Beretning ved årsmødet den 12. november 2019

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning ved årsmødet den 12. november 2019"

Transkript

1 Danmarks Naturfredningsforening i Favrskov Formand: Alfred Borg, Solsortevej 2, 8382 Hinnerup Telefon: Beretning ved årsmødet den 12. november Indledning Den lokale naturpolitiske situation og DNs indsats Vores afdeling hører fortsat til gruppen af de mest aktive DN-afdelinger i landet og arbejder målrettet for at være det fortsat. Hertil bruger vi bl.a. et årligt møde om strategi og handlingsplaner for afdelingen, hvor vi drøfter, hvad vi skal arbejde med i arbejdsgrupper og bestyrelsen, herunder konkrete mål for aktiviteterne. Kapitel 2 i beretningen er således i store træk en afspejling heraf for året 2019, og vi kan sige, at det overordnet set er gået, som vi gerne ville. I Favrskov mærker vi en større opmærksomhed om natur og klima ligesom DN gør i resten af samfundet, og det er dejligt at opleve at flere bakker op om os på Facebook og andre steder, ligesom vi har fået et meget bedre forhold til samarbejdspartnere og politikere i kommunen, som det også fremgår af det følgende. Favrskov som Naturkommune Vild med Favrskov Byrådet besluttede sidste år at lave en biodiversitetsstrategi og forventer at komme ud med den offentligt i starten af Det passede fint med, at vi i forbindelse med en landsdækkende kampagne i DN opfordrede byrådet til at erklære Favrskov for Naturkommune, hvilket indebærer en klar naturpolitik. Byrådet har nu taget det til sig og det er med i budgettet. Indsatsen vil jo også stort set være indeholdt i de ting, man gerne vil lave på naturområdet. Fællesudtalelse for DN og Landboforeningen Vild natur i Bidstrupskovene Som de fleste nok har læst i dagspressen blev der i foråret lavet en aftale mellem DN og organisationen Landbrug&Fødevarer om udlægning af store arealer til natur. Vi fulgte op med en lokal pendant sammen med Landboforeningen Kronjylland, da vi gerne vil bidrage hertil. Vi har jo store vandlidende, drænede og pumpede områder, som er oplagte hertil, bl.a. engene mellem Hadsten, Galten, Vissing og Lerbjerg og ved Kollerup. Der er også allerede påbegyndt projekter for at retablere dem som vådområder. Måske vi igen kan få 100 storkepar i Vissing. Fredning af Lysnet mangler kvalitet Fredningsnævnet har nu vedtaget en fredning af Lysnet, men desværre ikke så omfattende, som vi havde lagt op til, idet man har droppet de værdifulde naturområder og skove, der ligger i området. Fredningen omfatter nu alene udsigten og adgangsforholdene, som bliver ændret en smule. Vi havde også lagt op til at gøre det muligt at lave en længere vandrerute gennem området fra skovene ved Bidstrup og videre til den fredede Bjerre skov. Dvs. mere kvalitet. Byrådet vil nu selv indgå forhandlinger med lodsejerne om naturarealerne uden en fredning, men vi har desværre dårlige erfaringer hermed, da der så bliver dårligere erstatningsmuligheder og dermed

2 næppe kræfter til at modstå jagtinteresserne, således som man har set det på en del af området, Lindkjær, der allerede er groet meget til i skov og krat. Vi sætter nu vores lid til at Planklagenævnet vil omgøre Fredningsnævnets afgørelse, så vi får det til at omfatte vort seneste forslag, hvor de fleste af skove og overdrev er medtaget. Vi må så desværre se bort fra nogle skovområder, som var med i det oprindelige oplæg: skovene med forbindelse til spejderhytten ved Vissing og nogle nødlidende overdrev sydøst for Høgebjerg skov. Klimauger 2017, 2018 og og igen i uge 13 og 14, 2020 Igen i 2019 kom der et meget fint program ud af det med mange arrangementer og ca deltagere. DN stod for flere af arrangementerne. DN Favrskov indgår igen i initiativgruppen KlimaFavrskov, som skal stå for klimauger i 2020, der foregår i ugerne 13 og 14. Vi skal her opfordre til at støtte op omkring arrangementerne. Interesserede kan kontakte DN Favrskov eller initiativgruppen via facebook.com/klimafavrskov. 17 stk 4 udvalg om bæredygtig transport Vi har i år deltaget i et udvalgsarbejde, som kommunen havde iværksat vedr. bæredygtig transport, hvor også andre interesseorganisationer var med. Det har været positivt, og der er bl.a. kommet et projekt ud af det om dele-el-biler, som vi ser frem til. Klimakunst på Inside 2. Resultater i det forgangne år Dispositionen i den følgende del af beretningen følger vores handlingsplan i store træk. Vi har dog undladt at gentage alt fra indledende afsnit. Naturoplevelser Ture Vore guidede ture er fortsat en af vore allervigtigste medlemsaktiviteter med mange deltagere. Vi har i årets løb haft 7 ture med i alt ca. 335 deltagere: 11/5 Gudenå-tur ved Ulstrup 01/6 Fugletur ved Damsbro 16/6 Blomstertur Røgen Præsteskov 10/8 Gudenå-tur ved Vejerslev skov 28/9 Svampetur Hinnerup 28/9 Svampetur Bidstrup 29/9 Svampetur Hammel Andre arrangementer, oplevelser for familier m.m. Søndag den 5. maj, Skovens dag ved Kollerup, Hadsten Det var en fin dag med godt vejr og mange besøgende på vores stand med bl.a. sommerfulgejagt. Vi havde et fint samarbejde med Valther Hansen fra Entomologisk forening. Også fint samarbejde med spejderne og de andre organisationer.. og ikke mindst kommunens naturvejleder. Søndag den 8. september Naturens dag ved Alling å Spændende besøg ved bålhytten ved den genslyngede Alling å nord for Clausholm, hvor ikke mindst mange børn fangede de invasive signalkrebs, kogte dem over bål og spiste dem bagefter. Igen fint samarbejde med kommunens naturvejleder og med Knud Erik Vindum, der står for bekæmpelsen af signalkrebsene her. Der fanges signalkrebs 2

3 Andre offentlige arrangementer, messer, markedsdage o.l. Vi deltog i familiemesserne i Hinnerup og Hadsten med DNs Virtual Reality briller, hvor man kan se et eksempel på vild natur. Vi havde det også med på Danmark Planter træer, se senere. Viden, holdninger og handlinger Pressearbejde, hjemmeside, nyhedsbreve og nu 3. år på Facebook Vi har efterhånden fået en del følgere på nyhedsbreve og på Facebook, så det er blevet lidt nemmere at komme ud til vore støtter. Vi har udsendt 6 nyhedsbreve i år. Typiske op imod arrangementer. De kan genfindes på vores hjemmeside under nyheder. Vi vil meget gerne have kommentarer og ideer til både hjemmeside, nyhedsbreve og facebooksiden. Dialog med politikere og embedsmænd i kommunen Vi har i år igen haft møder med formændene for Planudvalget og Teknik&Miljøudvalget, direktøren for Teknik og Kultur og chefen for Natur og miljø Som vi skrev i indledningen, mærker vi fortsat en voksende interesse hos politikerne for den grønne dagsorden, så vi også har dialog med flere byrådsmedlemmer ved forskellige lejligheder. Kommunens, Regionens og Statens planer Vi forholder os til og søger indflydelse på kommunens planer for at styrke natur, miljø og klima og har indgivet høringssvar i nogle sager, bl.a. i forbindelse med Friluftstrategiens handleplaner, planstrategien, midtbyplanerne og lokalplaner. Specielt i området omkring Søften og Hinnerup har vi været meget inde over lokalplanerne for at sikre grundvandet, som er særligt sårbart og som kan konflikte med byudvikling med forurenende virksomheder eller bare virksomheder og boliger, der sprøjter deres omgivende arealer med gifte. Øvrige samarbejdsrelationer Vi er med i forskellige andre fora for sikre en grøn vinkel på arbejdet: Grønt Råd, Koordinationsforum for grundvand, Skovbrugerrådet for NST Kronjylland m.m. Klima Vi deltog som drivende kræfter i initiativgruppen KlimaFavrskov, som gennemførte klimauger for alle virksomheder, institutioner og private, der kunne byde ind med noget. Se indledningen og afsnit om arrangementer. Debatarrangementer Under overskriften Viden og holdninger hører også, at vi vil afholde debatarrangementer. Vi har haft en debataften om retablering af råstofgrave. Aktuelt i forbindelse med lokalplan mm for Leca-værket. Ved mødet deltog repræsentanter fra Regionen og vandværkerne i kommunen. Desuden har vi i forbindelse med klimaugerne afholdt en høring om genbrug med deltagelse af politikere, Favrskov Forsyning og mange af kommunens indsamlingsorganisationer/genbrugsbutikker. Spørgsmålet var, hvordan man kunne øge genanvendelsen af materialer, som i dag kommer i containerne? I Silkeborg genanvender man kemikalier 3

4 Vi vil dygtiggøre os Flere bestyrelsesmedlemmer har deltaget i kurser og netværk, ligesom vi har deltaget ret massivt i møder i DN-Samråd i Østjylland, der også tjener til fælles viden. Ren og beskyttet natur og landskab Det er jo en traditionel DN-opgave, at være aktiv som naturvogter ved at tage problemer op med lodsejere eller ved anmeldelse af ulovligheder til myndighederne, f.eks. efter henvendelser fra vore medlemmer og andre naturinteresserede borgere. Vi har haft et par møder med lodsejere, men ikke nogen anmeldelser i år, hvilket er positivt, men vi er jo afhængige af aktive medlemmer og ser ikke alt. Sager Husdyrbrug og miljø Vi har forholdt os til alle større miljøgodkendelser med udvidelse af husdyrbrug og indsendt høringssvar for flere af dem. Høringssvarene indgår nu i den endelige miljøgodkendelse, uanset om vi har fået medhold eller ej. Det var ikke normalt tidligere, men er praksis efter, at vi har rykket for det. Vi holder p.t øje på en aktuel sag om en ny stor kyllingefarm ved Lyngå, hvor vi også har været inviteret til at se og høre projektejers (Frijsenborg) ideer. Der er rejst en lokal protestbevægelse herom, og vi forventer at sende et nyt høringssvar, når den kommer i høring (igen). Vores indgangsvinkel vil være de generelle krav om husdyrbrug, - om udslip af N-gødning til naturarealer, beskyttelse af grundvand og udseende/beliggenhed mm. mens mulige lugtgener mere er et nabospørgsmål, hvis de lovmæssige krav er overholdt. Umiddelbart så oplægget ud til at være OK i forhold til lovkravene, men vi afventer det endelige. Der kan være problemer med en nærliggende vandboring, som vi ikke var bekendt med, ligesom vi foreslår en visualisering, da der er tale om et såkaldt barmarksbyggeri. En anden aktuel sag om en ny svineproduktion ved Værumvej i Vissing skiller sig ud fra mængden. Det er et såkaldt månegriseprojekt, hvor man har gjort rigtigt meget for at begrænse emission af ammoniak og løse andre problemer, så umiddelbart ser det OK ud. Minivådområder I år har vi modtaget en stribe af ansøgninger om minivådområder, som reelt er renseanlæg for drænvandet fra de omkringliggende marker. Reglerne er rimeligt skrappe, så de ikke kommer til at ligge i beskyttede naturområder, men vi er alligevel noget bekymret, - da der måske bliver et klimaproblem med øget udledning af lattergas og metan - da de måske ikke bliver vedligeholdt og dermed, mister renseevnen med tiden og - da det jo er lavtliggende områder, som måske bare burde naturgenoprettes som almindeligt vådområde. Men nu bliver der i det mindste søer og så må vi se, hvad udviklingen bærer med sig. Vi har derfor taget en diskussion op internt i DN for at få en mere afklaret politik på området. Opfyld med jord i landbrugslandet Vi har af og til sager, hvor kommunen giver tilladelse til opfyld med jord i lavninger i landbrugslandet, - områder, som vi kan se fra gamle kort, at de tidligere har været enge eller moser. Generelt er vi meget ærgerlige over disse sager, da vi dermed måske mister mulighed for at lave naturgenopretning, men vi kan ikke ret ofte stille noget op med dem, som reglerne er. Nogle gange er det imidlertid åbenlyse sager, som burde være behandlet som deponi, hvilket kræver særlig tilladelse. Vi har haft en sådan, som vi har påklaget til planklagenævnet og som vi nu afventer svar på. Faktisk ville vi måske i den konkrete sag have sagt OK til den, da der ikke i denne sag er en oplagt mulighed for naturgenopretning og da der i øvrigt næppe vil kunne dyrkes landbrug efter opfyldningen, men vi mener, at det er principielt. Vi skal 4

5 ikke have det til at danne præcedens som generel regel. Der skal foreligge en vurdering af jordbrugsmæssig behov, når det er disse regler man anvender. Større vandløb må ikke være naturlige i Danmark Vi har i år drøftet flere sager om vandløb: Det er mærkværdigvis ulovligt at have større naturlige vandløb i Danmark. Disse, de såkaldte offentlige vandløb, skal have et regulativ, der pålægger kommunerne oprensning til glæde for de bredejere, der ønsker afvanding af deres jorder. Dvs. fine vandløb med høj naturkvalitet og naturlig hydrologi kan blive båndlagt. Også selvom der måske slet ikke er brug for det, dvs. hvor bredejerne slet ikke bruger engene til noget. Et eksempel, som vi har været optaget af, er en hårdhændet oprensning af Alstrup Møllebæk, hvor i øvrigt det opgravede materiale er blevet lagt i et beskyttet naturområde ( 3-område) langs åen. Det bør flyttes længere væk på de dyrkede marker (for bredejers egen regning og uden at skade naturen). Ulovlig privat terrasse ud i Gudenåen Endelig har vi (igen) været meget inde over en sag om en ulovlig bådebro, som i virkeligheden er en større privat træterrasse i Gudenåen mellem Bjerringbro og Ulstrup. Broen var blevet lovliggjort i relation til åbeskyttelseslinjen og planloven, - og vi tabte sidste år en klagesag på grund af kommunens langsommelige behandling, selvom den ellers ville være en soleklar vindersag. Problemet var nok, at kommunen arbejdede på at etablere forhøjelse af Trækstien / Pramdragerstien, så den bliver mere passabel i perioder med oversvømmelse. Den udgjorde også en spærring på Trækstien, jf. fredningsbestemmelserne. Ejer havde lavet en for stejl trappe/stige til at klatre op over platformen og fået den godkendt af Fredningsnævnet. Vi har påklaget denne godkendelse og afventer en afgørelse. Men der ser nu ud til at være fundet en løsning, hvor man laver en forhøjet sti via gangbroer hen til og udenom broen/terrassen. Vi er ikke vilde med den løsning, men det er nok det, der er realistisk at komme igennem med, når kommunen ønsker en frivillig ordning. Så hvis det bliver gennemført vil vi formodentlig trække vores klage tilbage. Arbejdsgrupper/Projekter Grønt Guld DN har på landsplan fået en donation fra VELUX-Fonden til uddeling til projekter i lokalafdelingerne, hvor deltagerne skal være over 60 år, kaldet Grønt guld. I Favrskov har vi tidligere haft flere projekter og har det nu igen: 1. Film om nogle af de mest spændende natursteder i kommunen. Ideen er at synliggøre stederne og fortælle historien om dem til inspiration for besøg. 2. Vildt naturområde på fællesarealerne ved boligforeningen Fuglebakken i Hinnerup Ideen her er at undlade at klippe det tæt, som man plejer omkring boligområder for derved at skabe rum for blomster, sommerfugle andre fugle og dyr til glæde for beboerne og ikke mindst den nærliggende børnehave og HHskolen. Sti-projekter / Favrskovruterne Favrskov kommune revitaliserede projekt Favrskovruterne i 2018 og DN er med i en arbejdsgruppe, der ud over kommunens repræsentanter også omfatter landsbyrådenes sekretær og interesserede borgere. Se det eksisterende materiale på Sti ved Grundfør/ Haraldslundskoven 5

6 Kæmpe Bjørneklo Vores Bjørneklo bande arbejder ufortrødent videre. De områder, som vi startede med for 10 år siden, ser fine ud, om end der fortsat popper enkelte planter op hist og her på grund af tilstrømning af frø fra andre områder. De nyere områder, som vi tog ind for 4-5 år siden krævede en særlig stor indsats i starten, f.eks. langs Norring Møllebæk, men vi oplever nu at det hjælper meget. Bjørnebandemedlem ved Norring Møllebæk Vi har fortsat problemer med tilstrømning af frø fra Granslev å og Vore Mølleå opstrøms skovene ved Bidstrup. Vi har i 2018 besøgt nogle af lodsejerne, hvor vi antog at problemet stammede fra. De pågældende lovede at ændre metode ved at bruge spader i stedet for kemi, da det sidste har en begrænset effekt og er uheldigt for vandløbet, men vi kan se at der igen i år stod flere planter med skærme på deres strækninger, så det har ikke virket. Nu appellerer vi (igen) til kommunen om at sætte hårdt ind overfor dem. Affaldsindsamling Der var igen i år mange lokale grupper, der deltog i den almindelige indsamling af affald i april i år og ikke mindst skoler og institutioner var aktive. Det er god stabil tradition. DN bistår bl.a. med at organisere samarbejde med Favrskov Forsyning om at afhente det indsamlede affald. Projekter med naturpleje i Favrskov Vi har en stående opgave i samarbejde med kommunen og Ormstrup gods om pleje af et fattigkær med tørvemos, som ligger langs Trækstien i Vejerslev skov. Her er der en del opvækst af birk, som med tiden vil skygge de svage planter som soldug, tranebær og kæruld væk, hvis det ikke bliver fjernet. Opgaven var ret overkommelig sidste år. Vi var der ikke i år, men skal givet vis derud igen denne vinter eller forår med mindre kommunen overtager opgaven helt. Vi vil også gå ind i pleje af to andre områder, nemlig i Urmosen ved Hammel, hvor målet er at sikre betingelser for moseperlemorsommerfugl og ved Lynghøj ved Selling, hvor opvækst truer hedevegetationen og ikke mindst planten djævelsbid. Helt aktuelt har vi tilbudt at medvirke ved firmaer, der ønsker at bruge den slags opgaver som teambuilding. Reelt vil det dog være kommunen, der skal lave det grundlæggende arbejde, da vi som frivillige ikke kan overkomme så meget. Landsdækkende projekter Flere af vore aktive har deltaget i landsækkende projekter: Naturtjek og Giftfri Have. Vi har i år også deltaget i Danmark planter træer kampagnen, hvor vi var til stede ved en event i Hadbjerg, hvor ikke mindst Favrskov kommune gik aktivt ind i det. Det var flot. Vi forventer at komme med i projekt Naturfamilier næste år eller næste år igen. Det starter op i enkelte kommuner. VR-briller ved DK planter træer Medlemstal Det aktuelle antal medlemmer er 1005 her inden årsmødet. Det er næsten samme antal som sidste år. Tallet er netto-antal og dækker over en noget større af- og tilgang. Det vil svinge fra år til år og afhænger bl.a. af om der sker hvervekampagner i vores kommune, men vi betragter medlemstallet som ret stabilt. 6

7 Aktiv indflydelse i DNs organisation Vi har også i år været aktive i DNs organisation og deltaget i repræsentantskabsmøder og møder i samrådet af Østjyske lokalafdelinger. Flere af vore aktive deltager i nogle af DNs landsdækkende netværk: - Klimanetværket - Skovnetværk - Naturplejenetværk - Biodiversitetsnetværk - Formidlingsnetværk - Lokale Hjemmesider netværk 3. Afrunding - Det kommende år De vigtigste opgaver er fortsat de løbende faste opgaver med lokale sager, ture, projekter og arbejdsgrupper, som beskrevet ovenfor. Af enkeltsager vil det nok være fredningssagen ved Lysnet, der kommer til at trække mest opmærksomhed. Desuden vil klimaugen i uge 13 og 14 i 2020 komme til at tage en del tid, da vi i DN fortsat er den bærende kraft i initiativgruppen, samt videreudvikling af Favrskovruterne, hvor vi skal være aktive medspillere til nye digitale løsninger. Kommunen starter nu også på sin næste kommuneplan. Her forventer vi, at det grønne område kommer til at fylde meget, jf. indledningen om Naturkommune, så vi skal være på mærkerne. Der er nok at tage fat på, så bare kom med. På bestyrelsens vegne Alfred Borg, Formand 7

8 - 8

Velkommen til årsmøde i DN Favrskov

Velkommen til årsmøde i DN Favrskov Favrskov enge / Vissing enge / Galten enge Her kommer forhåbentlig igen et stort vådområde med 100 storkepar Velkommen til årsmøde i DN Favrskov - 2018 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Beretning ved årsmødet den 20. november 2018

Beretning ved årsmødet den 20. november 2018 Danmarks Naturfredningsforening i Favrskov Formand: Alfred Borg, Solsortevej 2, 8382 Hinnerup Telefon: 8698 7711, Mobil: 5127 2511 e-mail: favrskov@dn.dk Beretning ved årsmødet den 20. november 2018 1.

Læs mere

Beretning ved årsmødet den 22. november 2016

Beretning ved årsmødet den 22. november 2016 Danmarks Naturfredningsforening i Favrskov Formand: Alfred Borg, Solsortevej 2, 8382 Hinnerup Telefon: 8698 7711, Mobil: 5127 2511 e-mail: favrskov@dn.dk Beretning ved årsmødet den 22. november 2016 1.

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Forslag fra institutioner, foreninger mv.

Favrskov Kommune Budget 2018 Forslag fra institutioner, foreninger mv. Nr. F-201 Foranalyse af naturgenopretning Voer Mølleå Foranalyse af et naturgenopretningsprojekt for genslyngning af Voer Mølleå gennem engeområdet Langkjær ved Bidstrup. Åen ligger i en kanal rundt om

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Forslag fra institutioner, foreninger mv.

Favrskov Kommune Budget 2017 Forslag fra institutioner, foreninger mv. Nr. F-201 Cykel og gangsti i Lilleådalen Hinnerup-Hadsten Etablering af rekreativ, grusbelagt cykel og gangsti i Lilleådalen mellem Hinnerup og Hadsten, så området gøres bedre tilgængelig for borgerne.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 FOR DN IKAST-BRANDE

ÅRSBERETNING 2015 FOR DN IKAST-BRANDE Medlemssituationen ÅRSBERETNING 2015 FOR DN IKAST-BRANDE Medlemstilbagegangen er aftaget i årets løb. Pr. 1. oktober et vort medlemstal opgjort til 562 mod 580 på samme tid i fjor, en tilbagegang på 18.

Læs mere

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 27. januar 2011 kl. 09.00 Mødelokale 1

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 27. januar 2011 kl. 09.00 Mødelokale 1 Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 27. januar 2011 kl. 09.00 Mødelokale 1 Dagsorden: Siden sidst.... 1 Evaluering af Grønt Råds arbejde.... 2 Vand og Naturplaner.... 4 Retablering af Bisbækken....

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19, august 2015 Danmarks Naturfredningsforening

Nyhedsbrev nr. 19, august 2015 Danmarks Naturfredningsforening Page 1 of 7 Page 2 of 7 Page 3 of 7 Kan du ikke læse nyhedsbrevet, klik her DN Furesø Danmarks Naturfredningsforening, august 2015 Page 4 of 7 Kære alle DN Furesø sender jer hermed de bedste hilsner samt

Læs mere

Mødereferat. Postadresse: Favrskov Kommune Teknik og Miljø Skovvej Hinnerup. Tlf

Mødereferat. Postadresse: Favrskov Kommune Teknik og Miljø Skovvej Hinnerup. Tlf Mødereferat Til: Grønt Råd Mødetid: Kl. 12.00 16.00 Mødested: Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek & Kulturhus, Skovvej 18, 8382 Hinnerup. Mødedeltagere: Alfred Borg (DN, Favrskov) Svend Møller Jensen (DOF,

Læs mere

Natur- Miljøteamet er sekretariat for Grønt Råd og varetager formandskabet for Grønt Råd.

Natur- Miljøteamet er sekretariat for Grønt Råd og varetager formandskabet for Grønt Råd. Notat 27. januar 2011 Dok. nr. 5998875 Sags id. 863351 Teknik og Miljømyndighed Natur og Miljø Dan Raahauge BERETNING FOR GRØNT RÅD 2009-2010 T 54676426 Grønt Råd blev oprettet af Byrådet i 2007. Grønt

Læs mere

2. Byer, byudvikling og omdannelse.

2. Byer, byudvikling og omdannelse. Danmarks Naturfredningsforening, Favrskov afdeling Formand: Alfred Borg, Solsortevej 2, 8382 Hinnerup Telefon: 8698 7711, mobil 5127 2511 e-mail: favrskov@dn.dk Dato: 13. juli 2013 Favrskov kommune Skovvej

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Kort over de 4 forsøgsområder. Natur og Grønne områder Enghavevej Herning Tlf.: Lokal

TEKNIK OG MILJØ. Kort over de 4 forsøgsområder. Natur og Grønne områder Enghavevej Herning Tlf.: Lokal TEKNIK OG MILJØ Glansbladet Hæg På Teknik og Miljøudvalgets møde den 3. september 2012 (punkt 171. Bekæmpelse af den invasive art glansbladet hæg med Roundup), blev det besluttet at iværksætte en forsøgsordning

Læs mere

DN og Naturprojekter

DN og Naturprojekter DN og Naturprojekter 2008-2018 Udnyttelse af kommunens areal - 496km2 Kommuneplan 2017 2029 Biologisk mangfoldighed Mål Bremse tilbagegangen af alle naturlige levesteder for vilde dyr og planter på land

Læs mere

Kommunens natur- og miljøafdeling Hvad kan kommunen bruges til i forhold til landbrug, miljø, tilsyn og samarbejde

Kommunens natur- og miljøafdeling Hvad kan kommunen bruges til i forhold til landbrug, miljø, tilsyn og samarbejde Kommunens natur- og miljøafdeling Hvad kan kommunen bruges til i forhold til landbrug, miljø, tilsyn og samarbejde Natursagsbehandler Keld Koustrup Sørensen samt landbrugssagsbehandler Marianne Heilskov

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Debatopl æg Vindmøller ved Hallendrup Indkaldelse af ideer og forslag Vindmølle Område for vindmøller fra 50-80 meter i total højde Område for Vindmøller fra 100 meter i total højde Voldum Vissing erg

Læs mere

Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok?

Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok? Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok? Naturhistorisk forening for Nordsjælland den 25. april 2012 Hanne Stensen Christensen (Chef for Natur og Vandkontoret Næstved Kommune) Hvad vil jeg sige?

Læs mere

Velkommen til DN Faxes første nyhedsbrev

Velkommen til DN Faxes første nyhedsbrev Danmarks Naturfredningsforening, september 2014 Velkommen til DN Faxes første nyhedsbrev Fremover vil vi udsende nyhedsbreve til vore medlemmer og andre interesserede. Dette nyhedsbrev er sendt til alle

Læs mere

Baggrund. Landsbyrådet består jf. vedtægterne af repræsentanter fra følgende landsbyer:

Baggrund. Landsbyrådet består jf. vedtægterne af repræsentanter fra følgende landsbyer: Landsbypolitik Byrådet vedtog den 31. marts 2009 Landsbypolitikken med den bemærkning, at der tillige er tale om visioner, der markerer en langsigtet udvikling for landsbyerne. Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Forslag til Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Gældende fra 1. xxxxx 2019 Forslag i høring i perioden xx.xx.2018 xx.xx.2018 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Køge Kommune Gældende

Læs mere

Nr. Indsiger Indsigelse Forslag til svar 1 Danmarks Naturfredningsforening Greve Afdeling v/ Per Breddam

Nr. Indsiger Indsigelse Forslag til svar 1 Danmarks Naturfredningsforening Greve Afdeling v/ Per Breddam Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Indsigelse til Forslag til Strategi for Kommuneplan 2013 og Lokal Agenda 21 Nr. Indsiger Indsigelse Forslag til svar 1 Danmarks Naturfredningsforening Greve Afdeling

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Organisation. Her står vi! Vedtægter og forretningsorden se:

Organisation. Her står vi! Vedtægter og forretningsorden se: Årsmøde 2015 http://www.dn.dk/ Danmarks største grønne organisation Danmarks Naturfredningsforening er den største frivillige natur- og miljøorganisation i Danmark. Vi er 125.000 medlemmer og har 95 lokalafdelinger

Læs mere

... ... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse

... ... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse ... MILJØMINISTERIET.... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse Regeringens forslag til: Ny skovlov og Ændringer i naturbeskyttelsesloven.......... Vi skal beskytte

Læs mere

Mødereferat. Referat. REFERAT af møde 16 i Det Grønne Råd mandag den 27. august. Den 24. september Natur og Miljø

Mødereferat. Referat. REFERAT af møde 16 i Det Grønne Råd mandag den 27. august. Den 24. september Natur og Miljø Mødereferat Den 24. september 2012 REFERAT af møde 16 i Det Grønne Råd mandag den 27. august 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: Mandag den 27. August 2012 Mødetid: Kl. 15.30 til

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

"Draget" - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde.

Draget - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde. Naturgenopretning på Knudshoved Odde. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen. Knudshoved Odde er et unikt naturområde i Sydsjælland, et overdrevslandskab med mange små bakker adskilt af flade arealer, hvor man

Læs mere

Naturplejeforeninger for alle

Naturplejeforeninger for alle Naturen har behov for hjælp Hvis naturen ikke plejes, gror den til i krat og brændenælder, som kvæler mangfoldigheden af fine blomster. De har brug for lys og luft. Naturen invaderes lige nu af invasive

Læs mere

DET SKAL VÆRE HELT NATURLIGT AT SAMARBEJDE!

DET SKAL VÆRE HELT NATURLIGT AT SAMARBEJDE! DET SKAL VÆRE HELT NATURLIGT AT SAMARBEJDE! 8 VISION 2: NATUREN TILBAGE I ALLES LIV Livskvalitet, oplevelser og sundhed Hjørring Kommune vil gerne inspirere den enkelte borger til at invitere naturen ind

Læs mere

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Forslag Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Agenda 21 handlingsplan 2009 for Furesø Kommune omfatter 34 initiativer inden for områderne klima, ressourcer, invasive arter og natur samt

Læs mere

Vandløbslauget GST - Bestyrelsens beretning

Vandløbslauget GST - Bestyrelsens beretning Indledning. Denne generalforsamling er vores 5. ordinære generalforsamling. Vi har således eksisteret nu i ca. 5 ½ år. Det der har samlet os, er den forhøjede sommer vandstand i Gudenå-systemet og herunder

Læs mere

Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13

Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13 Notat Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13 Forslag til Kommuneplan 13 viderefører i betydeligt omfang indholdet i den nuværende Kommuneplan 09. Det nye indhold i forslaget til Kommuneplan 13 bygger

Læs mere

HVIDBOG den 23. april 2013

HVIDBOG den 23. april 2013 HVIDBOG den 23. april 2013 Høringssvar til forslag til Roskilde Kommunes strategi og handleplan for Vand og Klimatilpasning Høringsperiode fra 31. januar til 22. marts 2013 Nr./ dato Organisation/ borger

Læs mere

Anden etape af trægangsti

Anden etape af trægangsti Anden etape af trægangsti Etape 4 og 5 Der bliver nu taget hul på anden etape af trægangstien omkring Hulemosesøen. Trægangstien bliver bygget for at forbedre adgangsforholdene, så man fremover kan gå

Læs mere

Oversigt over projektet

Oversigt over projektet Hvem er ansøger Oversigt over projektet Navn på organisation: Favrskov Kommune, Natur og Miljø Adresse: Torvegade 7, 8450 Hammel Tlf: 8964 1010 Evt. web-adresse: www.favrskov.dk : Rikke Milbak Mortensen

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 15 juni 2014 Danmarks Naturfredningsforening

Nyhedsbrev nr. 15 juni 2014 Danmarks Naturfredningsforening Page 1 of 6 Page 2 of 6 Page 3 of 6 Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her Kære alle! DN Furesø sender jer hermed de bedste sommerhilsner samt en lille række nyheder: Danmarks Naturfredningsforening,

Læs mere

Randers - Neder Hornbæk

Randers - Neder Hornbæk Randers - Neder Hornbæk Opsummering af høringssvar 5) Det foreslås at matr. 5e, Neder Hornbæk ændrer anvendelse til boligområde i kommuneplanen. (se kort) 18) Det foreslås at den vestlige del af matr.

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Nationalpark Skjoldungernes Land Att.: Thomas Vestergaard-Nielsen thove@danmarksnationalparker.dk Lejre Kommune Center for Teknik & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk KOPI

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Forslag til Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Forslag i høring i perioden 25.10.2018 20.12.2018 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Køge Kommune Gældende fra 1. marts 2019 Plan

Læs mere

Samarbejde mellem den kommunale og den frivillige sektor på miljø området

Samarbejde mellem den kommunale og den frivillige sektor på miljø området Samarbejde mellem den kommunale og den frivillige sektor på miljø området Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund XXX STUE Det frivillige foreningsliv

Læs mere

i staldene på Klintrup Hedevej 15, der er markeret med rødt på kortet herunder.

i staldene på Klintrup Hedevej 15, der er markeret med rødt på kortet herunder. BORUM ØSTERGÅRD A/S Lis Wendelbo Brund Borumvej 105 Borum 8471 Sabro Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse

Læs mere

Vindmøller og DN ikke kun som vinden blæser. Temadag for kommunalpolitikere. Ringkøbing, 2. marts 2010 Danmarks Naturfredningsforening

Vindmøller og DN ikke kun som vinden blæser. Temadag for kommunalpolitikere. Ringkøbing, 2. marts 2010 Danmarks Naturfredningsforening Vindmøller og DN ikke kun som vinden blæser Temadag for kommunalpolitikere Ringkøbing, 2. marts 2010 Danmarks Naturfredningsforening 100 års naturbeskyttelse Stiftet 1911 Naturfredningsloven 1925 Fredning

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING. Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter

VEJLEDNING TIL ANSØGNING. Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter VEJLEDNING TIL ANSØGNING Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter Fredericia Kommune afsætter årligt en pulje, hvorfra private, organisationer og interessegrupper kan søge om tilskud til

Læs mere

BÆREDYGTIGHEDS STRATEGI

BÆREDYGTIGHEDS STRATEGI BÆREDYGTIGHEDS STRATEGI 2016-2019 BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI i Fredericia Kommune Fredericia vil være en bæredygtig by og kommune. Derfor har Fredericia Byråd vedtaget en strategi med rammer og mål for, hvordan

Læs mere

Danmarks arealmæssigt største klimatilpasnings- og naturprojekt

Danmarks arealmæssigt største klimatilpasnings- og naturprojekt Karlstrup, Karlslunde og Engstrup Moser Orienteringsmøde 14. april 2015 Danmarks arealmæssigt største klimatilpasnings- og naturprojekt Henrik Lynghus, lyn@niras.dk - NIRAS Karlstrup Mose vand- og naturprojekt

Læs mere

Oplæg til diskussion i HB om DN FRIVILLIGSTRATEGI , #mereforflere

Oplæg til diskussion i HB om DN FRIVILLIGSTRATEGI , #mereforflere Oplæg til diskussion i HB om DN FRIVILLIGSTRATEGI 2019-2021, #mereforflere INDHOLD Forord SWOT Engagementtrappen Strategiens tre ben - Stærke afdelinger - Mobilisering af medlemmer - Sammenhængende organisation

Læs mere

Årsberetning Kommuneplan DN i Gentofte. Dato: November 2013

Årsberetning Kommuneplan DN i Gentofte. Dato: November 2013 DN i Gentofte Dato: November 2013 Årsberetning 2013 Det største, der er sket på naturområdet i kommunen i 2013, havde ikke meget med hverken DN eller forvaltningen at gøre. Det var stormen den 28. oktober,

Læs mere

Rigtrup. Rigtrupvej 64. Afgørelse. husdyrbrug 2. Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej Hinnerup.

Rigtrup. Rigtrupvej 64. Afgørelse. husdyrbrug 2. Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej Hinnerup. Anker Høgh Rasmussen Rigtrupvej 64 Rigtrup 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

Idékatalog 2015 UDKAST. Favrskov Kommune

Idékatalog 2015 UDKAST. Favrskov Kommune Idékatalog 2015 UDKAST 2015 Favrskov Kommune Under processen med udarbejdelse af friluftsstrategien, er der kommet en række konkrete ideer og forslag til udmøntning af friluftsstrategien fra både borgere,

Læs mere

Naturstyrelsen Kronjylland Vasevej 5 8920 Randers NV Att.: Jan Grundtvig Højland. Landzonetilladelse til opførelse af fugletårn.

Naturstyrelsen Kronjylland Vasevej 5 8920 Randers NV Att.: Jan Grundtvig Højland. Landzonetilladelse til opførelse af fugletårn. Naturstyrelsen Kronjylland Vasevej 5 8920 Randers NV Att.: Jan Grundtvig Højland Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

Dora Friis Godtfred-Rasmussen Æbleparken 10 Søften 8382 Hinnerup

Dora Friis Godtfred-Rasmussen Æbleparken 10 Søften 8382 Hinnerup Afgørelse Dora Friis Godtfred-Rasmussen Æbleparken 10 Søften 8382 Hinnerup Postadresse: Teknik og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke-vvm

Læs mere

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune NATUR OG MILJØPOLITIK - Temamøde Miljø- og Planudvalget Den 28. januar 2015 på Foerlev Mølle NATUR OG MILJØPOLITIK - Opgaven er at skabe en samlet politik på natur- og miljøområdet Processen skal indeholde

Læs mere

Velkommen til møde i Bæredygtighedsrådet Den 2. juni 2016

Velkommen til møde i Bæredygtighedsrådet Den 2. juni 2016 Velkommen til møde i Bæredygtighedsrådet Den 2. juni 2016 Storplettet perlemorssommerfugl Løvfrø Overdrev ved stråruplund i nærheden af Skamlingsbanken Dagsorden Kl. 15.00 kl. 15.05 Kl. 15.30 Kl. 16.00

Læs mere

Tuse Å s Ørredsammenslutning har igennem 30 års frivilligt arbejde, været den direkte årsag til, at Tuse Å i dag er Sjællands bedste ørredvandløb.

Tuse Å s Ørredsammenslutning har igennem 30 års frivilligt arbejde, været den direkte årsag til, at Tuse Å i dag er Sjællands bedste ørredvandløb. Tølløse den 12. marts 2012. Til Borgmester, Søren Kjærsgaard Vedrørende Klima- og Miljøudvalgsformand, John Harpøth s beslutning om oprensning af Tuse Å på en 300 meter lang strækning af hovedløbet fra

Læs mere

Møde mellem DOF-Københavns bestyrelse, naturpolitiske udvalg og kommunerepræsentanter den 17/9 2013.

Møde mellem DOF-Københavns bestyrelse, naturpolitiske udvalg og kommunerepræsentanter den 17/9 2013. DANSK ORNITOLOGISK FORENING DOF- København Naturpolitisk Udvalg Møde mellem DOF-Københavns bestyrelse, naturpolitiske udvalg og kommunerepræsentanter den 17/9 2013. Deltagende kommunerepræsentanter: Anders

Læs mere

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept.

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept. Natur- og friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014 Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Fremlagt på s møde d. 23. sept. 2014 Foto: Aksel Leck Larsen Naturpolitik Ringsted Kommune rummer en storslået natur

Læs mere

Grønt Råd

Grønt Råd Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > - 29-08-2019-29-08-2019 29.08.2019 kl. 18:00 Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus Deltagere Bjarne Frimann Skov (grønne interesseorganisationer)

Læs mere

Kommissorium for Kommuneplan Projektgruppen: Natur

Kommissorium for Kommuneplan Projektgruppen: Natur Kommissorium for Kommuneplan 2009-2020 Projektgruppen: Natur 1. Baggrund Med kommunalreformen er ansvaret for forvaltningen af det åbne land herunder naturen - flyttet fra amterne til kommunerne. Kommunerne

Læs mere

Vi har nu behandlet din ansøgning om landzonetilladelse til etablering af sø på din ejendom.

Vi har nu behandlet din ansøgning om landzonetilladelse til etablering af sø på din ejendom. Johnny Axel Larsen Ørnholmvej 15A 3070 Snekkersten Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 10.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Natur og Miljø Sagsbehandler: Keld Rasmussen Sagsnr P Dato: Oplæg til udarbejdelse af helhedsplan for Fyel Mose-området

Natur og Miljø Sagsbehandler: Keld Rasmussen Sagsnr P Dato: Oplæg til udarbejdelse af helhedsplan for Fyel Mose-området Natur og Miljø Sagsbehandler: Keld Rasmussen Sagsnr. 01.05.00-P00-12-17 Dato:17.8.2017 Oplæg til udarbejdelse af helhedsplan for Fyel Mose-området Indledning og baggrund Sammenhæng med øvrige planer i

Læs mere

Formands Nyt. Nr OK-Klubberne i Danmark * Allégade 2 * 2000 Frederiksberg * tlf.: * ok-klubberne.dk * facebook.

Formands Nyt. Nr OK-Klubberne i Danmark * Allégade 2 * 2000 Frederiksberg * tlf.: * ok-klubberne.dk * facebook. Formands Nyt Nr. 4-2013 Formands Nyt nr.4, december 2013 Kære formænd. Julen er glædens og traditionernes tid, som oftest tilbringes i familiens skød. Det er tidspunktet hvor vi alle bør tænke på dem,

Læs mere

Referat Naturgruppen. Medlemmer:

Referat Naturgruppen. Medlemmer: Referat : Torsdag den 27. november 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale 1, Mørdrupvej Bemærkninger: Julefrokost kl. 18. Medlemmer: Deltagere: Ebbe Kanneworff (Danmarks

Læs mere

ANNI MATTHIESEN NYHEDSBREV: 04/06/19

ANNI MATTHIESEN NYHEDSBREV: 04/06/19 ANNI MATTHIESEN NYHEDSBREV: 04/06/19 Walk & talk ved Kongeåen Søndag den 2. maj var der inviteret til en dejlig gåtur i naturen langs Kongeåen og sådan et tilbud kunne jeg selvfølgelig ikke modstå. Vi

Læs mere

Folket og forskerne i forening - Citizen science

Folket og forskerne i forening - Citizen science Folket og forskerne i forening - Citizen science Formål med Biodiversitet Nu : Skabe ny viden om naturens mangfoldighed i din kommune Vække undren og begejstring omkring naturen og kendskab til biodiversitet

Læs mere

Naturkvalitetsudvalget

Naturkvalitetsudvalget Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > - 13-12-2018-13-12-2018 13.12.2018 kl. 18:00 Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus Deltagere Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog Stine Rahbek Pedersen

Læs mere

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune [ ]

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune [ ] Miljø og natur Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune [2011-2020] Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Assens Kommune [2011-2020] Baggrund Kæmpe-Bjørneklo ses i dag

Læs mere

Beskyttet natur i Danmark

Beskyttet natur i Danmark Beskyttet natur i Danmark TEKNIK OG MILJØ 2016 Beskyttet natur i Danmark HVORDAN ER REGLERNE OM BESKYTTET NATUR I DANMARK? På beskyttede naturarealer de såkaldte 3-arealer er det som udgangspunkt forbudt

Læs mere

Nedenfor findes en række konkrete bemærkninger til kommuneplanforslaget.

Nedenfor findes en række konkrete bemærkninger til kommuneplanforslaget. Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Rønnedevej 9 4100 Ringsted Mrk. KP13 ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Fax +45 5786 5001 politik@gefion.dk www.gefion.dk Sorø den 5. november

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 31. Ashøjvej 10, 7760 Hurup 4.

Anmeldelse af skift i dyretype efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 31. Ashøjvej 10, 7760 Hurup 4. Anmeldelse af skift i dyretype efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 31 Ashøjvej 10, 7760 Hurup 4. marts 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af

Læs mere

Vand- og Natura2000 planer

Vand- og Natura2000 planer Vand- og Natura2000 planer Vand og Natura2000 planerne er nu offentliggjort. Nu skal kommunerne lave handleplaner, der viser hvordan målene nås. Handleplanerne skal være færdige i december 2012. Indsatsen

Læs mere

I nyhedsbrevene fortæller vi om vores arbejde, om ture og arrangementer, og vi fortæller aktuelle historier fra Vejle Kommunes natur.

I nyhedsbrevene fortæller vi om vores arbejde, om ture og arrangementer, og vi fortæller aktuelle historier fra Vejle Kommunes natur. Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her Danmarks Naturfredningsforening, juli 2015 Velkommen til DN Vejles sommer-nyhedsbrev I nyhedsbrevene fortæller vi om vores arbejde, om ture og arrangementer, og

Læs mere

Naturkvalitetsplanen i korte træk

Naturkvalitetsplanen i korte træk Naturkvalitetsplanen i korte træk Hvordan skal de beskyttede naturområder udvikle sig frem mod 2025 Hvad er beskyttet natur? Naturkvalitetsplanen gælder for de naturtyper som er beskyttet mod tilstandsændringer

Læs mere

1. CENTER FOR CIVILSAMFUND 2. FORSKNINGSRESULTATER 3. OVERVEJELSER I SAMARBEJDET

1. CENTER FOR CIVILSAMFUND 2. FORSKNINGSRESULTATER 3. OVERVEJELSER I SAMARBEJDET 1. CENTER FOR CIVILSAMFUND 2. FORSKNINGSRESULTATER 3. OVERVEJELSER I SAMARBEJDET Center for Civilsamfund SAMSPILLET MELLEM DEN FRIVILLIGE OG DEN KOMMUNALE SEKTOR (2015-2017) Syddansk Universitet, Center

Læs mere

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima 13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima overslag Regn skab 2012 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 7.934 14.652 14.197 14.195 14.152 14.152 Planlægning 91 101 101 101 101 101 Natur og miljø 12.50 3 14.155

Læs mere

Forslag til lokalplan 2.10 og tillæg til kommuneplan nr. 7

Forslag til lokalplan 2.10 og tillæg til kommuneplan nr. 7 MILJØVURDERING AF PLANER - SCREENINGSSKEMA 30. november 2016 Forslag til lokalplan 2.10 og tillæg til kommuneplan nr. 7 Læsevejledning Lov om miljøvurdering af planer og programmer indebærer, at offentlige

Læs mere

Afgørelse. Klage over afgørelsen. Denne afgørelse kan påklages jf. vedlagte klagevejledning. Venlig hilsen. Tobias B. Knudsen Biolog.

Afgørelse. Klage over afgørelsen. Denne afgørelse kan påklages jf. vedlagte klagevejledning. Venlig hilsen. Tobias B. Knudsen Biolog. Afgørelse Afgørelse om, at projekt om regulering af vandløb (dræn) i forbindelse med etablering af vandhul ikke er VVM pligtigt (Vurdering af Virkninger på Miljøet) Kort beskrivelse af projektet ved Natur

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-201 Forslag Udvidelse på vandløbsområdet Politikområde 202 Natur, miljø og vandløb Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at udvide driftsbudgettet for Vandløbsvæsen

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Resultatskabende naturpolitisk arbejde

Resultatskabende naturpolitisk arbejde Gennem positiv tilgang og samarbejde mellem interessenter Et notat af Bo Kayser Version 2 Juni 2018 Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. IDÉ PROAKTIVT SAMARBEJDE MELLEM LOKALE INTERESSENTER... 3 2.1 Eksempler...

Læs mere

Teknik og Miljøudvalget

Teknik og Miljøudvalget Teknik og Miljøudvalget Social- holdningsmæssig og kulturel tilgængelighed Handlingsmål: - Fokus på borgere med handicap og pårørende i det daglige på tværs af alle fagområder - Opfordrer i stillingsopslag

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag

Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag Naturplan Danmark Vores fælles natur - Sammendrag Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 Regeringens vision - helt nede på jorden, side 4 Naturpolitik med retning og resultater, side

Læs mere

Referat fra møde i Det grønne Råd tirsdag den 15. april 2008.

Referat fra møde i Det grønne Råd tirsdag den 15. april 2008. Referat fra møde i Det grønne Råd tirsdag den 15. april 2008. Deltagere: Annita Svendsen, Skov- og Naturstyrelsen Fyn Carl Peter Greve, Danmarks Jægerforbund Christian Ahlefeldt, Dansk Skovforening Flemming

Læs mere

Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje. og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015. Vejledning til ansøgning

Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje. og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015. Vejledning til ansøgning Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015 Vejledning til ansøgning Vejle Kommune afsætter igen i 2015 en pulje, hvor private, organisationer og interessegrupper

Læs mere

Dagsorden til Naturparkrådsmøde den 19. januar 2017

Dagsorden til Naturparkrådsmøde den 19. januar 2017 Side 1 af 5 Dagsorden til Naturparkrådsmøde den 19. januar 2017 Vi vil gerne invitere jer til det årets første naturparkrådsmøde. Vi mødes ved Varde Rådhus, Bytoften 2, 6800 Varde i den lille kantine kl.

Læs mere

Kortmappe Signaturer: Kontaktoplysninger: Skov. Fiskeri forbudt. Kommunalt fiskevand. Bymæssig bebyggelse. Parkering

Kortmappe Signaturer: Kontaktoplysninger: Skov. Fiskeri forbudt. Kommunalt fiskevand. Bymæssig bebyggelse. Parkering Kortmappe 2017 Signaturer: Kortmappe 2017 Fiskeri forbudt Skov Kommunalt fiskevand Bymæssig bebyggelse Parkering Vandløb Vej/Grusvej (Offentlig færdsel) Skov-/markvej/sti Sø/Mose Jernbane Kontaktoplysninger:

Læs mere

Til Grønt Råd i Hillerød Kommune. Referat fra møde i Grønt Råd torsdag d. 26. nov. 2015 Kl. 16.00-18.00

Til Grønt Råd i Hillerød Kommune. Referat fra møde i Grønt Råd torsdag d. 26. nov. 2015 Kl. 16.00-18.00 Til Grønt Råd i Hillerød Kommune Referat fra møde i Grønt Råd torsdag d. 26. nov. 2015 Kl. 16.00-18.00 Til stede: Anne Johannisson (AJ), Naturstyrelsen Nordsjælland Ida Lykke Bang (ILB), Naturhistorisk

Læs mere

Torsten Jensen og Jens Peter Simonsen deltog kun i den første del af mødet (Punkt 1-3).

Torsten Jensen og Jens Peter Simonsen deltog kun i den første del af mødet (Punkt 1-3). TEKNIK OG MILJØ Emne Grønt Råds Møde den 22. november 2018 Mødedato 22. november 2018 Tidspunkt 16:30-19:00 Mødested Lokale 125b Deltagere Egon Petersen (F), Dorte Linder (A, suppleant), Birgitte Rasmussen

Læs mere

Tillæg nr. 65 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 65 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 65 til Rammeområde 15.B5 Boligområde ved Violens Kvarter Rammeområde 15.B2 Etageboliger i Engens Kvarter Rammeområde 15.R1 Rekreativt område nord for Engens Kvarter Fremlægges fra xx.

Læs mere

Velkommen til DN Faxes nyhedsbrev

Velkommen til DN Faxes nyhedsbrev Danmarks Naturfredningsforening, september 2016 Velkommen til DN Faxes nyhedsbrev Nyhedsbrevet omtaler nedenfor 2 planlagte ture her i efteråret, - men også vores årsmøde d. 29. september. Til årsmødet

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

Revidering af Grønt Danmarkskort DEBATOPLÆG

Revidering af Grønt Danmarkskort DEBATOPLÆG Revidering af Grønt Danmarkskort DEBATOPLÆG December 2018 Fjordskrænterne langs Limfjordskysten indgår i Grønt Danmarkskort som særlige naturområder Baggrund for Projektet Thisted Kommune har som en del

Læs mere

side 1 Åbent referat for Grønt Råds møde den kl. 16:00 Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Grønt Råds møde den kl. 16:00 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Grønt Råds møde den 20.11.2012 kl. 16:00 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 11. Status Sybergland... 3 12. Til Grønt Råd 20. november 2012... 3 13. Vand og

Læs mere

Kortmappe. Signaturer: Kontaktoplysninger: Skov. Fiskeri forbudt. Kommunalt fiskevand. Bymæssig bebyggelse. Vej/Grusvej (Offentlig færdsel) Parkering

Kortmappe. Signaturer: Kontaktoplysninger: Skov. Fiskeri forbudt. Kommunalt fiskevand. Bymæssig bebyggelse. Vej/Grusvej (Offentlig færdsel) Parkering Kortmappe 2019 Kortmappe Signaturer: Fiskeri forbudt Skov Kommunalt fiskevand Bymæssig bebyggelse Parkering Vej/Grusvej (Offentlig færdsel) Vandløb Skov-/markvej/sti Sø/Mose Jernbane Kontaktoplysninger:

Læs mere

FAVRSKOV4REN STRATEGI OG VISION

FAVRSKOV4REN STRATEGI OG VISION FAVRSKOV4REN STRATEGI OG VISION 2 INDHOLD 4 6 8 12 14 15 1. FAVRSKOV4REN STRATEGI OG VISION 2. INDSATSOMRÅDER 3. FREMTIDIGE MULIGHEDER 4. SAMARBEJDE MED FAVRSKOV KOMMUNE 5. ORGANISERING 6. KONTAKTOPLYSNINGER

Læs mere

Det er oplyst, at der er en eksisterende bygning, der hvor tilbygningen skal opføres. Denne eksisterende bygning vil blive revet ned.

Det er oplyst, at der er en eksisterende bygning, der hvor tilbygningen skal opføres. Denne eksisterende bygning vil blive revet ned. Jørn Mikkelsen Stenhøjvej 4 Søften 8382 Hinnerup Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved

Læs mere

PROJEKTER I NATURGRUPPEN

PROJEKTER I NATURGRUPPEN PROJEKTER I NATURGRUPPEN OMKLASSIFICERING AF VANDLØB Odense Kommune planlægger at ændre klassificeringen af en række vandløb. Ændringer fra offentligt til privat vandløb kaldes en nedklassificering Det

Læs mere

Afdækning af Rudersdal Kommunes borger- og brugerdialog. Teknik og miljø. Bestyrelser, råd og andre formelle fora. Høringsberettigede

Afdækning af Rudersdal Kommunes borger- og brugerdialog. Teknik og miljø. Bestyrelser, råd og andre formelle fora. Høringsberettigede Afdækning af Rudersdal Kommunes borger- og brugerdialog Dette notat er en kort skriftlig opsamling på afdækningen af Rudersdal Kommunes borger- og brugerdialog på borgerserviceområderne herunder Teknik

Læs mere

Afgørelse Esbjerg Kommune giver hermed tilladelse efter planloven til at anlægge en sø med et areal på ca. 1500 m 2 jævnfør det ansøgte.

Afgørelse Esbjerg Kommune giver hermed tilladelse efter planloven til at anlægge en sø med et areal på ca. 1500 m 2 jævnfør det ansøgte. Gitte Elgaard Mejlby Engevej 1 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. april 2011 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 Sags id 2011-2394 E-mail std@esbjergkommune.dk Tilladelse

Læs mere

det handler om Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen

det handler om Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen det handler om Hvad gør du i GRUNDEN? Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen Om at have... have Vi kender det alle sammen. Foråret er gået, det er blevet sommer, og man fik ikke lige fjernet alle tilløb

Læs mere

Beretning til Kredsrepræsentationen d. 5. marts 2013 Friluftsrådet i Vendsyssel

Beretning til Kredsrepræsentationen d. 5. marts 2013 Friluftsrådet i Vendsyssel Beretning til Kredsrepræsentationen d. 5. marts 2013 Friluftsrådet i Vendsyssel Beretningen for 2012 vil være et tilbageblik på de arbejdsopgaver, som kredsbestyrelsen har lagt flest kræfter i at få løst

Læs mere

Møde med Grønt Råd 16. august Status Vand- og naturhandleplanerne

Møde med Grønt Råd 16. august Status Vand- og naturhandleplanerne Møde med Grønt Råd 16. august 2012 Status Vand- og naturhandleplanerne Proces og tidsplan Forslag til handeplan, senest ½ år efter vedtaget statslig plan 28. marts 2012. Grønt Råd - drøftelse af handleplaners

Læs mere