KL s høringssvar til vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger og vejledning om takster for vand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KL s høringssvar til vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger og vejledning om takster for vand"

Transkript

1 NOTAT KL s høringssvar til vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger og vejledning om takster for vand Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk behandling af de indledende og generelle bemærkninger. KL finder det positivt, at de to normalregulativer for henholdsvis offentlige og private vandværker samles til et. Efter vandsektorloven skelnes ikke længere mellem offentlige og private vandforsyninger. Imidlertid er flere af de foreslåede ændringer problematiske, da udkast til det nye normalregulativ på nogle områder væsentligt øger forsyningernes beføjelser. Den 20. november 2013 Sags ID: SAG Dok.ID: Direkte Mobil Weidekampsgade 10 Postboks København S Side 1/10 Generelle bemærkninger Vejledningerne indeholder flere nyttige præciseringer: opmærksomhed på øget sikkerhed i vandinstallationer ved etablering af og kontrol med tilbagestrømningssikringer, sløjfning af det hidtidige vandforsyningsanlæg, Men vejledingen indeholder samtidig andre præciseringer, som KL finder problematiske: visse nye bestemmelser om lukning af vandforsyningen udover den hidtidige bestemmelse for mulighed for lukning ved manglende betaling af driftsbidrag. Kommunalbestyrelsens mulighed efter vandforsyningslovens (VFL) 55 for at drøfte konkrete forslag om øgede beføjelser til forsyningerne indskrænkes ved at sådanne indføjes som standard i et normalregulativ.

2 Vandforsyninger i Danmark er meget forskellige i størrelse, indsigt og viden. Der er derfor fortsat behov for en myndigheds skøn og krav om proportionalitet, når der sker større og væsentlige indgreb overfor borgeren/forbrugeren. KL peger på tre aspekter i den forbindelse: 1. Brandsikkerhed, hygiejne og arbejdsmiljømæssige forhold mv. kan i nogle tilfælde forringes med alvorlige følger. 2. Forbrugernes rettigheder og klagemuligheder indskrænkes, hvis ny kompetence til at lukke for vandet overføres til forsyningerne. 3. Forholdet for lejere, hvor ejeren selv ikke umiddelbart berøres af, at der lukkes for vandet. Langt de fleste vandværker vil formentlig løse sådanne sager på fornuftig vis med de nye forslag, men risikoen for uheldige sager øges med det nye udkast. Regulativer udfærdiget på grundlag af den nye vejledning pålægger kommunalbestyrelsen nye udgifter: Kommunalbestyrelsen skal oplyse om vandforbrug fra brandhaner, det kan hurtigt blive meget arbejdskrævende for forholdsvist få m 3. Kommunalbestyrelsen skal afholde omkostningerne for tilslutning af eksisterende brandhaner ved omlægning og renovering af forsyningsledninger, her er tale om eksisterende forhold, der bliver ændret efter ønske af vandselskabet KL savner NST s overvejelser om disse problemstillinger i den økonomiske høring. Detaljerede bemærkninger fra KTC KL har modtaget og videregiver samtidig nogle mere detaljerede bemærkninger fra KTC, disse bemærkninger er opdelt på vejledningsudkast: Udkast til Vejledning om takster for vand: Afsnit 1 : Indledning: Hvis vandværker har faste priser på tilslutninger i vandværkets Naturlige forsyningsområde, mener vi, at det kan være en fordel at få en definition på begrebet Naturlige forsyningsområder Afsnit 3. Betaling for vand - side 7 sidste afsnit: Hel eller delvis overdragelse af et alment vandforsyningsanlæg må ifølge vandforsyningslovens 52 a, stk. 2, hverken direkte eller indirekte føre til højere priser for ydelser fra det pågældende anlæg 2

3 Eksempel : Et nedslidt vandværk har opkrævet små drifts- og anlægsbidrag hos forbrugerne. Betyder det, at forbrugerne aldrig sidenhen kan pålægges at betale større bidrag ved et evt. overdragelse til et større vandværk? Afsnit 4.2. Anlægsbidrag til hovedanlæg: Under pkt. 2 Definitioner og begreber - her er der en definition på Forsyningsledning, men der mangler en nærmere beskrivelse/uddybning i vejledningen. Forsyningsledningsbidrag er væsentlig i forhold til nye forbrugere. Efter FVD s notat fra 9. februar 2012, foreslås det, at man grupperer ejendomme i åbent land, således at anlægsudgiften (forsyningsledningsbidrag) deles mellem det antal forbrugere, som er i gruppen. Vandværket vil således komme til at stå i forskud for de ejendomme, som ikke vil tilsluttes med det samme. Dette kræver at vandværkerne er velkonsoliderede eller mulighed for optagning af lån. Vejledningen bør indeholde anbefalinger til hvordan vandværkerne skal beregne forsyningsledningsbidrag, specielt i det åbne land, da der er store udgifter til anlæg og få forbrugere. I FVD s vejledning nr. 306 og notat fra 9. febr, 2012 beskrives mulige løsninger til fordeling. Afsnit 6. Godkendelse af takstblad: "Kommunalbestyrelsen godkender én gang årligt anlægs- og driftsbidrag, - takstbladet gælder dog indtil der er godkendt et nyt" Hvis vandværket gør opmærksom på at der kun sker en indexregulering af forsynings-og stilkedningsbidrag, skal kommunen så stadigværk godkende hvert år? KTC anbefaler en mere klar tilkendegivelse i vejledningen. Afsnit 6.1 Forslag til vejledningen: Kommunens myndighedsrolle i forhold til at skulle/kunne gennemgå dokumentation for forsyningens overholdelse af de to principper: Overholdelse af prisloft og hvile i sig selv. Da tidsfristerne for prisloftsafgørelser er fastlagt i lovgivningen, vil vejledningen med fordel kunne indeholde en tidslinje, så kommunerne gøres opmærksom på, at planlægning af godkendelserne i slutningen af året er vigtig. Afsnit 8. Eksempler på takstblade: Det er ikke optimalt at anlægsbidrag er delt op i henholdsvis by- og landzone. Det skaber stor forvirring, da mange af vore små bysamfund er landzone. Teksten i eksemplet kunne evt. ændres til : Tættere bebygget område og 3

4 derudover nævne de bynavne som det drejer sig om og Udenfor tættere bebygget område (åben land) Afsnit 12.9 Vandforsyningen kan forlange nyt anlægsbidrag ved væsentlige nyinvesteringer. Det er noget der praktiseres, særligt af små vandværker. Derfor er det væsentligt at bibeholde teksten. Normalregulativ for almene vandforsyninger: Afsnit 3.2: 3. afsnit. Der benyttes flere betegnelser sprinkleranlæg og brandtekniske installationer. Det bør samles under betegnelsen brandtekniske installationer og dermed være i overensstemmelse med definitionen i bilag 1 i BEK nr. 28 af 4. januar 2010 om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker, evt. suppleret med vandforbrug (brandtekniske installationer med vandforbrug). 4. afsnit. Det er en meget konkret beskrivelse af indberetningen med reservoir, luftgab m.v. Der bør kun være reference til love/regler for indretning af sprinkleranlæg f.eks. DBI retningslinie 251/4001 Sprinkleranlæg. Afsnit 5.5: Det er ikke indlysende, at ejeren har pligt til at meddele fejl eller formodede fejl ved stikledninger og stophaner, da disse jo ejes af forsyningen. Såfremt der menes stophaner på jordledningen hører det hjemme i afsnit 8. Tilsvarende kravet om at brugere af vandindlæg skal anmelde fejl til ejeren hører også hjemme i afsnit 8, da vandindlæg er en del af vandinstallationen. Vandindlæg er i øvrigt et lidt forældet ord og ordet vandinstallation bør anvendes, i overensstemmelse med definitionen. 6.1 Der er en manglende sammenhæng mellem normal regulativet og vandnormen, DS 439, vedr. forhold om vandtryk. Det af vandforsyningen oplyst laveste normale tryk er selve forudsætningen for dimensionering af vandinstallationen. Af vandnormen, DS 439 under kap. 2.2 Forudsætninger fremgår, at en vandinstallation skal dimensioneres for det laveste normale tryk i forsyningsledningen. Vandforsyningen vil normalt kunne give oplysning om trykforholdene i forsyningsledningen ved angivelse af laveste vandtryk på det pågældende sted. kap Udnyttelse af forsyningstryk angives, at vandinstallationer skal dimensioneres således, at forsyningstrykket udnyttes bedst muligt af hensyn til materialeforbrug. Der bør ikke anvendes større ledningsdimensioner end nødvendigt. Såfremt forudsætningen for dimensioneringen af vandinstallationerne kan ændres varigt og uden varsel 4

5 stiller det forbrugerne uden mulighed for at kunne planlægge og dimensionere vandinstallationen. Ud over risiko for svigtende tryk ved de almindelige brugsvandstapsteder medfører det en risiko for at de brandtekniske forhold som lå til grund for tilladelse til ibrugtagning ikke længere vil være til stede. Afsnit. 6.2: Mangler definition af rimeligt varsel. Aflukning af vandforsyning er beskrevet mange forskellige steder i regulativet, hvilket gør det lidt uoverskueligt i forhold til overblikket over hvilke betingelser der skal være til stede for at vandforsyningen kan lukke for vandet. Flg. kapitler omhandler aflukning: 6.2, 8.1.9, 8.1.8, 8.3.1, 9.17, 10.3, Afsnit. 6.3: Ulemper som følge af sænkelse af vandtryk jf. kap. 6.1 nævnes ikke under dette punkt. 7.5 De brandtekniske installationer behandles i afsnit 3.2. og ikke afsnit 3.3. som det fremgår.normer som direkte vedrører brandtekniske installationer er ikke nævnt. Af normer og retningslinjer som vedrører brandtekniske installationer kan nævnes DS 431, Dansk Ingeniørforeningsnorm for automatiske sprinkleranlæg i bygninger samt DBI retningslinje 251/4001 Sprinkleranlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Vandnormen hedder DS 439 ikke DS 429. Afsnit 6.4.1: En klarere definition af, hvordan en storforbruger vil være hensigtsmæssig, så fremtidige tvister mellem forsyning og forbrugere undgås. Afsnit 7.1: Tilføjelse ønskes: Ved ny udstykning af grunde samt ved væsentlig ændring af lokaleplaner bør udgiften for etablering af nye brandhaner ligge hos den der udstykker, eller som er årsag til ændringen i lokalplanen. Afsnit 7.2: Det bør ikke være kommunalbestyrelsen, der skal afholde omkostningerne for tilslutning af eksisterende brandhaner ved omlægning og renovering af forsyningsledninger, da der er tale om eksisterende forhold, der bliver ændret efter ønske af vandselskabet. Der henvises til, at ejendomme heller ikke afholder omkostningerne for gentilslutning til forsyningsledning efter omlægning og renovering. Derud over bør der være en passus der foreskriver, at vandydelsen til brandhane skal være minimum den samme som før omlægning og renoveringen. 5

6 Afsnit 7.3: KTC har forslag til en ændret formulering: Bortset fra indsats ved brand- og andet nødstilfælde af brandhaner samt vedligeholdelse, må ingen bruge vand fra brandhaner, medmindre kommunalbestyrelsen og vandforsyningen har givet tilladelse hertil. Afsnit 8 Ordet VVS-mester bør alle steder erstattes med VVS- installatør for større grad af harmonisering, medmindre der er en særlig grund til at skelne. Afsnit Det er ikke korrekt, at der skal søges om tilladelse inden iværksættelse af vandinstallationsarbejder, der er omfattet af autorisationsloven. I henhold til bygningsreglement, kap skal der inden der gives byggetilladelse eller ved anmeldelser undersøges om byggearbejdet er i strid med anden lovgivning, herunder bl.a. undersøges om byggearbejdet er i strid med Lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger. Der er mange mindre vandinstallationsarbejder, der kræver autorisation, men som der ikke skal søges om tilladelse til/skal anmeldes. Der foreligger et forslag til lov om autorisation på el, vvs- og kloakinstallationsområderne som er i høring. Det angives heri, at Kommunernes forpligtelse til i forbindelse med behandling af byggesager at påse, at arbejder med vand- og afløbsinstallationer, der anmeldes/søges om tilladelse til, er udført af autoriserede eller godkendte kompetente virksomheder, foreslås ikke videreført. Rørcenteranvisning vedr. opsamling af regnvand er rørcenteranvisning nr. 003, 4. udgave - ikke rørcenteranvisning 004. Afsnit DS 439 er siden 2005 ikke lovmæssigt grundlag. Nu skal vandinstallationer udføres så de opfylder de krav som er anført i Bygningsreglementet, som vejledning til overholdelse af bygningsreglementets bestemmelser henvises i bygningsreglementets vejledningstekst til DS 439, vandnormen. Vedr. bygningsreglementets krav om tilbagestrømning henvises i vejledningsteksten til DS/EN Teksten bør derfor omformuleres så den er i overensstemmelse med lovgivningen. Det skønnes, at der med fordel kan kræves, at vandforsyningsvirksomheden fører tilsyn med regnvandsanlæg. Dette af hensyn til drikkevandssikkerheden. Afsnit

7 Der bør tilføjes følgende.ejendommens vandforbrug eller der er risiko for forurening af vandet i forsyningsnettet, skal ejeren straks underrette. Afsnit Der bør tilføjes vandinstallationernes forsvarlige funktion herunder dennes tilbagestrømningsikring. Sådanne. Afsnit og andre steder i regulativet, hvor lukkeadgang omhandles. Retten til at lukke for vandet tilkommer forsyningen såfremt det fremgår af deres regulativ, hvis det kan antages at være en bestemmelse af almindelig betydning for vandforsyningen. Regulativet skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Regulativet bør forholde sig til, hvem der betaler for evt. skader der må opstå i forbindelse med at forsyningen lukker for vandet i en bygning. Såfremt lukningen ikke skal ske efter påbud fra kommunen til forsyningen vil der desuden kunne opstå situationer, hvor borgeren, der har fået lukket for vandet ikke har mulighed for at påklage forsyningens afgørelse om at lukke for vandet. Dette kan være problematisk for borgerne, da de ikke har mulighed for at skifte til en anden forsyning. Lukning er en meget vidtgående beføjelse, da forbrugeren ikke har mulighed for at klage over handlinger efter regulativet eller ved utilfredshed at skifte vandforsyning. Ved skader forvoldt eller tab lidt som følge af manglende vandforsyning vil skulle ske civilretsligt hvilket kan være svært at løfte. Det er vidtrækkende at kræve at ejeren skal reageres straks på en formodet utæthed. Det bør som minimum fremgå at såfremt vandselskabet uretsmæssigt lukker for vandet er det erstatningspligtig for at synliggøre dette for forbrugeren. Dvs muligheden for et civilretsligt søgsmål. Afgørelser efter VFL ( 62, 50 og 51) foretaget af kommunen vil være omfattet af proportionalitet og må ikke mere vidtrækkende end nødvendig, og der vil være klageadgang. Set i forhold til indholdet i 10.3 er der også tale om konstateret og aktuelt vandspild altså noget som sker og ikke kun en formodning som i Den er ikke konsistens Der er også sammenhæng med 11.1 i det afbrydelse af vandforsyningen kun kan ske fra vejen, hvis stophanen er placeret på stikledningen. I de (mange) tilfælde hvor stophane sidder på jordledningen skal forsyningen have adgang til privat ejendom og det kan de i dag få via fogedretten. Så i mange tilfælde vil diskussionen om lukke adgang være afhængig af om de mod forevisning af legitimation får adgang til ejendommen dvs i en situation hvor der i forvejen er konflikt får det samme private firma med monopollignende forhold adgang til folks ejendom. Dette er problematisk især når det indføres uden reel politisk 7

8 beslutning men rent administrativt i et regulativ. Det bør tydeligt fremgå at der kræves uddelegering af kompetence efter vandforsyningens 64 førend de kan få adgang. Vandværkerne kender ikke nødvendigvis loven. Afsnit Ordet Vandmåler og afregningsmåler anvendes i forskellige afsnit, men dækker vel over det samme? Tilsvarende afregnings - bi - fordelingsmålere? Noget om ejerforhold til disse målere. Hvilken interesse kan vandforsyningen have i at lukke for vandet såfremt installationsejeren ikke opstiller et trykforøgeranlæg? Det burde ikke give anledning til nærliggende fare for drikkevandsforsyningen. Afsnittene 9.5, 9.6 og 9.17 Arbejder med måleraflæsning, udskiftning og kontrol bør kræve en varsling/en aftale med ejer/bruger, hvilket er indeholdt i pkt Det er dog ikke beskrevet særligt tydeligt, hvornår der er indtruffet en situation, som berettiger vandforsyningen til at lukke for vandet. En eventuel lukning bør varsles, for eksempel på samme måde som beskrevet i pkt Afsnit 10.1 KTC har forslag til en ændret formulering: Vand fra vandforsyningen må, bortset fra brand under indsats eller andre nødstilfælde samt vedligeholdelse, ikke benyttes til andet formål eller i større mængde end den benyttelse, som vandforsyningen har fastsat, eller som med rimelighed kan antages at ville finde sted fra de tilladte vandinstallationer. Spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved anden uforsvarlig adfærd er forbudt. Rindende vand må ikke bruges til køleformål, medmindre vandforsyningen har givet særlig tilladelse hertil. Afsnit 10.3 Det er en mere præcis beskrivelse af adgang til at lukke for vandet. Afsnit 11.1 Uddelegering af kompetencer til et privat selskab uden direkte politisk behandling bør ikke finde sted. Det bør præciseres at der kræves uddelegering af kompetence efter Vandforsyningslovens 64 førend der kan opnås adgang. Adgang vil være krævet i sager hvor forsyningen ønsker at lukke for vandet og hvor stophane er placeret inden for skel. Dvs i sager hvor der i forvejen er en tvist. Sådan et indgreb bør forudsætte kræver kendskab til forvaltningsretslige principper, proportionalitet m.v. men den 8

9 er private jo ikke omfattet heraf dog aftalelovens 36. Dette skærpes yderligere af de monopollignende forhold. Uddelegeringen bør derfor være tydelig. Det kan være vanskeligt for kommunerne at undersøge om de personer der gennem regulativet bemyndiges via vandforsyningslovens 64 til at skulle have adgang til private ejendomme har kendskab til eksempelvis forvaltningslovens bestemmelser. Derfor bør det lægges op til en individuel vurdering, at foretage denne bemyndigelse. Afsnit 13.4 Dette afsnit indebærer en væsentlig ændring af beredskabets udgifter fra i dag 0 kr. Afsnit 13.5 Der omtales en eventuel selvrisiko. Der er ikke særligt præcist beskrevet, om det er vandværket, som alene fastsætter, om der skal være en selvrisiko herunder størrelsen af den (bekendtgørelse om afgift på ledningsført vand nævner 300 m³). Afsnit 14.1 andet afsnit Skal der stå lejeren i sidste linje af 2. afsnit? Afsnit Lukning og genåbning for vandtilførslen Det er uklart, hvordan teksten i kursiv skal opfattes. Er dette en ufuldstændig tekst? Hvilken hjemmel forpligter vandforsyningen til at underrette kommunalbestyrelsen?= Det virker malplaceret at nævne emnet lukning og genåbning af vandtilførsel under overskriften Betaling af anlægs- og driftsbidrag. Med de i regulativet beskrevne adgange for vandforsyningerne til at lukke for vandet, er der umiddelbart ingen grund til at tilføje noget omkring orientering af kommunen. Regulativet giver vandforsyningerne adgang til at lukke for vandet. Derved er beslutningen og ansvaret vandforsyningens. En orientering af kommunen vil komplicere, hvem der har ansvaret for beslutningen om at lukke for vandet, og det kan give en unødig og ikke berettiget forventning om, at kommunen tager sagen op/har en handle forpligtigelse, hvis lukningen er uhensigtsmæssig. En lukning af vandet med hjemmel i regulativet er ikke underlagt de samme lovfæstede hensyn som en afgørelse fra den kommunale myndighed vil være med krav om begrundelse og klageadgang. Kommunen vil ikke kende de hensyn og afvejninger som ligger bag beslutningen om at lukke for vandet, hvorfor kommunen ikke kan have en mening omkring beslutningen. 9

10 Venlig hilsen Niels Philip Jensen konsulent 10

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Høringsnotat. Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT

Høringsnotat. Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00021 Ref. ancma, malas Den 23. maj 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober 2014.

Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober 2014. NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4401-00366 Ref. carvi/mafol/ancma Den 31. oktober 2014 Høringsnotat vedrørende forslag til ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG NYHEDSMAGASIN FOR KOMMUNER NR. 04/2013 HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL KOMMUNER, OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER LUFTKORREKTION KRÆVER LOVHJEMMEL DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV OG LIDT OM

Læs mere

Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013

Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013 Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013 Titel: Bilag 1 Til Udkast til redegørelse til evaluering af vandsektorloven Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade

Læs mere

Håndbog. Bestyrelsesarbejde. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Bestyrelsesarbejde. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesarbejde foreningen af vandværker i danmark Udgiver Titel Tryk Foreningen af Vandværker i Danmark 1. sal Solrød Center 22 C, 2680 Solrød www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere

LO har følgende bemærkninger til lov om Velfærdsaftalen, del II af 13. november 2006.

LO har følgende bemærkninger til lov om Velfærdsaftalen, del II af 13. november 2006. Beskæftigelsesrådet Holmens Kanal 20 1060 København K Att. Lise Pontoppidan Sagsnr. 14.02-06-18 Vores ref. HBØ/kfr Deres ref. Den 22. november 2006 /2 VEHP UNQLQJHUWLOK ULQJYHGUORYIRUVODJRP9HOI UGVDIWD

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0355008 - RSL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 13. februar 2015 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Ole Græsbøll Olesen, Kåre Mønsted og Bo Bjerregaard (kst.)). 5. afd. nr.

Læs mere

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Forslag til Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Kapitel 1 Formål 1. Loven har til formål at sikre, at installationer på områderne for el, vvs og kloak udføres og serviceres

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Side 1 af 48 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2

Læs mere

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Att: Direktør Marianne Rønnebæk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 93 17 55 DATO: 29. august 2003

Læs mere

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Hermed Forbrugerrådet Tænk og Dansk Ejendomsmæglerforenings

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Beregning af timeprisen 4. Hvor præcist skal sagsbehandlingstiden opgøres og hvad kan medregnes? 5. Hvor detaljeret skal fakturaen være? 6. Erfaringer fra kommuner, der

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. februar 2015 af miljøministeren (Kirsten Brosbøl) Forslag til Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand

Læs mere