Vedr. Høring over forslag til lov om ændring af lov om social service (Justering af betingelser for forældres udførelse af træning)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedr. Høring over forslag til lov om ændring af lov om social service (Justering af betingelser for forældres udførelse af træning)"

Transkript

1 København 22. februar 2012 Vedr. Høring over forslag til lov om ændring af lov om social service (Justering af betingelser for forældres udførelse af træning) ABAforeningen vil gerne takke for at være kommet på høringslisten til dette lovforslag. Ifølge Servicestyrelsens kortlægning af området foregår omkring en fjerdedel af al hjemmetræning med ABA-metoden. Dermed er ABA den næstmest udbredte hjemmetræningsmetode, efter FHC- og IAHP-metoderne. 1 Vi har som udgangspunkt forståelse for intentionerne bag lovforslaget, men vi finder dets udformning forhastet og præget af uklarhed, både med hensyn til målgruppen for og formålet med servicelovens 32, og med hensyn til hvilke faglige kompetencer autoriserede sundhedspersoner besidder. Lovens målgruppe er både børn med fysiske og psykiske handicap, og den hjælp som ydes disse børn, består af en bred vifte af sproglig, social, pædagogisk, psykologisk, motorisk og fysisk støtte, træning og behandling. Dette gælder uanset om indsatsen sker i offentligt regi eller i form af hjemmetræning. En sådan bredspektret indsats kan ikke varetages af autoriserede sundhedspersoner alene. Lovforslaget synes at afspejle en forestilling om, at al hjemmetræning er fysisk træning. Men sådan er det langt fra. ABA er, for eksempel, en rent pædagogisk metode uden nogen fysiske elementer overhovedet. At forankre hjemmetræning efter rent pædagogiske eller psykologiske metoder hos en autoriseret sundhedsperson såsom en læge, en sundhedsplejerske eller en fysioterapeut ville svare til at give en VVS-installatør ansvaret for elektriske installationer. Det kan ikke lade sig gøre, og tjener ikke noget formål. Hvis lovforslaget vedtages uden ændringer, vil det helt enkelt umuliggøre hjemmetræning efter pædagogiske, psykologiske og andre ikke-fysiske metoder, eftersom autoriserede sundhedspersoner ikke kan forventes at tage ansvaret for træning efter metoder, der ligger uden for deres faglige kompetence. Der er intet i historikken bag lovforslaget, der antyder at dette skulle være den politiske hensigt. Vi vil derfor opfordre til at lovforslaget revideres afgørende, før det eventuelt viderebehandles. På de følgende sider uddyber vi denne kritik, og skitserer en række alternative muligheder for at opnå det, lovforslaget sigter på. 1 Kortlægning af kommunal praksis vedr. hjemmetræning af børn med handicap, Servicestyrelsens Handicapenhed [1]

2 Dokumentation og evaluering savnes Indledningsvis vil vi gerne beklage at der i dag, tre et halvt år efter at reglerne om hjemmetræning efter Servicelovens 32 stk. 6-9 trådte i kraft, ikke foreligger nogen dokumentation eller evaluering af erfaringerne med loven. I satspuljeaftalen for 2008 blev der afsat midler til en lang række tiltag, som skulle tjene til kvalificering af undervisnings- og træningstilbuddene til handicappede børn. Herunder blandt andet en pulje til videreudvikling og udbredelse af forældrekurser, udvikling og afprøvning af modeller for handleplaner, udvikling af redskaber til vurdering af dokumenterbare træningsmetoder samt midler til en forskningsmæssig undersøgelse af effekten af hjemmetræning på børnenes udvikling. 2 Intet af det nævnte er blevet realiseret, og det er vanskeligt ikke at bemærke, hvor meget mere målrettet og velkvalificeret dette lovforslag kunne have været, hvis blot nogle af midlerne var blevet udmøntet. Vi vil gerne opfordre til at dette sker inden næste lovrevision. Lovens målgruppe og spektret af relevante metoder er langt bredere end lovforslaget forudsætter Som allerede nævnt forekommer lovforslaget at være formuleret udelukkende med tanke på træning efter fysisk indgribende metoder, som svarer til eller på væsentlige punkter ligner sundhedsfaglig behandling. Dette kan ikke overraske, når man tager historikken bag lovforslaget i betragtning, men det er hverken repræsentativt for hele spektret af børn i lovens målgruppe, eller for hele spektret af mulige indsatser, som loven giver hjemmel til. Målgruppen for hjemmetræning er beskrevet to steder i servicelovens 32: Som børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte (stk. 1) og børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud eller fritidshjem efter dagtilbudsloven (stk. 3). I vejledningen til loven hedder det videre at Målgruppen er børn og unge under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har et sådant behov for støtte og behandling, at der skal iværksættes et særligt tilbud til barnet eller den unge. Afgrænsning af målgruppen baserer sig ikke på bestemte diagnoser eller på karakteren af funktionsnedsættelsen, men på en fagkyndig vurdering af barnets behov for et særligt støtte- og behandlingstilbud, herunder et træningstilbud. 3 Lovens målgruppe er altså alle børn og unge med svære handicap, uanset handicappets karakter ikke kun børn med behov for fysisk behandling eller træning. Lovgivningens beskrivelser af indsatsernes formål er tilsvarende brede: Hjælp eller særlig støtte - Støtte, behandling m.v. - støtte og behandling. Disse formuleringer er ikke sammenfaldende hjælp må her opfattes som et bredere overbegreb i forhold til støtte og behandling, og det er netop begrebet hjælp der bruges i stk. 6, som omhandler hjemmetræning: At forældrene helt eller delvist udfører hjælpen efter stk.1 i hjemmet. Det er altså tydeligt, at loven har til hensigt at dække hele spektret af mulige indsatser over for børn med betydelige og varige handicap ikke kun fysisk træning eller behandling. 2 Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008, delaftale for det sociale område, side Vejledning nr. 3 til Serviceloven, pkt. 117 [2]

3 Dette understreges også i Håndbog om udredning, visitation og hjemmetræning, hvor det hedder (s. 33): Det er individuelt hvilke elementer barnets træning kan bestå af. Træningen kan indebære forskellige indsatser, der udvikler eller vedligeholder barnets kommunikative, kognitive, fysiske, motoriske, emotionelle og sociale færdigheder gennem målrettede øvelser eller samspilsrelationer. Nogle metoder kan også indebære brug af forskellige kosttilskud, særlige træningsredskaber, video, kommunikationsredskaber mv. Spektret af mulige træningsmetoder er altså overordentligt bredt, og denne bredde vil naturligt kunne involvere en lang række forskellige faggrupper, svarende til de tværfaglige teams der er tilknyttet særlige dagtilbud og behandlingstilbud efter serviceloven: Sundhedsplejersker, fysioterapeuter, logopæder, psykologer, pædagoger osv. Der er intet i historikken bag lovforslaget der antyder, at det er hensigten at begrænse denne faglige og metodiske bredde. Men det vil uvægerligt blive konsekvensen, hvis alle former for hjemmetræning fremover skal forankres hos en autoriseret sundhedsperson, for autoriserede sundhedspersoner repræsenterer jo kun en delmængde af den relevante faglighed. Autoriserede sundhedspersoner har ingen kompetencer til at tilrettelægge en pædagogisk eller psykologisk indsats Kategorien autoriserede sundhedspersoner er defineret i autorisationsloven, og omfatter følgende faggrupper, som kunne være relevante ifht. hjemmetræning 4 : Læger (herunder psykiatere),, kiropraktorer, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, kliniske diætister, samt social- og sundhedsassistenter. Bemærkningerne til lovforslaget fremhæver ergo- og fysioterapeuter som de faggrupper, det typisk vil dreje sig om. Dette viser klart den allerede påpegede bias i retning af at opfatte hjemmetræning udelukkende som fysisk træning. For hvilke kompetencer har en ergo- eller fysioterapeut til at tilrettelægge og dokumentere træning af eksempelvis kommunikative, kognitive, emotionelle eller sociale færdigheder og samspilsrelationer? Her er det indlysende andre faggrupper, som er relevante psykologer, pædagoger, logopæder m.v. Men disse er ikke autoriserede sundhedspersoner, og hjemmetræning vil derfor ikke kunne forankres hos dem, hvis lovforslaget vedtages som foreslået. Et konkret eksempel: Hjemmetræning af børn med autisme efter ABA-metoden I og med at hjælp og støtte efter servicelovens 32 ikke er baseret på diagnoser, findes der os bekendt ingen opgørelse over, hvilke typer funktionsnedsættelser de børn, som trænes i hjemmet, lider af. Der er dog næppe nogen tvivl om at den største enkeltgruppe af børn med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, er børn med autisme. Børn med autisme trænes eller behandles medmindre de har fysiske ledsagehandicap normalt ikke af sundhedsfagligt personale. Udredning og diagnosticering varetages i børne- og ungdomspsykiatrisk regi, mens den videre indsats i udgangspunktet er af psykologiske eller pædagogisk karakter. 4 Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, LBK nr 877 af 04/08/2011. De øvrige faggrupper som nævnes i loven tandlæger, jordemødre, bioanalytikere, radiografer, bandagister, kliniske tandteknikere, tandplejere, optikere, kontaktlinseoptikere, optometrister samt fodterapeuter er indlysende irrelevante i denne sammenhæng. [3]

4 ABA - Applied Behavior Analysis, på dansk Anvendt Adfærdsanalyse - er en pædagogisk metode målrettet børn med autismespektrumforstyrrelser 5. I Danmark praktiseres ABA-metoden både i regi af offentlige daginstitutioner og skoler rundt om i landet (bl.a. i Esbjerg, Århus, Grenå, Vejle, Sorø, Holbæk og København), og som hjemmetræning. Metoden er beslægtet med andre former for adfærdsterapi, og også med gruppe- og familieorienterede metoder som PALS og PMTO 6. Som disse er ABA-metoden karakteriseret ved ikke at rumme nogen fysiske elementer overhovedet, bortset fra at man undertiden øver almindelige børneaktiviteter såsom at cykle, spille bold eller gå på legeplads, hvis barnet har behov for at få styrket sine færdigheder på netop disse områder. Det præcise indhold af det enkelte barns træningsprogram er helt individuelt og afhænger af barnets alder, generelle funktionsniveau og specifikke udfordringer, men ved opstart vil man som regel sætte ind med træning på områder som de følgende: Øjenkontakt og fælles opmærksomhed; fin-, grovmotorisk imitation; koncentration; matching- og sorteringsøvelser; impressivt og ekspressivt sprog; leg og samspil; kreative færdigheder; (før)skolefærdigheder; selvhjælpsfærdigheder samt reduktion af eventuel problemadfærd. Generelt går man trinvist frem således at barnet først træner nye færdigheder 1:1 med en voksen, hvorefter de generaliseres til andre, naturlige og sociale sammenhænge, således at barnet gradvist selvstændiggøres. Der gøres udstrakt brug af belønning, afhængig af hvad der motiverer det individuelle barn. De fleste børn som hjemmetrænes efter ABAmetoden går i deltidsbørnehave eller i skole, hvilket betyder at de dagligt møder andre børn, og i øvrigt også her bliver observeret af pædagoger eller lærere. Træning efter ABA-metoden foregår altid under tæt supervision uanset om træningen foregår i skole, dagtilbud eller hjemme. Normalt er der supervisionsmøder hver 14. dag, hvor de enkelte træningsprogrammer evalueres og tilpasses. Nogle ABA-supervisorer er offentligt ansatte i kommuner og regioner, men flertallet er privatpraktiserende. De fagfolk, som i dag opererer som ABA-supervisorerer i Danmark, er typisk psykologer, logopæder eller pædagoger, som har gennemgået en teoretisk og praktisk efteruddannelse under vejledning af en klinisk psykolog med speciale i adfærdsanalyse. I mange lande, eksempelvis Sverige, Norge og England, findes der regulære universitetsuddannelser i adfærdsanalyse, men det gør der endnu ikke i Danmark. Supervisoren har det overordnede ansvar for at tilrettelægge, kvalitetssikre og dokumentere træningen, og for at give forældrene og eventuelle hjælpere den nødvendige oplæring. ABAtræning forudsætter som en selvfølge, at barnet er lægefagligt udredt, og at der er taget vare på eventuel medicinsk eller anden behandling. Med nogle børn kan det være relevant at inddrage andre faggrupper i selve træningen, såsom en talepædagog, hvis barnet har specifikke mundmotoriske problemer, eller en fysio- eller ergoterapeut hvis barnet har motoriske vanskeligheder. Dette samarbejde vil da foregå sådan, at disse fagpersoner leverer input til hvad der skal trænes, mens ABA-supervisoren vejleder i hvordan træningen bedst tilrettelægges, under hensynstagen til barnets autismespecifikke læringsstil og behov. Som det vil være fremgået, udfører ABA-supervisoren en opgave, der i det store og hele svarer til den, lovforslaget tiltænker en autoriseret sundhedsperson. Men der er ingen autoriserede sundhedspersoner, som har de nødvendige kompetencer til at supervisere ABA-træning. Hvis det bliver et ufravigeligt krav at hjemmetræning skal forankres hos en autoriseret sundhedsperson, vil hjemmetræning efter ABA-metoden fremover være umuliggjort. 5 Se 6 Se [4]

5 Flere alternative muligheder Vi har ingen forudsætninger for at vurdere alvoren af den sundhedsfaglige bekymring over enkelte træningselementer, som er baggrunden for nærværende lovforslag, eller hvilke tiltag der er proportionale i forhold til disse bekymringer. Men hvis man fra politisk side ønsker at fastholde kravet om en øget kvalitetssikring af hjemmetræningsindsatsen, kan vi se flere måder at gøre dette på, som undgår de negative og utilsigtede konsekvenser, vi har påpeget. 1: At erstatte kravet om forankring hos en autoriseret sundhedsperson med et krav om styrket sundhedsfagligt tilsyn Set i forhold til lovforslagets erklærede mål om at sikre, at der ikke anvendes træningsmetoder eller træningselementer, der potentielt kan være sundhedsskadelige for børnene kan man argumentere for, at dette til fulde ville kunne sikres ved en styrkelse af det sundhedsfaglige element i det kommunale tilsyn og opfølgning. Det fremgår af Servicestyrelsens kortlægning, at det i dag varierer meget fra kommune til kommune, hvordan og i hvilken grad der er sundhedsfagligt personale involveret i tilsynet med hjemmetræning 7. Et simpelt lovkrav om, at der skal deltage autoriseret sundhedsfagligt personale i tilsyn og opfølgning, kunne råde bod på dette. 2: At gøre kravet om forankring hos en autoriseret sundhedsperson betinget af træningens karakter. En mulighed er at gøre kravet om forankring hos en autoriseret sundhedsperson betinget af, at der er tale om træning efter fysisk indgribende metoder, som vurderes i væsentligt omfang at have karakter af sundhedsfaglig behandling. Afgørelsen om dette skulle tages i forbindelse med udredning og visitation til hjemmetræning, og med baggrund i den lovpligtige, lægefaglige udredning. Træning efter ikke-fysiske metoder, skulle da blot som hidtil foregå under kommunalt tilsyn og opfølgning. 3: At ændre kravet om forankring hos en autoriseret sundhedsperson til et krav om forankring hos en relevant fagperson Vi kan i ABAforeningen se mange fordele i selve princippet om, at hjemmetræningen forankres hos en fagperson. Som reglerne er i dag, kan ansvaret for træningen forekomme uklart placeret, og den usikkerhed over for opgaven med tilsyn og opfølgning, som flere kommuner giver udtryk for, stemmer godt overens med den oplevelse, vore medlemmer har. 8 En ordning, hvor både behandlingsansvar og dokumentationspligt er klart placeret hos en relevant fagperson i vores tilfælde en ABA-supervisor vil på mange måder give renere linjer, i og med at det vil styrke kommunens muligheder for løbende at kvalitetssikre indsatsen, og løfte en betydelig og dilemmafyldt arbejdsbyrde fra forældrenes skuldre. Man kunne altså med en let omformulering af lovteksten stille krav om at træningen af barnet skal forankres hos en relevant fagperson. Om en fagperson er relevant vil afhænge af om kommunen finder, at den pågældende fagperson besidder relevante kompetencer til at varetage den konkrete opgave. Den relevante fagperson vil således skulle godkendes i forbindelse med visitation og bevilling. En sådan ordning ville umiddelbart sikre lovforslagets formål om at der ikke anvendes træningsmetoder eller træningselementer, der potentielt kan være sundhedsskadelige 7 Kortlægning af kommunal praksis vedr. hjemmetræning af børn med handicap, Servicestyrelsens Handicapenhed Kortlægning af kommunal praksis vedr. hjemmetræning af børn med handicap, Servicestyrelsens Handicapenhed [5]

6 for børnene, og ville samtidig give en styrket kvalitetssikring af al hjemmetræningen, uanset metoden. 4: At ændre kravet om forankring hos en autoriseret sundhedsperson til et krav om forankring hos en autoriseret sundhedsperson eller en autoriseret psykolog. At forankre hjemmetræning hos en autoriseret sundhedsperson indebærer, at autorisationslovens bestemmelser automatisk træder i kraft. På tilsvarende måde vil forankring hos en autoriseret psykolog indebære, at psykologlovens bestemmelser automatisk træder i kraft. 9 Autorisationslovens og psykologlovens bestemmelser er i vidt omfang sammenfaldende, herunder kravene om journalføring og muligheden for autorisationens inddragelse. På denne måde vil forankring hos en autoriseret psykolog i alle relevante henseender svare til forankring hos en autoriseret sundhedsperson. Vi kan ikke vurdere hvilke konsekvenser denne model vil have for træning efter andre metoder end ABA, om end man kan forestille sig at visse former for sprogtræning (eksempelvis Karlstadmodellen, som bruges til sprogstimulering af børn med Downs syndrom) kunne komme i klemme, fordi metoden hverken er sundhedsfaglig eller psykologisk. For træning efter ABA-metoden vil det betyde, at de supervisorer, som allerede er autoriserede psykologer, vil kunne fortsætte som hidtil. De supervisorer, som ikke er psykologer og/eller ikke kan opnå autorisation, vil i stedet skulle organisere sig, så de arbejder under vejledning og seniorsupervision af en autoriseret psykolog, som da løfter det overordnede behandlingsansvar. Enkelte supervisionsudbydere er allerede i dag organiseret sådan, og det er almindeligt i mange lande. Med venlig hilsen Peter Westh Formand for ABA-foreningen Landsforening for Høj-intensiv Pædagogisk Behandling af Børn med Autisme tlf: Lov om psykologer m.v. LBK nr. 132 af 27/02/2004 [6]

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Hjemmetræning af børn med hjerneskade

Hjemmetræning af børn med hjerneskade Hjemmetræning af børn med hjerneskade MarselisborgCentret april 2005 Evaluering af forsøgsordning efter Servicelovens 138 for forældre, der træner et barn med hjerneskade i hjemmet I N D H O L D S F O

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp).

Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp). Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Att.: sm@sm.dk og chs@sm.dk 15. september 2014 OF Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service

Læs mere

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Afsluttende rapport Projekt 8.2 Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Rapporten er udarbejdet af: Anne Marie Dahler Hanne Kristensen Paustian

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap N O T A T Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap 1. Indledning Knap fem år efter strukturreformen er det relevant at se på, hvordan delområder

Læs mere

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende Ministerialtidende 2008 Udgivet den 27. maj 2008 26. maj 2008. Nr. 26. Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2008 Indledning I denne vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. uddybes

Læs mere

Ydelseskatalog IKH 2014

Ydelseskatalog IKH 2014 Børneområdet Ydelseskatalog IKH 2014 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning Ydelseskatalog IKH 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EVALUERING AF SATSPULJE- PROJEKTET - KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP

EVALUERING AF SATSPULJE- PROJEKTET - KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP [FORSIDE H2] EVALUERING AF SATSPULJE- PROJEKTET - KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP EVALUERING AF SATSPULJE-PROJEKTET - KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Ny indsigt - ny indsats

Ny indsigt - ny indsats Ny indsigt - ny indsats Udviklingsprojekt til intensivering af optræningsindsatsen for børn med medfødt hjerneskade 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse FORORD........................... 3 OPSUMMERING

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Ydelseskatalog IKH 2015. Børneområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap

Ydelseskatalog IKH 2015. Børneområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Børneområdet Ydelseskatalog IKH 2015 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning Ydelseskatalog IKH 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Børne- og ungestrategien

Børne- og ungestrategien Børne- og ungestrategien Indhold Introduktion 3 1. Strategiens baggrund og målsætninger 3 2. Arbejdet med strategien 4 3. Strategiens indhold 5 4. Næste skridt - at omsætte strategien til handling 6 Fokusområde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget UNDERVISNINGSMINISTERIET - MARTS 2004 Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget Marts 2004 Pædagoguddannelsen

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan National Autisme Plan Indsats i skolealderen Udgivet af: Videnscenter for Autisme I samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere