KL s høringssvar til vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger og vejledning om takster for vand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KL s høringssvar til vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger og vejledning om takster for vand"

Transkript

1 NOTAT KL s høringssvar til vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger og vejledning om takster for vand Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk behandling af de indledende og generelle bemærkninger. KL finder det positivt, at de to normalregulativer for henholdsvis offentlige og private vandværker samles til et. Efter vandsektorloven skelnes ikke længere mellem offentlige og private vandforsyninger. Imidlertid er flere af de foreslåede ændringer problematiske, da udkast til det nye normalregulativ på nogle områder væsentligt øger forsyningernes beføjelser. Den 20. november 2013 Sags ID: SAG Dok.ID: Direkte Mobil Weidekampsgade 10 Postboks København S Side 1/10 Generelle bemærkninger Vejledningerne indeholder flere nyttige præciseringer: opmærksomhed på øget sikkerhed i vandinstallationer ved etablering af og kontrol med tilbagestrømningssikringer, sløjfning af det hidtidige vandforsyningsanlæg, Men vejledingen indeholder samtidig andre præciseringer, som KL finder problematiske: visse nye bestemmelser om lukning af vandforsyningen udover den hidtidige bestemmelse for mulighed for lukning ved manglende betaling af driftsbidrag. Kommunalbestyrelsens mulighed efter vandforsyningslovens (VFL) 55 for at drøfte konkrete forslag om øgede beføjelser til forsyningerne indskrænkes ved at sådanne indføjes som standard i et normalregulativ.

2 Vandforsyninger i Danmark er meget forskellige i størrelse, indsigt og viden. Der er derfor fortsat behov for en myndigheds skøn og krav om proportionalitet, når der sker større og væsentlige indgreb overfor borgeren/forbrugeren. KL peger på tre aspekter i den forbindelse: 1. Brandsikkerhed, hygiejne og arbejdsmiljømæssige forhold mv. kan i nogle tilfælde forringes med alvorlige følger. 2. Forbrugernes rettigheder og klagemuligheder indskrænkes, hvis ny kompetence til at lukke for vandet overføres til forsyningerne. 3. Forholdet for lejere, hvor ejeren selv ikke umiddelbart berøres af, at der lukkes for vandet. Langt de fleste vandværker vil formentlig løse sådanne sager på fornuftig vis med de nye forslag, men risikoen for uheldige sager øges med det nye udkast. Regulativer udfærdiget på grundlag af den nye vejledning pålægger kommunalbestyrelsen nye udgifter: Kommunalbestyrelsen skal oplyse om vandforbrug fra brandhaner, det kan hurtigt blive meget arbejdskrævende for forholdsvist få m 3. Kommunalbestyrelsen skal afholde omkostningerne for tilslutning af eksisterende brandhaner ved omlægning og renovering af forsyningsledninger, her er tale om eksisterende forhold, der bliver ændret efter ønske af vandselskabet KL savner NST s overvejelser om disse problemstillinger i den økonomiske høring. Detaljerede bemærkninger fra KTC KL har modtaget og videregiver samtidig nogle mere detaljerede bemærkninger fra KTC, disse bemærkninger er opdelt på vejledningsudkast: Udkast til Vejledning om takster for vand: Afsnit 1 : Indledning: Hvis vandværker har faste priser på tilslutninger i vandværkets Naturlige forsyningsområde, mener vi, at det kan være en fordel at få en definition på begrebet Naturlige forsyningsområder Afsnit 3. Betaling for vand - side 7 sidste afsnit: Hel eller delvis overdragelse af et alment vandforsyningsanlæg må ifølge vandforsyningslovens 52 a, stk. 2, hverken direkte eller indirekte føre til højere priser for ydelser fra det pågældende anlæg 2

3 Eksempel : Et nedslidt vandværk har opkrævet små drifts- og anlægsbidrag hos forbrugerne. Betyder det, at forbrugerne aldrig sidenhen kan pålægges at betale større bidrag ved et evt. overdragelse til et større vandværk? Afsnit 4.2. Anlægsbidrag til hovedanlæg: Under pkt. 2 Definitioner og begreber - her er der en definition på Forsyningsledning, men der mangler en nærmere beskrivelse/uddybning i vejledningen. Forsyningsledningsbidrag er væsentlig i forhold til nye forbrugere. Efter FVD s notat fra 9. februar 2012, foreslås det, at man grupperer ejendomme i åbent land, således at anlægsudgiften (forsyningsledningsbidrag) deles mellem det antal forbrugere, som er i gruppen. Vandværket vil således komme til at stå i forskud for de ejendomme, som ikke vil tilsluttes med det samme. Dette kræver at vandværkerne er velkonsoliderede eller mulighed for optagning af lån. Vejledningen bør indeholde anbefalinger til hvordan vandværkerne skal beregne forsyningsledningsbidrag, specielt i det åbne land, da der er store udgifter til anlæg og få forbrugere. I FVD s vejledning nr. 306 og notat fra 9. febr, 2012 beskrives mulige løsninger til fordeling. Afsnit 6. Godkendelse af takstblad: "Kommunalbestyrelsen godkender én gang årligt anlægs- og driftsbidrag, - takstbladet gælder dog indtil der er godkendt et nyt" Hvis vandværket gør opmærksom på at der kun sker en indexregulering af forsynings-og stilkedningsbidrag, skal kommunen så stadigværk godkende hvert år? KTC anbefaler en mere klar tilkendegivelse i vejledningen. Afsnit 6.1 Forslag til vejledningen: Kommunens myndighedsrolle i forhold til at skulle/kunne gennemgå dokumentation for forsyningens overholdelse af de to principper: Overholdelse af prisloft og hvile i sig selv. Da tidsfristerne for prisloftsafgørelser er fastlagt i lovgivningen, vil vejledningen med fordel kunne indeholde en tidslinje, så kommunerne gøres opmærksom på, at planlægning af godkendelserne i slutningen af året er vigtig. Afsnit 8. Eksempler på takstblade: Det er ikke optimalt at anlægsbidrag er delt op i henholdsvis by- og landzone. Det skaber stor forvirring, da mange af vore små bysamfund er landzone. Teksten i eksemplet kunne evt. ændres til : Tættere bebygget område og 3

4 derudover nævne de bynavne som det drejer sig om og Udenfor tættere bebygget område (åben land) Afsnit 12.9 Vandforsyningen kan forlange nyt anlægsbidrag ved væsentlige nyinvesteringer. Det er noget der praktiseres, særligt af små vandværker. Derfor er det væsentligt at bibeholde teksten. Normalregulativ for almene vandforsyninger: Afsnit 3.2: 3. afsnit. Der benyttes flere betegnelser sprinkleranlæg og brandtekniske installationer. Det bør samles under betegnelsen brandtekniske installationer og dermed være i overensstemmelse med definitionen i bilag 1 i BEK nr. 28 af 4. januar 2010 om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker, evt. suppleret med vandforbrug (brandtekniske installationer med vandforbrug). 4. afsnit. Det er en meget konkret beskrivelse af indberetningen med reservoir, luftgab m.v. Der bør kun være reference til love/regler for indretning af sprinkleranlæg f.eks. DBI retningslinie 251/4001 Sprinkleranlæg. Afsnit 5.5: Det er ikke indlysende, at ejeren har pligt til at meddele fejl eller formodede fejl ved stikledninger og stophaner, da disse jo ejes af forsyningen. Såfremt der menes stophaner på jordledningen hører det hjemme i afsnit 8. Tilsvarende kravet om at brugere af vandindlæg skal anmelde fejl til ejeren hører også hjemme i afsnit 8, da vandindlæg er en del af vandinstallationen. Vandindlæg er i øvrigt et lidt forældet ord og ordet vandinstallation bør anvendes, i overensstemmelse med definitionen. 6.1 Der er en manglende sammenhæng mellem normal regulativet og vandnormen, DS 439, vedr. forhold om vandtryk. Det af vandforsyningen oplyst laveste normale tryk er selve forudsætningen for dimensionering af vandinstallationen. Af vandnormen, DS 439 under kap. 2.2 Forudsætninger fremgår, at en vandinstallation skal dimensioneres for det laveste normale tryk i forsyningsledningen. Vandforsyningen vil normalt kunne give oplysning om trykforholdene i forsyningsledningen ved angivelse af laveste vandtryk på det pågældende sted. kap Udnyttelse af forsyningstryk angives, at vandinstallationer skal dimensioneres således, at forsyningstrykket udnyttes bedst muligt af hensyn til materialeforbrug. Der bør ikke anvendes større ledningsdimensioner end nødvendigt. Såfremt forudsætningen for dimensioneringen af vandinstallationerne kan ændres varigt og uden varsel 4

5 stiller det forbrugerne uden mulighed for at kunne planlægge og dimensionere vandinstallationen. Ud over risiko for svigtende tryk ved de almindelige brugsvandstapsteder medfører det en risiko for at de brandtekniske forhold som lå til grund for tilladelse til ibrugtagning ikke længere vil være til stede. Afsnit. 6.2: Mangler definition af rimeligt varsel. Aflukning af vandforsyning er beskrevet mange forskellige steder i regulativet, hvilket gør det lidt uoverskueligt i forhold til overblikket over hvilke betingelser der skal være til stede for at vandforsyningen kan lukke for vandet. Flg. kapitler omhandler aflukning: 6.2, 8.1.9, 8.1.8, 8.3.1, 9.17, 10.3, Afsnit. 6.3: Ulemper som følge af sænkelse af vandtryk jf. kap. 6.1 nævnes ikke under dette punkt. 7.5 De brandtekniske installationer behandles i afsnit 3.2. og ikke afsnit 3.3. som det fremgår.normer som direkte vedrører brandtekniske installationer er ikke nævnt. Af normer og retningslinjer som vedrører brandtekniske installationer kan nævnes DS 431, Dansk Ingeniørforeningsnorm for automatiske sprinkleranlæg i bygninger samt DBI retningslinje 251/4001 Sprinkleranlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Vandnormen hedder DS 439 ikke DS 429. Afsnit 6.4.1: En klarere definition af, hvordan en storforbruger vil være hensigtsmæssig, så fremtidige tvister mellem forsyning og forbrugere undgås. Afsnit 7.1: Tilføjelse ønskes: Ved ny udstykning af grunde samt ved væsentlig ændring af lokaleplaner bør udgiften for etablering af nye brandhaner ligge hos den der udstykker, eller som er årsag til ændringen i lokalplanen. Afsnit 7.2: Det bør ikke være kommunalbestyrelsen, der skal afholde omkostningerne for tilslutning af eksisterende brandhaner ved omlægning og renovering af forsyningsledninger, da der er tale om eksisterende forhold, der bliver ændret efter ønske af vandselskabet. Der henvises til, at ejendomme heller ikke afholder omkostningerne for gentilslutning til forsyningsledning efter omlægning og renovering. Derud over bør der være en passus der foreskriver, at vandydelsen til brandhane skal være minimum den samme som før omlægning og renoveringen. 5

6 Afsnit 7.3: KTC har forslag til en ændret formulering: Bortset fra indsats ved brand- og andet nødstilfælde af brandhaner samt vedligeholdelse, må ingen bruge vand fra brandhaner, medmindre kommunalbestyrelsen og vandforsyningen har givet tilladelse hertil. Afsnit 8 Ordet VVS-mester bør alle steder erstattes med VVS- installatør for større grad af harmonisering, medmindre der er en særlig grund til at skelne. Afsnit Det er ikke korrekt, at der skal søges om tilladelse inden iværksættelse af vandinstallationsarbejder, der er omfattet af autorisationsloven. I henhold til bygningsreglement, kap skal der inden der gives byggetilladelse eller ved anmeldelser undersøges om byggearbejdet er i strid med anden lovgivning, herunder bl.a. undersøges om byggearbejdet er i strid med Lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger. Der er mange mindre vandinstallationsarbejder, der kræver autorisation, men som der ikke skal søges om tilladelse til/skal anmeldes. Der foreligger et forslag til lov om autorisation på el, vvs- og kloakinstallationsområderne som er i høring. Det angives heri, at Kommunernes forpligtelse til i forbindelse med behandling af byggesager at påse, at arbejder med vand- og afløbsinstallationer, der anmeldes/søges om tilladelse til, er udført af autoriserede eller godkendte kompetente virksomheder, foreslås ikke videreført. Rørcenteranvisning vedr. opsamling af regnvand er rørcenteranvisning nr. 003, 4. udgave - ikke rørcenteranvisning 004. Afsnit DS 439 er siden 2005 ikke lovmæssigt grundlag. Nu skal vandinstallationer udføres så de opfylder de krav som er anført i Bygningsreglementet, som vejledning til overholdelse af bygningsreglementets bestemmelser henvises i bygningsreglementets vejledningstekst til DS 439, vandnormen. Vedr. bygningsreglementets krav om tilbagestrømning henvises i vejledningsteksten til DS/EN Teksten bør derfor omformuleres så den er i overensstemmelse med lovgivningen. Det skønnes, at der med fordel kan kræves, at vandforsyningsvirksomheden fører tilsyn med regnvandsanlæg. Dette af hensyn til drikkevandssikkerheden. Afsnit

7 Der bør tilføjes følgende.ejendommens vandforbrug eller der er risiko for forurening af vandet i forsyningsnettet, skal ejeren straks underrette. Afsnit Der bør tilføjes vandinstallationernes forsvarlige funktion herunder dennes tilbagestrømningsikring. Sådanne. Afsnit og andre steder i regulativet, hvor lukkeadgang omhandles. Retten til at lukke for vandet tilkommer forsyningen såfremt det fremgår af deres regulativ, hvis det kan antages at være en bestemmelse af almindelig betydning for vandforsyningen. Regulativet skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Regulativet bør forholde sig til, hvem der betaler for evt. skader der må opstå i forbindelse med at forsyningen lukker for vandet i en bygning. Såfremt lukningen ikke skal ske efter påbud fra kommunen til forsyningen vil der desuden kunne opstå situationer, hvor borgeren, der har fået lukket for vandet ikke har mulighed for at påklage forsyningens afgørelse om at lukke for vandet. Dette kan være problematisk for borgerne, da de ikke har mulighed for at skifte til en anden forsyning. Lukning er en meget vidtgående beføjelse, da forbrugeren ikke har mulighed for at klage over handlinger efter regulativet eller ved utilfredshed at skifte vandforsyning. Ved skader forvoldt eller tab lidt som følge af manglende vandforsyning vil skulle ske civilretsligt hvilket kan være svært at løfte. Det er vidtrækkende at kræve at ejeren skal reageres straks på en formodet utæthed. Det bør som minimum fremgå at såfremt vandselskabet uretsmæssigt lukker for vandet er det erstatningspligtig for at synliggøre dette for forbrugeren. Dvs muligheden for et civilretsligt søgsmål. Afgørelser efter VFL ( 62, 50 og 51) foretaget af kommunen vil være omfattet af proportionalitet og må ikke mere vidtrækkende end nødvendig, og der vil være klageadgang. Set i forhold til indholdet i 10.3 er der også tale om konstateret og aktuelt vandspild altså noget som sker og ikke kun en formodning som i Den er ikke konsistens Der er også sammenhæng med 11.1 i det afbrydelse af vandforsyningen kun kan ske fra vejen, hvis stophanen er placeret på stikledningen. I de (mange) tilfælde hvor stophane sidder på jordledningen skal forsyningen have adgang til privat ejendom og det kan de i dag få via fogedretten. Så i mange tilfælde vil diskussionen om lukke adgang være afhængig af om de mod forevisning af legitimation får adgang til ejendommen dvs i en situation hvor der i forvejen er konflikt får det samme private firma med monopollignende forhold adgang til folks ejendom. Dette er problematisk især når det indføres uden reel politisk 7

8 beslutning men rent administrativt i et regulativ. Det bør tydeligt fremgå at der kræves uddelegering af kompetence efter vandforsyningens 64 førend de kan få adgang. Vandværkerne kender ikke nødvendigvis loven. Afsnit Ordet Vandmåler og afregningsmåler anvendes i forskellige afsnit, men dækker vel over det samme? Tilsvarende afregnings - bi - fordelingsmålere? Noget om ejerforhold til disse målere. Hvilken interesse kan vandforsyningen have i at lukke for vandet såfremt installationsejeren ikke opstiller et trykforøgeranlæg? Det burde ikke give anledning til nærliggende fare for drikkevandsforsyningen. Afsnittene 9.5, 9.6 og 9.17 Arbejder med måleraflæsning, udskiftning og kontrol bør kræve en varsling/en aftale med ejer/bruger, hvilket er indeholdt i pkt Det er dog ikke beskrevet særligt tydeligt, hvornår der er indtruffet en situation, som berettiger vandforsyningen til at lukke for vandet. En eventuel lukning bør varsles, for eksempel på samme måde som beskrevet i pkt Afsnit 10.1 KTC har forslag til en ændret formulering: Vand fra vandforsyningen må, bortset fra brand under indsats eller andre nødstilfælde samt vedligeholdelse, ikke benyttes til andet formål eller i større mængde end den benyttelse, som vandforsyningen har fastsat, eller som med rimelighed kan antages at ville finde sted fra de tilladte vandinstallationer. Spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved anden uforsvarlig adfærd er forbudt. Rindende vand må ikke bruges til køleformål, medmindre vandforsyningen har givet særlig tilladelse hertil. Afsnit 10.3 Det er en mere præcis beskrivelse af adgang til at lukke for vandet. Afsnit 11.1 Uddelegering af kompetencer til et privat selskab uden direkte politisk behandling bør ikke finde sted. Det bør præciseres at der kræves uddelegering af kompetence efter Vandforsyningslovens 64 førend der kan opnås adgang. Adgang vil være krævet i sager hvor forsyningen ønsker at lukke for vandet og hvor stophane er placeret inden for skel. Dvs i sager hvor der i forvejen er en tvist. Sådan et indgreb bør forudsætte kræver kendskab til forvaltningsretslige principper, proportionalitet m.v. men den 8

9 er private jo ikke omfattet heraf dog aftalelovens 36. Dette skærpes yderligere af de monopollignende forhold. Uddelegeringen bør derfor være tydelig. Det kan være vanskeligt for kommunerne at undersøge om de personer der gennem regulativet bemyndiges via vandforsyningslovens 64 til at skulle have adgang til private ejendomme har kendskab til eksempelvis forvaltningslovens bestemmelser. Derfor bør det lægges op til en individuel vurdering, at foretage denne bemyndigelse. Afsnit 13.4 Dette afsnit indebærer en væsentlig ændring af beredskabets udgifter fra i dag 0 kr. Afsnit 13.5 Der omtales en eventuel selvrisiko. Der er ikke særligt præcist beskrevet, om det er vandværket, som alene fastsætter, om der skal være en selvrisiko herunder størrelsen af den (bekendtgørelse om afgift på ledningsført vand nævner 300 m³). Afsnit 14.1 andet afsnit Skal der stå lejeren i sidste linje af 2. afsnit? Afsnit Lukning og genåbning for vandtilførslen Det er uklart, hvordan teksten i kursiv skal opfattes. Er dette en ufuldstændig tekst? Hvilken hjemmel forpligter vandforsyningen til at underrette kommunalbestyrelsen?= Det virker malplaceret at nævne emnet lukning og genåbning af vandtilførsel under overskriften Betaling af anlægs- og driftsbidrag. Med de i regulativet beskrevne adgange for vandforsyningerne til at lukke for vandet, er der umiddelbart ingen grund til at tilføje noget omkring orientering af kommunen. Regulativet giver vandforsyningerne adgang til at lukke for vandet. Derved er beslutningen og ansvaret vandforsyningens. En orientering af kommunen vil komplicere, hvem der har ansvaret for beslutningen om at lukke for vandet, og det kan give en unødig og ikke berettiget forventning om, at kommunen tager sagen op/har en handle forpligtigelse, hvis lukningen er uhensigtsmæssig. En lukning af vandet med hjemmel i regulativet er ikke underlagt de samme lovfæstede hensyn som en afgørelse fra den kommunale myndighed vil være med krav om begrundelse og klageadgang. Kommunen vil ikke kende de hensyn og afvejninger som ligger bag beslutningen om at lukke for vandet, hvorfor kommunen ikke kan have en mening omkring beslutningen. 9

10 Venlig hilsen Niels Philip Jensen konsulent 10

Regulativ for Andelsselskabet Ulfborg Vandværk

Regulativ for Andelsselskabet Ulfborg Vandværk Regulativ for Andelsselskabet Ulfborg Vandværk 1. Indledende bestemmelser 1.1. Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lov nr. 299 af 8. juni 1978 om vandforsyning m.v. med senere ændringer, af

Læs mere

Normalregulativ for private vandforsyninger i Mariagerfjord Kommune

Normalregulativ for private vandforsyninger i Mariagerfjord Kommune Udarbejdet af Vandrådet for private vandværker i Mariagerfjord kommune gældende fra januar 2012 Indhold Normalregulativ for private vandforsyninger i Mariagerfjord Kommune 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...

Læs mere

Normalregulativ for Skrillinge- Russelbæk Vandværk

Normalregulativ for Skrillinge- Russelbæk Vandværk Normalregulativ for Skrillinge- Russelbæk Vandværk Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 3 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 3 5 STIKLEDNINGER...

Læs mere

Normalregulativ for Jægerspris Vandværk

Normalregulativ for Jægerspris Vandværk Normalregulativ for Jægerspris Vandværk Indhold 1. Indledende bestemmelser... 1 2. Vandforsyningens styrelse... 2 3. Ret til forsyning med vand... 2 4. Forsyningsledninger... 3 5. Stikledninger... 3 6.

Læs mere

Tune Vandværk A.m.b.a. Stiftet den 15 November 1899.

Tune Vandværk A.m.b.a. Stiftet den 15 November 1899. Tune Vandværk A.m.b.a. Stiftet den 15 November 1899. Regulativ for Tune Vandværk A.m.b.a Indhold. Side. 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER. 1-2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...3-4

Læs mere

Regulativ for Brobyværk Andelsvandværk

Regulativ for Brobyværk Andelsvandværk Regulativ for Brobyværk Andelsvandværk Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE...2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...3 4 FORSYNINGSLEDNINGER...3 5 STIKLEDNINGER...4 6 OPRETHOLDELSE

Læs mere

Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER...

Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER... Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk Indhold side 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER... 5 6 OPRETHOLDELSE

Læs mere

Regulativ for Lynge Overdrev Vandværk a.m.b.a

Regulativ for Lynge Overdrev Vandværk a.m.b.a Regulativ for Lynge Overdrev Vandværk a.m.b.a Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 3 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 3 5 STIKLEDNINGER... 4 6

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i KVO Torsdag den 11. april 2013 kl. 19:00

Repræsentantskabsmøde i KVO Torsdag den 11. april 2013 kl. 19:00 Repræsentantskabsmøde i KVO Torsdag den 11. april 2013 kl. 19:00 på Ejby Mølle - Ejby Møllevej 22. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Bestyrelsens beretning v. formanden. 3) Godkendelse af regnskab. 4)

Læs mere

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne.

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Sendt til mail: nst@nst.dk Solrød Strand, den 15. november 2013 Høringssvar til udkast til vejledning om takster for vand Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

Regulativ for Klokkerholm Vandværk

Regulativ for Klokkerholm Vandværk Regulativ for Klokkerholm Vandværk Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 3 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 3 5 STIKLEDNINGER... 4 6 OPRETHOLDELSE

Læs mere

Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune

Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE...2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...3 4 FORSYNINGSLEDNINGER...3

Læs mere

Regulativ for Egtved Vandværk

Regulativ for Egtved Vandværk Regulativ for Egtved Vandværk 1 Indledende bestemmelser 1.1 - Regulativet Dette regulativ er udfærdiget i medfør af Lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 935 af 24.

Læs mere

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning 1 Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 4 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 5 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 6 5 STIKLEDNINGER...

Læs mere

Regulativ for vandværkerne i Thisted Kommune. tiltrådt af Sdr. Ydby Vandværk

Regulativ for vandværkerne i Thisted Kommune. tiltrådt af Sdr. Ydby Vandværk Regulativ for vandværkerne i Thisted Kommune tiltrådt af Sdr. Ydby Vandværk Indholdsfortegnelse Side 1 Indledende bestemmelser 1 2 Vandforsynings styrelse 2 3 Ret til forsyning med vand 3 4 Forsyningsledninger

Læs mere

Fællesregulativ for almene vandværker i Silkeborg Kommune. December 2009

Fællesregulativ for almene vandværker i Silkeborg Kommune. December 2009 Fællesregulativ for almene vandværker i Silkeborg Kommune December 2009 Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE...2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...3 4 FORSYNINGSLEDNINGER...3

Læs mere

Gældende fra den 1. januar 2014. Regulativ (leveringsbestemmelser) for Glumsø Vandværk A.m.b.a.

Gældende fra den 1. januar 2014. Regulativ (leveringsbestemmelser) for Glumsø Vandværk A.m.b.a. Gældende fra den 1. januar 2014 Regulativ (leveringsbestemmelser) for Glumsø Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED

Læs mere

FÆLLESREGULATIV FOR ALMENE PRIVATE VANDVÆRKER I AARHUS KOMMUNE

FÆLLESREGULATIV FOR ALMENE PRIVATE VANDVÆRKER I AARHUS KOMMUNE FÆLLESREGULATIV FOR ALMENE PRIVATE VANDVÆRKER I AARHUS KOMMUNE 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fællesregulativ for almene vandforsyninger i Næstved Kommune

Fællesregulativ for almene vandforsyninger i Næstved Kommune Fællesregulativ for almene vandforsyninger i Næstved Kommune Gældende fra den 15. januar 2009. Indholdsfortegnelse: 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED

Læs mere

REGULATIV. for. Private almene Vandforsyninger STEVNS KOMMUNE

REGULATIV. for. Private almene Vandforsyninger STEVNS KOMMUNE REGULATIV for Private almene Vandforsyninger i STEVNS KOMMUNE 2012 Indhold side 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER...

Læs mere

REGULATIV FOR BREJNING VANDVÆRK 2011. Stationsvej 35, Brejning, 7080 Børkop CVR. 15 89 10 18

REGULATIV FOR BREJNING VANDVÆRK 2011. Stationsvej 35, Brejning, 7080 Børkop CVR. 15 89 10 18 REGULATIV FOR BREJNING VANDVÆRK 2011 Stationsvej 35, Brejning, 7080 Børkop CVR. 15 89 10 18 REGULATIV FOR BREJNING VANDVÆRK 1 Indledende bestemmelser 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af Lov om

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VANDFORSYNING FRA FORSYNING BALLERUP A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VANDFORSYNING FRA FORSYNING BALLERUP A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VANDFORSYNING FRA FORSYNING BALLERUP A/S Forsyning Ballerup december 2009 LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VANDFORSYNING FRA FORSYNING BALLERUP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regulativ for. Slimminge Vandværk

Indholdsfortegnelse. Regulativ for. Slimminge Vandværk Regulativ for Slimminge Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser... 1 2. Vandforsyningens styrelse... 3 3. Ret til forsyning med vand... 4 4. Forsyningsledninger... 5 5. Stikledninger...

Læs mere

R E G U L A T I V FOR. ASSERBO VANDVÆRK a.m.b.a.

R E G U L A T I V FOR. ASSERBO VANDVÆRK a.m.b.a. R E G U L A T I V FOR ASSERBO VANDVÆRK a.m.b.a. AUGUST 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser...3 1.1 Lovgrundlag...3 1.2 Definitioner...4 2 Vandforsyningens styrelse...4 3 Ret til forsyning

Læs mere

Forsyning Helsingør Vand A/S

Forsyning Helsingør Vand A/S Forsyning Helsingør Vand A/S Regulativ af 30. august 2011 Erstatter tidligere regulativ fra 26. april 1978 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Forsyning Helsingør Vand A/S' styrelse...

Læs mere

Regulativ for vandforsyninger i Varde Kommune

Regulativ for vandforsyninger i Varde Kommune Dok.nr. 660989 Sagsnr. 589884 Ref. Louise Riis Petersen Regulativ for vandforsyninger i Varde Kommune Godkendt af Varde Byråd den 21. december 2009 Gylling Haahr Borgmester Max Kruse Kommunaldirektør Regulativ

Læs mere

Fælles regulativ for almene private vandværker i Aarhus Kommune FORORD.

Fælles regulativ for almene private vandværker i Aarhus Kommune FORORD. Fælles regulativ for almene private vandværker i Aarhus Kommune FORORD. Dette regulativ beskriver forholdet mellem almene private vandværker i Aarhus Kommune og forbrugere, der modtager vand herfra. Regulativet

Læs mere

Regulativ for Esbjerg Vand A/S

Regulativ for Esbjerg Vand A/S Regulativ for Esbjerg Vand A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser.................................... side 03 2. Vandforsyningens styrelse................................... side 05 3. Ret

Læs mere

REGULATIV FOR LEVERING AF VAND

REGULATIV FOR LEVERING AF VAND REGULATIV FOR LEVERING AF VAND INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER... 8 1.1. Regulativ for levering af vand fra Frederikshavn Vand A/S... 8 1.1.1. Regulativet... 8 1.1.2. Fastsættelse af anlægs-

Læs mere

Regulativ for den kommunale vandforsyning Taastrup Vandværk

Regulativ for den kommunale vandforsyning Taastrup Vandværk Regulativ for den kommunale vandforsyning Taastrup Vandværk Høje-Taastrup Kommune Regulativ for Taastrup Vandværk Side 2 af 24 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser..... 3 2 Vandforsyningens styrelse...

Læs mere

Regulativ. for. almene vandforsyninger i Hillerød Kommune

Regulativ. for. almene vandforsyninger i Hillerød Kommune Regulativ for almene vandforsyninger i Hillerød Kommune Hillerød Juli 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser... 3 2 Vandforsyningens styrelse... 4 3 Ret til forsyning med vand... 4 4 Forsyningsledninger...

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X. X 2012. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside:

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. december 2013. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand

Læs mere

REGULATIV FOR VANDFORSYNINGEN THISTED KOMMUNE 2007

REGULATIV FOR VANDFORSYNINGEN THISTED KOMMUNE 2007 REGULATIV FOR VANDFORSYNINGEN THISTED KOMMUNE 2007 Erstatter tidligere regulativer for Hanstholm, Thisted og Sydthy Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Indledende bestemmelser 3 2 Vandforsyningens styrelse

Læs mere

Regulativ for Store Rørbæk Vandværk A.M.B.A

Regulativ for Store Rørbæk Vandværk A.M.B.A Regulativ for Store Rørbæk Vandværk A.M.B.A Indhold 1. Indledende bestemmelser... 1 2 Vandforsyningens styrelse... 4 3 Ret til forsyning med vand... 5 4. Forsyningsledninger... 6 5. Stikledninger... 7

Læs mere

FÆLLESREGULATIV FOR PRIVATE ALMENE VANDVÆRKER

FÆLLESREGULATIV FOR PRIVATE ALMENE VANDVÆRKER FÆLLESREGULATIV FOR PRIVATE ALMENE VANDVÆRKER GULDBORGSUND KOMMUNE AUGUST 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Vandforsyningens styrelse... 5 3. Ret til forsyning med vand... 5 4.

Læs mere

Fællesregulativ for private vandværker i Egedal Kommune 2009

Fællesregulativ for private vandværker i Egedal Kommune 2009 Fællesregulativ for private vandværker i Egedal Kommune 2009 Kontaktudvalget for private vandværker i Egedal Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser s. 3 2 Vandforsyningens styrelse s. 7

Læs mere

Regulativ for vandforsyning

Regulativ for vandforsyning Regulativ for vandforsyning Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledende bemærkninger 2 2. Vandforsyningens styrelse 4 3. Ret til forsyning med vand 4 4. Forsyningsledninger

Læs mere

Fællesregulativ for private, almene vandforsyninger i Norddjurs Kommune

Fællesregulativ for private, almene vandforsyninger i Norddjurs Kommune Natur og Miljø Dato: 07.10.2008 Fællesregulativ for private, almene vandforsyninger i Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser... 3 2 Vandforsyningens styrelse... 4 3 Ret til forsyning

Læs mere

Standardregulativ for Strandhuse Nr. Bjert Vandværk vandforsyning

Standardregulativ for Strandhuse Nr. Bjert Vandværk vandforsyning Standardregulativ for Strandhuse Nr. Bjert Vandværk vandforsyning Indhold 1. Indledende bestemmelser... 1 2 Vandforsyningens styrelse... 4 3 Ret til forsyning med vand... 5 4. Forsyningsledninger... 6

Læs mere

Regulativ for private almene vandværker i Svendborg Kommune

Regulativ for private almene vandværker i Svendborg Kommune 1 Natur og vand 2009 Regulativ for private almene vandværker i Svendborg Kommune Bjerreby Vandværk Bøsøre Vandværk Gudbjerg Vandværk Gudme Vandværk Hesselager Kirkebys Vandværk Hesselager Stationsbys Vandværk

Læs mere

Regulativ. Sønderborg Kommunes Vandforsyning

Regulativ. Sønderborg Kommunes Vandforsyning Regulativ Sønderborg Kommunes Vandforsyning d. 1. juli 2007 Regulativ for Sønderborg Kommunes Vandforsyning Indholdsfortegnelse: Side 1. Indledende bestemmelser... 2 2. Vandforsyningens styrelse... 4 3.

Læs mere

Emne: Standardregulativ for Havnbjerg Vandforsyningsselskab. CVR. Nr.19564614

Emne: Standardregulativ for Havnbjerg Vandforsyningsselskab. CVR. Nr.19564614 Vejledning nr. 370 03/2015 Tilpasset af Vandrådet i Sønderborg kommune Emne: Standardregulativ for Havnbjerg Vandforsyningsselskab. CVR. Nr.19564614 Indhold 1. Indledende bestemmelser... 1 2 Vandforsyningens

Læs mere

Normalregulativ For almene vandforsyninger NFS Vand A/S

Normalregulativ For almene vandforsyninger NFS Vand A/S Normalregulativ For almene vandforsyninger NFS Vand A/S Juni 2015 Indhold 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Vandforsyningens styrelse... 6 3. Ret til forsyning med vand... 6 4. Forsyningsledninger...

Læs mere

Regulativ for vandværkerne i Thisted kommune. Tiltrådt af Hassing Vandværk

Regulativ for vandværkerne i Thisted kommune. Tiltrådt af Hassing Vandværk Regulativ for vandværkerne i Thisted kommune Tiltrådt af Hassing Vandværk Indhold 1. Indledende bestemmelser... 3 2 Vandforsyningens styrelse... 6 3 Ret til forsyning med vand... 7 4. Forsyningsledninger...

Læs mere

Regulativ NK-Vand A/S

Regulativ NK-Vand A/S Regulativ NK-Vand A/S Oktober 2011 NK-Vand A/S Ved Fjorden 18 4700 Næstved Telefon 5578 5170 CVR 29189625 vand@nk-forsyning.dk www.nk-forsyning.dk INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER 2 2

Læs mere

Regulativ for Skive Vand A/S (Vandforsyning) November 2010

Regulativ for Skive Vand A/S (Vandforsyning) November 2010 Regulativ for Skive Vand A/S (Vandforsyning) November 2010-1 - Indholdsfortegnelse: Side 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 2 2. VANDFORSYNINGENS STYRELSE 5 3. RET TIL FORSYNING MED VAND 6 4. FORSYNINGSLEDNINGER

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

ISHØJFORSYNING. Regulativ for vandforsyning. Side 1 af 19

ISHØJFORSYNING. Regulativ for vandforsyning. Side 1 af 19 Regulativ for vandforsyning Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledende bestemmelser... 4 2 Ishøj Forsynings styrelse... 6 3 Ret til forsyning med vand... 6 4 Forsyningsledninger... 6 5 Stikledninger...

Læs mere

Regulativ for private vandværker i Odense kommune

Regulativ for private vandværker i Odense kommune Vandforsyning Regulativ for private vandværker i Odense kommune Allesø Vandværk Bellinge Vest Vandværk Bellinge Øst Vandværk Brændekilde Vandværk Davinde Vandværk Fangel Vandværk Fraugde-Over Holluf Vandværk

Læs mere

Normalregulativ for private vandforsyninger i Lolland Kommune

Normalregulativ for private vandforsyninger i Lolland Kommune Normalregulativ for private vandforsyninger i Lolland Kommune Liste over private almene vandforsyninger der har tilsluttet sig det fælles regulativ Vandværk Askø-Strandvig Vandværk Bandholm Vandværk Birket

Læs mere

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg 2015 Indhold 1. Indledende bestemmelser... 4 1.1 Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg... 4 1.1.1 Regulativet...

Læs mere

Regulativ for drikkevand 2015 - Haderslev Vand a/s

Regulativ for drikkevand 2015 - Haderslev Vand a/s Regulativ for drikkevand 2015 - Haderslev Vand a/s Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser 3 2. Vandforsyningens organisation 4 3. Ret til forsyning med vand 5 4. Forsyningsledninger 6 5. Stikledninger

Læs mere

REGULATIV. for. Private almene Vandforsyninger STEVNS KOMMUNE

REGULATIV. for. Private almene Vandforsyninger STEVNS KOMMUNE REGULATIV for Private almene Vandforsyninger i STEVNS KOMMUNE 2012 Indhold side 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER...

Læs mere

Regulativ. for Granly Vandværk a.m.b.a.

Regulativ. for Granly Vandværk a.m.b.a. Regulativ for Granly Vandværk a.m.b.a. Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDVÆRKS ORGANISATION OG LEDELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 3 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER... 5

Læs mere

Standard for regulativer for Almene vandforsyningsanlæg i Aalborg Kommune

Standard for regulativer for Almene vandforsyningsanlæg i Aalborg Kommune VANDPLANUDVALGET 13. september 2012 Standard for regulativer for Almene vandforsyningsanlæg i Aalborg Kommune Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDVÆRKS ORGANISATION OG LEDELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING

Læs mere

Regulativ for Vallensbæk Strands Vandforsyning amba, d.v.s. "Leveringsbetingelserne"

Regulativ for Vallensbæk Strands Vandforsyning amba, d.v.s. Leveringsbetingelserne Regulativ 2015 Regulativ for Vallensbæk Strands Vandforsyning amba, d.v.s. "Leveringsbetingelserne" INDHOLD 1 Indledende bestemmelser 2 Vandforsyningens styrelse 3 Ret til forsyning med vand 4 Forsyningsledninger

Læs mere

R E G U L A T I V for håndtering af drikkevand

R E G U L A T I V for håndtering af drikkevand 184288a-HV-MI 13-1100009734\LE00036-4-JNJ Karsten Thygesen Kaj Møller Nielsen Jørn Frøhlich Nis Stemann Knudsen Henrik Popp Hansen Annette Petersen Malene Raunholt Jeanette Lumby Johansen Pernille Bergholt

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER HOFOR VAND KØBENHAVN A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER HOFOR VAND KØBENHAVN A/S LEVERINGSBESTEMMELSER HOFOR VAND KØBENHAVN A/S 1 INDHOLD 1. HOFOR VAND KØBENHAVN A/S ORGANISATION OG STYRELSE...3 2. INDLEDENDE BESTEMMELSER...4 3. RET TIL FORSYNING MED VAND...6 4. FORSYNINGSLEDNINGER...

Læs mere

Regulativ for håndtering af drikkevand i Fredensborg Vand A/S

Regulativ for håndtering af drikkevand i Fredensborg Vand A/S Regulativ for håndtering af drikkevand i Fredensborg Vand A/S Gældende fra d. 01-05-2012 Indhold 1. Indledende bestemmelser... 4 2. Fredensborg Vand A/S organisation og ledelse... 7 3. Ret til forsyning

Læs mere

Regulativ. for. Grøn h øi Vandværk a.m. b.a. Askevej 19, Ejby. 4070 Kirke Hyllinge

Regulativ. for. Grøn h øi Vandværk a.m. b.a. Askevej 19, Ejby. 4070 Kirke Hyllinge for Grøn h øi Vandværk a.m. b.a. Askevej 19, Ejby 4070 Kirke Hyllinge Grønhøj Vandværk a.m.b.a. INDHOLD 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...,... 3 2. VANDFORSYNINGENS STYRELSE......4 3. RET TIL FORSYNING MED

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 Sag 312/2013 (2. afdeling) Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning (advokat Jens Jacob Dühr) mod Hasmark Strand Feriepark ApS (advokat Henriette Soja)

Læs mere

Normalregulativ for private vandforsyninger i Roskilde Kommune

Normalregulativ for private vandforsyninger i Roskilde Kommune Normalregulativ for private vandforsyninger i Roskilde Kommune Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 2 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 3 5 STIKLEDNINGER...

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3 Takster...

Læs mere

REGULATIV FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S 2010

REGULATIV FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S 2010 REGULATIV FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S 2010 1 INDHOLD 1 FORMÅL...3 2 LOVGRUNDLAG... 4 3 DEFINITIONER...5 4 VANDFORSYNINGENS ORGANISATION...6 5 RET TIL FORSYNING MED VAND...7 6 FORSYNINGSLEDNINGER...

Læs mere

VESTFORSYNING VAND A/S VANDFORSYNINGSREGULATIV

VESTFORSYNING VAND A/S VANDFORSYNINGSREGULATIV VESTFORSYNING VAND A/S VANDFORSYNINGSREGULATIV Nibsbjerg Vandcenter Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af regulativet s. 1 2. Vestforsyning Vand A/S styrelse s. 3 3. Ret til forsyning med vand s. 3 4.

Læs mere

Leveringsbestemmelser for TREFOR Vand A/S

Leveringsbestemmelser for TREFOR Vand A/S Leveringsbestemmelser for TREFOR Vand A/S (Regulativ) (Revideret udgave pr. 16. november 2012) Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 TREFOR Vand s organisering... 4 3 Ret til forsyning med

Læs mere

Holbæk Forsyning A/S. Normalregulativ for Holbæk Vand A/S

Holbæk Forsyning A/S. Normalregulativ for Holbæk Vand A/S Holbæk Forsyning A/S Normalregulativ for Holbæk Vand A/S Gældende fra 1. juni 2010 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser 2 Holbæk Vand A/S s styrelse 3 Ret til forsyning med vand 4 Forsyningsledninger

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse (Pernille) Opfølgning på indsatsplanerne 3. Områdets emner 4.

Læs mere

Regulativ for de fleste private almene Vandværker I Holbæk Kommune Normalregulativ 2008 for de fleste private almene vandværker i Holbæk Kommune

Regulativ for de fleste private almene Vandværker I Holbæk Kommune Normalregulativ 2008 for de fleste private almene vandværker i Holbæk Kommune Regulativ for de fleste private almene Vandværker I Holbæk Kommune Normalregulativ 2008 for de fleste private almene vandværker i Holbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser 2. Vandværkets

Læs mere

Fastsættelse af takster for vand. Vejledning

Fastsættelse af takster for vand. Vejledning Fastsættelse af takster for vand Vejledning Titel: Fastsættelse af takster for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø Tlf.:

Læs mere

FÆLLESREGULATIV FOR VANDVÆRKERNE I KALUNDBORG KOMMUNE 2010

FÆLLESREGULATIV FOR VANDVÆRKERNE I KALUNDBORG KOMMUNE 2010 FÆLLESREGULATIV FOR VANDVÆRKERNE I KALUNDBORG KOMMUNE 2010 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Vandforsyningens styrelse... 4 3. Ret til forsyning med vand... 5 4. Forsyningsledninger...

Læs mere

Betalingsregler Verdo Vand A/S

Betalingsregler Verdo Vand A/S Betalingsregler Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Tilslutningsbidrag... 3 1.1 Indledende bestemmelser... 3 1.2

Læs mere

Fællesregulativ for vandværker i Syddjurs Kommune

Fællesregulativ for vandværker i Syddjurs Kommune Fællesregulativ for vandværker i Syddjurs Kommune Vedtaget af Syddjurs Byråd 17. december 2009 1 Indhold 1. Indledende bestemmelser...3 2. Vandforsyningens styrelse...5 3. Ret til forsyning med vand...5

Læs mere

Notat. Dato: 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-005252-6

Notat. Dato: 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-005252-6 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-005252-6 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver.

Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver. Betalingsregler - Anlægsbidrag og øvrige bidrag 1. Anlægsbidrag 2. Øvrige bidrag 3. Betaling 4. Øvrige bestemmelser 5. Udregning af anlægsbidrag 6. Definitioner Nærværende Betalingsregler er godkendt af

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Lynvejledning Vandforsyning

Lynvejledning Vandforsyning Lynvejledning Vandforsyning Gælder for vandværkerne i nykøbing falster, Nysted, sakskøbing og stubbekøbing Guldborgsund Forsyning Denne brochure giver et hurtigt overblik over en række af de regler og

Læs mere

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7 Takster - Vand 2013 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Grenaa Tilslutning... 4-6 Hovedanlægsbidrag Forsyningsledningsbidrag Etablering af stikledning Afbrydelser Øvrige ydelser... 6-7 Erstatningsmåler

Læs mere

Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning

Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning 1. Navn og hjemsted. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Dokkedal By Vandforsyning, og har hjemsted i Aalborg Kommune. 2. Formål. Selskabets formål

Læs mere

Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S

Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S 1 Vandforsyningens organisation Kalundborg Vandforsyning A/S ejer vandforsyningen, som tidligere var ejet af Kalundborg Kommune (herefter "Vandforsyningen").

Læs mere

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af vand

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af vand Nukissiorfiit Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af vand Nr. 2 gældende fra 1. maj 2011 Indledning Nukissiorfiits almindelige leveringsbetingelser med tilhørende bilag er et væsentlig

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

VEDTÆGTER. BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER. BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) Torvegade 8 DK-8850 Bjerringbro Tel +45 87 51 10 00 Fax +45 87 51 10 11 VEDTÆGTER for BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) 1. januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Tekst Side

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets (i det følgende kaldet vandværket) navn er Søften Vandværk I/S og er stiftet den 30. december 1936. 1.2 Vandværket har hjemsted i Favrskov

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3.

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3. Ansøgerens navn og adresse Arløse Landsbylaug v/georg Andersen Hindholmvej 10 4262 Sandved Afsender: Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Byggemyndighed Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 Dato:

Læs mere

KL's høringssvar til udkast til bekendtgørelse om jordvarmeanlæg

KL's høringssvar til udkast til bekendtgørelse om jordvarmeanlæg Sendt pr. mail til: mst@mst.dk med cc til mehch@mst.dk Vedr.: j.nr. MST-1210-00041. KL's høringssvar til udkast til bekendtgørelse om jordvarmeanlæg Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar til udkast

Læs mere

Anlægsbidrag 2015. Gældende pr. 1. januar 2015. Boulstrupværket

Anlægsbidrag 2015. Gældende pr. 1. januar 2015. Boulstrupværket Anlægsbidrag 2015 Gældende pr. 1. januar 2015 Boulstrupværket ENFAMILIEHUSE i byområder og sommerhuse Ekskl. moms Inkl. moms Bidrag hovedanlæg: kr. 15.912,00 kr. 19.890,00 Bidrag forsynings- og stikledning:

Læs mere

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker.

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker. Bestyrelsens beretning 2012. Velkommen til generalforsamling i Vandråd Randers. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Jens Erik Thomsen, Kristrup Vandværk. Aktivitetsplan

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

ANLÆGSBIDRAG 2014 Gældende pr. 1. januar 2014

ANLÆGSBIDRAG 2014 Gældende pr. 1. januar 2014 ANLÆGSBIDRAG 2014 Gældende pr. 1. januar 2014 Boulstrupværket ENFAMILIEHUSE i byområder og sommerhuse Ekskl. moms Inkl. moms Bidrag hovedanlæg: kr. 15.912,00 kr. 19.890,00 Bidrag forsynings- og stikledning:

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere