Alvorlig konflikt med skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alvorlig konflikt med skole"

Transkript

1 Alvorlig konflikt med skole Om samarbejdsproblemer S p ø r g s m å l : He j Je g ha r e t s æt tvilling e r på 8 å r, s o m g å r i 1. kla s s e på e n fo lke s ko le. De t he dde r s ig, a t s ko le n e r m e g e t s o cia lt be la s te t o g m e d e t bla nde t ry i folkemunde og medier igennem mange år. Jeg har he lt fra s ta rte n a f de re s s ko le g a ng ha ft s amarbejds vans keligheder med lærer og dernæs t le de r på s ko le n. Je g ha r ha ft o g ha r de s værre s ta dig e n s to r ko nflikt m e d s ko le n o m kring m ine bø rns trivs e l o g s ko le g a ng o g ha r ikke m ø dt fo rs tå e ls e. De n ko nflikt, s o m rum m e r m a ng e ting, ha r vo ks e t s ig s tø rre o g s tø rre, o g da de n va r på s it hø je s te, vælg e r s ko le n s o m m o ds va r på, a t je g re a g e re r o g kla g e r, a t s e nde e n unde rre tning til de s ociale myndigheder, hvor de fremkommer med fa ls ke uds a g n, m is vis e nde info rm a tio ne r s a m t lø g ne m.m. s o m ka n do kum e nte re s. De tte ka n i øvrigt bekræftes af andre forældre, s om har deres bø rn i s a m m e kla s s e. Uds a g n s o m m ine bø rn s kulle ha ve fre m s a g t, dive rs e på s ta nde o g indicier. De har s krevet en underretning, hvor de på s tå r, a t m ine bø rn blive r s lå e t hje m m e a f de re s fa r o g m ig, o g a t de blive r då rlig be ha ndle t hjemme. Dette s kulle mine børn have udtalt! Dette ha r na turlig vis inte t på s ig o g je g o ve rve je r s tærkt a t a nm e lde lære r o g s ko le n til po litie t fo r chika ne o g he tz s a m t fa ls ke på s ta nde, s o m de i ø vrig t ikke har nogle bevis er for. Jeg overvejer ligeledes s tærkt a t s a g s ø g e s ko le n, o g je g ha r m e d de t formål taget kontakt til en advokat. Me n fo r a t g ø re e n la ng his to rie ko rt: Klas s elæreren kontakter s undheds plejers ken på s ko le n, fo rdi hun m e ne r, a t m ine bø rn ha r få e t la ve t en permanent tatovering på deres overarme unde r de re s s o m m e rfe rie, da de va r m e d de re s fa r i udlandet. Da jeg efterfølgende bliver kontaktet, forklarer jeg til s undheds plejers ken, at kla s s e lære re n e r he lt g a lt på de n, o g a t m ine børn SELVFØLGELIG IKKE har fået lavet en rigtig tatovering og hvad meningen e r m e d de nne s a m ta le?! Je g fo rkla re r, a t m ine bø rn ha r få e t la ve t e n he nnatato ve ring m e d m o tive t af e n de lfin o g pum a, o g a t de t blive r va s ke t a f o g fo rs vinde r a f s ig s e lv m e d tide n, o g a t hun s o m s undhe ds ple je rs ke burde vide dette. Hun g o dta g e r m in fo rkla ring m e n s pø rg e r ind til m in s ø ns he nna ta to ve ring, da hun o g lære r s yne s, de t s e r unde rlig t ud. Je g fo rkla re r, a t ha n, um idde lba rt e fte r ha n fik de n la ve t, ha r klø e t s ig i de n, o g a t ha n ha r få e t e n a lle rg is k re a ktio n. Hun godtager min forklaring, og jeg regner med at de nne s a g e r lukke t, m e n ne j, he r s ta rte r mareridtet førs t! Mine børn bliver tilbageholdt på fritids hjemmet, da m in ældre da tte r på 16 å r vil he nte de m, o g je g får ud af de t blå e n o pring ning fra dø g nko ntakte n kl s o m fo rtælle r m ig, a t de ha r m o dta g e t e n unde rre tning fra s ko le n, o g a t de r s tå r, a t m ine bø rn s kulle ha ve udta lt, a t de blive r s lå e t hje m m e, og at de bliver dårligt behandlet! De oplys er mig te le fo nis k, a t de fa ktis k e r på ve j hje m til m ig fo r a t tale med mig. Jeg bliver s elvfølgelig chokeret og s a m tidig vre d o ve r de nne be s ke d. Je g ring e r o m g å e nde kla s s e lære re n o p på he nde s m o bil fo r a t få e n fo rkla ring, m e n hun ta g e r ikke te le fo ne n, s e lvo m je g ring e r o p fle re g a ng e fra m in mobil, hvor nummeret ikke er hemmeligt. Hun re a g e re r ikke, o g je g lægger fle re be s ke de r på hendes telefons varer, men hun ignorerer mig og vender aldrig tilbage. Jeg er chokeret og vred over, a t s ko le n - dvs. kla s s e lære re n e lle r le de re n ikke ha r ko nta kte t m ig FØRS T, hvis de ha vde e n m is ta nke o m, a t bø rne ne blive r s lå e t e lle r le d a nde n fo rm fo r o ve rla s t. Cho ke re t o g vre d o ve r, a t de overhovedet har lavet en underretning! Jeg bliver på intet tids punkt kontaktet af lærer eller leder, hverken før, under eller efter unde rre tning e n, s e lv o m je g ha r s kre ve t 1

2 to e -m a ils til le de re n o g ha r la g t tre be s ke de r på klas s elærerens telefons varer. Jeg bliver ig no re re t, o g je g fø le r m ig i de n g ra d krænke t o g dårligt behandlet. Er det kutyme, at man ikke tager ko nta kt til fo rældre ne fø rs t, hvis m a n ha r e n m is ta nke fo r a t få e n fo rkla ring o g a fkla ring inde n man laver en underretning? Da dø g nva g te n a nko m m e r til m it hje m, vis e r de m ig unde rre tning e n fra s ko le n, o g je g s idde r a pa tis k o g i cho k! De s pø rg e r m ig, o m je g frivillig t vil g ive tilla de ls e til, a t de ka n ta g e m ine bø rn m e d til e n børneunders øgels e på Hvidovre Hos pital. Dette s va re r je g na turlig vis ja til, da je g inte t ha r a t s kjule. Me n fo r m it ve dko m m e nde fø le s de t m e re s o m "frivillig tva ng e nd a t de be de r o m m it s a m tykke. Denne følels e fors tærkes yderligere, da de e fte rfø lg e nde s ig e r, a t hvis je g ha vde nægte t, s å ha vde de t være t e n tva ng s fje rne ls e. Da je g e fte rfø lg e nde s pø rg e r ind til i re n frus tra tio n hva d m e ning e n e r m e d a t de "s pø rg e r" m ig, nå r de a llig e ve l ka n o g vil g ø re de t, få r je g inte t s va r m e n e t s kulde rtræk s o m s va r. De t e nde r m e d, a t døgnvagten kører med mine børn på Hvidovre Ho s pita l fo r a t de r ka n blive la ve t e n unde rs ø g e ls e. Je g ytre r ø ns ke o m a t være tils te de s a m m e n m e d m ine bø rn, nå r de s ka l på ho s pita le t m e n de tte blive r a fvis t a f dø g nva g te n, da de m e ne r, de t e r e n dårlig ide. De t blive r o g s å a fvis t, a t m ine ælds te pig e r på 16 o g 19 s ka l ta g e m e d. Bø rne lægen, s o m s tå r fo r unders øgels en, noterer efterfølgende, at der IKKE e r funde t fys is ke s ka de r, a t bø rne ne IKKE ha r lidt o ve rla s t o g virke r IKKE s o m o m de e r tra um a tis e re de på no g e t punkt, m e n a t de r m å s ke i hjemmet er noget, der ikke fungerer? Jeg bliver kontaktet telefonis k, hvor døgnkontakten oplys er m ig, a t bø rne ne ha r udta lt, a t de e r ba ng e fo r a t komme hjem nu! De "s pø rg e r" m ig e ndnu e ng a ng, o m je g vil g å m e d til, at børnene bliver frivilligt anbragt til EN overnatning på en akutins titution. Da jeg på det tids punkt e r m e g e t ba ng e o g de s pe ra t e fte r a t s e mine børn, kan jeg godt fornemme hvor dette bærer hen! Je g s ig e r e ndnu e n g a ng ja, m e n kun til é n e nke lt o ve rna tning o g re g ne r m e d, a t de r ko m m e r ro på ting e ne, o g a t je g få r m ine bø rn hje m da g e n e fte r. S å da n ko m m e r de t ikke til a t g å! Dagen efter, meget tidligt på morgenen, bliver jeg nu kontaktet af en s ags behandler fra S o cia lce ntre t, s o m be de r m ig ko m m e til e n s a m ta le inde nfo r e n tim e. Je g få r a t vide, a t s a g e n nu e r o ve rg å e t til he nde. I s a m m e fo rbinde ls e få r je g a t vide, a t hun vurde re r, a t bø rne ne ikke s ka l hjem den pågældende dag og kan ikke informere m ig o m, hvo r la ng tid de s ka l være a nbra g t. Je g g ø r he nde o pm ærks o m på, a t je g ha r være t m e g e t s a m a rbe jds villig o m kring he le s a g e n o g fo rlø be t, m e n a t je g fa ktis k kun ha r g ive t tilla de ls e til, a t m ine bø rn s kulle o ve rna tte é n na t. Je g få r a t vide, a t de t e r no g e t hun e r ko m m e t fre m til, o g a t hun vil på be g ynde e n 50-unde rs ø g e ls e o g indhente udtalels er fra s kole og andre relevante ins ta ns e r. De tte s tå r je g ufo rs tå e nde o ve rfo r o g bryde r s a m m e n o g ka n ikke fo rs tå, a t je g ikke ka n få m ine bø rn hje m, da de jo e r "frivillig t a nbra g t". I fø rs te o m g a ng virke r hun fo rs tå e nde o ve r fo r m in forklaring omkring konflikten med s kolen, og hvad de n uds pring e r a f, m e n de tte va re r kun indtil hun modtager s kolens udtalels er og efterfølgende har e n s a m ta le m e d kla s s e lære re n, s o m "hælde r va nd ud a f ø re rne ". De t e nde r m e d, a t m ine bø rn e r a nbra g t i s e ks dø g n, o g a t de fø rs t ko m m e r hje m, da je g pre s s e r på, e fte r a t je g he lt tilfældig t igennem en pædagog på akutins titutionen bliver g jo rt o pm ærks o m på, a t de t ikke e r e t kra v, a t bø rne ne s ka l være a nbra g t fo r a t kunne la ve e n 50-unde rs ø g e ls e, o g a t de t ikke e r e n fo rhindring fo r, a t de s ka l kunne ko m m e hje m. Denne væs entlige oplys ning informerer jeg s a g s be ha ndle re n o m o g kritis e re r he nde s a m tidig med at have fortiet denne information for mig. Børnene kommer efterfølgende hjem, og der bliver s a t e n fa m ilie ko ns ule nt på s a g e n. Hun ko m m e r e fte rfø lg e nde o g s ta dig i m it hje m i fo rm a f "s tø tte ". Je g o pfa tte r he nde m e re s o m e n s pio n o g e r ikke tryg ve d he nde s be s ø g, da je g fø le r m ig krænket ved, at hun analys erer vores familie, s e lvo m hun ikke ke nde r o s. Je g ha r be dt o m a ktinds ig t på s ko le n o g ho s s a g s be ha ndle re n, o g de t ha r je g få e t. Je g m å tils tå, a t je g e r m e g e t cho ke re t o ve r dive rs e udta le ls e r o g tilta g, o g o ple ve r de t m e g e t græns eovers kridende, ubehageligt s amt dybt 2

3 frus tre re nde. Je g e r cho ke re t o ve r a t læs e, a t de r er blevet ført dagbog over min datter dagligt ig e nne m 1½ å r ude n a t de t e r no g e t je g ke nde r til! De har dagligt taget notater, hvor de udelukkende fokus erer på hendes "negative " s ider og bes kriver he nde s o m uko nce ntre re t, ka n ikke fo kus e re i længere tid, har tit konflikter, har en meget livlig fa nta s i, o g a t de r de s ude n ikke a ltid e r s a m m e nhæng i he nde s his to rie r, o g a t hun o g s å ka n finde på a t dig te o g lyve o g de rnæs t be nægte de t! Skolen har des uden taget kopier af hvert enkelt no ta t o g s ide i m in da tte rs ko nta ktbo g. De r e r ingen, der på noget tids punkt har informeret mig o m de tte, o g je g ha r s vært ve d a t s e, hva d fo rm å le t m e d de t e r. De t e r dybt be kym re nde, a t de ig e nne m s å la ng tid ha r o bs e rve re t m in da tte rs o pfø rs e l, være m å de, e pis o de r m.m., o g a t de s kjule r de t o g undla de r a t info rm e re m ig o m de t, o g a t je g fø rs t få r ke nds ka b til de t, da je g s ø g e r o m aktinds igt. Je g fø le r m ig m a g te s lø s, o g de t m e s t g ra ve re nde e r, a t je g o ple ve r o g læs e r ud fra a ktinds ig te n o g 50-unde rs ø g e ls e n, s o m nu e r færdig, a t de m is kre dite re r m ig. De t fø le s s o m o m je g e r o p im o d e t he lt s ys te m, s o m s tå r s a m m e n o g be s kytte r hina nde n indbyrde s fo r a t s tå e ndnu s tærke re. Lære re o g le de ls e s o m brug e r a lle m idle r fo r a t få re t. Je g ka n ud fra a ktinds ig te n læs e s ko le ns tyde lig e m o dvilje i de re s ne g ative o m tale af m ig. Je g har m e g e t s vært ve d a t s e e n g o d o g tryg s ko le g a ng på de nne s ko le. De r e r e t s to rt tillids brud o g de n lig e g yldig he d, je g m ø de r, g ø r ikke s a g e n be dre. De t e r s vært a t fo rs tille s ig e t s a m a rbe jde, nå r de r ing e n dia lo g e r o g tillide n e r væk. De t e r ikke m e d g o d vilje, je g s e nde r bø rne ne a f s te d hve r m o rg e n, o g de be kla g e r s ig da g lig t o ve r s ko le n o g lære re n. De e r s tadig meget påvirket af anbringels en og er bange fo r a t de, hvis "lære re n" s e r s ig s ur på de m, blive r fjernet endnu engang. Je g ha r ta g e t ko nta kt til e n a nde n s ko le m e d he nblik på a t få bø rne ne flytte t, s å vi a lle s a m m e n ka n ko m m e vide re o g s ta rte på e n fris k. Je g fik a t vide, a t de s kulle ko nta kte s a f le de re n på bø rne ne s s ko le, hvis de s kulle flytte s, o g a t hun s kulle la ve e n inds tilling. Je g e r na turlig vis ikke inte re s s e re t i, a t de n nye s ko le få r no g e t af vide o m de nne ko nflikt o g unde rre tning, da je g ikke vil m ø de s m e d m is tro o g s ke ps is. De s ude n ha r je g s vært ve d a t fo rs tille m ig, a t de ville ta g e de m ind, hvis de fø rs t få r le de re ns ve rs io n o g dive rs e pa pire r udle ve re t ve d s ko le s kift. Er de t no g e t, je g ka n undg å? Ka n je g kræve at få mine børns papirer udleveret? Hvis ikke, ha r le de ls e n ta vs he ds plig t i fo rm a f s ko le s kift, e lle r m å de fo rtælle de n nye s ko le o m a lt de tte? Je g ha r få e t be kræfte t, a t de r e r pla ds på de n nye. Je g m å indrø m m e, a t je g ikke ka n fo rs tå, hvo rfo r le de ls e n s ka l he nve nde s ig til de n nye s ko le? PS : Sags behandler er kommet frem til og anbefaler i s in 50-unde rs ø g e ls e, a t de r s ka l la ve s e n PPRinds tilling til m in da tte r, da hun e r m e g e t be kym re t fo r he nde, da hun ha r e n m e g e t livlig fa nta s i o g i ø vrig t ifø lg e s ko le n lig g e r fa g lig t unde r m idde l o g ha r de s ude n s vært ve d a t fo kus e re! Derudover anbefaler hun en form for familieterapi eller anden s tøttende forans taltning i hjemmet! De r e r m a ng e fle re ting i de nne s a g, s o m je g g e rne ville ha ve lo v til a t fre m ko m m e m e d/uddybe, s o m je g ikke ha r nævnt he r, da de t g a ns ke e nke lt fylde r fo r m e g e t. Je g ville m e g e t g e rne ha ve e n tid til e n pers onlig rådgivning og vejledning om hvordan jeg s ka l fo rho lde m ig, o g hve m je g e vt. s ka l kla g e til, da je g ha r tænkt m ig a t g å vide re m e d de nne s a g o g be ha ndling. På fo rhå nd ta k N S v a r : Kære N Ta k fo r din la ng e m a il m e d e n be re tning o m de alvorlige vans keligheder, du oplever i forhold til bå de s ko le n o g de s o cia le m yndig he de r. Je g fo rs tå r g o dt, a t de t ha r være t e n m e g e t be la s te nde o ple ve ls e fo r dig - o g fo r dine bø rn. Je g s ka l fo rs ø g e a t be s va re dine s pø rg s m å l, s o m ha r a t g ø re m e d s ko le n. S o m du s ikke rt fo rs tå r, ka n je g ikke vurde re a lle fo rho ld, m e n m å s ke ka n je g hjælpe dig m e d e n a fkla ring a f, hva d du ka n g ø re. Fø rs t o g fre m m e s t ka n je g be kræfte, a t underretning til s ociale myndigheder 3

4 fra s ko le n no rm a lt fo ruds ætte r, a t de r e r s ø g t e n opklaring med forældrene førs t om de forhold, der giver anledning til bekymring, og at de orienteres om, at s kolen vil foretage en underretning. Derfor e r je g o ve rra s ke t o ve r, a t de r tils yne la de nde s ke r en underretning, uden at du er forberedt herpå. Der er imidlertid ingen fas te regler for, hvordan en s å da n unde rre tning s ka l s ke, bo rts e t fra a t de t de s e ne re å r e r unde rs tre g e t o ve rfo r s ko le rne, a t de s ka l s e nde e n unde rre tning, hvis de o ple ve r, a t e le ve r e r uds a t fo r e lle r o ple ve r fo rho ld, de r true r de re s udvikling. De t e r s å o p til de s o cia le m yndig he de r a t vurde re, o m de r s ka l s ke m e re. Je g tro r, a t din e g e n fo rkla ring o m, a t du ha r ha ft e t då rlig t s a m a rbe jde m e d bå de s ko le ns lære re o g leder kan have været års ag til, at underretningen s ke te ude n dit vide nde. Me n a lts å, de t e r ikke ulovligt, at s kolen foretager en underretning uden din a cce pt, m e n de t e r us ædva nlig t ikke a t g ive e n grundig orientering, idet al god adfærd i den fo rbinde ls e tils ig e r, a t de r fø rs t s ke r e n underretning efter en kontakt til forældrene. He ldig vis ha r du få e t dine bø rn unde rs ø g t på ho s pita le t, o g de t e r funde t, a t de ikke ha r lidt fys is k o ve rla s t på no g e n m å de. Og du ha r he ldig vis få e t de m hje m ig e n. De t e r he lt rig tig t, a t e n s å ka ldt 50-unde rs ø g e ls e kun i m e g e t få tilfælde fo ruds ætte r, a t bø rne ne ikke e r hje m m e, o g a t de n s ædvanligvis finder s ted løbende med inddragels e af forældrene, hvor det er relevant. De t ville he lle r ikke kunne la de s ig g ø re a t tilbageholde børnene tvangs mæs s igt efter be s lutning fra de t s o cia le pe rs o na le, hvis de r ikke va r a kut va r fa re fo r bø rne ne s ta rv. En tva ng s m æs s ig be s lutning fo ruds ætte r de s ude n e n po litis k be s lutning m e d de lta g e ls e a f e n do m m e r o g e n e ks te rn pæda g o g is k-ps yko lo g is k ko ns ule nt, hvo r fo rældre ne s ka l hø re s, o g hvo r de e r s ikre t g ra tis a dvo ka tm æs s ig bis ta nd. Me n s å la ng t ko m de t he ldig vis ikke i din s a g, s å je g s yne s, du s ka l fo rs ø g e a t g le m m e dis s e udta le ls e r o m tva ng, de r no k e r fa lde t "i ka m pe ns he de ", s e lv o m de t na turlig vis ikke e r le t. De t be ds te, du nu ka n g ø re i fo rho ld til de s o cia le myndigheder er at følge deres råd og anvis ninger. Be s ø g e ne i hje m m e t vil s ikke rt m e d tide n blive færre, nå r de r e r fa lde t lidt ro på s a g e n. Prø v a t få de t be ds te ud a f de t ve d fx. a t be de o m rå dg ive re ns hjælp til lø s ning a f pra ktis ke o g o pdra g e ls e s m æs s ig e pro ble m e r, s å da n a t de r ko m m e r lidt indho ld i be s ø g e ne, o g s å da n a t du s e lv ka n få nytte a f be s ø g e ne. Opg a ve n e r jo fo r m yndig he de rne a t s ka be s å g o de vilkå r fo r dine bø rns o pvæks t s o m m ulig t s a m m e n m e d dig. Me d he ns yn til s ko le n s ka l du vide, a t du ha r re t til a t få dine bø rn i e n a nde n s ko le. Hvis de n s ko le, du ha r ko nta kte t, ha r pla ds o g ka n unde rvis e dine bø rn, e r de t de n s ko le, du ka n vælg e. De t e r ikke no g e t le de re n a f de n nuvære nde s ko le s ka l ta g e s tilling til eller kan forhindre. Sådan er lo vg ivning e n. Je g e r e nig m e d dig i, a t de r s ka l være tillid m e lle m fo rældre o g s ko le, o g a t de t vil være va ns ke lig t a t fo re s tille s ig de tte g e no pre tte t i de n nuvære nde s ko le m e d de e rfa ring e r, du ha r. De t e r no rm a lt be ds t a t være å be n o m kring å rs a g e rne til, a t m a n ø ns ke r e n ny s ko le. De rfo r s yne s je g, du s ka l be de s ko le fo rva ltning e n o m a t være dig behjælpelig med flytningen. Det er jo en re de lig s a g, a t du g e rne vil s ta rte på e n fris k o g m e d e t be dre s a m a rbe jde m e d de n nye s ko le. De n g a m le s ko le s ka l kun s e nde re le va nte o plys ning e r til de n nye s ko le, fx. o m hvo rvidt de r ha r være t yde t s pecialundervis ning. Men rapporter og o pte g ne ls e r fra de n g a m le s a g bø r ikke s e nde s videre uden dit s amtykke. Du s ka l no k s na kke s ko le flytning e n g rundig t ig e nne m m e d din da tte r. De t e r vig tig t a t flytning e n s ke r s å le de s, a t hun ikke få r fo r s to re problemer hermed, og at det s ikres nødvendig s tø tte i fo rbinde ls e m e d e n s å da n flytning. Hvis din da tte r ha r be ho v fo r hjælp i s ko le n, s ka l du endelig tage imod et tilbud herom. Henvis ningen hertil foruds ætter normalt en vurdering fra PPR, m e n he r s ka l du inddra g e s, o g de r s ka l ta g e s he ns yn til bå de din da tte rs o g dine ø ns ke r. Hvis du ka n hjælpe din da tte r til e n be dre s ko le g a ng, e r de t e n g o d g e rning. Hun ha r s ikke rt o g s å brug fo r a t få s tø tte til e t be dre s ko le fo rlø b. Til s lut. Je g fo rs tå r dine frus tra tio ne r o g din vre de over det forløb, der er foregået, men baggrunden e r jo, a t de r e r o ps tå e t be kym ring fo r dit ba rn, o g de rfo r e r de r ha ndle t s o m de r e r. De t ka n ikke ændre s, s e lv o m du kunne ha ve ø ns ke t e t a nde t fo rlø b. Nu ha ndle r de t o m a t ko m m e vide re s å g o dt de t ka n la de s ig g ø re. De rfo r s yne s je g, a t du s ka l g e nne m fø re e t s ko le s kift, s o m du ø ns ke r, s å da n a t de r ka n blive e t g rundla g fo r e t be dre s a m a rbe jde, no g e t din da tte r ka n få brug fo r, hvis hun ha r s vært ve d a t kla re de fa g lig e kra v i s ko le n. 4

5 Je g hå be r de t lykke s fo r dig a t få e ta ble re t e t be dre fo rho ld til s ko le n til g a vn fo r din da tte r o g dine øvrige børn. Venlig hils en, Forældrerådgivningen 5

Hjælp til min datter med dyspraksi

Hjælp til min datter med dyspraksi Hjælp til min datter med dyspraksi Om støtte til elev med dyspraksi S p ø r g s m å l : Je g hå be r virke lig, a t I ka n g ive m ig e t g o dt rå d ve dr. m in da tte rs s ko le g a ng, da je g e r s

Læs mere

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen P o l it ik f o r k v a l it e t i u n d e r v is n in g e n Hvordan udvikler vi vores skole, så den bliver endnu bedre? Vedtaget af Hovedbestyrelsen 9/5-2015 Indholdsfortegnelse 2 Politik for kvalitet

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Kobberbakkeskolen 2017 (Næstved)

Kobberbakkeskolen 2017 (Næstved) Kobberbakkeskolen 2017 (Næstved) Bring det almene ind i det specielle - Kobberbakkeskolen. I det stig ende fokus på at elever med særlig e behov skal inkluderes i det almene undervisning smiljø, forsøg

Læs mere

ORGANISATIONENS AKTIVITETER / 27. NOVEMBER Lands møde Foto: Maj Carboni. Organisationens aktiviteter

ORGANISATIONENS AKTIVITETER / 27. NOVEMBER Lands møde Foto: Maj Carboni. Organisationens aktiviteter ORGANISATIONENS AKTIVITETER / 27. NOVEMBER 2017 Lands møde 2016. Foto: Maj Carboni Organisationens aktiviteter Skole og Forældres årsberetning 2017 Mag as inet Skolebørn 1 nyhe ds bre v o g få r tils e

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

R e ha bilite ring s tilbud til kro nike rg ruppe r. A rtro s e (S lidgigt)

R e ha bilite ring s tilbud til kro nike rg ruppe r. A rtro s e (S lidgigt) Ta be l 1 P a tie ntre tte t fo re byg g e ls e R e ha bilite ring s tilbud til kro nike rg ruppe r F o rm a lis e re t s a m a rbe jde m e d a ndre ko m m une r o m pa tie ntre tte de fo re byg g e ls

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Udtræ de n a f le je kontra kte r før kontra ktudløb

Udtræ de n a f le je kontra kte r før kontra ktudløb Udtræ de n a f le je kontra kte r før kontra ktudløb Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 p TATI RÆ SEN ON Dias 2 Dansk Se lska b for Bolig re t Generelt om kontrakter med lang løbetid Problem:

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

98% 97% 98% 98% 83% 54% 15% 41% 53% 6%

98% 97% 98% 98% 83% 54% 15% 41% 53% 6% Ta be l 1 P a tie ntre tte t fo re byg g e ls e R e ha bilite ring s tilbud til kro nike rg ruppe r Diabe te s Hje rte -kar KOL Kræ ft M us ke l- s ke le t A ng s t o g de pre s s io n Kun Ge ne ris ke

Læs mere

FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT

FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT SMÅ BØ RNS INSTITUTIO NS- OG HVERDAGSLIV BAGGRUND VIDA+ retter sig mod at uddanne ledere og pæ dagoger til a t medinddrage foræ ldre

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Formål At løfte Danmarks to nationale cykelruter Vestkystruten (Rudbøl-Skagen) og Berlin-København (den danske del)

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Resiliens hos udsa tte børn og unge

Resiliens hos udsa tte børn og unge Aarhus University Depa rtment of Lea rning a nd e duc a tion Resiliens hos udsa tte børn og unge 1. Marts 2016 Peter Berliner 2 En monolog fra de unges teater: 1. Da jeg var lille og vi boede i en bygd

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Læringsmiljøer i daginstitutioner

AARHUS UNIVERSITET. Læringsmiljøer i daginstitutioner AARHUS UNIVERSITET Læringsmiljøer i daginstitutioner Disa dva nta ge d e a rly e nvironments a re powe rful pre dictors of a dult fa ilure...a child who falls behind may never catch up (Heckmann) Børn

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 9. maj 2001 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Onsdag den 9. maj kl. 18.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Grethe Olsen, D ann Eland, K urt Jensen, K

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

F r e d e r iks ha vn. k o m m u n a le Skole væ s e n

F r e d e r iks ha vn. k o m m u n a le Skole væ s e n F r e d e r iks ha vn k o m m u n a le Skole væ s e n 1942-43 F r e d e r iks ha vn k o m m u n a le Sko le væ s e n Sko le a a r e t 1 9 4 2 4 3 Ve d T h. An d e r s e n, S k o le in s p e k tør Vogelius'

Læs mere

Ro l l e s p i l h a n d l e r g r u n d l æ g g e n d e o m at s æ t t e s i g i n d i e t a n d e t

Ro l l e s p i l h a n d l e r g r u n d l æ g g e n d e o m at s æ t t e s i g i n d i e t a n d e t Ro l l e s p i l h a n d l e r g r u n d l æ g g e n d e o m at s æ t t e s i g i n d i e t a n d e t p e r s p e k t i v, f o r d e r f r a at p r ø v e at s e e t p r o b l e m e l l e r e n i n t e

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 Limforsyningsenheder - Membranpumper - Stempelpumper - Trykfødebeholder - Styringer - Limfordeler, slanger og tilbehør Koldlimspistoler til stribe,

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 6. juni 2000 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Tirsdag den 6. juni 2000 kl. 16.30 i mødelokale nr. 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference november 2009

Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference november 2009 Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference 2009 Emma Gad gider lederne! Oplæg ved Jan Nielsen Production Manager Leif Christiansen Miljø- og Kvalitetschef Daglig arbejdsmiljøleder Emma Gad gider lederne!

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e da ktion og a n n o nce ekspedition samme sted. R e d a k tio n : la n

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

MAGT, MINISTRE OG EMBEDSMÆND

MAGT, MINISTRE OG EMBEDSMÆND MAGT, MINISTRE OG EMBEDSMÆND JØRGEN GRØNNEGÅRD CHRISTENSEN HVEM HAR MAGTEN? 22 m inistre 18 m iniste rie r Med 11.900 embedsmæ nd (AC), heraf 3.200 i departementerne, resten i styrelserne Konklusionen

Læs mere

KLIMATILPASNING: VIRKEMIDDEL

KLIMATILPASNING: VIRKEMIDDEL KLIMATILPASNING: GRØDESKÆRING SOM VIRKEMIDDEL Se niorforske r Anne tte Ba a ttrup-pedersen, Bioscience, Se ktion for Vandløbs- og Ådalsøkologi Rådgiver Niels Ovesen, Bioscience, Se ktion for Oplandsanalyse

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND RI3EGADE 13 0 79 SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 9. NOVEMBER D en gam le Hovslag, råb og piskesmæld, knirkende kareter, liv og fart fra gry til kvæld gennem mange

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 04-10- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. A har den 15. marts 2011 rettet henvendelse til

Læs mere

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5.

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. RIBEGADE 18 0 7 9 SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. M A J dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D I A. F Æ L L

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØBENHA V NS UNIV ERSITET V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T NØ R R E G AD E 10 1165 K B H. K F akultet Vejledning s enhed K ontaktpers

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å LANDINSPEKTØRENS M EDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n ce e k sp e d itio n samme sted. R e d a k tio

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 143 Foredrag ved Nordiske D atalin g vistd ag e på laml, Københavns U n iv e rs ite t, 9.-1 0. oktober 1979. Henrik Holmboe: Lemmatisering - h v ilk e af de id e e lle krav t i l lemmatisering er o p fy

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

PAUSEN DER BLEV VÆK. Om forestillingen om det effektive menneske og ka rrie re p la nlæ g ning PIA CORT/ PROGRAM FOR LIVSLANG LÆRING AARHUS UNIVERSITY

PAUSEN DER BLEV VÆK. Om forestillingen om det effektive menneske og ka rrie re p la nlæ g ning PIA CORT/ PROGRAM FOR LIVSLANG LÆRING AARHUS UNIVERSITY NOVEMBER 2014 PAUSEN DER BLEV VÆK Om forestillingen om det effektive menneske og ka rrie re p la nlæ g ning PIA CORT/ PROGRAM FOR LIVSLANG LÆRING p TATI RÆ SEN ON FORSKNINGSBAGGRUND Kom b ina tionsp roje

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING 24. JANUAR 2013

AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING 24. JANUAR 2013 1 AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF 24. JANUAR 2013 S MENTORVIRKSOMHEDSORDNING 2 Om AU Career HERNING S MENTORVIRKSOMHEDSORDNING AU Career Herning er etableret for at give virksomhe de r e n hurtig og le t

Læs mere

lonner skal læses isoleret dvs. de forskellige deler falder ikke tidsmæssigt på samme tid, selvom de står

lonner skal læses isoleret dvs. de forskellige deler falder ikke tidsmæssigt på samme tid, selvom de står hird Ear lonner skal læses isoleret dvs. de forskellige deler lder ikke tidsmæssigt på samme tid, selvom de står er er jeg-fortællerens opklaring af rrs to liv, som anvender flashbacks i. situationer med

Læs mere

U d i det blå om flyrejs er

U d i det blå om flyrejs er U d i det blå om flyrejs er M ed L a rs H a ns en, a fdeling s leder s a fety H a ns A g erba k, udda nnels a ns va rlig, s ec urity E U R O P A -P A R L A M E N T E T S O G R Å D E T S FO R O R D N I

Læs mere

RANDZONER: FORVENTET EFFEKT PÅ NATUREN I RANDZONER OG PÅ VANDMILJØET

RANDZONER: FORVENTET EFFEKT PÅ NATUREN I RANDZONER OG PÅ VANDMILJØET RANDZONER: FORVENTET EFFEKT PÅ NATUREN I RANDZONER OG PÅ VANDMILJØET, ESBEN ASTRUP KRISTENSEN, BRIAN KRONVANG, JES RASMUSSEN, PETER B. KRISTENSEN UNI V E R S I T E T HVAD ER EN RANDZONE? Forvaltningsmæ

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

Kort version af projektansøgningen til Skolestyrelsen

Kort version af projektansøgningen til Skolestyrelsen Kort version af projektansøgningen til Skolestyrelsen Resumé af forsøgsarbejdet Dette forsøgsarbejde skal afdække hvilke understøttende funktioner de r skal til for at få R o i klassen og dermed øge elevernes

Læs mere

UNI VERSI TET MEDICIN UDLANDSOPHOLD RASMUS THØGER CHRISTENSEN INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH OFFICE OF INTERNATIONAL RELATIONS

UNI VERSI TET MEDICIN UDLANDSOPHOLD RASMUS THØGER CHRISTENSEN INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH OFFICE OF INTERNATIONAL RELATIONS 21. OKTOBER 2016 MEDICIN RASMUS THØGER CHRISTENSEN INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH OFFICE OF INTERNATIONAL RELATIONS Regler, frister og procedurer Mulighe de r Fina nsie ring Op læ g UNI

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa j i L i r - i j i i i 11 Hl Bygningens energimærke: A A A B C D E F G 2020 2015 2010 ^ ^ Gyldig

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 H anne Ruus 139 In stitu t for nordisk filo lo g i Københavns Universitet Njalsgade 80 DK 2300 København S. SEMANTIK I AUTOMATISK LEMMATISERING. De fleste, der beskæftiger sig med lemmatisering, har som

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Læ s e p la n fo r Na tu r/ te k n ik Eg e d a l Ko m m u n e 2 0 0 9

Læ s e p la n fo r Na tu r/ te k n ik Eg e d a l Ko m m u n e 2 0 0 9 Læ s e p la n fo r Na tu r/ te k n ik Eg e d a l Ko m m u n e 2 0 0 9 He n s ig te n I forlængelse af udarbejdelsen af Fælles Mål 2009 har en arbejdsgruppe, nedsat af Pæd. Central, udarbejdet en lokal

Læs mere

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen Peep Show (1965). Interview med et filmfantom J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler A f Mads Mikkelsen H v i s d e t e r d e f æ r r e s t e, d e r h a r h ø r t o m d e n a m e r i k a n s k e

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Landinspektørens M ed d ele ls e s b la d Den danske Landinspektø rforening Lindevangs A llé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 Hjemmeside: w w w.ddl.org e-m ail:ddl@ ddl.org Fax: 38 86 02 52 R edaktion

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort i samarbejde med LEGOLAND Billund Resort

LEGOLAND Billund Resort i samarbejde med LEGOLAND Billund Resort af: LEGOLAND Billund Resort i samarbede med LEGOLAND Billund Resort Forestil dig en verden bygget af 60 millioner LEGO klodser. Oplev Skandinaviens største indendørs vandland. Sig he til 40 brølende løver.

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

8GYLGHOVHDIVYLQHSURGXNWLRQSn6NRYVPLQGHYHM

8GYLGHOVHDIVYLQHSURGXNWLRQSn6NRYVPLQGHYHM Side 1 af 6 Debat oplæg 8GYLGHOVHDIVYLQHSURGXNWLRQSn6NRYVPLQGHYHM,QGKROG,QGOHGQLQJ (MHQGRPPHQVSURGXNWLRQ 2PJLYHOVHUQH 6DJHQVYLGHUHIRUO E Skovsmindevej 18. Dette debatoplæg er Århus Am ts oplæg til en offentlig

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der FUAM på Facebook FUAM fyl der 30 Er om sorg til for hand ling? Al der dom mens rej ser? Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 29. år gang Au gust 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627

Læs mere

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev Sendt pr. e-post 30-10- 2013 T i l s y n e t Vi har skrevet til Arne Erdman Jørgensen, Sølvmosevej 4, Skoverup, 4683 Rønnede, vedrørende aktindsigt, kommunens sagsnr.

Læs mere

landinspektøren s Annoncer... side 55 Annoncer - Klip... side 56

landinspektøren s Annoncer... side 55 Annoncer - Klip... side 56 landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lauritzen landinspektører adresse: Kong Georgs Vej 11 København F indhold: Om

Læs mere

Arabe lla-re gis te r de r Arabe lla-fre unde De uts chland IG

Arabe lla-re gis te r de r Arabe lla-fre unde De uts chland IG -Re gis te r de r -Fre unde De uts chland IG Ge ne ral Den Arabella registrere "Arabella-Freunde Deutschland IG" er en liste over alle verdens eksisterende Arabella. Dette trækker sit indhold fra tilbagemeldinger

Læs mere

G ødningsvirkning og hå ndtering a f mobil grøngødning

G ødningsvirkning og hå ndtering a f mobil grøngødning G ødningsvirkning og hå ndtering a f mobil grøngødning Institut for Agroøkologi 14. JANUAR 2014 Hvorfor mobil grøngødning? Mobil grøngødning: G røngødning (bæ lgplante afgrøde) høstes, lagres og tilføres

Læs mere

Songs for Winter and X-mas Vol I

Songs for Winter and X-mas Vol I Songs fo Winte and X-mas ol I Lyics in Danish oice, Guita Aanged by ohn acobsen wwwstamolecom Songs fo Winte and X-mas, ol I 1 ohn acobsen 00 Anitta Sound and Music, Copenhagen 00 Stamole, Copenhagen Pinting

Læs mere

Generalforsamlingerne 1995

Generalforsamlingerne 1995 Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 31 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktør: landinspektør Kjeld Lohmann

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Meningsfuldhed i et børneperspektiv

Meningsfuldhed i et børneperspektiv Meningsfuldhed i et børneperspektiv 1 K O NFERENC E N : SAMMENHÆNG I BØRN OG UNGES LIV - NÅR MENING SKABER HELHED 22. O K T O B E R 2015 HANS M Å NSSO N, C ESOB Hvad er meningen med vore børn anno 2015

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Generalforsamlingerne 1987

Generalforsamlingerne 1987 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Oen danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n c e e k sp e d itio

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen B E R E T N IN G for 1972-73 v ed s k o le d ire k tø r S v e n d B isk jæ r Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen fra 1. juni 1970 V a lg t a f b y rå

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere