OPPENHEJM, LUND & PARTNERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPPENHEJM, LUND & PARTNERE"

Transkript

1 OPPENHEJM, LUND & PARTNERE ADVOKAIER SVEND OPPENHEJM PAUL LUND HANS SCHULTZER PALLE HAARGAARD CARSTEN BRINK KELD PARSBERG MADS GIERDING POUL G JENSEN STEFFEN SCHLEIMANN KJELD JØRGENSEN KENT BRIXTOFTE pi/ir rev samt se påtegning HUSORDEN for SØLLERØD PARK l. GENERELT Denne husorden er et led i Ejerforeningens bestræbelse på at opretholde et attraktivt beboermiljø, som skal sikre: Den nødvendige hensyntagen beboerne indbyrdes. Bygningernes vedligeholdelse og ensartede ydre præg. Parkens fællesarealer og landskabelige værdier. De under Ejerforeningen hørende fælles installationer, anlæg og indretninger i øvrigt. For at opnå denne hensigt er de enkelte beboere forpligtet til at efterkomme denne husorden. Beboeren (ejeren, lejeren) skal sørge for, at disse regler overholdes af de øvrige medlemmer af husstanden og af andre, som har fået adgang til boligen. Plejeplanen for de under Ejerforeningen hørende områder er særligt vedtaget og bindende for beboerne, hvorfor den ikke optages i denne husorden. Husordenen tilsigter ikke og kan ikke begrænse de rettigheder eller udvide de pligter, som en lejer har i henhold til en allerede indgået lejekontrakt. 2. LEJLIGHEDERNE 2.1. Beboerne Lejlighederne må kun benyttes til beboelse i overensstemmelse med lejelovgivningens regler derom, derunder reglerne om fremleje Musik Benyttelse af radio, fjernsyn og lignende udstyr til afspilning af lyd samt af musikinstrumenter skal ske under iagttagelse af fornødent hensyn til de øvrige beboere. Benyttelsen må ikke ske for åbne døre og vinduer eller på svalegang og terrassepartier eller på arealer i øvrigt uden for lejligheden Støj Benyttelse af el-boremaskiner og andet støjende værktøj er kun tilladt i tidsrummet kl , dog lørdage, søndage og helligdage kl Vaskemaskiner, opvaskemaskiner, andre maskiner eller værktøj, der kan være til gene for beboerne, må ikke benyttes efter kl

2 l. sals beboerne skal tage fornødent hensyn til beboerne i stueetagen ved færden på svalegangen, de udvendige trapper og i lejligheden Inddragelse af udvendige arealer Bygningsarealer, såsom loftsrum, gangarealer eller kælderrum, der er beliggende uden for de arealer, der hører til de enkelte lejligheder ifølge ejerlejlighedskortet, og som derfor tilhører Ejerforeningen eller er fællesareal, må ikke inddrages til benyttelse for den enkelte lejlighed uden Ejerforeningens skriftlige samtykke i hvert enkelt tilfælde Indvendige reparationer Vedligeholdelse af de enkelte lejligheder påhviler ejeren, eller den til hvem lejligheden er udlejet. Ejerforeningen varetager dog, indtil Ejerforeningen måtte beslutte andet, udskiftning af vinduesglas, fornyelse af installationer til varme, sanitet, afløb, vand og gas samt udskiftning af fliser i bad og reparation af el-tavler, i det omfang disse installationer, bestanddele og indretninger er originale, eller på Ejerforeningens foranstaltning har erstattet originale installationer. Beboerne skal hurtigst muligt til Ejerforeningen anmelde enhver fejl og uorden ved de i lejligheden værende indretninger' til afløb og til forsyning med vand, varme og el. En beboer er pligtig at refundere udgiften ved vandspild og ødelæggelser, som måtte opstå fra utætte haner, cisterner samt andre installationer, som den pågældende har undladt at give meddelelse om Indgreb i installationer Forandringer eller indgreb i bygningernes eller de enkelte lejligheders rørsystem, d.v.s. installationer til forsyning af el, gas, varme, varmt og koldt vand, til bortledning af spildevand samt indgreb i antenneinstallationer, må kun udføres af autoriserede installatører eller af andre af Ejerforeningen udpegede personer, og ikke uden Ejerforeningens skriftlige samtykke i hvert enkelt tilfælde. Rørsystemet er ved ejendommens opførelse udført således, at det i hovedsagen er tilgængeligt, og Ejerforeningens vedligeholdelsespligt forudsætter, at rørsystemet fortsat er tilgængeligt i samme omfang som oprindeligt. I det omfang, beboere måtte have udført individuelle ændringer i lejlighederne, således at rørsystemet ikke længere er tilgængeligt, må risikoen herfor påhvile beboerne med den virkning, at de selv må betale de som følge af en eventuel indbygning forårsagede ekstra udgifter til reparation og retablering. Ejere, der for egen regning ønsker udført lovlige ændringer i lejlighedens VVS-installationer på lejlighedens side af lokale afspærringsventiler (som forud skal monteres af ejerforeningens VVSfirma, hvis de ikke forefindes), kan hertil benytte et autoriseret VVS-firma efter eget valg Bygningsindgreb Ændringer af bygningsmæssig karakter eller foranstaltninger af tilsvarende art i de enkelte lejligheder skal være lovlige. Ændringer, hvortil der kræves ibrugtagningstilladelse og/eller anmeldelse over for bygningsmyndigheden, må ikke foretages uden Ejerforeningens skriftlige samtykke i hvert enkelt tilfælde. Gulvvarme kan etableres såvel ved anvendelse af el som ved tilslutning til centralvarmeanlægget. Tilslutning til centralvarmeanlægget må alene foretages efter tilladelse fra Ejerforeningen og ved udførelse af autoriseret VVS-firma. Omkostninger til eventuel varmemåler afholdes af

3 ejeren Opvarmning Ved midlertidig fraflytning af en lejlighed er ejeren forpligtet til at holde lejligheden opvarmet til mindst 18 C. 3. ANTENNER 3.1. Antenner Lejlighederne er forsynet med stik til fælles programfordelingsanlæg til Kabel TV til modtagelse af radio og TV på særskilt fastsatte vilkår. Der må ikke haves individuelle synlige, udvendige antenner. 4. FACADER, GAVLE, MURE m.v Indgreb i udvendige bygningsdele Maling af, ophængning på eller indgreb i øvrigt af enhver art i udvendige facader, gavle, murværk, døre m.v. er' ikke tilladt uden Ejerforeningens skriftlige samtykke. Ejeren af den enkelte lejlighed er dog, indtil Ejerforeningen måtte beslutte andet, forpligtet til også udvendigt at vedligeholde sin lejligheds vinduer, hoved-, altan- og/eller terrassedøre med maling efter Ejerforeningens anvisning. Skrå ovenlysvinduer er undtaget fra denne vedligeholdelsespligt. 5. SVALEGANGE 5.1. Renholdelse Renholdelse af svalegangen ud for den enkelte lejlighed påhviler ejeren af den pågældende lejlighed, eller den til hvem den er udlejet Borde, stole, blomster m.v. Svalegangene er adgangs- og flugtveje, der af myndighederne kræves at være ryddede og let fremkommelige. I sommerhalvåret kan godkendes brug af mindre borde og stole på svalegangene, hvis disse ikke er til gene for de øvrige beboeres passage. Borde og stole må dog ikke henstilles permanent, men skal fjernes efter brug, ligesom disse ikke må fastgøres til bygningens mur eller træværk. Blomster--og plantearrangementer, der er til gene for passagen eller er til skade for betonen som følge af fugtdannelse eller kemikalieanvendelse (gødning), kan kræves fjernet. Som retningslinje for sådanne arrangementers størrelse kan accepteres genstande, der ikke er større end 30 cm i vandret udstrækning, når genstandene ikke er tungere end, at de umiddelbart kan flyttes. Tøjtørring er ikke tilladt på svalegangene. Der henvises til de dertil indrettede tørregårde. 6. SKILTNING 6.1. Skiltning, annoncering m.v. Dørskiltning skal være ensartet med hvid skrift på sort klap efter Ejerforeningens nærmere anvisning.

4 Opsætning eller ophængning af annoncering, reklame eller lignende skriftlige tilkendegivelser på døre, vinduer eller udvendigt mur--eller træværk er ikke tilladt. 7. VINTERFORANSTALTNINGER 7.1. Snerydning Snerydning på veje, stier samt udvendige trapper udføres af Ejerforeningen eller på Ejerforeningens foranstaltning. Snerydning på adgangsstien til de enkelte lejligheder i stueetagen påhviler ejeren af den pågældende lejlighed, eller den til hvem denne er udlejet. Snerydning på svalegangen ud for den enkelte lejlighed påhviler ejeren af den pågældende lejlighed, eller den til hvem denne er udlejet. Løs sne kan nedkastes fra svalegangene, når der udvises forsigtighed, og nedfaldsstedet så vidt muligt er aftalt med beboerne i stueetagen Grusning/saltning Der må af hensyn til betonen ikke strøs salt eller urea på udvendige trapper og svalegange. Der forefindes redskaber til snerydning og sand til at strø med. 8. SKRALD OG AFFALD 8.1. Husholdningsaffald/-skrald Husholdningsaffald og især vådt og skarpt affald skal være omhyggeligt og forsvarligt indpakket, inden det henkastes i containeren i den nærmest beliggende affaldsgård. Brugte batterier og el-pærer kan lægges i de opstillede spande i affaldsgårdene. Andet må ikke anbringes eller henkastes indenfor affaldsgårdene. Flasker og aviser skal anbringes i de dertil indrettede genbrugscontainere, der er opstillet flere steder i parken. Alle former for papaffald skal lægges i lægges i papcontaineren i den aflåste containerplads ved Lillesø. Mindre brændbart affald kan lægges i den lukkede container, der står indenfor containerpladsen. Metalaffald kan henlægges i det hertil indrettede område indenfor containerpladsen. Alt andet affald, såsom elektronisk udstyr, større møbler, malingsrester m.v. skal afleveres på kommunens genbrugsplads, Den aflåste containerplads må kun benyttes indenfor de brugstider, der oplyses om ved skiltning på pladsen samt på Ejerforeningens hjemmeside, Have- og bygningsaffald m.v. Have- og bygningsaffald og andet stort skrald skal henkastes i de dertil beregnede containere eller pladser på containerpladsen ved de "lange garager". Kældernøglen passer til pladsen, og den enkelte bruger skal sørge for at låse forsvarligt efter sig.

5 9. HUSDYRHOLD m.v Generelt Det er tilladt at holde eet mindre husdyr, såsom hund eller kat, såfremt nedenstående regler overholdes: Det påhviler enhver beboer, der holder husdyr, at sørge for, at dette ikke ved støj, herunder langvarig gøen og hylen eller ved lugt, ødelæggelser, bidsk optræden eller på anden måde er til gene for ejendommen eller for de øvrige beboere. Hunde må ikke løbe frit omkring på parkens fællesarealer, herunder legepladser, veje, stier, trapper, svalegange og søområdet. Havearealerne ved lejlighederne i stueetagen må ikke anvendes som løbegårde. Hunde og katte skal altid uden for boligen bære halsbånd, som er forsynet med et skilt, der angiver ejerens navn og adresse. Hunde skal være forsikret, således at alle eventuelle skader, som en hund direkte eller indirekte forvolder, kan blive erstattet. Hunde skal altid føres i snor uden for lejligheden og må ikke luftes på legepladser. Beboeren er ansvarlig for, at hunden eller katten ikke forurener parkens fællesarealer som nævnt under dette afsnits punkt 2. såfremt hunden/katten forretter sin nødtørft på et af de nævnte steder, dog med undtagelse af søområdet uden for dets græsarealer, påhviler det beboeren at fjerne dens efterladenskaber og foretage den nødvendige rengøring. I tilfælde af berettiget klage over husdyret kan tilladelsen til husdyrhold ophæves. Hvis tilladelsen til husdyrhold tilbagekaldes som følge af berettigede klager, er beboeren forpligtet til straks at sørge for, at dyret fjernes fra parken. Såfremt beboeren ikke efterkommer påbud om at fjerne et husdyr, betragtes dette som misligholdelse af husordenen med de følger, som dette måtte indebære "Kæledyr" Mindre "kæledyr" kan tillades, såfremt disse efter deres natur alene holdes indendørs og ikke er til støj-, lugt-, eller forureningsmæssig gene for de øvrige beboere Fodring I parkområdet og i forbindelse med lejlighederne må fodring af vilde fugle kun finde sted fra foderbræt eller foderhus. Af hensyn til at undgå tiltrækning af gnavere og andre skadedyr er det ikke tilladt at anbringe eller kaste foder på plæner, i indgangspartier, terrassehaver eller på svalegange. 1. sals beboere må ikke opsætte foderbræt på den side af lejligheden, der er oven over terrassehaverne. 10. HAVE-OG TERRASSEAREALERNE, BRUGSRET Brugsret Indgangspartier og terrassehaver er en del af fællesarealet, men der tilkommer beboerne af stuelejlighederne en eksklusiv brugsret til disse. I øvrigt gælder følgende særlige regler: Plejeplanens regler for beplantning m.m. som stadfæstet i brev til beboerne af september 1987 skal overholdes. Der må ikke foretages nogen udvidelse af arealerne. Hvor dette er sket, kan Ejerforeningen kræve disse ført tilbage til deres oprindelige udstrækning.

6 Ejerforeningen kan til enhver tid lade arealerne bringe i overensstemmelse med plejeplanen. I det omfang beplantningen med hække og buskads af taks, liguster etc. ved indgangspartierne er som oprindelig anlagt eller er bragt i overensstemmelse med plejeplanen, påhviler vedligeholdelsen Ejerforeningen. I alle andre tilfælde påhviler vedligeholdelsen brugeren. Flisebelægningen på indgangsstierne vedligeholdes af Ejerforeningen. Til brugsretten er knyttet pligt til at sørge for, at arealerne er vel vedligeholdt og i ingen henseende fremtræder som en skæmmende del af parkanlægget. Brugsretten til arealerne er underkastet reglerne i denne husorden, særligt i henseende til forurening, støj, røg m.m. Arealerne må ikke anvendes som løbegård for husdyr, til opstilling af voliere eller til oplag af genstande af nogen art. 11. PARKERING OG FÆRDSEL Parkering: Parkering på parkens område af beboernes motorkøretøjer må alene ske i de særligt indrettede parkeringsbåse og i henhold til særskilte lejeaftaler med de enkelte beboere, idet andre end lejeren af den enkelte parkeringsbås er uberettiget til at benytte denne. Biler over 3500 kg totalvægt, 2 m s bredde, eller 5 m s længde må ikke parkeres på Søllerød Parks område. Dog er der indrettet enkelte særlige pladser ved de lange garager og ved de runde garager. Pladserne kan lejes særskilt og til forhøjet leje. Parkering ved vejside er forbeholdt gæster. Hvis parkeringsbås til beboere ikke kan anvises, kan der indgås aftale med ejendomsfunktionærerne om tilladelse til midlertidig parkering i vejside Færdsel Kørsel på cykel, knallert, motorcykel eller i bil skal ske med maksimalt 20 km/t. under hensyntagen til fodgængere, herunder specielt børn og ældre. Kørsel med cykel, knallert, motorcykel og bil er forbudt på alle parkens græsplæner, stier og gange. Unødig brug af bilhorn i parken er ikke tilladt. 12. DIVERSE Kældre Det til lejligheden hørende pulterrum skal til enhver tid være forsvarligt aflåst. For at bevare en acceptabel orden i kældrene og for at mindske brand- og rottefaren må der, uden for de enkelte lejligheders pulterrum, ikke henstilles døre, træplader, møbler, vaskemaskiner, køleskabe, fjernsyn, kasserede cykler, bohave, brandfarlige væsker, gasbeholdere m.v. Ejerforeningens personale er til enhver tid berettiget til at fjerne sådanne genstande. Der må kun henstilles havemøbler, cykler, knallerter, barnevogne og børns udelegetøj. Kasserede genstande af ovennævnte art henvises til containerpladsen. Brandfarlige væsker, gasbeholdere m.v. må heller ikke opbevares i pulterrummene. Der må ikke udføres reparation af knallerter, motorcykler og lignende i kældrene.

7 12.2. Ophold og leg m.v. Fodbold og anden form for boldspil skal generelt ske på fodboldbanen ud for blok 14. Mindre børns leg og boldspil kan finde sted ud for de respektive blokke, når børnene er under voksnes opsyn, og når legen/spillet ikke er til gene for de øvrige beboere eller til belastning for plæner og plantevækst. 13. LEGEPLADSER Legepladser Legepladserne er fortrinsvis forbeholdt mindre børn under opsyn af voksne. Børns leg, herunder brug af sandkasser og bænke og andre under Ejerforeningen hørende indretninger, sker under forældrenes ansvar. Hunde og katte må ikke luftes på legepladserne.

8 14. FÆLLESFACILITETER I ØVRIGT Tørregårde Tørring af tøj etc. må alene ske på de dertil indrettede steder Vaskeriet Vaskeriet er alene til brug for parkens beboere. Kældernøglen passer hertil. Benyttelsen sker under iagttagelse af de af Ejerforeningen fastsatte regler, der til enhver tid vil være opslået i vaskeriet. 15. SØOMRÅDET Badning Badning i søerne er ikke tilladt Fiskeri Fiskeri er kun tilladt for parkens beboere og eventuelle gæster til disse under beboerens ledsagelse og ansvar. Der må kun fiskes fra søbredden og kun med een stang og snøre pr. fisker. Faste net, ruser, krebsebrikker eller andre selvfiskende redskaber er således ikke tilladt, ligesom det heller ikke er tilladt at fiske fra båd eller tømmerflåde. Isfiskeri er ikke tilladt. Fiskeri skal ske under iagttagelse af de af myndighederne fastsatte mindstemål og fredningstider. Ingen fisker må være til gene for andre personer, der færdes i søområdet. Fiskeren skal sørge for at der ikke efterlades fisk eller fiskeredskaber, spande, krogstumper m.v Færdsel i søområdet Enhver færdsel i området skal ske under respekt af planter og dyreliv. Afbrækning eller -skæring af træers og buskes grene og opgravning af planter og løg m. v. er således ikke tilladt. Bærplukning er tilladt, når planterne ikke beskadiges derved. Færdsel i søområdet må kun ske til fods (handicapkøretøjer er dog tilladt). Søområdet er et "stilleområde", hvorfor al støjende opførsel og brug af radioer og lignende eller musikinstrumenter ikke er tilladt. Når søerne er islagte, sker enhver færdsel (skøjteløb m.v.) på eget ansvar. De ved søerne placerede borde og bænke er til fri afbenyttelse og må ikke fjernes fra området. Åben ild i søområdet, herunder på bålpladsen, er generelt ikke tilladt, idet bålpladsen alene er forbeholdt Ejerforeningens afbrænding af haveaffald.

9 Ejerforeningen påtager sig ikke ansvar for indretningernes tilstand, ligesom brugen sker på eget ansvar. Henkastning af nogen form for genstande eller affald i søerne eller på søområdet er ikke tilladt. Der henvises til de opstillede affaldskurve eller til containerpladsen. 16. SANKTIONER OG PÅTALE Sanktioner Tilsidesættelse af bestemmelserne i denne husorden, der medfører udgifter for Ejerforeningen, kan medføre erstatningsansvar for ejeren af en lejlighed, eller den til hvem denne er udlejet. Opmærksomheden henledes på vedtægternes 4, hvori der står: "Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af foreningens vedtægter, eller den af Ejerforeningen udstedte husorden, såfremt overtrædelsen er grov eller er gentaget efter påtale, pålægge den pågældende ejerlejlighedsindehaver bøder på ikke over kr ,00 målt efter 1977-prisniveau. I særlige tilfælde af grov og gentagen overtrædelse af vedtægterne, eller husordenen, kan bestyrelsen ved dom forlange den pågældende ejerlejlighed solgt, eventuelt ved tvangsauktion." For lejerne gælder bestemmelserne om opsigelse af lejemålet i lejelovens 93, hvorefter udlejeren har ret til at hæve lejeaftalen, hvis lejeren trods udlejerens påmindelse tilsidesætter sine pligter til at iagttage god skik og orden i ejendommen, eller lejerens forhold, trods udlejerens påmindelse, er til ulempe for ejendommen eller dens beboere Påtale Eventuel klage over overtrædelse af denne husorden rettes skriftligt til Ejerforeningens bestyrelse eller direkte til den af Ejerforeningen valgte administrator. Det er pålagt Ejerforeningens funktionærer at meddele overtrædelser af husordenen til Ejerforeningen. Ejerforeningens bestyrelse har påtaleret, og en eventuel påtale sker gennem administrator

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Husorden. for Hobro Boligforening

Husorden. for Hobro Boligforening Husorden for Hobro Boligforening I. Almindelige bestemmelser Enhver beboer har pligt til at overholde boligforeningens ordensreglernent, som det er fastlagt i efterfølgende bestemmelser. Herudover må beboerne

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab. Ordensreglement

CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab. Ordensreglement CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab Ordensreglement Vedtaget på afdelingsmødet den 3. maj 2000 Vedtaget på afdelingsmødet den 17. maj 2006 Vedtaget på afdelingsmødet den 14. maj 2014 1 Carlsro en

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000 HUSORDEN for SAB Tingbjerg afd. 1-5 E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside:www.kab-bolig.dk Husorden Side 1 af 7 Når mange mennesker bor tæt sammen, som man gør i Tingbjerg, er man nødt til at have et sæt

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Vejledning og Husorden

Vejledning og Husorden Vejledning og Husorden Et godt klima er meget værd! Med denne lille folder vil vi gerne orientere nuværende lejere og nyindflyttere om, hvilke regler, retningslinier og praktiske råd der er fastsat i bebyggelsen

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11 Alment Beboerne bør i egen og almen interesse overholde de i lejekontrakten fastsatte bestemmelser, iagttage god skik og orden i ejendommen, samt efterleve den

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 HUSORDENSREGLEMENT for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 (Revideret februar 2013) Overholdelse af ordensreglementet I henhold til lejekontrakten er lejerne pligtige til at overholde ordensreglementet, da

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

Husorden 1-3036 Højstensgård

Husorden 1-3036 Højstensgård Husorden 1-3036 Højstensgård Vedtaget af beboerne på det ordinære afdelingsbudgetmøde den 30. september 2013 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling med 380 lejemål kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde ORDENSREGLEMENT 1. Affald 2. Antenne (paraboler) 3. Bad og toilet 4. Cykling og knallertkørsel 5. Dørskilte 6. Eftersyn af lejligheden 7. Erhverv 8. Fodring

Læs mere

Husorden for ejerforeningen Fyrholm

Husorden for ejerforeningen Fyrholm Husorden for ejerforeningen Fyrholm Kære naboer, Fyrholm indgår i en af Københavns mest spændende bebyggelser, Sluseholmen, som er anlagt med sigte på at skabe gode udfoldelsesmuligheder så tæt på centrum

Læs mere

Husorden for Vejlesøparken. April 2014

Husorden for Vejlesøparken. April 2014 1 Husorden for Vejlesøparken April 2014 2 Husorden for Vejlesøparken Indhold Velkommen som beboer i Vejlesøparken. 3 Beskrivelse af Vejlesøparken 3 Kontakt og oplysninger. 3 Ejendomsinspektør Vejlesøparkens

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013)

Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013) Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013) Generelt Når man bor i en afdeling som Lundebjerg, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de øvrige beboere

Læs mere

HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT. Affald

HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT. Affald HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT Ejerforeningen Fyrholm er til for at varetage vedtægterne og den daglige drift af Fyrholm. Det gælder for såvel ejere som lejere. Fyrholm skal være det bedste sted at bo. Og

Læs mere