Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering"

Transkript

1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Udgivet den 1. oktober 2012

2 indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner Gyldighedsområde Definitioner Retslige forhold Ansvar Kvalitetskrav Etablering af fjernvarmeforsyning Anmodning om fjernvarme Stikledningen Anmodning om fjernvarme til nybyggeri Anmodning om fjernvarme til eksisterende ejendomme Etablering af stikledning Tilslutningsarrangement Definition Tilslutningsarrangement og principskitser Indbygning i skab Varmemålers placering Kvalitetsniveau og materialekrav Teknikrum og tilgængelige rør Kassering af varmeinstallationer Ejendommens varmeinstallation/interne anlæg Projektering og udførelse Dimensioneringsgrundlag

3 4.3 Vvs-installatør Styring og regulering Varmtvandstilberedningsanlæg Specielle anlæg Alternative energianlæg Interne forsyningsledninger Interne rørledninger og komponenter Fordelingsledninger til lejligheder med direkte kundeforhold Skjulte rør Interne rørledninger i jord Lækageovervågning ved interne forsyningsledninger Isolering Normer Krav til isolering af fjernvarmerør Syn og trykprøvning, el-tilslutning af varmemåler og idriftsættelse Trykprøvning og idriftsættelse Bestilling af syn og trykprøvning Syn og trykprøvning Godkendelse af flere ens opbyggede varmeinstallationer Varmevekslerinstallationer El-tilslutning til varmemåleren Ansvar Plombering

4 7.9 Påfyldning Indregulering af anlæg Instruktion Lækageovervågning Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen Fjernvarmelevering Fremløbstemperatur Afkøling af fjernvarmevandet AffaldVarme Aarhus forpligtigelser Hovedhaner Aftapning af varmeinstallation Driftsforstyrrelser Måling af forbrug Målerudstyr Afregning Afhentning og opsætning af måler Måleudstyrs montering Elforsyning til varmemåler Plombering af målerudstyr Flytning af målerudstyr Fejlvisning på målerudstyr Regulering ved fejlvisning Fjernaflæsning af varmemålere

5 10 Dispensationer Afvigelser Tilsyns- og klagemyndighed mv Overordnet myndighed Klagevejledning Ikrafttrædelse Ikrafttrædelse

6 1 Gyldighedsområde og definitioner 1.1 Gyldighedsområde Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem kunden og AffaldVarme Aarhus, Bautavej 1, 8210 Aarhus V, tlf. nr , mail: CVR nr Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for projektering, planlægning, udførelse og ændring af varmeinstallationer ved forsyning fra AffaldVarme Aarhus ledningsnet samt for drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer. 1.2 Definitioner Kunden betegnes som ejeren/ejere af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, eller lejere med et direkte afregningsforhold til Affald- Varme Aarhus, jf. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering. Til udførelse af arbejde på varmeinstallationer, der skal tilsluttes eller er tilsluttet fjernvarmenettet, skal anvendes et firma med autorisation som vvs-installatør, i det følgende benævnt vvs-installatøren. 1.3 Retslige forhold Det retlige forhold mellem AffaldVarme Aarhus og kunden er foruden disse Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fastlagt i de Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, den underskrevne leveringsaftale samt de til enhver tid gældende takstblade. Aarhus Byråd fastlægger Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering samt AffaldVarme Aarhus takstblad, mens de Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fastsættes af rådmanden for Teknik og Miljø eller AffaldVarme Aarhus i henhold til gældende virksomhedskontrakt mellem Teknik og Miljø og AffaldVarme Aarhus i takt med udviklingen inden for området. 6

7 1.4 Ansvar AffaldVarme Aarhus har ansvaret for stikledninger, hovedhaner og varmemålere, og påtager sig med disse bestemmelser ikke ansvaret for kundens interne varmeinstallation. 1.5 Kvalitetskrav AffaldVarme Aarhus forbeholder sig ret til at kræve ændringer i kundens varmeinstallation, såfremt denne ikke opfylder bestemmelserne eller er af en sådan standard, at den ikke på rimelig måde opfylder sit formål. Ændres installationen ikke efter de angivne bestemmelser, kan Affald Varme Aarhus nægte forsyning af installationen. 7

8 2 Etablering af fjernvarmeforsyning 2.1 Anmodning om fjernvarme Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsendes skriftligt til AffaldVarme Aarhus af ejeren af ejendommen eller en af ejeren bemyndiget person med oplysninger om ejendommens beliggen hed, størrelse (bruttoetageareal som registreret i BBR-registret) samt ejendommens samlede maksimale varmeeffektbehov til opvarmning og til produktion af varmt brugsvand. 2.2 Stikledningen Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelingsledningen til ejendommens hovedhaner, benævnes i det følgende som stikledningen. Af hensyn til varmetab og lækagerisiko skal det tilstræbes, at stikledningen bliver så kort som muligt. 2.3 Anmodning om fjernvarme til nybyggeri Ved tilslutning af nybyggeri er det normalt ejeren af ejendommen eller dennes repræsentant, der fremsender en skriftlig anmodning om fjernvarmeforsyning til AffaldVarme Aarhus. Ved anmodningen fremsendes nødvendige tegninger, såsom situationsplan, grundplan og snittegninger. Det skal tydeligt være angivet på tegningerne, hvor stikledningen ønskes indført, og at kravet til placering af hovedhaner og tilslutningsarrangementet er overholdt. Ejeren har ansvaret for, at der etableres udsparing i sokkel/gulv og/eller eventuel indstøbning af foringsrør efter forudgående aftale med AffaldVarme Aarhus. Til fremføring af kabel for elforsyning til varmemåleren skal der etableres et 16 mm plastrør fra gruppetavlen til varmemåleren, som skal placeres umiddelbart ved hovedhaner. Der gælder særlige bestemmelser for opbygning af stikledning og hovedledning for erhvervs- og etageejendomme, jf. 5 Interne forsyningsledninger. Se endvidere Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. 8

9 2.4 Anmodning om fjernvarme til eksisterende ejendomme Ved tilslutning af eksisterende ejendomme kan en anmodning om tilslutning til fjernvarmeforsyning ske ved personlig eller skriftlig henvendelse til AffaldVarme Aarhus. 2.5 Etablering af stikledning Stikledningen indføres normalt gennem den ydermur i ejendommen, der er nærmest forsyningsledningen. Dimensionering af stikledningen og endelig afgørelse om tilslutningspunkt bestemmes af AffaldVarme Aarhus. Stikledningen skal kunne fremføres uhindret fra skel til teknikrum. Stikledningen og hovedhaner etableres og vedligeholdes af AffaldVarme Aarhus og afsluttes normalt umiddelbart inden for ejendommens ydermur med 2 hovedhaner, som skal placeres lettilgængeligt over færdigt gulv. Se krav på Hvis hovedhanerne placeres andetsteds, skal stikledningen i pex-rør være udskiftelig og lagt i foringsrør. Hvis der er tale om større, stive stikledninger, skal det aftales med AffaldVarme Aarhus. Såfremt ovenstående ikke er tilfældet, kan AffaldVarme Aarhus kassere anlægget, og en tilslutning til fjernvarmeforsyningen kan først etableres, når AffaldVarme Aarhus har godkendt placeringen af stikledning, hovedhaner m.m. 9

10 3 Tilslutningsarrangement 3.1 Definition Tilslutningsarrangementet er den del af det interne anlæg, der installeres efter hovedhaner. Arrangementet omfatter varmemåler og herunder eventuelle komponenter til fjernaflæsning og lækageovervågning samt afspærringsventiler og styringskomponenter f.eks. trykdifferensregulator. Tilslutningsarrangementet udføres af vvs-installatøren for kundens regning. 3.2 Tilslutningsarrangement og principskitser Tilslutningsarrangementet skal udføres enkelt og overskueligt efter de principskitser, der ses på Principskitserne revideres løbende. Det er kundens ansvar at bringe sin varmeinstallation i overensstemmelse hermed ved større ændringer på installationen. Ved større ændringer forstås f.eks. ændringer fra indirekte til direkte varmeanlæg, ændring fra varmtvandsbeholder til veksler, nyt blandearrangement til styring af fremløbstemperaturen for varmeanlæg eller udvidelse af varmeanlæggets størrelse. Afvigelser fra principskitserne vil kun undtagelsesvis accepteres og kun efter skriftlig aftale med AffaldVarme Aarhus indeholdende tegningsdokumentation. Der gøres særligt opmærksom på, at der kræves fri plads på 40 cm foran hovedhaner. Tilslutningsarrangementet skal udføres af en vvs-installatør. Varmemåleren placeres, så den nemt kan aflæses, repareres og udskiftes. AffaldVarme Aarhus leverer sammen med varmemåleren passtykke til montering på returledningen, således at arrangementet er forberedt til lækageovervågning. Elinstallationen udføres i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen. Der henvises i øvrigt til afstandskrav og andre krav til opbygning af fjernvarmeinstallationen i bygningsreglementet. 10

11 3.3 Indbygning i skab Såfremt tilslutningsarrangement/fjernvarmeunit placeres i skab, skal skabet have minimumsmål på dybde 60 cm, bredde 100 cm og højde 100 cm samt en friplads på 40 cm foran hovedhanerne. Se krav på 3.4 Varmemålerens placering Varmemåleren udleveres af AffaldVarme Aarhus. jf. 9.1 Målerudstyr. Varmemåleren monteres altid på fremløbsledningen og placeres, så den er lettilgængelig og letaflæselig. Varmemåleren placeres vandret, med mindre andet er aftalt med AffaldVarme Aarhus. Se krav på Mindre varmemålere, til og med 2,5 m³ placeret uden for units, monteres iht. monteringsvejledningen, der findes på Monteringsvejledningen udleveres ligeledes ved målerudleveringen. Varmemålere fra og med 6 m³ skal altid monteres efter aftale med AffaldVarme Aarhus. Det skal bemærkes, at der er skærpede krav til afstand mellem flowdelen og øvrige komponenter samt bøjninger. Tilslutningsarrangementet udføres af en vvs-installatør på kundens foranledning og bekostning. 3.5 Kvalitetsniveau og materialekrav I afsnit 5.1 Interne rørledninger er beskrevet krav. I afsnit 6.2 Krav til isolering af fjernvarmerør ses krav. Der henvises til gældende lovgivning. Projekteringsgrundlag fremgår af varmenormen DS 469, vandnormen DS439, norm for teknisk isolering DS 452. SBI anvisning 176 Vand som varmebærende medie beskriver detaljeret projektering og udførelse af varmeinstallationer. 11

12 3.6 Teknikrum og tilgængelige rør Rørforbindelsen mellem hovedhaner, varmemåler og afspærringsventiler skal over alt være tilgængelige og synlige. Hovedhaner, varmemåler og afspærringsventiler skal anbringes i samme rum. Med tilgængelighed menes, at der skal kunne arbejdes på installationen. For installationer, som er placeret i skakte, gælder, at lågen, som giver adgang til skakten, skal være minimum 60 x 100 cm. Krav til friplads i skakte er de samme som ved øvrige installationer, jf. 3.2 Tilslutningsarrangement og principskitser. 3.7 Kassering af varmeinstallationer Såfremt en varmeinstallation ikke overholder krav til opbygning og drift, som det fremgår af nærværende Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering, kan fjernvarmeforsyningen blive afbrudt og plomberet ved hovedhanerne. Fjernvarmeforsyning til ejendommen kan da først genoprettes, når fejl og mangler er udbedret. Omkostninger i forbindelse med udbedring af fejl og mangler er AffaldVarme Aarhus uvedkommende. Såfremt der ikke kan opnås enighed mellem kunde/vvs-installatøren og AffaldVarme Aarhus repræsentant, fremsender AffaldVarme Aarhus en meddelelse til kunden med oplysning om De registrerede fejl og mangler De sikkerhedsmæssige konsekvenser ved de registrerede fejl og mangler De økonomiske konsekvenser ved de registrerede fejl og mangler At fjernvarmeforsyningen først kan genoptages, når fejl og mangler er udbedret. Ved gentagne behov for omsyn af samme nytilslutning, kan AffaldVarme Aarhus fremsende krav om betaling for ekstra omsyn til kunden/bygherre og 12

13 eller vvs-installatør. Gældende gebyr fremgår af Såfremt fejl og mangler ikke bliver udbedret, kan der kun opretholdes fjernvarmeforsyning til ejendommen, såfremt ejeren er indforstået med at påtage sig de økonomiske og sikkerhedsmæssige risici ved, at fjernvarmeinstallationen ikke er tilgængelig. En sådan aftale skal tinglyses på ejendommen. Det vil sige, at aftalen skal omfatte, at ejeren afholder eventuelle ekstra omkostninger, som AffaldVarme Aarhus pådrages ved en fremtidig udskiftning af stikledning og/eller hovedhaner, eller hvis hovedhaner ikke kan lukkes f.eks. i forbindelse med lækager i ejendommens interne installation. 13

14 4 Ejendommens varmeinstallation / interne anlæg 4.1 Projektering og udførelse Enhver varmeinstallation, der tilsluttes fjernvarmenettet, skal projekteres og udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, normer, forskrifter og standarder samt de krav, der er indeholdt i AffaldVarme Aarhus Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering og nærværende Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Er en installation ikke projekteret og udført i overensstemmelse med ovenstående, kan AffaldVarme Aarhus kræve installationen ændret. Sker ændringerne ikke, kan AffaldVarme Aarhus, hvis der er sikkerhedsmæssige grunde hertil, afbryde forsyningen til installationen. AffaldVarme Aarhus kan ændre driftsforholdene. Krav til kundens installerede komponenter vedr. tryk og temperatur er AffaldVarme Aarhus uvedkommende. 4.2 Dimensioneringsgrundlag Varmeinstallationer skal dimensioneres i overensstemmelse med det til enhver tid gældende bygningsreglement. Som dimensioneringsgrundlag for direkte anlæg skal varmeinstallationer dimensioneres efter 60/30 C ved -12 C udetemperatur. Ved indirekte anlæg skal veksleren til varmeinstallationen dimensioneres efter 60/30 C på primærsiden og 55/25 C på sekundærsiden. Veksleren skal være isoleret efter kl. 1 ifølge DS 452. Anlæg til produktion af varmt brugsvand (vekslere og beholdere) skal dimensioneres efter 55/20 C. Liste over godkendte units og beholdere findes på 14

15 Kravene gælder for Nybyggeri eller tilbygninger, som tilsluttes fjernvarme. Konverteringskunder (overgang fra anden varmekilde f.eks. oliefyr til fjernvarme). Eksisterende kunder, som udskifter eller ændrer på tilslutningsarrangement eller anlæg for produktion af varmt brugsvand. Ved dimensionering af større anlæg til produktion af varmt vand gælder samme krav. AffaldVarme Aarhus kontaktes i tvivlstilfælde. 15

16 4.3 Autoriseret VVS-installatør Til enhver udførelse af arbejder på ejendommens varmeinstallation skal anvendes firmaer med autorisation som vvs-installatør. Firmaet bør endvidere være tilsluttet Fjernvarmebranchens registreringsordning for servicemontører (FjR-ordningen). AffaldVarme Aarhus indgår løbende samarbejdsaftaler med vvs-firmaer, som er tilmeldt FjR-ordningen. På findes en ajourført liste over de vvs-firmaer, som AffaldVarme Aarhus har samarbejdsaftaler med. 4.4 Styring og regulering Alle varmeinstallationer skal opbygges og indreguleres til en vandstrøm, der sikrer bedst mulig afkøling af fjernvarmevandet og den lavest mulige returtemperatur. Det gælder også anlæg til varmt brugsvand. Alle varmekredse til radiatorer, gulvvarmeslanger vekslere, beholdere mv. skal være udstyret med mængdebegrænser og trykdifferensregulator. På indirekte anlæg skal der være trykdifferensregulator over temperaturregulatoren på varmeveksleren. Trykdifferensregulatoren må placeres over varmeveksleren. Alternativt kan monteres en dynamisk mængderegulerende ventil. AffaldVarme Aarhus skal spørges i tvivlstilfælde, jf. bygningsreglementet skal der altid anvendes pumper, som er A-mærkede eller energimæssigt tilsvarende, hvor mærkningsordning ikke eksisterer. 4.5 Varmt brugsvand For mindre byggeri gælder, at gennemstrømningsvandvarmere/brugsvandsvekslere med trykstyring skal være monteret med termostatisk omløb. For større byggerier f.eks. institutioner, skoler, kontorer, forretnings- og boligkomplekser samt fabrikker skal anlæg til produktion af varmt brugsvand dimensioneres således, at en jævn belastning af fjernvarmenettet opnås. Se endvidere 4.2 Dimensioneringsgrundlag. Øvrige krav til bestykning og placering af komponenter fremgår af 16

17 I nye udstykninger m.fl. kan AffaldVarme Aarhus stille særlige krav til anlæg til produktion af varmt vand. 4.6 Specielle varmeanlæg Tilslutning af specielle anlæg f.eks. svømmebade, spabade, procesvarmeanlæg, gartnerier og virksomheder med et meget stort behov for varmt brugsvand og/eller stort ventilationsbehov skal i hvert enkelt tilfælde aftales nærmere med AffaldVarme Aarhus af hensyn til dimensionering af stikledning, varmemåler og styring. Ved tilslutning af etageejendomme, hvor trykforøgning kan blive nødvendig, aftales dette nærmere med AffaldVarme Aarhus, jf Fordelingsledninger til lejligheder med direkte kundeforhold 4.7 Alternative energianlæg Ved installation af alternative energianlæg, som tilsluttes ejendommens varmeinstallation, kræves en varmeveksler indskudt mellem fjernvarmeinstallationen og det alternative energianlæg. Projekter af en sådan karakter skal altid forelægges AffaldVarme Aarhus. 17

18 5 Interne forsyningsledninger 5.1 Interne rørledninger og komponenter Varmeanlæg herunder interne rørledninger skal udføres i overensstemmelse med Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium (DS 469, inkl. tillæg). Komponenter på kundens varmeinstallation skal kunne tåle en temperatur på op til 90 C. Varmerørene skal have en mekanisk styrke og holdbarhed, som tilgodeser de maksimalt forekommende tryk og temperaturer. Ved anvendelse af stålrør gælder kravene i Dansk Ingeniørforenings Almindelige betingelser for udførelse af varmeanlæg. Kobberrør kan samles ved hårdlodning, klemringsfittings eller pressfittings. Plastrør skal være godkendt til varmeinstallationer af fabrikanten og samles med godkendte preskoblinger eller klemringsfittings. Samlingerne skal være synlige og tilgængelige. Rørledninger skal monteres på en sådan måde, at der er mulighed for ekspansionsbevægelser samt for udluftning og aftapning i fornødent omfang. Aftapninger skal forsynes med prop eller slutmuffe. 5.2 Fordelingsledninger til lejligheder med direkte kundeforhold Ved etageboliger, hvor den enkelte lejlighed er indrettet til indføring af selvstændigt stik med mulighed for afspærring og selvstændig varmemåler, er grænsen for AffaldVarme Aarhus hovedhanerne inden for ejendommens ydermur, jf. 3.2 Tilslutningsarrangement og principtegninger. Fordelingsledninger fra hovedhaner til de enkelte lejligheders afspærringshaner udføres af kundens vvs-installatør efter AffaldVarme Aarhus anvisninger. Fordelingsledninger ejes og vedligeholdes af kunden/ejerforeningen. Der må ikke etableres omløb på interne fordelingsledninger. Hvor der er fordelingsledninger til lejligheder med direkte kundeforhold, vælger kunden selv, om der etableres en indirekte eller direkte varmeinstallation. AffaldVarme Aarhus garanterer en vanddækning op til og med 1,3 bar, jf. 8.4 AffaldVarme Aarhus forpligtigelser. 18

19 19

20 Såfremt der efter hovedhanerne er behov for at indbygge cirkulationspumper og/eller ventiler til trykreduktion for at sikre tilstrækkelig tryk til varmefordeling i ejendommen, skal ejeren etablere og vedligeholde dette for egen regning. 5.3 Skjulte rør Ved direkte tilslutning (dvs. uden varmeveksler) må skjulte rørledninger i stål kun samles ved svejsning. Skjulte kobberrør må kun samles ved hårdlodning. Der må ikke anvendes samlinger i skjulte plastrørsledninger. Skjulte, ikke udskiftelige anlægsdele skal være vedligeholdelsesfrie og have en bestandighed og funktionsstabilitet, der svarer til de bygningsdele, hvori de er indbygget. 5.4 Interne rørledninger i jord Interne rørledninger i jord mellem bygningerne skal ved direkte tilslutning (uden varmeveksler) udføres i prærør efter AffaldVarme Aarhus anvisninger og krav. AffaldVarme Aarhus kontaktes for oplysninger om gældende krav. Dokumentation herfor skal fremsendes til AffaldVarme Aarhus. 5.5 Lækageovervågning ved interne forsyningsledninger På nye installationer med større interne forsyningsledningsnet kan AffaldVarme Aarhus kræve, at der installeres lækageovervågning. Omkostningen hertil afholdes af kunden. På eksisterede installationer kan AffaldVarme Aarhus bestemme, at der etableres lækageovervågning, hvis det driftmæssigt er en fordel for AffaldVarme Aarhus. Omkostningen hertil afholdes af AffaldVarme Aarhus. Hvis AffaldVarme Aarhus konstaterer vandtab på eksisterende interne forsyningsledningsnet, opkræves kunden betaling for de ekstra driftsomkostninger, lækagen påfører AffaldVarme Aarhus. 20

21 6 Isolering 6.1 Normer I henhold til Bygningsreglementet skal varmeinstallationer, herunder rørledninger og vandtilberedningsanlæg, isoleres mod varmetab efter Dansk Ingeniørforenings norm for termisk isolering af tekniske installationer (DS452). I øvrigt henvises til krav til isolering af units og beholdere, der kan findes på 6.2 Krav til isolering af fjernvarmerør Der skal isoleres fra hovedhanerne til varmemåleren efter isoleringsklasse 4. I eksisterende ejendomme kan AffaldVarme Aarhus anmodes om dispensation til at anvende en lavere isoleringsklasse, hvis pladsforholdene ikke tillader korrekt isoleringstykkelse. Eksempel på minimumskrav til isolering af varmerør (Isoleringsklasse 4). Isoleringsnormen anvendes for mere specifikke oplysninger. Rørdiameter Universalrørskål Skumskål 18 mm 30 mm 30 mm 22 mm 30 mm 40 mm 28 mm 40 mm 50 mm 35 mm 40 mm 50 mm (Ovenstående gælder for temperaturforskel på 50 C). 21

22 7 Syn og trykprøvning, el-tilslutning af varmemåler og idriftsættelse 7.1 Trykprøvning og idriftsættelse Inden idriftsættelse skal enhver tilslutning trykprøves med min. 10 bar koldtvandstryk. Trykprøvningen sker på ejerens foranledning og bekostning. Arbejdstilsynets til enhver tid gældende forskrifter om prøvetryk skal følges. 7.2 Bestilling af syn, trykprøvning og eltilslutning af varmemåler Bestilling af tid til syn og trykprøvning rekvireres hos AffaldVarme Aarhus senest 3 arbejdsdage, før trykprøvning ønskes gennemført. Samtidig bestilles tid til eltilslutning af varmemåler, som udføres af en repræsentant fra AffaldVarme Aarhus. 7.3 Syn og trykprøvning Trykprøvning foretages af vvs-installatøren i overværelse af en repræsentant fra AffaldVarme Aarhus. Vvs-installatøren eller dennes repræsentant skal i alle tilfælde være til stede under trykprøvningen. Ved trykprøvningen skal målerudstyret være monteret og el-forsyning som udgangspunkt være tilsluttet. Ved trykprøvningen synes ejendommens installation samtidig af repræsentant fra AffaldVarme Aarhus. 22

23 Såfremt AffaldVarme Aarhus i forbindelse med trykprøvningen og synet bliver bekendt med fejl og mangler ved varmeinstallationen, er Affald- Varme Aarhus repræsentant berettiget til at påtale disse. Ejendommens tilslutning til AffaldVarme Aarhus er betinget af, at påtalte fejl og mangler er udbedret, jf. 3.7 Kassering af varmeinstallationer. Ved gentagne behov for syn af samme installation kan AffaldVarme Aarhus fremsende krav om særlig betaling til kunden og/eller vvsinstallatøren. Før krav om betaling fremsendes, orienteres kunden, jf. 3.7 Kassering af varmeinstallationen. Gældende gebyr fremgår på 7.4 Godkendelse af flere ens opbyggede varmeinstallationer Såfremt et udstykningsprojekt består af flere ensartet boligenheder, skal vvs-installatøren først opbygge en varmeinstallation, der skal godkendes af AffaldVarme Aarhus repræsentant, før opbygningen af de efterfølgende varmeinstallationer påbegyndes. 7.5 Varmevekslerinstallationer Varmeinstallationer med varmeveksler kræves kun trykprøvet på primærsiden mellem hovedhaner og varmeveksler. 7.6 El-tilslutning til varmemåleren I forbindelse med trykprøvning tilsluttes samtidig, hvis muligt, el til varmemåleren, af en repræsentant fra AffaldVarme Aarhus. De to arbejdsgange forsøges gennemført i én arbejdsgang. 7.7 Ansvar Med AffaldVarme Aarhus overværelse af trykprøve påtager AffaldVarme Aarhus sig i øvrigt intet ansvar for varmeinstallationen ud over det ansvar, man har efter dansk rets almindelige bestemmelser. 23

24 7.8 Plombering Når varmeinstallationen er trykprøvet og godkendt af AffaldVarme Aarhus repræsentant, plomberes måleudstyret. 7.9 Påfyldning Inden idriftsættelse og efter reparationsarbejder på varmeinstallationen skal denne grundigt gennemskylles. Ved etablering af nye varmeinstallationer skal fremløbsledningen gennemskylles gennem snavssamleren. Påfyldning og idriftsættelse af varmeinstallationer skal foretages af vvsinstallatøren med fjernvarmevand gennem fremløbsledningen. Ved større vandpåsætninger skal AffaldVarme Aarhus informeres Indregulering af anlæg Vvs-installatøren skal, i forbindelse med afleveringen, sørge for, at varmeinstallationen indreguleres omhyggeligt, således at optimal afkøling af fjernvarmevandet opnås Instruktion Det påhviler vvs-installatøren i forbindelse med afleveringen at sørge for en omhyggelig indregulering af varmeinstallationen, således at optimal afkøling af fjernvarmevandet opnås, og at instruere kunden om varmeinstallationens drift samt sikre, at kunden modtager en skriftlig brugervejledning. Instruktionen skal indeholde: Anvisning om energiøkonomisk drift og vedligeholdelse - Hvad skal ventiler stå på? Stykliste - Hvad er hvad? Indreguleringsrapport Tegninger Funktioner på varmemåler. 24

25 Ved ejerskifte o.lign. tilbyder AffaldVarme Aarhus at vejlede kunden i varmeinstallationens drift Lækageovervågning Det er til enhver tid ejerens ansvar at vedligeholde ejendommens varmeinstallation forsvarligt og dermed forebygge lækager. Er der af AffaldVarme Aarhus etableret lækageovervågning på ejendommens varmeinstallation, kan AffaldVarme Aarhus ikke blive draget til ansvar for lækager og eventuelle følgeskader. Har AffaldVarme Aarhus etableret lækageovervågning på ejendommens varmeinstallation, skal kunden og/eller kundens vvs-installatør informerer AffaldVarme Aarhus, inden der tømmes vand af varmeinstallationen, jf Aftapning af varmeinstallation. Gældende retningslinjer findes på 25

26 8 Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen 8.1 Fjernvarmelevering Fjernvarmen leveres som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand) med en temperatur, der af AffaldVarme Aarhus reguleres efter årstider, udetemperaturen, vindstyrke og tidspunkt på døgnet. Fjernvarmevandet må kun benyttes til cirkulering i ejendommens varmeinstallation. 8.2 Fremløbstemperatur I hovedledningsnettet ved stikafgreningen kan forventes en fremløbstemperatur på minimum 60 C. Fremløbstemperaturen i en ejendom kan være lavere end ovennævnte temperaturer, når vandgennemstrømningen i stikledningen er lille. I visse områder i forsyningsnettet kan der kræves brug af indirekte anlæg, da fremløbstemperaturen kan være op til 110 C. 8.3 Afkøling af fjernvarmevandet Med henblik på at opnå størst mulig energiøkonomi i fjernvarmesystemet skal kunden afkøle fjernvarmevandet mest muligt (lavest mulig returtemperatur). Gennemsnitsafkølingen over et forbrugsår skal mindst være 30 C, og returtemperaturen fra kundens varmeinstallation må aldrig overstige 40 C. En gennemsnitsafkøling mindre end 20 C accepteres ikke, da dette kan medføre forsyningsproblemer for de øvrige kunder. I tilfælde af at kunden ikke ændrer på afkølingsforhold, som giver forsyningsproblemer, kan AffaldVarme Aarhus betragte dette som manglende drift og vedligeholdelse, jf. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. Såfremt nævnte gennemsnitsafkøling og/eller returtemperatur ikke opnås, og dette ikke skyldes manglende temperatur eller tryk fra AffaldVarme Aarhus, opkræves betaling for de ekstraomkostninger, de pågældende kunder påfører fjernvarmesystemet. Betalingen fremgår af det til enhver tid gældende takstblad. 26

27 8.4 AffaldVarme Aarhus forpligtigelser AffaldVarme Aarhus har pligt til at levere en fremløbstemperatur, jf. 8.2 samt den effekt (inkl. anlæg til produktion af varmt vand), der er abonneret på. Fjernvarmevandet leveres med et differenstryk, målt under normal drift ved hovedhaner, på min. 0,3 bar. Differenstrykket kan efter ejendommens beliggenhed og årstiden variere fra 0,3 bar til 3,5 bar. Trykket i fremløbsledningen ved hovedhanen vil maksimalt være 6,0 bar. AffaldVarme Aarhus garanterer en vanddækning op til og med 1,3 bar. Har ejendommens varmeinstallation behov for yderligere tryk, skal ejeren af ejendommen indbygge og vedligeholde nødvendigt udstyr for egen regning, jf. 5.2 Fordelingsledninger til lejligheder, med direkte kundeforhold. AffaldVarme Aarhus forbeholder sig ret til at ændre driftsforholdene. Det påhviler ejeren af ejendommen at ændre pumper og ventiler og øvrige komponenter for egen regning. 27

28 8.5 Hovedhaner Vedligeholdelse af hovedhaner foretages af AffaldVarme Aarhus. Hovedhanerne skal enten være helt åbne eller helt lukkede. I tilfælde af brand eller brud på interne varmeinstallationer skal kunden sikre, at begge hovedhaner lukkes, og aftapnings hanerne på varmeinstallationen skal åbnes. 8.6 Aftapning af varmeinstallation Ved reparation og vedligeholdelse af større ejendommes varmeinstallation må aftapning af fjernvarmevand kun foretages af vvs-installatøren efter aftale med AffaldVarme Aarhus. 8.7 Driftsforstyrrelser Efter afbrydelser på hovedledningsnettet kan der forekomme driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallation. En sådan driftsforstyrrelse kan eventuelt skyldes en tilstoppet snavssamler, luft i anlægget, fejl i reguleringsudstyret eller lignende. Disse problemer afhjælpes normalt ved kundens foranstaltning. Hvis der herefter stadig er problemer, kan der rettes henvendelse til AffaldVarme Aarhus, der i hvert enkelt tilfælde undersøger sagen for afhjælpning af problemet. Øvrige driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallation afhjælpes af kundens vvs-installatør for kundens regning. 28

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A

Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Østergade 21 6310 Broager Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med

Læs mere

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra E.ON

Læs mere

GRENAA VARMEVÆRK A.M.B.A.

GRENAA VARMEVÆRK A.M.B.A. GRENAA VARMEVÆRK A.M.B.A. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering gældende fra den 1. juli 2015. Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner...

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Dybvad Varmeværk a.m.b.a., Jernbanegade 8a, CVR-nr: 40 92 00 13,

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HØNG VARMEVÆRK Banemarken 8 4270 Høng Tlf. 58 85 24 32 mail@fjernvarmevaerk.dk www.fjernvarmevaerk.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

Læs mere

Rønne Vand- og Varmeforsyning s. Bestemmelser. for fjernvarmelevering

Rønne Vand- og Varmeforsyning s. Bestemmelser. for fjernvarmelevering Rønne Vand- og Varmeforsyning s Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Vand og Varmeforsyning A.m.b.a. Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E-mail.: rvv@rvv.dk

Læs mere

HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Kontortid 8.00-11.00

HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Kontortid 8.00-11.00 HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG Kontortid 8.00-11.00 TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ll{dholdsfortegnelse FORORD ll{dledning TEKNISKE BESTEMMELSER ANVENDELSESO~DE

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING HALS FJERNVARME AMBA BYGMESTERVEJ 9-11 9370 HALS (Tekniske bestemmelser 2005) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning Side 2 Tekniske Bestemmelser

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Ærøskøbing Fjernvarme A.M.B.A., idet følgende

Læs mere

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering Februar 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af stikledning Installationsbestemmelser 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering af måleudstyr

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Laurbjerg Kraftvarmeværk, i det følgende benævnt VÆRKET, er gældende

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Anvendelsesområde 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Sj. Varmeværk, i det følgende benævnt

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSE 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. (Revideret udgave gældende fra februar 2013)

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. (Revideret udgave gældende fra februar 2013) Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering (Revideret udgave gældende fra februar 2013) Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner 4 1.1 Gyldighedsområde... 4 1.2 Definitioner... 4 1.3 Retlige

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012.

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Græsted Fjernvarme A. m. b. a., i det følgende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 6 INSTALLATIONSBESTEMMELSER 8 3. Udførelse

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk. 1.1 Tekniskebestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Thisted Varmeforsyning a.m.b.a., i det følgende benævnt værket,

Læs mere

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 TEKNISKE BESTEMMELSER...4

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Mors Fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde... 1 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund Side 2 16. maj 2006 Indholdsfortegnelse TEKNISKE BESTEMMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 4 ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING fra Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner... 4 1.1 Fjernvarmeforsyningen og forbrugeren... 4 1.2 Retslige forhold... 4 1.3 VVS-installatøren...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. i. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning i. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse

Læs mere

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt "Forbrugeren".

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt Forbrugeren. Tekniske bestemmelser November 1997 Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med udførelse og drift af varmeinstallationer hos forbrugerne.

Læs mere

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Vejle Fjernvarme a.m.b.a. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (revision oktober 2009) Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Langelinie 60 7100 Vejle Tlf. 75 82 74 55 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: TEKNISKE BESTEMMELSER

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Filskov Energiselskab, i det følgende benævnt

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a.

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmeforsyning Fynsvej 5, 5400 Bogense Tlf.: 64 81 16 10 Fax: 64 81 27 10 E-mail: post@bogense-forsyningsselskab.dk www.bogense-forsyningsselskab.dk

Læs mere

Tekniske Bestemmelser

Tekniske Bestemmelser Rønne Varme A/S Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Varme A/S Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E -mail.: rvv@rvv.dk-hjemmeside.: www.rvv.dk SIDE NR. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Gældende fra 1. januar 2015

Tekniske bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Gældende fra 1. januar 2015 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse af

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser Klik her for at hente principdiagram som en pdf-fil TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER 1.0 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Gilleleje

Læs mere

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør.

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Fjernkøling Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling Side 1 af 13 1. Gyldighedsområde

Læs mere

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV.

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV. Tekniske LEVERINGSBETINGELSER ANVENDELSESOMRÅDE. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Fjernvarmeforsyningen. 1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser T K N I S K B S T M M L S R Tekniske bestemmelser 2 0 1 0 FJRRITSLV FJRNVARM Tekniske bestemmelser Indholdsfortegnelse Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Side Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. side 3 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a.

Tekniske leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Telefon 75.75.33.00 Fjernvarmevej 2, Fax 75.75.35.19 DK-8740 Brædstrup www.braedstrup-fjernvarme.dk e-mail: post@braedstrup-fjernvarme.dk Tekniske leveringsbestemmelser for

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING NIVÅ FJERNVAME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) Savsvinget 2 2970 Hørsholm 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Version 2006.06 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Ejstrupholm Varmeværk Vandværksvej 12 7361 Ejstrupholm Februar 2007 SIDE NR. 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 3

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING For Gørding Varmeværk Amba 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering

Læs mere

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING OG ANVENDELSESOMRÅDE 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Fjernvarme Århus

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Fjernvarme Århus BILAG 2 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering (Revideret udgave gældende fra 1. januar 2009) Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner...5 1.1 Gyldighedsområde...5 1.2 Definitioner...5

Læs mere

Indholdsfortegnelse.

Indholdsfortegnelse. Mørkøv Varmeværk A.M.B.A. - 0 - Indholdsfortegnelse. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING OG ANDVENDELSESOMRÅDE FOR MØRKØV VARMEVÆRK A.M.B.A. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 3 1 Hirtshals Fjernvarme A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING - (August 2009) INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 2 se, og stikledningen skal være udskiftelig og lægges i foringsrør ved skjult installation. For placering af stikledning

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Marts 2016 Side 1 Indhold side Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 Etablering af fjernvarmetilslutning 4 Udførelse

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.a. Numitvej 25 Tlf. 9731 1661 info@hsfjernvarme.dk 6960 Hvide Sande Fax 9731 3261 www.hvidesandefjernvarme.dk Kloster Kraftvarmeværk A.m.b.a. Klostervej 112 Tlf. 9733 7545

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering St. Merløse Varmeværk Jyderup Varmeværk Holbæk Forsyning, Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse Varmeværker

Læs mere

SKULDELEV ENERGISELSKAB A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER

SKULDELEV ENERGISELSKAB A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER TEKNISKE BESTEMMELSER TEKNISKE BESTEMMELSER FOR INDHOLD: TEKNISKE BESTEMMELSER FOR... 1 ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 4 2. Etablering

Læs mere

VORDINGBORG FJERNVARME A/S

VORDINGBORG FJERNVARME A/S VORDINGBORG FJERNVARME A/S Tekniske bestemmelser Maj 2013 VORDINGBORG FJERNVARME A/S - Tekniske Bestemmelser Maj 2013 Side 2 af 21 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 ANVENDELSESOMRÅDE... 4 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Tekniske bestemmelser Ry Varmeværk A.m.b.a.

Tekniske bestemmelser Ry Varmeværk A.m.b.a. Tekniske bestemmelser Ry Varmeværk A.m.b.a. ANVENDELSESOMRÅDE... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 1 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 2 INSTALLATIONSBESTEMMELSER...

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Bøvling varmeværk

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Bøvling varmeværk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Bøvling varmeværk Marievej 3 7650 Bøvlingbjerg tlf. 97885145 40506330 www.bvarme.dk INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDHOLDS FORTEGNELSE... 2 TEKNISKE BESTEMMELSER

Læs mere

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. side 1 af 8 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 2013-11-30

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. side 1 af 8 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 2013-11-30 Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. side 1 af 8 Indhold INDLEDNING 2 ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 3 INSTALLATIONSBESTEMMELSER

Læs mere

ASAA FJERNVARMES TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ASAA FJERNVARMES TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ASAA FJERNVARMES TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER... 2 TILSLUTNING TIL EJENDOMME. TIL - OG FÆRDIGMELDING... 2 VARMEMEDIE, TEMPERATUR OG TRYKFORHOLD...

Læs mere

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Vrå Varmeværk. A.m.b.A.,Nygade 8, 9760 Vrå, CVR 64771728, er i det følgende benævnt

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Vrå Varmeværk. A.m.b.A.,Nygade 8, 9760 Vrå, CVR 64771728, er i det følgende benævnt TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Vrå Varmeværk A.m.b.A.,Nygade 8, 9760 Vrå, CVR

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO 1 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Anvendelsesområde... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013

Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013 Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 3 2. Etablering

Læs mere

Tekniske Bestemmelser. for. Fjernvarmelevering. REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S

Tekniske Bestemmelser. for. Fjernvarmelevering. REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering i REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S Opdateret den 25. april 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 ANVENDELSESOMRÅDE... 5 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser Egedal Fjernvarme A/S Dam Holme 14-16, 3660 Stenløse Indhold 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning. 3. Udførelse af installationsarbejde

Læs mere

EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering.

EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421 1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. 2 ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... TILSLUTNINGSBESTEMMELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a,

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a, TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a, Baggesvognsvej

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Durup Fjernvarme A.m.b.A., er i det følgende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Tommerup By s Fjernvarmeforsyning a.m.b.a 4. udgave Marts 2014 ANNULLERER UDSENDT AFSNIT SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse... 2 INDLEDNING...

Læs mere

Tekniske. bestemmelser for. Fjernvarmelevering

Tekniske. bestemmelser for. Fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering Hvidbjerg Fjernvarme A.M.B.A Håndværkervej 2 7790 Thyholm 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR RØNDE FJERNVARME a.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2.

Læs mere

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Juni 2014 Indhold Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering af fjernvarmetilslutning... 5 Udførelse

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vestervig Fjernvarme.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vestervig Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Indholdsfortegnelse Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 Etablering af fjernvarmetilslutning... 3 Udførelse af installationsarbejde... 4 Etablering af

Læs mere

Tekniske bestemmelser Hedensted Fjernvarme Amba

Tekniske bestemmelser Hedensted Fjernvarme Amba Tekniske bestemmelser Hedensted Fjernvarme Amba 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD... 1 INDLEDNING... 3 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE... 5 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a. Løgstør Fjernvarme. Tekniske bestemmerlser for fjernvarmelevering

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a. Løgstør Fjernvarme. Tekniske bestemmerlser for fjernvarmelevering Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering A.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A, 3200 Helsinge Tlf: 4879 5225 Fax 4879 8252 E-mail:kontor@helsingefjernvarme.dk www.helsingefjernvarme.dk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (Opdateret d. 27.marts 2013) ANVENDELSESOMRÅDE

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (Opdateret d. 27.marts 2013) ANVENDELSESOMRÅDE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (Opdateret d. 27.marts 2013) ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Hadsund By s Fjernvarmeværk

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering For Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.A Gældende fra januar 2015. Tekniske bestemmelser Side 1 Tekniske bestemmelser INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING... 3 TEKNISKE

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER TEKNISKE BESTEMMELSER for Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. t TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.langelands-forsyningsselskaber.dk

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.langelands-forsyningsselskaber.dk TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.langelands-forsyningsselskaber.dk Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning.

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Version: August 2013 Greve Fjernvarme A.m.b.a. Over Bølgen 4 2670 Greve INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 2. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 2. 3. Udførelse af installationsarbejde 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 2. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 2. 3. Udførelse af installationsarbejde 4 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 2 INSTALLATIONSBESTEMMELSER

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Boulstrup - Hou Kraftvarmeværk AmbA, CVR nr.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING MIDDELFART FJERNVARME & NR. AABY KRAFTVARMEVÆRK APRIL 2013 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Tilslutningsbestemmelser...

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Morsø Varme A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Morsø Varme A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Morsø Varme A/S Indholdsfortegnelse TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Bredebro Fjernvarme

Tekniske bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Tekniske bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Bredebro Varmeværk A.m.b.a. SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

1 ANVENDELSESOMRÅDE (Gyldighedsområde og definitioner m.v.) 1.1 Tekniske Bestemmelser... 4 1.2 Forbrugeren... 4 1.3 Aftalegrundlag... 4 1.

1 ANVENDELSESOMRÅDE (Gyldighedsområde og definitioner m.v.) 1.1 Tekniske Bestemmelser... 4 1.2 Forbrugeren... 4 1.3 Aftalegrundlag... 4 1. 1 ANVENDELSESOMRÅDE (Gyldighedsområde og definitioner m.v.) 1.1 Tekniske Bestemmelser... 4 1.2 Forbrugeren... 4 1.3 Aftalegrundlag... 4 1.4 Installatøren... 4 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER (Etablering af

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Indholdsfortegnelse: 1. ANVENDELSESOMRÅDE.................................. 23 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v............................ 23 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER................................

Læs mere

1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation.

1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation. ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hornslet Fjernvarme A.m.b.A., i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Side: DRIFTSBESTEMMELSER 11. Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen.

Indholdsfortegnelse: Side: DRIFTSBESTEMMELSER 11. Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen. Indholdsfortegnelse: Side: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning. 2 INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3 3. Udførelse af installationsarbejde.

Læs mere

HAARBY KRAFT VARME AmbA

HAARBY KRAFT VARME AmbA HAARBY KRAFT VARME AmbA Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Haarby Kraft-Varme A.m.b.A,

Læs mere

For eksisterende ejendomme træffes aftale mellem grundejeren eller dennes bemyndigede og værkets repræsentant.

For eksisterende ejendomme træffes aftale mellem grundejeren eller dennes bemyndigede og værkets repræsentant. Glamsbjerg Fjernvarme, tekniske bestemmelser Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med drift og udførelse af varmeinstallationer

Læs mere

Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering

Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser 2015_16-sidet brochure 03/12/15 14.41 Side 1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A 8370 Hadsten Tlf. 86 98 11 55 info@hadstenvarmevaerk.dk

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING For Halvrimmen-Arentsminde Kraftværmeværk A.m.b.a. Lyngvej 16, 9460 Brovst CVR: 16 37 41 72 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af fjernvarmetilslutning INSTALLATIONSBESTEMMELSER

Læs mere

Tekniske bestemmelser - TB for Føns Nærvarme a.m.b.a.

Tekniske bestemmelser - TB for Føns Nærvarme a.m.b.a. Tekniske bestemmelser - TB for Føns Nærvarme a.m.b.a. Nærvarme a.m.b.a. Føns Nærvarme a.m.b.a. Ronæsbrovej 5C 5580 Nørre Aaby Telefon: 5117 4317 e-mail: foens-naervarme@outlook.dk CVR.nr. 35419314 Bank:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. INDLEDNING... 2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE... 4 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning.

Læs mere