KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen"

Transkript

1 (Elforsyning) Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 OM afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX] J.nr TML EKN NÆVNETS SAMMEN- SÆTNING I SAGEN Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur. & ph.d. Michael Gøtze Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge NÆVNETS AFGØRELSE Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 stadfæstes. [XXX] (herefter klager) har ved af 30. januar 2014 klaget til Energiklagenævnet over Energinet.dk s afgørelse af 13. januar Ved afgørelsen meddelte Energinet.dk afslag på, at der kunne opnås årsbaseret nettoafregning for elektricitet produceret på solcelleanlægget GSRN nr. [XXX] på ejendommen beliggende på adressen [XXX] (herefter ejendommen). Energinet.dk har begrundet afslaget med, at det ikke kan lægges til grund, at der er indgået bindende aftale om køb af solcelleanlægget senest den 19. november 2012, jf. nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 1, 2 1, jf. 16, stk. 2. Sagens baggrund Klager anmodede den 29. maj 2013 Energinet.dk om årsbaseret nettoafregning for et solcelleanlæg på ejendommen. Energinet.dk meddelte ved brev af 28. august 2013, at klager var udtaget til stikprøvekontrol af, om der var indgået bindende aftale om køb af solcelleanlægget senest den 19. november 2012, og at behandlingen af anmodningen 1 Bekendtgørelse nr af 26. august 2013 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet (nettoafregningsbekendtgørelsen).

2 om årsbaseret nettoafregning afventede udfaldet heraf. Stikprøvekontrollen indebar, at klager skulle fremsende skriftlig dokumentation i form af for eksempel købsfaktura for, at solcelleanlægget var købt senest den 19. november På denne baggrund fremsendte klager til Energinet.dk et tilbud dateret 18. oktober 2012 fra Byens VVS & Blik ApS, Odense, til klager om salg af et solcelleanlæg. Tilbuddet var gældende en måned. Klager havde med håndskrift på tilbudsbrevet anført, at tilbuddet var accepteret straks efter modtagelsen. Ved brev af 4. december 2013 anmodede Energinet.dk klager om yderligere dokumentation til brug for vurderingen af, om det var indgået bindende aftale senest den 19. november Energinet.dk henviste til, at det ikke af tilbuddet fremgik, hvornår det var accepteret. Energinet.dk anmodede klager om at indsende en af følgende: Side 2 af 12 - Ordrebekræftelse eller faktura, dateret senest den 19. november Underskrevet købsaftale eller anden underskrevet skriftlig aftale, dateret senest den 19. november Underskrevet tilbud med dato for accept senest den 19. november Kvittering for betaling inden fristen (dvs. senest den 19. november 2012) - Mailkorrespondance eller anden form for skriftlig korrespondance, hvor det fremgår, hvornår aftalen er indgået. Til besvarelse fremsendte klager ved brev af 17. december 2013 en tro- og loveerklæring af samme dag, der var underskrevet af klager, og hvoraf følgende fremgik: Tro- og loveerklæring Undertegnede [XXX] [XXX] [XXX] erklærer herved på tro- og love at installation på adresserne på [XXX], GSNnr. [XXX] tilhørende [XXX] og [XXX] GSN-nr. [XXX] tilhørende [XXX] og [XXX] er bestilt inden 19. Novembr 2012.

3 Gennemførelse af projektet er oprindelig besluttet udført i maj 2012 men tilbud vedrørende udførelsen er først modtaget den 18. Oktober 2012, idet jeg samtidig på tro og love for så vidt angår begge ejendomme kan bekræfte at bindende accept af tilbuddet er afgivet umiddelbart eftermodtagelsen af tilbuddet og inden 19. November 2012, hvilket kan bekræfte af [XXX]. Det bemærkes at jeg har samarbejdet med Byens VVS i gennem de seneste 15 år og at samhandlen i den periode som hovedregel er foregået gennem mundtlige aftaler. Solcelleanlæggene til [XXX] og [XXX] er bestilt med udgangspunkt, i rimelig inddækning af de 2 familiers behov på energi og er sammenholdt med det solcelleanlæg som [XXX] selv etablered på sin ejendom. Side 3 af 12 Ved brev af 20. december 2013 anmodede Energinet.dk klager om yderligere dokumentation til brug for vurderingen af, om det var indgået bindende aftale senest den 19. november Energinet.dk anførte følgende om den fremsendte erklæring: Den fremsendte erklæring kan ikke anvendes som dokumentation på køb af et anlæg inden for fristen. Vi skal derfor jævnfør bekendtgørelse nr af 26/08/ , stk. 2, anmode om at du fremsender ordrebekræftelse, købsfaktura eller lignende skriftlig dokumentation (hvorpå din accept fremgår) dateret senest d. 19. november Herefter fremsendte klager på ny den 2. januar 2014 ovennævnte tro- og loveerklæring til Energinet.dk, nu dateret og underskrevet den 2. januar 2014 med håndskrevet bemærkning om, at erklæringen blev gentaget. Nederst på erklæringen var nu tilføjet følgende tekst: Undertegnede [XXX], bekræfter herved at bindende ordre er modtaget inden 19 November 2012 på samme måde som tidligere samhandel er foregået mellem parterne. Under denne tekst havde [XXX] underskrevet sig og dateret det den 2. januar 2014, ligesom der var påført stempel fra Byens VVS & Blik ApS.

4 Den 13. januar 2014 indhentede Energinet.dk ved [XXX] yderligere oplysninger hos klager. Af telefonnotat af samme dag fremgår følgende: Jeg har d.d drøftet sagens dokumenter med [XXX]. Der foreligger ikke yderligere skriftlig dokumentation for at aftalen er indgået i form af, betaling indenfor fristen, mail korrespondance, montering/leverings sedler osv. Der er [XXX] der har bestilt solcelleanlægget/opfordring til at afgive tilbud. Det skete engang i maj I oktober modtog han tilbuddet, som han telefonisk bekræftede kort efter modtagelsen af tilbuddet. Side 4 af 12 Samme dag traf Energinet.dk den påklagede afgørelse, hvoraf blandt andet fremgår følgende: Vurdering For at anlægget er berettiget til årsbaseret nettoafregning, skal alle betingelser i nettoafregningsbekendtgørelsens 16 være opfyldt. Ifølge nettoafregningsbekendtgørelsens 16 stk. 1, nr. 2, skal der være indgået en bindende aftale mellem sælger og køber senest den 19. november Det følger af nettoafregningsbekendtgørelsens 16 stk. 2, at ejeren ved købsfaktura eller lignende skal fremvise skriftlig dokumentation for, at eleproduktionsanlægget er købt senest den 19. november Som dokumentation for, at der er indgået en bindende aftale om køb af solcelleanlægget senest den 19. november 2012, er der fremsendt tilbud vedr. solcelleanlæg af 18. oktober 2012 der ikke er underskrevet af køber, samt tro- og loveerklæring fra [XXX] dateret den 17. december Energinet.dk har ved brev af 20. december 2013 anmodet om yderligere dokumentation ud over en tro- og loveerklæring. Herefter har Energinet.dk modtaget en ny tro- og loveerklæring dateret den 2. januar 2014 fra Byen VVS & Blik ApS underskrevet af [XXX] samt fra [XXX], der angiver, at bindende ordre er modtaget inden 19. november 2012.

5 [XXX] har mandag den 13. januar 2013, telefonisk til Energinet.dk oplyst, at han mundtlig afgav ordren om køb af solcelleanlægget til leverandøren Byens VVS & Blik ApS engang i maj. I oktober 2012 modtager man tilbuddet af 18. oktober 2012, der ifølge [XXX] telefonisk blev accepteret kort efter modtagelsen af tilbuddet. [XXX] oplyste, at der ikke foreligger anden form for dokumentation for, at tilbuddet er accepteret senest den 19. november 2012 i form af eksempelvis mail korrespondance der bekræfter accepten, betaling inden for fristen eller købsfaktura. Aftaleretligt er en mundtlig aftale lige så bindende, som en skriftlig aftale, det er dog specifikt i nettoafregningsbekendtgørelsens 16 stk. 2 anført, at anlægsejer skal fremsende skriftlig dokumentation. Det må derfor konkluderes, at en mundtlig aftale mellem parterne ikke er tilstrækkelig for at betingelsen i nettoafregningsbekendtgørelsens 16 stk. 1 nr. 2 er opfyldt. Side 5 af 12 Den skriftlige dokumentation anlægsejer skal fremsende for, at der senest den 19. november 2012 er indgået en bindende aftale om køb af et solcelleanlæg skal ske i form af købs faktura eller lignende. Energinet.dk finder ikke, at der med tilbud af 18. oktober 2012 samt tro- og loveerklæring er fremsendt skriftligt dokumentation der kan sammenlignes med købsfaktura. Købsfaktura er udstedt med hjemmel i parternes aftale, og fremsendes efter der er indgået aftale om køb af solcelleanlæg. Dokumentation i form af ikke underskrevet tilbud er alene udtryk for, at der er afsendt et tilbud inden den 19. november 2012, men ikke skriftligt dokumentation for, at der mellem parterne er indgået en aftale senest den 19. november Dermed er der ikke fremsendt dokumentation for, at der er indgået aftale. Betingelsen i nettoafregningsbekendtgørelsens 16 stk. 1, nr. 2, om, at der senest den 19. november 2012 er indgået en bindende aftale, er herefter ikke opfyldt, og Energinet.dk må på denne baggrund afslå, at der kan opnås årsbaseret for solcelleanlægget på adressen [XXX] jf. nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 1, nr. 2 jf. 16 stk. 2. Det skal bemærkes, at Energinet.dk ikke har hjemmel til, at dispensere fra nettoafregningsbekendtgørelsens betingelser.

6 Klager indbragte herefter sagen for Energiklagenævnet. Klager har til støtte for klagen anført følgende: Det bemærkes at jeg har afgivet bestilling til Byens VVS & Blik som denne har betragtet som en opfordring til Byens VVS og Blik til afgivelse af tilbud, et sådant tilbud er fremkommet inden de nye lovbestemmelsers fremsættelse og endelige vedtagelse og jeg har straks og inden vedtagelsen bekræftet at tilbuddet var i overensstemmelse med den afgivne bestilling. Jeg har således heller ikke givet afslag på tilbud inden rimelig tid og ville derfor også have været bundet såfremt jeg ikke havde afgivet en fornyet accept af tilbuddet, da tilbuddet i overensstemmelse med mine forudsætninger fremkom. Da jeg rettelig har afgivet bestilling af varen havde afgivelse af tilbuddet ikke været nødvendigt, idet ingen af de forudsætninger, der har været gældende ved bestillingens afgivelse har været bristet. Side 6 af 12 Energiklagenævnet kvitterede ved mail af 6. februar 2014 for modtagelsen af klagen og præciserede, at klagen angik solcelleanlægget på ejendommen [XXX] og ikke tillige et solcelleanlæg på ejendommen [XXX], som også var omtalt af klager i klagen, men som der ikke var modtaget klage over. Energiklagenævnet anmodede desuden klager om at oplyse, hvilken tilknytning [XXX], der havde underskrevet påtegning på tro- og loveerklæringen af 2. januar 2014, har til det pågældende VVS-firma og sagen. Klager fremsendte den 10. februar 2014 supplerende oplysninger til Energiklagenævnet vedlagt en mail af 12. marts 2012 mellem klagers svigersøn, [XXX] og Ejlstrup Tømmerforretning om ejendommen [XXX]. Klager anførte følgende til Energiklagenævnet: Jeg vedlægger kopi af mail som min svigersøn og jeg har drøftet forud for indgåelse af samarbejdet med Byens VVS & Blik ApS og som dokumenterer at opsætning af solcelleanlæg på både [XXX] og [XXX] har været et emne længe før der blev tale om lovændringer. Klager fremsendte den 24. februar 2014 til besvarelse af Energiklagenævnets mail af 6. februar 2014 en erklæring til Energiklagenævnet underskrevet af en

7 tegningsberettiget direktør, [XXX], i selskabet Byens VVS og Blik Odense ApS, hvoraf det fremgik, at [XXX] er ansat i VVS-firmaet som bogholder, kontorassistent, og er befuldmægtiget til at modtage ordrer og foretage indkøb. [XXX] tiltrådte den af [XXX] afgivne erklæring af 2. januar Klager har den 29. april 2014 fremsendt supplerende oplysninger i form af et brev af samme dato med bilag til Energinet.dk i en verserende sag hos Energinet.dk om et solcelleanlæg på adressen [XXX]. Klager oplyste til Energiklagenævnet, at det drejede sig om et budget udarbejdet i marts 2012 forud for beslutningen om etablering af solcelleanlæg på ejendommen [XXX] og ejendommen [XXX]. Ved brevet var vedlagt dels et håndskrevet notat benævnt solcelleregnskab 2013 dels et maskinskrevet notat med formentlig et budget over 20 år. Det er ikke nærmere oplysninger på selve bilagene om, hvilke anlæg og ejendomme de vedrører. Side 7 af 12 Klager har endvidere den 25. juni 2014 fremsendt supplerende oplysninger i form af et brev af 12. juni 2014 med bilag til Energinat.dk i ovennævnte verserende sag hos Energinet.dk om et solcelleanlæg på adressen [XXX]. Af klagers brev af 12. juni 2014 til Energinet.dk fremgår blandt andet følgende: Vedr. [XXX] GSN-nr. [XXX] Til brug for dokumentation for den igangværende proces med etablering af solcelleanlæg fremsendes kopi af tilbud af 13. Marts 2012 der var det oprindelige udgangspunkt for projekterne både på [XXX] og [XXX]. Der blev efterfølgende valgt en anden leverandør, der var nogle tusinde kroner billigere. Vedlagt brevet var et tilbud om levering og montering af et solcelleanlæg dateret den 13. marts 2012 fra Ejlstrup Byg & Energi og adresseret til [XXX]. Energinet.dk s udtalelse Energinet.dk har henholdt sig til begrundelsen i afgørelsen af 13. januar Retsgrundlaget Bemyndigelsen til at udstede regler om, hvorledes elforbrug og elproduktion skal måles og opgøres, og bemyndigelsen til at undtage egenproducenter for visse betalingsforpligtelser m.v. fremgår af elforsyningslovens 2 8 a, stk. 2, og 8 b: 2 Lovbekendtgørelse nr af 25. november 2013 om elforsyning med senere ændringer.

8 8 a. Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, hvorledes elforbruget og elproduktionen skal måles og opgøres. Udgifterne til målingen afholdes af elproducenten. 8 b. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, at elforbrugerne ikke skal betale beløb til dækning af omkostninger ved gennemførelse af de offentlige forpligtelser som nævnt i 8, stk. 1, der modsvarer den del af deres elforbrug, som de selv producerer på nærmere angivne elproduktionsanlæg med en begrænset eleffekt eller elproduktion. Ministeren kan fastsætte regler om betingelser for undtagelse fra betalingsforpligtelsen, herunder om grænser for størrelser af produktionsanlæg og produktioner. Side 8 af 12 I medfør af disse bemyndigelsesbestemmelser har Energistyrelsen udstedt nettoafregningsbekendtgørelsen 3. Ved bekendtgørelse nr af 16. november 2012 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet blev den hidtidige ordning om nettoafregning på årsbasis ophævet og erstattet af en ordning om nettoafregning på timebasis. Bekendtgørelsen indeholdte en 20-årige overgangsordning for eksisterende små solcelleanlæg og øvrige små VEanlæg. Bekendtgørelsens 14 og 15 indeholdte således en række betingelser for, at visse mindre anlæg i en overgangsperiode fortsat kunne opnå nettoafregning på årsbasis. Denne bekendtgørelse er senere blevet ophævet og erstattet af bekendtgørelse nr af 26. august 2013 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet. Denne bekendtgørelse trådte i kraft den 1. september 2013 og indeholder i 15 og 16 fortsat regler om den 20-årige overgangsordning, der for så vidt angår 16, stk. 1, nr. 1 og 2, er identiske med den tidligere gældende bekendtgørelses 15, stk. 1, nr. 1 og 2. Der fremgår herefter bl.a. følgende af den nugældende nettoafregningsbekendtgørelses 16: 16. Endvidere kan en ejer af et elproduktionsanlæg ved anmodning til Energinet.dk få nettoafregning på årsbasis efter 5 i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet frem til og med den 19. november 2032 på betingelse af 3 Bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet. Bekendtgørelsen er senere blevet ophævet og erstattet af bekendtgørelse nr af 16. november 2012 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet. Denne bekendtgørelse er også senere blevet ophævet og erstattet af bekendtgørelse nr af 26. august 2013 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet.

9 1) at ejeren opfylder betingelserne efter 5, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet, 2) at ejeren har indgået bindende aftale om køb af elproduktionsanlægget senest den 19. november 2012, jf. stk. 2, 3) at netvirksomheden senest den 20. december 2012 har modtaget anmeldelse af anlægget med henblik på registrering i Stamdataregisteret, og 4) at anlægget er nettilsluttet senest den 31. december Stk. 2. Ved ejerens anmodning til Energinet.dk om nettoafregning skal ejeren ved købsfaktura eller lignende fremvise skriftlig dokumentation for, at elproduktionsanlægget er købt senest den 19. november Stk. 4. Energinet.dk træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for årsbaseret nettoafregning efter stk. 1 eller 3 er opfyldt. Stk. 5. Afgørelser efter stk. 4 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet, jf. 12. Side 9 af 12 Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen Nettoafregningsbekendtgørelsen indeholder i 16, stk. 1, en opregning af de betingelser for, at en ejer af et elproduktionsanlæg kan få nettoafregning på årsbasis. En af disse betingelser er, at ejeren har indgået bindende aftale om køb af elproduktionsanlægget senest den 19. november 2012, jf. 16, stk. 1, nr. 2. Efter denne bestemmelses ordlyd gælder der ikke et formkrav om skriftlighed for aftalen. Efter bestemmelsen i nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 2, skal ejeren dog ved købsfaktura eller lignende kunne fremvise skriftlig dokumentation for, at elproduktionsanlægget er købt senest den 19. november Energiklagenævnet finder, at bestemmelsen i nettoafregningsbekendtgørelsen 16, stk. 2, er en bevisregel, der har til formål at varetage det kontrolhensyn, som overgangsordningen om årsbaseret nettoafregning i perioden frem til 19. november 2032 er forbundet med. Der er således en formodning for, at betingelsen i nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 1, nr. 2 er opfyldt, hvis ejeren fremviser skriftlig dokumentation, som foreskrevet i 16, stk. 2. I den foreliggende sag har klager har ikke kunnet fremlægge skriftlig dokumentation, som foreskrevet i nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 2.

10 Hvis anlægsejeren på anden måde vil godtgøre, at betingelsen i nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 1, nr. 2 er opfyldt, må ejeren overfor Energinet.dk med samme grad af sikkerhed godtgøre, at der er indgået en bindende aftale. I denne situation gælder der således ingen formodning for, at betingelsen i nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 1, nr. 2 er opfyldt. I den foreliggende sag har klager som dokumentation for, at der er indgået en bindende aftale om køb af det omhandlede solcelleanlæg på ejendommen senest den 19. november 2012, fremsendt en erklæring udstedt i december 2013 herom til Energinet.dk. På en lignende erklæring af 2. januar 2014 bekræfter sælgers repræsentant, at bindende ordre er modtaget inden 19. november 2012 på samme måde som tidligere samhandel er foregået mellem parterne. Klager har endvidere henvist til tilbud fra foråret 2012 og oktober 2012 fra to forskellige leverandører og har oplyst, at overvejelserne om at købe solcelleanlægget skete før at reglerne om årsbaseret nettoafregning blev ændret med virkning fra 19. november 2012, ligesom overvejelserne er sket samtidig med klagers svigersøn overvejelser om køb af et solcelleanlæg for dennes ejendom beliggende [XXX]. Side 10 af 12 Energiklagenævnet finder efter en samlet og konkret vurdering, at det ikke med den fornødne sikkerhed er dokumenteret, at der senest den 19. november 2012 er indgået en bindende aftale om køb af det i sagen omhandlede solcelleanlæg på ejendommen. Henset til formålet med og kontrolhensynet bag overgangsordningen må der kræves en høj grad af sikkerhed for, at en bindende aftale er indgået senest den 19. november Energiklagenævnet har blandt andet lagt vægt på, at tro- og loveerklæringerne er udfærdiget senere end skæringsdatoen den 19. november 2012, jf. nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 1, nr. 2, ligesom den i øvrigt fremlagte dokumentation ikke dokumenterer tidspunktet for aftaleindgåelsen for solcelleanlægget på ejendommen samt at klager først i maj 2014 har søgt Energinet.dk om årsbaseret nettoafregning. Da det ikke kan lægges til grund, at der er indgået bindende aftale om køb af solcelleanlægget senest den 19. november 2012, er en af betingelserne for, at klager kan få nettoafregning på årsbasis for sit solcelleanlæg, ikke opfyldt, jf. nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 1, nr. 2. Energiklagenævnet har i en række tidligere sager vedrørende årsbaseret nettoafregning for elektricitet produceret på solcelleanlæg truffet afgørelse om, at alle betingelserne i den tidligere gældende nettoafregningsbekendtgørelses 15, stk. 1, (den nugældende 16, stk. 1) skal være opfyldte, for at en ejer af

11 et solcelleanlæg, der er nettilsluttet efter den 19. november 2012, kan opnå årsbaseret nettoafregning 4. Nettoafregningsbekendtgørelsen indeholder ikke regler om mulighed for dispensation fra betingelserne i 16, stk. 1. Således som nettoafregningsbekendtgørelsens regler er udformet, finder Energiklagenævnet, at Energinet.dk ikke kan dispensere fra reglerne i 16, stk. 1. Nettoafregningsbekendtgørelsens regler giver på samme baggrund heller ikke Energiklagenævnet mulighed for at give dispensation. Energiklagenævnet kan vejledende oplyse, at det følger af den forvaltningsretlige litteratur og praksis, at en regeludstedende myndighed kan fravige ministerielle bekendtgørelser, som myndigheden selv har udstedt, selvom en sådan dispensationsmulighed ikke fremgår af bekendtgørelsen. Baggrunden herfor er det praktiske synspunkt, at når den regeludstedende myndighed kan ændre reglen, må den også kunne foretage en mindre vidtgående ændring, som en konkret dispensation udgør. Hvis der skal dispenseres fra kravene i nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 1, vil det således tilkomme Energistyrelsen som regeludstedende myndighed. Side 11 af 12 Hvis klager måtte ønske Energistyrelsens stillingtagen til mulighederne for en eventuel dispensation, kan klager selv rette henvendelse til Energistyrelsen. Energistyrelsens adresse er: Amaliegade 44, 1256 København K, tlf.nr.: , Energiklagenævnet stadfæster herefter Energinet.dk s afgørelse. Energiklagenævnets afgørelse Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 stadfæstes. Sagen har været behandlet på Energiklagenævnets møde den 25. juni 2014 og ved efterfølgende skriftlig behandling. Afgørelsen er truffet i henhold til 16, stk. 5, i bekendtgørelse nr af 26. august 2013 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet, jf. elforsyningslovens 89, stk Der kan bl.a. henvises til Energiklagenævnets afgørelse af 17. april 2013 (j.nr ). Afgørelsen er offentliggjort i anonymiseret form på Energiklagenævnets hjemmeside under menupunktet Afgørelser Lov om elforsyning.

12 Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. elforsyningslovens 89, stk. 2, 1. pkt. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på Energiklagenævnets hjemmeside. Søgsmål til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter elforsyningsloven eller de regler, der udstedes efter loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. elforsyningslovens 89, stk. 6. På nævnets vegne Side 12 af 12 Poul K. Egan Nævnsformand i dennes fravær og efter bemyndigelse underskrevet af Henrik Chieu Sekretariatschef

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Ninna Sonne Balling Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes.

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation Til: Advokat Pia Egsgaard (j.nr. [XXX]) Langå Varmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. [XXX]) Fremsendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen fremsendes ikke også pr. brev Frederiksborggade 15 1360 København

Læs mere

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 25. april 2005 hjemvises

Energitilsynets afgørelse af 25. april 2005 hjemvises (Elforsyning) Nykøbing Falster Kommune over Energitilsynet af 25. april 2005 størrelsen af indberettet rådighedsbeløb i forbindelse med Nykøbing Falster Kommunes salg af elnetvirksomhed Nævnsformand, dommer

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Odsherred

Læs mere

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale Nævnsformand,

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen.

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen. (Varmeforsyning) Essex Invest A/S, Albertslund, over Albertslund Kommune af 20. april 2001 tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor,

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014.

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Endelige udbudsbetingelser forventes offentliggjort i december 2014 efter forhandlinger

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Andelsboligforening var berettiget til at slette medlem af sin venteliste for boligsøgende, hvorved medlemmet mistede sin anciennitet til et lejemål hos boligforeningen. TBB2013.350

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere