Bilag 1. Indholdsfortegnelse. Vurdering af hydrauliske forhold for. Lokalplan 307. Gentofte Kommune. 1 Introduktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Indholdsfortegnelse. Vurdering af hydrauliske forhold for. Lokalplan 307. Gentofte Kommune. 1 Introduktion"

Transkript

1 Bilag 1 Gentofte Kommune Vurdering af hydrauliske forhold for Lokalplan 307 COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 1 2 Eksisterende meteo-marine forhold Vind Bølgeklima Strømningsmønster Sedimenttransport Tangophobning 7 3 Indvirkning af Lokalplan Bølger Strøm Sedimenttransport Tangophobning 8 4 Afsluttende vurdering 8 5 Referencer 8 1 Introduktion Under Gentofte Kommunes behandling af COWIs miljøvurdering af Lokalplan Boliger på Tuborg Syd, er der i forbindelse med den offentlige høring af miljøvurderingen fremkommet krav om yderligere belysning af de mulige konsekvenser for de kysthydrauliske forhold som følge af lokalplanforslaget. Dette notat giver en vurdering af de kysthydrauliske konsekvenser som følge af Lokalplan 307 baseret på eksisterende tilgængelige oplysninger og principielle overvejelser omkring de konkrete fysiske ændringer af de eksisterende forhold. I forbindelse med Lokalplan 307 er der tale om 2 konkrete ændringer i forhold til den allerede godkendte lokalplan 248. Det drejer sig dels om opfyldning af et areal på ca m 2 ved havnens åbning på den sydlige tange, se vedlagte tegning 1 fra Gentofte Kommunes Lokalplan 307, samt den ændring at dele af de opførte bygningsanlæg langs kysten på den sydlige tange opføres direkte i vandet. Notatet forholder sig til de ændringer som fremkommer i lokalplan 307 i forhold til lokalplan 248. Dokument nr. jkro-1 Revision nr. Udgivelsesdato 5/ I:\bb\COWI notat om strøm1.doc Udarbejdet Kontrolleret Godkendt JKRO CRJ NEF

2 Vurdering af hydrauliske forhold for Lokalplan / 10 Notatet beskriver de forhold der relaterer sig til: bølgeklimaet strømningsdynamikken sedimenttransporten transporten af tang i området Notatet giver på den baggrund en vurdering af hvorledes den m 2 opfyldningen og opførelsen af bygningsanlæg i vandet kan forventes at påvirke de kysthydrauliske forhold. Figur 1 Tuborg Havn placeret i den nordlige del af Svanemøllebugten. 2 Eksisterende meteo-marine forhold De eksisterende hydrauliske forhold omkring Tuborg Havn er nøje undersøgt og beskrevet i forbindelse med Københavns Kommunes vurdering af muligheden for at etablere en badestrand i Svanemøllebugten. I den forbindelse har Københavns Kommune engageret DHI - Institut for Vand og Miljø til at beskrive og vurdere de hydrauliske og kysttekniske forhold der gør sig gældende i området, /1/. Vurderingen er foretaget på baggrund af numeriske simuleringer af strømningsforhold med en 3D hydrodynamisk model og simulering af bølge og vandkvalitetsforhold. Den følgende beskrivelse af de eksisterende forhold beror derfor i vid udstrækning på de informationer der er tilvejebragt i den pågældende rapport. I:\bb\COWI notat om strøm1.doc.

3 Vurdering af hydrauliske forhold for Lokalplan / Vind Karakteristiske vindforhold i Øresundsområdet er vist i Figur 2 baseret på observationer fra Kastrup i perioden til Denne periode anvendes typisk til modelsimuleringer af strømningsforholdene i Øresund, da strømningsforholdene i perioden er karakteristisk for de strømningsforhold der generelt kendetegner Øresund. Figur 2 Karakteristiske vindforhold i øresundsområdet baseret på observationer fra Kastrup, /1/. Vindklimaet ses i perioden at være domineret af sydvestlige vinde og nordøstlige vinde. 2.2 Bølgeklima Tuborg Havn og strækningen syd herfor er med sin beliggenhed beskyttet af bølger i Øresund for de fleste vindretninger og kun eksponeret for bølger i vinkelrummet N til Ø. Bølgerne genereres på det frie stræk til den svenske kyst og når begrænsede bølgehøjder, da vinden for disse retninger typisk ikke overskrider 12,5 m/s i mere end 0,1-0,2 % af tiden, /1,2/. I stormsituationer kan der ved vindhastigheder op m/s opnås bølgehøjder på ca. H s = 1,0-1,5 m, baseret på en frit-strækbetragtning, dvs. bølgehøjden ikke er dybdebegrænset /2/. I Figur 3 er beregnede bølgeroser for to punkter i Svanemøllebugten vist, for det eksisterende vindklima, efter /1/. I:\bb\COWI notat om strøm1.doc.

4 Vurdering af hydrauliske forhold for Lokalplan / 10 Figur 3 Bølgeroser for to punkter i Svanemøllebugten; 500 m ud for åbningen ind til Tuborg Havn (venstre), inde i Svanemøllebugten 200 m fra den sydlige havnetanges kyst (højre), se Figur 4, /1/. Pga. bølgerefraktion (retningen ændres på grund af fladere vand), shoaling (bølgehøjden øges på grund af fladere vand) og bølgebrydning vil bølgernes bevægelse mod kysten ændres gradvist når bølgerne når frem til kysten. På Figur 4 ses bølger ved 20 m/s vind fra 30 o nordlig retning og deres bevægelse ind i Svanemøllebugten. Figur 4 Indfaldne bølgeretninger og bølgehøjder i Svanemøllebugten baseret på simulering med MIKE21 SW. Vind på 20 m/s fra 30 o nordlig retning, /1/. Røde markering viser punkter for bølgerose, se Figur 3. I:\bb\COWI notat om strøm1.doc.

5 Vurdering af hydrauliske forhold for Lokalplan / 10 Figur 5 Indfaldne bølgeretninger og bølgehøjder i Svanemøllebugten baseret på simulering med MIKE21 SW. Vind på 20 m/s fra 90 o østlig retning, /1/. Figur 5 viser, at bølgerne langs den sydlige tange næsten er parallelle med kysten og at bølgehøjden aftager meget fra bølgehøjden der ikke er dybdebegrænset, dvs. er påvirket af kystkonturerne. Dette betyder, at den tilhørende sedimenttransport vil være ganske ringe, idet bølgehøjde og indfaldsvinkel relativt til kystorienteringen er bestemmende faktorer for den kystparallelle sedimenttransport. 2.3 Strømningsmønster Strømningsmønsteret i Svanemøllebugten er relativt komplicerede, da den typisk nord-sydgående strøm i Øresund skaber hvirvler inde i Svanemøllebugten. Disse hvirvler kan cirkulerer sådan, at strømningsretningen på den sydlige tange går i modsat retning af den generelle strømretning i Øresund. I Figur 6 og Figur 7 ses eksempler på et sådant dybdemidlet strømningsmønster, efter /1/ I:\bb\COWI notat om strøm1.doc.

6 Vurdering af hydrauliske forhold for Lokalplan / 10 Figur 6 Eksempel på strømningsmønster i Svanemøllebugten; sydgående strøm i Øresund, /1/. Figur 7 Eksempel på strømningsmønster i Svanemøllebugten; nordgående strøm i Øresund, /1/. Der vil herudover kunne være tale om strømme drevet af vind og tidevand, som kan ændre strømningsmønstrene. I:\bb\COWI notat om strøm1.doc.

7 Vurdering af hydrauliske forhold for Lokalplan / Sedimenttransport Sedimenttransporten i Svanemøllebugten langs den sydlige tange opstår som en samvirkning mellem indkomne bølger og de fremherskende strømforhold. Da bølgehøjden er relativ lavt, og tillige forløber næsten kystparallelt, vil bølgeaktiviteten ikke give anledning til nogen nævneværdig transport i området. Såfremt kysten ikke er beskyttet med dækværker, vil bølgeaktiviteten dog kunne erodere strandlinien og den bagvedliggende kyst under kraftige østlige vinde, men dette giver ikke i sig selv anledning til nogen sedimenttransport, der primært foregår i bølgernes brydningszone. I denne sammenhæng vil det typisk være på 0,5-1,0m vand afhængig af vandstanden på det pågældende tidspunkt. 2.5 Tangophobning Generelt foregår der langs Øresundskysten en del transport af 'tang', som typisk er et-årige trådalger ectocarpus (populært kaldet 'fedtmøg'), ålegræs og i begrænset udstrækning blæretang. Denne transport hænger bl.a. sammen med de relativt næringssaltbelastede forhold i Øresund, som skaber god grobund for vækst af specielt trådalgerne, og vejrforhold som river tangen løs og transporterer den med strømmen langs kysten. Tangtransporten bliver typisk et problem hvor kystens forløb afbrydes af konstruktioner eller lignende, og der skabes læ-zoner, hvor tangen kan akkumuleres. I disse læ-zoner samles tangen, men den vil ofte forsvinde igen ved ændringer i strømretning eller vindretning. Såfremt tangen aflejres på stranden kan der opstå et problem omkring opsamling af den akkumulerede tang. Tangen vil typisk ikke giver anledning til specielle lugtproblemer i den situation. I nogle situationer, som f.eks. syd for Rungsted Havn, opstår der specielle forhold som gør at tangen ikke automatisk forsvinder igen, og heller ikke aflejres på selve stranden. Tangen vil derefter begynde at rådne i det stillestående vand. Dette kan give massive lugtproblemer. 3 Indvirkning af Lokalplan 307 I forbindelse med ændring af kystliniens udformning i Lokalplan 307 som følge af en opfyldning af et ca m 2 areal og etablering af bygværker i strandlinien og ud i vandet, vil der ske en lokal påvirkning af de hydrauliske forhold. Som det fremgår af illustrationer af bølge og strømningsmønstre i Svanemøllebugten, vil opfyldning dog være af en så begrænset størrelse (sammenlign Figur 4 til Figur 7 med tegning 1 bagest) at opfyldningen ikke kan forventes at give anledning til nogen påvirkning udover helt lokalt omkring opfyldningen. I:\bb\COWI notat om strøm1.doc.

8 Vurdering af hydrauliske forhold for Lokalplan / Bølger For bølgerne vil der kun i vinkelintervallet omkring de 30 o være tale om en lille skyggevirkning af opfyldningen, og det kun helt lokalt da bathymetrien (bundforholdene) udfor opfyldningen ikke ændres. For mere nordlige retninger vil indkomne bølger i området omkring opfyldningen blive mere påvirket af de eksisterende bølgebrydere udfor havnemundingen, som bevirker at opfyldningen vil ligge i læ for disse fsv. angår bølgepåvirkningen. For bølger fra østlige retninger (omkring 90 o ) vil der ikke opstå lævirkning fra opfyldningen, som derfor ikke vil have nogen indvirkning på bølgeforholdene. 3.2 Strøm For strømforholdene vil opfyldningen ligeledes have en så begrænset påvirkning af de overordnede strømforhold i Svanemøllebugten, at der kun kan forventes helt lokale påvirkninger omkring opfyldningen. Ved nordgående strøm langs den sydlige tange inde i bugten vil opfyldningen alene påvirke strømforhold i indsejlingsområdet til havnen. Dette kan muligvis under kraftige strømforhold i Øresund give anledning til en beskeden hvirveldannelse i havnens åbning. Ved sydgående strøm langs den sydlige tange inde i bugten vil der muligvis opstå en lille læ-zone umiddelbart syd for opfyldningen, afhængig af den præcise udformning af opfyldningen. Igen vil påvirkningen være helt lokal. 3.3 Sedimenttransport Da hverken bølger eller strøm påvirkes andet end helt lokalt omkring opfyldningen, vil sedimenttransporten følgelig heller ikke påvirkes andet end helt lokalt omkring opfyldningen. 3.4 Tangophobning Den samlede transport af tang ind i Svanemøllebugten vil tydeligvis ikke blive påvirket af de ændringsforslag, som er fremsat til Lokalplan 307. Der vil derfor alene kunne blive tale om, at den konkrete udformning af opfyldningen og de konstruktioner der opføres i strandlinien kan give anledning til en helt lokal mer-ophobning af tang syd for den planlagte opfyldning. Dette kan imidlertid ganske let forhindres ved hensigtsmæssig udformning af opfyldningen. Enten ved at sikre en tilstrækkelig dybde eller ved tilpasning til kystliniekonturen. 4 Afsluttende vurdering Samlet set forventes det, at de foreslåede ændringer af kystlinieudformningen ikke giver anledning til nogen negative påvirkninger af de kysthydrauliske forhold. I:\bb\COWI notat om strøm1.doc.

9 Vurdering af hydrauliske forhold for Lokalplan / 10 5 Referencer /1/ Badested i Svanemøllebugten - Endelig Rapport, DHI/Hasløv&Kjærsgaard, Oktober 2006, Projekt no /2/ Vurdering af kyst & hydrauliske aspekter ved forslag til udbygning af Tuborg Syd, Tuborg Syd idé konkurrence, COWI, november I:\bb\COWI notat om strøm1.doc.

10 Vurdering af hydrauliske forhold for Lokalplan / 10 TEGNING 1 I:\bb\COWI notat om strøm1.doc.

REGPLAN OG TEKN. PLANER FOR E39 ROGFAST VURDERING AF STRØM, VIND OG BØLGEFORHOLD VED NY HAVN PÅ SYDVESTSIDEN AF OPFYLDNING NORD FOR KRÅGØY

REGPLAN OG TEKN. PLANER FOR E39 ROGFAST VURDERING AF STRØM, VIND OG BØLGEFORHOLD VED NY HAVN PÅ SYDVESTSIDEN AF OPFYLDNING NORD FOR KRÅGØY KVITSØY KOMMUNE REGPLAN OG TEKN. PLANER FOR E39 ROGFAST VURDERING AF STRØM, VIND OG BØLGEFORHOLD VED NY HAVN PÅ SYDVESTSIDEN AF OPFYLDNING NORD FOR KRÅGØY ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

Læs mere

Notatet vil tage udgangspunkt i et af de mere substantielle bidrag bragt i medierne fra Erik Dannenberg samt flere høringssvar herunder især 4.26.

Notatet vil tage udgangspunkt i et af de mere substantielle bidrag bragt i medierne fra Erik Dannenberg samt flere høringssvar herunder især 4.26. Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Kalundborg Havn NY VESTHAVN Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Kommentering vedr. oversvømmelser

Læs mere

Hejlsminde Bro- og Bådelaug. Numerisk modellering af strømforhold og vurdering af sedimenttransport.

Hejlsminde Bro- og Bådelaug. Numerisk modellering af strømforhold og vurdering af sedimenttransport. . Numerisk modellering af strømforhold og vurdering af sedimenttransport. November 2011 Udgivelsesdato : 11. november 2011 Projekt : 23.0820.01 Udarbejdet : Mette Würtz Nielsen Kontrolleret : Claus Michael

Læs mere

Blue Reef. Skov og Naturstyrelsen. Påvirkning på sedimenttransportforhold - Dansk resumé. Dansk resumé

Blue Reef. Skov og Naturstyrelsen. Påvirkning på sedimenttransportforhold - Dansk resumé. Dansk resumé Blue Reef Påvirkning på sedimenttransportforhold - Dansk resumé Skov og Naturstyrelsen Dansk resumé 060707 Agern Allé 5 2970 Hørsholm Blue Reef BLUEREEF Tlf: 4516 9200 Fax: 4516 9292 dhi@dhigroup.com www.dhigroup.com

Læs mere

Mødereferat. Baggrund. Sted og tid: Snekkersten Havn d. 5.2.2014

Mødereferat. Baggrund. Sted og tid: Snekkersten Havn d. 5.2.2014 Mødereferat Sted og tid: Snekkersten Havn d. 5.2.2014 Anledning til mødet: Deltagere: Referent: Erling Skipper Hansen havde indkaldt til mødet for at få klarlagt årsagerne til tangansamlingerne samt for

Læs mere

Byggeselskab Mogens de Linde Ringgade Centret Jens Baggesens vej 90A 8200 Århus N Att.: Lasse Lings. 08.oktober 2009

Byggeselskab Mogens de Linde Ringgade Centret Jens Baggesens vej 90A 8200 Århus N Att.: Lasse Lings. 08.oktober 2009 Byggeselskab Mogens de Linde Ringgade Centret Jens Baggesens vej 90A 8200 Århus N Att.: Lasse Lings Vurdering af sedimenttransport og vandudskifting ved opførelse af ny høfde ved indsejling til Øer Havn.

Læs mere

FAXE LADEPLADS INDLEDENDE VURDE- RINGER HYDRAULIK OG BADESTRAND

FAXE LADEPLADS INDLEDENDE VURDE- RINGER HYDRAULIK OG BADESTRAND Til Faxe Kommune Dokumenttype Baggrundsrapport Dato September 2016 Faxe Ladeplads Strand FAXE LADEPLADS INDLEDENDE VURDE- RINGER HYDRAULIK OG BADESTRAND FAXE LADEPLADS INDLEDENDE VURDERINGER HYDRAULIK

Læs mere

KYSTBESKYTTELSE AF STRANDHUS NR 4 FAXE LADEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2

KYSTBESKYTTELSE AF STRANDHUS NR 4 FAXE LADEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2 ROSENDAL OG MARGRETHELUND GODSER A/S KYSTBESKYTTELSE AF STRANDHUS NR 4 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk KYSTTEKNISK NOTAT TIL KDI INDHOLD

Læs mere

Christian Helledie Projektleder og kystspecialist CEL@cowi.dk

Christian Helledie Projektleder og kystspecialist CEL@cowi.dk Christian Helledie Projektleder og kystspecialist CEL@cowi.dk Evaluering af sandfodring på Nordfyn Status efter 20 år (1995-2014) Evalueringsrapport udarbejdet af COWI for KDI 2011 (COADAPT) Agenda: Kystteknisk

Læs mere

NOTAT. 1. Lokale vindforhold

NOTAT. 1. Lokale vindforhold NOTAT Projekt Vindmiljø vurdering Holstebro Centrum Notat nr. 01 Dato 2016-04-08 Fra Christian Matthes Nørgaard, CHMN Det nye Citycenter i Holstebro planlægges etableret på en eksisterende parkeringsplads

Læs mere

Hanne L. Svendsen, Seniorprojektleder, Kyster og Havne

Hanne L. Svendsen, Seniorprojektleder, Kyster og Havne Hanne L. Svendsen, Seniorprojektleder, Kyster og Havne 1 Baggrund Historik Hydrauliske forhold Tilstandsvurdering af kystkonstruktioner Forbedringer af kystbeskyttelsen Anbefalinger 2 Baggrund Vurdering

Læs mere

Tangfjernelse på Vesterhave Strand. Numerisk modellering af tangspredning

Tangfjernelse på Vesterhave Strand. Numerisk modellering af tangspredning Tangfjernelse på Vesterhave Strand Numerisk modellering af tangspredning Juni 17 Udarbejdet for Orbicon A/S Ringstedvej 4 Roskilde Tlf. 46 3 3 CVR-nr. 21 26 43 Udarbejdet af TT-Hydraulics ApS Lindholmsvej

Læs mere

Beregning af fortynding i kystzonen ved Kærgård Plantage i forhold til placering af udsivningen

Beregning af fortynding i kystzonen ved Kærgård Plantage i forhold til placering af udsivningen Beregning af fortynding i kystzonen ved Kærgård Plantage i forhold til placering af udsivningen Arbejdsgruppen vedrørende Kærgård Plantage Endelig rapport November 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Fællesaftalestrækningen Lønstrup

Fællesaftalestrækningen Lønstrup Fællesaftalestrækningen Lønstrup Bilag til fællesaftale mellem staten og Hjørring Kommune om kystbeskyttelsen for perioden 2014-18 Foto: Hunderup Luftfoto, Hjørring. Lønstrup 2008 September 2013 Højbovej

Læs mere

1b. Redegørelse for hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning.

1b. Redegørelse for hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning. Endelig vedtagelse - Lokalplan Svanemøllestranden med kommuneplantillæg Sammenfattende redegørelse vedrørende miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der udarbejdet

Læs mere

Bønnerup Havn. Udvikling af Bønnerup Havn. Norddjurs Kommune via Hasløv & Kjærsgaard Teknisk Notat. Kysttekniske vurderinger

Bønnerup Havn. Udvikling af Bønnerup Havn. Norddjurs Kommune via Hasløv & Kjærsgaard Teknisk Notat. Kysttekniske vurderinger Bønnerup Havn Udvikling af Bønnerup Havn Kysttekniske vurderinger Norddjurs Kommune via Hasløv & Kjærsgaard Teknisk Notat Bønnerup Havn Udvikling af Bønnerup Havn Kysttekniske vurderinger Agern Allé 5

Læs mere

Interaktion mellem projekterne og kystmorfologien. Ida Brøker, Karsten Mangor DHI. april 2007

Interaktion mellem projekterne og kystmorfologien. Ida Brøker, Karsten Mangor DHI. april 2007 Interaktion mellem projekterne og kystmorfologien Ida Brøker, Karsten Mangor DHI april 2007 Bølger Strøm Vandstand Sediment transport Astronomisk tidevand lufttryk vind bølger Dybt vand vind generation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Resendalvej - Skitseprojekt. Silkeborg Kommune. Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej.

Indholdsfortegnelse. Resendalvej - Skitseprojekt. Silkeborg Kommune. Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej. Silkeborg Kommune Resendalvej - Skitseprojekt Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Havvindmøller ved Sprogø

Havvindmøller ved Sprogø Havvindmøller ved Sprogø Kyst- og bundmorfologiske forhold Bidrag til VVM - redegørelse Sund & Bælt Rapport Juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 1 INDLEDNING... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund Rema Ejendomsinvest A/S Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190 Trafikredegørelse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

Notat. Stavnsholt Renseanlæg Fortyndingsberegninger 1 INDLEDNING

Notat. Stavnsholt Renseanlæg Fortyndingsberegninger 1 INDLEDNING Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Stavnsholt Renseanlæg Fortyndingsberegninger 4. juni 2014 Vores reference: 30.5227.51 Udarbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort Bagsværd Sø Vurdering af hydraulisk påvirkning af Kobberdammene ved udgravning ved Bagsværd Sø. COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erosionsatlas. Metodeudvikling. Pilotprojekt for Sjællands nordkyst. 11813256 erosionsatlas-final.docx / abh.be / 2013-01-30

Erosionsatlas. Metodeudvikling. Pilotprojekt for Sjællands nordkyst. 11813256 erosionsatlas-final.docx / abh.be / 2013-01-30 Erosionsatlas Metodeudvikling og Pilotprojekt for Sjællands nordkyst This project was delivered under the DHI Business Management System certified by DNV to be in compliance with ISO 9001: Quality Management

Læs mere

Udarbejdelse af projektforslag for strandpark eller havnebad ved Faaborg

Udarbejdelse af projektforslag for strandpark eller havnebad ved Faaborg Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdelse af projektforslag for strandpark eller havnebad ved Faaborg Endelig rapport Oktober 2009 Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdelse af projektforslag for strandpark eller

Læs mere

Kommentarer vedr. Spørgsmål omkring vindmøller betydning for vind og kitesurfere ved Hanstholm

Kommentarer vedr. Spørgsmål omkring vindmøller betydning for vind og kitesurfere ved Hanstholm MEMO To Mio Schrøder Planenergi, Århus 10 July 2017 Kommentarer vedr. Spørgsmål omkring vindmøller betydning for vind og kitesurfere ved Hanstholm Dette notat er at betragte som et tillæg til rapporten

Læs mere

Referat. 2. Projektdirektør Preben Reinholt, Frederikshavn Havn orienterer om havneudvidelsen.

Referat. 2. Projektdirektør Preben Reinholt, Frederikshavn Havn orienterer om havneudvidelsen. Mødereferat 26. november 2013 Frederikshavn Marina, Fælleshuset 1900 Møde indkaldt af: Bestyrelsen Mødetype: Orienteringsmøde Ansvarlig for udstyr: Referent: Jan Lauridsen Ordstyrer: Deltagere: Hans-Erik

Læs mere

Lergravsvej. Bilag 2. Forslag til lokalplan i supplerende høring. Supplerende høring fra den 7. marts til den 24. marts 2014

Lergravsvej. Bilag 2. Forslag til lokalplan i supplerende høring. Supplerende høring fra den 7. marts til den 24. marts 2014 Forslag til lokalplan i supplerende høring Bilag 2 I denne pjece kan du læse om ændring af det projekt, der ligger til grund for det tidligere offentliggjorte lokalplanforslag, og om dine muligheder for

Læs mere

Badevandsprofil for Sønderborg Badestrand i Sønderborg Kommune

Badevandsprofil for Sønderborg Badestrand i Sønderborg Kommune Strandens navn Adresse Stationsnummer Stations-ID Koordinater for kontrolstation Hydrologisk ref. Strandtype Klassifikation af badevandet Klassifikationen bliver bestemt ud fra indholdet af E. Coli bakterier

Læs mere

DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-07. Opsætning og kalibrering af Mike21 til stormflodsvarsling for Limfjorden

DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-07. Opsætning og kalibrering af Mike21 til stormflodsvarsling for Limfjorden DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-07 Opsætning og kalibrering af Mike21 til stormflodsvarsling for Limfjorden Jesper Larsen og Jacob Woge Nielsen DMI København 2001 ISSN 0906-897X ISSN

Læs mere

Badested i Svanemøllebugten. Endelig rapport

Badested i Svanemøllebugten. Endelig rapport Badested i Svanemøllebugten Endelig rapport Udført af DHI Institut for Vand og Miljø i samarbejde med Hasløv & Kjærsgaard, Arkitektfirma I/S for Københavns Kommune Oktober 2006 Badested i Svanemøllebugten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Bilag 1 Visuelle forhold

Bilag 1 Visuelle forhold Nuværende forhold Det nuværende kystlandskab på Østamager er lavt med kun små højdevariationer. Amager Strandvej ligger ca. 2 m over daglig vande, og de åbne græs-, sand og klitflader ud mod vandet ligger

Læs mere

Sandfodring på Nordkysten

Sandfodring på Nordkysten Gribskov Kommune Sandfodring på Nordkysten Skitseprojekt September 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribskov Kommune Sandfodring på Nordkysten

Læs mere

Veje fra Seden til Seden Strandby vil også oversvømmes allerede ved en vandstand på ca. + 1,50 m.

Veje fra Seden til Seden Strandby vil også oversvømmes allerede ved en vandstand på ca. + 1,50 m. NOTAT Projekt Risikostyringsplan for Odense Fjord Kunde Odense Kommune Notat nr. 05 Dato 2014-11-07 Til Fra Kopi til Carsten E. Jespersen Henrik Mørup-Petersen STVH 1. Vurdering af stormflodsrisiko for

Læs mere

Badevandsprofil for Sønderborg Badestrand i Sønderborg Kommune

Badevandsprofil for Sønderborg Badestrand i Sønderborg Kommune Badevandsprofil for Sønderborg Badestrand i Sønderborg Kommune Strandens navn Sønderborg Badestrand Adresse Sønderborg Lystbådehavn, (oplyses ved opkald til 112) Stationsnummer Stations-ID D302 DKBW1078

Læs mere

Badevandsprofil for Fynshav Syd i Sønderborg Kommune

Badevandsprofil for Fynshav Syd i Sønderborg Kommune Badevandsprofil for Fynshav Syd i Sønderborg Kommune Strandens navn Fynshav Syd Adresse Strandnr. A460, Lystbådehavnen Nedergade 9B, 6440 Augustenborg (nr. oplyses ved opkald til 112, alarm) Stationsnummer

Læs mere

1. Vindklimavurdering for kommende boligområde i Haga vest i Sola, Norge

1. Vindklimavurdering for kommende boligområde i Haga vest i Sola, Norge N O TAT Projekt Vindklimavurdering for kommende boligområde i Haga vest i Sola, Norge Kunde ØsterHus tomter AS Notat nr. 1 Dato 2014-02-17 Til Marianne Berge Fra Nina Gall Jørgensen 1. Vindklimavurdering

Læs mere

Badevandsprofil for Søndergård, Øsløs Ansvarlig myndighed

Badevandsprofil for Søndergård, Øsløs Ansvarlig myndighed Badevandsprofil for Søndergård, Øsløs Ansvarlig myndighed Thisted Kommune, Natur og miljø Asylgade 30 7700 Thisted Tlf. 99 17 17 17 Email: thistedkommune@thisted.dk Fysiske forhold Adgangsforhold til Søndergård

Læs mere

Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for volden i stedet for nord for volden.

Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for volden i stedet for nord for volden. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Bilag 1 04-09-2012 Sagsnr. 2012-124709 Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for

Læs mere

KLIMATILPASNING KYSTBESKYTTELSE VED FAXE LADEPLADS SANDEROSION SYD FOR FAXE Å INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

KLIMATILPASNING KYSTBESKYTTELSE VED FAXE LADEPLADS SANDEROSION SYD FOR FAXE Å INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 JANUAR 2015 FAXE KOMMUNE KLIMATILPASNING KYSTBESKYTTELSE VED FAXE LADEPLADS ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SANDEROSION SYD FOR FAXE

Læs mere

Rønne Havn. Påvirkninger af hydrauliske, kystmorfologiske og marine forhold. Rapport UDVIDELSE AF RØNNE HAVN

Rønne Havn. Påvirkninger af hydrauliske, kystmorfologiske og marine forhold. Rapport UDVIDELSE AF RØNNE HAVN Rønne Havn Påvirkninger af hydrauliske, kystmorfologiske og marine forhold Rapport UDVIDELSE AF RØNNE HAVN PROJEKT Hydraulik Kystmorfologi - Marine forhold på revene Projekt nr. 217519 Version 51 Dokument

Læs mere

Badevandsprofil Bjerghammer

Badevandsprofil Bjerghammer Badevandsprofil Bjerghammer Figur 1: Badestedets placering med billeder taget på badestedet i september 2010. Fysiske forhold Nord for det primære badeområde bliver stranden smallere og smallere og præges

Læs mere

Skuvoyar Havn, Færøerne

Skuvoyar Havn, Færøerne Skuvoyar Havn, Færøerne Hydrauliske modelforsøg Landsverk, Færøerne Rapport March 2005 Skuvoyar Havn, Færøerne Hydrauliske modelforsøg March 2005 Agern Allé 5 2970 Hørsholm Tlf: 4516 9200 Fax: 4516 9292

Læs mere

Strandbredder. En lang kystlinje

Strandbredder. En lang kystlinje Strandbredder Strandbredden er præget af et meget barsk miljø. Her er meget vind, salt og sol uden læ og skygge. Derfor har mange af strandbreddens planter udviklet særlige former for beskyttelse som vokslag,

Læs mere

Badevandsprofil Nab. Figur 1: Badestedets placering med billeder taget på badestedet i september 2010.

Badevandsprofil Nab. Figur 1: Badestedets placering med billeder taget på badestedet i september 2010. Badevandsprofil Nab Figur 1: Badestedets placering med billeder taget på badestedet i september 2010. Fysiske forhold Nord for det primære badeområde afgrænses stranden naturligt efter sommerhusområdet.

Læs mere

KUNSTENS Ø, ISHØJ ISHØJ KOMMUNE VVM SCREENING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S. TLF FAX WWW cowi.

KUNSTENS Ø, ISHØJ ISHØJ KOMMUNE VVM SCREENING. Parallelvej Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S. TLF FAX WWW cowi. ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ISHØJ KOMMUNE KUNSTENS Ø, ISHØJ VVM SCREENING PROJEKTNR. A0 DOKUMENTNR. 1 VERSION 1 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Udvidelsen af Rønne Havn. Juni 2016 BILAG 2 - METOCEAN

Udvidelsen af Rønne Havn. Juni 2016 BILAG 2 - METOCEAN Udvidelsen af Rønne Havn Juni 2016 BILAG 2 - METOCEAN PROJEKT Bilag 2 - MetOcean Projekt nr. 217519 Version 2 Dokument nr. 1220107708 1 Final TEB KAJE KAJE 2016-06-17 0 Draft TEB KAJE KAJE 2016-05-25 Rev.

Læs mere

Masnedø Havneudvidelse Nærmere vurdering af alternativ placering på baggrund af Vordingborg Havns kommentarer

Masnedø Havneudvidelse Nærmere vurdering af alternativ placering på baggrund af Vordingborg Havns kommentarer Masnedø Havneudvidelse Nærmere vurdering af alternativ placering på baggrund af Vordingborg Havns kommentarer Dato 2016-07-08 Udarb. JH/JJ KS UJ Projekt nr. 16.028 1. Resumé På foranledning af Vordingborg

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Tørresø, effekt af råstofindvinding Undersøgelse af effekt af råstofindvinding på nærliggende kyststrækning

Tørresø, effekt af råstofindvinding Undersøgelse af effekt af råstofindvinding på nærliggende kyststrækning Tørresø, effekt af råstofindvinding Undersøgelse af effekt af råstofindvinding på nærliggende kyststrækning Ole Askehave Konsulentfirma Teknisk Notat Januar 2007 Tørresø, effekt af råstofindvinding Undersøgelse

Læs mere

Møde om den danske kystbeskyttelsesindsats d. 16. nov. 2015, Aalborg

Møde om den danske kystbeskyttelsesindsats d. 16. nov. 2015, Aalborg Møde om den danske kystbeskyttelsesindsats d. 16. nov. 2015, Aalborg Teknisk begrundelse for helhedsorienterede løsninger Præsenteret af: Karsten Mangor, chefingeniør i DHI s kystafdeling Udfordringer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Scalabygningen. Vurdering af bærende konstruktioner. Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Scalabygningen. Vurdering af bærende konstruktioner. Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Scalabygningen Vurdering af bærende konstruktioner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Sagsnr

Læs mere

APRIL 2013 LANGELAND KOMMUNE HOU NORDSTRAND DIGE FORUNDERSØGELSE OG SKITSEPROJEKT

APRIL 2013 LANGELAND KOMMUNE HOU NORDSTRAND DIGE FORUNDERSØGELSE OG SKITSEPROJEKT APRIL 2013 LANGELAND KOMMUNE HOU NORDSTRAND DIGE FORUNDERSØGELSE OG SKITSEPROJEKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 LANGELAND

Læs mere

Figur 1: Badestedets placering med billeder taget på badestedet i september Badevandsprofil Faldsled ved Møllebæk

Figur 1: Badestedets placering med billeder taget på badestedet i september Badevandsprofil Faldsled ved Møllebæk Figur 1: Badestedets placering med billeder taget på badestedet i september 2010. Badevandsprofil Faldsled ved Møllebæk Fysiske forhold Stranden ligger ca. 1,6 km syd for Faldsled by. Stranden er vestvendt

Læs mere

Under opførslen af pumpestationen vil grundvandet midlertidigt skulle sænkes for at kunne etablere byggegruben.

Under opførslen af pumpestationen vil grundvandet midlertidigt skulle sænkes for at kunne etablere byggegruben. Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Pumpestation Linderupvej Påvirkning af strandeng ved midlertidig grundvandssænkning under

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af anlæg på søterritoriet. Husk at læse vejledningen

Læs mere

NOTAT. 1. Vindklimavurdering for kommende boligområde på Midtfjell

NOTAT. 1. Vindklimavurdering for kommende boligområde på Midtfjell NOTAT Projekt Vindklimavurdering for kommende boligområde på Kunde Gjesdal Kommune Notat nr. 1 Dato 2014-03-25 Til Fra Marianne Berge Nina Gall Jørgensen 1. Vindklimavurdering for kommende boligområde

Læs mere

Transportministeriet 12. maj 2011 Holmens Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet 12. maj 2011 Holmens Kanal 27 F 1220 København K Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Bilag 333 Offentligt Transportministeriet 12. maj 2011 Holmens Kanal 27 F 1220 København K Høringssvar vedr. Miljørapport for udflytning af containerterminal til Ydre

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til lov om Metroselskabet I/S og Arealudvindingsselskabet I/S.

Høringssvar vedr. forslag til lov om Metroselskabet I/S og Arealudvindingsselskabet I/S. Transportministeriet Selskabscenteret 17. februar 2011 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Att: Hans Christian Schmidt Astrid Kragh Møller Kristina Lochmann Høringssvar vedr. forslag til lov om

Læs mere

Hjørring Kommune Springvandspladsen Hjørring Tlf

Hjørring Kommune Springvandspladsen Hjørring    Tlf Badevandsprofil Badevandsprofil for Krage Strand, Hirtshals Ansvarlig myndighed: Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring www.hjoerring.dk Email: hjoerring@hjoerring.dk Tlf. 72 33 33 33 Hvis

Læs mere

GPS data til undersøgelse af trængsel

GPS data til undersøgelse af trængsel GPS data til undersøgelse af trængsel Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, torp}@cs.aau.dk Introduktion GPS data fra køretøjer er i

Læs mere

Badevandsprofil Klinten

Badevandsprofil Klinten Badevandsprofil Klinten Figur 1: Badestedets placering med billeder taget på badestedet i september 2010. Fysiske forhold Vest for det primære badeområde afgrænses stranden af et stendige. Øst for det

Læs mere

Hydraulisk virkning af udviklingsprojekter i Sydhavnen

Hydraulisk virkning af udviklingsprojekter i Sydhavnen Hydraulisk virkning af udviklingsprojekter i Sydhavnen Numerisk modellering By & Havn Rapport Maj 2014 Denne rapport er udarbejdet under DHI s ledelsessystem, som er certificeret af DNV for overensstemmelse

Læs mere

Lokalplan 334 fastlægger de fysiske rammer for områdets udformning og anvendelse som boligområde.

Lokalplan 334 fastlægger de fysiske rammer for områdets udformning og anvendelse som boligområde. Teknik & Miljø 8. juni 2016 Sags id.: 14/1439 Sagsbehandler: TETO Bilag 1 Sammenfattende redegørelse I henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og programmer Lokalplan 334 Boligområde ved Skullebjergvej

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Badevandsprofil for Liseleje, offentlig badestrand, Halsnæs Kommune. Badevandsprofil Liseleje, offentlig badestrand

Badevandsprofil for Liseleje, offentlig badestrand, Halsnæs Kommune. Badevandsprofil Liseleje, offentlig badestrand Badevandsprofil Liseleje, offentlig badestrand Medlemsstat Danmark Kommune Halsnæs Kommune DKBW Nr. DKBW377 Station Nr. D212 Station Navn Liseleje, offentlig badestrand Hydrologisk Reference M UtmX 684970

Læs mere

Køge Unitterminal. VVM-redegørelse og miljøvurdering BILAG

Køge Unitterminal. VVM-redegørelse og miljøvurdering BILAG Køge Unitterminal VVM-redegørelse og miljøvurdering BILAG Marts 2015 Køge Unitterminal VVM Bilag 1 Bilag 1 Anlægstidsplan Køge Unitterminal VVM Bilag 1 Køge Unitterminal VVM Bilag 2 Bilag 2 Støjkonturkort

Læs mere

NOTAT. Københavns Kommune. Parkeringshuset i Helsinkigade i Århusgadekvarteret

NOTAT. Københavns Kommune. Parkeringshuset i Helsinkigade i Århusgadekvarteret NOTAT Til: Fra: Emne: Københavns Kommune By & Havn Parkeringshuset i Helsinkigade i Århusgadekvarteret Baggrund Teknik- og Miljøudvalget drøftede den 16. marts 2015 dispensationsanmodningen fra By og Havn

Læs mere

Havvindmøller i Nissum Bredning Modellering af strømningsforhold, sedimenttransport og kystmorfologi

Havvindmøller i Nissum Bredning Modellering af strømningsforhold, sedimenttransport og kystmorfologi Tillæg til rapport om Havvindmøller i Nissum Bredning Modellering af strømningsforhold, sedimenttransport og kystmorfologi Thomas Ruby Bentzen Torben Larsen DCE Contract Report No. 115 Institut for Byggeri

Læs mere

Formål og anvendelsesområde. Fysiske forhold

Formål og anvendelsesområde. Fysiske forhold Badevandsprofil Egernvej Klassificering: Udmærket Dato: 20. september 2011 Formål og anvendelsesområde Badevandsprofilerne har til formål at beskrive badevandsområder med hensyn til omgivelserne og især

Læs mere

UDVIDELSE AF HAVNEN I NUUK HYDRAULISK MODELLERING

UDVIDELSE AF HAVNEN I NUUK HYDRAULISK MODELLERING UDVIDELSE AF HAVNEN I NUUK HYDRAULISK MODELLERING UDVIDELSE AF HAVNEN I NUUK MODELLERING Revision 0 Dato 22-09-2013 Udarbejdet af JAN Kontrolleret af JEES Godkendt af Beskrivelse JAN Udvidelse af havnen

Læs mere

Badevandsprofil Horne Sommerland

Badevandsprofil Horne Sommerland Badevandsprofil Horne Sommerland Figur 1: Badestedets placering med billeder taget på badestedet i september 2010. Fysiske forhold Horne Sommerland ligger omkring 11 km kørsel fra Faaborg. Stranden er

Læs mere

Badevandsprofil for badestrande i Odder Kommune

Badevandsprofil for badestrande i Odder Kommune Badevandsprofil for badestrande i Odder Kommune FØLGENDE 5 BADERÅD BØR ALTID FØLGES: - Se efter om der er information, der fraråder badning. - Lad være med at bade, hvis vandet er uklart. Du skal kunne

Læs mere

Anlægsbeskrivelse med oplysninger til brug for screening for VVM

Anlægsbeskrivelse med oplysninger til brug for screening for VVM Skovshoved Havn udvidelse 29. august 2011 GJ 34.0 Anlægsbeskrivelse med oplysninger til brug for screening for VVM Gentofte Kommune søger Kystdirektoratet om principiel anlægstilladelse til udvidelse af

Læs mere

Kystplan Nivå Havn og Sletten Havn

Kystplan Nivå Havn og Sletten Havn Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Fredensborg Kommune Kystplan Nivå Havn og Sletten Havn Rapport 7. august 2013 PROJEKT Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Projekt nr. 213629 Dokument

Læs mere

Badevandsprofil for Helligsø Drag, Syd Ansvarlig myndighed

Badevandsprofil for Helligsø Drag, Syd Ansvarlig myndighed Badevandsprofil for Helligsø Drag, Syd Ansvarlig myndighed Thisted Kommune, Natur og miljø Asylgade 30 7700 Thisted Tlf. 99 17 17 17 Email: thistedkommune@thisted.dk Fysiske forhold Adgangsforhold til

Læs mere

Badevandsprofil Saltofte Strand

Badevandsprofil Saltofte Strand Badevandsprofil Saltofte Strand Formål Badevandsprofilerne har til formål at informere brugere af strande om de forskellige badeområder. Badevandsprofilerne indeholder en beskrivelse af de fysiske, geografiske

Læs mere

Oversigt over luvsidetilsanding og oprensninger omkring havne- og kystkonstruktioner. Juni 1999. Per Roed Jacobsen.

Oversigt over luvsidetilsanding og oprensninger omkring havne- og kystkonstruktioner. Juni 1999. Per Roed Jacobsen. Oversigt over luvsidetilsanding og oprensninger omkring havne- og kystkonstruktioner Juni 1999 Klient Klients kontaktperson Kystinspektoratet Per Roed Jacobsen Projekt Projekt Nr. Luvsidetilsanding i Danmark

Læs mere

Vindmiljø - Lindholm Brygge Desktop Studie LB Katedralen, DAC Aps FORCE 109-26747 / Rev. C

Vindmiljø - Lindholm Brygge Desktop Studie LB Katedralen, DAC Aps FORCE 109-26747 / Rev. C Vindmiljø - Desktop Studie FORCE 109-26747 / Rev. C i TABLE OF CONTENTS: PAGE: 1. INTRODUKTION...1 2. RESUME OG KONKLUSIONER...2 2.1 Grundlæggende Antagelser...2 2.2 Samlet Vurdering...2 2.3 Vindmiljøkort...4

Læs mere

Udvidelse af Københavns Nordhavn og ny krydstogtterminal

Udvidelse af Københavns Nordhavn og ny krydstogtterminal Københavns Kommune Kystdirektoratet Udvidelse af Københavns Nordhavn og ny krydstogtterminal VVM Teknisk baggrundsrapport nr. 3 Marine miljøkonsekvensvurderinger Marts 2009 Marine miljøkonsekvensvurderinger

Læs mere

FAXE LADEPLADS, KYSTBESKYTTELSE

FAXE LADEPLADS, KYSTBESKYTTELSE MARTS 2014 FAXE KOMMUNE FAXE LADEPLADS, KYSTBESKYTTELSE SKITSEPROJEKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS 2014 FAXE KOMMUNE FAXE

Læs mere

Morsø Kommune Jernbanevej Nykøbing Mors Tlf DKBW Nr. 251.

Morsø Kommune Jernbanevej Nykøbing Mors    Tlf DKBW Nr. 251. Badevandsprofil Badevandsprofil for Ørding Ansvarlig myndighed: Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors www.morsoe.dk Email: kommunen@morsoe.dk Tlf. 99 70 70 00 Medlemsstat Kommune Danmark Morsø

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse.

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse. Hørsholm Kommune Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest Trafikanalyse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digelaget Vejlby Fed. Vejlby Fed. Kystteknisk vurdering. Juni 2008

Digelaget Vejlby Fed. Vejlby Fed. Kystteknisk vurdering. Juni 2008 Digelaget Vejlby Fed Vejlby Fed Kystteknisk vurdering Juni 2008 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Digelaget Vejlby Fed Vejlby Fed Kystteknisk

Læs mere

WORKSHOP PRÆSENTATION 31. JULI 2014 HØJVANDSSIKRING AF OMRÅDET VED NÆSBY STRAND

WORKSHOP PRÆSENTATION 31. JULI 2014 HØJVANDSSIKRING AF OMRÅDET VED NÆSBY STRAND WORKSHOP PRÆSENTATION 31. JULI 2014 HØJVANDSSIKRING AF OMRÅDET VED NÆSBY STRAND Status Udarbejdelse af skitseprojekt Formøde, Borgermøde og Projektmøde Planlægning og gennemførelse af geoteknisk boring

Læs mere

Formål og anvendelsesområde. Fysiske forhold

Formål og anvendelsesområde. Fysiske forhold Badevandsprofil Kongshøj Camping Klassificering: Udmærket Dato: 20. september 2011 Formål og anvendelsesområde Badevandsprofilerne har til formål at beskrive badevandsområder med hensyn til omgivelserne

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

Badevandsprofil for Visby Strand Ansvarlig myndighed

Badevandsprofil for Visby Strand Ansvarlig myndighed Badevandsprofil for Ansvarlig myndighed Thisted Kommune, Natur og miljø Asylgade 30 7700 Thisted Tlf. 99 17 17 17 Email: thistedkommune@thisted.dk Fysiske forhold Adgangsforhold til På Oddesundvej (hovedvej

Læs mere

Beliggenhed Strandalleen 42 er beliggende i den nordlige del af Nyborg by. Stranden er vendt mod øst direkte til Storebælt.

Beliggenhed Strandalleen 42 er beliggende i den nordlige del af Nyborg by. Stranden er vendt mod øst direkte til Storebælt. Badevandsprofil Strandalléen 42 Klassificering: Udmærket Dato: 20. september 2011 Formål og anvendelsesområde Badevandsprofilerne har til formål at beskrive badevandsområder med hensyn til omgivelserne

Læs mere

Badevandsprofil for Bulbjerg Strand Ansvarlig myndighed

Badevandsprofil for Bulbjerg Strand Ansvarlig myndighed Badevandsprofil for Bulbjerg Strand Ansvarlig myndighed Thisted Kommune, Natur og miljø Asylgade 30 7700 Thisted Tlf. 99 17 17 17 Email: thistedkommune@thisted.dk Fysiske forhold Adgangsforhold til Bulbjerg

Læs mere

Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område.

Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område. Kære alle Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område. Jeg vil anbefale Jer alle at deltage i det offentlige høringsmøde d. 20 maj på Lemvig Gymnasium fra 19.00

Læs mere

Fakse Ladeplads Lystbådehavn. Vurdering af virkningen af udvidelse af Fakse Ladeplads Lystbådehavn

Fakse Ladeplads Lystbådehavn. Vurdering af virkningen af udvidelse af Fakse Ladeplads Lystbådehavn Fakse Ladeplads Lystbådehavn Vurdering af virkningen af udvidelse af Fakse Ladeplads Lystbådehavn Fakse Ladeplads Lystbådehavn A.M.B.A. Teknisk Notat September 2010 Fakse Ladeplads Lystbådehavn Kystteknisk

Læs mere

Badevandsprofil for Strandhotel Thisted Ansvarlig myndighed

Badevandsprofil for Strandhotel Thisted Ansvarlig myndighed Badevandsprofil for Strandhotel Thisted Ansvarlig myndighed Thisted Kommune, Natur og miljø Asylgade 30 7700 Thisted Tlf. 99 17 17 17 Email: thistedkommune@thisted.dk Fysiske forhold Adgangsforhold til

Læs mere

Forberedelse: Der i klassen være en indledende snak om hvad en bølge egentlig er.

Forberedelse: Der i klassen være en indledende snak om hvad en bølge egentlig er. Undervisningsforløb Titel : Hvad skaber bølger, og hvad nedbryder dem igen? Fag: Natur og teknik samt matematik Klassetrin: 3. 6. klasse og 7. 10. klasse Årstid: Forår, Sommer, Efterår, Vinter (alle) Kort

Læs mere

Tilladelse til etablering af kanaler ved Teglholmen Nord i Københavns Havn

Tilladelse til etablering af kanaler ved Teglholmen Nord i Københavns Havn COWI A/S Att.: Troels Wenzel Parallelvej 2 2800 Kgs Lyngby Sendt elektronisk til TRW@cowi.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

HØJVANDE OVERSVØMMELSE VED KYSTEN LANGS GENTOFTE

HØJVANDE OVERSVØMMELSE VED KYSTEN LANGS GENTOFTE AUGUST 2014 GENTOFTE KOMMUNE HØJVANDE OG OVERSVØMMELSE VED KYSTEN LANGS GENTOFTE RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2014

Læs mere

KIKHAVN DIGE - TILSTANDSVURDERING

KIKHAVN DIGE - TILSTANDSVURDERING SEPTEMBER 2014 KIKHAVN DIGE - TILSTANDSVURDERING TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2014 KIKHAVN DIGE - TILSTANDSVURDERING

Læs mere

Nordals Ferieresort. Bølge- og vandstandsforhold. Sloth Møller Rådgivende Ingeniører A/S

Nordals Ferieresort. Bølge- og vandstandsforhold. Sloth Møller Rådgivende Ingeniører A/S Nordals Ferieresort Bølge- og vandstandsforhold Sloth Møller Rådgivende Ingeniører A/S Rapport Februar 2016 Denne rapport er udarbejdet under DHI s ledelsessystem, som er certificeret af Bureau Veritas

Læs mere

Badevandsprofil. Øresund, Strand ved Struckmannparken

Badevandsprofil. Øresund, Strand ved Struckmannparken Badevandsprofil Øresund, Strand ved Struckmannparken Badevandsprofil Øresund, Strand ved Struckmannparken Ansvarlig myndighed: Rudersdal Kommune Teknik og Miljø - Natur, Park og Miljø Øverødvej 2 2840

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere