Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til årsregnskab for 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til årsregnskab for 2006"

Transkript

1 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen Næstved Telefon Telefax Vestsjællands Amt Revisionsberetning til årsregnskab for PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr , Gentofte

2 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til regnskab Indhold Afsnitsnr. Indledning 1-2 Konklusion på den udførte revision 3-5 Revisionens bemærkninger 6-7 Særlige forhold 8-9 Redegørelse for den udførte revision med kommentarer Hovedtal for amtets økonomi Analyse af udgiftsområderne i Vestsjællands Amt Andre ydelser 50 Opfølgning på bemærkninger vedr. beretning for regnskabsåret 51 Afslutning 52 Bilag 1: Hoved- og nøgletal for Vestsjællands Amt Bilag 2: Oversigter Indledning 1 Vi har afsluttet revisionen af årsregnskab. et udviser et udgiftsbaseret resultat på DKK -408,5 mio., et omkostningsbaseret resultat på DKK -342,1 mio. og en egenkapital på DKK -830,3 mio. 2 Vi henviser til vores redegørelse om revisionens udførelse og omfang i vores tilbud af 7. juli Revisionen er udført i overensstemmelse med de deri beskrevne principper. Konklusion på den udførte revision 3 Den udførte revision har givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på årsregnskabet. 4 Vi har forsynet årsregnskabet for med følgende revisionspåtegning: Til Regionsrådet i Region Sjælland Vi har revideret årsregnskabet for Vestsjællands Amt for regnskabsåret 1. januar december omfattende udgiftsregnskab (regnskabsopgørelse, finansieringsoversigt, regnskabsoversigt, bemærkninger til regnskabet og oversigt over anlægsregnskaber, der ikke er aflagt særskilt regnskab for), omkostningsregnskab (anvendt regnskabspraksis, re- 1

3 sultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, omregningstabel, anlægsoversigt og fortegnelse over kautions- og garantiforpligtelser) samt personaleoversigt. Årsregnskabet aflægges efter reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets - og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Økonomiudvalget har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets - og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder, bestemmelserne i Lov om Kommunernes Styrelse og Vestsjællands Amts revisionsregulativ. Danske revisionsstandarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved denne risikovurdering overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af amtets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Der henvises i øvrigt til revisionsberetningen til årsregnskabet, der afgives senest medio august Forbehold Ifølge tilkendegivelser fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet medfører ændringerne i lov om kommunal indkomstskat, hvorefter der ikke længere sker afregning af indkomstskatterestancer m.v. at tilgodehavender vedr. tidligere år skal nulstilles i årsregnskab. Pro- 2

4 blemstillingen vurderes dog ikke at være endeligt afklaret. I årsregnskabet er der ikke indregnet indkomstskatterestancer, hvorved egenkapitalen muligvis er opgjort ca. DKK for højt. Vi tager derfor forbehold for evt. manglende indregning af indkomstskatterestancer i balancen. Ved opgørelsen af tjenestemandspensionsforpligtelserne er der ikke taget hensyn til den eventuelle effekt af refusionsret fra staten vedrørende tjenestemænd ansat ved institutioner, der er overgået til Vestsjællands Amt i forbindelse med Særforsorgens udlægning i 1980 samt for tjenestemænd ansat i psykiatrien, hvilket er i strid med bestemmelserne i Indenrigsministeriets - og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Identifikationen af ansatte, hvor amtet har delvis refusionsret fra staten, samt opgørelsen af den delvise refusionsret er ikke færdiggjort, hvorfor vi ikke kan udtale os om den eventuelle effekt af forbeholdet på den regulerede formue. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra det i forbeholdene anførte, giver et retvisende billede af amtets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af amtets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, herunder bestemmelserne i Indenrigsministeriets - og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. 5 Vi kan endvidere oplyse, at vi i forbindelse med den udførte forvaltningsrevision ikke har konstateret dispositioner eller forhold, der efter vores opfattelse ligger uden for rammerne af normale skyldige økonomiske hensyn. Det er vores vurdering, at amtet har tilrettelagt systemer, som medvirker til at sikre, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Revisionens bemærkninger 6 Revisionen har givet anledning til 3 bemærkninger, der alle har medført forbehold i vores påtegning til årsregnskabet for, jf. afsnit 4. 7 Den udførte revision har ikke givet anledning til øvrige bemærkninger. Særlige forhold Revisionsmæssige forhold 8 Ingen. smæssige forhold 9 Ingen. 3

5 Redegørelse for den udførte revision med kommentarer Revisionens formål 10 Revisionen, der er foretaget i årets løb og i tilknytning til regnskabsafslutningen, er udført i overensstemmelse med lovgivningen for statsautoriserede revisorer, god offentlig revisionsskik, styrelseslovens bestemmelser om revision samt gældende bestemmelser i amtets revisionsregulativ. 11 Revisionens formål har været at foretage gennemgang af bevillingskontrol og kontrol af regnskabets rigtighed, herunder: Hvorvidt økonomiske dispositioner er foretaget i henhold til opstillede regler herfor. Om regnskabet, herunder specialopgørelser og -indberetninger m.v., giver et retvisende billede af den samlede økonomiske forvaltning. Om dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love, regler og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Vurdering af regnskabsføring og etablerede forretningsgange med henblik på at efterprøve, om disse er betryggende og tilgodeser hensynet til en hensigtsmæssig forvaltning og administration. Revisionens omfang og udførelse 12 Revisionen har omfattet alle under Amtsrådet hørende regnskabsområder, herunder anlægsregnskaber, virksomheder, institutioner, fonde og legater o.l., hvor amtet er regnskabsførende. 13 Konkrete revisionshandlinger er foretaget ved stikprøver i det omfang, vi har skønnet det forsvarligt. Vi redegør ikke specifikt for alle revisionshandlinger foretaget for enkeltområder. Det kan dog anføres, at vi har gennemgået følgende: Anlægsregnskaber 14 Vi reviderer afsluttede anlægsregnskaber, der overstiger en anlægssum på DKK 2 mio. Revisionen af anlægsregnskaber under 2 mio. indgår i revisionen af årsregnskabet. 15 Vi har aflagt særlig beretning for anlægsarbejder over 2 mio. kr. afsluttet i. Beholdningseftersyn 16 Vi har foretaget 2 uanmeldte beholdningseftersyn. I forbindelse med eftersynet er det påset, at amtets let realisable aktiver er korrekt registreret og i overensstemmelse med oplysninger fra pengeinstitutter m.v. 4

6 Forvaltningsrevision 17 Vi har som led i den afsluttende revision af årsregnskabet foretaget en overordnet analyse af amtets årsregnskab med henblik på at afdække områder med væsentlige afvigelser i forhold til landsgennemsnittet, jf. afsnit 61ff. nedenfor. Løn- og personalesager 18 Vi har revideret løn- og personalesager på udvalgte områder. Det er herunder efterprøvet, at lønninger og vederlag m.v. har haft hjemmel i godkendte ter og normeringer. Det er endvidere kontrolleret, at der foreligger betryggende forretningsgange på lønområdet, samt at gældende love, aftaler, overenskomster og vedtægter m.v. overholdes. Refusionsregnskaber, opgørelser og projektregnskaber 19 Vi har, i det omfang de er blevet forelagt os, revideret refusionsregnskaber, opgørelser og projektregnskaber m.v., der er udarbejdet på foranledning af eksterne myndigheder o.l., samt hvor der i øvrigt foreligger særlige bestemmelser om revision. smæssig registrering 20 Vi har påset, at forvaltning og regnskabsmæssig registrering sker under iagttagelse af gældende love og bestemmelser, indgåede kontrakter og overenskomster, lønaftaler, styrelsesvedtægter, amtets - og regnskabsregulativ samt andre af Amtsrådet, økonomiudvalget eller stående udvalg trufne beslutninger. 21 Vi har efterprøvet, om indtægter og udgifter har grundlag i beslutninger, og bevillinger er vedtaget af Amtsrådet. Forretningsgange m.v. 22 Vi har under den løbende revision efterprøvet, om forretningsgange, interne instrukser, sagsbehandling og anvendelse af edb-systemer er hensigtsmæssige og betryggende i kontrolmæssig henseende. 23 Kommunedatas revisor, der gennemgår Kommunedatas generelle edb-kontroller, har fremsendt erklæring om gennemgang af generelle edb-kontroller, hvoraf det fremgår, at dette ikke har givet anledning til bemærkninger. Overholdelse af regelsæt 24 Vi har efterprøvet, om regnskabsføringen sker på en omhyggelig og betryggende måde og i henhold til regnskabsbestemmelserne, der er fastsat i amtets - og regnskabsregulativ samt Indenrigsministeriets Budget- og ssystem. 25 Vi har i forbindelse med revisionsarbejdet efterprøvet interne kontrolprocedurer, herunder om bogføring foretages med nødvendig akkuratesse vedrørende dokumentation i form af bilag, anvisning og attestation, kontering, afstemningsprocedurer, edb-behandling og arkivering. 5

7 sbemærkninger, obligatoriske bilag m.v. 26 Vi har påset, at regnskabet med tilhørende bemærkninger og obligatoriske bilag er udarbejdet på grundlag af bogføringen og er aflagt i overensstemmelse med gældende regnskabsbestemmelser. 27 Vi har foretaget vurdering af, om regnskabet indeholder nødvendige oplysninger til bedømmelse af anvendelsen af amtets bevillinger vedrørende regnskabsåret. 28 Vores gennemgang har omfattet alle områder inden for amtets regnskabsvæsen, regnskabets oversigter over udgifter og indtægter, omkostningsregnskab samt balance, herunder selvstændigt bogførende og registrerende institutioner og forvaltninger, der ejes og / eller drives af amtet. 29 Vi har kontrolleret afstemninger, tilstedeværelse, værdiansættelse og ejendomsret vedrørende de bogførte aktiver. 30 Vi har påset, at gældsposter og andre forpligtelser er afstemt og korrekt medtaget i balancen, således at regnskabet giver udtryk for amtets finansielle stilling ved årets udgang, opgjort i henhold til gældende regnskabsbestemmelser. 31 Vi har gennemgået besvarelser af tidligere fremsatte revisionsbemærkninger. Det er påset, at Amtsrådets afgørelser med hensyn til fremkomne bemærkninger er iagttaget. Risikovurdering 32 Revisionen er som anført foretaget ved stikprøver, og omfang og arten heraf beror på en vurdering af væsentlighed og risiko. 33 Ved vores vurdering af risiko for væsentlige fejl i de enkelte regnskabsposter er anvendt et væsentlighedskriterie, der er fastlagt på basis af vores kendskab til revision af kommunale regnskaber, interessegrupper samt offentlige ønsker og krav i øvrigt. 34 Målet har primært været at afdække væsentlige fejl eller brist i forretningsgange m.v. vedrørende den økonomiske forvaltning, regnskabsførelse og regnskabsaflæggelse. Hensigten med risikovurderingen er således at søge den samlede revisionsindsats placeret på de væsentligste regnskabsområder for dermed at opnå størst mulig sikkerhed for regnskabets rigtighed og administrationens forsvarlighed. 35 Revisionen udføres således ikke specielt med henblik på at afdække enkeltstående ekspeditionsfejl eller uregelmæssigheder. Selv med en betydelig revisionsindsats vil der ikke være garanti for, at sådanne fejl og uregelmæssigheder ikke kan forekomme. Det bedste værn herimod er de etablerede forretningsgange og kontrolforanstaltninger, som vi periodisk vurderer og efterprøver. Forretningsgange, kassekontrol m.v. er for disse områder nærmere fastsat i amtets - og regnskabsregulativ. 6

8 Hovedtal for amtets økonomi 36 I det følgende gennemgås amtets økonomiske nøgletal på overordnet niveau. For en mere detaljeret gennemgang henvises til bilag 1. (drift) 37 Vestsjællands Amt har i haft et underskud på DKK 408,5 mio. mod et oprindeligt teret underskud på DKK 78,2 mio. og et korrigeret på DKK -228,3 mio., jf. nedenstående sammendrag. (Beløb i mio.dkk) Budget Tillægsbevillinger Bevilling bevilling Pct. Pct. sopgørelse Skatter 4.841,7 0, , ,8-5,9-0,1% -5,9-0,1% Tilskud og udligning 1.101,1-0, , ,6 59,6 5,4% 59,5 5,4% Indtægter 5.942,8-0, , ,4 53,7 0,9% 53,6 0,9% Driftsudgifter ,0-152, , ,2-291,1 4,9% -443,2 7,7% Renter -13,8 0,0-13,8-27,5-13,7 100,0% -13,7 100,0% Resultat af ordinær drift 156,0-152,2 3,8-247,3-251,1-403,3 Anlægsudgifter -234,2 2,1-232,1-161,3 70,8-30,5% 72,9-31,1% Jordforsyning 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1-0,1 - Resultat i alt -78,2-150,1-228,3-408,5-180,2-330,3 38 Afvigelsen på DKK -330,3 mio. i forhold til det oprindelige kan henføres til: (1) øgede indtægter (inkl. renter) (DKK 39,9 mio, svarende til 0,7 %) 1, (2) øgede driftsudgifter på DKK 443,2 mio, svarende til 7,7 % (merforbrug på 5,1 % på landsplan) samt (3) en lavere anlægsaktivitet (DKK 73,0 mio.). 39 I forhold til det korrigerede er resultatet forringet med DKK 180,2 mio. som følge af: (1) øgede indtægter (inkl. renter) (DKK 40,0 mio.) 1, (2) merforbrug på driftsudgifterne på DKK 291,1 mio., samt (3) et mindreforbrug på anlægsområdet på DKK 70,9 mio. 1 Afvigelsen skyldes primært, at der som led i kommunalreformen er foretaget en ændring af finansieringen af momsudligningen. I forbindelse med denne omlægning er amternes bidrag i 1. kvartal 2007 vedrørende bortfaldet. 7

9 Udvikling (drift) 40 Amtets indtægter (pr. indbygger) er steget med 3,2 % i forhold til (landsplan 4,4 %), mens driftsudgifterne er steget med 6,1 % (landsplan 7,3 %). 41 Det ordinære driftsresultat er DKK 157,5 mio. lavere end og udgør i DKK -247,3 mio. Likviditet 42 Der har i været en negativ likviditetsforskydning på DKK 256,3 mio., og amtets likvide aktiver er under landsgennemsnittet. Likvide aktiver udgør -6,6 % af driftsudgifterne mod -1,3 % på landsplan. Målt på den kortfristede formue er amtets likviditetsberedskab faldende og under landsgennemsnittet. Den kortfristede formue udgør således -13,2 % af driftsudgifterne mod -5,5 % på landsplan. 43 Årets ordinære driftsresultat med fradrag af årets afdrag på lån samt den kontante (ikke lånefinansierede) del af anlægsudgifterne er et centralt nøgletal for amtets likviditet. Nøgletallet er ikke påvirket af udsving i finansforskydninger, og nøgletallet bør som udgangspunkt være positivt. 44 Dette nøgletal er for Vestsjællands Amt DKK -338,0 mio i. Amtets ordinære driftsresultat har således ikke været tilstrækkeligt til at dække afdrag på lån og kontante anlægsudgifter. (Beløb i TDKK) 45 Nedenfor er vist de væsentligste likviditetsnøgletal for Vestsjællands Amt og landsgennemsnittet. Vestsjællands Amt Ændring i forhold til Landsgennemsnit forhold til Ændring i Ordinært driftsresultat minus kontante anlægsudg. og afdrag på gæld, -0,5-1,1-0,6-0,4-1,1-0,7 Likviditetsforskydning, pr. indbygger -0,3-0,8-0,5-0,3-0,9-0,6 Likvide aktiver, pr. indbygger -0,5-1,3-0,8 0,7-0,3-1,0 Likvide aktiver i pct. af driftsudgifter -2,6% -6,6% -4,0% 3,8% -1,3% -5,1% Kortfristet formue i pct. af driftsudgifter -7,3% -13,2% -5,9% -1,2% -5,5% -4,3% Lånoptagelse 46 Vestsjællands Amts langfristede gæld pr. indbygger (TDKK 3,7) ligger på niveau med landsgennemsnittet. Analyse af udgiftsområderne i Vestsjællands Amt 47 Nedenfor er vist en oversigt over de 10 områder, hvor udgiftsniveauet for Vestsjællands Amt afviger mest (i DKK pr. indbygger) i forhold til landsgennemsnittet. 8

10 (Beløb i DKK) landsplan Diff. Pct. landsplan Diff. Pct. 1) Somatiske sygehuse ,0% ,0% 2) Servicefunktioner på sygehusene ,9% ,9% 3) Børn og unge ,7% ,8% 4) Voksen- og specialundervisning ,8% ,9% 5) Psykiatriske sygehuse ,6% ,1% 6) Revalideringsinsitutioner m.v ,2% ,2% 7) Bolig, fritid og miljø ,6% ,0% 8) Klinikker og rekonvalescenthjem ,2% ,8% 9) Gymnasier ,9% ,7% 10) Administration ,1% ,3% Øvrige ,5% ,4% ,1% ,8% 48 Det ses af ovenstående sammendrag, at udgiftsniveauet i Vestsjællands Amt generelt er 4,8 % højere end landsgennemsnittet, samt at udgiftsniveauet i Vestsjællands Amt på 5 af de 10 områder med de væsentligste afvigelser er højere end landsgennemsnittet og lavere på de resterende 5 områder. 49 Nedenfor er opsummeret de afvigelser i forhold til og bevillinger for samt ændringer i udgiftsniveauet i forhold til, der er omtalt i bilag 1. Herudover er medtaget de ovenfor anførte forskelle i udgiftsniveauet i forhold til landsgennemsnittet. (Beløb i DKK pr. indbygger) Oprindeligt 1) Pct. Pct. landsplan Korrigeret Udvikling fra til bevilling 1) Pct. Ændring Pct. Pct. landsplan Niveau Diff. i forhold til landsplan Pct. Bolig, fritid og miljø ,0% Gymnasier ,7% Voksen- og specialundervisning ,2% 10,1% 82 12,9% Somatiske sygehuse ,8% 6,1% 647 7,3% 575 6,4% 8,3% ,0% Psykiatriske sygehuse ,1% Servicefunktioner på sygehusene ,6% ,9% Klinikker og rekonvalescenthjem ,8% Børn og unge ,2% 15,2% ,7% ,4% 11,4% ,8% Voksne handicappede m.v ,8% 12,6% ,6% 121 8,7% 11,6% Administration ,9% 2,1% -95-9,4% ,3% Sygesikring m.v ,4% 8,7% 158 4,7% 5,6% Revalideringsinsitutioner m.v ,2% Øvrige ,1% -2,0% -52-0,7% 92 2,1% 4,8% 21 0,4% ,7% 0,0% 948 4,9% ,1% 7,3% 931 4,8% 1) + = merforbrug / - = mindreforbrug. 9

11 Andre ydelser 50 Oversigt over særlige opgørelser m.v. samt særskilt rekvirerede ydelser: Assistance med regulering af værdiansættelsen af materielle anlægsaktiver til brug for efterreguleringsoversigt (efterregulering af delingsbalance for Vestsjællands Amt) Revision af efterreguleringsoversigt Opfølgning på bemærkninger vedr. beretning for regnskabsåret 51 Revisionen for regnskabsåret har ikke givet anledning til bemærkninger, der har nødvendiggjort en opfølgning i. Afslutning 52 I henhold til bekendtgørelsen om statsautoriserede revisorers erklæringer m.v. skal vi oplyse: at at vi opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbestemmelser, og vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om. Næstved, den 27. august 2007 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Niels Henrik Black Petersen statsautoriseret revisor Henrik Pedersen statsautoriseret revisor 10

12 Bilag 1: Hoved- og nøgletal for Vestsjællands Amt Drift 53 Til bedømmelse af årets regnskabsresultat i forhold til oprindeligt og korrigeret - inkl. tillægsbevillinger og omplaceringer - har vi udarbejdet følgende sammendrag. (Beløb i mio.dkk) Budget Tillægsbevillinger Bevilling bevilling Pct. Pct. sopgørelse Skatter 4.841,7 0, , ,8-5,9-0,1% -5,9-0,1% Tilskud og udligning 1.101,1-0, , ,6 59,6 5,4% 59,5 5,4% Indtægter 5.942,8-0, , ,4 53,7 0,9% 53,6 0,9% Driftsudgifter ,0-152, , ,2-291,1 4,9% -443,2 7,7% Renter -13,8 0,0-13,8-27,5-13,7 100,0% -13,7 100,0% Resultat af ordinær drift 156,0-152,2 3,8-247,3-251,1-403,3 Anlægsudgifter -234,2 2,1-232,1-161,3 70,8-30,5% 72,9-31,1% Jordforsyning 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1-0,1 - Resultat i alt -78,2-150,1-228,3-408,5-180,2-330,3 i forhold til oprindeligt 54 Resultatet er DKK 330,3 mio. lavere end det oprindelige, hvilket kan forklares med: (1) flere indtægter (inkl. renter) (netto DKK 39,9 mio.), (2) merforbrug på driftsudgifterne (DKK 443,2 mio.), og (3) en lavere anlægsaktivitet (DKK 73,0 mio.). 55 I nedenstående skema er afvigelserne i nettodriftsudgifterne specificeret på de forskellige områder for amtet henholdsvis landsgennemsnittet (områdeopdelingen følger ikke amtets opdeling i bevillingsområder). 11

13 Beløb i mio.dkk Vestsjællands Amt Beløb pr. indbygger (DKK) Landsgennemsnit Budget Pct. Budget Pct. Bolig, fritid og miljø 13,6-8, ,9% ,7% Trafik 194,6-3, ,7% ,3% Amtscentraler m.v. 18,9 1, ,9% ,1% Gymnasier 290,8 9, ,3% ,0% Social- og sundhedsuddannelser m.v. 59,8 3, ,1% ,8% Voksen- og specialundervisning 219,9 23, ,2% ,3% Kultur 21,0 0, ,0% ,4% Somatiske sygehuse 2.929,7 236, ,8% ,1% Psykiatriske sygehuse 280,3 7, ,7% ,3% Servicefunktioner på sygehusene 187,2 22, ,6% ,9% Klinikker og rekonvalescenthjem -2,8-5, ,5% ,7% Børn og unge 166,7 71, ,2% ,2% Voksne handicappede m.v. 465,3 49, ,8% ,6% Andre arbejdsmarjedsforanstaltninger 1,4-2, ,2% ,3% Lønpuljer 0,0-12, ,0% ,4% Administration 281,1-24, ,9% ,1% Sygesikring m.v ,0 84, ,4% ,7% Revalideringsinsitutioner m.v. 6,7-9, ,5% ,5% Nettodriftsudgifter i alt 6.216,2 443, ,7% ,1% 56 Nedenfor er vist sammendrag af de 5 områder med de største afvigelser (målt i DKK pr. indbygger) i sammenholdt med landsgennemsnittet. Beløb i mio.dkk Vestsjællands Amtskommune Amt Budget Pct. Beløb pr. indbygger (DKK) Budget Landsgennemsnit Pct. 1) Somatiske sygehuse 2.929,7 236, ,8% ,1% 2) Sygesikring m.v ,0 84, ,4% ,7% 3) Børn og unge 166,7 71, ,2% ,2% 4) Voksne handicappede m.v. 465,3 49, ,8% ,6% 5) Administration 281,1-24, ,9% ,1% Øvrige 1.291,4 26, ,1% ,0% 6.216,2 443, ,7% ,0 5,1% i forhold til bevillinger 57 Resultatet er i forringet med DKK 180,2 mio. i forhold til det korrigerede. 58 Driftsudgifterne udviser et merforbrug på DKK 291,1 mio. svarende til 4,9 % af det korrigerede. 59 Nedenfor er vist sammendrag af de 5 områder med de største bevillingsafvigelser (målt i DKK pr. indbygger) i. 12

14 Beløb i mio.dkk Vestsjællands Amt Beløb pr. indbygger (DKK) bevilling Bevilling bevilling Pct. 1) Somatiske sygehuse 2.929,7 198, ,3% 2) Børn og unge 166,7 63, ,7% 3) Voksne handicappede m.v. 465,3 52, ,6% 4) Servicefunktioner på sygehusene 187,2 22, ,6% 5) Administration 281,1-29, ,4% Øvrige 2.186,2 136, ,7% 6.216,2 443, ,9% Udvikling i perioden fra 2004 til 60 Af sammendraget nedenfor fremgår udviklingen i regnskabstal pr. indbygger for Vestsjællands Amt samt landsgennemsnittet for amter for perioden fra 2004 til. Indekstal er beregnet på grundlag af regnskabstal for (Beløb i TDKK) 2004 Vestsjællands Amt Indeks Indeks 2004 Landsgennemsnit Indeks Indeks sopgørelse Skatter 15,5 15,8 15,7 101,9 101,3 16,2 16,4 16,7 101,2 103,1 Tilskud og udligning 2,5 3,1 3,8 124,0 152,0 1,2 1,7 2,2 141,7 183,3 Indtægter 18,0 18,9 19,5 105,0 108,3 17,4 18,1 18,9 104,0 108,6 Driftsudgifter -18,0-19,1-20,2 106,1 112,2-16,8-18,0-19,3 107,1 114,9 Renter 0,0-0,1-0, ,1 0,0-0,1 0,0-100,0 Resultat af ordinær drift 0,0-0,3-0,8 0,7 0,1-0,5 Anlægsudgifter -0,5-0,5-0,5 100,0 100,0-0,6-0,8-1,1 133,3 183,3 Jordforsyning -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Resultat i alt -0,6-0,8-1,3 0,1-0,7-1,6 61 Amtets indtægter pr. indbygger er i forhold til steget med TDKK 0,6 svarende til 3,2 %. Driftsudgifterne er steget med TDKK 1,1 (6,1 %). 62 På landsplan har der i været en stigning i indtægterne på 4,4 % og en stigning i driftsudgifterne på 7,3 %. 63 Resultat af ordinær drift pr. indbygger er på TDKK -0,8 (mod TDKK -0,3 i og TDKK 0,0 i 2004), hvilket er TDKK 0,3 lavere end landsgennemsnittet. Vestsjællands Amt har i til gengæld færre (TDKK 0,6) anlægsudgifter. 64 Nedenfor er vist sammendrag af de 5 områder med de største ændringer i udgiftsniveauet (målt i DKK pr. indbygger) i forhold til. 13

15 Vestsjællands Amt Ændring Pct. Landsgennemsnit Ændring Pct. 1) Somatiske sygehuse ,4% ,3% 2) Sygesikring m.v ,7% ,6% 3) Børn og unge ,4% ,4% 4) Voksne handicappede m.v ,7% ,6% 5) Voksen- og specialundervisning ,2% ,1% Øvrige ,1% ,8% ,1% ,3% Omkostningsbaseret resultat 65 Nedenfor er vist resultatopgørelse for Vestsjællands Amt for og. mio.dkk mio.dkk Skatter 4.830, ,8 Tilskud og udligning 910, ,7 Statsrefusion og tilskud 202,3 190,2 Mellemkommunale indtægter 1.444, ,4 Indtægter i øvrigt 568,7 654,9 Indtægter 7.956, ,0 Løn og gager , ,6 Varekøb og tjenesteydelser , ,1 Betalinger t. stat/kommuner , ,2 Tilskud og overførsler , ,0 Aktiverede drifts- og anlægsudgifter m.v. 163,9 117,6 Afskrivninger -164,4-166,9 Pensionshensættelser o.a. reguleringer 63,7 115,6 Resultat før finansielle poster -175,8-314,6 Finansposter -16,4-27,5 Resultat i alt -192,2-342,1 66 I forhold til det udgiftsbaserede resultat (DKK -408,5 mio.) er det omkostningsbaserede resultat forbedret med DKK 66,4 mio., hvilket skyldes, at der er foretaget afskrivninger for DKK 166,8 mio., aktiveret fysiske aktiver for DKK 117,6 mio. samt foretaget regulering af hensættelse til tjenestemandspensioner og tilbageførsel af afdragsdelen på leasingydelser og øvrige reguleringer for DKK 115,6 mio. 14

16 Likviditet 67 Som følge af årets (udgiftsbaserede) resultat på DKK -408,5 mio., årets nettolånoptagelse på DKK 70,6 mio. samt finansforskydninger m.v. på DKK 81,6 mio. er likvide aktiver forringet med DKK -256,3 mio. i forhold til. 68 Nedenfor er vist en finansieringsoversigt for Vestsjællands Amt. Budget Tillægsbevillinger Vestsjællands Amt (Beløb i mio.dkk) Bevilling bevilling Pct. Pct. Pr. indbygger (Beløb i TDKK) Landsgennem-snit Diff. Finansieringsoversigt Nettoanlægsudgifter, skatte- og brugerfinansieret virksomhed -234,2 2,1-232,1-161,3 70,8-30,5% 72,9-31,1% -0,5-1,1 0,6 Lånoptagelse 110,1 3,4 113,5 101,4-12,1-10,7% -8,7-7,9% 0,3 0,9-0,6 Likviditetseffekt fra anlægsaktiviteter og låntagning -124,1 5,5-118,6-59,9 58,7 64,2-0,2-0,2 0,0 Driftsresultat, skattefinansieret virksomhed 156,0-152,2 3,8-247,3-251,1-403,3-0,8-0,5-0,3 Afdrag på lån -30,7 0,0-30,7-30,8-0,1 0,3% -0,1 0,3% -0,1-0,4 0,3 Ordinært driftsresultat minus afdrag på gæld og kontante anlægsudgifter 1,2-146,7-145,5-338,0-192,5-339,2-1,1-1,1 0,0 Finansforskydninger 0,0-0,1-0,1 81,7 81,8 81,7 0,3 0,2 0,1 Ændring af likvide aktiver 1,2-146,8-145,6-256,3-110,7-257,5-0,8-0,9 0,1 69 Det ses af finansieringsoversigten, at årets likviditetsforskydning pr. indbygger er TDKK 0,1 højere end landsgennemsnittet, primært som følge af: (1) et lavere driftsresultat (TDKK -0,3) (2) en mindre likviditetsbelastning fra anlægsaktiviteter (inkl. jordforsyning) og låneaktiviteter (lånoptagelse og afdrag) (TDKK 0,3) samt (3) en lavere pengebinding i kortfristede nettoaktiver (finansforskydninger) (TDKK 0,1). 70 Af nedenstående oversigt fremgår de væsentligste likviditetsnøgletal for Vestsjællands Amt og landsgennemsnittet. (Beløb i TDKK) Vestsjællands Amt Ændring i forhold til Landsgennemsnit forhold til Ændring i Ordinært driftsresultat minus kontante anlægsudg. og afdrag på gæld, -0,5-1,1-0,6-0,4-1,1-0,7 Likviditetsforskydning, pr. indbygger -0,3-0,8-0,5-0,3-0,9-0,6 Likvide aktiver, pr. indbygger -0,5-1,3-0,8 0,7-0,3-1,0 Likvide aktiver i pct. af driftsudgifter -2,6% -6,6% -4,0% 3,8% -1,3% -5,1% Kortfristet formue i pct. af driftsudgifter -7,3% -13,2% -5,9% -1,2% -5,5% -4,3% 71 Det ses, at der har været en negativ likviditetsforskydning, og at amtets likvide aktiver er under landsgennemsnittet. 15

17 72 Målt på den kortfristede formue er amtets likviditetsberedskab faldende og under landsgennemsnittet. Lånoptagelse 73 Vestsjællands Amt har i optaget lån for DKK 101,4 mio. og afdraget lån for DKK 30,8 mio. (Beløb i TDKK) 74 Vestsjællands Amts langfristede gæld pr. indbygger ligger på niveau med landsgennemsnittet. Vestsjællands Amtskommune Amt Ændring i forhold til Landsgennemsnit forhold til Ændring i Langfristet gæld 3,4 3,7 8,8% 2,8 3,3 17,9% Egenkapital 75 Som det fremgår af nedenstående sammendrag af amtets balance, er egenkapitalen faldet med DKK 706,3 mio. i forhold til, hvilket kan forklares med årets udgiftsbaserede resultat på DKK -408,5 mio., reguleringer til omkostningsregnskabet (aktivering af og afskrivning på fysiske aktiver m.v.) på DKK 66,4 mio. samt egenkapitalreguleringer på DKK -364,0 mio. (Beløb i mio.dkk) Ændring i forhold til Pct. landsgns. Pr. indb. (beløb i TDKK) Niveau Aktiver Immaterielle anlægsaktiver 15,8 21,2 5,4 34,2% 33,6 68,9 105,1% Materielle anlægsaktiver 3.632, ,6-20,7-0,6% ,5% Øvrige finansielle anlægsaktiver 27,6 81,7 54,1 196,0% ,3% Tilgodehavender 516,3 439,6-76,7-14,9% ,2% Værdipapirer 162,2 31,2-131,0-80,8% ,9% Likvide beholdninger -292,5-424,2-131,7 45,0% ,3% I alt 4.061, ,1-300,6-7,4% ,7% Passiver Balancekonto , ,5-665,6 17,9% ,5% Egenkapital fysiske aktiver 3.601, ,4-40,4-1,1% ,3% Egenkapital -124,0-830,3-706,3 569,6% ,7% Hensatte forpligtelser 2.341, ,1 255,7 10,9% ,4% Langfristede gældsforpligtelser 1.035, ,4 92,1 8,9% ,8% Nettogæld vedr. fonds, deposita m.v. 37,0 56,8 19,8 53,5% ,9% Korfristede gældsforpligtelser 772,0 810,1 38,1 4,9% ,8% I alt 4.061, ,1-300,6-7,4% ,7% 16

18 Bilag 2: Oversigter Afgivne revisionsberetninger 76 Der er i henhold til særlig lovgivning m.v. afgivet følgende revisionsberetninger: Det sociale område Beskæftigelsesområdet Redegørelse for Vestsjællands Amts meraktivitet, på sygehusområdet er 77 Oversigt over reviderede og påtegnede regnskaber: Vestsjællands Amts Feriefond Odsherred Teaterskole Refusionsregnskaber m. v. 78 Oversigt over reviderede og påtegnede refusionsregnskaber m.v.: Endelig restafregning Socialministeriet Saldoopgørelse af momsrefusion ultimo regnskabsåret Indberetning til Undervisningsministeriet af aktivitet med henblik på refusion af amtets udgifter til forberedende voksenundervisning (FVU) for Opgørelse over afholdte udgifter til virksomhedsopsøgende FVU-konsulenter Refusionsopgørelser for 1. og 2. halvår, vedrørende pensioner og understøttelser til tidligere statstjenestemænd for værditabssag Flinterup Mark og Holbækvej 25 for værditabssag Herthalund for værditabssag Strandvejen 72 for værditabssag Blomstervænget 1 Opgørelser, projektregnskaber m.v. 79 Oversigt over reviderede og påtegnede opgørelser, projektregnskaber m.v.: Opgørelser Åben uddannelse, præsentationskurser og Amu-aktiviteter vedr. Social- og Sundhedsskolen i Holbæk, i alt 10 opgørelser 17

19 Præsentationskurser 4. kvartal Social- og Sundhedsskolen i Dianalund Børne- og skolekoncerter Projekter Den Europæiske Socialfond Mål 3, vedrørende "Teknisk Assistance" for Projekt Clean Region (Vejområdet) 1. halvår Projekt Clean Region (Vejområdet) 2. halvår Projekt Tvilling Boliger til dem som ingen har 6 botilbud for sindslidende Grønnehaven Kometen udvidelse 8-10 pladser Transkulturelt kognitivt miljøarbejde Tværfaglig uddannelse i kognitiv miljøterapi Tværamtslige workshops Hesselbjerg Mose, våde enge projekt Tuse Morsø våde enge Projekt Frekvens Projekt Mere styr på eget liv, krop og læring Øget indsats for børn i misbrugsfamilier Udsatte børn - Ansættelse af børnefamiliesagkyndige i Vestsjællands Amt Kunstterapiprojekt pr. 30/9 Kunstterapiprojekt pr. 31/12 Natherberg i Kalundborg Perron 3 Koordineret indsats på demensområdet, støtte til indførelse af samarbejdsmodel Stop mobning Stigsnæs Færgehaven (Landdistriktspuljen) Brobyggerne (momsberigtigelse) Kriminalprojekt (momsberigtigelse) Sydvesten (momsberigtigelse) Grønnehaven (momsberigtigelse) Kometen (momsberigtigelse) 18 c:\pa\.tmp\vestsjællands amt\vestsj. amt \rapporter\va revisionsberetning hovedregnskab.doc jmi/hyn

Roskilde Amt. Revisionsberetning til årsregnskab for 2006

Roskilde Amt. Revisionsberetning til årsregnskab for 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Roskilde Amt Revisionsberetning til årsregnskab for

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Socialministeriet for 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Socialministeriet for 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Socialministeriet

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning til årsregnskab

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt

Læs mere

FORBEREDELSESUDVALGET FOR REGION SYDDANMARK

FORBEREDELSESUDVALGET FOR REGION SYDDANMARK FORBEREDELSESUDVALGET FOR REGION SYDDANMARK Beretning nr. 1 Årsregnskab for 2006 Afsluttende beretning 108.300 Til Regionsrådet for Region Syddanmark Kommunernes Revision (KR) har afsluttet revisionen

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

10.7. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse

10.7. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse Budget- og regnskabssystem 10.7 - side 1 Dato: 24. februar 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2005 10.7. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2 fremgår

Læs mere

REVISIONSREGULATIV FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV FOR HOLSTEBRO KOMMUNE REVISIONSREGULATIV FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Holstebro Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse og med statsforvaltningens godkendelse antaget PwC PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Roskilde Amt. Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt 2006

Roskilde Amt. Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Roskilde Amt Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

REVISIONSREGULATIV NORDDJURS KOMMUNE. for. Norddjurs Kommune

REVISIONSREGULATIV NORDDJURS KOMMUNE. for. Norddjurs Kommune REVISIONSREGULATIV for NORDDJURS KOMMUNE Norddjurs Kommune Den sagkyndige revision 1 Norddjurs Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Norddjurs Kommunes

Læs mere

Revisionsregulativ for Odense Kommune

Revisionsregulativ for Odense Kommune Revisionsregulativ for Odense Kommune Den sagkyndige revision Revisionens virksomhed 1 ODENSE Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. ODENSE Kommunes afskedigelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Poesiparken II

Andelsboligforeningen Poesiparken II PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab ToJdbuen l 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Andelsboligforeningen Poesiparken II v/formand Robert

Læs mere

Den uafhængige revisors påtegning

Den uafhængige revisors påtegning Den uafhængige revisors påtegning Til Byrådet i Horsens Kommune Revisionspåtegning på regnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt af Byrådet:

SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt af Byrådet: SOLRØD KOMMUNE Revisionsregulativ Godkendt af Byrådet: Den 18. juni 2007 Den sagkyndige revision... 1 Revisionens virksomhed... 1 Revisionens formål... 1 Revisionens område... 1 Revisionens undersøgelsesadgang

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til Byrådet i Solrød Kommune Revisionspåtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Solrød Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, jf. siderne 157 til 180 i

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Det Sociale

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106)

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot. Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2016

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot. Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2016 Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Den uafhængige revisors påtegning Kritiske revisorer Resultatopgørelse for Balance pr

Den uafhængige revisors påtegning Kritiske revisorer Resultatopgørelse for Balance pr - 1 - Den uafhængige revisors påtegning... 1 Kritiske revisorer... 3 Resultatopgørelse for 2009... 4 Balance pr. 31.12.2009... 5 Balance pr. 31.12.2009... 6 Ungdomsringens Budget 2011... 7 Noter... 9 Vi

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

i!l ERNST &YOUNG Indholdsfortegnelse

i!l ERNST &YOUNG Indholdsfortegnelse Gladsaxe Kommune Beretning om revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 i!l ERNST &YOUNG Indholdsfortegnelse 1. Revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007 l 1.1 Revisorerklæring om åbningsbalancen

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Gladsaxe Kommune Beretning om revision af åbningsbalance pr

Gladsaxe Kommune Beretning om revision af åbningsbalance pr Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Telefon 35 25 25 25 Telefax 35 25 20 20 www.deloitte.dk Gladsaxe Kommune Beretning om revision af åbningsbalance

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

K/S BUTIKSPARK HOLBÆK (H)

K/S BUTIKSPARK HOLBÆK (H) K/S BUTIKSPARK HOLBÆK (H) Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Keld Vagner Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Voetmann ApS Årsrapport for 2012

Voetmann ApS Årsrapport for 2012 Voetmann ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 27 01 37 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/6 2013 Morten Voetmann Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden.

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden. RSMplus FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION A.m.b.A. i likvidation CVR nr. 59340417 Arsrapport 2011 Afsluttende likvidationsregnskab for perioden 01.01.2011 til 18.12.2011 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Til bestyrelsen i ROMU REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for RO

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Til bestyrelsen i ROMU REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for RO DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Til bestyrelsen i ROMU REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for ROMU for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2018,

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Provstegade 10, 2 sal 8900 Randers C CVR-nr. 29 79 40 30 Tlf.: 8642 7777, Fax: 86410076 www.kr.dk DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Protokollat nr. 49 (side 11 16) Revision af regnskabet

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry DI nr.: 756 CVR-nr.: 26 90 82 56 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 1 2 3 Den kritiske revisors

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

7.2 Formkrav til årsregnskabet

7.2 Formkrav til årsregnskabet Budget- og regnskabssystem for regioner 7.2 - side 1 Dato: Juli 2009 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2009 7.2 Formkrav til årsregnskabet 7.2.1 Generelle krav til årsregnskabets form og indhold Det er i regionslovens

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015 iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts - 31. december 2015 CVR-nr. 36 70 46 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

K/S BUTIKSPARK HOLBÆK (H)

K/S BUTIKSPARK HOLBÆK (H) K/S BUTIKSPARK HOLBÆK (H) Vossevangen 19 7600 Struer Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/02/2016 Keld Vagner

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Revisionsregulativ. Den sagkyndige revision. Revisionens virksomhed. Revisionens formål. Revisionens område

Revisionsregulativ. Den sagkyndige revision. Revisionens virksomhed. Revisionens formål. Revisionens område REVISIONSREGULAT IV Revisionsreguliv Den sagkyndige revision virksomhed formål område Dragør Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Dragør Kommunes afskedigelse

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Dansk Told & Skatteforbund s Fælleslegat CVR-nr Årsregnskab 2006

Dansk Told & Skatteforbund s Fælleslegat CVR-nr Årsregnskab 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Told & Skatteforbund s

Læs mere

R INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. juni René Bak CVR-NR.

R INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. juni René Bak CVR-NR. Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 R INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk BDO Statsautoriseret Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg RENOVEST I/S Revisionsprotokollat af 6. juni 2016 Side nr. 85 92 BDO Kommunernes Revision, Godkendt, en danskejet revisions-

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 62 99 97 Årsregnskab 2016 14. marts 2017 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet Til forsiden af retsinformation.dk BEK nr 1701 af 21/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-12-2010 Kulturministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LOV

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

City Sikring ApS. Årsrapport for 2015

City Sikring ApS. Årsrapport for 2015 City Sikring ApS Vesterlundvej 20, 2730 Herlev Årsrapport for 2015 CVR-nr. 32 30 50 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/5 2016 Henrik Anning Falshøj

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen 7.1-1 7.1.1 Indledning 7.1-1 7.1.2 Proceduren

Læs mere

IA Invest ApS. Årsrapport for 2016/17

IA Invest ApS. Årsrapport for 2016/17 IA Invest ApS Vestervangen 6, Skt Klemens, 5260 Odense S Årsrapport for 2016/17 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 32 83 91 34 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

A.J. Aamund A/S Fruebjergvej 3, 2100 København Ø

A.J. Aamund A/S Fruebjergvej 3, 2100 København Ø A.J. Aamund A/S Fruebjergvej 3, 2100 København Ø CVR-nr. 11 80 15 36 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10. maj 2016. Hans Christoffersen

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE Revisionsberetning nr. 23 LØBENDE REVISION

ALBERTSLUND KOMMUNE Revisionsberetning nr. 23 LØBENDE REVISION Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 ALBERTSLUND KOMMUNE Revisionsberetning nr. 23 LØBENDE REVISION

Læs mere

CONCERTO COPENHAGEN, CVR-NR Til BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, København V LEDELSENS REGNSKA BSERKLÆRING VEDRØRENDE ÅRSREGNS

CONCERTO COPENHAGEN, CVR-NR Til BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, København V LEDELSENS REGNSKA BSERKLÆRING VEDRØRENDE ÅRSREGNS CONCERTO COPENHAGEN, CVR-NR. 14 28 00 30 Til BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, København V LEDELSENS REGNSKA BSERKLÆRING VEDRØRENDE ÅRSREGNSKA BET FOR 2017 OG OPGØRELSE AF SKATT EPLIGTIG INDKOMST

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

fjcewtfrhousf(pers ri

fjcewtfrhousf(pers ri fjcewtfrhousf(pers ri PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revísíonsaktieselskab Vesterballevej 27 7000 Fredericia www.pwc.dk Telefon 7921 2700 Telefax 79 21 27 OL GF TrekantOmrådet CVR-nr. 13 58 61

Læs mere

Kapital 31/8 ApS. Sødalsparken 18, 8220 Brabrand. Årsrapport for 2016/17. (regnskabsår 28/ /8 2017) CVR-nr

Kapital 31/8 ApS. Sødalsparken 18, 8220 Brabrand. Årsrapport for 2016/17. (regnskabsår 28/ /8 2017) CVR-nr Kapital 31/8 ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 37 77 72 85 Årsrapport for 2016/17 (regnskabsår 28/4 2016 31/8 2017) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd )

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd ) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT

Læs mere

Vedrørende Fra Omfattende Bemærkning Forberedelsesudvalget for Kommunernes Revisionen af regnskabet for året 2006 Nej

Vedrørende Fra Omfattende Bemærkning Forberedelsesudvalget for Kommunernes Revisionen af regnskabet for året 2006 Nej Bilag til sag om endelig godkendelse af regnskaber og revisionsberetninger vedrørende 2006 for Forberedelsesudvalget samt for Fyns, Sønderjyllands, Ribe og Vejle amter. Oversigt over revisionsberetninger

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

AlmenNet Årsregnskab 2013

AlmenNet Årsregnskab 2013 AlmenNet Årsregnskab 2013 Sekretariat: BL - Danmarks Almene Boliger Indhold Side Hovedtal 3 Årsberetning 4 Revisionspåtegning 5 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance 9 Side 3 4 års hovedtal

Læs mere

Egedal Fjernvarme A/S. Vurderingsberetning med tilhørende åbningsbalance

Egedal Fjernvarme A/S. Vurderingsberetning med tilhørende åbningsbalance Egedal Fjernvarme A/S Vurderingsberetning med tilhørende åbningsbalance pr. 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter 1 Vurderingsberetning afgivet af uafhængig revisor

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere