1. Sagsfremstilling. Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas. 1.1 Anmeldelse og høring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Sagsfremstilling. Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas. 1.1 Anmeldelse og høring"

Transkript

1 ITE 4/ /ASL Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas Midt-Nord I/S 1. Sagsfremstilling 1.1 Anmeldelse og høring 1. Konkurrencestyrelsen modtog den 11. september 2009 udkast til en fusionsanmeldelse vedrørende en aftale mellem naturgasselskaberne Hovedstadsregionens Naturgas I/S (HNG) og Naturgas Midt-Nord I/S (Midt- Nord). KONKURRENCESTYRELSEN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET 2. Aftalen mellem de to naturgasselskaber udgør en fusion i konkurrencelovens forstand, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 1, og er underlagt fusionskontrol efter konkurrencelovens kapitel 4, jf. konkurrencelovens 12, stk. 1, nr Konkurrencestyrelsen har den 15. september 2009 offentliggjort den planlagte fusion og opfordrede i den forbindelse alle interesserede til at fremkomme med bemærkninger til fusionen senest den 29. september Styrelsen har ikke modtaget bemærkninger til fusionen. 4. Fusionsanmeldelsen blev erklæret fuldstændig den 10. november Fusionens betydning for strukturen på naturgasmarkedet 5. Organisationsstrukturen mellem HNG og Midt-Nord på tidspunktet forud for fusionen fremgår af figur 1 nedenfor.

2 2/17 Figur 1: Organisation før fusion. 6. Som det fremgår af figur 1 ejer og driver HNG og Midt-Nord allerede før fusionen fire selskaber sammen. HNG og Midt-Nord har også allerede fælles administration og IT. Denne struktur har været gældende siden HNG og Midt-Nord er distributionsselskaber 1 efter naturgasforsyningsloven 2 med bevilling til distribution i henholdsvis Storkøbenhavn 3 og Midt- og Nordjylland 4. Begge selskaber tilbyder endvidere servicering af naturgasfyr til de forbrugere, der er tilsluttet deres respektive distributionsnet. I fællesskab har HNG og Midt-Nord fire datterselskaber 5, jf. nedenfor. 8. HNG Midt-Nord Salg A/S (Salg) er forsyningspligtvirksomhed 6 efter naturgasforsyningsloven med bevilling i begge selskabers distributionsområder. Salg ejes ligeligt mellem HNG og Midt-Nord med 50 pct. til hver. 1 Et distributionsselskab ejer og driver distributionsnettet inden for et afgrænset geografisk område. Distributionsselskaber kan kun drives efter bevilling. Et distributionsselskabs priser og vilkår skal anmeldes til og godkendes af Energitilsynet. 2 Lovbekendtgørelse nr om naturgasforsyning af 8. november 2006 som seneste ændret ved lov nr. 386 af 20. maj HNG s distributionsområde dækker de tidligere København, Frederiksborg og Roskilde amtskommuner. 4 Midt-Nord s distributionsområde dækker de tidligere Nordjyllands, Ringkøbing, Viborg og Århus amtskommuner. 5 Disse selskaber blev dannet på et tidspunkt hvor HNG og Midt-Nord's samlede omsætning var under 3,8 mia. kr., og denne fusion blev derfor ikke anmeldt til Konkurrencestyrelsen. 6 Et forsyningspligtigt selskab har pligt til at forsyne de forbrugere inden for et afgrænset geografiske område, som ikke ønsker en kommerciel gasleverandør. Forsyningspligtselskaber kan kun drives efter bevilling. Et forsyningspligtselskabs priser og vilkår skal anmeldes til og godkendes af Energitilsynet.

3 3/17 9. HNG Midt-Nord Handel A/S (Handel) er kommerciel forsyningsvirksomhed og sælger naturgas på markedsvilkår i hele Danmark. Handel ejes 100 pct. af Salg. 10. HNG Midt-Nord Erhverv A/S (Erhverv) yder rådgivning om naturgas. Erhverv ejes ligeligt mellem HNG og Midt-Nord med 50 pct. til hver. 11. HMN I/S (HMN) er oprettet i forbindelse med HNG s og Midt-Nord s fælles gældsafvikling. HMN ejes ligeligt mellem HNG og Midt-Nord med 50 pct. til hver. 12. I både HNG og Midt-Nord er den øverste myndighed selskaberns repræsentantskaber. Repræsentantskaberne består af repræsentanter fra de respektive kommunalbestyrelser, der ejer naturgasselskaberne, jf. afsnit 2 nedenfor. Medlemmerne i repræsentantskaberne udpeges i forbindelse med kommunalbestyrelsernes konstituerende møder, og de vælges som udgangspunkt for fire år ad gangen. Under repræsentantskaberne findes bestyrelserne, som sammen med direktionen varetager selskabernes ledelse. Begge selskabers bestyrelser vælges af og blandt repræsentantskaberne. Bestyrelserne ansætter en direktion til varetagelse af selskabernes daglige ledelse. 13. Som det fremgår af figur 2 nedenfor, vil HNG og Midt-Nord efter gennemførelsen af fusionen være lagt sammen til én virksomhed, der får samme direktør, bestyrelse og repræsentantskab. 14. Repræsentantskabet og bestyrelsen i det fusionerede selskab vil blive sammensat efter kommunalvalget i november Det forventes, at visse af de nuværende bestyrelsesmedlemmer vil blive udskiftet, og at de nuværende direktører for HNG og Midt-Nord vil blive ansat som hhv. direktør og vicedirektør for det fusionerede selskab. HMN vil ophøre med at eksistere efter fusionen, jf. i det hele figur 2. Figur 2: Organisation efter fusion. Det fusionerende selskab 100 % 100 % 100 % Holding Erhverv Salg 100 % 100 % Strandv Handel 15. Som det fremgår af figur 1 og 2, er det alene aktiviteterne i HNG og Midt-Nord, som berøres af fusionen. De aktiviteter, der berøres af fusionen, er således naturgasdistribution og servicering af naturgasfyr. De øvrige ak-

4 4/17 tiviteter under HNG og Midt-Nord er allerede fusionerede og varetages af selskaberne Salg, Handel og Erhverv, som reelt ikke berøres af fusionen Parternes begrundelse for fusionen 16. HNG og Midt-Nord har over for Konkurrencestyrelsen oplyst, at fusionen i vidt omfang er en formalisering af den virkelighed, der har eksisteret siden De to naturgasselskaber har siden 2003 i fællesskab ejet og drevet konsulent-, forsynings og gældsafviklingsvirksomheder som følge af naturgasforsyningslovens krav om adskillelse mellem monopol- og kommercielle aktiviteter, statens aftale med HNG og Midt-Nord 7 samt for at opnå stordriftsfordele. De fælles aktiviteter pågår i datterselskaberne, der er oprettet som selvstændige, juridiske enheder med egne repræsentantskaber, egne bestyrelser og egne direktioner. 18. HNG og Midt-Nord har siden ikrafttrædelsen af indtægtsrammebekendtgørelsen 8 i 2005 aflagt fælles regulatorisk regnskab. De to selskaber anvender endvidere fælles distributionstariffer. Endelig fastsætter Energitilsynet én samlet indtægtsramme for de to naturgasselskaber, ligesom Energitilsynets benchmarking af HNG og Midt-Nord sker som ét selskab. 19. Ifølge HNG og Midt-Nord er formålet med fusionen at opnå en simplere og mere effektiv organisation med færre selskaber, klarere ledelse og på længere sigt billigere administration. 20. Fusionsparterne forventer at kunne opnå visse effektivitetsfordele i det fusionerede selskab som følge af fusionen. Disse effektivitetsfordele vil efter det oplyste medføre, at det fusionerede selskabs distributionspriser formentlig kan blive lidt lavere end HNG s og Midt-Nord s nuværende distributionspriser. 21. På denne baggrund er det fusionsparternes opfattelse, at fusionen ikke vil få negativ betydning for hverken kunder, leverandører, konkurrenter eller for den tekniske og økonomiske udvikling. 7 Den såkaldte Skt. Hans aftale, der blev indgået den 23. juni 1999, indeholder bestemmelser om samarbejde mellem HNG og Midt-Nord omkring den løbende drift samt om ælles afvikling af de to selskabers gæld inden Bekendtgørelse nr. 38 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber af 14. januar 2005.

5 5/17 2. De deltagende virksomheder og deres fælles datterselskaber HNG 22. HNG er et fælleskommunalt interessentskab ejet af 32 Storkøbenhavnske kommuner 9 og med hjemsted i Søborg. Ingen af kommunerne kontrollerer HNG. 23. Udover selskaberne Salg, Handel, Erhverv og HMN, som HNG ejer i fællesskab med Midt-Nord, ejer HNG inden fusionen 100 pct. af selskaberne HNG HOLDING ApS og A/S Strandvejs-Gasværket. Disse selskaber har ingen andre aktiviteter end administration af pensionsudbetalinger til 19 tidligere medarbejdere og deres tilbageværende ægtefæller samt udlejning af 8 sommerhuse til HNG's nuværende medarbejdere samt pensionister i A/S Strandvejsgasværket. 24. HNG er distributionsselskab i Storkøbenhavn og ejer og driver distributionsnettet i dette område. HNG tilbyder endvidere servicering af naturgasfyr til de kunder, der er tilsluttet selskabets distributionsnet. Det praktiske arbejde omkring servicering af kundernes naturgasfyr udføres af uafhængige VVS-installatører 10, men kunderne faktureres af HNG. Der var i efteråret 2009 knyttet 18 VVS-firmaer til ordningen i HNG s distributionsområde. 25. HNG havde i 2008 en samlet omsætning på 614,8 mio. kr. og fakturerede for 37,8 mio. kr. på vegne af de uafhængige VVS-installatører. Desuden havde HNG i 2008 en omsætning på 0,3 mio. kr. for sommerhusudlejning via A/S Strandvejs-Gasværket. Midt-Nord 26. Midt-Nord er et fælleskommunalt interessentskab ejet af 25 Nord- og Midtjyske kommuner 11 og med hjemsted i Viborg. Ingen af kommunerne kontrollerer Midt-Nord. 9 Det drejer sig om følgende kommuner: Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, Køge, Lejre, Lyngby-Taarbæk, Roskilde, Rudersdal, Rødovre, Solrød, Stevns, Tårnby og Vallensbæk. 10 Dvs. VVS-installatører, der er godkendt til at udføre servicearbejde på gasinstallationer i henhold Sikkerhedsstyrelsens gasreglement afsnit A, og som distributionsselskabet via forudgående aftale har indgået samarbejde med. 11 Det drejer sig om følgende kommuner: Brønderslev, Favrskov, Frederikshavn, Herning, Hjørring, Holstebro, Ikast-Brande, Jammerbugt, Lemvig, Mariagerfjord, Morsø, Odder, Randers, Rebild, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skanderborg, Skive, Struer, Syddjurs, Thisted, Vesthimmerland, Viborg, Aalborg og Århus.

6 6/ Midt-Nord er distributionsselskab i Midt- og Nordjylland og ejer og driver distributionsnettet i dette område. Midt-Nord tilbyder endvidere servicering af naturgasfyr til de kunder, der er tilsluttet selskabets distributionsnet. Det praktiske arbejde omkring servicering af kundernes naturgasfyr udføres af uafhængige VVS-installatører, men kunderne faktureres af Midt- Nord. Der var i efteråret 2009 knyttet 56 VVS-firmaer til ordningen i Midt- Nord s distributionsområde. 28. Midt-Nord havde i 2008 en samlet omsætning på 347,0 mio. kr. og fakturerede for 16,6 mio. kr. på vegne af de uafhængige VVS-installatører. De fælles datterselskaber 29. Salg, der er forsyningspligtvirksomhed, er i henhold til naturgasforsyningslovens 26 forpligtet til at levere naturgas til forbrugere i dets bevillingsområde til priser, der i henhold til naturgasforsyningslovens 37 fastsættes under hensyntagen til selskabets omkostninger. Salg havde i 2008 en omsætning på mio. kr. 30. Handel er kommerciel forsyningsvirksomhed og sælger naturgas på markedsvilkår i hele Danmark. Handel foretager indkøb af gas på vegne af både Salg og Handel. Handel havde i 2008 en omsætning på mio. kr. 31. Erhverv yder rådgivning om naturgas navnlig i forbindelse med overgang til naturgas eller i forbindelse med energispareprojekter til virksomheder og privatpersoner. Erhverv havde i 2008 en omsætning på 10,8 mio. kr. 32. HMN anvendes i forbindelse med HNG og Midt-Nord s fælles gældsafvikling og har således ingen egentlige salgsaktiviteter. 3. Betingelser for at vurdere den anmeldte fusion 33. Såfremt to eller flere hidtil uafhængige virksomheder lægges sammen til én virksomhed, udgør det en fusion i konkurrencelovens forstand, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr For at en fusion er omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, skal de deltagende virksomheders omsætning overstige omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 12, stk Ifølge konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1, finder lovens kapitel 4 om fusionskontrol anvendelse, hvis de deltagende virksomheder tilsammen har en samlet omsætning i Danmark på mindst 3,8 mia. kr., og hvis mindst to af de deltagende virksomheder hver især har en samlet årlig omsætning på mindst 300 mio. kr. 36. Den anmeldte fusion medfører, at HNG og Midt-Nord ophører med at eksistere som selvstændige juridiske enheder og i stedet omdannes til ét nyt

7 7/17 selskab. Parternes samlede omsætning 12 udgjorde i ,3 mio. kr., ligesom både HNG s og Midt-Nord's årlige omsætning overstiger 300 mio. kr. Det følger heraf, at de ovennævnte betingelser for anvendelse af konkurrencelovens bestemmelser om fusioner er opfyldt. 4. Markedsbeskrivelse og vurdering af fusionens virkninger 37. Det afgørende for, om en fusionsaftale kan godkendes, er, om fusionen hæmmer den effektive konkurrence. En fusion, der ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling, skal godkendes. Omvendt skal fusionen, der hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling forbydes, jf. konkurrencelovens 12 c, stk For at vurdere om en fusion hæmmer den effektive konkurrence, er det nødvendigt at afgrænse det eller de relevante markeder, som fusionen kan berøre. Det relevante marked består af et produktmarked og et geografisk marked, der skal afgrænses for sig. 39. Den anmeldte fusion berører områderne distribution af naturgas, servicering af naturgasfyr, køb af naturgas (engroshandel), salg af naturgas (detailhandel), salg af konsulentydelser vedrørende naturgas samt feriehusudlejning. 40. Som allerede nævnt er det områderne distribution af naturgas og servicering af naturgasfyr, som reelt berøres af fusionen mellem HNG og Midt-Nord. Disse områder behandles derfor særskilt nedenfor i afsnit 4.1. og 4.2. De øvrige naturgasområder berøres ikke af fusionen, da parterne allerede siden 2003 har været fusionerede på disse områder via datterselskaberne Salg, Handel og Erhverv. Områderne behandles derfor samlet i afsnit 4.3, selvom de vedrører forskellige markeder. Området for feriehusudlejning behandles kort i afsnit Distribution af naturgas Markedsforhold 41. Distributionsnettet for naturgas udgør bindeleddet mellem transmissionsnettet 13 og slutbrugeren. Distributionsnettet er organiseret på regionalt 12 Beregnet i henhold til bekendtgørelse nr. 808 af 14. august 2009 om beregning af omsætning i konkurrenceloven, jf. fusionsanmeldelsens side Transmissionsnettet er den overordnede del af infrastrukturen, der benyttes til at transportere naturgas i. Transmissionsnettet afgrænses af Nordsøfelternes landfæstning på den dan-

8 8/17 niveau, og der findes fire regionale distributionsselskaber, der distribuerer naturgas i Danmark. 14 For at kunne distribuere naturgas skal selskaberne have en bevilling, der udstedes af transport- og energiministeren. 42. HNG og Midt-Nord har overfor Konkurrencestyrelsen oplyst, at begge selskaber har en markedsandel på 100 pct. på distribution af naturgas i de områder (Storkøbenhavn og Nord- og Midtjylland), der er dækket af deres respektive distributionsnet Det relevante marked 43. HNG og Midt-Nord har anført, at der kan afgrænses et særskilt produktmarked for distribution af naturgas, som geografisk må afgrænses snævert til det område, hvor selskaberne hver især er aktive, og hvor selskaberne hver især har bevilling til at drive naturgasdistributionsvirksomhed. Fusionsparterne begrunder det med, at et distributionsselskab kun må distribuere naturgas i de områder, hvor deres respektive distributionsrør ligger, og hvor hver især har bevilling til distribution. 44. Både Kommissionen og Konkurrencerådet har i en række fusionssager behandlet naturgasområdet, herunder distribution af naturgas. Kommissionen anførte i sagen om E.ON/MOL 15 : (98) In previous decisions, the Commission has identified the distribution of natural gas [ ] as a relevant product market. [ ], The distribution of gas constitutes a natural monopoly Konkurrencerådet udtalte i sagen om Statoil s og Naturgas FYN s stiftelse af jointventuret Statoil Gazelle 16 : 77. De regionale distributionsselskaber er således ikke udsat for konkurrence fra andre udbydere af transportydelser for naturgas og kan karakteriseres som lokale monopoler.[ ]. 46. Der ses ikke i nærværende sag at være nye faktiske forhold, der kan begrunde en ændret vurdering i forhold til Kommissionens og Konkurrencerådets praksis. 47. Det vurderes herefter i overensstemmelse med Konkurrencerådets og Kommissionens praksis, at der til brug for denne sag kan afgrænses et særskilt marked for distribution af naturgas, som i kraft af dets karakter af lokaske Vesterhavskyst samt den svenske og tyske grænse, hvor det danske transmissionsnet er forbundet til det europæiske net. 14 Distributionsselskaberne er udover HNG og Midt-Nord, DONG Distribution A/S og Naturgas Fyn I/S. 15 Kommissionens beslutning af 21. december 2005 om E.ON/MOL (M3696). 16 Konkurrencerådets afgørelse af 9. juli 2003 om Statoil og Naturgas Fyn stifter joint venturet Statoil Gazelle A/S.

9 9/17 le (naturlige) monopoler geografisk kan afgrænses regionalt til hvert af de enkelte distributionsselskabers bevillingsområder Vurdering af om fusionen hæmmer den effektive konkurrence på markedet for distribution af naturgas 48. Før fusionen har HNG og Midt-Nord, der i fællesskab ejes og kontrolleres af hhv. 32 storkøbenhavnske kommuner og 25 midt- og nordjyske kommuner, monopol i hver deres distributionsområde (Storkøbenhavn og Midt- og Nordjylland). 49. Efter fusionen får det fusionerede selskab, der i fællesskab ejes og kontrolleres af de til sammen 57 kommuner, monopol i HNG s og Midt-Nord s respektive distributionsområder (Storkøbenhavn og Midt- og Nordjylland). Hvor det før fusionen er HNG og Midt-Nord, der har monopol i hhv. Storkøbenhavn og Midt- og Nordjylland, er det efter fusionen det fusionerede selskab, der har monopol i disse områder. 50. Den planlagte fusion ændrer således ikke på eksisterende markedsforhold, idet der både før og efter fusionen er monopol i de berørte distributionsområder (Storkøbenhavn og Midt- og Nordjylland), og idet der ikke geografisk er overlap mellem distributionsområderne. 51. Det vurderes herefter, at den planlagte fusion ikke fører til hverken øget koncentration eller forandringer i markedsforholdene på markedet for distribution af naturgas. Fusionen fører alene til ændret ejerskab af allerede eksisterende monopolvirksomheder. 52. Konkurrencestyrelsen vurderer på den baggrund samlet, at fusionen ikke hæmmer den effektive konkurrence på markedet for distribution af naturgas, navnlig som følge af skabelse eller styrkelse af en dominerende stilling, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 1, jf. 12 c, stk Servicering af naturgasfyr Markedsforhold 53. HNG og Midt-Nord tilbyder servicering af naturgasfyr til de kunder, der er tilsluttet deres respektive distributionsområder. Det praktiske arbejde omkring servicering af kundernes naturgasfyr udføres af uafhængige VVSinstallatører, mens faktureringen af kunderne foretages af distributionsselskaberne direkte til kunderne. 54. De standardaftaler, som HNG og Midt-Nord før fusionen bruger til at indgå aftaler med VVS-installatører med, har været anmeldt til Konkurrencestyrelsen.

10 10/ Konkurrencestyrelsen meddelte HNG en ikke indgrebserklæring efter konkurrencelovens 9 for deres standardaftale i Konkurrencestyrelsen meddelte tilsvarende Midt-Nord en ikke indgrebserklæring efter konkurrencelovens 9 for deres standardaftale i HNG og Midt-Nord har over for Konkurrencestyrelsen oplyst, at de er i færd med at udarbejde en ny standardaftale, der skal bruges af det fusionerede selskab til at indgå aftaler med VVS-installatører om servicering af naturgasfyr. Når den endelige standardaftale foreligger, vil den blive anmeldt til Konkurrencestyrelsen mhp. at opnå en ikke indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens 9, eller subsidiært en fritagelse efter konkurrencelovens HNG og Midt-Nord har tilkendegivet, at det fusionerede selskabs nuværende- og kommende standardaftale med uafhængige VVSinstallatører ikke udgør en accessorisk aftale til fusionen. Vurderingen af, om den anmeldte fusion kan godkendes, vil således ikke samtidig udgøre en godkendelse af parternes standardaftale Det relevante marked 58. HNG og Midt-Nord har overfor Konkurrencestyrelsen anført, at produktmarkedet bør afgrænses som markedet for VVS-ydelser, der kræver autorisation. Ifølge HNG- og Midt-Nord skal dette marked geografisk afgrænses nationalt til Danmark. 59. Konkurrencerådet har i afgørelse om DONG s aftaler om gasfyrservice 19 afgrænset det relevante marked anderledes: 45. Det relevante [produkt]marked må på den baggrund afgrænses til gasfyrservice, idet der på udbudssiden medregnes alle VVS-virksomheder, der har ansatte med A-certifikat De relevante geografiske markeder for vurderingen af [aftalerne] er de regioner af landet, inden for hvilke konkurrencen udspiller sig. Servicevirksomheder i forskellige dele af landet konkurrerer normalt ikke indbyrdes. De relevante geografiske markeder i denne sag kan derfor afgrænses til de to regioner af landet som [aftalerne] dækker, [ ].. (Konkurrencestyrelsens understregning). 17 Jf. Direktørberetningerne fra Konkurrencerådets møde den 29. november (Sag 2: ) Jf. Direktørberetningerne fra Konkurrencerådets møde den 29. september (Sag nr. 3/ ). 19 Konkurrencerådets afgørelse af 27. august 2003 om DONG s aftaler om gasfyrsservice 20 Udførsel af service på naturgasfyr kræver et A-certificat, jf. Sikkerhedsstyrelsens Gas- reglement.

11 11/ Det er til brug for denne sag ikke nødvendigt nærmere at afgøre, hvorledes det relevante marked skal afgrænses. Det skyldes, at vurderingen af fusionen vil være den samme uanset, hvordan det relevante marked afgrænses, jf. nedenfor Vurdering af om fusionen hæmmer den effektive konkurrence på markedet for servicering af naturgasfyr 61. HNG og Midt-Nord har anført, at VVS-installatører i HNG s distributionsområde ikke konkurrerer med VVS-installatører i Midt-Nord s område og omvendt. Det skyldes ifølge HNG og Midt-Nord dels tekniske forhold, da der bl.a. er forskelligt gastryk i parternes respektive distributionsanlæg, og dels tidsmæssige forhold, da VVS-installatørerne skal kunne tilkaldes med kort varsel. 62. Konkurrencestyrelsen er i overensstemmelse med Konkurrencerådets praksis enig i, at det har formodningen imod sig, at VVS-installatører i Midt- og Nordjylland skulle konkurrere direkte med VVS-installatører i Storkøbenhavn og omvendt. Dette vil også være tilfældet, selvom det relevante marked omfatter hele Danmark. 63. Før fusionen har HNG indgået aftale med 18 VVS-firmaer i Storkøbenhavn, mens Midt-Nord har indgået aftale med 56 VVS-installatører i Midt- og Nordjylland. 21 Efter fusionen vil det fusionerede selskab have aftaler med VVS-installatører i hhv. Storkøbenhavn og Midt- og Nordjylland, men disse VVS-installatører kan ikke anses for at være i direkte konkurrence med hinanden. Ingen af parterne vil endvidere før eller efter fusionen have aftaler med VVS-firmaer om servicering af naturgasfyr uden for deres respektive områder. 64. Den planlagte fusion ændrer således ikke direkte på eksisterende markedsforhold i de forskellige geografiske områder, idet der hverken før eller efter fusionen kan antages at være geografisk overlap mellem områderne inden for hvilke, de pågældende VVS-installatører servicere naturgasfyr. Der vil alene være tale om en sammenlægning af de to selskaber, som de uafhængige VVS-installatører indgår underleverandør serviceaftaler med. Konkurrencestyrelsen vurderer på den baggrund, at fusionen ikke i sig selv hæmmer den effektive konkurrence på området for servicering af naturgasfyr. 65. Eftersom en standardaftale om servicering af naturgasfyr ikke er direkte knyttet til og nødvendig for at gennemføre en fusion mellem to naturgasdistributionsselskaber, vurderer Konkurrencestyrelsen endvidere, at det fusionerede selskabs standardaftale med VVS-installatører om servicering af 21 Opgjort i efteråret 2009.

12 12/17 naturgasfyr ikke er accessoriske til fusionen. 22 Det medfører, at standardaftalen i stedet skal vurderes selvstændigt efter konkurrencelovens 6 og 8 og ikke som en del af denne fusion. 66. Konkurrencestyrelsen vurderer på den baggrund samlet, at selve fusionen ikke hæmmer den effektive konkurrence på området for servicering af naturgasfyr, navnlig som følge af skabelse eller styrkelse af en dominerende stilling, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 1, jf. 12 c, stk Der er ved denne afgørelse ikke taget stilling til det fusionerede selskabs påtænkte reviderede standardaftale. Det skyldes, at standardaftalen - der ikke udgør en del af fusionsanmeldelsen, og som parterne ikke anser for accessoriske til den anmeldte fusion ikke er direkte knyttet til eller nødvendig for at gennemføre den planlagte fusion Engroshandel med naturgas, detailhandel med naturgas samt salg af konsulentydelser vedrørende naturgas Datterselskaberne Salgs og Handels aktiviteter 68. HNG og Midt-Nord har oplyst, at datterselskabet Handel er aktiv på markedet for engroshandel med naturgas, idet selskabet varetager det samlede indkøb af naturgas til selskaberne Salg og Handel. Fusionsparterne har ikke herudover forholdt sig yderligere til dette marked. 69. Det fremgår af Kommissionens og Konkurrencerådets praksis, at engroshandelsmarkedet udgør et særskilt produktmarked, der geografisk kan afgrænses nationalt til Danmark Kommissionen har udstedt en meddelelse om begrebet accessoriske begrænsninger (EUT 2005, C 56/24), som er vejledende for fortolkningen af begrebet accessoriske begrænsninger ved fusionskontrol efter konkurrencelovens kapitel 4. Der er tale om en accessorisk begrænsning, i det omfang en aftale er direkte knyttet til og nødvendig for fusionens gennemførelse. For at en begrænsning kan betragtes som direkte knyttet til fusionens gennemførelse, må den være snævert forbundet med selve fusionen. En begrænsning, der er direkte knyttet til fusionen, skal således være økonomisk knyttet til hovedtransaktionen og tage sigte på at lette en gnidningsløs overgang til den ændrede virksomhedsstruktur efter fusionen. For at en begrænsning er nødvendig for fusionens gennemførelse, skal fusionen ikke uden aftalen kunne gennemføres eller kun gennemføres på mere risikobetonede vilkår, med betydelige højere omkostninger, over en længere periode eller med langt større vanskeligheder. 23 Jf. lovbemærkningerne til konkurrencelovens 12 c, stk., FT 2004/2005, 1. samling, L 63 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven. 24 Se bl.a. Kommissionens beslutning af 14. marts 2006 om DONG/ Elsam/ Energi E2 (M.3868), Kommissionens beslutning af 21. december 2005 om E.ON/MOL (M3696) samt Konkurrencerådets afgørelse af 9. juli 2003 om Statoil og Naturgas Fyn stifter Joint Ventu-

13 13/ HNG og Midt-Nord har anført, at både datterselskabet Salg, der er forsyningspligtvirksomhed i parternes distributionsområder, og datterselskabet Handel, der er kommerciel forsyningsvirksomhed i hele Danmark, er aktive på detailhandelsmarkedet for naturgas. 71. HNG og Mitd-Nord finder med henvisning til Kommissionens og Konkurrencerådets praksis, at detailhandelsmarkedet kan opdeles yderligere i en række markeder. Det drejer sig for Salgs og Handels vedkommende om i) markedet for salg af naturgas til decentrale kraftvarmeværker og store erhvervskunder og ii) markedet for salg af naturgas til mindre erhvervskunder og husholdninger, jf. i det følgende. 72. HNG og Midt-Nord har for så vidt angår i) markedet for salg af naturgas til decentrale kraftvarmeværker og store erhvervskunder anført, at det kan afgrænses nationalt og mindst dækker hele Danmark. HNG og Midt- Nord henviser til Kommissionens beslutning i DONG/ ELSAM/ ENERGI E2-sagen 25, hvori Kommissionen fandt, at markedet for salg af naturgas til decentrale kraftvarmeværker og store erhvervskunder geografisk skulle afgrænses nationalt til Danmark. 26 Det bemærkes, at Kommissionen i denne sag ikke tog nærmere stilling til, om produktmarkedet kunne afgrænses yderligere HNG og Midt-Nord har for så vidt angår ii) markedet for salg af naturgas til mindre erhvervskunder og husholdninger anført, at det geografisk skal afgrænses snævert til de områder, hvor de respektive forsyningsselskabers ejere ejer og driver distributionsnettet. 74. HNG og Midt-Nord begrunder det med, at der i praksis, selvom forsyningsselskaber har lige adgang til hele det danske distributionsnet, kun er meget få mindre erhvervs- og husholdningskunder, der vælger at få leveret naturgas fra et andet forsyningsselskab end det regionale. Årsagen hertil er efter parternes opfattelse, at langt størstedelen af disse kunders udgifter til naturgas stammer fra afgifter og distribution, hvorfor det er vanskeligt for forsyningsselskaberne at tilbyde vilkår, der gør det attraktivt for kunderne at skifte leverandør. 75. HNG og Midt-Nord henviser i øvrigt til Kommissionens beslutning i DONG/ ELSAM/ ENERGI E2-sagen, hvori Kommissionen fandt, at markedet for salg af naturgas til mindre erhvervskunder og husholdninger fortsat i ret Statoil Gazelle A/S samt Konkurrencerådets afgørelse af 28. februar 2001 om DONG Naturgas overtagelse af Naturgas Sjælland. 25 Kommissionens beslutning af 14. marts 2006 om DONG/ Elsam/ Energi E2 (M.3868). 26 Jf. pkt i DONG/ ELSAM/ ENERGI E2-sagen. 27 Jf. pkt. 114 i DONG/ ELSAM/ ENERGI E2-sagen.

14 14/ kunne afgrænses regionalt. 28 Det bemærkes, at Kommissionen i denne sag ikke tog nærmere stilling til, om produktmarkedet kunne afgrænses yderligere Parterne finder således samlet, at de markeder, som Salg og Handel er aktive på, kan afgrænses som illustreret i figur 3 nedenfor. Figur 3: De markeder, som parterne finder, at Salg og Handel er aktive på. 77. Det er til brug for denne sag imidlertid ikke nødvendigt nærmere at afgøre, om det relevante marked kan afgrænses anderledes end det af parterne anførte. Det skyldes, at vurderingen af fusionen vil være den samme, selvom markedet måtte skulle afgrænses anderledes, jf. nedenfor Datterselskabet Erhvervs aktiviteter 78. Alle danske net- og distributionsselskaber inden for elektricitet, naturgas og fjernevarme har siden 2004 været forpligtet til at sikre, at der gennemføres energibesparelser hos slutbrugerne. 30 Net- og distributionsselska- 28 Jf. pkt i DONG/ ELSAM/ ENERGI E2-sagen. Kommissionen var dog opmærksom på, at markedet med tiden, efterhånden som konkurrencen udvikles, vil kunne afgrænses bredere. 29 Jf. 121 i DONG/ ELSAM/ ENERGI E2-sagen. 30 Jf. den politiske aftale af 10. juni 2005 om den fremtidige energispareindsats og regeringens Handlingsplan for en fornyet energispareindsats som erstattet af aftale af 22. august

15 15/17 berne kan realisere deres forpligtelser i henhold til aftalerne på tværs af ennergiarter i hele Danmark, men må selv alene forestå energibesparelser inden for egen energiart inden for eget distributionsområde. Besparelsesindsatsen inden for andre energiarter og/eller uden for eget distributionsområde skal udføres af andre aktører. 79. HNG og Midt-Nord opfylder deres forpligtelse via selskabet Erhverv. Ifølge fusionsparterne er selskabet Erhverv hovedsageligt aktiv inden for rådgivningsdelen vedrørende naturgas både i og uden for selskabernes distributionsområder. Erhverv udfører kun i meget begrænset omgang energispareforpligtelser inden for andre energiarter. 80. HNG og Midt-Nord anfører, at Erhverv er aktiv på markedet for salg af konsulentydelser vedrørende naturgas, og at dette marked udgør et særskilt produktmarked, der skal afgrænses nationalt. Hverken Kommissionen eller Konkurrencerådet har tidligere behandlet dette område. 81. Det er til brug for denne sag ikke nødvendigt nærmere at afgøre, om det relevante marked kan afgrænses anderledes end det af parterne anførte. Det skyldes, at vurderingen af fusionen vil være den samme, selvom markedet måtte skulle afgrænses anderledes, jf. nedenfor Vurdering af om fusionen hæmmer den effektive konkurrence på de markeder, som datterselskaberne Salg, Handel og Erhverv er aktive på 82. Det bemærkes indledningsvist, at HNG og Midt-Nord hverken før eller efter fusionen er aktive inden for de områder (engros- og detailhandel med naturgas samt salg af konsulentydelser vedrørende naturgas), som Salg, Handel og Erhverv er aktive inden for. 83. Før fusionen har HNG og Midt-Nord fælles ejerskab og kontrol over datterselskaberne Salg og Erhverv. Selskabet Handel ejes og kontrolleres af Salg. 84. Salg er aktiv inden for området detailhandel med naturgas. Handel er aktiv inden for områderne engroshandel med naturgas og detailhandel med naturgas. Erhverv er aktiv inden for området for salg af konsulentydelser vedrørende naturgas. 85. Efter fusionen ejes og kontrolleres Salg og Erhverv af det fusionerede selskab, mens Handel fortsat ejes og kontrolleres af Salg. 86. Fusionen fører således til ændret ejerskabsforhold for Salg og Erhverv. Ændringen består imidlertid alene i, at det fusionerede selskab nu bliver ejer 2006 mellem transport- og energiministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas og olie repræsenteret ved Dansk energi Net, HNG, Midt-Nord, Dong, Naturgas Fyn og Oliebranchens Fællesrepræsentation om selskabernes fremtidige energispareindsats.

16 16/17 i stedet for HNG og Midt-Nord i ligeligt fællesskab. HNG og Midt-Nord er endvidere ikke aktive på de samme markeder som datterselskaberne. Fusionen fører derfor ikke til øget koncentration eller forandring i markedsforholdene på de ovenfor nævnte markeder. Dette er tilfældet, uanset om de relevante markeder afgrænses anderledes end det af HNG og Midt-Nord foreslåede. 87. Konkurrencestyrelsen vurderer på den baggrund samlet, at fusionen ikke hæmmer den effektive konkurrence på områderne for engros- og detailhandel med naturgas eller på markedet for salg af konsulentydelser vedrørende naturgas, navnlig som følge af skabelse eller styrkelse af en dominerende stilling, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 1, jf. 12 c, stk Feriehusudlejning 88. HNG og Midt-Nord har over for Konkurrencestyrelsen anført, at den anmeldte fusion også berører markedet for feriehusudlejning som følge af A/S Strandvejs-Gasværkets udlejning af 8 sommerhuse i Danmark til folk med tilknytning til det fusionerede selskab. Parterne har ikke yderligere anført oplysninger om markedsandele eller konkurrenter. 89. Det vurderes umiddelbart, at sommerhusudlejning, der udelukkende sker til folk med tilknytning til én virksomhed, kun i beskedent omfang kan påvirke et marked for feriehusudlejning. 90. Før fusionen ejes A/S Strandvejs-Gasværket, der administrerer sommerhusudlejningen, 100 pct. af HNG. Efter fusionen bliver A/S Strandvejsgasværket et 100 pct. ejet datterselskab under det fusionerede selskab. 91. Fusionen mellem HNG og Midt-Nord fører således til ændret ejer- og kontrolforhold over A/S Strandvejsgasværket. Fusionen medfører derimod ingen øget koncentration eller forandringer i A/S Strandvejs-Gasværkets på markedet for feriehusudlejning i Danmark. 92. Konkurrencestyrelsen vurderer som følge heraf, at fusionen ikke hæmmer den effektive konkurrence på området for feriehusudlejning, navnlig som følge af skabelse eller styrkelse af en dominerende stilling, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 1, jf. 12 c, stk Konklusion 93. Det vurderes samlet, at fusionen ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling. 94. Konkurrencestyrelsen godkender på denne baggrund fusionen, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 1, jf. 12 c, stk. 2.

17 95. Der er i denne afgørelse ikke taget stilling til det fusionerede selskabs standardaftale med VVS-installatører om servicering af naturgasfyr, idet standardaftalen ikke er accessorisk til fusionen og derfor skal vurderes selvstændigt efter konkurrencelovens 6 og 8. 17/17

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Analyse 19. august 2013

Analyse 19. august 2013 19. august 2013 Større geografisk koncentration af millionærer i Danmark Af Esben Anton Schultz Denne analyse ser nærmere på, hvor mange millionærer der var i Danmark i 2010, og hvordan de fordeler sig

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010 Finansudvalget - FIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Lovtidende A Udgivet den 6. november. november. Nr. 85. Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse,

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) august 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

VEKS Spildevandscenter Avedøre Albertslund Varmeforsyning. Engholm Varmecentral I/S Nordforbrænding. Spildevandscenter Avedøre

VEKS Spildevandscenter Avedøre Albertslund Varmeforsyning. Engholm Varmecentral I/S Nordforbrænding. Spildevandscenter Avedøre Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholms Regionskommune Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Faxe Fredensborg Albertslund Varmeforsyning Lillerød Varmecentral Engholm Varmecentral

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010. Kirkeministeriet Frederiksholms

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) december 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedet: Fremgang i langt de fleste kommuner I 76 kommuner er både priser og antallet af handler steget. Det er ret usædvanligt, og kun i tre kommuner er hverken priser

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Samlet er ungdomsledigheden på omkring 13,2 pct. for de unge under 30 år, når man ser bort fra studerende i arbejdsstyrken. Der er dog stor forskel

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Denne undersøgelse for 3F Byggegruppen bygger på en rundspørge til kommunerne, der har svaret på, om de anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Læs mere

Kommunernes udgifter til idræt

Kommunernes udgifter til idræt Kommunernes udgifter til idræt Februar 2013 Introduktion Det lokale foreningsliv udgør livsnerven i dansk idræt, og foreningerne er helt afhængige af kommunernes velvilje til at støtte foreningerne økonomisk

Læs mere

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten I løbet af de sidste ti år er fattigdommen fordoblet i Danmark. Fattigdom blandt børn er særlig udbredt i Lolland-Falster, Sønderjylland, Langeland, Vestsjælland

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere