ANKENÆVNETS AFGØRELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANKENÆVNETS AFGØRELSE"

Transkript

1 ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL Klager: Indklaget energiselskab: 2800 Lyngby HNG I/S (Hovedstadsregionens Naturgas) Gladsaxe Ringvej Søborg CVR Nyropsgade København V Tlf Fax CVR-nr Klageemne: Erstatning Mangelfuld kontrol af om skorstensaftræk til naturgasfyr var korrekt monteret. Nævnets sagkyndige: Ankenævnets sammensætning Konsulent Bernt Hansen Bernstorffsvej Hellerup Poul Gorm Nielsen (formand) Niels-Ole Bjerregaard (Forbrugerrådet) Sonny Kristoffersen (Forbrugerrådet) Bente Steinø (DONG) René Voss (Naturgas Fyn)

2 2 4/ SAGSFREMSTILLING Synsarbejdet udført: Den 22. december Påklaget beløb: Intet. Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 24. juni Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: Første gang 30. juni 2003, fastholdt 24. og 28. januar Klageformular modtaget i Ankenævnet: 18. februar Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 3. februar KLAGENS INDHOLD OG FORLØB Sidst i december 1994 fik klageren installeret et naturgasfyr af et VVSfirma, der var godkendt af indklagede. Dette firma gik efterfølgende i betalingsstandsning og er ophørt. Skorstensaftrækket er udført med dobbelt skorsten med et rør til naturgasfyret og et rør til en pejs. Den 22. december 1994 foretog indklagede det lovpligtige syn af naturgasinstallationen i henhold til de gældende regler. I det første driftsår var der ingen problemer. Derefter gik naturgasfyret i stå hvert år sidst på fyringssæsonen. Ingen af de tilkaldte montører kunne oplyse klageren om, hvad der var problemet. Først ved et montørbesøg i oktober 2002 oplyste VVS-montøren, at årsagen til den dårlige forbrænding skyldtes, at når der var ild i pejsen, blev noget af denne røg suget ned i naturgasfyret. Montøren anbefalede at få foretaget et sikkerhedseftersyn udført af indklagede. I juni efter endnu en rensning i april - blev der foretaget et hovedeftersyn. Her fik klageren oplyst, at den oprindelige montør fra starten havde ført både ind- og udsugning helt til tops i skorstenen. Rørene i skorstenen burde derfor skiftes. Klageren fik information om to muligheder til at afhjælpe problemet. Den ene mulighed var at bore et hul nede på siden af skorstenen og ind i yderrøret (indsugningen). En tilkaldt håndværker borede et hul i skorstenen, men turde ikke bore i indsugningen pga. den tætte afstand til aftrækket fra fyret.

3 3 4/ Den anden mulighed var at brække hul i skorstenen oppe og nede og tage det forkert monterede rør ud, montere det nye rigtigt - på den måde at indsugningsrøret kun lige føres ind i skorstenen, og det samme i toppen. På denne måde ville skorstenen også altid være tør, og klageren kunne hermed også benytte det i skorstenen boret hul, og problemet ville være løst. Klageren krævede i brev af 24. juni 2003, at indklagede skulle erstatte omkostningerne ved at bringe skorstensaftrækket i brugelig stand. I brev af 30. juni 2003 afviste indklagede at yde erstatning med den begrundelse, at det ved godkendelsen af installationen ikke havde været muligt at opdage fejlmonteringen af aftrækket, da det var ført op gennem skorstenen. Endvidere henviste indklagede til, at ansvaret efter lovgivningen var placeret hos den montør, der har udført installationen, også selv om indklagede som gasleverandør har synet og godkendt installationen. Klageren foretog herefter ikke yderligere i relation til erstatningskravet. I de følgende år var der fortsat problemer med driften af naturgasfyret. Efter den seneste storm i januar 2005 ville naturgasfyret ikke køre. En tilkaldt montør forsøgte flere ting uden resultat. Efter yderligere rensning lev det konstateret, at aftræksrøret var gennemtæret, og at dette var sket som følge af fejlmonteringen. Problemet ville kun kunne løses effektivt ved montering af nyt aftræksrør. I brev af 24. januar 2005 til indklagede krævede klageren på ny, at indklagede skulle betale omkostningerne ved montering af nyt aftræksrør. I brev af 24. januar 2005 afviste indklagede på ny kravet med den yderligere tilføjelse, at aftrækssystemet oftest ikke er tilgængeligt for kontrol, hvorfor man ikke umiddelbart vil kunne opdage fejlmonteringer. Klageren fastholdt sit krav om erstatning i brev af 26. januar 2005, og indklagede afviste kravet endeligt i brev af 28. januar PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER Klagerens krav: Omkostningsfri ændring af den fejlbehæftede installation af aftrækket. Klagerens begrundelse: Indklagede forsømte, inden der blev givet ibrugtagningsattest til det nyinstallerede naturgasfyr, at undersøge hvorledes skorstenen var konstrueret. Efter klageren opfattelse burde indklagede have konstateret fejlmontering i forbindelse med syningen, ligesom indklagede

4 4 4/ hos den installatøren burde have indhentet oplysning om aftrækket, når det ikke var synligt. Indklagedes standpunkt til klagerens krav: Afvisning. Indklagedes begrundelse: Indklagede har oplyst, at naturgasinstallationen blev synet og godkendt den 22. december 1994, og at der ingen bemærkninger var til installationen. Indklagede har endvidere oplyst, at man ved det specielle syn fandt det nødvendigt at anvise, at der bliver monteret en rist på siden af skorstenen. Årsagen hertil er, at forbrændingsprodukterne fra kundens brændeovn bliver suget ned i gasfyret. Dette har forårsaget, at varmeveksleren på gasinstallationen er blevet ødelagt. Indklagede har også anført, at man ikke er pligtig til at kontrollere anden varmekilde hos kunden, når man syner gasinstallationen. Dog skal det kontrolleres, om aftrækket deles med den anden varmekilde. Er skorstenen forsynet med dobbeltløb, skal man ikke kontrollere den anden varmekildes aftræksforhold. Ligeledes er man ikke er pligtig til at besigtige skorstenspiben, hvorfor indklagede ved synet ikke havde været oppe på kundens tag. Derudover har indklagede henvist til, at det er Sikkerhedsstyrelsen, der varetager kontrol og tilsyn med gasinstallationer, jf. kapitel 6 i lov nr. 988 af 8/12/2003 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger. Sikkerhedsstyrelsen har bemyndiget indklagede til at varetage dette tilsyn med gasinstallationer i indklagedes distributionsområde. Formålet med tilsynet og kontrollen er, at overvåge den sikkerhedstekniske tilstand ved installationerne. Indklagede har henvist til, at det fremgår af afsnit A-2 punkt i Gasreglementet, som er udstedt i henhold til 15 lov nr. 988 af 8/12/2003 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, at: Ved færdigmelding af et fuldført installationsarbejde har VVSinstallatøren ansvaret for, at den samlede gasinstallation er tæt, og for, at det udførte installationsarbejde samt den del af den øvrige installation, der er visuelt tilgængelig, er i overensstemmelse med bestemmelserne i Gasreglementet. Indklagede afviser, at det havde været muligt at opdage en evt. fejlmontering af aftrækket, da denne del ikke var visuelt tilgængelig ved tilsynet af installationsarbejdet. Det fremgår endvidere af afsnit A-2 punkt , at:

5 5 4/ VVS-installatøren har det fulde ansvar for det udførte arbejde. VVSinstallatøren fritages ikke for nogen del af sit ansvar, selv om gasleverandøren måtte have godkendt et anlæg. Indklagede har afvist, at ansvaret for det udførte arbejde kan overføres til indklagede, selvom selskabet har synet og godkendt installationen, jf. Gasreglementets bestemmelser herom. Dette ansvar ligger alene hos VVSinstallatøren. Endelig har indklagede afvist, at selskabet er erstatningsansvarligt i henhold til dansk rets almindelige bestemmelser om erstatning, idet indklagede ikke er erstatningsansvarlig for selvstændigt virkende tredjemands arbejde. Afslutningsvis har indklagede oplyst, at i henhold til aftale med Sikkerhedsstyrelsen vil fremtidens syn og kontrol af gasinstallationer alene blive udført som en stikprøvekontrol. Dette vil betyde, at mange naturgasinstallationer ikke vil blive synet og kontrolleret. SEKRETARIATETS BEHANDLING Sikkerhedsstyrelsen har til ankenævnet oplyst: Lovbekendtgørelse nr. 988 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger regulerer sikkerheden ved forbrugerinstallationer ved bl.a.: At foreskrive, at kun autoriserede vvs-installatører må udføre og servicere gasinstallationer efter regler og forskrifter udstedt i medfør af loven ( 4, stk. 1) At give hjemmel til udstedelse af tekniske forskrifter for gasinstallationer og gasmateriel ( 15, stk. 1) At fastsætte, at gasselskaber skal føre tilsyn med gasinstallationer og i øvrigt deltage i det gastekniske sikkerhedsarbejde ( 23) De autoriserede vvs-installatører har således, i medfør af loven, det fulde ansvar for udførelse og servicering af gasinstallationer. Gasleverandørers tilsyn med installationer har alene til formål at sikre installationens forsvarlige tilstand ved et 3. partstilsyn. Dette tilsyn er ikke ansvarspådragende i tilfælde af senere konstaterede fejl ved installationen, men gasleverandøren har alene pligt til ved konstaterede fejl ved installationen at sikre sig, at disse fejl bliver rettet af den autoriserede vvs-installatør. Ovennævnte er præciseret i pkt og i det udformede Gasreglement, afsnit A. Såvidt Sikkerhedsstyrelsen er orienteret, er der intet i den konkrete sag, der kunne tale for, at [indklagede] i anden egenskab skulle have rådgivet kunden om udførelsen af naturgasinstallationen.

6 6 4/ Ankenævnets sekretariat har herefter anmodet den sagkyndige om at foretage en sagkyndig besigtigelse og udarbejde en rapport, der skulle indeholde en besvarelse af følgende spørgsmål: Spørgsmål 1: Kan det konstateres, at a) aftrækket fra pejsen ikke fungerer tilfredsstillende, når vinden er i vest, og der er ild i pejsen, og b) der under disse forhold ved brug af pejsen sker en tilsodning af gasfyret, hvilket medfører driftsstop. Der ønskes en beskrivelse af det konstaterede. Spørgsmål 2: Hvis spørgsmål 1 besvares bekræftende, må det konstaterede da antages at skyldes: a) En eventuel uhensigtsmæssig konstruktion af aftræksrørene i skorstenen. b) Eventuelle forsøg på afhjælpninger/reparationer? c) Almindelige driftspåvirkninger? d) Forhold fra klagers side, fx uhensigtsmæssig driftspåvirkninger eller vedligeholdelse, forkert behandling, forkert brug af funktioner eller lignende? e) Andet, da hvilket? Spørgsmål 3: Er monteringen af aftræksrørene i skorsten sket i overensstemmelse med forskrifterne i Gasreglementets afsnit A. Hvis dette ikke er tilfældet, bedes følgende besvaret: a) Vil den fejlagtige montering umiddelbart kunne konstateres ved det eftersyn, som gasselskabet er forpligtet til at foretage, jf. 23 i Lov nr. 988 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand og afløbsledninger? b) Burde gasselskabet efter den sagkyndiges opfattelse kunne have konstateret fejlen ved eftersynet. Spørgsmål 4: Hvilken betydning har den forkerte montering af rørføringen for gasfyrets og pejsens brugbarhed? Spørgsmål 5: Kan det eventuelt konstaterede udbedres? I bekræftende fald hvordan, og hvor meget vil det i dag koste inklusiv moms? Spørgsmål 6: Kan den sagkyndige skønne, hvor meget det på installationstidspunktet ville have kostet at udbedre den fejlagtige rørføring inkl. moms? Hvis den sagkyndige ikke kan skønne en daværende pris, kan den sagkyndige i stedet skønne et overslag på, hvad meromkostningen er at få ændret rørføringen i dag i forhold til installationstidspunktet?

7 7 4/ Spørgsmål 6: Hvorledes fremtræder i øvrigt naturgasfyrets og aftræksrørsystemets vedligeholdelsestilstand? Spørgsmål 7: Andre oplysninger af betydning for sagen? Den sagkyndige har den 1. november 2005 udarbejdet følgende undersøgelsesrapport:

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0705 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: MBV 7080 Brørup FORSYNING A/S CVR 3091 3558 & TRE-FOR El-Net A/S CVR 2080 6397 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0001 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: 2700 Brønshøj Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / KE Marked A/S (CVR 2550 1861)

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA Klager: Indklaget energiselskab: NN 2700 Brønshøj KE Kunde A/S CVR 2550 2108 v/ DONG Energy A/S CVR 3621 3728 Salg og Distribution Nesa Allé 1 2820 Gentofte

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale Nævnsformand,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /MRO Forbruger: PWC Consult v / Peter Weichel Carlsen Gertrud Rasks Vej 8 9210 Aalborg SØ Indklaget elhandelsselskab: Netselskab: Energileverandør: 1) Energiselskabet

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0025 Ref.: IGL/ Den 25. februar 2005 Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder)

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder) GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM (timeaflæste målersteder) 11. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Målersted og forbrugssted 3. Tilslutning

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 21. december 2010 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3499-618/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 2 3. Rapportgennemgang... 5

Læs mere

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Side 1 af 48 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2

Læs mere