OPPENHEJM, LUND & PARTNERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPPENHEJM, LUND & PARTNERE"

Transkript

1 OPPENHEJM, LUND & PARTNERE ADVOKAIER SVEND OPPENHEJM PAUL LUND HANS SCHULTZER PALLE HAARGAARD CARSTEN BRINK KELD PARSBERG MADS GIERDING POUL G JENSEN STEFFEN SCHLEIMANN KJELD JØRGENSEN KENT BRIXTOFTE pi/ir rev samt se påtegning HUSORDEN for SØLLERØD PARK l. GENERELT Denne husorden er et led i Ejerforeningens bestræbelse på at opretholde et attraktivt beboermiljø, som skal sikre: Den nødvendige hensyntagen beboerne indbyrdes. Bygningernes vedligeholdelse og ensartede ydre præg. Parkens fællesarealer og landskabelige værdier. De under Ejerforeningen hørende fælles installationer, anlæg og indretninger i øvrigt. For at opnå denne hensigt er de enkelte beboere forpligtet til at efterkomme denne husorden. Beboeren (ejeren, lejeren) skal sørge for, at disse regler overholdes af de øvrige medlemmer af husstanden og af andre, som har fået adgang til boligen. Plejeplanen for de under Ejerforeningen hørende områder er særligt vedtaget og bindende for beboerne, hvorfor den ikke optages i denne husorden. Husordenen tilsigter ikke og kan ikke begrænse de rettigheder eller udvide de pligter, som en lejer har i henhold til en allerede indgået lejekontrakt. 2. LEJLIGHEDERNE 2.1. Beboerne Lejlighederne må kun benyttes til beboelse i overensstemmelse med lejelovgivningens regler derom, derunder reglerne om fremleje Musik Benyttelse af radio, fjernsyn og lignende udstyr til afspilning af lyd samt af musikinstrumenter skal ske under iagttagelse af fornødent hensyn til de øvrige beboere. Benyttelsen må ikke ske for åbne døre og vinduer eller på svalegang og terrassepartier eller på arealer i øvrigt uden for lejligheden Støj Benyttelse af el-boremaskiner og andet støjende værktøj er kun tilladt i tidsrummet kl , dog lørdage, søndage og helligdage kl Vaskemaskiner, opvaskemaskiner, andre maskiner eller værktøj, der kan være til gene for beboerne, må ikke benyttes efter kl

2 l. sals beboerne skal tage fornødent hensyn til beboerne i stueetagen ved færden på svalegangen, de udvendige trapper og i lejligheden Inddragelse af udvendige arealer Bygningsarealer, såsom loftsrum, gangarealer eller kælderrum, der er beliggende uden for de arealer, der hører til de enkelte lejligheder ifølge ejerlejlighedskortet, og som derfor tilhører Ejerforeningen eller er fællesareal, må ikke inddrages til benyttelse for den enkelte lejlighed uden Ejerforeningens skriftlige samtykke i hvert enkelt tilfælde Indvendige reparationer Vedligeholdelse af de enkelte lejligheder påhviler ejeren, eller den til hvem lejligheden er udlejet. Ejerforeningen varetager dog, indtil Ejerforeningen måtte beslutte andet, udskiftning af vinduesglas, fornyelse af installationer til varme, sanitet, afløb, vand og gas samt udskiftning af fliser i bad og reparation af el-tavler, i det omfang disse installationer, bestanddele og indretninger er originale, eller på Ejerforeningens foranstaltning har erstattet originale installationer. Beboerne skal hurtigst muligt til Ejerforeningen anmelde enhver fejl og uorden ved de i lejligheden værende indretninger' til afløb og til forsyning med vand, varme og el. En beboer er pligtig at refundere udgiften ved vandspild og ødelæggelser, som måtte opstå fra utætte haner, cisterner samt andre installationer, som den pågældende har undladt at give meddelelse om Indgreb i installationer Forandringer eller indgreb i bygningernes eller de enkelte lejligheders rørsystem, d.v.s. installationer til forsyning af el, gas, varme, varmt og koldt vand, til bortledning af spildevand samt indgreb i antenneinstallationer, må kun udføres af autoriserede installatører eller af andre af Ejerforeningen udpegede personer, og ikke uden Ejerforeningens skriftlige samtykke i hvert enkelt tilfælde. Rørsystemet er ved ejendommens opførelse udført således, at det i hovedsagen er tilgængeligt, og Ejerforeningens vedligeholdelsespligt forudsætter, at rørsystemet fortsat er tilgængeligt i samme omfang som oprindeligt. I det omfang, beboere måtte have udført individuelle ændringer i lejlighederne, således at rørsystemet ikke længere er tilgængeligt, må risikoen herfor påhvile beboerne med den virkning, at de selv må betale de som følge af en eventuel indbygning forårsagede ekstra udgifter til reparation og retablering. Ejere, der for egen regning ønsker udført lovlige ændringer i lejlighedens VVS-installationer på lejlighedens side af lokale afspærringsventiler (som forud skal monteres af ejerforeningens VVSfirma, hvis de ikke forefindes), kan hertil benytte et autoriseret VVS-firma efter eget valg Bygningsindgreb Ændringer af bygningsmæssig karakter eller foranstaltninger af tilsvarende art i de enkelte lejligheder skal være lovlige. Ændringer, hvortil der kræves ibrugtagningstilladelse og/eller anmeldelse over for bygningsmyndigheden, må ikke foretages uden Ejerforeningens skriftlige samtykke i hvert enkelt tilfælde. Gulvvarme kan etableres såvel ved anvendelse af el som ved tilslutning til centralvarmeanlægget. Tilslutning til centralvarmeanlægget må alene foretages efter tilladelse fra Ejerforeningen og ved udførelse af autoriseret VVS-firma. Omkostninger til eventuel varmemåler afholdes af

3 ejeren Opvarmning Ved midlertidig fraflytning af en lejlighed er ejeren forpligtet til at holde lejligheden opvarmet til mindst 18 C. 3. ANTENNER 3.1. Antenner Lejlighederne er forsynet med stik til fælles programfordelingsanlæg til Kabel TV til modtagelse af radio og TV på særskilt fastsatte vilkår. Der må ikke haves individuelle synlige, udvendige antenner. 4. FACADER, GAVLE, MURE m.v Indgreb i udvendige bygningsdele Maling af, ophængning på eller indgreb i øvrigt af enhver art i udvendige facader, gavle, murværk, døre m.v. er' ikke tilladt uden Ejerforeningens skriftlige samtykke. Ejeren af den enkelte lejlighed er dog, indtil Ejerforeningen måtte beslutte andet, forpligtet til også udvendigt at vedligeholde sin lejligheds vinduer, hoved-, altan- og/eller terrassedøre med maling efter Ejerforeningens anvisning. Skrå ovenlysvinduer er undtaget fra denne vedligeholdelsespligt. 5. SVALEGANGE 5.1. Renholdelse Renholdelse af svalegangen ud for den enkelte lejlighed påhviler ejeren af den pågældende lejlighed, eller den til hvem den er udlejet Borde, stole, blomster m.v. Svalegangene er adgangs- og flugtveje, der af myndighederne kræves at være ryddede og let fremkommelige. I sommerhalvåret kan godkendes brug af mindre borde og stole på svalegangene, hvis disse ikke er til gene for de øvrige beboeres passage. Borde og stole må dog ikke henstilles permanent, men skal fjernes efter brug, ligesom disse ikke må fastgøres til bygningens mur eller træværk. Blomster--og plantearrangementer, der er til gene for passagen eller er til skade for betonen som følge af fugtdannelse eller kemikalieanvendelse (gødning), kan kræves fjernet. Som retningslinje for sådanne arrangementers størrelse kan accepteres genstande, der ikke er større end 30 cm i vandret udstrækning, når genstandene ikke er tungere end, at de umiddelbart kan flyttes. Tøjtørring er ikke tilladt på svalegangene. Der henvises til de dertil indrettede tørregårde. 6. SKILTNING 6.1. Skiltning, annoncering m.v. Dørskiltning skal være ensartet med hvid skrift på sort klap efter Ejerforeningens nærmere anvisning.

4 Opsætning eller ophængning af annoncering, reklame eller lignende skriftlige tilkendegivelser på døre, vinduer eller udvendigt mur--eller træværk er ikke tilladt. 7. VINTERFORANSTALTNINGER 7.1. Snerydning Snerydning på veje, stier samt udvendige trapper udføres af Ejerforeningen eller på Ejerforeningens foranstaltning. Snerydning på adgangsstien til de enkelte lejligheder i stueetagen påhviler ejeren af den pågældende lejlighed, eller den til hvem denne er udlejet. Snerydning på svalegangen ud for den enkelte lejlighed påhviler ejeren af den pågældende lejlighed, eller den til hvem denne er udlejet. Løs sne kan nedkastes fra svalegangene, når der udvises forsigtighed, og nedfaldsstedet så vidt muligt er aftalt med beboerne i stueetagen Grusning/saltning Der må af hensyn til betonen ikke strøs salt eller urea på udvendige trapper og svalegange. Der forefindes redskaber til snerydning og sand til at strø med. 8. SKRALD OG AFFALD 8.1. Husholdningsaffald/-skrald Husholdningsaffald og især vådt og skarpt affald skal være omhyggeligt og forsvarligt indpakket, inden det henkastes i containeren i den nærmest beliggende affaldsgård. Brugte batterier og el-pærer kan lægges i de opstillede spande i affaldsgårdene. Andet må ikke anbringes eller henkastes indenfor affaldsgårdene. Flasker og aviser skal anbringes i de dertil indrettede genbrugscontainere, der er opstillet flere steder i parken. Alle former for papaffald skal lægges i lægges i papcontaineren i den aflåste containerplads ved Lillesø. Mindre brændbart affald kan lægges i den lukkede container, der står indenfor containerpladsen. Metalaffald kan henlægges i det hertil indrettede område indenfor containerpladsen. Alt andet affald, såsom elektronisk udstyr, større møbler, malingsrester m.v. skal afleveres på kommunens genbrugsplads, Den aflåste containerplads må kun benyttes indenfor de brugstider, der oplyses om ved skiltning på pladsen samt på Ejerforeningens hjemmeside, Have- og bygningsaffald m.v. Have- og bygningsaffald og andet stort skrald skal henkastes i de dertil beregnede containere eller pladser på containerpladsen ved de "lange garager". Kældernøglen passer til pladsen, og den enkelte bruger skal sørge for at låse forsvarligt efter sig.

5 9. HUSDYRHOLD m.v Generelt Det er tilladt at holde eet mindre husdyr, såsom hund eller kat, såfremt nedenstående regler overholdes: Det påhviler enhver beboer, der holder husdyr, at sørge for, at dette ikke ved støj, herunder langvarig gøen og hylen eller ved lugt, ødelæggelser, bidsk optræden eller på anden måde er til gene for ejendommen eller for de øvrige beboere. Hunde må ikke løbe frit omkring på parkens fællesarealer, herunder legepladser, veje, stier, trapper, svalegange og søområdet. Havearealerne ved lejlighederne i stueetagen må ikke anvendes som løbegårde. Hunde og katte skal altid uden for boligen bære halsbånd, som er forsynet med et skilt, der angiver ejerens navn og adresse. Hunde skal være forsikret, således at alle eventuelle skader, som en hund direkte eller indirekte forvolder, kan blive erstattet. Hunde skal altid føres i snor uden for lejligheden og må ikke luftes på legepladser. Beboeren er ansvarlig for, at hunden eller katten ikke forurener parkens fællesarealer som nævnt under dette afsnits punkt 2. såfremt hunden/katten forretter sin nødtørft på et af de nævnte steder, dog med undtagelse af søområdet uden for dets græsarealer, påhviler det beboeren at fjerne dens efterladenskaber og foretage den nødvendige rengøring. I tilfælde af berettiget klage over husdyret kan tilladelsen til husdyrhold ophæves. Hvis tilladelsen til husdyrhold tilbagekaldes som følge af berettigede klager, er beboeren forpligtet til straks at sørge for, at dyret fjernes fra parken. Såfremt beboeren ikke efterkommer påbud om at fjerne et husdyr, betragtes dette som misligholdelse af husordenen med de følger, som dette måtte indebære "Kæledyr" Mindre "kæledyr" kan tillades, såfremt disse efter deres natur alene holdes indendørs og ikke er til støj-, lugt-, eller forureningsmæssig gene for de øvrige beboere Fodring I parkområdet og i forbindelse med lejlighederne må fodring af vilde fugle kun finde sted fra foderbræt eller foderhus. Af hensyn til at undgå tiltrækning af gnavere og andre skadedyr er det ikke tilladt at anbringe eller kaste foder på plæner, i indgangspartier, terrassehaver eller på svalegange. 1. sals beboere må ikke opsætte foderbræt på den side af lejligheden, der er oven over terrassehaverne. 10. HAVE-OG TERRASSEAREALERNE, BRUGSRET Brugsret Indgangspartier og terrassehaver er en del af fællesarealet, men der tilkommer beboerne af stuelejlighederne en eksklusiv brugsret til disse. I øvrigt gælder følgende særlige regler: Plejeplanens regler for beplantning m.m. som stadfæstet i brev til beboerne af september 1987 skal overholdes. Der må ikke foretages nogen udvidelse af arealerne. Hvor dette er sket, kan Ejerforeningen kræve disse ført tilbage til deres oprindelige udstrækning.

6 Ejerforeningen kan til enhver tid lade arealerne bringe i overensstemmelse med plejeplanen. I det omfang beplantningen med hække og buskads af taks, liguster etc. ved indgangspartierne er som oprindelig anlagt eller er bragt i overensstemmelse med plejeplanen, påhviler vedligeholdelsen Ejerforeningen. I alle andre tilfælde påhviler vedligeholdelsen brugeren. Flisebelægningen på indgangsstierne vedligeholdes af Ejerforeningen. Til brugsretten er knyttet pligt til at sørge for, at arealerne er vel vedligeholdt og i ingen henseende fremtræder som en skæmmende del af parkanlægget. Brugsretten til arealerne er underkastet reglerne i denne husorden, særligt i henseende til forurening, støj, røg m.m. Arealerne må ikke anvendes som løbegård for husdyr, til opstilling af voliere eller til oplag af genstande af nogen art. 11. PARKERING OG FÆRDSEL Parkering: Parkering på parkens område af beboernes motorkøretøjer må alene ske i de særligt indrettede parkeringsbåse og i henhold til særskilte lejeaftaler med de enkelte beboere, idet andre end lejeren af den enkelte parkeringsbås er uberettiget til at benytte denne. Biler over 3500 kg totalvægt, 2 m s bredde, eller 5 m s længde må ikke parkeres på Søllerød Parks område. Dog er der indrettet enkelte særlige pladser ved de lange garager og ved de runde garager. Pladserne kan lejes særskilt og til forhøjet leje. Parkering ved vejside er forbeholdt gæster. Hvis parkeringsbås til beboere ikke kan anvises, kan der indgås aftale med ejendomsfunktionærerne om tilladelse til midlertidig parkering i vejside Færdsel Kørsel på cykel, knallert, motorcykel eller i bil skal ske med maksimalt 20 km/t. under hensyntagen til fodgængere, herunder specielt børn og ældre. Kørsel med cykel, knallert, motorcykel og bil er forbudt på alle parkens græsplæner, stier og gange. Unødig brug af bilhorn i parken er ikke tilladt. 12. DIVERSE Kældre Det til lejligheden hørende pulterrum skal til enhver tid være forsvarligt aflåst. For at bevare en acceptabel orden i kældrene og for at mindske brand- og rottefaren må der, uden for de enkelte lejligheders pulterrum, ikke henstilles døre, træplader, møbler, vaskemaskiner, køleskabe, fjernsyn, kasserede cykler, bohave, brandfarlige væsker, gasbeholdere m.v. Ejerforeningens personale er til enhver tid berettiget til at fjerne sådanne genstande. Der må kun henstilles havemøbler, cykler, knallerter, barnevogne og børns udelegetøj. Kasserede genstande af ovennævnte art henvises til containerpladsen. Brandfarlige væsker, gasbeholdere m.v. må heller ikke opbevares i pulterrummene. Der må ikke udføres reparation af knallerter, motorcykler og lignende i kældrene.

7 12.2. Ophold og leg m.v. Fodbold og anden form for boldspil skal generelt ske på fodboldbanen ud for blok 14. Mindre børns leg og boldspil kan finde sted ud for de respektive blokke, når børnene er under voksnes opsyn, og når legen/spillet ikke er til gene for de øvrige beboere eller til belastning for plæner og plantevækst. 13. LEGEPLADSER Legepladser Legepladserne er fortrinsvis forbeholdt mindre børn under opsyn af voksne. Børns leg, herunder brug af sandkasser og bænke og andre under Ejerforeningen hørende indretninger, sker under forældrenes ansvar. Hunde og katte må ikke luftes på legepladserne.

8 14. FÆLLESFACILITETER I ØVRIGT Tørregårde Tørring af tøj etc. må alene ske på de dertil indrettede steder Vaskeriet Vaskeriet er alene til brug for parkens beboere. Kældernøglen passer hertil. Benyttelsen sker under iagttagelse af de af Ejerforeningen fastsatte regler, der til enhver tid vil være opslået i vaskeriet. 15. SØOMRÅDET Badning Badning i søerne er ikke tilladt Fiskeri Fiskeri er kun tilladt for parkens beboere og eventuelle gæster til disse under beboerens ledsagelse og ansvar. Der må kun fiskes fra søbredden og kun med een stang og snøre pr. fisker. Faste net, ruser, krebsebrikker eller andre selvfiskende redskaber er således ikke tilladt, ligesom det heller ikke er tilladt at fiske fra båd eller tømmerflåde. Isfiskeri er ikke tilladt. Fiskeri skal ske under iagttagelse af de af myndighederne fastsatte mindstemål og fredningstider. Ingen fisker må være til gene for andre personer, der færdes i søområdet. Fiskeren skal sørge for at der ikke efterlades fisk eller fiskeredskaber, spande, krogstumper m.v Færdsel i søområdet Enhver færdsel i området skal ske under respekt af planter og dyreliv. Afbrækning eller -skæring af træers og buskes grene og opgravning af planter og løg m. v. er således ikke tilladt. Bærplukning er tilladt, når planterne ikke beskadiges derved. Færdsel i søområdet må kun ske til fods (handicapkøretøjer er dog tilladt). Søområdet er et "stilleområde", hvorfor al støjende opførsel og brug af radioer og lignende eller musikinstrumenter ikke er tilladt. Når søerne er islagte, sker enhver færdsel (skøjteløb m.v.) på eget ansvar. De ved søerne placerede borde og bænke er til fri afbenyttelse og må ikke fjernes fra området. Åben ild i søområdet, herunder på bålpladsen, er generelt ikke tilladt, idet bålpladsen alene er forbeholdt Ejerforeningens afbrænding af haveaffald.

9 Ejerforeningen påtager sig ikke ansvar for indretningernes tilstand, ligesom brugen sker på eget ansvar. Henkastning af nogen form for genstande eller affald i søerne eller på søområdet er ikke tilladt. Der henvises til de opstillede affaldskurve eller til containerpladsen. 16. SANKTIONER OG PÅTALE Sanktioner Tilsidesættelse af bestemmelserne i denne husorden, der medfører udgifter for Ejerforeningen, kan medføre erstatningsansvar for ejeren af en lejlighed, eller den til hvem denne er udlejet. Opmærksomheden henledes på vedtægternes 4, hvori der står: "Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af foreningens vedtægter, eller den af Ejerforeningen udstedte husorden, såfremt overtrædelsen er grov eller er gentaget efter påtale, pålægge den pågældende ejerlejlighedsindehaver bøder på ikke over kr ,00 målt efter 1977-prisniveau. I særlige tilfælde af grov og gentagen overtrædelse af vedtægterne, eller husordenen, kan bestyrelsen ved dom forlange den pågældende ejerlejlighed solgt, eventuelt ved tvangsauktion." For lejerne gælder bestemmelserne om opsigelse af lejemålet i lejelovens 93, hvorefter udlejeren har ret til at hæve lejeaftalen, hvis lejeren trods udlejerens påmindelse tilsidesætter sine pligter til at iagttage god skik og orden i ejendommen, eller lejerens forhold, trods udlejerens påmindelse, er til ulempe for ejendommen eller dens beboere Påtale Eventuel klage over overtrædelse af denne husorden rettes skriftligt til Ejerforeningens bestyrelse eller direkte til den af Ejerforeningen valgte administrator. Det er pålagt Ejerforeningens funktionærer at meddele overtrædelser af husordenen til Ejerforeningen. Ejerforeningens bestyrelse har påtaleret, og en eventuel påtale sker gennem administrator

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Husorden 1-1018 Hjortegården

Husorden 1-1018 Hjortegården Husorden 1-1018 Hjortegården August 1995 Layout revideret november 2010 Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser herom, er enhver beboer pligtig til at iagttage god skik og orden i ejendommen,

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Husholdningsaffald Affaldsskakten må udelukkende benyttes til husholdningsaffald. Dette skal emballeres i egnede poser, som skal være forsvarligt lukkede,

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN Rengøring & vedligeholdelse af altan VIBO AFDELING 142 BAGERGÅRDEN VEDTAGET PÅ BEBOER/BUDGETMØDE D. 10. FEBRUAR 2005 REV. 19. JANUAR 2010 1. Færdsel på

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges.

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges. 1 Husorden for Andelsboligforeningen Kyndby Huse Forord: En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Vi er alle mere eller mindre afhængige af hinanden - vi er fælles om mange ting - og det er derfor

Læs mere

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo Husorden og reglement for Andelsboligforeningen Torvebo Installationer: Andelshaverne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller uorden ved de i lejligheden værende installationer til afløb og til

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 105 A.I. Holmsvej Godkendt på afdelingsmøde den 30.08.2012 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Maskiner...

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Husorden for A/B Ryparken

Husorden for A/B Ryparken Husorden for A/B Ryparken Godkendt på generalforsamling den 27. januar 2011 Indhold Indledning... 2 Godt naboskab... 3 Boligen... 3 Vedligeholdelse... 3 Bad, toilet og køkken... 3 Skader, fejl, mangler

Læs mere

Husorden for Frederiksholm Karré 3

Husorden for Frederiksholm Karré 3 1 Husorden for Frederiksholm Karré 3 Frederiksholm Karré 3 er et minisamfund. Vi er mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles om mange ting. Som udgangspunkt burde der derfor ikke stå andet

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Affald... 4 Altaner... 4 Antenneanlæg / Parabol... 4 Badning mv.... 4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v.... 5 Forurening... 5 Fugle og andre dyr...

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Husorden for afdeling 1023

Husorden for afdeling 1023 Denne husorden er vedtaget af beboerne i afdeling 1023 Guldberg på beboermødet i maj 2009 og er gældende for alle i afdelingen. Den danner rammen, inden for hvilken beboeren kan bo under gensidig tillid

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B INGOLF

HUSORDEN FOR A/B INGOLF HUSORDEN FOR A/B INGOLF Forord Som andelsboligforening er vi fælles. I fællesskab har vi også et individuelt ansvar for, at vores forening fungerer. Og for at fungere ikke mindst fordi vi er mange i huset

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ. Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ. Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15 September 2012 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15 Kontortid: Mandag til fredag kl. 09.00-09.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Afd. 4 Oxholmsvej 2-40 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Husorden regler for Afd. 4 - OXHOLMSVEJ. 1. Miljø. Enhver beboer anmodes om at medvirke til et godt miljø, d.v.s. i egen interesse at overholde nedennævnte

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV August 2015 HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV I et alment familieboligområde lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve givne retningslinier og regler for ikke

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 015 - Sprogøvej Godkendt på afdelingsmødet den 09.08.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 412 - Bekkasinvej Godkendt på afdelingsmødet den 27.08.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne...

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7.

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. BOLIGSELSKABET BIRKEBO 4.1 Afdeling 7 Byager Vænge HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser anmodes beboerne om at medvirke til, at der hersker god orden

Læs mere

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE «Bruger_Initial» INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANSØGNINGER 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 4 DØRSKILTE OG UDENDØRSBELYSNING...

Læs mere

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg Husorden for alle beboere i ejendommen Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg 1. Opslagstavler - klager Opslagstavlerne kan frit benyttes af beboerne til information vedrørende emner, der

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

GENERELLE ORDENSREGLER

GENERELLE ORDENSREGLER GENERELLE ORDENSREGLER INDHOLD Antenner... 1 Forsikringer... 1 Skiltning... 1 Maskiner... 1 Tekniske installationer... 1 Varmeanlæg... 2 Vandhaner og cisterner... 2 Bad og toilet... 2 Affald... 2 Udluftning

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

Husorden 1-3055 Dyvekevænget

Husorden 1-3055 Dyvekevænget Husorden 1-3055 Dyvekevænget Vedtaget på budgetafdelingsmødet den 1. september 2014 Affald Til køkkenaffald skal altid anvendes de udleverede poser, tillukket omhyggeligt, før de anbringes i affaldsskakten.

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Husorden 1-3052 Vestergården 3

Husorden 1-3052 Vestergården 3 Husorden 1-3052 Vestergården 3 Revideret på ordinært afdelingsmøde den 11. september 2013 Formålet med husordenen For at skabe et godt miljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til sine

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 HUSORDENSREGLEMENT for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 (Revideret februar 2013) Overholdelse af ordensreglementet I henhold til lejekontrakten er lejerne pligtige til at overholde ordensreglementet, da

Læs mere

Husorden 1-3070 Valmuen

Husorden 1-3070 Valmuen Husorden 1-3070 Valmuen Revideret den 10. september 2007 Seniorbofællesskabet VALMUEN, Moseholmen, Måløv En afdeling af FB Fagforeningernes Boligforening - 3070 Bofællesskabet Valmuen kan sammenlignes

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden.

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

HUSORDEN PILEPARKEN 4

HUSORDEN PILEPARKEN 4 HUSORDEN PILEPARKEN 4 2 HUSORDEN FOR PILEPARKEN 4 VELKOMMEN TIL PILEPARKEN 4 Bebyggelsen, der blev opført i 1952, består af fire blokke i tre etager med i alt 120 lejligheder. Blok A Pilebro 2-8 Blok B

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 4

Læs mere

Husorden Afdeling 33

Husorden Afdeling 33 Husorden Afdeling 33 Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Arbejdernes Andels-Boligforenings øverste myndighed, repræsentantskabet, har vedtaget

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 6 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 6 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby 1. Antenner (Parabol): Tilslutning og opsætning af antenner er ikke tilladt, dog kan der gives dispensation til opstilling af parabol efter anvisning fra afdelingsbestyrelsen eller ejendomskontoret. Denne

Læs mere

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner Husorden: Et godt klima er meget værd -! Almennyttigt boligbyggeri Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner eller kredse

Læs mere

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30.

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30. For Saxobo Samvirkende Boligselskaber Side 1 af6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om

Læs mere

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens 1 December 2012 gælder radio og tv. Husorden for Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum. Der henvises endvidere til foreningens vedtægter. Orden Enhver beboer må iagttage, hvad der hører til god husorden

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Husorden 1-1027 Søagerpark

Husorden 1-1027 Søagerpark Husorden 1-1027 Søagerpark Ændret på afdelingsmøde den 19. september 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling er et lille samfund, hvor beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden.

Læs mere

HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL.

HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL. HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL. ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M. FL. Kære beboere, Nærværende dokument udgør husordnen for vores andelsforening, AB Ågade 136 m.fl. Det er bestyrelsens anbefaling, at alle

Læs mere

HUSORDENSREGLER. Gislavænget 1-23 og 2-60, 5210 Odense NV

HUSORDENSREGLER. Gislavænget 1-23 og 2-60, 5210 Odense NV HUSORDENSREGLER Gislavænget 1-23 og 2-60, 5210 Odense NV Gislavænget skal være et godt sted at bo. Der står i lejeloven, at udlejer skal sørge for, at der hersker god orden i ejendommen. Der står også,

Læs mere

Vejledning og Husorden

Vejledning og Husorden Vejledning og Husorden Et godt klima er meget værd! Med denne lille folder vil vi gerne orientere nuværende lejere og nyindflyttere om, hvilke regler, retningslinier og praktiske råd der er fastsat i bebyggelsen

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 35 SKEJBYTOFTEN 186-228

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 35 SKEJBYTOFTEN 186-228 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 35 SKEJBYTOFTEN 186-228 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11 Alment Beboerne bør i egen og almen interesse overholde de i lejekontrakten fastsatte bestemmelser, iagttage god skik og orden i ejendommen, samt efterleve den

Læs mere

Husorden afd. 71 Mågevej - Randersvej

Husorden afd. 71 Mågevej - Randersvej 1. Affald: Den almindelige dagrenovation indpakkes i plastposer eller lignende. Poserne lukkes forsvarligt og skal smides i skraldespanden. Der må ikke henstilles affald på trapper eller andre fællesarealer.

Læs mere

Ordensreglement. samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier

Ordensreglement. samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier Sorgenfrivang II Side 4 af 32 Ordensreglement samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Husorden 1-6076 Bryggergården

Husorden 1-6076 Bryggergården Husorden 1-6076 Bryggergården Husordenen er revideret på afdelingsmødet den 16. september 2014 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Vejledning til lejerne

Vejledning til lejerne Vejledning til lejerne Postadresse: TDC Pensionskasse, Aarhus afd. Ejendomsservice Sletvej 30, 6-044 8310 Tranbjerg J e-mail: pensionejendom@tdc.dk telefon: 66 66 44 44 CVR-nr. 71967611 www.tdcpensionskasse.dk

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 16

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 16 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 16 BEDES LÆST OG RESPEKTERET Det er i alle beboeres interesse at efterleve følgende husorden. Det vil skabe ro, orden, tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 414 Kastanie Alle Godkendt på afdelingsmødet den 04.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik...

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

H U S O R D E N FOR A/B JOJO

H U S O R D E N FOR A/B JOJO H U S O R D E N FOR A/B JOJO For lejeres vedkommende henvises endvidere til lejeloven og lejekontraktens almindelige bestemmelser og for andelshavernes vedkommende henvises til vedtægterne for andelsboligforeningen.

Læs mere