Beskrivelse af Holbæk Kommunes. indsats for ordblinde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af Holbæk Kommunes. indsats for ordblinde"

Transkript

1 Beskrivelse af Holbæk Kommunes indsats for ordblinde

2 Forord Holbæk Kommune ønsker gennem denne beskrivelse at styrke indsatsen for ordblinde elever i Folkeskolen og at give et samlet overblik over tiltag. Beskrivelsen skal skabe klarhed over de generelle tilbud og over de specialiserede tilbud vi har i kommunen, hvilke test vi anvender og brugen af handleplaner. Desuden skal det tydeliggøres, hvilke roller og ansvar de forskellige samarbejdspartnere har. I tillæg laves en guide specielt til lærere. Bemærk, at det er vigtigt at skelne mellem understøttende undervisning og specialundervisning. Indholdsfortegnelse: Definition af ordblindhed Kategorisering af graden af ordblindhed Den generelle indsats for ordblinde fra 0.-9.klasse (Identifikation, undervisningstiltag og forældresamarbejde ) Indskoling Mellemtrin Overbygning Den specialiserede indsats jfr. 3 stk. 2 Kriterier for optagelse i E-skolen E-skolen for 5-6 klasse E-skolen for 7-9. klasse Test Ministeriets nye digitale test Procedure i forbindelse med test af ordblinde Ansøgning om it rygsæk Adgang til NOTA Opfølgning på diagnosticering af ordblindhed Generel oversigt over test Brug af handleplaner Form Indhold Evaluering Samarbejdspartnernes rolle og ansvar Skoleledere Forældre Lærere E-lærere Læsevejledere Læsekonsulenten BKC (PPR) LæseTek side Guide til lærere 13 Aktuelle data Antallet af IT-rygsækbrugere Antallet af E-skoleelever Antallet af ordblinde elever, der deltager i Elisabeth Arnbaks forskningsprojekt 14 Links og litteraturhenvisninger 14 2

3 Definition af ordblindhed "Ordblindhed, dysleksi er markante vanskeligheder ved at lære at læse og skrive, som beror på langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger til sproglyde. Ordblinde har særlig svært ved ord, som de ikke har set før. Læse- og stavefejlene er ofte i modstrid med almindelige forbindelser mellem bogstav og lyd, fx kulde læst som kunne, og dig skrevet din. (professor dr. phil. Carsten Elbro, 1992) Kategorisering af graden af ordblindhed Med ministeriets nye digitale ordblindetest har vi fået en hjælp til at afgrænse ordblindhed i højere grad end tidligere. Der er dog stadig en flydende grænse fra tydelig ordblindhed til lettere vanskeligheder. Dette fremgår også af teksten i ministeriets vejledning angående rødt og gult felt. Nedenstående model, forsøger at sige noget om karakteristika for forskellige grader af ordblindhed. (Læsekonsulent Bodil Skipper Buntzen & Finn W. Mosegaard, Skive Kommune 2007) Kategori Tegn Kategori 1: Lettere ordblindhed Eleverne læser langsomt med brug af få grundlæggende strategier i læseprocessen. Eleverne staver typisk forkert ved Ord, de ikke kender Ord, som de ikke anvender hyppigt Lange ord og ord med konsonantophobning Kategori 2: Middelsvær ordblindhed Eleverne har så store læsevanskeligheder, at alderssvarende tekster giver problemer. Selvom de har kendskab til få strategier, har de svært ved at anvende dem uden støtte. Relativt lette tekster læses langsomt med mange fejllæsninger, mange stop og mange regressioner. Eleverne skriver tekster med så mange stavefejl at kun lette ord, som eleverne kender, kan forventes stavet korrekt. Kategori 3: Svær ordblindhed Eleverne har så store læsevanskeligheder, at de er ude af stand til at læse alderssvarende tekster. Selv meget lette begyndertekster udgør en næsten uoverstigelig hindring. Der ses ingen eller meget få læse- og stavestrategier. Eleverne kan kun skrive få ord, måske ingen korrekt. Selv eget navn kan give vanskeligheder. 3

4 Den generelle indsats for ordblinde fra klasse Elever i læsevanskeligheder, herunder ordblinde, har som alle andre ret til at deltage i faglige og sociale læringsfællesskaber. Er der hos forældre eller lærere bekymring om ordblindhed, er det muligt at blive udredt på den enkelte skoleafdeling evt. i samarbejde med læsekonsulenten. En udredning kan kun ske i samarbejde med forældre, og der skal efterfølgende være en forældresamtale, hvor læseresultatet bliver gennemgået. På baggrund af læseresultatet drøfter lærere og forældre en handleplan for eleven, som begge parter får en kopi af. En endelig afklaring af ordblindhed kan tidligst ske i foråret 3. kl. Det er Holbæk Kommunes mål at ordblinde elever skal identificeres så tidligt som muligt- og senest i løbet af 4. klassetrin. Nedenstående tiltag beskriver rammerne for den fælles kommunale indsats overfor elever i læsevanskeligheder. Rammerne skal sikre et ensartet serviceniveau på kommunens folkeskoler. Indskoling Tidlig identifikation af elever i læsevanskeligheder (fra 0. klasse) Indsats for børn der i Sprogvurderingen i bh. kl. ligger i særlig indsats - foregår i samarbejde med BKC Der tages årligt læsetest med henblik på at identificere elever i læsevanskeligheder Alle elever skal i slutningen af 2. kl. eller i begyndelsen af 3. kl. screenes med DVO. De elever, der ligger i risiko for ordblindhed, skal tilbydes et intensivt undervisningstilbud. I slutningen af 3. klasse gentestes med DVO for elever, der har deltaget i det intensive undervisningsforløb. I marts 3. kl. kan ministeriets ordblindetest tages, såfremt der i forvejen ligger testresultater, som giver anledning til bekymring. Undervisningstiltag Eleven skal tilbydes intensive forløb med fokus på bogstavkendskab og afkodningsstrategier enten i klassen eller ved holddeling. Elever i læsevanskeligheder deltager i tekstbaseret undervisning med læseteknologi. Elever, som er i risiko for dysleksi ifølge DVO-testen, skal have et intensivt tilbud (4 5 dage ugentlig i længere perioder). De testes igen efter 8 10 måneder. Forældresamarbejde Bh. Klasseleder, forældre og lærere udarbejder handleplaner for elever med særlige behov. Mål og evaluering skrives i Elevnotat, som forældre underskriver. Elever der i slutningen af 3. kl. forsat er i markante læsevanskeligheder, skal efter aftale med forældre indstilles til it rygsæk eller lign. læseteknologi. 4

5 Mellemtrin Identifikation af elever i læsevanskeligheder Der tages årlige læsetest med henblik på at identificere elever i læsevanskeligheder (obligatoriske test: se En strategi for sprog- og læseudvikling under links) Undervisningstiltag Der tilbydes intensive kurser (4-5 dage om ugen i længere perioder) Elever i læsevanskeligheder deltager i tekstbaseret undervisning med læseteknologi. Elever i læsevanskeligheder har adgang til digitale materialer, hvor der er mulighed for oplæsningsstøtte. Elever der er bevilget it-rygsæk tilknyttes en E-lærer, der skal støtte op om implementeringen. De konkrete tiltag på skolen, der skal understøtte implementeringen af læseteknologi, beskrives. Skolen evaluerer løbende elever med it-rygsæk. Elevernes handleplaner evalueres hvert halve år, hvor LæseTek deltager. Forældresamarbejde Lærere og forældre drøfter handleplan for eleven med særlige behov, hvorefter handleplanen udfærdiges. Mål og evaluering skrives i Elevnotat, som forældrene underskriver. Elever der fortsat er i markante læsevanskeligheder, skal efter aftale med forældre indstilles til en it rygsæk eller lign. læseteknologi. Elever der på trods af personlig læseteknologi og intensive kurser ikke profiterer af undervisningen kan visiteres til E-skolen, såfremt kriterierne opfyldes. Se afsnittet om den specialiserede undervisning nedenfor. Forældrene informeres om E-lærerens rolle og skolens tiltag omkring implementering af it-rygsækken. Overbygningen Identifikation af elever i læsevanskeligheder Der tages årlige test med henblik på at identificere elever i læsevanskeligheder. Undervisningstiltag Der tilrettelægges intensive kurser (4-5 dage om ugen i kortere perioder) Elever i læsevanskeligheder deltager i den tekstbaserede undervisning med læseteknologi. Elever i læsevanskeligheder har adgang til digitale materialer, hvor der er mulighed for oplæsningsstøtte. Elever der er bevilget it-rygsæk tilknyttes en E-lærer, der skal støtte op om implementeringen. De konkrete tiltag på skolen, der skal understøtte implementeringen af læseteknologi, beskrives. Skolen evaluerer løbende omkring elever med it-rygsæk. Elevernes handleplaner evalueres hvert halve år, hvor LæseTek deltager. Forældresamarbejde Lærere og forældre drøfter handleplan for eleven med særlige behov, hvorefter handleplanen udfærdiges. Mål og evaluering skrives i Elevnotat, som forældrene underskriver. Elever, der på trods af kurser og læseteknologi ikke profiterer af undervisningen, kan visiteres til E-skolen. 5

6 Den specialiserede indsats Her er der tale om egentlig specialundervisning. Det betyder, at BKC (PPR) skal ind over med udfærdigelse af PPV. Det betyder også, at forældrene skriftligt skal have besked om det tilbud, skolen tilbyder eleven (her skal anføres de bestemmelser i Folkeskoleloven, som afgørelsen er truffet i henhold til), og her skal Klagevejledning og klagefrist til Klagenævnet for specialundervisning også påføres. Specialundervisning er beskrevet i Folkeskolelovens 3, stk. 2, jf. 20, stk. 2 Bemærk også vejledende kommentarer i Folkeskoleloven med kommentarer 15. udgave side 45 5 stk. 2 3: Stk. 2. ved vurderingen af, om eleven skal have støtte i den almindelige klasse, jfr. stk.1, skal der lægges vægt på, om eleven kan have udbytte af undervisningen og kan deltage aktivt i det sociale fællesskab i den almindelige klasse. Stk.3. henvisningen til specialklasse og specialskole forudsætter, at det vil være mest hensigtsmæssigt at undervise eleven i kortere eller længere tid i specialklasse eller specialskole, fx på grund af elevens svære psykiske, fysiske, sproglige eller sensoriske funktionsvanskeligheder. Det præciseres i bestemmelsen, at specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand fortrinsvis skal gives som støtte i de almindelige klasser og ikke i specialklasser og specialskoler I Holbæk foregår den specialiserede indsats gennem et samarbejde med E-skolen. Derved modtager eleven min.9 undervisningstimer om ugen. De er fordelt på 6 uger a 25 timer pr. år med særligt tilrettelagt undervisning på LæseTek, samt 7 ugentlige timer resten af året med konsulentens deltagelse i klassens undervisning. Eleven kan optages i E-skolen, hvis nedenstående kriterier opfyldes: Eleven er bevilget E-læsning i skolen Eleven er pædagogisk psykologisk vurderet af BKC/PPR Eleven vurderes at have ordblindhed som primær vanskelighed Eleven opfylder et eller flere af nedenstående kriterier: o o o o Elever har svære dyslektiske vanskeligheder og evt. hukommelses-, sproglige eller visuelle vanskeligheder. Eleven har indenfor rammerne af projekt E-læsning i skolen ikke fået et tilfredsstillende udbytte af itrygsækken Eleven har stort fagligt efterslæb på grund af sen diagnosticering af dysleksi Der er positiv forældreopbakning til elevens arbejde i E-skolen E - skolen: Tilbuddet fokuserer på læseteknologiens kompensatoriske muligheder for at sikre, at ordblinde elever på trods af læse- skrivevanskeligheder i højere grad udvikler almen viden, gode arbejdsvaner og selvværd i forhold til uddannelse og fortsat læring. Tilbuddet vil endvidere fokusere på, at ordblinde elever, gennem særlige undervisningsstrategier og brug af læseteknologi, i højere grad udvikler fonologiske og ortografiske repræsentationer for derved at opnå øgede skriftsproglige kompetencer. 6

7 Ordblinde elever i Holbæk Kommune har fra 1. august 2009 kunnet få bevilget it-rygsæk og tilhørende ydelsespakke til implementering af it-rygsækken i normalundervisningen. Nogle elever får ikke det forventede udbytte af itrygsækken, fx pga. graden af læsevanskeligheder, sen diagnose eller indvirkning af andre faktorer. Kommunens skoler og LæseTek har gennemført forskellige forsøgsarbejder, der alle har haft til hensigt at optimere udbyttet af læse-skriveteknologi for elever i læsevanskeligheder. Tilbuddet tager udgangspunkt i den nyeste læse- og skrivestøttende teknologi og evidensbaserede undervisningsformer og didaktik. Konsulenter i afdelingen LæseTek i Holbæk Kommunes Center for Specialundervisning, CSU-Holbæk, udfører som kommunens kompetenceenhed for læsning og læseteknologi undervisning, vejledning og rådgivning. Tilbuddet retter sig mod følgende områder og har opstillet specificerede formål for hvert område: 1. Særlig tilrettelagt undervisning på LæseTek med sigte på At styrke elevernes sproglige og basale forudsætninger, der er relateret til læsning og skrivning At udvikle funktionelle læse- skrivefærdigheder At anvende læseteknologi og udvikle generelle digitale færdigheder 2. Deltagelse i skolens undervisning: At eleverne kan deltage aktivt i den daglige undervisning med brug af kompenserende hjælpemidler og digitale materialer. 3. Udvikling af elevens faglige selvforståelse som fx arbejdsvaner, læringsstrategier og deltagelse. Formålet er at fremme elevens muligheder for at udnytte sine resurser optimalt i et senere uddannelsesforløb. E-skolen for klasse og for klasse Målgruppe/visitation: Svært ordblinde elever eller elever der har sammensatte vanskeligheder med ordblindhed som den primære vanskelighed. Dvs. elever der er i det røde felt i den nye ordblindetest. Der skal være opbakning fra hjemmet, da forældre skal indgå som vigtige samarbejdspartnere. Omfang: 6 uger x 25 timer på LæseTek + 7 timer x de resterende uger i klassen. Pris: 1. elev på en skoleafdeling ca kr. Følgende elever i samme klasse/team ca kr. Nærmere aftale ved henvendelse til LæseTek. Indhold i ugerne på LæseTek: De overordnede mål for kl. og kl. er de samme, men indholdet retter sig efter målgruppens behov. De overordnede mål er: - at udnytte læseteknologiens kompensatoriske muligheder for at sikre, at ordblinde elever på trods af læseskrivevanskeligheder i højere grad udvikler almen viden, gode arbejdsvaner og selvværd i forhold til uddannelse og fortsat læring. - at ordblinde elever, gennem særlige undervisningsstrategier og brug af læseteknologi, i højere grad udvikler fonologiske og ortografiske repræsentationer for derved at opnå øgede skriftsproglige kompetencer. Indholdet i den særligt tilrettelagte undervisning er: - fonologiske og morfologiske strategier (for at udvikle uhjulpne færdigheder og for at kunne udnytte ordforslagsprogram) - funktionel læsning, læseforståelsesstrategier også på skærm - sprog (fx sætningsopbygning, inferens) 7

8 - funktionel skrivning, skriveprocessen, herunder korrekturfasen, bearbejdning af egen tekst - struktur/planlægning fx visuelt, mindmaps - tale til tekst, arbejde med skriftsproget - it-færdigheder, generelle - lydbøger, når læseformålet er læselyst og læseoplevelser - ordkendskab og viden om verden - metakognition (fx logbog eller andet til fokus på egen læring) Læse- og teknologikonsulenter i afdelingen LæseTek, CSU-Holbæk, udfører som kommunens kompetenceenhed for læsning og læseteknologi undervisningen samt vejledning og rådgivning af lærere og forældre. Test Ministeriets nye digitale test (uddrag fra Ministeriets vejledning:) Procedure i forbindelse med test af ordblinde Skolelederen udpeger testvejleder (læsevejlederen) på skolen Testvejlederen skal have læst vejledningen grundigt igennem og have en bemyndigelseserklæring fra elevens forældre, før der testes Testvejlederen skal udfylde spørgeskemaet sammen med elever fra klasse, fra 7.kl. kan de svare selv Testvejlederen skal følge testen på testvejledermodulet, mens testen afvikles Målgruppen for testen er elever, der giver anledning til bekymring i forhold til deres læseudvikling. Som vurderingsgrundlag kan bruges DVO`en, resultatet i afkodning fra nationale test (kategorien mangelfuld eller ikke tilstrækkelig præstation ), de årlige læsetest eller elevens stavevanskeligheder. Den nationale ordblindetest er aldrig det første man tager i anvendelse, man skal først have kendskab til elevens læse- og staveudvikling og have sat tiltag i gang til at afhjælpe vanskelighederne Testen kan tages fra marts måned i 3. klasse, denne oplysning har udgiveren desværre ikke fået med i vejledningen Testvejlederen må gentage en instruktion, men ikke hjælpe eleven med svar. Hvis eleven ikke kender svaret, kan man opfordre eleven til at gætte Testen skal foregå i et roligt lokale uden forstyrrelser Ansøgning om it rygsæk Ministeriets nye digitale ordblindetest kan kun vise om eleven har fonologiske vanskeligheder. Elever, der scorer i rødt felt, er ordblinde. Skoleledelsen har herefter til opgave at vurdere behovet for læseteknologi i samarbejde med LæseTek. Elever, der scorer i gult felt, har en usikker afkodning. Resultatet ligger i et grænseområde mellem ordblindhed og upåfaldende læsning. Man kan tale om en mild grad af ordblindhed. Disse elever giver også anledning til bekymring. Deres resultat (det samlede pointtal) kan sammen med en individuel alderssvarende læsetest (IL-Mellem eller IL-Ungdom) sendes til læsekonsulenten, for en vurdering af, om graden af ordblindhed taler for at anskaffe en it rygsæk. Elever der scorer i grønt felt er ikke ordblinde og kan derfor klare sig med App Writer og skolens øvrige programmer. 8

9 Adgang til NOTA Elever i rødt felt kan få adgang. Elever i gult felt kan få adgang, hvis det skønnes at der er tale om ordblindhed, og at der er behov for adgang til digitale tekster. Det er skolens leder/ læsevejleder, der står inde for, at der er tale om ordblindhed. Opfølgning på testen Bemærk: Ministeriet har meddelt, at de ultimo 2015 vil udsende mere information om indsatser målrettet ordblinde elever i grundskolen. Indtil da anbefaler vi, at alle elever, der er ordblinde, både i rødt og gult felt, tilbydes et intensivt kursus i læsestrategier. Det kan være VAKS eller andet kursus med lignende indhold og omfang. Når en elev er ordblind skal følgende sættes i værk: Der laves en handleplan. Det er ikke tilstrækkeligt at skrive i elevplanen, siger Klagenævnet Forældrene skal inddrages i indholdet og de tiltag der sættes i værk. Undervisningen skal evalueres løbende. Handleplanen skal evalueres halvårligt, og forældrene skal orienteres skriftligt. skolen skal være opmærksom på, om tilbuddet har haft en gunstig effekt ellers må andet sættes i gang. For at kunne tilrettelægge en undervisning af eleven, er det ikke nok at se på resultatet af den nye test. Derfor bruger vi stadig en individuel læsetest og Testbatteriet - her kan man dog undlade de fonologiske prøver C1 C4. Elevens øvrige situation og diagnoser har også betydning for planlægningen. Elever med ordblindhed har både brug for undervisning i skriftens principper og kompenserende hjælpemidler. I klasse vægtes det kompenserende i højere grad. Generel oversigt over test Oversigt over de test skolerne tager på de enkelte klassetrin. Nedenstående skema gælder pr. 1. august 2015 Klassetrin Testens navn Tidspunkt for test Forlag/ Administrator 0.kl. Sprogvurdering August/september Rambøll 1.kl. Ordlæseprøve 1 Marts HOGREFE 2.kl. Nationale test 3.kl. Sætningslæseprøve 2 Marts HOGREFE 4.kl. Nationale test 5.kl. Tekstlæseprøve 6 Marts HOGREFE 6.kl. Nationale test 7.kl. TL 2* August/september Dansk psykologisk Forlag 8.kl. Nationale test 9. kl. Afgangsprøven 9

10 Ud over disse test laver skolerne løbende evaluering af undervisningseffekten. Ovenstående testresultater er de testresultater, som kommunen centralt ser på, men skolerne er velkomne til at bruge flere læse- og stavetest til at få overblik over elevernes udvikling. *TL 2: Resultatet af denne prøve, gøres samlet op for skolen, og skolen sender resultatet samlet fra hver skole til læsekonsulenten i Skyen Brug af handleplaner Nedenstående punkter skal ses som opmærksomhedspunkter, der kan medvirke til, at man ikke kommer ud i klagesager, og som gør, at man som skole står stærkere i eventuelle klagesager. Form Når en elev er diagnosticeret ordblind, udfærdiger skolen i samarbejde med forældre og elev en handleplan. Det løbende samarbejde med forældre er helt centralt for et godt forløb. En handleplan kan godt laves tidligere, hvis man ønsker at sætte en særlig indsats i værk. En handleplan er ikke det samme som at skrive i elevplanen. Ankestyrelsen godkender ikke elevplanen, som en handleplan. Brug Elevnotat, bilag 5 i: Strategi for sprog- og læseudvikling. En mere omfattende handleplan kan ses på Det centrale i handleplanen er, at skole og forældre sammen lægger en plan og at denne evalueres i fællesskab efter forløbet, som minimum hvert halve år. Såfremt eleven ikke har opnået de ønskede mål, skal anden plan sættes i værk. Planen er skriftlig og forældrene får den udleveret. Indhold Handleplanen skal skitsere de mål og metoder man vil arbejde efter i skolen og evt. hjemme i den næste periode. Der tages udgangspunkt i det eleven allerede selv kan og det som eleven kan med hjælp. Den løbende evaluering, som læreren selv laver, vil ofte være delpunkter af handleplanen. Evaluering Skolen skal have en person, som har ansvaret for at handleplaner udfærdiges og at der bliver evalueret halvårligt sammen med forældre og elev. Hvis eleven deltager i et specialiseret forløb er det LæseTek og personale fra PPR der deltager i evalueringen. Husk, at hvis elevens vanskeligheder er af en grad der gør, at der er behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand,(mere end 9 timer), 3,stk. 2, 20, stk.2., skal et sådant tilbud tilbydes. E-skolen ligger indenfor dette tilbud. 10

11 Ordblindhed er et handicap, der følger eleven hele livet, og der er derfor behov for særlig tilrettelagt undervisning og kompenserende læseteknologi. Begge dele må der afsættes tid til, da eleven ellers er i risiko for at blive ramt på selvværd, trivsel og manglende lyst til læring, hvilket kan få store konsekvenser for den generelle trivsel. Samarbejdspartnernes rolle og ansvar Skoleledere/ Daglige ledere Har det pædagogiske ansvar for skolens aktiviteter- også i forhold til elever med vanskeligheder på ordblindeområdet Har ansvar for, at det ud fra faglige test vurderes, hvilket understøttende eller specialpædagogisk tilbud eleven skal tilbydes Har ansvar for at udvælge testvejleder på ministeriets ordblindetest Har en plan for hvilken indsats, der skal følges op med, når en elev er diagnosticeret ordblind Har en plan for hvem der sikrer at der bliver udfærdiget handleplaner og at de bliver evalueret halvårligt Kan få sparring vedrørende undervisningstilbud til ordblinde fra BKC, læsekonsulenten og LæseTek Forældre Forældrene inviteres til tæt samarbejde i hele processen omkring barnets eventuelle ordblindeproblematik Forældre kan støtte deres barn gennem de fælles handleplaner, der udarbejdes i samarbejde med skolen Forældre kan Ikke beslutte, at deres barn bliver testet med Ministeriets ordblinde test. Det er forældrenes ansvar at eleven møder undervisningsparat i skolen. Lærere Dansklæreren skal kontakte læsevejlederen, hvis man er bekymret for en elevs læseudvikling Alle lærere, der underviser ordblinde elever, skal være orienteret om den generelle indsats for ordblinde I tekstbaserede undervisningsforløb skal den ordblinde elev understøttes med læseteknologi E-lærere Skolens E-lærer støtter elever med it rygsæk Skolens E-lærer skaber kontinuitet for eleven ved lærerskift/klasseskift 11

12 Skolens E-lærer kan give sparring omkring læseteknologi til klassens lærere Læsevejledere Læsevejlederen er skolens ressourceperson omkring den almene læseundervisning. Ofte vil læsevejlederen tillige være kyndig i den specialpædagogiske undervisning Læsevejlederen vil ofte være den, der vurderer test som andre lærere har taget Læsekonsulenten Udfærdiger centrale vejledninger og strategier for undervisning af elever i læsevanskeligheder Indsamler og bearbejder læseresultater for hele kommunen Formidler status på læsning for skoleledelser og chefen for Læring og Trivsel Udreder børn med svær ordblindhed, i situationer hvor skolen ikke selv har kvalificeret personale Holder netværksmøder for skolernes læsevejledere og deler viden om den almene læseundervisning og elever i læsevanskeligheder Arbejder sammen med LæseTek om ordblinde elever og læseteknologi Deltager i forældresamtaler om ordblinde elever, efter behov Er bindeled til dagtilbud i forbindelse med den sproglige udvikling Sætter initiativer i gang til tidlig indsats for børn i sprog- og læsevanskeligheder BKC ( PPR) BKC yder råd og vejledning i forhold til elever med vanskeligheder indenfor ordblindefeltet BKC deltager i udredning af, hvorvidt ordblindhed er elevens primære vanskelighed BKC udfærdiger PPV ved visitering og revisitering af elever til specialundervisning BKC bistår ved overgangen fra dagtilbud til skole i forhold til elever med sproglige vanskeligheder BKC yder almen PPR-indsats efter gensidig aftale. LæseTek LæseTek er skolens samarbejdspartner vedr. valg af læseteknologi LæseTek tilbyder forskellige muligheder for at understøtte enkelte elever eller klasser med læseteknologi LæseTek tilbyder pladser til elever med svær ordblindhed i E-Skolen klasse eller klasse efter visitation fra skolen 12

13 Guide til lærere Dansk Videnscenter for Ordblindhed anslog, at antallet af ordblinde udgør ca. 6 %, Ministeriets nye digitale ordblindetest regner med 8 % af en årgang. Der vil derfor med stor sandsynlighed sidde en elev i hver klasse, som er ordblind. Derfor har vi lavet denne guide til alle lærere, så det er nemmere at handle, når en elevs læseudvikling opleves bekymrende. Jo tidligere indsats man yder, jo større effekt. Barnets sproglige udvikling før skolealderen har meget stor indflydelse på elevens senere læseudvikling og læring, derfor vil der fremover være større opmærksomhed på sprogmiljøet i vores dagtilbud og på børns sproglige udvikling i dagtilbud og dagpleje i det hele taget. Skabelon til handleguide Alder Opmærksomhedspunkter Test Udfører 0-6 år Er der ordblindhed i nærmeste familie? Er den sproglige udvikling alderssvarende? 3-års Sprogvurdering Evt. Lydskelnetest (BKS-test) Pædagog Sprogkonsulent BH. kl. Vanskeligheder med talesproget Taler i korte sætninger Svært ved at udtale ord med flere konsonanter Svært ved at huske sangtekster, rim og remser Viser ringe interesse for bogstaver og lyde Usikker fonologisk opmærksomhed Sprogvurderingen i starten af bh. kl. Bh.klasseleder, man kontakter BKC/ sprogkonsulenten vedr. elever der ligger i Særlig indsats. Forældre informeres om, hvad de kan gøre for at støtte barnet hjemme. 1.kl. Har svært ved fonologisk subtraktion Har svært ved at opdele ord i stavelser og enkeltlyde Har svært ved at lære bogstavernes lyde og at danne syntese af dem Har svært ved hurtigt at genkende ord i læsning 2.kl. Forsat vanskeligheder med bogstav til lyd og bogstavfølger til ord Vanskeligheder med stavning Nogle ordblinde har svært ved at huske ugedage, måneder og tabeller Forsøger at lære teksten udenad 3.kl. Læser meget langsomt og upræcist Har svært ved at stave Har svært ved at formulere sig skriftligt Virker opgivende overfor læsning Har svært ved at lære engelsk Løbende evaluering af læringsmål. Ordlæseprøve 1 marts (HOGREFE) Løbende evaluering af læringsmål. Nationale test, se især på afkodning. DVO s screening for ordblindhed i slutningen af 2.kl. Hvis der ikke er taget DVO i slutningen af 2.kl. tages den i august 3.kl. I foråret 3.kl. gentages den for elever, der lå i risiko for ordblindhed. Marts 3.kl Sætningslæseprøve 2 (HOGREFE) Hvis ovenstående test eller andre test indikerer ordblindhed kan ministeriets test tages fra marts 3. kl. Dansklærer tester og evaluerer, samt orientere forældre om resultatet. Man aftaler den fortsatte indsats i skolen og hjemme. Læreren får vejledning af læsevejlederen. Er der behov for en særlig indsats udfærdiges en handleplan i fællesskab med forældrene. Den evalueres efter ½ år. Brug læseteknologi til tekster Dansklæreren tester og evaluerer, samt orienterer forældrene. Det vil ofte være en testlærer/læsevejleder, der tager de 3 individuelle test i en DVO. Læreren får vejledning til tolkning af resultater af læsevejleder. Ved særlig indsats udfærdiges en handleplan. Brug læseteknologi til tekster DVO klassetesten tages af læreren og det gælder også sætningslæseprøven. De individuelle test fra DVO tages oftest af læsevejleder og ministeriets test skal også tages af læsevejleder eller anden person, med stor læsefaglig viden. Hvis en elev er diagnosticeret ordblind: Skal der laves en handleplan i samarbejde med forældrene For at kunne tilrettelægge en undervisning skal der være en individuel læsetest og Testbatteriet (% C1-C4) Der tilbydes et VAKS- forløb i kl. eller et lignende systematisk og intensivt forløb. Eleven skal arbejde med kompenserende læseteknologi, som svarer til it rygsæk 4. kl. 5.kl. - 6.kl. Se kendetegn for 3.kl. Udpræget nederlagsfølelse Elevens læseniveau er forsinket 2 eller flere år Har svært ved at arbejde selvstændigt 4.kl. Nationale test 5.kl. Tekstlæseprøve 6 (HOGREFE) 6.kl. Nationale test Dansklæreren, med vejledning fra læsevejleder. Der laves handleplan for ordblinde i samarbejde med forældre, den evalueres hvert ½ år. Hvis en elev er svært ordblind og har haft it rygsæk hele 4. kl. og evt. 5.kl uden at rykke, kan læsevejleder, lærer og dagligleder overveje E- skolen 5.-6.kl.(efter visitation fra BKC) kl. Nogle af tidligere kendetegn Udsætter opgaver med læsning Forsøger at undgå skrivning Kan have mangelfuld 7. kl. TL 2 8.kl. Nationale test 9.kl Afgangsprøve Dansklæreren tester og får vejledning af læsevejleder. Der udarbejdes handleplan for ordblinde elever i samarbejde med forældrene og de evalueres hvert ½ år. Der bruges læseteknologi i alle fag. 13

14 læseforståelse Kan have nedsat ordforråd Kan have problemer med at planlægge, strukturere og gennemføre opgaver Svært ordblinde elever der ikke rykker på trods af it rygsæk kan lærer, læsevejleder og dagligleder henvise til E- skolen 7.-9.kl (efter visitation fra BKC) Aktuelle data Antallet af it rygsæk brugere juni 2015: 244 elever (inkl. 9.kl.) Antallet af E-skoleelever juni 2015: 8 elever (forventet tal for 15-16: 5 til 8 elever) Antallet af ordblinde elever, der deltager i Elisabeth Arnbaks forskningsprojekt om ordblindes udbytte af at arbejde med it rygsæk: 28 elever Data fra de nationale test (lige årgange) og de ulige årgange samt sprogvurderingerne fra børnehaveklassen indsamles af læsekonsulenten og præsenteres for chefen for læring og trivsel. Links og litteraturhenvisninger En strategi for sprog- og læseudvikling i Holbæk Kommune : En strategi for sprog- og læseudvikling i Holbæk Kommune Bilag: Vejledning til ministeriets ordblindetest: Ny viden om ordblindhed, kurser og konferencer: Rapport om: Identifikation og undervisning af ordblinde med dansk som andetsprog. Anna Steenberg Gellert Litteratur: Dysleksi en fælles nordisk udfordring Redigeret af Lis Pøhler. Landsforeningen af Læspædagoger 2012 Læsevanskeligheder Elbro, Carsten. København: Gyldendal 2007 Principper for god læseundervisning. Frost, Jørgen. Dansk psykologisk Forlag

15 15

1. Formål med udvikling af ordblindetesten

1. Formål med udvikling af ordblindetesten Notat Emne Til Kopi til Ny national ordblindetest PPR og Specialpædagogik Skoleledere Den 10. juni 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Formål med udvikling af ordblindetesten Formålet med Undervisningsministeriets

Læs mere

Ordblindetest- og vejledning

Ordblindetest- og vejledning Ordblindetest- og vejledning Birgit Dilling Jandorf, birgit@husetjandorf.dk Konferencen Undervisning og Ordblindhed, 25. september 2015, UC - Sjælland Skoleforskningsprogrammet ved AU Formål med ordblindetesten

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 7. marts 2019 Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte

Læs mere

Strategi- og handleplan for dysleksi 0-18 år i Herning Kommune

Strategi- og handleplan for dysleksi 0-18 år i Herning Kommune Strategi- og handleplan for dysleksi 0-18 år i Herning Kommune September 2015 1 Indhold Indledning...3 Udarbejdelse...3 Formål...3 Mål...3 Definition på dysleksi...5 Links til relevant lovgivning, vejledninger

Læs mere

Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen.

Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen. Udarbejdet den 30. april 2018. Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen. Vision At ordblinde elever får den støtte, de har brug for, for at kunne deltage aktivt og ligeværdigt i skolelivet og for at blive så

Læs mere

Har du ordblindeproblematikker? Procedure for arbejdet med dysleksi/ordblindhed på Hjallerup skole

Har du ordblindeproblematikker? Procedure for arbejdet med dysleksi/ordblindhed på Hjallerup skole Har du ordblindeproblematikker? Procedure for arbejdet med dysleksi/ordblindhed på Hjallerup skole Forord På Hjallerup skole ønsker vi at give det bedst mulige undervisningstilbud til elever med ordblindeproblematikker.

Læs mere

Vejledning. om skolens støtte til elever i læse-/skrivevanskeligheder. Inkluderende læseundervisning. Holstebro Kommune Skoleafdelingen og PPR

Vejledning. om skolens støtte til elever i læse-/skrivevanskeligheder. Inkluderende læseundervisning. Holstebro Kommune Skoleafdelingen og PPR Vejledning om skolens støtte til elever i læse-/skrivevanskeligheder Inkluderende læseundervisning Holstebro Kommune Skoleafdelingen og PPR Indledning Denne vejledning om skolens støtte til elever i læse-/skrivevanskeligheder

Læs mere

Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune.

Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Notat Version 3 03.07-2014 Lolland Kommunes læse- og skriftsprogsstrategi 2014 Vision Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde

Læs mere

LÆS OG LÆR IT - TWEENS 3.-6. kl. beskrivelse til skoler. Inklusionscenter for læsning

LÆS OG LÆR IT - TWEENS 3.-6. kl. beskrivelse til skoler. Inklusionscenter for læsning LÆS OG LÆR IT - TWEENS 3.-6. kl. beskrivelse til skoler. Inklusionscenter for læsning 2 Indholdsfortegnelse Elevgrundlag... 4 Formål... 5 Målet er... 5 Undervisningen vil være rettet mod... 6 Opfølgning

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 1. maj 2017 Sagsbehandler Ulla Visbech Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold

Læs mere

Læse- og skrivevanskeligheder i skolen

Læse- og skrivevanskeligheder i skolen Læse- og skrivevanskeligheder i skolen Formålet Formålet med denne guide er at give forslag til, hvordan en elevs skriftsproglige vanskeligheder kan afdækkes med henblik på udarbejdelse af undervisningsplan.

Læs mere

Bilag. Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune

Bilag. Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Bilag Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Bilag 1 Oversigt over de test skolerne tager på de enkelte klassetrin. Nedenstående skema gælder pr. 1. august 2015. Klassetrin Testens navn

Læs mere

Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune

Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune Læse- skrivestrategi Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune 2012 2012 Vision: At skabe bedst mulige læseresultater for alle. At skabe inklusion via læsning. Mission: At sikre at

Læs mere

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte elever med ordblindevanskeligheder.

Læs mere

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte elever med ordblindevanskeligheder.

Læs mere

Tejbjergs testbatteri. Testmateriale til identifikation af elevens læsefærdigheder/læsevanskeligheder.

Tejbjergs testbatteri. Testmateriale til identifikation af elevens læsefærdigheder/læsevanskeligheder. Tejbjergs testbatteri Testmateriale til identifikation af elevens læsefærdigheder/læsevanskeligheder. 12-04-2010 Indholdsfortegnelse Tejbjergskolen -praksis i forhold til undervisning, planlægning og tilrettelæggelse

Læs mere

Handleplan for læsning; mellemtrin. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; mellemtrin. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

DYSLEKSI - alles ansvar

DYSLEKSI - alles ansvar DYSLEKSI - alles ansvar Strategi og handleplan for ordblinde børn i Frederikshavn Kommune Forvaltning og forældre 1 Indhold Dysleksi alles ansvar... 3 Hvad er skriftsproglige vanskeligheder?... 3 Hvad

Læs mere

Handleplan for. læsning. Skovboskolen

Handleplan for. læsning. Skovboskolen Handleplan for læsning på Skovboskolen - 1 Handleplan for læsning på Skovboskolen 09/10 1. Indledning 1.1. Mål Målet med denne læseplan for Skovboskolen er, at: Sætte fokus på læsning og læseniveauet på

Læs mere

Notat for arbejdet med den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklassen I Faaborg- Midtfyn Kommune Revideret maj 2014

Notat for arbejdet med den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklassen I Faaborg- Midtfyn Kommune Revideret maj 2014 Notat for arbejdet med den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklassen I Faaborg- Midtfyn Kommune Revideret maj 2014 Lovgrundlag Den 31.marts 2009 blev der med bekendtgørelse nr. 260 om undervisning

Læs mere

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Klassetrin Hvilke(n) test? Obligatoriske gruppeprøver og andre test, der kan vise tegn på sprog-

Læs mere

Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0

Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0 Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0 Nedenstående strategi skal anvendes på Langholt skole i forbindelse med elever, der udviser tegn på ordblinde problematikker

Læs mere

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Temahæfte Inklusion Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring I Egedal Kommune inkluderes elever med læse- og skrivevanskeligheder i almenundervisningen. I Egedal Kommune

Læs mere

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 1 Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre,

Læs mere

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Notat Vedrørende: Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnavn: Ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnummer: 17.01.10-P00-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Formål Set i lyset af en national indsats for ordblinde i Danmark, så har Egedal Kommune over de seneste to år iværksat

Læs mere

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Definition Hvad er ordblindhed Markante vanskeligheder med udnyttelse af skriftens lydprincip, dvs. langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger

Læs mere

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning Ressourcecenteret hvem er vi? Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter er et fagligt team og forum bestående af skolens afdelings og ressourcecenterleder, specialundervisningslærere, dansk som andetsprogslærere,

Læs mere

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 1. maj 2017 Sagsbehandler Ulla Visbech Notat Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold

Læs mere

Handleplan for læsning. Skals Skole

Handleplan for læsning. Skals Skole Handleplan for læsning Skals Skole Indhold Mål for læsning på Skals Skole... 3 Overlevering fra dagtilbud til 0. klasse... 3 0. klasse...3 Aktiviteter... 4 Overlevering fra 0. klasse til 1. klasse... 4

Læs mere

Lolland Kommunes læsestrategi

Lolland Kommunes læsestrategi Lolland Kommunes læsestrategi Indledning Lolland Kommunes læsestrategi er en del af kommunens børne- og ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Det politiske fokus på læsning

Læs mere

Ina Borstrøm Dorthe Klint Petersen. Læseevaluering. på begyndertrinnet

Ina Borstrøm Dorthe Klint Petersen. Læseevaluering. på begyndertrinnet Ina Borstrøm Dorthe Klint Petersen Læseevaluering på begyndertrinnet Indhold Indledning........................................................ 4 Hvordan skal læseevalueringsen gennemføres?.....................

Læs mere

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015 Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015 Samarbejde om udvikling Ordblindetesten Undervisningsministeriet har udviklet Ordblindetesten i samarbejde med Center

Læs mere

Inklusion af elever i læsevanskeligheder

Inklusion af elever i læsevanskeligheder Inklusion af elever i læsevanskeligheder Indhold Inklusion af elever i læsevanskeligheder.... 3 Hvad er læsevanskeligheder?... 4 Undervisning af elever i læsevanskeligheder.... 9 At skabe sammenhæng....

Læs mere

Computerstøttet undervisning på 3. årgang.

Computerstøttet undervisning på 3. årgang. Marts 2006 PROJEKTBESKRIVELSE Computerstøttet undervisning på 3. årgang. Projektets mål. Målet er at udvikle praksisformer, som inddrager it til støtte for ALLE elevers læse- og skriveudvikling. Målet

Læs mere

Fakta om Ordblindetesten:

Fakta om Ordblindetesten: SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 5. juli 2019 Notat Følgende notat har til hensigt at præsentere Ballerup Kommunes progressionen i sprog og skriftsprogsindsatsen på 0-16 års området, særligt i forhold

Læs mere

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015 Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015 Samarbejde om udvikling Ordblindetesten Undervisningsministeriet har udviklet Ordblindetesten i samarbejde med Center

Læs mere

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Hvilke tiltag har været sat i værk omkring Knæk Kurven

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Hvilke tiltag har været sat i værk omkring Knæk Kurven Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Strategi for udredning og indsats for elever i ordblindevanskeligheder i Ballerup Kommune. August 2019

Strategi for udredning og indsats for elever i ordblindevanskeligheder i Ballerup Kommune. August 2019 Strategi for udredning og indsats for elever i ordblindevanskeligheder i Ballerup Kommune August 2019 1 Indhold Indledning 3 Fakta om skolens forpligtelser i forhold til afdækning af ordblindhed 4 Forslag

Læs mere

Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse

Læs mere

Læsehandleplan for Bøgeskovskolen:

Læsehandleplan for Bøgeskovskolen: Læsehandleplan for Bøgeskovskolen: Mål At alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Når børn begynder i skolen,

Læs mere

Et tilbud til ordblinde elever

Et tilbud til ordblinde elever Et tilbud til ordblinde elever Eleven kan få tilbud om kursus i et af kommunens to mobile kompetencecentre, hvis: forældre og lærere skønner, at eleven er motiveret og parat til at arbejde målrettet med

Læs mere

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 4.-6. klasse 2014-2015.

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 4.-6. klasse 2014-2015. Kendetegn Læser meget langsomt og upræcist i alle fag med tekster. Kan afkode men bruger alle kognitive resurser herpå og opnår dermed dårlig forståelse af tekster. Vanskeligheder med at stave. Vanskeligheder

Læs mere

Læseplan for sprog og læsning

Læseplan for sprog og læsning Læseplan for sprog og læsning OPSUMMERING AF SAMLET LÆSEPLAN i Ishøj Kommune DEL 1 Ishøj Kommune 1 1. INDLEDNING Ishøj Kommune sætter med Succes for alle også et særligt fokus på børns sproglige udvikling

Læs mere

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse Revideret udgave september 2017 Indsatser for arbejdet med ordblinde elever 0.-9. klasse Guide udarbejdet af Marianne Glarborg Ellingsen, Læsekonsulent i samarbejde med Nota Revideret udgave september

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed FORORD Skoleforvaltningen indfører en ny systematik i forhold til identifikation af ordblindhed. I tilfælde af ordblindhed identificeret

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 1.klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 1.klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring Handleplan for læsning; indskoling, 1.klasse - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E -

Læs mere

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD evaluering, test og tiltag i skolen Forord: Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i

Læs mere

Jeg fatter ikke en brik!

Jeg fatter ikke en brik! Jeg fatter ikke en brik! Differentiering af læseundervisningen i folkeskolens ældste klasser Elisabeth Arnbak Center for grundskoleforskning DPU, Århus Universitet Dagens emner 1. Centrale komponenter

Læs mere

Forord til skoleområdet Mellemtrin Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring

Forord til skoleområdet Mellemtrin Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet Mellemtrin Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet; mellemtrin På mellemtrinnet skifter fokus fra at lære at læse til fokus

Læs mere

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse Indsatser for arbejdet med ordblinde elever 0.-9. klasse Guide udarbejdet af Marianne Glarborg Ellingsen, Læsekonsulent i samarbejde med Nota Hvordan forstås ordblindhed? Nogle elever viser store vanskeligheder

Læs mere

Tabelrapport. Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse

Tabelrapport. Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse Tabelrapport Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz Grafisk

Læs mere

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i Skanderborg

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Kursustilbuddet i vognene er rettet mod elever på mellemtrinnet, primært elever fra 4. klasse.

Kursustilbuddet i vognene er rettet mod elever på mellemtrinnet, primært elever fra 4. klasse. Et tilbud til ordblinde elever Eleven kan få tilbud om kursus i et af kommunens to mobile kompetencecentre, hvis: Forældre og lærere skønner, at eleven er motiveret og parat til at arbejde målrettet med

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed FORORD Skoleforvaltningen indfører en ny systematik i forhold til identifikation af ordblindhed. I tilfælde af ordblindhed identificeret

Læs mere

Slotsskolens handleplan for læsning 2010/11 WEBUDGAVE SLOTSSKOLEN

Slotsskolens handleplan for læsning 2010/11 WEBUDGAVE SLOTSSKOLEN Slotsskolens handleplan for læsning 2010/11 SLOTSSKOLEN Indhold Forord...3 Fælles indsatsområder...5 Fælles indsatsområde 1: Udvikling af børnenes læselyst...5 Fælles indsatsområde 2: Kurser og efteruddannelse...6

Læs mere

Sprogindsats for Småbørnsområdet

Sprogindsats for Småbørnsområdet Sprogindsats for Småbørnsområdet Indledning Det er fundamentalt for et barns personlige og sociale udvikling, at barnet er i stand til at bruge sproget til at kommunikere med og dermed give udtryk for

Læs mere

Strukturplan for STC-undervisningen på Hastrupskolen Tidlig indsats

Strukturplan for STC-undervisningen på Hastrupskolen Tidlig indsats Indholdsfortegnelse: Formål side 2 Vision side 2 0. klasse side 2 - mål side 3 - Sprogloppen side 3 - metode side 3 - materialer side 4 - test side 4 1. klasse side 4 - mål side 4 - metode side 5 - materiale

Læs mere

Bilag. Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune

Bilag. Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Bilag Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Bilag 1 Læsetest oversigt: Klassetrin test tidspunkt 0. kl. Sprogvurderings materialet fra Socialstyrelsen august/september 1.kl. OS 64 Resultatet

Læs mere

Hvorfor en ny reform. Ny Folkeskolereform. Hvorfor en ny reform. En mindsetændring 01-11-2013. Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Hvorfor en ny reform. Ny Folkeskolereform. Hvorfor en ny reform. En mindsetændring 01-11-2013. Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor en ny reform Ny Folkeskolereform Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Vi har en god folkeskole, men den skal være bedre på flere områder vejen til en hel ny version af Parkskolen

Læs mere

Gadstrup Skoles læsehandleplan

Gadstrup Skoles læsehandleplan Gadstrup Skoles læsehandleplan Indledning Gadstrup Skoles læsehandleplan er udarbejdet på baggrund af Roskilde Kommunes Læsehandleplan 2016-2020. Handleplanen beskriver skolens nuværende og kommende indsats

Læs mere

Handleplan med indsatser for arbejdet med ordblinde elever på Hanssted Skole

Handleplan med indsatser for arbejdet med ordblinde elever på Hanssted Skole Skole: Hanssted Skole, Rødbyvej 2, 2500 Valby Periode: 2018-2019 Hvordan forstår vi ordblindhed? Nogle elever viser så store vanskeligheder med at lære at læse, fordi de bliver ved med at have svært ved

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune

Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre, at

Læs mere

Kompetencecenter på Sebber Skole

Kompetencecenter på Sebber Skole Kompetencecenter på Sebber Skole Skoleår 2011-2012 Mål Skolens kompetencecenter tilrettelægger den specialpædagogiske indsats og giver sparring til lærere og pædagoger med henblik på at udvikle kompetencer

Læs mere

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle. 8410 Rønde Telefon: 25200700

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle. 8410 Rønde Telefon: 25200700 Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle. 8410 Rønde Telefon: 25200700 Skoleleder: Michael Kjær. Hjemmeside: www.ugelboellefriskole.dk Email:info@ugelboellefriskole.dk CVR.nr. 32819087

Læs mere

Undervisningstilbud til elever i store læsevanskeligheder Udkast

Undervisningstilbud til elever i store læsevanskeligheder Udkast Placering Tingagerskolen har to mulige lokaler. Tilbudet placeres i første omgang på Tingagerskolen/ Ikke stedmæssigt forankret, opstart med beliggenhed på Tingagerskolen, men med mulighed for placering

Læs mere

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018 Handleplan for læsning Mål 1 Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Skolens handleplan for læsning Mønsted

Læs mere

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE December 2012 På Sankt Birgitta Skole er læsning et indsatsområde. I indskolingen har vi særligt fokus på den tidlige indsats. Allerede i 0. klasse har vi fokus

Læs mere

Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Maj Maj Maj. Okt./nov. Okt./nov. Nov. Marts/april. April/maj. Sep./efterår. Okt.-dec.

Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Maj Maj Maj. Okt./nov. Okt./nov. Nov. Marts/april. April/maj. Sep./efterår. Okt.-dec. Literacy Literacy er en forståelsesramme og en indfaldsvinkel til læsning. Med literacytænkningen ses skriftsprogstilegnelsen som en socialiseringsproces, der sker i samspil med politiske, sociale, kulturelle

Læs mere

Brug af IT for elever i sprog-, læse- og skrivevanskeligheder.. 30

Brug af IT for elever i sprog-, læse- og skrivevanskeligheder.. 30 Handleplan Skovbyskolen Overordnet målsætning for læseområdet 2 Delmål... 2 Mål, indsats og evaluering for de enkelte årgange... 3 Rødt hold... 3 Grønt hold 5 Blåt hold 7 3.klasse 9 4.klasse.. 11 5.klasse..

Læs mere

Risbjergskolen læsehandleplan

Risbjergskolen læsehandleplan Risbjergskolen læsehandleplan Læsning på Risbjergskolen På Risbjergskolen tilstræber vi at tilrettelægge læseundervisningen ud fra nedenstående læsemodel. Ehris interaktive læsemodel Modellen indeholder

Læs mere

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning)

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 L 103 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Januar 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med

Læs mere

Ordblindhed. Tidlig indsats. Uddannelse. Undervisning. etlivsomordblind.dk. Dansk. Ordblindetest. Alfabet. Støtte. ABC Ordblind.

Ordblindhed. Tidlig indsats. Uddannelse. Undervisning. etlivsomordblind.dk. Dansk. Ordblindetest. Alfabet. Støtte. ABC Ordblind. Uddannelse Ordblindhed - Information om ordblinde-undervisning på Sølystskolen Støtte Undervisning Tidlig indsats Alfabet etlivsomordblind.dk Sølystskolen Dysleksi ABC Ordblind Ordblindetest Dansk Sølystskolen

Læs mere

Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole

Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole Læseboost i børnehaveklassen! Formålet med at give vores elever et læseboost, når de begynder i børnehaveklassen er, at udviklingen i

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

Hedensted kommunes ordblindeprocedure

Hedensted kommunes ordblindeprocedure Hedensted kommunes ordblindeprocedure Ordblindeforeningen den 21. maj 2016 Anette Høj Madsen, Læsekonsulent 1 Fakta Elever: Ca. 5810 21 folkeskoler 13 fødeskoler (0.-6. kl.) 1 skole (7.-9. kl.) 5 frie

Læs mere

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Hjælp - mit barn kan ikke læse! Der kan være fl ere grunde til, at et barn har svært ved at læse, fx: Barnet kan være senere udviklet end de fl este andre

Læs mere

Ressourcecenter for inklusion af uopmærksomme og impulsive børn 8. november 2010

Ressourcecenter for inklusion af uopmærksomme og impulsive børn 8. november 2010 Vision: Ud fra en overordnet målsætning om at styrke inklusion af børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser, ADHD og lettere autisme tilstande, går Ishøj og Vallensbæk Kommune sammen om at etablere et

Læs mere

Samtaler i dagplejen/vuggestuen Ved barnets 2V års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale.

Samtaler i dagplejen/vuggestuen Ved barnets 2V års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale. Sammenhængskraft mellem dagpleje eller vuggestue og børnehave i overgangen Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen vil der være mulighed for KAN opgaver til inspiration og som aftales lokalt. Samtaler

Læs mere

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring. Skoleområdet. Mellemtrin

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring. Skoleområdet. Mellemtrin Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Skoleområdet Mellemtrin På mellemtrinnet skifter fokus fra at lære at læse til fokus på at læse for at lære; læsning styrkes i og

Læs mere

Ordblindhed og vanskeligheder med sprogforståelse. Sommeruni 2015 Trine Nobelius, lektor Professionshøjskolen UCC

Ordblindhed og vanskeligheder med sprogforståelse. Sommeruni 2015 Trine Nobelius, lektor Professionshøjskolen UCC Ordblindhed og vanskeligheder med sprogforståelse Sommeruni 2015 Trine Nobelius, lektor Professionshøjskolen UCC Færdigheder i læsning (Scarborough, 2001; Elbro, 2014) Sprogforståelse Aktive mentale modeller

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 Kvalitetsrapport 2008/2009 Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Kapitel 1. Resumé med konklusioner. Side 4. Kapitel 2. Tal og tabeller Side 5. Kapitel 3 Fagligt niveau

Læs mere

Hillerødsholmskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi

Hillerødsholmskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi Hillerødsholmskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi Indhold Baggrund for vejledningen side 2 Det mener vi, når vi taler om ordblindhed side 2 Tegn på ordblindhed, man skal være opmærksom på side 2

Læs mere

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder Baggrund Børn, som i dag begynder i dagtilbud og skoler,

Læs mere

Ordblindhed i grundskolen. Et inspirationsmateriale

Ordblindhed i grundskolen. Et inspirationsmateriale Ordblindhed i grundskolen Et inspirationsmateriale Ordblindhed i grundskolen Et inspirationsmateriale Forfattere: Birgit Dilling Jandorf og Inga Thorup Thomsen Redaktion: Center for Udgående Kvalitetsarbejde,

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Hvad sker der (egentlig)

Hvad sker der (egentlig) Hvad sker der (egentlig) inden for læseforskningsfeltet? FVU og ordblindekonference Odense, 27. november 2014 ina@borstroem.dk Nyeste læseforskningsprojekter Afdækning og afgrænsning af ordblindhed Afkodningsstrategier

Læs mere

De gode overgange Dagpleje/vuggestue - børnehave

De gode overgange Dagpleje/vuggestue - børnehave SKAL OPGAVE: Samtaler i dagpleje/vuggestue. Ved 2½ års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale. Formål: At få afklaret om der er områder hvor der skal være særlig fokus frem mod starten i børnehaven.

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere