RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2018) 496 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om midtvejsevalueringen af initiativet EU-bistandsfrivillige for perioden medio 2014 til medio 2017 {SWD(2018) 353 final} DA DA

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING EVALUERINGENS FORMÅL OG OMFANG DE VIGTIGSTE RESULTATER KONKLUSIONER VEJEN FREM

3 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om midtvejsevalueringen af initiativet EU-bistandsfrivillige for perioden medio 2014 til medio INDLEDNING 1. Som fastsat i Lissabontraktaten 1 oprettede Den Europæiske Union (EU) i 2014 initiativet EU-bistandsfrivillige (i det følgende benævnt "initiativet"). Initiativet er underlagt tre retsakter: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 375/2014 af 3. april (i det efterfølgende "forordningen"), Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1244/2014 af 20. november og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1398/2014 af 24. oktober Initiativet har til formål at bidrage til at styrke EU s evne til at yde behovsbaseret humanitær bistand og til at styrke kapaciteten og modstandsdygtigheden i sårbare eller katastroferamte samfund i tredjelande og samtidig give de europæiske borgere mulighed for at deltage i humanitære aktioner i tredjelande og udvise solidaritet med mennesker i nød. 2. Initiativet stiller finansiering til rådighed for konsortier af organisationer, der er etableret i og uden for EU til udsendelse og forberedelse til udsendelse (herunder praktikophold) af EUbistandsfrivillige til tredjelande. Derudover finansierer det projekter inden for opbygning af kapaciteter inden for organisationer, der er etableret i og uden for EU, så de kan overholde de nødvendige standarder og procedurer, der er påkrævet for at deltage i initiativet og styrke deres kapacitetsopbygning, herunder inden for organisering af frivillige. Endvidere fastsætter initiativet standarder, procedurer og en certificeringsmekanisme, et uddannelsesprogram til at forberede EU-bistandsfrivillige til udsendelse til tredjelande, en database over støtteberettigede EU-bistandsfrivillige, et netværk samt en kommunikationsplan. 3. Der er i perioden mellem den 1. januar 2014 og den 31. december 2020 blevet øremærket EUR til initiativets gennemførelse. Initiativet fører stadig flere resultater med sig. Initiativets gennemførelsesniveau ligger dog betydeligt under det forventede niveau, der var fastsat i den flerårige finansielle ramme for , hvad angår den budgetmæssige gennemførelse og antallet af uddannede og udsendte frivillige. 4. Denne rapport omhandler resultaterne af midtvejsevalueringen (i det følgende benævnt "evalueringen") af initiativet EU-bistandsfrivillige og ledsages af et arbejdsdokument fra Artikel 214, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 375/2014 af 3. april 2014 om oprettelse af det frivillige europæiske korps for humanitær bistand ("initiativet EU-bistandsfrivillige") (Den Europæiske Unions Tidende (EUT) L 122 af , s. 1). Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1244/2014 af 20. november 2014 om gennemførelsesbetingelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 375/2014 af 3. april 2014 om oprettelse af det frivillige europæiske korps for humanitær bistand ("initiativet EU-bistandsfrivillige") (EUT L 334 af , s. 52). Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1398/2014 af 24. oktober 2014 om fastsættelse af fælles regler for kandidater og EU-bistandsfrivillige (EUT L 373 af , s. 8). 2

4 Kommissionens tjenestegrene, der omhandler de specifikke evalueringsresultater. Rapporten er baseret på dokumentation fra den eksterne evaluering samt tilbagemeldinger fra drøftelser med interessenter og en åben offentlig høring. Endvidere anfører rapporten nogle potentielle områder, hvor initiativet kunne udbygges yderligere ved at tage højde for anbefalingerne og behovet for at styrke initiativets udbredelse. 2. EVALUERINGENS FORMÅL OG OMFANG 5. Som fastsat i artikel 27, stk. 4, litra b), i forordningen skal Kommissionen fremlægge en rapport om midtvejsevalueringen for Europa-Parlamentet og Rådet. Midtvejsevalueringen har navnlig til formål at stille en uafhængig vurdering til rådighed om de opnåede resultater og de kvalitative og kvantitative aspekter ved forordningens gennemførelse, herunder initiativets effekt inden for den humanitære sektor og programmets omkostningseffektivitet i løbet af de første tre gennemførelsesår efter oprettelsen i Evalueringen analyserer derfor initiativets gennemførelse fra medio 2014 til medio Den eksterne evaluering blev udført mellem maj og november Fasen vedrørende fastlæggelsen af de faktiske omstændigheder inkluderede en omfattende dokumentgennemgang og en grundig høring af de interesserede parter (herunder på Kommissionsniveau og med repræsentanter fra medlemsstaterne, sendeorganisationer, værtsorganisationer, EU-bistandsfrivillige samt andre nøgleinteressenter). Der blev gjort brug af forskellige værktøjer, bl.a. onlineundersøgelser og delvist strukturerede telefoninterviews eller personlige interviews. Der blev udført seks målrettede undersøgelser 6 og tre feltmissioner i Latinamerika og Caribien, Mellemøsten og Sydøstasien 7. I en periode på tre måneder (fra august til oktober 2017) blev der foretaget en åben offentlig høring med i alt 30 besvarelser. Tre casestudier vedrørende forskellige projekter inden for rammerne af initiativet (dvs. certificering, udsendelse og teknisk bistand samt kapacitetsopbygning) fuldstændiggjorde den metodologiske tilgang. 7. Generelt blev der ved hjælp af undersøgelserne og kommentarerne fra interviewene indsamlet nyttig viden om initiativets gennemførelse. Der forelå ingen endelige projektrapporter på evalueringstidspunktet, samtidig med at initiativets udbredelse i de første år var begrænset. Det betyder, at midtvejsevalueringen udelukkende kan give en indikation om initiativets samlede effekt på lokalsamfundene, interessenternes forbedrede kapacitetsopbygning, udviklingen af færdigheder og EU-bistandsfrivilliges potentielle virkning på den humanitære sektor Den endelige rapport kan findes på: Undersøgelsernes målgrupper: EU-bistandsfrivillige (kandidater og udsendte) sendeorganisationer for EUbistandsfrivillige og deres partnere værtsorganisationer for EU-bistandsfrivillige partnere (der endnu ikke deltager) i henhold til partnerskabsrammeaftalen under Generaldirektoratet for Civilbeskyttelse og Humanitære Bistandsforanstaltninger på Europæisk Plan (GD ECHO) partnere (der endnu ikke deltager) i pilotprojekter for EU-bistandsfrivillige samt repræsentanter fra medlemsstaterne (Rådets gruppe vedrørende Humanitær Bistand og Fødevarehjælp (COHAFA), Civilbeskyttelsesgruppen (PROCIV) og Udvalget for Humanitær Bistand (HAC)). Latinamerika og Caribien: Haiti og Ecuador Mellemøsten Jordan og Libanon og Sydøstasien Myanmar og Cambodja. 3

5 3. DE VIGTIGSTE RESULTATER 8. Det fremgår af de interview, den eksterne evaluator udførte med diverse interessentgrupper, at initiativets fem mål 8 som fastsat i forordningen har relevans for initiativets støttemodtagere, sende- og værtsorganisationerne samt de frivillige. Nytteværdien ligger ifølge lokalsamfundene navnlig i de aktiviteter, der styrker det lokale frivillige arbejde og kapacitetsopbygningen for at forbedre færdighederne på lokalt plan inden for katastrofeberedskab. Generelt har de forskellige foranstaltninger, der gennemføres inden for rammerne af initiativet, relevans for initiativets mål. Det er dog kun et mindre antal interessenter (hovedsageligt frivillige), der mener, at målet om at udbrede EU s principper for humanitær bistand er relevant. Opmærksomheden på dette punkt bør således øges i initiativets kommunikationsaktiviteter. Interessen hos de etablerede partnere i partnerskabsrammeaftalen om humanitær bistand er fortsat meget lav. Dette udgør et problem for et initiativ, som netop har til formål at tjene sektoren for humanitær bistand. De sende- og værtsorganisationer, der deltager i initiativet, har en forholdsvis positiv indstilling til initiativets evne til at opfylde deres behov og styre udsendelsen af frivillige med de rette profiler alt efter værtsorganisationernes behov. 9. Initiativet har ikke været effektivt i sin opfyldelse af disse fem mål, og der er stadigvæk lang vej igen, før målene i den flerårige finansielle ramme for er opfyldt. Budgettet i de første tre år blev ikke udnyttet fuldt ud, på trods af at tallene fra 2017 viste, at finansieringen til kapacitetsopbygning/teknisk bistand var betydelig. Selv om antallet af frivillige er stigende, ligger det dog betydeligt under målsætningen. Der er blevet udsendt over 200 EU-bistandsfrivillige til humanitære projekter i tredjelande. Dette tal ligger dog en del under målet om EU-bistandsfrivillige inden Hovedårsagen ligger i de hindringer, der eksisterer for deltagelsen, herunder certificeringen af organisationer og kravet om at indgå i partnerskaber med andre organisationer for at kunne søge om EU-støtte. Disse hindringer har især været en udfordring for de organisationer, der ikke indgår i etablerede netværk. Effektiviteten undergraves, idet organisationerne skal søge efter konsortiepartnere og følge administrative procedurer for at forvalte konsortierne. Hurtigere procedurer ville øge rekrutteringsprocessens effektivitet yderligere. Initiativet har i lyset af dets begrænsede budget og langsomme udbredelse ydet et begrænset bidrag til den hidtidige styrkelse af EU s evne til at yde humanitær bistand. Det fremgår af evalueringsundersøgelserne, at de frivillige til en vis grad føler, at deres færdigheder er blevet forbedret gennem udsendelsen. De få praktikpladser, der er tilbudt gennem initiativet inden for de første år, har medført flere muligheder for at kunne bidrage til den humanitære bistand. Indtil videre er der intet belæg for, at standarderne for frivilligt arbejde som fastsat i initiativet har haft en positiv effekt på EU-medlemsstaternes nationale standarder. Nogle organisationer fandt konsortiedannelsen vanskelig, især når de ikke arbejder inden for etablerede netværk. 8 I artikel 7 i forordning (EU) nr. 375/2014 fastsættes det, at: "Initiativet EU-bistandsfrivillige arbejder for at opfylde følgende operationelle mål: bidrage til at øge og forbedre Unionens evne til at yde humanitær bistand, forbedre de frivilliges færdigheder, viden og kompetencer inden for humanitær bistand samt vilkårene og betingelserne for deres engagement, opbygge kapacitet i værtsorganisationerne og fremme frivilligt arbejde i tredjelande, informere om Unionens humanitære bistandsprincipper, som er vedtaget i den europæiske konsensus om humanitær bistand, styrke sammenhængen og overensstemmelsen mellem det frivillige arbejde i medlemsstaterne for at forbedre unionsborgernes muligheder for at deltage i humanitære bistandsaktiviteter og hjælpeaktioner." 4

6 10. De procedurer og krav, der spiller en afgørende rolle for initiativets effektivitet, reguleres nøje i tre retsakter. På den ene side er dette forbundet med en vis administrativ byrde for organisationerne. På den anden side har det en positiv effekt på de frivilliges oplevelse, idet der med udgangspunkt i disse skabes en gennemsigtig rekrutteringsproces, mens deres indlæring og udvikling understøttes under udsendelsen. De nye europæiske regler og procedurer til styring af frivillige kan være særligt byrdefulde for organisationerne at efterleve, hvis de anvender deres nationale ordning for frivilligt arbejde sideløbende med initiativet. Nogle organisationer oplever processen som afskrækkende, fordi den kan tage op til 18 måneder: fra offentliggørelsen af indkaldelsen af forslag over udvælgelsesproceduren, offentliggørelsen af stillinger for frivillige og uddannelsen af de frivillige til udsendelsen af de frivillige. Kommissionen arbejder vedvarende på at forenkle og fremskynde processerne inden for lovgivningsrammen for at højne initiativets fordele over for interessenter. Ansøgnings-, udvælgelses- og indberetningsprocedurerne synes særligt byrdefulde for de organisationer, der hovedsageligt er aktive inden for EU-projekter for humanitær bistand (katastrofeberedskab), der følger forskellige procedurer for støtteforvaltning. Der er blevet iværksat et effektivt overvågningssystem, som kunne udbygges yderligere for at behandle kvalitative oplysninger og ad hoc-rapporter i tillæg til de kvantitative oplysninger. Eventuelle analyser af omkostningseffektiviteten fungerer udelukkende som foreløbige vurderinger, idet der på dette tidspunkt ikke foreligger nogen endelige projektrapporter eller finansielle data forbundet hermed. Det fremgår af den eksterne evaluering, at Kommissionen har en omkostningsbevidst tilgang til tjenesteydelseskontrakter, der tager udgangspunkt i antallet af uddannede og forsikrede frivillige. Initiativet kræver forenklede processer, mere opsøgende arbejde og kommunikation vedrørende initiativets potentielle positive effekt på organisationerne i EU og udlandet og den måde, initiativet fungerer, en større sammenkobling mellem initiativet og EU s humanitære og udviklingsmål samt finansiering. 11. Der er plads til forbedringer, hvad angår initiativets sammenhæng med instrumenterne for humanitær bistand, udvikling og civilbeskyttelse. Initiativet er ikke blevet integreret i de eksisterende EU-instrumenter for humanitær bistand, men er oprettet som uafhængigt instrument. Frivillige må ikke udsendes til regioner med væbnede konflikter, hvilket betyder, at nogle af de tredjelande, der modtager store dele af den humanitære bistand, er udelukket fra initiativets anvendelsesområde. I forhold til sammenhængen med EU s politik om udviklingssamarbejde sikrer forordningens brede definition af humanitær bistand synergieffekter, idet de frivillige kan blive udsendt inden for en bred vifte af projekter, herunder aktiviteter, der sammenkobler nødhjælp, rehabilitering og udvikling, og som støtter og udbygger lokalsamfundenes generelle modstandsdygtighed. På trods af at initiativet ikke er formelt knyttet til målene for bæredygtig udvikling, anfører størstedelen af de deltagende værtsorganisationer, at de både har aktiviteter inden for humanitær bistand og udvikling. Den interne sammenhæng vedrørende de udførte aktiviteter kan ikke vurderes fuldt ud på initiativets nuværende stadium, men deres udformning antyder, at der eksisterer en sammenhæng mellem aktiviteterne. 12. Initiativet skaber en europæisk merværdi gennem de fælles standarder for styringen af frivillige fra alle EU-lande, fælles uddannelse og finansiering af kapacitetsopbygning og teknisk bistand. Organisationer med forskellige baggrunde (f.eks. humanitære organisationer, udviklingsorganisationer, civilbeskyttelse og frivilligt arbejde) og af forskellige størrelser anspores således til at samarbejde. Deltagelse er både mulig for partnere i 5

7 partnerskabsrammeaftalen og for alle organisationer, der er etableret i EU med aktuelle eller planlagte aktiviteter inden for humanitær bistand. Det er eksempelvis kun 3 % af partnerne i partnerskabsrammeaftalen om humanitær bistand, der er organisationer fra de medlemsstater, der tiltrådte EU i 2004 eller senere 9. Disse organisationers andel i det samlede antal certificerede organisationer er betydeligt højere (20 %). I denne henseende kunne initiativet inddrage en bred vifte af organisationer fra forskellige EU-medlemsstater. 4. KONKLUSIONER 13. I lyset af resultaterne i den eksterne evalueringsrapport og Kommissionens egne erfaringer og dialog med interessenter i løbet af initiativets indledende gennemførelsesperiode kan Kommissionen generelt konkludere, at initiativet skaber en merværdi, og at initiativets mål er af relevans for interessenterne. Det fremhæves dog i evalueringen, at der hersker en række udfordringer, der bør håndteres for at øge initiativets effekt yderligere og gøre det mere attraktivt for organisationerne og de frivillige. Det ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene fokuserer netop på disse aspekter, som sammenfattes i de nedenstående stykker. 14. Initiativets foranstaltninger reguleres nøje i tre retsakter. I løbet af de første tre gennemførelsesår var der en langtrukken opbygning af en organisationsbase for interessenter. Denne opbygning var forbundet med langtrukne procedurer og en overgang til EUfinansierede projekter for kapacitetsopbygning og teknisk bistand til udsendelsesprojekter. Så snart det er lykkedes at certificere et tilstrækkeligt antal organisationer, og der er blevet udarbejdet standarder efter den tekniske bistand og kapacitetsbygningsstøtten, forventes det, at organisationerne føler sig bedre rustede og er mere interesserede i at udsende EUbistandsfrivillige. 15. Processerne og de administrative procedurer skal forenkles, således at organisationerne i højere grad vælger at deltage i initiativet. Tilbagemeldinger fra de deltagende organisationer og organisationer, der endnu ikke deltager i initiativet, viser et tydeligt behov for at revidere procedurerne. Sendeorganisationerne oplever eksempelvis certificeringsprocessen som udfordrende. Det bør derfor overvejes at revidere certificeringsprocessen og i højere grad bistå de interesserede organisationer på kort og mellemlangt sigt. Projekterne inden for teknisk bistand, der sætter organisationerne i stand til at opfylde de forventede standarder inden for styring af frivillige, deres sikkerhed og beskyttelse, bør knyttes bedre sammen med certificeringsprocessen for organisationer, der er etableret i EU. 16. Det er muligt at øge initiativets attraktivitet ved at nedbringe tiden frem til udsendelsen (fra offentliggørelsen af indkaldelsen til den egentlige udsendelse) fra ét år, som er gældende i dag, til et halvt år for at sikre hurtigere udsendelser. Dette ville potentielt forbedre antallet af udsendelsesmuligheder for EU-borgerne og reducere antallet af frafald. 17. Interessen hos de organisationer, der har aktiviteter inden for humanitær bistand i bred forstand i henhold til forordningen skal styrkes. EU-bistandsfrivillige udsendes til aktiviteter såsom opbygning af modstandsdygtighed, sammenkobling af nødhjælp, rehabilitering og udvikling, forskellige sektorer relateret til humanitær bistand (vand, sanitet 9 Bulgarien, Kroatien, Den Tjekkiske Republik, Cypern, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Rumænien. 6

8 og hygiejne, køn, logistik), men også udviklingsprojekter inden for fødevaresikkerhed, fattigdomsbekæmpelse og økonomisk robusthed. Kommissionens årlige arbejdsprogram for 2018 omfatter allerede et mål om at skabe yderligere synergieffekter med Kommissionens eksisterende programmer. 18. Kommissionen anerkender behovet for, at tilgangen til frivilligt arbejde i tredjelande i højere grad bringes i overensstemmelse med andre EU-ordninger for frivilligt arbejde. Der bør sigtes mod sammenhæng og synergieffekter med den europæiske volontørtjeneste og det europæiske solidaritetskorps. Komplementariteten mellem den humanitære sektor og udviklingssektoren bør optimeres. 19. Hovedfokus i den indledende gennemførelsesperiode har ligget på organisatorisk udvikling. Ved gradvist at ændre fokus fra en finansiering af processerne (støtte til styring af frivillige eller organisatorisk kapacitet) i retning af aktiviteter med en humanitær effekt som mål ville interessenternes forventninger på området bedre kunne imødekommes. 20. Initiativet ville blive mere attraktivt for organisationerne og de frivillige, hvis dets effekt blev mere synlig, og dette ville styrke gennemførelsen. Der er oprettet en overvågningsramme i overensstemmelse med initiativets interventionslogik. I dag bliver der udelukkende indsamlet kvantitative data. Dette bør fuldendes med kvalitative data vedrørende projekternes effekt i forhold til den humanitære sektor, styring af katastroferisici eller sammenkobling af nødhjælp, rehabilitering og udvikling. Resultatindikatorerne bør gennemgås, hvad angår deres relevans og kapacitet til at indsamle pålidelige, fornuftige og sammenlignelige data. Ud over de aktuelle resultatindikatorer for udsendelsen af frivillige bør der udarbejdes resultatindikatorer for fremskridtene inden for kapacitetsopbygning og teknisk bistand, som udgør størstedelen af initiativets budget. Det ville ved hjælp af disse blive lettere at måle initiativets effekt på lokalsamfundene, de deltagende organisationer og de frivillige, og de ville synliggøre sammenhængen mellem EU s projekter for bistandsfrivillige og projekterne inden for humanitær bistand/katastrofeberedskab. Det forbedrede samarbejde med lokalkontorerne for humanitær bistand og EU s delegationer, herunder inden for overvågningen af EU s projekter for bistandsfrivillige, bør tages i betragtning. 5. VEJEN FREM 21. Evalueringen giver nyttige analyser og indsigt i gennemførelsen af initiativet, herunder om eksisterende mangler og områder, der kan forbedres yderligere. Kommissionen har en dobbelt indfaldsvinkel med videreførelsen af evalueringsresultaterne og -anbefalingerne: der skal på den ene side overvejes foranstaltninger, der kan gennemføres på kort og mellemlangt sigt inden for den aktuelle lovgivningsramme, og på den anden side på de foranstaltninger, der kræver mere grundlæggende ændringer i lovgivningen om EU s bistandsfrivillige. 22. Ved den første gruppe af foranstaltninger skal der straks tages højde for evalueringsresultaterne, når programmerne udformes, og midlerne tildeles. Kommissionen arbejder allerede i dag på de foranstaltninger, der skal gennemføres fra i dag og frem til udgangen af den aktuelle gennemførelsesperiode i 2020, der sigter mod at fremskynde processerne, forenkle de administrative procedurer, forbedre bistanden til de interesserede organisationer, fremme finansieringsmulighederne yderligere og dele succeshistorier. Dette 7

9 kan eksempelvis opnås ved at forenkle certificeringsprocessen for organisationer med partnerskabsrammeaftaler yderligere for at forhindre overlapninger inden for de to administrative procedurer, nedbringe omfanget af de elektroniske certificeringsformularer, forkorte tiden fra offentliggørelsen af indkaldelsen til de frivilliges udsendelse, forbedre de opmærksomhedsskabende tiltag for aktiviteterne for at synliggøre de frivilliges betydning på området. En øget udsendelse af EU-bistandsfrivillige inden for Kommissionens projekter for humanitær bistand og reduktion af katastroferisici samt udviklingssamarbejde udgør endnu et nøglemål. 23. Den anden gruppe af foranstaltninger vedrører Kommissionens igangværende arbejde med EU-programmernes fremtid inden for den næste flerårige finansielle ramme. Resultaterne af denne midtvejsevaluering kan bruges som grundlag for Kommissionens forslag til udgiftsprogrammer efter Kommissionen vil i den henseende arbejde hen imod en betydelig forenkling af procedurerne ved at fjerne de elementer, der bremser de frivilliges udsendelse og skaber en betydelig administrativ byrde for de deltagende organisationer. Der sigtes mod synergieffekter og en strømlining med andre EU-ordninger for frivilligt arbejde, navnlig det europæiske solidaritetskorps. Kommissionen har et mål om en større gennemsigtighed, hvad angår EU-borgernes muligheder for frivilligt arbejde inden og uden for EU. En bedre sammenhæng med EU s mål om sammenkobling af nødhjælp, rehabilitering og udvikling samt humanitær bistand og udvikling menes at kunne øge deltagelsen af humanitære organisationer, udviklingsorganisationer samt mulighederne for frivilligt arbejde. 24. Kommissionen fortsætter med udgangspunkt i de erfaringer, den har gjort sig til dato, samt anbefalingerne i midtvejsevalueringen med at gennemføre og videreudvikle initiativet i tæt samarbejde med medlemsstaterne, EU-institutionerne og -organerne, organisationerne og borgerne. Den vigtigste drivkraft for forbedringer er fortsat tilbagemeldingerne fra interessenterne. Disse skal sikre initiativet en større effekt i næste gennemførelsesfase frem til 2020 og derefter. 8

INDKALDELSE AF FORSLAG

INDKALDELSE AF FORSLAG INDKALDELSE AF FORSLAG EACEA 14/2018 Initiativet EU-bistandsfrivillige: Teknisk bistand for sendeorganisationer Kapacitetsopbygning med henblik på humanitær bistand i værtsorganisationerne Ved Europa-Parlamentets

Læs mere

INDKALDELSE AF FORSLAG EACEA/10/2019 Initiativet EU-bistandsfrivillige:

INDKALDELSE AF FORSLAG EACEA/10/2019 Initiativet EU-bistandsfrivillige: Forvaltningsorganet for Uddannelse, Audiovisuelle Medier og Kultur INDKALDELSE AF FORSLAG EACEA/10/2019 Initiativet EU-bistandsfrivillige: Udsendelse af EU-bistandsfrivillige, herunder valgfri praktikophold,

Læs mere

INDKALDELSE AF FORSLAG EACEA/13/2019 Initiativet EU-bistandsfrivillige. Teknisk bistand til sendeorganisationer

INDKALDELSE AF FORSLAG EACEA/13/2019 Initiativet EU-bistandsfrivillige. Teknisk bistand til sendeorganisationer Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur INDKALDELSE AF FORSLAG EACEA/13/2019 Initiativet EU-bistandsfrivillige Teknisk bistand til sendeorganisationer Kapacitetsopbygning med

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. juli 2015 (OR. en) 11194/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 13. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COHAFA 81 DEVGEN 144 PROCIV 39 RELEX 639 Jordi AYET

Læs mere

Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning. Forslag til forordning (COM(2017)0825 C8-0433/ /0334(COD))

Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning. Forslag til forordning (COM(2017)0825 C8-0433/ /0334(COD)) 3.7.2018 A8-0227/ 001-018 ÆNDRINGSFORSLAG 001-018 af Regionaludviklingsudvalget Betænkning Ruža Tomašić A8-0227/2018 Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning (COM(2017)0825

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

ÆNDRINGSFORSLAG af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 11.2.2019 A8-0069/ 001-029 ÆNDRINGSFORSLAG 001-029 af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Betænkning Dennis de Jong A8-0069/2019 Handlingsprogram for udveksling, bistand og

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2017 COM(2017) 622 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den Europæiske Udviklingsfond (): Prognoser over forpligtelser, betalinger og bidrag fra medlemsstaterne

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0174/124. Ændringsforslag. David McAllister for Udenrigsudvalget

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0174/124. Ændringsforslag. David McAllister for Udenrigsudvalget 21.3.2019 A8-0174/124 Ændringsforslag 124 David McAllister for Udenrigsudvalget Betænkning José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra Instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA III) (COM(2018)0465 C8-0274/2018

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 769 final 2017/0347 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2018 COM(2018) 475 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond Den Europæiske Udviklingsfond (EUF): prognoser

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 C(2017) 5518 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 9.8.2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 615/2014 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.10.2016 C(2016) 6265 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.10.2016 om den fælles overvågnings- og evalueringsramme som omhandlet i Europa- Parlamentets

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Årlig rapport om gennemførelsen af initiativet EU-bistandsfrivillige i 2015

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Årlig rapport om gennemførelsen af initiativet EU-bistandsfrivillige i 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.6.2016 COM(2016) 436 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Årlig rapport om gennemførelsen af initiativet EU-bistandsfrivillige i 2015 DA

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2018 C(2018) 8465 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.12.2018 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 515/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.5.2019 C(2019) 3624 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 17.5.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1295/2013

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) 14509/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 16. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: ENV 952 CLIMA 313 ENER 454 BUDGET 33 CADREFIN

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2019 C(2019) 1848 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 13.3.2019 om fastlæggelse af et flerårigt EU-program for indsamling, forvaltning og anvendelse

Læs mere

Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse

Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse Felter med en skal udfyldes. Navn E-mailadresse Indledning 1 Hvis en virksomhed lovligt sælger et produkt

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2018 COM(2018) 719 final 2018/0371 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.6.2017 COM(2017) 299 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond Den Europæiske Udviklingsfond (EUF): prognoser

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2018 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.11.2018 COM(2018) 749 final 2018/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

10303/1/11 REV 1 ADD 1 kb/js/ikn/la/top/mc 1 DQPG

10303/1/11 REV 1 ADD 1 kb/js/ikn/la/top/mc 1 DQPG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 19. juli 2011 (18.08) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2010/0044 (COD) 10303/1/11 REV 1 ADD 1 CULT 33 CODEC 841 PARLNAT 192 RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets

Læs mere

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER Den Europæiske Unions L 172 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 61. årgang 9. juli 2018 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/963 af

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2017 COM(2017) 625 final 2017/0274 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af de finansielle bidrag, medlemsstaterne skal betale til Den Europæiske

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.6.2011 KOM(2011) 358 endelig Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.5.2017 COM(2017) 244 final 2017/0097 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

17159/09 lv/av/an/aa/av/bh 1 DG C II

17159/09 lv/av/an/aa/av/bh 1 DG C II RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. december 2009 (15.12) (OR. en) 17159/09 RECH 449 COMPET 514 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Tidl. dok.

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.8.2010 KOM(2010) 421 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 453/2008

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.6.2017 COM(2017) 293 final 2017/0124 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken Kroatien til at indføre en særlig foranstaltning,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 20. marts 2019 (OR. en) 2018/0040 (COD) PE-CONS 44/19 UD 51 CODEC 403 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

8461/17 pfw/pfw/hsm 1 DGG 2B

8461/17 pfw/pfw/hsm 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. april 2017 (OR. en) 8461/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 25. april 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 7875/17

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.5.2018 COM(2018) 264 final Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.5.2018 COM(2018) 299 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse til at indlede forhandlinger med Kap Verde om indgåelse af en protokol til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2017 C(2017) 7477 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 15.11.2017 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1238 for så vidt angår

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Årlig rapport om gennemførelsen af initiativet EU-bistandsfrivillige i 2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Årlig rapport om gennemførelsen af initiativet EU-bistandsfrivillige i 2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.6.2017 COM(2017) 313 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Årlig rapport om gennemførelsen af initiativet EU-bistandsfrivillige i 2016 DA

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0261 (NLE) 13343/17 ACP 110 FIN 627 PTOM 16 FORSLAG fra: modtaget: 18. oktober 2017 til: Komm. dok.

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.10.2018 COM(2018) 714 final 2018/0367 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Nederlandene tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning,

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.10.2018 COM(2018) 713 final 2018/0366 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2019 C(2019) 1616 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 4.3.2019 om ændring af bilag VIII og IX til direktiv 2012/27/EU om indholdet af de omfattende

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 FORSLAG fra: modtaget: 8. juni 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.8.2017 COM(2017) 426 final 2017/0192 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING Ref. Ares(2018)2964154-06/06/2018 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.5.2018 COM(2018) 371 final 2018/0219 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af anvendelsen af forordning (EU) nr..../2018

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.6.2018 C(2018) 3568 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 7.6.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2019 C(2019) 1866 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2018/273 for så vidt angår indførsel af

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0388 (NLE) 14596/16 UD 244 FORSLAG fra: modtaget: 9. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) L 118/18 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/704 af 8. maj 2018 om overensstemmelsen af enhedsraterne for afgiftszoner med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013 i

Læs mere

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN L 348/130 Den Europæiske Unions Tidende 24.12.2008 III (Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union) RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN RÅDETS AFGØRELSE 2008/976/RIA

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.6.2018 COM(2018) 486 final 2018/0260 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2010 KOM(2010)118 endelig 2010/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2017 COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.2.2017 COM(2017) 61 final 2017/0018 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken Estland til at anvende en særlig foranstaltning,

Læs mere

Forslag til afgørelse (COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD))

Forslag til afgørelse (COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD)) 8.6.2017 A8-0061/ 001-018 ÆNDRINGSFORSLAG 001-018 af Kultur- og Uddannelsesudvalget Betænkning Santiago Fisas Ayxelà Den Europæiske Kulturhovedstad 2020-2033 A8-0061/2017 (COM(2016)0400 C8-0223/2016 2016/0186(COD))

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 8. november 2012 (09.11) (OR. en) 15867/12 ENV 838 ENER 444 IND 186 COMPET 672 MI 700 ECOFIN 920 TRANS 381 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0192 (NLE) 11696/17 FISC 174 FORSLAG fra: modtaget: 11. august 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.8.2017 COM(2017) 410 final 2017/0183 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/335/EF om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.8.2017 COM(2017) 424 final 2017/0190 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.7.2015 C(2015) 4359 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 1.7.2015 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af spildevandstekniske

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

Statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne ***I

Statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne ***I P7_TA-PROV(2014)0030 Statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne ***I Europa-Parlamentets ændringer af 15. januar 2014 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/678/EU om tilladelse til Den Italienske

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.2.2019 L 51 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/316 af 21. februar 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1408/2013 om anvendelse af artikel 107

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

HØRING AF INTERESSEREDE PARTER OM INTELLIGENT REGULERING I EU

HØRING AF INTERESSEREDE PARTER OM INTELLIGENT REGULERING I EU 27.06.2012 HØRING AF INTERESSEREDE PARTER OM INTELLIGENT REGULERING I EU SOM OPFØLGNING PÅ MEDDELELSEN OM "SMART REGULERING I DEN EUROPÆISKE UNION" FRA 2010 Europa-Kommissionen, 1049 Bruxelles, Belgien

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.3.2017 COM(2017) 136 final 2017/0060 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om ændring af direktiv 2010/40/EU for så vidt angår perioden for vedtagelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.1.2017 C(2017) 403 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 31.1.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 251/2014

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: PROTOKOL, BILAG IX UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

BILAG. til. Nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet: Styrkelse af deres rolle i EU's politiske beslutningsproces

BILAG. til. Nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet: Styrkelse af deres rolle i EU's politiske beslutningsproces EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 23.10.2018 COM(2018) 703 final ANNEXES 1 to 2 BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG

Læs mere

KOMMISSIONENS ÅRLIGE OVERSIGT. over medlemsstaternes årlige aktivitetsrapporter om eksportkreditter som omhandlet i forordning (EU) nr.

KOMMISSIONENS ÅRLIGE OVERSIGT. over medlemsstaternes årlige aktivitetsrapporter om eksportkreditter som omhandlet i forordning (EU) nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.2.2017 COM(2017) 67 final KOMMISSIONENS ÅRLIGE OVERSIGT over medlemsstaternes årlige aktivitetsrapporter om eksportkreditter som omhandlet i forordning (EU) nr. 1233/2011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.5.2016 C(2016) 2783 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 17.5.2016 om ændring af bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) 14453/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG 113 DELACT 223

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2082 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/1799 for så vidt angår fritagelsen

Læs mere

7875/17 js/top/bh 1 DGG 2B

7875/17 js/top/bh 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. april 2017 (OR. en) 7875/17 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: 15792/2016 Komm. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0183 (NLE) 11618/17 FISC 172 FORSLAG fra: modtaget: 3. august 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27.3.2015 2014/0256(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Udvalget om Miljø,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 COM(2017) 792 final 2017/0350 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår anvendelsesdatoen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0314 (NLE) 13064/16 FISC 148 FORSLAG fra: modtaget: 7. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.10.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 807/2014 om supplerende bestemmelser

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 C(2014) 1637 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 13.3.2014 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2016 COM(2016) 487 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere