EN SUNDHEDSFORSK- NINGSSTRATEGI SOM UDGANGSPUNKT FOR BEDRE SUNDHED OG BEDRE VELFÆRD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN SUNDHEDSFORSK- NINGSSTRATEGI SOM UDGANGSPUNKT FOR BEDRE SUNDHED OG BEDRE VELFÆRD"

Transkript

1 EN SUNDHEDSFORSK- NINGSSTRATEGI SOM UDGANGSPUNKT FOR BEDRE SUNDHED OG BEDRE VELFÆRD Et oplæg til Sundhedsforskningsstrategi Region Nordjylland Version d Jr.nr

2 INDHOLD Strategi for sundhedsforskning i Region Nordjylland Hvad er vores mål med en bedre sundhedsforskning? 6 3. Hvad er udfordringerne og mulighederne i dag for at nå vores mål: 6 SIDE 4 - SUNDHEDSFORSKNINGSSTRATEGI 2018

3 STRATEGI FOR SUNDHEDSFORSKNING I REGION NORDJYLLAND Denne sundhedsforskningsstrategi for Region Nordjylland handler om, hvordan vi vil styrke forskning generelt på alle regionens sygehuse, i almen praksis, fremme samspillet mellem innovation og sundhedsforskning, samt fremme forskningssamarbejdet med kommunerne. Etablering af Aalborg Universitetshospital 2013 i samarbejde med Aalborg Universitet udgør drivkraften for udviklingen af sundhedsforskningen i Region Nordjylland. Forskningsstrategien sætter pejlemærker for, hvilke mål vi søger at fremme, hvilke udfordringer vi ser, som er væsentligste for at imødekomme vores mål, samt hvordan vi vil gribe opgaven an. Men helt overordnet kan der indledningsvis stilles et grundlæggende spørgsmål til vores strategi: Hvorfor prioriterer Region Nordjylland øget sundhedsforskning i en tid med store økonomiske udfordringer? Der er 4 sammenhængende hovedargumenter for at øge sundhedsforskningen: Bedre tilbud til borgerne Den fremmer, at vi kan tilbyde borgerne det bedste tilbud i diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering i tilfælde af sygdom. En forskningsmæssig aktiv klinik fremmer en arbejdskultur, hvor man til stadighed implementerer ny viden og holder gamle arbejdstraditioner op imod ny viden. Det fører med sig, at man tilbyder den nyeste behandling, bliver hurtigere til at omsætte f.eks. retningslinjer for god kvalitet i samspillet med patienter og er med til at rekruttere nye aktive medarbejdere til afdelingen. En god kvalitet i behandling er med til at reducere liggetid, færre komplikationer og færre genindlæggelser. Alt i alt en bedre livskvalitet for den enkelte borger og flere aktive leveår. Grundlæggende er det vores mål, at alle patienter skal tilbydes forskningsbaseret behandling og på sigt tillige forskningsbaserede patientforløb Bedre sammenhæng i sundhedsvæsnet Den fremmer et godt patientforløb med et velfungerende samarbejde mellem egen læge, hospitalet og den kommunale indsats. I dette samspil står patienten og dennes pårørende centralt. Øget forskning i hele komplekset omkring behandling af patienten i eget hjem er et indsatsområde i Region Nordjylland. Det er en del af kommuneres opgave, at der skal arbejdes med den forebyggende indsats for at forbedre befolkningens sundhed og dermed reducere sygdomme. Denne opgave kan kun løftes i samarbejde mellem forskerne på hospitaler, universiteter, i almen praksis og i kommuner for at kunne udvikle metoder til, hvordan man aktivere befolkningen i at deltage i den forebyggende indsats og for at kunne udvikle metoder til at måle effekterne af indsatsen. Bedre grundlag for at kunne bedrive sundhedsforskning generelt i regionen Den fremmer øget forståelse af sygdommes opståen og grundlag for sundhed. Selvom vi gennem de sidste 10 år har forbedret den forskningsmæssige indsats, skal vi stadigt arbejde for at øge bredden og mængden i indsatsen. Det omfatter også øget forskningsaktivitet i almen praksis. Vi er med den nye samarbejdspartner Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet enige om i fællesskab at øge forskningsindsatsen. For at det kan lykkes, skal der ledelsesmæssigt sikres tid til forskning i den kliniske dagligdag. Udbygningen af den eksisterende forskningsinfrastruktur er med til at give bedre rammevilkår for at gennemføre forskningsprojekter. Bedre grobund for en øget vækstspiral Den fremmer vækst i landsdelen. Investeringer i sundhedsforskning er isoleret økonomisk set en god forret- SIDE 5

4 ning for samfundet. Sygdom udgør en væsentlig udgift for et samfund, fordi behandlinger og sygefravær er dyrt, og fordi folk, der er syge, ikke er aktive på arbejdsmarkedet og derfor ikke bidrager til samfundsøkonomien. Samtidigt er det forskningsaktive miljø medvirkende til at tiltrække nye højtkvalificerede medarbejdere, og et tæt samarbejde med universitetet åbner for en bred vifte af udviklingsmuligheder, samt afprøvning af nye teknologiske løsninger. Aalborg Universitet har en stærk tradition for innovation og samarbejde med erhvervslivet, som giver nye muligheder for yderligere styrkelse af forskningen. Dertil kommer, at dansk sundhedsforskning bidrager med over 70 mia. kr. til dansk eksport hvert år, hvorfor sund-hedsforskning er en væsentlig eksportfaktor for Danmark. 2. Hvad er vores mål med en bedre sundhedsforskning? Vi ønsker med denne strategi at kunne styrke sundhedsforskningen, således: At den giver øget sundhed til befolkningen, medvirker til mindre social ulighed, forbedrer behandlingstilbuddene og forbedrer ressourceanvendelsen. At den skaber en tæt forbindelse mellem videnskabeligt resultat og klinisk praksis, så resultaterne hurtigere omsættes i klinisk praksis. At den styrker anvendelse af sundhedsteknologiske løsninger for at fremme klinisk praksis og øget sundhedsinnovation. 3. Hvad er udfordringerne og mulighederne i dag for at nå vores mål: Region Nordjylland har et særligt udgangspunkt for at opbygge en stærk forskningsposition inden for sundhed. Det skyldes, at vi nu opbygger et nyt universitetssamarbejde med Aalborg Universitet, hvor vi har muligheden for at etableret et tæt og robust samarbejde. Et samarbejde, hvor vi sammen udnytter hinandens styrkepositioner om den fælles interesse i at skabe en grobund for en positiv vækst i landsdelen og en forøgelse af den fælles viden om sundhed. Da vi bygger nyt, er vi ikke tynget af gamle traditioner og magtkampe, hvorfor vi har en unik mulighed for nu at bygge en ny organisation op, men samtidigt også at anlægge nye vinkler på sundhedsforskningen. Da vi samtidigt er en lille organisation, er forskningsmiljøerne og- organisationerne præget af korte kommandoveje og flade strukturer, er det medvirkende til, at beslutninger kan træffes relativt hurtigt og ubureaukratisk. Vi har med etableringen af Aalborg Universitetshospital, som ramme om samarbejdet mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet, Region Nordjylland, de tidligere sygehuse: Aalborg Sygehus og Aalborg Psykiatriske Sygehus, skabt et godt udgangspunkt for at styrke forskningen i landsdelen. Dette er yderligere supplereret med Forskningsenheden for Klinisk Sygepleje, Forskningsenheden for Klinisk Forskning, Sygehus Vendsyssel og Forskningsenheden for almen praksis. Udfordring 3.1. Behov for forstærket klinisk forskning generelt Vi vil bruge de samlede forskningskræfter både på universitetet og på de kliniske afdelinger for at styrke samspillet mellem den kliniske forskning og den universitære forskning for at kunne udnytte synenergier mellem de forskellige indfaldsvinkler til de medicinske problemstillinger, men også for at kunne fremme en tværdisciplinær tilgang til et klinisk problem. Såvel den universitære forskning og hospitalsforskning i landsdelen har gensidigt behov for at udnytte hinandens styrkepositioner for i fælleskab at fremme og opdyrke forskningsområder med det mål at bedrive forskning af høj international klasse. En støtte til opbygningen af Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet, som et nationalt og internationalt anerkendt institut med forskning af høj international kvalitet, er et led heri. Det medfører inden for Aalborg Universitetshospital, at alle kliniske afdelinger skal være forskningsaktive og bevare status som en central sundvidenskabelig forskningsinstitution. En indsats for forstærket klinisk forskning medfører for de kliniske afdelinger på de øvrige sygehuse i regionen, at de enten selv er forskningsaktive eller bliver tilknyttet et aktivt forskningsmiljø inden for universitetshospitalet. Almen Praksis er forskningsaktiv gennem Forskningsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland, der i samarbejde med de praktiserende læger udfører forskning i almen praksis. Hvordan vil vi arbejde med at løse udfordring nr. 3.1.? Det eksisterende samarbejde inden for Aalborg Universitetshospital omkring den lægelige kandidatuddannelse og forskningen skal fastholdes og udvikles, således der tilbydes den bedste lægeuddannelse i landet, og udbygningen af forskningsfællesskaber med Aalborg Universitet bredt forstærkes. SIDE 6 - SUNDHEDSFORSKNINGSSTRATEGI 2018

5 Fortsat sikring af grundfinansieringen af forskningen er nødvendig for at sikre kontinuitet og stabilitet. Finansieringen sker både via afsatte regionale midler til formålet, sygehusbudgetter og klinikbudgetter. Grundfinansiering skal sikre forskningspersonale, udbygning af infrastruktur for forskningen, kurser mv. Grundfinansiering er en forudsætning for at kunne tiltrække ekstern finansiering, idet eksterne bevillingsgiver typisk forudsætter en medfinansiering på omkring 50 %. De dedikerede midler til sygehusforskningen bør i strategiperioden bringes op til at udgøre 3 % af driftsbudgetterne inden for Aalborg Universitetshospital og 2 % for øvrige sygehusenheder. Der skal fremadrettet være professorer inden for alle grundspecialer. Øget forskning inden for sundhedsvæsnet handler i høj grad om at fremme en tværdisciplinær tilgang til behandling af patienten. Derfor skal der være fokus på at understøtte forskningen, som gennemføres af terapeuterne, jordmødre, psykologer m.fl. Samtidigt skal forskningsorganisationer styrkes med det formål, at der etableres forskningssamarbejder i samspillet mellem sygehuse, almen praksis, kommunerne og patienterne selv. Udfordring 3.2. Behov for forstærket samarbejde mellem stærke forskningsmiljøer og de regionale sygehuse Udviklingen af forskningen inden for Aalborg Universitetshospital er et omdrejningspunkt for udviklingen af den samlede forskning i regionen. Der er meget forskellig forskningsaktivitet på de regionale sygehuse, samtidigt med at der tilbydes behandlinger til store patientgrupper. Der er uudnyttede muligheder ved at fremme forskning i de store folkesygdomme ved at knytte en tæt forbindelse mellem forskerne i den kliniske behandling og bedre adgang til allerede etablerede forskningsmiljøer inden for universitetshospitalet. En særlig indsats er derfor netop at styrke forskningen på de regionale sygehuse. På Sygehus Vendsyssel er der allerede oprettet Forskningsenheden for Klinisk Sundhedsforskning, og på Sygehus Thy/Mors og Sygehus Himmerland er der fokus på at fremme forskningen. Der er her gode erfaringer med udvikling af brugerinddragelse. Disse områder bør fremmes i strategiperioden. Prioriterede indsatsområder I strategiperioden vil vi forstærke forskningsindsatsen for at udvikle og bevare regionens højtspecialiserede funktioner. I specialeplanlægningen på landsplanen er visse funktioner henlagt til Aalborg Universitetshospital. Disse funktioner skal understøttes med forskning inden for området. De prioriterede områder som ikke blot understøtter højtspecialiserede funktioner - drejer sig f.eks. om: Trombosecenter Kræftforskningscenter Robotkirurgisk Forskningscenter Billeddiagnostisk Center Neurovaskulært forskningscenter Grønlandsforskningscenter Atrieflimmer forskningscenter Lægemiddelovervågning Psykiatrisk forskning Sygeplejeforskning Listens rækkefølge er ikke udtryk for styrkeeffekt og er ikke udtømmende. I det præhospitale område er der arbejdet med at definere et professorat, og samtidigt har Trygfonden doneret et 5-årigt professorat. Donationen giver universitet og den præhospitale funktion helt nye muligheder for at opdyrke den akutte indsats som et nyt forskningsområde. Der er i regionen indsamlet en guldgrube af patientdata i det såkaldte Amphi-system (data opsamlet i ambulancer), som er unik i forhold til øvrige regioner. Opgaven består nu bl.a. i at få disse data tilrettelagt som en platform for udvikling af forskningsprojekter omkring øget evidens af den præhospitale indsats. Inden for psykiatrien vil forskningsindsatsen i strategiperioden i høj grad blive fokuseret om spydspidsområdet: baggrund for og forebyggelse af overdødelighed blandt psykiatriske patienter. SIDE 7

6 I strategiperioden vil Forskningsenheden for Klinisk Sygepleje forstærke sin indsats omkring strategien Patienten i front forskning i centrum Aalborg Universitetshospitals prioriterede forskningsfelter i relation til de højtspecialiserede funktioner vil være en rettesnor for regionens tildeling af forskningsmidler i strategiperioden. Hvordan vil vi arbejde med at løse udfordring nr. 3.2: Forskningsindsatsen mellem klinikker og sygehuse er forskellige i tradition for forskning og stadie. Det er et mål, at alle klinikker enten selv har et aktivt forskningsmiljø eller er tilknyttet et aktivt miljø på anden klinik eller sygehus. Der skal derfor ske en fokuseret indsats med opbygning af forskningsgrupper med et udpeget indsatsområde(r) på alle sygehuse. Gode forskningsmiljøer spreder sig som ringe i vandet. Stærke forskningsmiljøer på universitetet, Aalborg Universitetshospital, Sygehus Vendsyssel mv. skal aktivt bruges til at fremme forskning på forskningssvage klinikker, men også som løftestang for at kunne igangsætte nye forskningsprojekter på Sygehus Himmerland og Sygehus Thy-Mors. Forskningsfaciliteterne og de understøttende funktioner i Forskningens Hus stilles til rådighed for alle i regionen. Aktiv inddragelse af eksterne netværk og øget koordinering mellem den universitære forskning og hospitalsforskningen til f.eks. indsatsen omkring kronikerne, Telecare Nord kan ligeledes bringes til anvendelse. For akutforskningen vil der i strategiperioden blive igangsat et arbejde med udforme en strategi for et forskningsprogram, som både favner den første kontakt med den tilskadekomne til hverdagslivet. Et sådan forskningsprogram kræver en tværfaglig og tværdisciplinær tilgang. Forskningsindsatsen i almen praksis vil blive fremmet ved at prioritere forskningsressourcer hertil. Forskningsenheden for almen praksis har forskningsmæssigt fokus på rehabilitering af personer med muskuloskeletale sygdomme samt anvendelse af data til at understøtte behandling af patienter i almen praksis. Der skal igangsættes mindst 2 forskningsprojekter på hvert sygehus, som er et samarbejde mellem forskerne i klinikken, universitetet og stærke forskningsmiljøer inden for Aalborg Universitetshospital. I det omfang det er muligt helst en tilknytning til almen praksis. Til projekterne skal der være tilknyttet ph.d-forløb og 1 kombinationsstilling, og projektets økonomi skal være fastlagt. Der skal afklares mulighed for igangsættelse af et pilotprojekt mhp. at fremme forskning omkring bruger/pårørende inddragelse i forskningen. Der skal ske en afdækning af behov for styrket forskningsindsats bag truede højtspecialiserede funktioner, hvortil der skal udarbejdes en forskningsplan. Der skal i strategiperioden i samarbejde med forskningsorganisationerne på sygehusene arbejdes med at opstille operationelle mål for den kommende indsats. Udfordring 3.3. Behov for forstærket omsætningshastighed fra videnskabeligt resultat til klinisk praksis og vice versa Vi erkender, at det tager lang tid fra, at et videnskabeligt forskningsresultat er anerkendt til, at det omsættes i forbedret behandling. Vi ønsker derfor i strategiperioden at reducere tiden fra erkendt ny viden til, at det er omsættes i forbedret klinisk praksis. Det overordnede mål er at minimere tiden fra forskningsresultat til klinisk virksomhed i form af bedre diagnoser, behandling, teknikker, rehabilitering og tværsektorielle forløb. Vi erkender, at systematisk anvendelse af kvalitetsredskaber til at fremme effekten (kvalitet og værdi) af vores behandlingstilbud ikke sker i tilstrækkelig grad. Der foreligger allerede nu en lang række værktøjer til forbedret kvalitet i form af klinisk retningslinjer for behandlingsog patientforløb, forløbsprogrammer mv. I sådanne tværfaglige forskningsfællesskaber indgår anvendelse af kvalitetsdata, forskning i kvalitetsredskaber, implementeringsforskning, samt forskning i effektmåling. Erfaringerne fra Patientsikkert Sygehus og kvalitetssikringsprogrammerne omkring trygsår, septis mv. spiller en vigtig rolle heri. Vi ønsker at knytte tætte forbindelser mellem forskningsmiljøer og de kliniske centre/afsnit samt de praktiserende læger. Forbindelserne går begge veje, således at dagligdagens kliniske udfordringer bliver genstand for forskning, men tillige at der i forskningsprojekterne er fokus på, hvordan resultatet kan implementeres i klinikken og dennes samarbejdspartnere. Hvordan vil vi arbejde med udfordring nr. 3.3.? En tæt vekselvirkning mellem forskning og klinik er et nøglebegreb i regionens forskningsstrategi, og at omsætte forskningsresultater til klinisk praksis er det bærende princip. Vekselvirkning kan ske via fælles forskningsprogrammer mellem universitet og sygehus, øget fokus på stærke SIDE 8 - SUNDHEDSFORSKNINGSSTRATEGI 2018

7 forskningssamarbejder og øget anvendelse af delestillinger. En øget udbredelse og national samt regional indsats på udvikling af Kliniske Forskningsenheder (KFE) inden for kræftforskning er et eksempel på kliniknær forskning. Forskningen i KFE erne er multidisciplinær, og stilles til rådighed for alle, der arbejder med kræftforskning. De eksisterende kvalitetsorganisationer og forskningsorganisationer skal arbejde sammen om at fremme integrationen og udpege områder til fælles indsatsområder. Der skal udvikles regionale tværvidenskabelige forskningsfællesskaber omkring udpegede områder, hvori der også indgå udvikling af metoder til identifikation af dokumentation af effekten af patientforløb, forløbsprogrammer mv. I de tværvidenskabelige forskningsfællesskaber indgår anvendelse af epidemiologi., statistik og faglige redskaber mv. Anvendelse af koncepterne fra Institute for Healthcare Improvement (IHI) vil være centrale heri. I takt med at der udvikles flere mere teknologiske og avancerede metoder til diagnostisk og behandling stiger behovet for afgang til avancerede laboratorier for at afprøves forskellige teknikker og udvikle test. I dette er der mulighed for at udvikle et tæt samarbejde med virksomheder og dermed fremme forbindelse mellem forskning og klinik. Udfordring 3.4. Behov for forstærket rekruttering af anerkendte forskere og karriereplanlægning Generelt er det regionens hensigt at kunne tiltrække og udvikle aktive forskere, men Aalborg Universitetshospital har en særligt forpligtelse som kernen i den sundhedsvidenskabelige forskning i regionen aktivt medvirke til at tiltrække nationalt og internationalt dygtige ph.d.- studerende og internationalt anerkendte seniorforskere. Et væsentligt rekrutteringselement er at indgå i en forskningsaktiv afdeling. Erfaringer viser, at tilrettelæggelse af et samlet uddannelsesforløb for lægerne er en meget god måde at fremme en øget deltagelse i forskning, da udnyttelse af den allerede eksisterende stillingsstruktur giver mulighed for at kombinere den kliniske uddannelse med en forskerkarriere. Det er imidlertid et puslespil for den enkelte, hvorfor veltilrettelagte kombinationsforløb i den lægelige videreuddannelse evt. kombineret med et forskningsår i den prægraduale uddannelse - skal planlægges generelt, for at åbne forskerkarriereveje bredere op for lægerne. En øget forskningsindsats er et vigtigt rekrutteringsparameter for lægerne, men er samtidigt med til at rekrutterede anerkendte nationale og internationale forskere. Aktive forskningsmiljøer tiltrækker ikke dog bare læger, men også andre forskningsinteresserede og dermed øget tværfaglighed. Udviklingsmuligheder i form af deltagelse i videnskabelige konferencer, tiltrækning af eksterne midler, gæstebesøg af udenlandske forskere mv. er rekrutteringsparametre. I regionens politik for den lægelige videreuddannelse vil indgå en aktiv anvendelse af muligheder for forskerkarriere og øget anvendelse af kombinationsstillinger, da tilrettelæggelse af sammenhængende klinisk Ph.d.-forløb og post-doc. skal sikres bedst muligt. Hvordan vil vi arbejde med udfordring nr. 3.4? Der skal ved ethvert forskerforløb foreligge en karrieplan for den enkelte. Generelt skal talentpleje styrkes i regionen, og der skal udvikles lokale planer for dette. Der skal aktivt fremmes rekruttering af anerkendte forskere, såvel nationalt som internationalt. Der skal for hvert sygehus udarbejdes mål for antal af ansatte i kombinationsstillinger. I perioden er der særligt fokus på at fremme de kommende nye nordjyske læger en lægelig videreuddannelse på regionens sygehuse og i almen praksis. Der skal i strategiperioden i samarbejde med forskningsorganisationerne på sygehusene opstilles konkrete mål inden færdiggørelse af antal ph.d., antal post.doc. og evt. tildelte doktorgrader. Udfordring nr Behov for forstærket samarbejde med almen praksis Som tidligere beskrevet, er forskningsaktiviteten blandt praktiserende læger begrenset. Vi ønsker derfor at gøre almen praksis mere orienteret med forskning og deltagelse i konkret forskningsaktivitet. Da det er vanskeligt for den enkelte læge at gennemføre selv mindre forskningsprojekter, er det nødvendigt at etablere forbindelser med andre stærke forskningsaktører. Endvidere er det nødvendigt at opbygge et egentligt forskningsmiljø inden for almen praksis, som det også ses med forskningsenhederne i almen praksis i de øvrige universitetsbyer. Deltagelse i forskningsaktiviteter understøtter en hurtigere implementering af ny viden i praksis, og vil derfor være væsentligt for udviklingen af almen praksis i regionen. Desuden vil forskningsaktiviteter i almen praksis kunne gøre faget mere attraktivt og dermed forbedre rekruttering til almen praksis. SIDE 9

8 Hvordan vil vi arbejde med udfordring nr. 3.5.? Opbygningen af Forskningsenheden for Almen Praksis med et egentligt forskningsmiljø forudsætter uddannelse af forskere - herunder ph.d.-forløb samt tilknytning af flere seniorforskere. I strategiperioden vil der derfor blive arbejdet på en udvidelse af det samarbejde mellem Forskningsenheden for Almen Praksis, Aalborg Universitet og Forskningens Hus, som allerede er etableret. Målsætningen er, at der årligt er 1-3 forskere, der får en ph.d.-grad fra Forskningsenheden for Almen Praksis. De primære forskningsfelter for enheden er: Muskel-skelet-området Implementering Anvendelse af kvalitetsdata Teknologivurdering I strategiperioden vil der blive arbejdet på at gøre almen praksis mere forskningsorienteret og forskningsaktive. Dette kan gøres ved at tilbyde rådgivning og praktisk bistand til mindre forskningsprojekter i almen praksis. Samtidig arbejdes der på at udbyde mindre forskningsprojekter til såvel medicinstuderende som uddannelseslæger, der er interesserede i forskningsaktiviteter, hvilket også har et rekrutteringselement indbygget. Der vil i strategiperioden blive arbejdet på at koble forskningsenheden på flere af de kvalitetsudviklingsprojekter, der igangsættes i Nord-KAP med henblik på højere grad af effektmåling, evaluering samt spredning af god praksis således, at der implementeringshastigheden øges. Udfordring nr Behov for forstærket samarbejde med kommunerne Der er rigtigt mange patientforløb, som går på tværs af almen praksis, sygehusvæsnet og kommunerne. Der er derfor et stort behov for forskning i forbedring af det tværsektorielle samspil for at fremme de gode patientforløb på tværs af sektorerne, ligeledes er der behov for forskning i de sundhedsfaglige metoder, der anvendes og udvikles i en kommunal kontekst. Yderligere er behov for forskning i LEON-princippet på tværs af sektorer, f.eks. inde for følgende forskningsspørgsmål: Er den intuitivt fornuftige arbejdsdeling mellem sektorer den rette?, er funktionen som forløbskoordinator den rette, når effekten af en indsats vurderes i et sundhedsøkonomisk perspektiv? I forbindelse med arbejdet omkring sundhedsprofiler, der kortlægger folkesundheden, har der har været gennemført forskning i social kapital og dets betydning for folkesundheden. Der er også i samarbejde med kommunerne igangsat forskning for at dokumentere Telecare Nord med et sundhedsøkonomisk -, patientnært - og et organisatorisk perspektiv. Ifølge sundhedsloven har regionerne en forskningsforpligtelse, mens kommunerne skal medvirke i forskning. Medvirke kan tolkes fra det at stille arena til rådighed for forskningsprojekter til at deltage i fuldt omfang i samarbejde med region og/eller med Aalborg Universitet. I Nordjylland ses eksempler fra hele spekteret. Region Nordjylland lægger til grund, at kommunernes medvirken til forskning indebærer, at kommunerne åbner sine arenaer, herunder at kommunalt ansatte medarbejdere kan indgå i nærmere definerede forskningsaktiviteter, hvis det er nødvendigt for at afprøve en forskningstese. Region Nordjylland medgiver samtidigt, at forskningsprojekter, hvor kommunerne skal stille sig til rådighed, skal have relevans for kommunernes opgaveløsning og således bibringe kommunerne viden. Region Nordjylland vil samarbejde om at gennemføre forskningsprojekter, kommunerne har ønsket. Regionen forventer for disse projekter, at kommunerne bidrager helt eller delvis med økonomi til forskningsaktiviteterne. Hvordan vil vi arbejde med udfordring nr. 3.6? Området er præget af få erfaringer og en ikke særligt velkonsolideret forskningstradition. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at overveje at systematisere forskningsindsatsen og bringe parterne sammen i en fælles plan for forskning i det sammenhængende patientforløb, det tværsektorielle samspil, og det sundhedsfaglige indhold. Udfordringen er samtidig, som nævnt i andre afsnit i denne strategi, at rekruttering af de rette forskningskompetencer er vanskelig. Derfor er de forskningsaktiviteter, der er i området også præget af, at det er lykkedes at gribe de muligheder, der bød sig. Der må således arbejdes videre med at frembringe en større systematik og samtidig bevare evnen til at gribe de muligheder, der byder sig. Et første skridt i at skabe systematik kunne være at kortlægge og prioritere behov for ny viden i det tværsektorielle samarbejde. Samarbejdet med kommunerne er godt. Deres indstilling er positiv, men alligevel ofte præget af, at de er presset på SIDE 10 - SUNDHEDSFORSKNINGSSTRATEGI 2018

9 opgaverne, og således kan bare det at stille en arena til rådighed være en udfordring. Det er derfor nødvendigt at være meget klare i den kommunale nytte af de resultater, forskningen vil give. Udfordring nr Behov for øget Innovation Region Nordjylland har allerede en godkendt strategi for øget innovation i landsdelen. Inden for rammerne af innovationsstrategien er det denne strategis formål at fremme en øget sammenhæng mellem sundhedsforskning og den innovative indsats. Generelt skal alle nye forskningsprojekter derfor løbende screenes for innovationspotentiale. En særlig udfordring er Den internationale dimension Forskerne er afhængige af at deltage i internationale aktiviteter både for at hente viden og inspiration og for at kunne promovere deres egne forskningsresultater, hvorfor det ikke tilstrækkeligt at kunne netværke med danske kolleger. Deltagelse i EU s rammeprogrammer FP7 ( ) og Horizon 2020 ( ) skal nøje vurderes, før ansøgninger afsendes mhp. at vurdering, hvilken merværdi deltagelsen tilfører til regionen. Det være sig i form af tiltrækning af eksterne midler, afgang til internationale forskningsnetværk o. lign. Det er dog målet, at der afsendes årligt 2 ansøgninger til deltagelse i de forskellige EU rammeprogrammer. Regionens internationale prioriteringer inden for den internationale dimension falder i 3 hovedområder: Internationalt samarbejde i relation til udvikling af netværk inden for Institute for Healthcare Improvement (IHI)-traditionen. Internationalt samarbejde for at fremme den kliniske forskning, herunder øget samarbejde inden for EUprogrammer. Internationalt samarbejde i relation til deltagelse af netværk inden for udvikling af velfærdsteknologi, herunder øget samarbejde inden for EU-programmer. Særlig indsatsområde er nordisk samarbejde omkring forskning om afprøvning af lægemidler, hvor Aalborg Universitetshospital, Statens Serum m.fl. indgår. SIDE 11

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Lovkrav om forskning

Lovkrav om forskning Sundhedsforskning i Region Midtjylland Udvalget vedrørende forskning, teknologi og innovation i sundhedsvæsenet www.regionmidtjylland.dk Lovkrav om forskning Sundhedsloven 194: Regionsrådet skal sikre

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011. regionsyddanmark.dk

Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011. regionsyddanmark.dk Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011 regionsyddanmark.dk Indhold Forord... side 3 Sundhedsforskning definition...side 4 Indledning og målsætninger...side 5 Stærke forskningsmiljøer...side

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING 2017 2020 Indledning, vision og indsatsområder FORSKNING er en vigtig opgave for Psykiatrien i Region Syddanmark. Forskning

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9164 af 02/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus Forskningsstrategi 2012-2015 OUH Svendborg Sygehus Forord OUH Svendborg Sygehus ønsker at styrke sundhedsforskningen til gavn for patienter, personale og samfundet som helhed. Lokalt forankret klinisk

Læs mere

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet.

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet. Nye samarbejds- og organisationsformer 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Papiret beskriver, hvordan regionerne vil arbejde med nye samarbejds- og organisationsformer, herunder det fremadrettede

Læs mere

Inddragelse af patienter i klinisk forskning

Inddragelse af patienter i klinisk forskning Inddragelse af patienter i klinisk forskning Peter Schwarz Professor, overlæge, dr.med. Osteoporoseambulatoriet MAO og Forskningscenter for Aldring og Osteoporose, FAO Medicinsk afd. M Glostrup hospital

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Notat om styrkelse af samarbejdet imellem Region og PU for at styrke almen praksis som et integreret omdrejningspunkt i det nordjyske sundhedsvæsen.

Notat om styrkelse af samarbejdet imellem Region og PU for at styrke almen praksis som et integreret omdrejningspunkt i det nordjyske sundhedsvæsen. Notat om styrkelse af samarbejdet imellem Region og PU for at styrke almen praksis som et integreret omdrejningspunkt i det nordjyske sundhedsvæsen. Disposition: 1. Indledning 2. Formål 3. Indsatsområder

Læs mere

Forskningsstrategi for klinisk sygepleje Patienten i front Forskning i centrum

Forskningsstrategi for klinisk sygepleje Patienten i front Forskning i centrum Forskningsstrategi for klinisk sygepleje 2013-2018 Patienten i front Forskning i centrum 2 FORSKNINGSSTRATEGI FOR KLINISK SYGEPLEJE 2013-2018 FORORD Forskningsstrategi for Klinisk Sygepleje 2013-2018 er

Læs mere

Udvikling af nye lægemidler forudsætter forskningssamarbejde mellem læger og virksomheder

Udvikling af nye lægemidler forudsætter forskningssamarbejde mellem læger og virksomheder Udvikling af nye lægemidler forudsætter forskningssamarbejde mellem læger og virksomheder Høring om klinisk forskning 2. november 2012 Formand for NSS Poul Jaszczak, overlæge, dr.med Fra statusrapporten

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere

Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland Forskningsstrategi 2010-2015 Forskningsstrategi 2010-2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016

FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016 FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016 1 INDLEDNING En afgørende forudsætning for et stærkt sundhedsvæsen er forskning og skabelse af ny viden. Sundhedsforskning

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Forord Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet - er anerkendt som et arktisk universitet, der bedriver forskning og uddannelse med arktiske kultur-, sprog-, sundheds- og

Læs mere

INTRODUKTION TIL DOKUMENTATION OG EVALUERING

INTRODUKTION TIL DOKUMENTATION OG EVALUERING INTRODUKTION TIL DOKUMENTATION OG EVALUERING Tine Curtis, leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Forskningschef Aalborg Kommune og adj. professor Syddansk og Aalborg universiteter Stort fokus på

Læs mere

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, Region Sjælland FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, indgang E1, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Forskning

Læs mere

sundhedsvæsens bankende hjerte. Uden Jer ville væsnet gå i stå. disse ofte komplekse problemstillinger til patienter og pårørende.

sundhedsvæsens bankende hjerte. Uden Jer ville væsnet gå i stå. disse ofte komplekse problemstillinger til patienter og pårørende. Sundhedsminister Astrid Krags tale på Lægemødet 2013 (Det talte ord gælder) [Indledning dialogen med borgeren] Jeg vil gerne sige tak for invitationen til at indlede jeres 131. lægemøde. Jeg har set frem

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen Forord Er du studerende eller nyuddannet læge er Region Sjælland et oplagt område at søge til: Her er gode karrieremuligheder

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

NOTAT. Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt

NOTAT. Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt Kommunalbestyrelsen har på møde den 6. oktober 2015 besluttet at implementere SLID, Gigtskole for en toårig forsøgsperiode (2016-2017). Genoptræningen

Læs mere

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006 Afdeling: Forsknings- og MTV-afdelingen Udarbejdet af: Claus Duedal Pedersen/Jesper Risom Journal nr.: 2-15-0-00062-2009 E-mail: claus.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 11. marts 2010 Telefon: 2115

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Kvalitet. Dagens Mål 16-02-2016

Kvalitet. Dagens Mål 16-02-2016 1 Kvalitet Dagens Mål At få viden om kvalitetsbegrebet nationalt og lokalt for derigennem forstå egen rolle i kvalitetsarbejdet med medicinhåndtering. At kende og anvende relevante metoder og redskaber

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Strategi for forskning i Hjerte-lungekirurgisk afdeling for perioden

Strategi for forskning i Hjerte-lungekirurgisk afdeling for perioden Strategi for forskning i Hjerte-lungekirurgisk afdeling for perioden 2012-2017. Baggrund. Aalborg sygehus opnåede i år 2003 status som universitetssygehus, og Aalborg Sygehus har siden været en del af

Læs mere

Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats

Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats Region Nordjylland har den 18. februar

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Klinisk Kræftforskningscenter

Klinisk Kræftforskningscenter Klinisk Kræftforskningscenter STRATEGI ORGANISATION LEDELSE 2013-2015 Klinisk Kræftforskningscenter Aalborg Universitetshospital Forskningens Hus Sdr. Skovvej 15 9000 Aalborg www.kkfc.rn.dk / www.kkfc.aalborguh.dk

Læs mere

- uddannelse - udvikling - samarbejde

- uddannelse - udvikling - samarbejde Vision Nyt OUH Mennesket først Gennem - forskning - uddannelse - udvikling - samarbejde Visionen bygger på et overordnet fokus på mennesket/patienten. Mennesket først Hospitalets fokus skal være bredere

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

STARS* og arbejdet med national strategi for sundhedsdata. - Perspektiver og potentialer ved sundhedsdata

STARS* og arbejdet med national strategi for sundhedsdata. - Perspektiver og potentialer ved sundhedsdata STARS* og arbejdet med national strategi for sundhedsdata - Perspektiver og potentialer ved sundhedsdata Helle Ulrichsen Formand for STARS* - Strategisk Alliance for Register- og Sundhedsdata Informationstur

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Forskning og uddannelse i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen

Forskning og uddannelse i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen Forskning og uddannelse i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen D. 23. maj 2008 Idéoplæg til, hvordan man i fremtidens sygehuse sikrer optimale forhold for forskning, udvikling og uddannelse, således

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE Juni 2013 I Sundhedsstyrelsens politik for brugerinddragelse beskriver vi, hvad vi forstår ved brugerinddragelse, samt eksempler på hvordan brugerinddragelse kan gribes an

Læs mere

Forskningsstrategi Afdeling O

Forskningsstrategi Afdeling O Forskningsstrategi Afdeling O 2012-2017 Indledning Der stilles fra alle sider krav om, at sundhedsvæsenets ydelser skal være forskningsbaserede, og afdeling O har, i kraft af at være en del af et universitetshospital,

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet

En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 21. marts 2006 En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet Regeringen har med globaliseringsstrategien foreslået en ny model for forskningsfinansiering,

Læs mere

Rigshospitalet Onkologisk Klinik. Strategi 2015. Kræftbehandling i særklasse. Strategi 2015-2017. Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Rigshospitalet Onkologisk Klinik. Strategi 2015. Kræftbehandling i særklasse. Strategi 2015-2017. Onkologisk Klinik Rigshospitalet Strategi 2015 Rigshospitalet Onkologisk Klinik Kræftbehandling i særklasse Strategi 2015-2017 Onkologisk Klinik Rigshospitalet Onkologisk Klinik: Kræftbehandling i særklasse - Strategi 2015-2017 Onkologisk

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

Fremtidens faglighed

Fremtidens faglighed Fremtidens faglighed Ledende bioanalytiker, cand.scient.med. Michael Werenberg Mikkelsen Nuklearmedicinsk Afdeling & PET-Center Aarhus Universitetshospital Program Videreuddannelse Diagnostisk samarbejdspartner

Læs mere

Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi.

Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi. Notat Uddybende beskrivelse af miljøteknologi (globaliseringsaftalen) 9. oktober 2007 Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi. Aftalen indeholder

Læs mere

FORSKNING OG ANALYSE SUBSTRATEGI

FORSKNING OG ANALYSE SUBSTRATEGI FORSKNING OG ANALYSE SUBSTRATEGI VÆSE NTLIG VIDEN DER SÆTTER STANDARDER O G INTRO VÆSENTLIG VIDEN DER SÆTTER STANDARDER OG SKABER FORANDRING MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheder skal beskytte og

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Patientinformation. TeleCare Nord

Patientinformation. TeleCare Nord Patientinformation TeleCare Nord patientinformation TeleCare Nord TeleCare Nord er et telemedicinsk projekt for KOL-patienter i Nordjylland. Projektet baserer sig på gode resultater fra tidligere telemedicinske

Læs mere

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Notat Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus JUNI 2009 BAGGRUND... 3 FORMÅL... 3 OMDØMME... 5 RESSOURCER... 5 Menneskelige ressourcer og kompetencer...

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

Frivilligrådets mærkesager 2015-16

Frivilligrådets mærkesager 2015-16 Frivilligrådets mærkesager 2015-16 September 2015 FÆLLESSKAB OG DELTAGELSE GIVER ET BEDRE SAMFUND OG BEDRE VELFÆRD Forord Frivilligrådet mener, at vi i dagens Danmark har taget de første og spæde skridt

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder God behandling i sundhedssektoren Erklæring om patienters rettigheder PatientLægeForum 2003 PatientLægeForum: Den Almindelige Danske Lægeforening De Samvirkende Invalideorganisationer Diabetesforeningen

Læs mere

Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og Københavns Kommune - 3 scenarier

Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og Københavns Kommune - 3 scenarier KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 1 Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og Københavns Kommune - 3 scenarier 1. Samarbejde med udvalgte universiteter i Hovedstadsregionen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres.

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres. Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Health, Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland 1. Indledning Blandt andet

Læs mere

Indsæt Billede Fra fil her

Indsæt Billede Fra fil her Indsæt Billede Fra fil her Indsæt Billede Fra fil her Udfordringer for fremtidens sundhedsvæsen Enhedschef Jean Hald Jensen Det Borgernære Sundhedsvæsen 1. December 2011 Sundhed og sygdom Sundhed spiller

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Kræftens Bekæmpelses høringssvar på Region Sjællands udkast til Sundhedsaftale 2015-18

Kræftens Bekæmpelses høringssvar på Region Sjællands udkast til Sundhedsaftale 2015-18 14. september 2014 Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Att.: Kvalitet og Udvikling Område Sjælland Område Sjælland Ringstedgade 71 4700 Næstved Tel +45 +45 2646 www.cancer.dk UNDER PROTEKTION AF HENDES

Læs mere

International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland

International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland Handlingsplanen indeholder en række konkrete områder, der hver især får særlig fokus i 2013 og som løbende vil blive afrapporteret til de rådgivende

Læs mere

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i Praksis Strategi for udvikling 2012-2014 En del af virksomhedsgrundlaget i Nære Sundhedstilbud, Kvalitet og Lægemidler Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i praksis

Læs mere

I DSR står du stærkere. Har du holdninger og ambitioner på vores fags vegne, får du en stærk platform i Dansk Sygeplejeråd

I DSR står du stærkere. Har du holdninger og ambitioner på vores fags vegne, får du en stærk platform i Dansk Sygeplejeråd I DSR står du stærkere Har du holdninger og ambitioner på vores fags vegne, får du en stærk platform i Dansk Sygeplejeråd I DSR står du stærkere Layout: Dansk Sygeplejeråd 14-92_2016 Foto: Lizette Kabré

Læs mere

VIDEN UDVIKLER SYGEPLEJEN

VIDEN UDVIKLER SYGEPLEJEN VIDEN UDVIKLER SYGEPLEJEN TIL GAVN FOR PATIENTER, BORGERE, PROFESSION OG SAMFUND Dansk Sygeplejeråds forskningsudspil 2011 FORSIDEBILLEDE: Elefantlandskab af Helle Malling Beck. Elefanten er valgt, fordi

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

HÆMATOLOGISK AFDELING R

HÆMATOLOGISK AFDELING R Karakteristika for hæmatologiske patientforløb Hæmatologiske sygdomme kræver ofte langvarig behandling og medfører at patienternes immunforsvar er svært påvirket. At leve med et svært påvirket immunforsvar

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2

Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2 Funktionsbeskrivelse for professorer Indhold Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2 Funktionsbeskrivelse for klinisk lærestolsprofessor ved Klinisk

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

Overlægeforeningens politik for efteruddannelse

Overlægeforeningens politik for efteruddannelse Overlægeforeningens politik for efteruddannelse Formål: Overlægers faglige ekspertise er et af fundamenterne for en sikker patientbehandling på et højt. Overlægerne skal kunne bidrage effektivt til et

Læs mere

Formand for Sundhedsudvalget

Formand for Sundhedsudvalget Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) 1 Hvad er Hørsholm for en kommune? Hørsholm Lolland Antal borgere/ Størrelse Gennemsnitsindtægt for 15+ år Andel med videregående uddannelse af arbejds styrken

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden.

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære gæster, kollegaer og ikke mindst studerende. Velkommen til årsfesten 2016 på Aalborg Universitet.

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Handlingsplan 2008 for Sundhedsforskning

Handlingsplan 2008 for Sundhedsforskning Koncern Plan og Udvikling Koncern Regional Udvikling Handlingsplan 2008 for Sundhedsforskning Telefon Direkte Fax Mail Web Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48205000 48205446 48205721 bette@regionh.dk

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 20. januar 2016 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir

Læs mere

Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015

Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015 Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015 Tine Curtis, Forskningschef Lars Lund, Konsulent Center for Anvendt Kommunal Sundhedsforskning Hvorfor vil kommunen

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Arbejdet med ny sundhedsaftale i den nordjyske optik

Arbejdet med ny sundhedsaftale i den nordjyske optik Arbejdet med ny sundhedsaftale i den nordjyske optik 6. Februar 2014 Direktør Bente Graversen, Aalborg Kommune Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Den fælleskommunale struktur på sundhedsområdet, KKR

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere