1. Sagsfremstilling. Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas. 1.1 Anmeldelse og høring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Sagsfremstilling. Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas. 1.1 Anmeldelse og høring"

Transkript

1 ITE 4/ /ASL Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas Midt-Nord I/S 1. Sagsfremstilling 1.1 Anmeldelse og høring 1. Konkurrencestyrelsen modtog den 11. september 2009 udkast til en fusionsanmeldelse vedrørende en aftale mellem naturgasselskaberne Hovedstadsregionens Naturgas I/S (HNG) og Naturgas Midt-Nord I/S (Midt- Nord). KONKURRENCESTYRELSEN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET 2. Aftalen mellem de to naturgasselskaber udgør en fusion i konkurrencelovens forstand, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 1, og er underlagt fusionskontrol efter konkurrencelovens kapitel 4, jf. konkurrencelovens 12, stk. 1, nr Konkurrencestyrelsen har den 15. september 2009 offentliggjort den planlagte fusion og opfordrede i den forbindelse alle interesserede til at fremkomme med bemærkninger til fusionen senest den 29. september Styrelsen har ikke modtaget bemærkninger til fusionen. 4. Fusionsanmeldelsen blev erklæret fuldstændig den 10. november Fusionens betydning for strukturen på naturgasmarkedet 5. Organisationsstrukturen mellem HNG og Midt-Nord på tidspunktet forud for fusionen fremgår af figur 1 nedenfor.

2 2/17 Figur 1: Organisation før fusion. 6. Som det fremgår af figur 1 ejer og driver HNG og Midt-Nord allerede før fusionen fire selskaber sammen. HNG og Midt-Nord har også allerede fælles administration og IT. Denne struktur har været gældende siden HNG og Midt-Nord er distributionsselskaber 1 efter naturgasforsyningsloven 2 med bevilling til distribution i henholdsvis Storkøbenhavn 3 og Midt- og Nordjylland 4. Begge selskaber tilbyder endvidere servicering af naturgasfyr til de forbrugere, der er tilsluttet deres respektive distributionsnet. I fællesskab har HNG og Midt-Nord fire datterselskaber 5, jf. nedenfor. 8. HNG Midt-Nord Salg A/S (Salg) er forsyningspligtvirksomhed 6 efter naturgasforsyningsloven med bevilling i begge selskabers distributionsområder. Salg ejes ligeligt mellem HNG og Midt-Nord med 50 pct. til hver. 1 Et distributionsselskab ejer og driver distributionsnettet inden for et afgrænset geografisk område. Distributionsselskaber kan kun drives efter bevilling. Et distributionsselskabs priser og vilkår skal anmeldes til og godkendes af Energitilsynet. 2 Lovbekendtgørelse nr om naturgasforsyning af 8. november 2006 som seneste ændret ved lov nr. 386 af 20. maj HNG s distributionsområde dækker de tidligere København, Frederiksborg og Roskilde amtskommuner. 4 Midt-Nord s distributionsområde dækker de tidligere Nordjyllands, Ringkøbing, Viborg og Århus amtskommuner. 5 Disse selskaber blev dannet på et tidspunkt hvor HNG og Midt-Nord's samlede omsætning var under 3,8 mia. kr., og denne fusion blev derfor ikke anmeldt til Konkurrencestyrelsen. 6 Et forsyningspligtigt selskab har pligt til at forsyne de forbrugere inden for et afgrænset geografiske område, som ikke ønsker en kommerciel gasleverandør. Forsyningspligtselskaber kan kun drives efter bevilling. Et forsyningspligtselskabs priser og vilkår skal anmeldes til og godkendes af Energitilsynet.

3 3/17 9. HNG Midt-Nord Handel A/S (Handel) er kommerciel forsyningsvirksomhed og sælger naturgas på markedsvilkår i hele Danmark. Handel ejes 100 pct. af Salg. 10. HNG Midt-Nord Erhverv A/S (Erhverv) yder rådgivning om naturgas. Erhverv ejes ligeligt mellem HNG og Midt-Nord med 50 pct. til hver. 11. HMN I/S (HMN) er oprettet i forbindelse med HNG s og Midt-Nord s fælles gældsafvikling. HMN ejes ligeligt mellem HNG og Midt-Nord med 50 pct. til hver. 12. I både HNG og Midt-Nord er den øverste myndighed selskaberns repræsentantskaber. Repræsentantskaberne består af repræsentanter fra de respektive kommunalbestyrelser, der ejer naturgasselskaberne, jf. afsnit 2 nedenfor. Medlemmerne i repræsentantskaberne udpeges i forbindelse med kommunalbestyrelsernes konstituerende møder, og de vælges som udgangspunkt for fire år ad gangen. Under repræsentantskaberne findes bestyrelserne, som sammen med direktionen varetager selskabernes ledelse. Begge selskabers bestyrelser vælges af og blandt repræsentantskaberne. Bestyrelserne ansætter en direktion til varetagelse af selskabernes daglige ledelse. 13. Som det fremgår af figur 2 nedenfor, vil HNG og Midt-Nord efter gennemførelsen af fusionen være lagt sammen til én virksomhed, der får samme direktør, bestyrelse og repræsentantskab. 14. Repræsentantskabet og bestyrelsen i det fusionerede selskab vil blive sammensat efter kommunalvalget i november Det forventes, at visse af de nuværende bestyrelsesmedlemmer vil blive udskiftet, og at de nuværende direktører for HNG og Midt-Nord vil blive ansat som hhv. direktør og vicedirektør for det fusionerede selskab. HMN vil ophøre med at eksistere efter fusionen, jf. i det hele figur 2. Figur 2: Organisation efter fusion. Det fusionerende selskab 100 % 100 % 100 % Holding Erhverv Salg 100 % 100 % Strandv Handel 15. Som det fremgår af figur 1 og 2, er det alene aktiviteterne i HNG og Midt-Nord, som berøres af fusionen. De aktiviteter, der berøres af fusionen, er således naturgasdistribution og servicering af naturgasfyr. De øvrige ak-

4 4/17 tiviteter under HNG og Midt-Nord er allerede fusionerede og varetages af selskaberne Salg, Handel og Erhverv, som reelt ikke berøres af fusionen Parternes begrundelse for fusionen 16. HNG og Midt-Nord har over for Konkurrencestyrelsen oplyst, at fusionen i vidt omfang er en formalisering af den virkelighed, der har eksisteret siden De to naturgasselskaber har siden 2003 i fællesskab ejet og drevet konsulent-, forsynings og gældsafviklingsvirksomheder som følge af naturgasforsyningslovens krav om adskillelse mellem monopol- og kommercielle aktiviteter, statens aftale med HNG og Midt-Nord 7 samt for at opnå stordriftsfordele. De fælles aktiviteter pågår i datterselskaberne, der er oprettet som selvstændige, juridiske enheder med egne repræsentantskaber, egne bestyrelser og egne direktioner. 18. HNG og Midt-Nord har siden ikrafttrædelsen af indtægtsrammebekendtgørelsen 8 i 2005 aflagt fælles regulatorisk regnskab. De to selskaber anvender endvidere fælles distributionstariffer. Endelig fastsætter Energitilsynet én samlet indtægtsramme for de to naturgasselskaber, ligesom Energitilsynets benchmarking af HNG og Midt-Nord sker som ét selskab. 19. Ifølge HNG og Midt-Nord er formålet med fusionen at opnå en simplere og mere effektiv organisation med færre selskaber, klarere ledelse og på længere sigt billigere administration. 20. Fusionsparterne forventer at kunne opnå visse effektivitetsfordele i det fusionerede selskab som følge af fusionen. Disse effektivitetsfordele vil efter det oplyste medføre, at det fusionerede selskabs distributionspriser formentlig kan blive lidt lavere end HNG s og Midt-Nord s nuværende distributionspriser. 21. På denne baggrund er det fusionsparternes opfattelse, at fusionen ikke vil få negativ betydning for hverken kunder, leverandører, konkurrenter eller for den tekniske og økonomiske udvikling. 7 Den såkaldte Skt. Hans aftale, der blev indgået den 23. juni 1999, indeholder bestemmelser om samarbejde mellem HNG og Midt-Nord omkring den løbende drift samt om ælles afvikling af de to selskabers gæld inden Bekendtgørelse nr. 38 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber af 14. januar 2005.

5 5/17 2. De deltagende virksomheder og deres fælles datterselskaber HNG 22. HNG er et fælleskommunalt interessentskab ejet af 32 Storkøbenhavnske kommuner 9 og med hjemsted i Søborg. Ingen af kommunerne kontrollerer HNG. 23. Udover selskaberne Salg, Handel, Erhverv og HMN, som HNG ejer i fællesskab med Midt-Nord, ejer HNG inden fusionen 100 pct. af selskaberne HNG HOLDING ApS og A/S Strandvejs-Gasværket. Disse selskaber har ingen andre aktiviteter end administration af pensionsudbetalinger til 19 tidligere medarbejdere og deres tilbageværende ægtefæller samt udlejning af 8 sommerhuse til HNG's nuværende medarbejdere samt pensionister i A/S Strandvejsgasværket. 24. HNG er distributionsselskab i Storkøbenhavn og ejer og driver distributionsnettet i dette område. HNG tilbyder endvidere servicering af naturgasfyr til de kunder, der er tilsluttet selskabets distributionsnet. Det praktiske arbejde omkring servicering af kundernes naturgasfyr udføres af uafhængige VVS-installatører 10, men kunderne faktureres af HNG. Der var i efteråret 2009 knyttet 18 VVS-firmaer til ordningen i HNG s distributionsområde. 25. HNG havde i 2008 en samlet omsætning på 614,8 mio. kr. og fakturerede for 37,8 mio. kr. på vegne af de uafhængige VVS-installatører. Desuden havde HNG i 2008 en omsætning på 0,3 mio. kr. for sommerhusudlejning via A/S Strandvejs-Gasværket. Midt-Nord 26. Midt-Nord er et fælleskommunalt interessentskab ejet af 25 Nord- og Midtjyske kommuner 11 og med hjemsted i Viborg. Ingen af kommunerne kontrollerer Midt-Nord. 9 Det drejer sig om følgende kommuner: Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, Køge, Lejre, Lyngby-Taarbæk, Roskilde, Rudersdal, Rødovre, Solrød, Stevns, Tårnby og Vallensbæk. 10 Dvs. VVS-installatører, der er godkendt til at udføre servicearbejde på gasinstallationer i henhold Sikkerhedsstyrelsens gasreglement afsnit A, og som distributionsselskabet via forudgående aftale har indgået samarbejde med. 11 Det drejer sig om følgende kommuner: Brønderslev, Favrskov, Frederikshavn, Herning, Hjørring, Holstebro, Ikast-Brande, Jammerbugt, Lemvig, Mariagerfjord, Morsø, Odder, Randers, Rebild, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skanderborg, Skive, Struer, Syddjurs, Thisted, Vesthimmerland, Viborg, Aalborg og Århus.

6 6/ Midt-Nord er distributionsselskab i Midt- og Nordjylland og ejer og driver distributionsnettet i dette område. Midt-Nord tilbyder endvidere servicering af naturgasfyr til de kunder, der er tilsluttet selskabets distributionsnet. Det praktiske arbejde omkring servicering af kundernes naturgasfyr udføres af uafhængige VVS-installatører, men kunderne faktureres af Midt- Nord. Der var i efteråret 2009 knyttet 56 VVS-firmaer til ordningen i Midt- Nord s distributionsområde. 28. Midt-Nord havde i 2008 en samlet omsætning på 347,0 mio. kr. og fakturerede for 16,6 mio. kr. på vegne af de uafhængige VVS-installatører. De fælles datterselskaber 29. Salg, der er forsyningspligtvirksomhed, er i henhold til naturgasforsyningslovens 26 forpligtet til at levere naturgas til forbrugere i dets bevillingsområde til priser, der i henhold til naturgasforsyningslovens 37 fastsættes under hensyntagen til selskabets omkostninger. Salg havde i 2008 en omsætning på mio. kr. 30. Handel er kommerciel forsyningsvirksomhed og sælger naturgas på markedsvilkår i hele Danmark. Handel foretager indkøb af gas på vegne af både Salg og Handel. Handel havde i 2008 en omsætning på mio. kr. 31. Erhverv yder rådgivning om naturgas navnlig i forbindelse med overgang til naturgas eller i forbindelse med energispareprojekter til virksomheder og privatpersoner. Erhverv havde i 2008 en omsætning på 10,8 mio. kr. 32. HMN anvendes i forbindelse med HNG og Midt-Nord s fælles gældsafvikling og har således ingen egentlige salgsaktiviteter. 3. Betingelser for at vurdere den anmeldte fusion 33. Såfremt to eller flere hidtil uafhængige virksomheder lægges sammen til én virksomhed, udgør det en fusion i konkurrencelovens forstand, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr For at en fusion er omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, skal de deltagende virksomheders omsætning overstige omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 12, stk Ifølge konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1, finder lovens kapitel 4 om fusionskontrol anvendelse, hvis de deltagende virksomheder tilsammen har en samlet omsætning i Danmark på mindst 3,8 mia. kr., og hvis mindst to af de deltagende virksomheder hver især har en samlet årlig omsætning på mindst 300 mio. kr. 36. Den anmeldte fusion medfører, at HNG og Midt-Nord ophører med at eksistere som selvstændige juridiske enheder og i stedet omdannes til ét nyt

7 7/17 selskab. Parternes samlede omsætning 12 udgjorde i ,3 mio. kr., ligesom både HNG s og Midt-Nord's årlige omsætning overstiger 300 mio. kr. Det følger heraf, at de ovennævnte betingelser for anvendelse af konkurrencelovens bestemmelser om fusioner er opfyldt. 4. Markedsbeskrivelse og vurdering af fusionens virkninger 37. Det afgørende for, om en fusionsaftale kan godkendes, er, om fusionen hæmmer den effektive konkurrence. En fusion, der ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling, skal godkendes. Omvendt skal fusionen, der hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling forbydes, jf. konkurrencelovens 12 c, stk For at vurdere om en fusion hæmmer den effektive konkurrence, er det nødvendigt at afgrænse det eller de relevante markeder, som fusionen kan berøre. Det relevante marked består af et produktmarked og et geografisk marked, der skal afgrænses for sig. 39. Den anmeldte fusion berører områderne distribution af naturgas, servicering af naturgasfyr, køb af naturgas (engroshandel), salg af naturgas (detailhandel), salg af konsulentydelser vedrørende naturgas samt feriehusudlejning. 40. Som allerede nævnt er det områderne distribution af naturgas og servicering af naturgasfyr, som reelt berøres af fusionen mellem HNG og Midt-Nord. Disse områder behandles derfor særskilt nedenfor i afsnit 4.1. og 4.2. De øvrige naturgasområder berøres ikke af fusionen, da parterne allerede siden 2003 har været fusionerede på disse områder via datterselskaberne Salg, Handel og Erhverv. Områderne behandles derfor samlet i afsnit 4.3, selvom de vedrører forskellige markeder. Området for feriehusudlejning behandles kort i afsnit Distribution af naturgas Markedsforhold 41. Distributionsnettet for naturgas udgør bindeleddet mellem transmissionsnettet 13 og slutbrugeren. Distributionsnettet er organiseret på regionalt 12 Beregnet i henhold til bekendtgørelse nr. 808 af 14. august 2009 om beregning af omsætning i konkurrenceloven, jf. fusionsanmeldelsens side Transmissionsnettet er den overordnede del af infrastrukturen, der benyttes til at transportere naturgas i. Transmissionsnettet afgrænses af Nordsøfelternes landfæstning på den dan-

8 8/17 niveau, og der findes fire regionale distributionsselskaber, der distribuerer naturgas i Danmark. 14 For at kunne distribuere naturgas skal selskaberne have en bevilling, der udstedes af transport- og energiministeren. 42. HNG og Midt-Nord har overfor Konkurrencestyrelsen oplyst, at begge selskaber har en markedsandel på 100 pct. på distribution af naturgas i de områder (Storkøbenhavn og Nord- og Midtjylland), der er dækket af deres respektive distributionsnet Det relevante marked 43. HNG og Midt-Nord har anført, at der kan afgrænses et særskilt produktmarked for distribution af naturgas, som geografisk må afgrænses snævert til det område, hvor selskaberne hver især er aktive, og hvor selskaberne hver især har bevilling til at drive naturgasdistributionsvirksomhed. Fusionsparterne begrunder det med, at et distributionsselskab kun må distribuere naturgas i de områder, hvor deres respektive distributionsrør ligger, og hvor hver især har bevilling til distribution. 44. Både Kommissionen og Konkurrencerådet har i en række fusionssager behandlet naturgasområdet, herunder distribution af naturgas. Kommissionen anførte i sagen om E.ON/MOL 15 : (98) In previous decisions, the Commission has identified the distribution of natural gas [ ] as a relevant product market. [ ], The distribution of gas constitutes a natural monopoly Konkurrencerådet udtalte i sagen om Statoil s og Naturgas FYN s stiftelse af jointventuret Statoil Gazelle 16 : 77. De regionale distributionsselskaber er således ikke udsat for konkurrence fra andre udbydere af transportydelser for naturgas og kan karakteriseres som lokale monopoler.[ ]. 46. Der ses ikke i nærværende sag at være nye faktiske forhold, der kan begrunde en ændret vurdering i forhold til Kommissionens og Konkurrencerådets praksis. 47. Det vurderes herefter i overensstemmelse med Konkurrencerådets og Kommissionens praksis, at der til brug for denne sag kan afgrænses et særskilt marked for distribution af naturgas, som i kraft af dets karakter af lokaske Vesterhavskyst samt den svenske og tyske grænse, hvor det danske transmissionsnet er forbundet til det europæiske net. 14 Distributionsselskaberne er udover HNG og Midt-Nord, DONG Distribution A/S og Naturgas Fyn I/S. 15 Kommissionens beslutning af 21. december 2005 om E.ON/MOL (M3696). 16 Konkurrencerådets afgørelse af 9. juli 2003 om Statoil og Naturgas Fyn stifter joint venturet Statoil Gazelle A/S.

9 9/17 le (naturlige) monopoler geografisk kan afgrænses regionalt til hvert af de enkelte distributionsselskabers bevillingsområder Vurdering af om fusionen hæmmer den effektive konkurrence på markedet for distribution af naturgas 48. Før fusionen har HNG og Midt-Nord, der i fællesskab ejes og kontrolleres af hhv. 32 storkøbenhavnske kommuner og 25 midt- og nordjyske kommuner, monopol i hver deres distributionsområde (Storkøbenhavn og Midt- og Nordjylland). 49. Efter fusionen får det fusionerede selskab, der i fællesskab ejes og kontrolleres af de til sammen 57 kommuner, monopol i HNG s og Midt-Nord s respektive distributionsområder (Storkøbenhavn og Midt- og Nordjylland). Hvor det før fusionen er HNG og Midt-Nord, der har monopol i hhv. Storkøbenhavn og Midt- og Nordjylland, er det efter fusionen det fusionerede selskab, der har monopol i disse områder. 50. Den planlagte fusion ændrer således ikke på eksisterende markedsforhold, idet der både før og efter fusionen er monopol i de berørte distributionsområder (Storkøbenhavn og Midt- og Nordjylland), og idet der ikke geografisk er overlap mellem distributionsområderne. 51. Det vurderes herefter, at den planlagte fusion ikke fører til hverken øget koncentration eller forandringer i markedsforholdene på markedet for distribution af naturgas. Fusionen fører alene til ændret ejerskab af allerede eksisterende monopolvirksomheder. 52. Konkurrencestyrelsen vurderer på den baggrund samlet, at fusionen ikke hæmmer den effektive konkurrence på markedet for distribution af naturgas, navnlig som følge af skabelse eller styrkelse af en dominerende stilling, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 1, jf. 12 c, stk Servicering af naturgasfyr Markedsforhold 53. HNG og Midt-Nord tilbyder servicering af naturgasfyr til de kunder, der er tilsluttet deres respektive distributionsområder. Det praktiske arbejde omkring servicering af kundernes naturgasfyr udføres af uafhængige VVSinstallatører, mens faktureringen af kunderne foretages af distributionsselskaberne direkte til kunderne. 54. De standardaftaler, som HNG og Midt-Nord før fusionen bruger til at indgå aftaler med VVS-installatører med, har været anmeldt til Konkurrencestyrelsen.

10 10/ Konkurrencestyrelsen meddelte HNG en ikke indgrebserklæring efter konkurrencelovens 9 for deres standardaftale i Konkurrencestyrelsen meddelte tilsvarende Midt-Nord en ikke indgrebserklæring efter konkurrencelovens 9 for deres standardaftale i HNG og Midt-Nord har over for Konkurrencestyrelsen oplyst, at de er i færd med at udarbejde en ny standardaftale, der skal bruges af det fusionerede selskab til at indgå aftaler med VVS-installatører om servicering af naturgasfyr. Når den endelige standardaftale foreligger, vil den blive anmeldt til Konkurrencestyrelsen mhp. at opnå en ikke indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens 9, eller subsidiært en fritagelse efter konkurrencelovens HNG og Midt-Nord har tilkendegivet, at det fusionerede selskabs nuværende- og kommende standardaftale med uafhængige VVSinstallatører ikke udgør en accessorisk aftale til fusionen. Vurderingen af, om den anmeldte fusion kan godkendes, vil således ikke samtidig udgøre en godkendelse af parternes standardaftale Det relevante marked 58. HNG og Midt-Nord har overfor Konkurrencestyrelsen anført, at produktmarkedet bør afgrænses som markedet for VVS-ydelser, der kræver autorisation. Ifølge HNG- og Midt-Nord skal dette marked geografisk afgrænses nationalt til Danmark. 59. Konkurrencerådet har i afgørelse om DONG s aftaler om gasfyrservice 19 afgrænset det relevante marked anderledes: 45. Det relevante [produkt]marked må på den baggrund afgrænses til gasfyrservice, idet der på udbudssiden medregnes alle VVS-virksomheder, der har ansatte med A-certifikat De relevante geografiske markeder for vurderingen af [aftalerne] er de regioner af landet, inden for hvilke konkurrencen udspiller sig. Servicevirksomheder i forskellige dele af landet konkurrerer normalt ikke indbyrdes. De relevante geografiske markeder i denne sag kan derfor afgrænses til de to regioner af landet som [aftalerne] dækker, [ ].. (Konkurrencestyrelsens understregning). 17 Jf. Direktørberetningerne fra Konkurrencerådets møde den 29. november (Sag 2: ) Jf. Direktørberetningerne fra Konkurrencerådets møde den 29. september (Sag nr. 3/ ). 19 Konkurrencerådets afgørelse af 27. august 2003 om DONG s aftaler om gasfyrsservice 20 Udførsel af service på naturgasfyr kræver et A-certificat, jf. Sikkerhedsstyrelsens Gas- reglement.

11 11/ Det er til brug for denne sag ikke nødvendigt nærmere at afgøre, hvorledes det relevante marked skal afgrænses. Det skyldes, at vurderingen af fusionen vil være den samme uanset, hvordan det relevante marked afgrænses, jf. nedenfor Vurdering af om fusionen hæmmer den effektive konkurrence på markedet for servicering af naturgasfyr 61. HNG og Midt-Nord har anført, at VVS-installatører i HNG s distributionsområde ikke konkurrerer med VVS-installatører i Midt-Nord s område og omvendt. Det skyldes ifølge HNG og Midt-Nord dels tekniske forhold, da der bl.a. er forskelligt gastryk i parternes respektive distributionsanlæg, og dels tidsmæssige forhold, da VVS-installatørerne skal kunne tilkaldes med kort varsel. 62. Konkurrencestyrelsen er i overensstemmelse med Konkurrencerådets praksis enig i, at det har formodningen imod sig, at VVS-installatører i Midt- og Nordjylland skulle konkurrere direkte med VVS-installatører i Storkøbenhavn og omvendt. Dette vil også være tilfældet, selvom det relevante marked omfatter hele Danmark. 63. Før fusionen har HNG indgået aftale med 18 VVS-firmaer i Storkøbenhavn, mens Midt-Nord har indgået aftale med 56 VVS-installatører i Midt- og Nordjylland. 21 Efter fusionen vil det fusionerede selskab have aftaler med VVS-installatører i hhv. Storkøbenhavn og Midt- og Nordjylland, men disse VVS-installatører kan ikke anses for at være i direkte konkurrence med hinanden. Ingen af parterne vil endvidere før eller efter fusionen have aftaler med VVS-firmaer om servicering af naturgasfyr uden for deres respektive områder. 64. Den planlagte fusion ændrer således ikke direkte på eksisterende markedsforhold i de forskellige geografiske områder, idet der hverken før eller efter fusionen kan antages at være geografisk overlap mellem områderne inden for hvilke, de pågældende VVS-installatører servicere naturgasfyr. Der vil alene være tale om en sammenlægning af de to selskaber, som de uafhængige VVS-installatører indgår underleverandør serviceaftaler med. Konkurrencestyrelsen vurderer på den baggrund, at fusionen ikke i sig selv hæmmer den effektive konkurrence på området for servicering af naturgasfyr. 65. Eftersom en standardaftale om servicering af naturgasfyr ikke er direkte knyttet til og nødvendig for at gennemføre en fusion mellem to naturgasdistributionsselskaber, vurderer Konkurrencestyrelsen endvidere, at det fusionerede selskabs standardaftale med VVS-installatører om servicering af 21 Opgjort i efteråret 2009.

12 12/17 naturgasfyr ikke er accessoriske til fusionen. 22 Det medfører, at standardaftalen i stedet skal vurderes selvstændigt efter konkurrencelovens 6 og 8 og ikke som en del af denne fusion. 66. Konkurrencestyrelsen vurderer på den baggrund samlet, at selve fusionen ikke hæmmer den effektive konkurrence på området for servicering af naturgasfyr, navnlig som følge af skabelse eller styrkelse af en dominerende stilling, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 1, jf. 12 c, stk Der er ved denne afgørelse ikke taget stilling til det fusionerede selskabs påtænkte reviderede standardaftale. Det skyldes, at standardaftalen - der ikke udgør en del af fusionsanmeldelsen, og som parterne ikke anser for accessoriske til den anmeldte fusion ikke er direkte knyttet til eller nødvendig for at gennemføre den planlagte fusion Engroshandel med naturgas, detailhandel med naturgas samt salg af konsulentydelser vedrørende naturgas Datterselskaberne Salgs og Handels aktiviteter 68. HNG og Midt-Nord har oplyst, at datterselskabet Handel er aktiv på markedet for engroshandel med naturgas, idet selskabet varetager det samlede indkøb af naturgas til selskaberne Salg og Handel. Fusionsparterne har ikke herudover forholdt sig yderligere til dette marked. 69. Det fremgår af Kommissionens og Konkurrencerådets praksis, at engroshandelsmarkedet udgør et særskilt produktmarked, der geografisk kan afgrænses nationalt til Danmark Kommissionen har udstedt en meddelelse om begrebet accessoriske begrænsninger (EUT 2005, C 56/24), som er vejledende for fortolkningen af begrebet accessoriske begrænsninger ved fusionskontrol efter konkurrencelovens kapitel 4. Der er tale om en accessorisk begrænsning, i det omfang en aftale er direkte knyttet til og nødvendig for fusionens gennemførelse. For at en begrænsning kan betragtes som direkte knyttet til fusionens gennemførelse, må den være snævert forbundet med selve fusionen. En begrænsning, der er direkte knyttet til fusionen, skal således være økonomisk knyttet til hovedtransaktionen og tage sigte på at lette en gnidningsløs overgang til den ændrede virksomhedsstruktur efter fusionen. For at en begrænsning er nødvendig for fusionens gennemførelse, skal fusionen ikke uden aftalen kunne gennemføres eller kun gennemføres på mere risikobetonede vilkår, med betydelige højere omkostninger, over en længere periode eller med langt større vanskeligheder. 23 Jf. lovbemærkningerne til konkurrencelovens 12 c, stk., FT 2004/2005, 1. samling, L 63 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven. 24 Se bl.a. Kommissionens beslutning af 14. marts 2006 om DONG/ Elsam/ Energi E2 (M.3868), Kommissionens beslutning af 21. december 2005 om E.ON/MOL (M3696) samt Konkurrencerådets afgørelse af 9. juli 2003 om Statoil og Naturgas Fyn stifter Joint Ventu-

13 13/ HNG og Midt-Nord har anført, at både datterselskabet Salg, der er forsyningspligtvirksomhed i parternes distributionsområder, og datterselskabet Handel, der er kommerciel forsyningsvirksomhed i hele Danmark, er aktive på detailhandelsmarkedet for naturgas. 71. HNG og Mitd-Nord finder med henvisning til Kommissionens og Konkurrencerådets praksis, at detailhandelsmarkedet kan opdeles yderligere i en række markeder. Det drejer sig for Salgs og Handels vedkommende om i) markedet for salg af naturgas til decentrale kraftvarmeværker og store erhvervskunder og ii) markedet for salg af naturgas til mindre erhvervskunder og husholdninger, jf. i det følgende. 72. HNG og Midt-Nord har for så vidt angår i) markedet for salg af naturgas til decentrale kraftvarmeværker og store erhvervskunder anført, at det kan afgrænses nationalt og mindst dækker hele Danmark. HNG og Midt- Nord henviser til Kommissionens beslutning i DONG/ ELSAM/ ENERGI E2-sagen 25, hvori Kommissionen fandt, at markedet for salg af naturgas til decentrale kraftvarmeværker og store erhvervskunder geografisk skulle afgrænses nationalt til Danmark. 26 Det bemærkes, at Kommissionen i denne sag ikke tog nærmere stilling til, om produktmarkedet kunne afgrænses yderligere HNG og Midt-Nord har for så vidt angår ii) markedet for salg af naturgas til mindre erhvervskunder og husholdninger anført, at det geografisk skal afgrænses snævert til de områder, hvor de respektive forsyningsselskabers ejere ejer og driver distributionsnettet. 74. HNG og Midt-Nord begrunder det med, at der i praksis, selvom forsyningsselskaber har lige adgang til hele det danske distributionsnet, kun er meget få mindre erhvervs- og husholdningskunder, der vælger at få leveret naturgas fra et andet forsyningsselskab end det regionale. Årsagen hertil er efter parternes opfattelse, at langt størstedelen af disse kunders udgifter til naturgas stammer fra afgifter og distribution, hvorfor det er vanskeligt for forsyningsselskaberne at tilbyde vilkår, der gør det attraktivt for kunderne at skifte leverandør. 75. HNG og Midt-Nord henviser i øvrigt til Kommissionens beslutning i DONG/ ELSAM/ ENERGI E2-sagen, hvori Kommissionen fandt, at markedet for salg af naturgas til mindre erhvervskunder og husholdninger fortsat i ret Statoil Gazelle A/S samt Konkurrencerådets afgørelse af 28. februar 2001 om DONG Naturgas overtagelse af Naturgas Sjælland. 25 Kommissionens beslutning af 14. marts 2006 om DONG/ Elsam/ Energi E2 (M.3868). 26 Jf. pkt i DONG/ ELSAM/ ENERGI E2-sagen. 27 Jf. pkt. 114 i DONG/ ELSAM/ ENERGI E2-sagen.

14 14/ kunne afgrænses regionalt. 28 Det bemærkes, at Kommissionen i denne sag ikke tog nærmere stilling til, om produktmarkedet kunne afgrænses yderligere Parterne finder således samlet, at de markeder, som Salg og Handel er aktive på, kan afgrænses som illustreret i figur 3 nedenfor. Figur 3: De markeder, som parterne finder, at Salg og Handel er aktive på. 77. Det er til brug for denne sag imidlertid ikke nødvendigt nærmere at afgøre, om det relevante marked kan afgrænses anderledes end det af parterne anførte. Det skyldes, at vurderingen af fusionen vil være den samme, selvom markedet måtte skulle afgrænses anderledes, jf. nedenfor Datterselskabet Erhvervs aktiviteter 78. Alle danske net- og distributionsselskaber inden for elektricitet, naturgas og fjernevarme har siden 2004 været forpligtet til at sikre, at der gennemføres energibesparelser hos slutbrugerne. 30 Net- og distributionsselska- 28 Jf. pkt i DONG/ ELSAM/ ENERGI E2-sagen. Kommissionen var dog opmærksom på, at markedet med tiden, efterhånden som konkurrencen udvikles, vil kunne afgrænses bredere. 29 Jf. 121 i DONG/ ELSAM/ ENERGI E2-sagen. 30 Jf. den politiske aftale af 10. juni 2005 om den fremtidige energispareindsats og regeringens Handlingsplan for en fornyet energispareindsats som erstattet af aftale af 22. august

15 15/17 berne kan realisere deres forpligtelser i henhold til aftalerne på tværs af ennergiarter i hele Danmark, men må selv alene forestå energibesparelser inden for egen energiart inden for eget distributionsområde. Besparelsesindsatsen inden for andre energiarter og/eller uden for eget distributionsområde skal udføres af andre aktører. 79. HNG og Midt-Nord opfylder deres forpligtelse via selskabet Erhverv. Ifølge fusionsparterne er selskabet Erhverv hovedsageligt aktiv inden for rådgivningsdelen vedrørende naturgas både i og uden for selskabernes distributionsområder. Erhverv udfører kun i meget begrænset omgang energispareforpligtelser inden for andre energiarter. 80. HNG og Midt-Nord anfører, at Erhverv er aktiv på markedet for salg af konsulentydelser vedrørende naturgas, og at dette marked udgør et særskilt produktmarked, der skal afgrænses nationalt. Hverken Kommissionen eller Konkurrencerådet har tidligere behandlet dette område. 81. Det er til brug for denne sag ikke nødvendigt nærmere at afgøre, om det relevante marked kan afgrænses anderledes end det af parterne anførte. Det skyldes, at vurderingen af fusionen vil være den samme, selvom markedet måtte skulle afgrænses anderledes, jf. nedenfor Vurdering af om fusionen hæmmer den effektive konkurrence på de markeder, som datterselskaberne Salg, Handel og Erhverv er aktive på 82. Det bemærkes indledningsvist, at HNG og Midt-Nord hverken før eller efter fusionen er aktive inden for de områder (engros- og detailhandel med naturgas samt salg af konsulentydelser vedrørende naturgas), som Salg, Handel og Erhverv er aktive inden for. 83. Før fusionen har HNG og Midt-Nord fælles ejerskab og kontrol over datterselskaberne Salg og Erhverv. Selskabet Handel ejes og kontrolleres af Salg. 84. Salg er aktiv inden for området detailhandel med naturgas. Handel er aktiv inden for områderne engroshandel med naturgas og detailhandel med naturgas. Erhverv er aktiv inden for området for salg af konsulentydelser vedrørende naturgas. 85. Efter fusionen ejes og kontrolleres Salg og Erhverv af det fusionerede selskab, mens Handel fortsat ejes og kontrolleres af Salg. 86. Fusionen fører således til ændret ejerskabsforhold for Salg og Erhverv. Ændringen består imidlertid alene i, at det fusionerede selskab nu bliver ejer 2006 mellem transport- og energiministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas og olie repræsenteret ved Dansk energi Net, HNG, Midt-Nord, Dong, Naturgas Fyn og Oliebranchens Fællesrepræsentation om selskabernes fremtidige energispareindsats.

16 16/17 i stedet for HNG og Midt-Nord i ligeligt fællesskab. HNG og Midt-Nord er endvidere ikke aktive på de samme markeder som datterselskaberne. Fusionen fører derfor ikke til øget koncentration eller forandring i markedsforholdene på de ovenfor nævnte markeder. Dette er tilfældet, uanset om de relevante markeder afgrænses anderledes end det af HNG og Midt-Nord foreslåede. 87. Konkurrencestyrelsen vurderer på den baggrund samlet, at fusionen ikke hæmmer den effektive konkurrence på områderne for engros- og detailhandel med naturgas eller på markedet for salg af konsulentydelser vedrørende naturgas, navnlig som følge af skabelse eller styrkelse af en dominerende stilling, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 1, jf. 12 c, stk Feriehusudlejning 88. HNG og Midt-Nord har over for Konkurrencestyrelsen anført, at den anmeldte fusion også berører markedet for feriehusudlejning som følge af A/S Strandvejs-Gasværkets udlejning af 8 sommerhuse i Danmark til folk med tilknytning til det fusionerede selskab. Parterne har ikke yderligere anført oplysninger om markedsandele eller konkurrenter. 89. Det vurderes umiddelbart, at sommerhusudlejning, der udelukkende sker til folk med tilknytning til én virksomhed, kun i beskedent omfang kan påvirke et marked for feriehusudlejning. 90. Før fusionen ejes A/S Strandvejs-Gasværket, der administrerer sommerhusudlejningen, 100 pct. af HNG. Efter fusionen bliver A/S Strandvejsgasværket et 100 pct. ejet datterselskab under det fusionerede selskab. 91. Fusionen mellem HNG og Midt-Nord fører således til ændret ejer- og kontrolforhold over A/S Strandvejsgasværket. Fusionen medfører derimod ingen øget koncentration eller forandringer i A/S Strandvejs-Gasværkets på markedet for feriehusudlejning i Danmark. 92. Konkurrencestyrelsen vurderer som følge heraf, at fusionen ikke hæmmer den effektive konkurrence på området for feriehusudlejning, navnlig som følge af skabelse eller styrkelse af en dominerende stilling, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 1, jf. 12 c, stk Konklusion 93. Det vurderes samlet, at fusionen ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling. 94. Konkurrencestyrelsen godkender på denne baggrund fusionen, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 1, jf. 12 c, stk. 2.

17 95. Der er i denne afgørelse ikke taget stilling til det fusionerede selskabs standardaftale med VVS-installatører om servicering af naturgasfyr, idet standardaftalen ikke er accessorisk til fusionen og derfor skal vurderes selvstændigt efter konkurrencelovens 6 og 8. 17/17

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen ~ r:s!lj --------- --------- KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen NOTAT 29-06-2011 ITE 4/0120-0402-0072 /ASUMAL Godkendelse: Forsyning Helsingør AIS' erhvervelse af enekontrol over Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen.

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen. Dato: 21. januar 2013 Sag: BITE-12/16972-30 Sagsbehandler: /lkh/mal/awi Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af EnergiMidt Infrastruktur A/S overtagelse af andelsselskabet ELROs aktiviteter

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 82794 Brevid. 1633292 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 7. marts 2013 NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 68 kommuner ikke har oprettet én central indgang for erhvervslivet. På tide at kommunerne tager deres ansvar

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighed er mange ting, men ofte når emnet diskuteres er fokus på den socioøkonomiske ulighed. Mest grundlæggende er den økonomiske ulighed. Den måles

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 80 Offentligt Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Opfølgning på 24 kommuner Status november 2013 Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere