Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere."

Transkript

1 Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rødovre Kommunes praksis om, at man alene i meget grelle tilfælde fraviger et princip om, at der skal betales fuld vand- og vandafledningsafgift ved ledningsbrud, er i overensstemmelse med reglerne på området De har på vegne ejerforeningen XX ved brev af 27. februar 2007 klaget over, at Rødovre Kommune har meddelt ejerforeningen afslag på en ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Det fremgår af sagens oplysninger, at ejerforeningen ved brev af 23. august 2006 oplyste Rødovre Kommune om, at ejerforeningen ved modtagelsen af aflæsning af vandmåler har konstateret et væsentligt større forbrug af vand end i de forgangne perioder. En tilkaldt VVS-installatør konstaterede, at et brud har været årsagen til det større vandforbrug. Ejerforeningen mener ikke, at det har været muligt at opdage dette brud, før man modtog aflæsningen, og man anmoder derfor om delvis tilbagebetaling af det betalte beløb. Statsforvaltningen har i anledning af Deres klage indhentet en udtalelse fra Rødovre Kommune vedrørende sagen, samt en kopi af sagens akter. Ejerforeningen har haft lejlighed til at fremkomme med bemærkninger i anledning heraf. STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV JOURNAL NR.: /110 SAGSBEHANDLER: HARKOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR SE- NR TELEFONTID: Statsforvaltningens kompetence Statsforvaltningen skal i anledning af Deres henvendelse oplyse, at det tilsyn, som statsforvaltningen udøver over for en kommune, er et retligt tilsyn, der kun omfatter spørgsmål om, hvorvidt kommunen har tilsidesat det retsgrundlag, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. 48 i den kommunale styrelseslov. Mandag- Onsdag Torsdag Fredag ÅBNINGSTID FOR PERSONLIGE HENVENDELSER: Mandag- Onsdag Torsdag Fredag Med udtrykket retsgrundlag menes i denne forbindelse offentligretlig lovgivning og offentligretlige retsgrundsætninger. Statsforvaltningen kan ikke tage stilling til spørgsmål vedrørende skønsudøvelse, så længe skønnet udøves inden

2 for de rammer, der følger af den offentligretlige lovgivning og offentligretlige retsgrundsætninger. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er grundlag for at rejse en tilsynssag, jf. 48 a i den kommunale styrelseslov. Denne beslutning beror på en vurdering af, om der foreligger oplysninger, som giver grund til at antage, at der er en vis sandsynlighed for en ulovlighed. Statsforvaltningens udtalelse i anledning af Deres klage. Statsforvaltningen finder på det foreliggende grundlag ikke, at der er noget, der sandsynliggør, at Rødovre Kommune ved sin behandling af ejerforeningens ansøgning har handlet i strid med lovgivningen på området i forhold, der har haft betydning for sagens afgørelse. Statsforvaltningen skal i anledning af sagen bemærke, at Rødovre Kommune har afgivet en meget fyldestgørende udtalelse i anledning af klagen og i den forbindelse foretaget en udførlig gennemgang af retsreglerne og kommunens praksis på området. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Rødovre Kommunes praksis, hvorefter kommunen alene i meget grelle tilfælde fraviger fra et princip om, at der betales fuld vandog vandafledningsafgift ved ledningsbrud, er i overensstemmelse med reglerne på området. Statsforvaltningen finder endvidere ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at ejerforeningens situation ikke kan karakteriseres som et et grelt tilfælde. Lovgrundlag Det fremgår af lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., 1 at loven fastsætter regler om betaling for afledning til offentlige spildevandsanlæg. Det fremgår af lovens 2 a, stk. 3. at vandafledningsbidraget som udgangspunkt fastsættes efter vandforbruget og beregnes som vandforbrug multipliceret med den af kommunalbestyrelsen fastsatte kubikmetertakst. Det fremgår af lovens 3, stk. 1, at kommunalbestyrelsen én gang årligt fastsætter størrelsen af den variable kubikmetertakst. Det fremgår af lovens 3, stk. 2, at de nærmere regler om betalingsordningen fastsættes i en vedtægt, der udarbejdes af kommunalbestyrelsen og omfatter hele kommunen. SIDE 2

3 Det fremgår af lovbekendtgørelse nr. 639 af 21. august 1998 om afgift af ledningsført vand (vandafgiftsloven) 1, at der betales en afgift til statskassen af ledningsført vand, der forbruges her i landet efter lovens bestemmelser. Det fremgår af lovens 25, stk. 2, at de statslige told- og skattemyndigheder over for virksomheder, der er registreret efter 4, stk. 1, (bl. a. vandforsyningsanlæg) kan eftergive den del af afgiften, der vedrører vandspild forårsaget af brud på skjulte vandinstallationer i ejendomme til boligformål. I medfør af lovens 25, stk. 3, anmoder den registrerede virksomhed de statslige told- og skattemyndigheder om eftergivelse på vegne af forbrugeren. Når forbrugeren anmoder den registrerede virksomhed om eftergivelse, skal den registrerede virksomhed indsende en anmodning til de statslige told- og skattemyndigheder. Den registrerede virksomheds anmodning til de statslige told- og skattemyndigheder om eftergivelse skal være skriftlig og begrundet. Det fremgår af lovens 25, stk. 4, at de statslige told- og skattemyndigheder kan kun eftergive afgiften i samme omfang, som den registrerede virksomhed afstår fra opkrævning af afgiften og fra opkrævning af vandprisen over for forbrugeren. Det fremgår af lovens 25, stk. 5, at eftergivelse ikke gives for den del af kravet, som er mindre end forbrugerens årlige normalforbrug vedrørende den private bolig tillagt 300 m3. Hvis forbrugerens normale afregningsperiode er mindre end et år, nedsættes mindstekravet forholdsmæssigt. Det fremgår af lovens 25, stk. 7, at det er en forudsætning for at opnå eftergivelse efter stk. 2, at ledningsbruddet ikke kan tilregnes forbrugeren som forsætligt eller groft uagtsomt, og at der er udøvet rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet. Dette skal fremgå af anmodningen fra det almene vandforsyningsanlæg. Det fremgår af lbk. nr. 130 af 26. februar 1999 om vandforsyning m. v. med senere ændringer, 55, at der for ethvert alment vandforsyningsanlæg skal udfærdiges et regulativ, som skal indeholde nærmere regler om retten til forsyning fra forsyningsledningerne, herunder om forbruget skal måles ved vandmålere, og om grundejernes forpligtelser med hensyn til vandindlæg. Regulativet kan SIDE 3

4 endvidere indeholde andre bestemmelser af almindelig betydning for vandforsyningen. Det fremgår af Betalingsvedtægt for Rødovre Kommunes offentlige spildevandsanlæg, at vandafledningsbidraget afregnes efter det målte vandforbrug. Det fremgår af regulativ for Rødovre Kommunes vandforsyning 15, stk. 1, at for alt vandforbrug fra vandforsyningens ledningsnet, bortset fra vand til vandslukningsformål, betales vandafgift, der omfatter en vandafgift pr. m3 vand og tillige en årlig afgift for leje af måler. Rødovre Kommunes udtalelse Rødovre Kommunes oplyser i sin udtalelse af 15. august 2007, at der betales to typer afgifter af vandforbruget, dels en vandafgift, der dækker for modtagelsen af vandet samt en statsafgift, og dels en vandafledningsafgift til bortskaffelse og rensning af spildevand. Begge afgifter betales i henhold til det registrerede vandforbrug. Rødovre Kommunes Vandforsyning betaler således for alt vand, også vand som ikke forbruges, men ledes ud i jorden ved ledningsbrud. Statsafgiften er en pålagt afgift på vand. Der betales statsafgift af enten det registrerede vandforbrug eller den udpumpede vandmængde minus 10 %, afhængig af hvilken mængde, der er størst. Rødovre Kommune er interessent i to fælleskommunale renseanlæg, Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S. Rødovre Kommunes bidrag til disse anlæg, både hvad angår drift og anlæg, afregnes efter registreret vandforbrug. Hvis en grundejer får fritagelse for vandafgiften, belaster det Rødovre Kommunes Vandforsynings regnskab og dermed de øvrige forbrugere i kommunen. Hvis der gives fritagelse for vandafledningsafgiften, belaster det regnskabet for Rødovre Kommunes Kloakforsyning og dermed også de øvrige forbrugere i kommunen. De to forsyninger er selvstændige brugerfinansierede kommunale kommunale forsyninger. Ejerforeningen konstaterer bruddet ved modtagelsen af vandafregningen for perioden Forbruget i denne afregningsperiode er m3 mod et gennemsnit på m3 de foregående syv år, altså et merforbrug på ca. 569 m3. Under sagsbehandlingen af SIDE 4

5 ansøgningen modtager Rødovre Kommune vandaflæsningskortet for den næste periode fra Forbruget i denne periode er m3, hvilket svarer til et merforbrug i denne periode på 688 m3. På aflæsningskortet, som Ejerforeningen aflæser allerede den er noteret sidste års målerstand og forventet forbrug. Allerede på det tidspunkt kunne ejerforeningen konstatere merforbruget, men opdager det først, da man modtager afregningen ultimo november Af ejerforeningens fremsendte materiale fremgår det af fakturaen fra vvsinstallatøren, at ledningsbruddet er repareret i perioden , altså ca. tre måneder efter at ejerforeningen har konstateret merforbruget. Bruddet er sket mellem to opgange på den udendørs del af vandledningen. Vandspildet må formodes at være løbet til nærmeste kloak eller nedsivet, så der har sandsynligvis ikke været synlige tegn på jordoverfladen, der har indikeret brud på vandledningen. En regelmæssig aflæsning afvandmåleren, f.eks. månedlig, ville have afsløret bruddet. Den 5. december 2006 beslutter Rødovre Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, at der ikke gives fritagelse for vandafgifter. Udvalget lagde herved vægt på, at der efter udvalgets vurdering ikke er tale om et særligt grelt tilfælde. Udvalget hæftede sig endvidere ved, at der gik ca. tre måneder fra ejerforeningen modtog afregningen og opdagede merforbruget til ledningsbruddet blev repareret. Hvis ejerforeningen havde iværksat undersøgelse og reparation med det samme, kunne en del af vandspildet i den næste afregningsperiode have været undgået. I lovgivningen for betalingsregleme vedrørende de kommunale kloakforsyninger er der ikke fastsat regler om fradrag i vandafledningsafgiften ved ledningsbrud. Udgangspunktet i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. er, at der skal betales for vandforbruget. Kommunalbestyrelsen er således ikke forpligtet til at give fradrag, men kan vælge at gøre det pr. kulance. Dette er netop i overensstemmelse med Rødovre Kommunes praksis, hvor der i særlige tilfælde kan gives fritagelse for vandafledningsafgiften. Der er med Lov nr. 338 af 16. maj 2001 om ændring af lov om afgift af ledningsført vand givet mulighed for at eftergive den del af vandafgiften, der vedrører statsafgiften, SIDE 5

6 og som er forårsaget af brud på en vandledning til en boligejendom. Der er dog en række forudsætninger, der skal være opfyldt, såsom at vandforsyningen også giver fritagelse, at der er udøvet rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet, og at vandet ikke er tilledt kloakken. Der skal betales for et mindsteforbrug på 300 m3 udover normalforbruget.det er Miljøstyrelsens holdning, at hvis vandforsyningen giver fritagelse i betalingen af vandafgiften, bør vandafledningsafgiften tilsvarende reduceres. Da Rødovre Kommune netop har en principbeslutning om, at der skal betales for al vandforbrug, er der overensstemmelse mellem det vandforbrug, der ligger til grund for betaling af såvel vandafgift som vandafledningsafgift. Ifølge Regulativ for Rødovre Kommunes Vandforsyning og Betalingsvedtægt for Rødovre Kommunes Kloakforsyning skal der betales vandafgift og vandafledningsafgift af alt vandforbrug. I forbindelse med en sag om ensartede retningslinier for betaling af vand- og vandafledningsafgift besluttede Rødovre Kommunes Teknik- og Miljøudvalg den 17. august 1993 følgende: "I tilfælde af ledningsbrud betales der fuld vand- og vandafledningsafgift. Princippet kan i meget grelle tilfælde afviges ved politisk behandling." I forbindelse med den seneste betalingsvedtægt fra 2002 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at fastholde dette princip. Før principbeslutningens vedtagelse i 1993 har Rødovre Kommune i et tilfælde givet fritagelse for betaling af vandafledningsafgiften. Det skete i 1992 i forbindelse med et ledningsbrud i et dobbelt-hus, hvor bruddet var under en utæt kloakledning, under en flisebeklædt terrasse mellem de to huse. I huset med vandmåleren boede en ældre kvinde, som efter Rødovre Kommunes vurdering havde svært ved at aflæse vandmåleren og dermed konstatere bruddet i tide. I 1992 var der endnu ikke særlig stor opmærksomhed omkring vandforbrug og nødvendigheden af hyppige måleraflæsninger. Rødovre Kommune iværksatte medio 1990'erne den første vandkampagne og har siden 2000 sendt et aflæsningskema sammen med det årlige aflæsningskort til alle grundejere med opfordring til aflæsning af vandmåleren hver måned. Siden principbeslutningen i 1993 om fuld betaling af vandafgifter ved ledningsbrud har Rødovre Kommune ikke givet fritagelse for hverken vandafgift eller vandafledningsafgift i tilfælde af ledningsbrud eller lignende. Siden 1993 har Rødovre Kommunes Teknik- og Miljøudvalg givet SIDE 6

7 afslag på otte ansøgninger, hvor grundejeren enten har haft et ledningsbrud eller et andet uforklarligt stort vandforbrug. Ud over disse otte sager har forvaltningen i ca tilfælde administrativt oplyst om kommunens principbeslutning, hvorefter de pågældende har besluttet ikke at søge om fritagelse for betaling af vandafgift. Med venlig hilsen Lone B. Christensen kt. chef Hanne Korse SIDE 7

8 «brevdato» STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV JOURNAL NR.: «Sagsnummer» SAGSBEHANDLER: HARKOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR SE- NR TELEFONTID: Mandag- Onsdag Torsdag Fredag ÅBNINGSTID FOR PERSONLIGE HENVENDELSER: Mandag- Onsdag Torsdag Fredag

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 1. maj 2009 Fastsættelse af takster på vandområdet. Du har i brev af 19. februar 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden af Y Kommunes dispositioner i forbindelse med fastsættelse

Læs mere

Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion:

Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion: Regler for refusion ved vandspild for boliger Erhvervsvirksomheder skal henvende sig til Esbjerg Forsyning for refusion. Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion:

Læs mere

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere.

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. 1. forbrugeren (udfyldes tydeligt - evt. med blokbogstaver) Undertegnede Adresse: Har på ejendommen den konstateret

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S BETALINGSVEDTÆG T Frederiksberg Kloak A/S 1 Indhold 1. Grundlag for vedtægten...3 2. Vedtægtens område...3 3. Forsyningens organisering...4 4. Information...4 5. Ordforklaring...4 6. Hovedledninger...5

Læs mere

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009 K Kommune - afvisning af stillingtagen til spørgsmål om indfrielse af hjemfaldspligt. RESUMÉ: Statsforvaltningen finder, at såvel spørgsmålet om en kommunes hidtidige praksis ved indfrielse af hjemfaldspligt

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X Henvendelse vedrørende betaling af renovationsgebyr Du har anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, om det er lovligt, at den kommunale myndighed i Vesthimmerland har opkrævet

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Glostrup Kommune Att.: Birgitte Harpelund og Ole Rønsholdt 30. oktober 2012 Sag 12/04661 CF E-mail: birgitte.harpelund@glostrup.dk; miljo.teknik@glostrup; ole.ronsholdt@glostrup.dk; Nikoline.Andersen@glostrup.dk

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag.

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Betalingsvedtægt for Frederikssund kommunale Kloakforsyning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, har Kommunalbestyrelsen vedtaget

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0355008 - RSL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 13. februar 2015 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Ole Græsbøll Olesen, Kåre Mønsted og Bo Bjerregaard (kst.)). 5. afd. nr.

Læs mere

ADMINISTRATIONSPRAKSIS

ADMINISTRATIONSPRAKSIS Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Side 1 DEFINITIONER 1 Ad 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 Ad 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 Ad 2.1. ADMINISTRATIONSBIDRAG 2 Ad 2.2. FORRENTNING 2 Ad 3

Læs mere