Bilag 1. Indholdsfortegnelse. Vurdering af hydrauliske forhold for. Lokalplan 307. Gentofte Kommune. 1 Introduktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Indholdsfortegnelse. Vurdering af hydrauliske forhold for. Lokalplan 307. Gentofte Kommune. 1 Introduktion"

Transkript

1 Bilag 1 Gentofte Kommune Vurdering af hydrauliske forhold for Lokalplan 307 COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 1 2 Eksisterende meteo-marine forhold Vind Bølgeklima Strømningsmønster Sedimenttransport Tangophobning 7 3 Indvirkning af Lokalplan Bølger Strøm Sedimenttransport Tangophobning 8 4 Afsluttende vurdering 8 5 Referencer 8 1 Introduktion Under Gentofte Kommunes behandling af COWIs miljøvurdering af Lokalplan Boliger på Tuborg Syd, er der i forbindelse med den offentlige høring af miljøvurderingen fremkommet krav om yderligere belysning af de mulige konsekvenser for de kysthydrauliske forhold som følge af lokalplanforslaget. Dette notat giver en vurdering af de kysthydrauliske konsekvenser som følge af Lokalplan 307 baseret på eksisterende tilgængelige oplysninger og principielle overvejelser omkring de konkrete fysiske ændringer af de eksisterende forhold. I forbindelse med Lokalplan 307 er der tale om 2 konkrete ændringer i forhold til den allerede godkendte lokalplan 248. Det drejer sig dels om opfyldning af et areal på ca m 2 ved havnens åbning på den sydlige tange, se vedlagte tegning 1 fra Gentofte Kommunes Lokalplan 307, samt den ændring at dele af de opførte bygningsanlæg langs kysten på den sydlige tange opføres direkte i vandet. Notatet forholder sig til de ændringer som fremkommer i lokalplan 307 i forhold til lokalplan 248. Dokument nr. jkro-1 Revision nr. Udgivelsesdato 5/ I:\bb\COWI notat om strøm1.doc Udarbejdet Kontrolleret Godkendt JKRO CRJ NEF

2 Vurdering af hydrauliske forhold for Lokalplan / 10 Notatet beskriver de forhold der relaterer sig til: bølgeklimaet strømningsdynamikken sedimenttransporten transporten af tang i området Notatet giver på den baggrund en vurdering af hvorledes den m 2 opfyldningen og opførelsen af bygningsanlæg i vandet kan forventes at påvirke de kysthydrauliske forhold. Figur 1 Tuborg Havn placeret i den nordlige del af Svanemøllebugten. 2 Eksisterende meteo-marine forhold De eksisterende hydrauliske forhold omkring Tuborg Havn er nøje undersøgt og beskrevet i forbindelse med Københavns Kommunes vurdering af muligheden for at etablere en badestrand i Svanemøllebugten. I den forbindelse har Københavns Kommune engageret DHI - Institut for Vand og Miljø til at beskrive og vurdere de hydrauliske og kysttekniske forhold der gør sig gældende i området, /1/. Vurderingen er foretaget på baggrund af numeriske simuleringer af strømningsforhold med en 3D hydrodynamisk model og simulering af bølge og vandkvalitetsforhold. Den følgende beskrivelse af de eksisterende forhold beror derfor i vid udstrækning på de informationer der er tilvejebragt i den pågældende rapport. I:\bb\COWI notat om strøm1.doc.

3 Vurdering af hydrauliske forhold for Lokalplan / Vind Karakteristiske vindforhold i Øresundsområdet er vist i Figur 2 baseret på observationer fra Kastrup i perioden til Denne periode anvendes typisk til modelsimuleringer af strømningsforholdene i Øresund, da strømningsforholdene i perioden er karakteristisk for de strømningsforhold der generelt kendetegner Øresund. Figur 2 Karakteristiske vindforhold i øresundsområdet baseret på observationer fra Kastrup, /1/. Vindklimaet ses i perioden at være domineret af sydvestlige vinde og nordøstlige vinde. 2.2 Bølgeklima Tuborg Havn og strækningen syd herfor er med sin beliggenhed beskyttet af bølger i Øresund for de fleste vindretninger og kun eksponeret for bølger i vinkelrummet N til Ø. Bølgerne genereres på det frie stræk til den svenske kyst og når begrænsede bølgehøjder, da vinden for disse retninger typisk ikke overskrider 12,5 m/s i mere end 0,1-0,2 % af tiden, /1,2/. I stormsituationer kan der ved vindhastigheder op m/s opnås bølgehøjder på ca. H s = 1,0-1,5 m, baseret på en frit-strækbetragtning, dvs. bølgehøjden ikke er dybdebegrænset /2/. I Figur 3 er beregnede bølgeroser for to punkter i Svanemøllebugten vist, for det eksisterende vindklima, efter /1/. I:\bb\COWI notat om strøm1.doc.

4 Vurdering af hydrauliske forhold for Lokalplan / 10 Figur 3 Bølgeroser for to punkter i Svanemøllebugten; 500 m ud for åbningen ind til Tuborg Havn (venstre), inde i Svanemøllebugten 200 m fra den sydlige havnetanges kyst (højre), se Figur 4, /1/. Pga. bølgerefraktion (retningen ændres på grund af fladere vand), shoaling (bølgehøjden øges på grund af fladere vand) og bølgebrydning vil bølgernes bevægelse mod kysten ændres gradvist når bølgerne når frem til kysten. På Figur 4 ses bølger ved 20 m/s vind fra 30 o nordlig retning og deres bevægelse ind i Svanemøllebugten. Figur 4 Indfaldne bølgeretninger og bølgehøjder i Svanemøllebugten baseret på simulering med MIKE21 SW. Vind på 20 m/s fra 30 o nordlig retning, /1/. Røde markering viser punkter for bølgerose, se Figur 3. I:\bb\COWI notat om strøm1.doc.

5 Vurdering af hydrauliske forhold for Lokalplan / 10 Figur 5 Indfaldne bølgeretninger og bølgehøjder i Svanemøllebugten baseret på simulering med MIKE21 SW. Vind på 20 m/s fra 90 o østlig retning, /1/. Figur 5 viser, at bølgerne langs den sydlige tange næsten er parallelle med kysten og at bølgehøjden aftager meget fra bølgehøjden der ikke er dybdebegrænset, dvs. er påvirket af kystkonturerne. Dette betyder, at den tilhørende sedimenttransport vil være ganske ringe, idet bølgehøjde og indfaldsvinkel relativt til kystorienteringen er bestemmende faktorer for den kystparallelle sedimenttransport. 2.3 Strømningsmønster Strømningsmønsteret i Svanemøllebugten er relativt komplicerede, da den typisk nord-sydgående strøm i Øresund skaber hvirvler inde i Svanemøllebugten. Disse hvirvler kan cirkulerer sådan, at strømningsretningen på den sydlige tange går i modsat retning af den generelle strømretning i Øresund. I Figur 6 og Figur 7 ses eksempler på et sådant dybdemidlet strømningsmønster, efter /1/ I:\bb\COWI notat om strøm1.doc.

6 Vurdering af hydrauliske forhold for Lokalplan / 10 Figur 6 Eksempel på strømningsmønster i Svanemøllebugten; sydgående strøm i Øresund, /1/. Figur 7 Eksempel på strømningsmønster i Svanemøllebugten; nordgående strøm i Øresund, /1/. Der vil herudover kunne være tale om strømme drevet af vind og tidevand, som kan ændre strømningsmønstrene. I:\bb\COWI notat om strøm1.doc.

7 Vurdering af hydrauliske forhold for Lokalplan / Sedimenttransport Sedimenttransporten i Svanemøllebugten langs den sydlige tange opstår som en samvirkning mellem indkomne bølger og de fremherskende strømforhold. Da bølgehøjden er relativ lavt, og tillige forløber næsten kystparallelt, vil bølgeaktiviteten ikke give anledning til nogen nævneværdig transport i området. Såfremt kysten ikke er beskyttet med dækværker, vil bølgeaktiviteten dog kunne erodere strandlinien og den bagvedliggende kyst under kraftige østlige vinde, men dette giver ikke i sig selv anledning til nogen sedimenttransport, der primært foregår i bølgernes brydningszone. I denne sammenhæng vil det typisk være på 0,5-1,0m vand afhængig af vandstanden på det pågældende tidspunkt. 2.5 Tangophobning Generelt foregår der langs Øresundskysten en del transport af 'tang', som typisk er et-årige trådalger ectocarpus (populært kaldet 'fedtmøg'), ålegræs og i begrænset udstrækning blæretang. Denne transport hænger bl.a. sammen med de relativt næringssaltbelastede forhold i Øresund, som skaber god grobund for vækst af specielt trådalgerne, og vejrforhold som river tangen løs og transporterer den med strømmen langs kysten. Tangtransporten bliver typisk et problem hvor kystens forløb afbrydes af konstruktioner eller lignende, og der skabes læ-zoner, hvor tangen kan akkumuleres. I disse læ-zoner samles tangen, men den vil ofte forsvinde igen ved ændringer i strømretning eller vindretning. Såfremt tangen aflejres på stranden kan der opstå et problem omkring opsamling af den akkumulerede tang. Tangen vil typisk ikke giver anledning til specielle lugtproblemer i den situation. I nogle situationer, som f.eks. syd for Rungsted Havn, opstår der specielle forhold som gør at tangen ikke automatisk forsvinder igen, og heller ikke aflejres på selve stranden. Tangen vil derefter begynde at rådne i det stillestående vand. Dette kan give massive lugtproblemer. 3 Indvirkning af Lokalplan 307 I forbindelse med ændring af kystliniens udformning i Lokalplan 307 som følge af en opfyldning af et ca m 2 areal og etablering af bygværker i strandlinien og ud i vandet, vil der ske en lokal påvirkning af de hydrauliske forhold. Som det fremgår af illustrationer af bølge og strømningsmønstre i Svanemøllebugten, vil opfyldning dog være af en så begrænset størrelse (sammenlign Figur 4 til Figur 7 med tegning 1 bagest) at opfyldningen ikke kan forventes at give anledning til nogen påvirkning udover helt lokalt omkring opfyldningen. I:\bb\COWI notat om strøm1.doc.

8 Vurdering af hydrauliske forhold for Lokalplan / Bølger For bølgerne vil der kun i vinkelintervallet omkring de 30 o være tale om en lille skyggevirkning af opfyldningen, og det kun helt lokalt da bathymetrien (bundforholdene) udfor opfyldningen ikke ændres. For mere nordlige retninger vil indkomne bølger i området omkring opfyldningen blive mere påvirket af de eksisterende bølgebrydere udfor havnemundingen, som bevirker at opfyldningen vil ligge i læ for disse fsv. angår bølgepåvirkningen. For bølger fra østlige retninger (omkring 90 o ) vil der ikke opstå lævirkning fra opfyldningen, som derfor ikke vil have nogen indvirkning på bølgeforholdene. 3.2 Strøm For strømforholdene vil opfyldningen ligeledes have en så begrænset påvirkning af de overordnede strømforhold i Svanemøllebugten, at der kun kan forventes helt lokale påvirkninger omkring opfyldningen. Ved nordgående strøm langs den sydlige tange inde i bugten vil opfyldningen alene påvirke strømforhold i indsejlingsområdet til havnen. Dette kan muligvis under kraftige strømforhold i Øresund give anledning til en beskeden hvirveldannelse i havnens åbning. Ved sydgående strøm langs den sydlige tange inde i bugten vil der muligvis opstå en lille læ-zone umiddelbart syd for opfyldningen, afhængig af den præcise udformning af opfyldningen. Igen vil påvirkningen være helt lokal. 3.3 Sedimenttransport Da hverken bølger eller strøm påvirkes andet end helt lokalt omkring opfyldningen, vil sedimenttransporten følgelig heller ikke påvirkes andet end helt lokalt omkring opfyldningen. 3.4 Tangophobning Den samlede transport af tang ind i Svanemøllebugten vil tydeligvis ikke blive påvirket af de ændringsforslag, som er fremsat til Lokalplan 307. Der vil derfor alene kunne blive tale om, at den konkrete udformning af opfyldningen og de konstruktioner der opføres i strandlinien kan give anledning til en helt lokal mer-ophobning af tang syd for den planlagte opfyldning. Dette kan imidlertid ganske let forhindres ved hensigtsmæssig udformning af opfyldningen. Enten ved at sikre en tilstrækkelig dybde eller ved tilpasning til kystliniekonturen. 4 Afsluttende vurdering Samlet set forventes det, at de foreslåede ændringer af kystlinieudformningen ikke giver anledning til nogen negative påvirkninger af de kysthydrauliske forhold. I:\bb\COWI notat om strøm1.doc.

9 Vurdering af hydrauliske forhold for Lokalplan / 10 5 Referencer /1/ Badested i Svanemøllebugten - Endelig Rapport, DHI/Hasløv&Kjærsgaard, Oktober 2006, Projekt no /2/ Vurdering af kyst & hydrauliske aspekter ved forslag til udbygning af Tuborg Syd, Tuborg Syd idé konkurrence, COWI, november I:\bb\COWI notat om strøm1.doc.

10 Vurdering af hydrauliske forhold for Lokalplan / 10 TEGNING 1 I:\bb\COWI notat om strøm1.doc.

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

TSUNAMI Risikovurdering for danske, færøske og grønlandske farvande

TSUNAMI Risikovurdering for danske, færøske og grønlandske farvande TSUNAMI Risikovurdering for danske, færøske og grønlandske farvande DMI - Teknisk Rapport no. 05-08 Erik Buch, DMI Jesper Batholdy, Geografisk Institut, KU, Søren Gregersen, GEUS, Marianne Grauert, Geografisk

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt supplering af beslutningsgrundlag for GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET Titel: Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens passage

Læs mere

Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1)

Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1) Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1) Vejledning i oplandsberegninger i forbindelse med den nationale grundvandskortlægning Claus Holst Iversen, Lisbeth Ulsøe Lauritsen, Thomas

Læs mere

Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år

Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år Resumé Havniveauet ved alle danske kyster undtagen i Nordjylland er stigende, og stigningerne forventes at blive kraftigere i de næste 100 200 år

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde?

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Redaktion: Miljøstyrelsen Forfattere: Nina Tuxen, Sandra

Læs mere

Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Frafald på professionsbacheloruddannelserne Kræn Blume Jensen, Christophe Kolodziejczyk og Torben Pilegaard Jensen Frafald på professionsbacheloruddannelserne Hvordan klarer uddannelsesinstitutionerne sig? Publikationen Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Katalog over mulige konsekvenser af fremtidige klimaændringer og overvejelser om klimatilpasning

Katalog over mulige konsekvenser af fremtidige klimaændringer og overvejelser om klimatilpasning Katalog over mulige konsekvenser af fremtidige klimaændringer og overvejelser om klimatilpasning Udarbejdet af den Tværministerielle Arbejdsgruppe for Klimatilpasning August 2007 Finansministeriet, Forsvarsministeriet,

Læs mere

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8.

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8. Den foreslåede alternative linieføring vedrører den vestlige del af Nordhavnsvej og tilslutningen til Helsingørmotorvejen. Det antages, at den østlige del af Nordhavnsvej har linieføring som Vejforslag

Læs mere

Kortlægning af klimaforandringer

Kortlægning af klimaforandringer Kortlægning af klimaforandringer - muligheder og barrierer for handling Maj 2012 Task Force for Klimatilpasning ISBN 978-87-7279-608-6 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 5 2. SAMMENFATNING OG OPSAMLING

Læs mere

Vindmøller i Danmark

Vindmøller i Danmark Vindmøller i Danmark INDHOLD Forord Side 3 Vindenergi en af løsningerne på de energipolitiske udfordringer Side 4 De energi- og klimapolitiske udfordringer De energipolitiske målsætninger EU s klima- og

Læs mere

Fælles Passageranalyse. Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007

Fælles Passageranalyse. Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007 Fælles Passageranalyse Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fælles Passageranalyse

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

N OTAT. Barrierer for vækst i den fysiske planlægning

N OTAT. Barrierer for vækst i den fysiske planlægning N OTAT Barrierer for vækst i den fysiske planlægning I dette notat præsenteres en række eksempler på, at rammerne for den fysiske planlægning udgør en barriere for, at kommunerne kan igangsætte initiativer,

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 ERFARINGER FRA DE DANSKE OPP-PROJEKTER Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 86 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom

Læs mere

Badevandsprofil for stranden Ved Flagstangen Ansvarlig myndighed

Badevandsprofil for stranden Ved Flagstangen Ansvarlig myndighed Badevandsprofil for stranden Ved Flagstangen Ansvarlig myndighed Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede Telefon: 56 20 30 00 www.faxekommune.dk Fysiske forhold Adgangsforhold til stranden ved Flagstangen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV. Aalborg Kommune. - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV. Aalborg Kommune. - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere