med andre udfordringer end ledighed, f.eks. helbredsmæssige. De fynske kommuner har gennem de senere år opbygget et stadig tættere samarbejde omkring beskæftigelsespolitikken, indsatserne for ledige og servicen over for virksomhederne. Det har blandt andet konkret resulteret i det politiske netværk mellem kommunernes udvalgsformænd og forvaltning, Fælles Fynsk Beskæftigelsesforum, i netværksforeningen Byg til Vækst, i afholdelsen af en årlig fynsk jobmesse samt i Rekrutteringsservice Fyn, der formidler arbejdskraft og koordinerer jobrettede kurser og opkvalificering på tværs af kommunerne. Fælles Fynsk Beskæftigelsesforum peger på tre målsætninger, der i 2020 skal være i fokus i det fynske samarbejde med henblik på yderligere at styrke og fremtidssikre det fynske arbejdsmarked. Fælles Fynsk Beskæftigelsesforum vil i 2020 løbende drøfte fokusområderne, og hvordan de enkelte kommuner arbejder enkeltvis og på tværs for gode resultater. DE FYNSKE KOMMUNERES FÆLLES FOKUSOMRÅDER I ) Unge med komplekse problemstillinger skal gives ballast til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller varetage et ordinært job 2) Aktivitetsparate og andre borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal parallelt med andre indsatser bringes tilbage på arbejdsmarkedet og varetage småjob med ordinære løntimer 3) Særligt for de jobparate skal den gode virksomhedsservice udvikles, jobformidlingen på tværs af kommunerne skal styrkes og opkvalificeringen skal målrettes de gode jobmuligheder blandt andet i samarbejdet i Rekrutteringsservice Fyn. Side 12 af 15

13 Oversigt over mål Mål Målsætning Udgangspunkt Mål dec dec Virksomhederne Øge samarbejdsgraden mellem skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft jobcentret og kommunens virksomheder med 3 procentpoint (år-til-datomåling) Flere flygtninge og Andelen af beskæftigede 32,6 38,6 familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal øges med 6 procentpoint Flere personer med 48 personer med handicap, 0 48 handicap skal i beskæftigelse visiteret ind i projekt Et mere rummeligt arbejdsmarked, kommer i job Flere offentligt forsørgelse skal overgå til job og selvforsørgelse Antallet af ydelsesmodtagere nedbringes med 66 fuldtidspersoner Flere unge, der modtager uddannelseshjælp, skal overgå til uddannelse eller job og blive selvforsørgende Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere skal nedbringes med 8 fuldtidspersoner Opkvalificering af arbejdsstyrken Tidlig indsats og bekæmpelse af langtidslighed Andelen af indbyggere år, der har grundskolen som højeste fuldførte uddannelse reduceres til 21,5 pct. Nordfyns andel i beskæftigelse 3 mdr. efter nyledighed skal svare til gennemsnittet i de 10 bedste kommuner 22,5 21,5 33,5 38,7 Nordfyn andel langtidsledige personer skal svare til landsgennemsnittet 25,2 22,8 Side 13 af 15

14 Oversigt over projekter i jobcentret I jobcentret arbejder vi løbende med tidsafgrænsede projekter, der supplerer og udvikler den daglige beskæftigelsesindsats. I 2020 vil indsatsen i Jobcenter Nordfyn være understøttet af følgende projekter med projektmidler fra centrale styrelser m.v.: Et mere rummeligt arbejdsmarked Flere skal med II (ansøgt oktober 2019) Helhedsorienteret indsats for familier (godkendt af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med aftale om Budget 2019) Job via samtaler Fremskudt psykiatrisk indsats (samarbejde med Region Syddanmark/ OUH) Side 14 af 15

15 Budget 2020 Side 15 af 15

Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommune

Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommune Beskæftigelsesplan 2019 Nordfyns Kommune Indhold Forord...3 Udfordringer...4 Mål 2019...5 Strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats...6 Særlige projekter i 2019...7 Det interne samarbejde...8

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019

Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019: Politiske mål strategier og retninger for Svendborgs beskæftigelsesindsats i 2019 Beskæftigelsesplan 2019 Svendborg Kommune Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019 for Faaborg-Midtfyn Kommune. - Vi kobler ledige, muligheder og jobåbninger

Beskæftigelsesplan 2019 for Faaborg-Midtfyn Kommune. - Vi kobler ledige, muligheder og jobåbninger Beskæftigelsesplan 2019 for Faaborg-Midtfyn Kommune - Vi kobler ledige, muligheder og jobåbninger BP2019 afspejler, at vi står midt i højkonjunktur Både nationalt, regionalt og lokalt mærkes det, at Danmark

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN LANGELAND

BESKÆFTIGELSESPLAN LANGELAND BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 LANGELAND 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Strategi 2019-2022... 3 3. Et godt sted at bo... 4 4. Udfordringer og mål for 2019... 4 5. Beskæftigelsesministerens mål for 2019... 5

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN

BESKÆFTIGELSESPLAN 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere i job

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN LANGELAND

BESKÆFTIGELSESPLAN LANGELAND BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 LANGELAND 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Strategi 2019-2022... 3 3. Et godt sted at bo... 4 4. Udfordringer og mål for 2019... 4 5. Beskæftigelsesministerens mål for 2019... 5

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019 for Faaborg-Midtfyn Kommune. - Vi kobler ledige, muligheder og jobåbninger

Beskæftigelsesplan 2019 for Faaborg-Midtfyn Kommune. - Vi kobler ledige, muligheder og jobåbninger Beskæftigelsesplan 2019 for Faaborg-Midtfyn Kommune - Vi kobler ledige, muligheder og jobåbninger BP2019 viser politisk retning på en enkel måde - spørgsmål om retning, form og indhold til AMU-mødet 19.

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- PLAN 2019 VI KOBLER LEDIGE, MULIGHEDER OG JOBÅBNINGER

BESKÆFTIGELSES- PLAN 2019 VI KOBLER LEDIGE, MULIGHEDER OG JOBÅBNINGER BESKÆFTIGELSES- PLAN 2019 VI KOBLER LEDIGE, MULIGHEDER OG JOBÅBNINGER BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 FORORD Det er kommunalbestyrelsens ambition, at det i Faaborg-Midtfyn skal være muligt at leve og udleve sin

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 Jobcenter Kalundborg Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. december 2018 Side 1 af 6 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI. Indledning Den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019

Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019 Jobskabelse gennem vækst og udvikling skaber mere velfærd Forord Beskæftigelsesplan 2019 er Syddjurs Kommunes styringsværktøj til at understøtte et fleksibelt arbejdsmarked og medvirker

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune November 2017 Indledning Nyborg Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, der tager udgangspunkt i, hvad der er særligt fokus på i Nyborg Kommunes beskæftigelsesrettede

Læs mere

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2017 - tillæg til Beskæftigelsesplan 2016-2019 Indledning Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der beskriver strategi og målsætning for beskæftigelsesindsatsen i

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018 Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget Evaluering af Udviklingsmål 2018 januar 2019 Indhold Arbejdsmarkedsudvalget...3 AMU 1 Jobcentret har en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne...3

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN

BESKÆFTIGELSESPLAN 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere i job

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019-

Beskæftigelsesplan 2019- CENTER FOR ARBEJDSMARKED Dato: 24. oktober 2018 Tlf. dir.: 4477 6571 E-mail: vdh@balk.dk Kontakt: Vedran Hrustic Sagsid: 15.00.00-P15-1-18 Beskæftigelsesplan 2019- Ballerup Kommunes beskæftigelsesplan

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Nordfyns Kommune Jobcenter Nordfyn Indhold Indledning... 3 Ministerens mål... 4 Status for målgrupper, der modtager offentlig forsørgelse... 5 Indsatsen... 8 Centrale elementer i

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs -, Beskæftigelses - og kulturudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats (Synopsis for) Beskæftigelsesplan 2019 Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats Udarbejdet af: Center for Arbejdsmarked Udgivelsesdato: 15.12.2018 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Det formelle grundlag...3

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune

Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Beskæftigelsesplan 2018 Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Ledigheden har det seneste år været faldende, og beskæftigelsen har udviklet sig stabilt i positiv retning. EN KOMPLEKS UDFORDRING Ledigheden

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2019. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommune

Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommune Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommune Indhold Forord... 2 Udfordringer... 3 Mål... 4 Strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats... 5 Særlige projekter... 6 Om Investeringsstrategi 2015-... 7

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Social og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN

BESKÆFTIGELSESPLAN 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere i job

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE - JOBCENTER SVENDBORG

SVENDBORG KOMMUNE - JOBCENTER SVENDBORG 2018 Beskæftigelsesplan 2018 SVENDBORG KOMMUNE - JOBCENTER SVENDBORG Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsespolitiske mål... 3 Mål 1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Den høje beskæftigelse giver både udfordringer og muligheder. Vi ønsker at Vejen Kommune er en attraktiv kommune at drive og etablere virksomhed i.

Den høje beskæftigelse giver både udfordringer og muligheder. Vi ønsker at Vejen Kommune er en attraktiv kommune at drive og etablere virksomhed i. Forord Det går godt med beskæftigelsen i Danmark. Også i Vejen Kommune har vi den laveste ledighed i mange år. Faktisk har vi i efteråret 2018 haft den laveste ledighed i Syddanmark. Udfordringer og muligheder

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 Jobcenter Kalundborg Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. december 2017 BP 18 Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI 3 1.1 Indledning 3 1.2 Fokusområder

Læs mere

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 1 INDLEDNING Der ses en positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Danmark i disse år, det gælder også på Fyn. Men kommunerne står stadig overfor en lang række

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status for beskæftigelsesplan 2019

Status for beskæftigelsesplan 2019 Status for beskæftigelsesplan 2019 August 2019 Indledning Nedenfor gives en status på målene i beskæftigelsesplanen for 2019. Statussen er udarbejdet på baggrund af data fra primært jobindsats.dk (fuldtidspersoner

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Revideret marts 2016

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Revideret marts 2016 Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune Revideret marts 2016 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for

Læs mere

Kære borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd og jobcenterchefer

Kære borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd og jobcenterchefer Beskæftigelsesministeren Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR 10172748 Udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2019 Kære borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - November

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - November Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan 2017 Opfølgning - November 1 Politik og handlingsplan Køge Kommunes arbejdsmarkedspolitiske handlingsplan udmønter kommunens fireårige arbejdsmarkedspolitik, som Køge

Læs mere

AMK-Syd. Status på resultater og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på resultater og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på resultater og indsats RAR Fyn September 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019 Oplæg til drøftelse af fokusområder

Beskæftigelsesplan 2019 Oplæg til drøftelse af fokusområder Beskæftigelsesplan 2019 Oplæg til drøftelse af fokusområder Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde 2. oktober 2018 Arbejdsgrundlaget Styring på beskæftigelsesområdet Ministermål Beskæftigelsesplanen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i I denne kvartalsrapport beskrives den aktuelle

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 22. maj 2019

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 22. maj 2019 Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 22. maj 2019 Rådhuset, Mødelokale Harhoff Dagsorden: 1. Drøftelse af, herunder blandt andet: o Den aktuelle beskæftigelsessituation o Ministermål 2020 o Baggrund for o Input

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 21-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn Marts 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Om Beskæftigelsesplan 2016 Lovkrav, at alle kommuner udarbejder en beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2016 er Hvidovre Kommunes beskæftigelsespolitik (styringsmodel) Beskæftigelsesplanen

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 JOB OG UDDANNELSE EN FÆLLES OPGAVE Den overordnede og langsigtede målsætning i Halsnæs Kommune er, at flere borgere kommer i job eller uddannelse. Kommunens udgifter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning Januar 2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland Status på indsats RAR Sjælland Marts 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 JOB OG UDDANNELSE EN FÆLLES OPGAVE Den overordnede og langsigtede målsætning i Halsnæs Kommune er, at flere borgere kommer i job eller uddannelse. Kommunens udgifter til forsørgelse

Læs mere

Status på indsats RAR Bornholm

Status på indsats RAR Bornholm Status på indsats RAR Bornholm Juni 2017 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med fordel

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Den dynamiske beskæftigelsesplan

Den dynamiske beskæftigelsesplan Den dynamiske beskæftigelsesplan 2019 Vejen til et sundt og langt arbejdsliv VEJEN Tryk: Vejen Kommune Tekst: Jobcenter Vejen Billeder: Colourbox Udgivet: Februar 2019 Ordrenr.: 972-19 Forord Det går godt

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2019-2022 Forord I Greve Kommune er det en forudsætning for vores fælles velfærd, at vi har et velfungerende og rummeligt arbejdsmarked, hvor alle bidrager med de ressourcer, de har.

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Strategi- og handleplan 2018

Strategi- og handleplan 2018 Strategi- og handleplan 2018 Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Fyn For Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Fyn har forebyggelse af mangel på arbejdskraft og understøtning af vækst på Fyn den højeste prioritet.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

UDVALGSSTRATEGI BESKÆFTIGELSESUDVALGET

UDVALGSSTRATEGI BESKÆFTIGELSESUDVALGET 3. UDKAST UDVALGSSTRATEGI 2019-22 BESKÆFTIGELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Ole K. Larsen Vi skal styrke borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM

MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM INDHOLD Andel på offentlig forsørgelse...3 Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob.4-5 Nøgletal for kontanthjælpsreformen...6-7 Nøgletal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET

DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET INDHOLD Andel på offentlig forsørgelse...3 Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob.4-5 Nøgletal for kontanthjælpsreformen...6-7

Læs mere

Beskæftigelsesområdet og pejlemærker for en ny beskæftigelsespolitik Handicaprådet den 31/ Christian Harsløf Direktør, Social, job og Sundhed

Beskæftigelsesområdet og pejlemærker for en ny beskæftigelsespolitik Handicaprådet den 31/ Christian Harsløf Direktør, Social, job og Sundhed Beskæftigelsesområdet og pejlemærker for en ny beskæftigelsespolitik Handicaprådet den 31/1 2019 Christian Harsløf Direktør, Social, job og Sundhed Beskæftigelsesområdets kerneopgaver 1. Hjælp til ledige

Læs mere

DE FYNSKE KOMMUNERS FÆLLES FOKUSOMRÅDER

DE FYNSKE KOMMUNERS FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 1 INDLEDNING Fyn har potentiale til mere. Beskæftigelsen er stigende i Danmark, men udviklingen på Fyn er ikke så positiv som i resten af landet. De fynske

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Arbejdsmarkedsafdelingen Holstebro

Beskæftigelsesplan for Arbejdsmarkedsafdelingen Holstebro Beskæftigelsesplan 2019-21 for Arbejdsmarkedsafdelingen Holstebro Arbejdsmarkedsafdelingen Holstebro er kraftcenter for beskæftigelsesindsatsen - vi arbejder for et dynamisk og rummeligt arbejdsmarked

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere