O P M A N D S K E N D E L S E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "O P M A N D S K E N D E L S E"

Transkript

1 O P M A N D S K E N D E L S E af 23. august 2010 i Faglig voldgiftssag F.V : CO-industri for Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Calanbau Brandschutzanlagen GmbH (advokat Lars Bruhn)

2 2 INDLEDNING Sagen angår spørgsmålet, om den tyske virksomhed Calanbau Brandschutzanlagen GmbH (Calanbau) har haft pligt til at aflønne arbejde med montering af et sprinkleranlæg i Dansk Supermarkeds logistikcenter i Brabrand efter Rørprislistens bestemmelser om akkordarbejde. Calanbau er som medlemsvirksomhed i DI omfattet af Industriens Overenskomst mellem COindustri (CO-i) og DI, herunder overenskomstens specielle del. I foråret 2009 installerede virksomhedens medarbejdere et sprinkleranlæg i det nævnte logistikcenter, og herunder blev repræsentanter for Blik- og Rørarbejderforbundet (Blik og Rør) opmærksom på, at aflønningen af medarbejderne ikke skete efter Rørprislisten. Den 29. juni 2009 blev der afholdt fællesmøde, hvorunder forbundet gjorde gældende, at virksomheden havde begået brud på 7 i industrioverenskomstens specielle del. Heroverfor bestred DI, at bestemmelsen fandt anvendelse på det pågældende montagearbejde. Herefter blev sagen ved CO-i s klageskrift af 11. maj 2010 indbragt for denne faglige voldgiftsret. Det er CO-i s opfattelse, at Calanbau må karakteriseres som en smede-, vand- og gasmester virksomhed, jf. 7 i overenskomstens specielle del, og at arbejdet med at montere sprinkleranlægget var af en art, der typisk udføres af VVS virksomheder, der er medlem af TEKNIQ. Arbejdet var derfor utvivlsomt omfattet og reguleret af Rørprislisten. Heroverfor er det DI s synspunkt, at Calanbau er en ingeniør-, produktions-, salgs-, montage- og servicevirksomhed. Den producerer røranlæg til sprinklersystemer fuldautomatisk på fabrikken i Tyskland og monterer derefter rørene ved en simpel samling ved hjælp af ufaglært arbejdskraft. Den er derfor ikke er en VVS virksomhed i den forstand, der sigtes til i 7. Desuden gør DI gældende, at 7 ikke indebærer en pligt for de virksomheder, der i øvrigt er omfattet af bestemmelsen, og disses ansatte til ubetinget at lade arbejde af den pågældende art udføre i akkord. DI har herved henvist til en opmandskendelse i en faglig voldgiftssag fra Voldgiftsretten har bestået af Max Meyer, der er forbundsformand i Blik- og Rør, og Erik Bjørlik Hansen, der er faglig sekretær i CO-i, begge udpeget af CO-I, chefkonsulent Henrik Uldahl og konsulent Peer S. Jørgensen, udpeget af DI, og som opmand højesteretsdommer Per Sørensen.

3 3 PÅSTANDE CO-i for Blik- og Rørarbejderforbundet har nedlagt følgende påstande: 1. DI Overenskomst I v/di for Calanbau skal anerkende, at arbejdet med opsætning af sprinkleranlæg på Dansk Supermarkeds logistikcenter på Rosbjergvej i Brabrand skal opmåles og afregnes efter Rørprislisten. 2. Calanbau skal betale en alvorlig bod for at have begået brud på 7 i speciel del i overenskomsten og Rørprislisten. DI for Calanbau har påstået frifindelse for CO-i s påstand 1 og afvisning af CO-i s påstand 2. Desuden har DI nedlagt selvstændig påstand (3) om, at CO-i for forbundet skal anerkende, at 7 i den specielle del i Industriens Overenskomst indebærer en pligt for de af bestemmelsen omfattede virksomheder og deres ansatte til at indgå i gensidig forhandling om akkord, men ikke en pligt til ubetinget at lade arbejdet udføre i akkord, herunder at aflønne efter Rørprislisten, selv om denne efter arbejdets art kan anvendes. Vedrørende afvisningspåstanden har DI anført, at der ikke er indgået nogen aftale om, at spørgsmålet om en eventuel bod kan afgøres under denne faglige voldgiftssag. CO-i har over for DI s selvstændige påstand påstået afvisning, subsidiært frifindelse. INDUSTRIENS OVERENSKOMST Ifølge 24, stk. 1, litra a, i Industriens Overenskomst kan akkord aftales gennem fri forhandling og/eller lokalaftale. Overenskomstens specielle del indeholder en række særregler om akkord i forskellige situationer. 7 lyder således: 7 Blikkenslagere og rørlæggere Særlige akkordbestemmelser

4 4 Hvor smede-, vand- og gasmestre inden for virksomhedens område med blikkenslagere og/eller rørlæggere udfører blikkenslager- og/eller rørarbejde på nybygninger, skal der træffes særlig aftale om betalingen for sådant arbejde. Når arbejdet udføres uden for virksomhedens område på nybygninger, tilstræbes dette udført i akkord. Hvad angår rørarbejde henvises til Rørprislistens bestemmelser herom, og hvad angår blikkenslagerarbejde henvises til Landsprislisten for blikkenslagerarbejde (prisafsnittet). Hvis enighed om ovenstående ikke kan opnås lokalt, kan sagen behandles efter Regler for behandling af uoverensstemmelser af faglig karakter. De følgende paragraffer indeholder bestemmelser om sadelmagere ( 8), elektrikere ( 9) og malere ( 10). I disse bestemmelser hedder det blandt andet: 8 Sadelmagere Særlige akkordbestemmelser De i Sadelmagerprislisten indeholdte akkordpriser med de til enhver tid vedtagne ændringer er også gældende for Dansk Industris medlemmer, for så vidt arbejdet udføres under samme forhold og på samme måde som forudsat i prislisten. 9 Elektrikere Særlige akkordbestemmelser Den mellem Elektroinstallatørernes Landsforening (ELFO) og Dansk El-Forbund til enhver tid gældende landspriskurant er også gældende for Dansk Industris medlemmer for installationsarbejde udført på virksomhedernes egne nyanlæg, f.eks. fabriksbygninger, kontorer og lign., for så vidt arbejdet har en samlet varighed på mindst 3 arbejdsdage. 10 Malere Den mellem Danske Malermestre og Malerforbundet i Danmark til enhver tid gældende akkordprisliste er gældende for Dansk Industris medlemsvirksomheder, når der uføres bygningsmalerarbejde på virksomheden samt uden for virksomheden af mere end en dags varighed. Hvor malerarbejde udføres i forbindelse med fabriksmæssig produktion eller i øvrigt udføres under arbejdsbetingelser og forhold, der ikke er forudsat i den nævnte prisliste, fastsættes lønnen i henhold til nærværende overenskomsts bestemmelser herom. PRAKSIS 1. CO-i har til støtte for sine påstande blandt andet henvist til en opmandskendelse af 8. april 1992 i en sag mellem Dansk Metalarbejderforbund og Blik- og Rør på den ene side og Industriens Arbejdsgivere for Jørgen Bladt A/S, Aalborg på den anden side. Sagen angik en uenighed

5 5 om, hvorvidt virksomheden kunne aflønne fjernvarmearbejde efter aftalte akkorder, eller om den var forpligtet til at anvende Rørprislisten (Fjernvarmeprislisten). Ved opmandskendelsen blev Industriens Arbejdsgivere for Jørgen Bladt A/S frifundet. I kendelsen udtaler opmanden (højesteretsdommer Palle Kiil) blandt andet: Udgangspunktet for fortolkningen er ordlyden af overenskomstens akkordbestemmelser, således som disse aktuelt er affattet. Den almindelige regel for de af overenskomsten omfattede virksomheder er herefter, at akkorder fastsættes ved fri forhandling eller baseres på arbejdsstudier, jf. overenskomstens 19, men at der er gjort afvigelse herfra ved de særlige akkordbestemmelser i overenskomstens 20, der udover en regel i stk. 1 om særakkorder for en bestemt del af et akkorderet arbejde indeholder særregler for akkorderingen inden for bestemte faggrupper, heriblandt blikkenslagere og rørlæggere, sadelmagere og elektrikere. For disse gruppers vedkommende gælder, at akkorderingerne under visse betingelser skal ske i henhold til de for faget gældende prislister. Det må herefter lægges til grund, at overenskomsten efter sin ordlyd indeholder den begrænsning af anvendelsesområdet for Rørprislisten (Fjernvarmeprislisten), at de af overenskomsten omfattede virksomheder der typisk vil være større jernindustrielle virksomheder modsat de virksomheder, der er organiseret hos Dansk VVS-Installatør Forening som udgangspunkt er fritstillet til at indgå akkordaftaler efter de almindelige bestemmelser i overenskomstens 19 og kun er forpligtet til at anvende prislisterne i det omfang, en sådan forpligtelse følger af overenskomstens 20, stk. 3 [svarende til nu 7 i industrioverenskomstens specielle del]. Efter ordlyden af denne bestemmelse gælder forpligtelsen kun for smede-, vand- og gasmestre, som lader arbejde udføre i akkord uden for virksomhedens område på nybygninger. Det af den indklagede virksomhed kontraherede fjernvarmearbejde udføres efter det oplyste i akkord i Aalborgområdet og er således utvivlsomt omfattet af beskrivelsen i overenskomstens 20, stk. 3. Spørgsmålet er derfor alene, om angivelsen smede-, vandog gasmestre som hævdet af de indklagede betyder, at det i dag kun er et mindre antal virksomheder inden for IA s område, som er forpligtet til at anvende prislisterne, idet forpligtelsen hertil ikke påhviler og aldrig har påhvilet egentlige industrivirksomheder, hvortil den indklagede virksomhed ubestridt må henregnes. Ved besvarelsen heraf bemærkes, at det af det fremlagte referat af 14. november 1972 fra forhandlingerne i Centralorganisationens og Sammenslutningens forhandlingsudvalg udvalg 13 fremgår, at man fra Blik- og Rørarbejderforbundets side gjorde gældende, at overenskomsten mellem Sammenslutningen og CO-Metal som dengang intet indeholdt om rørlæggere og rørarbejde alene gjaldt fabriksblikkenslagere, men ikke forbundets medlemmer beskæftiget ved rørprislistearbejde hos Sammenslutningens medlemsvirksomheder, et standpunkt, som Sammenslutningen imidlertid bestred. Sammenholdes dette med udtalelsen i Sammenslutningens cirkulære nr. 4 fra marts 1975, hvorefter den henvisning til Rørprislisten, som blev indføjet ved overenskomstfornyelsen i 1975, ikke medfører nogen ændring i forhold til hidtil, er det nærliggende at antage, at Rørprislisten forud for overenskomstfornyelsen kun er blevet anvendt som akkorderingsgrundlag af den kategori af medlemsvirksomheder, for hvis vedkommende særbestemmelsen i overenskomstens 20, stk. 3, er gældende. De oplysninger, som er forelagt voldgiftsretten, giver derfor ikke tilstrækkeligt grundlag for at fravige ordlyden af den omtvistede overenskomstbestemmelse. Da forpligtelsen til at anvende Rørprislisten (Fjernvarmeprislisten) herefter kun gælder for de af overenskomsten mellem IA og CO-Metal omfattede virksomheder, der med rette kan karakteriseres som smede- eller vand- og gasmestervirksomheder, og da

6 6 denne karakteristik som nævnt ikke er dækkende for den indklagede virksomhed, kan klagerne ikke få medhold i den nedlagte påstand. 2. DI har til støtte for sine synspunkter blandt andet henvist til en opmandskendelse af 1. april 1976 i en sag mellem Blikkenslager-, Sanitets- og Rørarbejderforbundet og Jernets Arbejdsgiverforening for JF-Fabrikken, J. Freudendahl A/S i Sønderborg. Sagen angik en uoverensstemmelse om, hvorvidt et medlem af forbundet under sit arbejde på den pågældende virksomhed var ansat på timeløn eller akkordløn. Også i den sag henviste Blik- og Rør til den bestemmelse i overenskomsten ( 21, stk. 3), der nu svarer til 7 i overenskomstens specielle del. Opmanden frifandt arbejdsgiversiden med følgende begrundelse: Der er ikke indgået nogen aftale med AA om, at arbejdet skulle udføres i akkord, og der er i det for Voldgiftsretten oplyste ikke holdepunkter for at kunne fastslå, at virksomheden har anerkendt, at arbejdet udførtes i akkord. Efter ordlyden i overenskomsten for Jern- og Metalindustrien 21, stk. 3, finder opmanden ikke, at denne bestemmelse er anvendelig på det i sagen omhandlede arbejdsforhold; men selv om man ville antage dette, foreskriver bestemmelsen alene, at der tilstræbes akkord. I så henseende har der været forhandlet akkord med AA, der imidlertid afviste en af virksomheden tilbudt akkordordning. Det kan ikke med henvisning til 21, stk. 3 kræves, at arbejdet skal afregnes efter den nævnte Landspriskurant, og der er ej heller i det under sagen fremkomne tilvejebragt noget andet grundlag, der kan hjemle det rejste krav. Herefter vil Sammenslutningens frifindelsespåstand være at tage til følge. 3. CO-i har fremlagt en liste over godkendte installationsfirmaer, der er beskæftiget med samme type arbejde som montagearbejdet i logistikcenteret. På listen figurerer 18 virksomheder, hvoraf 4, herunder Calanbau, ikke er medlem af arbejdsgiverforeningen TEKNIQ. 4. Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI) har udfærdiget retningslinjer for godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af automatiske brandsikringsanlæg. DBI er et selvejende videnscenter, der arbejder inden for brand- og sikringsteknologi samt skadeforebyggelse. Det er under sagen oplyst, at retningslinjerne ikke har samme bindende virkning som offentligt fastsatte bestemmelser, men at forsikringsselskaberne i praksis stiller krav om, at firmaer, der udfører automatiske brandsikringsanlæg er omfattet af godkendelsen og følger retningslinjerne. Af retningslinjernes punkt 30 Krav til installationsfirmaet fremgår blandt andet følgende:

7 Krav til installationsfirmaet Etablering og organisation Installationsfirmaet skal have fast driftssted inden for Den Europæiske Union eller inden for Den europæiske Frihandelssammenslutning. Al kommunikation mellem installationsfirmaet og anlægsejere, myndigheder, inspektionsorganer, certificeringsorganer mv. skal kunne foregå på dansk. Der skal i installationsfirmaet være fast ansat personale med de nødvendige kvalifikationer, heraf skal mindst én person være kvalificeret i henhold til retningslinier for certificering af kvalificerede personer til projektering, installation, service og vedligehold af automatiske brandsikringsanlæg inden for det, eller de kravdokumenter jf. 11, der er omfattet af virksomhedens forretningsområde. Den kvalificerede person skal være indplaceret i installations firmaet på en sådan måde, at personen udøver tilstrækkelig indflydelse på brandsikringsanlæggenes kvalitet. Ændringer i organisationen, for så vidt angår den kvalificerede person, skal omgående meddeles det godkendende organ. Installationsfirmaet skal årligt bekræfte organisationsplan og ansættelsesforholdets gyldighed. Sprinklerinstallationsfirmaer skal anvende egne montører. Ved egne montører forstås montører, der er ansat i installationsfirmaet og har relevant faguddannelse. Mindst halvdelen af de, på det enkelte installationssted beskæftigede montører, skal have mere end 1 års erfaring inden for montage af sprinklerinstallationer. Kravene i skal på forlangende kunne dokumenteres. Forsikring Installationsfirmaet skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Installationsfirmaet skal på anmodning dokumentere, at forsikringen er i kraft. FORKLARINGER Birger Hermansson har forklaret, at han siden 1999 har været overenskomstchef i TEKNIQ og i kraft heraf har deltaget i forhandlingerne om Rørprislisten med Blik og Rør og Dansk Metal som modparter. Det er hans opfattelse, at arbejdet med monteringen af sprinkleranlægget i Brabrand utvivlsomt var omfattet af Rørprislisten, idet der var tale om helt sædvanligt VVS arbejde. Ved arbejde af den pågældende art er det almindeligt, at der er tale om fabriksproducerede røranlæg, således at det kun er selve monteringen, der er omfattet af Rørprislisten. DBI s retningslinjer udspringer af forsikringsselskabernes krav til kvaliteten af arbejdet med automatiske brandsikringsanlæg. Kravet i DBI s retningslinjers punkt 30 om, at installationsfirmaerne skal anvende egne montører, er et meget skrapt krav i forhold til de krav, der ellers stilles til installationsvirk-

8 8 somheder. Det anses for at være meget alvorligt, hvis retningslinjerne ikke overholdes. Som optaget på listen over godkendte installationsfirmaer er Calanbau for ham at se en VVS virksomhed i Danmark på lige fod med andre godkendte virksomheder. Han har ikke selv set det færdige anlæg i Brabrand eller tegningerne til det. Esben Malling har forklaret, at han som opmåler i Blik og Rørs afdeling i Aarhus i 12 år har besigtiget byggepladser og foretaget opmålinger og opstillinger af regnskaber. Da han besøgte byggepladsen i Brabrand, konstaterede han, at de arbejdere, der udførte monteringsarbejdet, fik ca. 12 Euro i timeløn og dermed ikke var aflønnet efter Rørprislisten. Da han nogle dage senere besøgte virksomheden på ny, foretog han opmåling på sædvanlig måde. Han bad en medarbejder hos Calanbau om nogle yderligere oplysninger, hvad Calanbau dog ikke ville medvirke til. Af byggemødereferaterne fremgik, at 30 Calanbauansatte var beskæftiget med monteringen. Stig Søllested, der er forbundssekretær i Blik og Rør, har forklaret, at forbundets medlemmer er omfattet af Rørprislistens bestemmelser, når de udfører arbejde som det, der var tale om i Brabrand. Det er ikke en forudsætning for at blive medlem af forbundet, at den pågældende er uddannet som blikkenslager, og i tidens løb er mange da også overgået fra medlemskab i 3F til medlemskab i Blik og Rør. Håndteringen af rørene i sprinkleranlægget kunne udføres af ikke faglærte arbejdere. Kaj Früchtenicht har forklaret, at han er project manager i Calanbau og som projektleder for stationære brandsikringsanlæg gennem hele forløbet stod for projekteringen, planlægningen og monteringen af brandsikringsanlægget i Brabrand. Virksomheden, der har mere end 300 medarbejdere, fremstiller navnlig sprinkleranlæg, der leveres til en række lande. Virksomheden monterer kun egne producerede anlæg, men fremstiller også anlæg, der leveres til og installeres af andre virksomheder. De færdigproducerede rør er forsynet med numre i henhold til en forud udarbejdet plan, der også nøje angiver, hvor og hvordan rørene skal monteres. De medarbejdere, der foretager monteringerne har ikke en speciel uddannelse hertil, idet der er tale om medarbejdere, der tidligere har været beskæftiget som f.eks. havnearbejdere, chauffører, søfolk m.fl. Oplæringen af en ny medarbejder sker ved, at den nyansatte følger en erfaren medarbejder i en kortere tid. Arbejdslederne skal derimod have en særlig uddannelse. Calanbau havde i alt seks medarbejdere på arbejdspladsen en arbejdsleder, en stedfortræder og fire montører. Resten af dem, der udførte arbejdet, ca. 30, var ansat i den tyske virksomhed 3KER RAS, der er hjemmehørende i Berlin. Hele montagearbejdet var således af Calanbau blevet overdraget til 3KER RAS, der der-

9 9 med var ansvarlig for montagen. I Tyskland kræves der en særlig godkendelse for at arbejde med vandtilslutningen. Derfor overdrager Calanbau altid sådant arbejde til andre autoriserede virksomheder. Arbejdet med tilslutningen af rørene til vandforsyningen blev udført af et dansk VVS firma. Denne del af det samlede arbejde hørte således ikke under Calanbau, og han ved ikke, hvilken dansk virksomhed der udførte det. Det er rigtigt som forklaret af Esben Malling, at også medarbejderne fra 3KER RAS, der betragtedes som underentreprenør, hørte under Calanbau i forholdet til bygherren, men ledelsesretten i forhold til de pågældende medarbejdere havde 3KER RAS selv. PARTERNES ARGUMENTER CO-industri har vedrørende sin påstand 1 anført, at det arbejde med opsætning af sprinkleranlægget, som blev udført af Calanbau, utvivlsomt må karakteriseres som blikkenslager- og/eller rørarbejde på nybygninger uden for Calanbaus område, der er omfattet af 7 i overenskomstens specielle del. Af opmandskendelsen af 8. april 1992 fremgår, at bestemmelsen skal forstås således, at forpligtelsen til at anvende Rørprislisten gælder for smede-, vand- og gasmestre. Denne ordlyd er af ældre dato, og sådanne virksomheder betegnes i dag som VVS virksomheder. Arbejde af den art, der er tale om i denne sag, udføres typisk af VVS virksomheder, der er medlem af TEKNIQ, og som forklaret af Birger Hermansson er der efter praksis ikke tvivl om, at disse virksomheder anser arbejdet for omfattet af Rørprislisten. Det er i denne sammenhæng ikke afgørende, at den industrielle fremstilling af rørene til anlægget er foregået i Tyskland, og heller ikke, om nogle af de folk, der har udført montagearbejdet, eventuelt ikke har haft en uddannelse, der svarer til den, en færdiguddannet VVS tekniker har gennemgået. Også danske VVS virksomheder udfører arbejde, der ikke forudsætter en sådan uddannelse, men arbejdet betegnes stadigvæk som VVS arbejde, der er omfattet af Rørprislisten. Oplysningen om, at selve montagearbejdet ikke er blevet udført af medarbejdere fra Calanbau, men af ansatte i 3KER RAS, er først fremkommet under skriftvekslingen i denne voldgiftssag. Der blev således ikke oplyst noget herom på fællesmødet. At arbejdet måtte være udført af en underentreprenør kan dog ikke begrunde, at det ikke er omfattet af Rørprislisten. Vedrørende påstand 2 har CO-i gjort gældende, at det af parternes fælles henvendelse af 19. januar 2010 til Arbejdsrettens formand om udpegning af opmanden i sagen fremgår, at sagen var

10 10 en faglig voldgiftssag, der handler om brud på 7/speciel del, Industriens Overenskomst. Hermed var parterne enige om, at voldgiftsretten skulle tage stilling til såvel spørgsmålet, om der er begået brud på 7, som spørgsmålet om en eventuel bod. Vedrørende påstanden om afvisning af DI s påstand 3 har CO-i anført, at DI s påstand ligger uden for rammen af den uoverensstemmelse, der skal behandles ved den faglige voldgiftsret efter fælleshenvendelsen af 19. januar DI har således ingen retlig interesse i at få behandlet påstanden. DI har vedrørende sin frifindelsespåstand og sin påstand 3 gjort gældende, at 7 i den specielle overenskomst kun sigter til VVS mestre. En mester er en arbejdsgiver, som er berettiget til at uddanne elever under erhvervsuddannelsen og derfor skal godkendes af det faglige udvalg, som tilrettelægger uddannelsen. Desuden skal en VVS mester have en offentlig autorisation for at kunne arbejde med det offentlige forsyningsnet, jf. herved også opmandskendelsen af 8. april Bestemmelsen omfatter derfor kun de medarbejdere, der har en elevuddannelse som blikkenslager (eller rørlægger). Af kendelsen fremgår, at bestemmelsen ikke omfatter f.eks. egentlige industrivirksomheder, selv om medarbejdere i disse virksomheder som led i virksomhedens produktion udfører arbejde af en art, der er omfattet af Rørprislisten. Allerede dengang var der ifølge kendelsen kun tale om et mindre antal virksomheder, der anvendte Rørprislisten. Calanbau kan ikke med rette karakteriseres som en smede- eller vand- eller gasmestervirksomhed nu VVS virksomhed i Rørprislistens forstand. Virksomheden producerer røranlæg til sprinklersystemer på sin fabrik i Tyskland efter en gennemindustrialiseret fremgangsmåde. Selve samlingen sker ved hjælp af ufaglært arbejdskraft, der ved hjælp af simpelt håndværktøj udfører arbejdet på baggrund af tegninger og et nummersystem. Dertil kommer, at virksomheden ikke arbejder på det offentlige forsyningsnet, idet sprinkleranlægget er et lukket kredsløb, således at tilslutningen til det offentlige net er foretaget af en autoriseret VVS mester. Den godkendelse, der sker i forbindelse med sprinkleranlæg, sker på foranledning af forsikringsselskaberne med henblik på en tilfredsstillende brandsikkerhed og kan ikke tillægges afgørende betydning ved fortolkningen af Industriens Overenskomst. DI har herudover anført, at kun få af de arbejdere, der udførte montagen af sprinkleranlægget, var ansat i Calanbau. Langt den overvejende del af arbejdet blev udført af en underentreprenør, som Calanbau i overenskomstmæssig henseende ikke er ansvarlig for.

11 11 DI har endvidere gjort gældende, at det af 7 fremgår, at det, når der udføres arbejde, der i øvrigt er omfattet af bestemmelsen, kun skal tilstræbes at arbejdet udføres i akkord. I modsætning til, hvad der fremgår af de følgende bestemmelser om saddelmagere i 8, elektrikere i 9 og malere i 10, er der ikke tale om et ubetinget krav om, at arbejdet skal udføres i akkord. Denne forståelse støttes klart af opmandskendelsen af 1. april Der skal således optages forhandling, men opnås der ikke enighed om en akkordaftale, er der aftalt en procedure for de videre forhandlinger. En akkord forudsætter dermed en konkret aftale for hvert enkelt arbejde. Vedrørende påstanden om afvisning af CO-i s påstand 2 har DI anført, at der ikke på noget tidspunkt er indgået nogen aftale mellem parterne om, at det eventuelle bodsspørgsmål skal afgøres af voldgiftsretten. Den fælles henvendelse til Arbejdsrettens formand indeholder således ikke en sådan aftale. OPMANDENS BEGRUNDELSE OG KONKLUSION Vedrørende CO-i s påstand 1 og DI s påstand 3 DI s påstand 3 er en anerkendelsespåstand, men udgør indholdsmæssigt et anbringende til støtte for organisationens påstand om frifindelse for CO-i s påstand 1. Påstanden indgår dermed som en del af den problemstilling, som CO-i s påstand 1 rummer, og DI har dermed en retlig interesse i at få voldgiftsrettens stillingtagen til sin påstand. CO-i s påstand om afvisning af DI s påstand 3 tages derfor ikke til følge. Parterne er enige om, at betegnelsen smede-, vand- og gasmestre i akkordbestemmelsen i 7 i dag skal forstås som VVS virksomheder. Ved opmandskendelsen af 8. april 1992 blev det fastslået, at forpligtelsen til at anvende prislisterne ikke påhviler og aldrig har påhvilet egentlige industrivirksomheder. I sagen måtte den pågældende virksomhed, der udførte fjernvarmearbejde, henregnes til denne form for virksomhed. I denne sag er fremstillingen af sprinkleranlægget foregået på Calanbaus fabrikker i Tyskland, men også selve montagearbejdet på Dansk Supermarkeds bygning er udført af Calanbaus medarbejdere. Det bemærkes i denne forbindelse, at det, som sagen er oplyst, må lægges til grund, at Calanbau havde ledelsen af og ansvaret for udførelsen af montagearbejdet, og at det ikke kan bevirke nogen ændring i Calanbaus eventuelle forpligtelse til at lade montagearbejdet

12 12 udføre efter Rørprislisten, at der i et eller andet omfang er benyttet medarbejdere fra en anden tysk virksomhed. Efter bevisførelsen, herunder Birger Hermanssons forklaring, må det endvidere lægges til grund, at arbejde med montering af sprinkleranlæg som det foreliggende efter praksis opfattes som VVS arbejde og udføres af VVS virksomheder i henhold til Rørprislistens bestemmelser, også selv om arbejdets udførelse ikke nødvendigvis forudsætter en færdiguddannelse som blikkenslager. Opmanden finder det herefter mest nærliggende i denne sag at anse det udførte arbejde for at være et arbejde og Calanbau for at være en virksomhed, der er omfattet af 1. punktum i 7 i den specielle overenskomst. Som anført udføres arbejdet med sprinkleranlæg i vidt omfang af VVS virksomheder, der er medlem af TEKNIQ, og arbejdet udføres efter Rørprislistens bestemmelser. Af bestemmelsen fremgår imidlertid alene, at det ved arbejde af den pågældende art skal tilstræbes, at det udføres i akkord. Denne formulering indebærer, at virksomheden har pligt til at indgå i reelle forhandlinger om en akkord, men ikke, at den har en ubetinget pligt til at lade arbejdet udføre i akkord, hvis der ikke opnås en aftale herom. Opmandskendelsen i 1976 nåede da også til samme resultat ved fortolkningen af den tilsvarende bestemmelse i den dagældende overenskomst, som dog dengang ikke henviste til Landsprislisten for blikkenslagerarbejde. Det bemærkes herved, at der i sagen i opmandskendelsen af 8. april 1992 var tale om arbejde, der blev udført i akkord, og at der ikke ved kendelsen ses at være taget stilling til tilfælde, hvor det endnu ikke er besluttet, at arbejdet skal udføres i akkord. Der må herefter gives DI medhold i, at Calanbau ikke har haft pligt til at lade arbejdet med montering af sprinkleranlægget udføre i akkord. Efter oplysningerne i sagen kan det dog lægges til grund, at Calanbau ikke har levet op til forpligtelsen i 2. punktum i 7 til at tilstræbe arbejdet udført i akkord, idet virksomheden ikke på noget tidspunkt er indgået i nogen forhandling herom. For så vidt har virksomheden dermed begået brud på 7, men som CO-i s påstand 1 er formuleret, kan denne efter det anførte ikke tages til følge. I konsekvens af det anførte tages DI s påstand 3 til følge.

13 13 Vedrørende CO-i s påstand 2 Spørgsmålet om bod efter arbejdsretsloven afgøres af Arbejdsretten, hvis parterne ikke har aftalt andet. Fortolkningen af 7 blev af Arbejdsretten henvist til afgørelse ved faglig voldgift, og hverken med henvisningen til parternes fælles henvendelse af 19. januar 2010 til Arbejdsrettens formand eller på anden måde har CO-i godtgjort, at parterne har aftalt, at spørgsmål om bod kan afgøres under voldgiftssagen. DI s påstand om afvisning af CO-i s påstand 2 tages derfor til følge. T H I B E S T E M M E S: DI Overenskomst I v/di for Calanbau Brandschutzanlagen GmbH frifindes for CO-industris påstand 1. CO-i s påstand 2 afvises. CO-i skal anerkende, at Industriens Overenskomst, speciel del 7 indebærer en pligt for de af bestemmelsen omfattede virksomheder og deres ansatte til at indgå i gensidig forhandling om akkord, men ikke en pligt til ubetinget at lade arbejdet udføre i akkord, herunder aflønne efter Rørprislisten, selv om denne efter arbejdets art kan anvendes. Hver part skal bære egne omkostninger og betale halvdelen af opmandens honorar og udgifter. København den 23. august 2010 Per Sørensen

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV : Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod

Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV : Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV2016.0045: Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod TEKNIQ for Wicotec Kirkebjerg A/S (underdirektør Thorkild Bang) 2 1. Uoverensstemmelsen Sagen

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 4. februar 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0184 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for L&H Rørbyg A/S (underdirektør Thorkild Bang) Sagen og dens

Læs mere

KENDELSE afsagt torsdag den 7. november 2013

KENDELSE afsagt torsdag den 7. november 2013 KENDELSE afsagt torsdag den 7. november 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0114 Dansk Metal (advokat Nicolai Westergaard) mod TEKNIQ for Eltel Networks A/S (advokat Tina Lind Larsen) Tvisten Tvisten angår,

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod Dansk Byggeri for Mogens Pedersen, Nyborg A/S (advokat Thorsten Wilstrup) (vedr. spørgsmålet om, under hvilken overenskomst

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 19. december 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0149 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for Thomsen & Fals A/S (konsulent Jørn W. S. Hansen) Sagen og

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i faglig voldgiftssag FV 2011.0090: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ DTLs arbejdsgiverforening for Nykøbing Dag- & Industrirenovation

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. november 2013 i faglig voldgiftssag (FV2013-0129): 3F Transportgruppen for Havnegruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod APM Terminals Cargo Service A/S (advokat Marianne

Læs mere

Fødevareforbundet NNF mod DI

Fødevareforbundet NNF mod DI OPMANDSKENDELSE i FAGLIG VOLDGIFT Fødevareforbundet NNF mod DI Mellem klageren, Fødevareforbundet NNF, og indklagede, DI, er der opstået uoverensstemmelse om, hvorvidt betaling for delvis fravær, egen

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt lægning af teglsten er murerarbejde, som i medfør af parternes overenskomst

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV Dansk Metal. mod. Djurs Smede Service ved Klaus Jensen

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV Dansk Metal. mod. Djurs Smede Service ved Klaus Jensen Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV 2008.088 Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Djurs Smede Service ved Klaus Jensen (advokat Jens Paulsen) G:\Faglig Voldgift

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

OP M A N D S K E N D E L S E

OP M A N D S K E N D E L S E OP M A N D S K E N D E L S E af 16. juni 2008 i faglig voldgiftssag: 3F Transportgruppen (konsulent Evelyn Jørgensen) mod DI/Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (TA) for Todbjerg City A/S (advokat

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag FV2015.0013, afsagt den 11. januar 2016 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HVL Montage ApS (juridisk konsulent

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0036, afsagt den 2. maj 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Palle Bisgaard) mod Dansk Byggeri for Ptampa v/ Piotr Trochimczuk (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i Faglig voldgiftsag (FV 2007.208): HK Danmark (advokat Peter Nisbeth) mod DI (advokat Henrik Uldal) G:\Faglig Voldgift Kendelser\PROTOKOLLAT FV 2007 208 HK mod HTS.doc 2 INDLEDNING

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TILKENDEGIVELSE meddelt den 6. oktober 2014 i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TEKNIQ (underdirektør Thorkild Bang) mod Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Brandt) Tvisten Tvisten angår regulering

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst.

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst. Kendelse afsagt den 31. maj 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0001 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for Arctic Container Operation A/S (advokat Henrik Uldal) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt der foreligger brud på eller omgåelse af overenskomsten

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Blik- og Rørarbejderforbundet. mod. Arbejdsgiverne. for. Østergaard Entreprise A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Blik- og Rørarbejderforbundet. mod. Arbejdsgiverne. for. Østergaard Entreprise A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2016.0040 Blik- og Rørarbejderforbundet mod Arbejdsgiverne for Østergaard Entreprise A/S Tvisten Sagen angår, om montør As uarbejdsdygtighed, der

Læs mere

Klager har påstået, at Strøm Hansen A/S skal betale A 19.561,92 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. november 2012.

Klager har påstået, at Strøm Hansen A/S skal betale A 19.561,92 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. november 2012. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0143 Dansk El-Forbund for A (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Strøm Hansen A/S v/ TEKNIQ (konsulent Bent Lindgren) Uoverensstemmelsen angår, om klagers medlem

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV 2016.0179) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Den Jyske Opera (advokat Marianne Lage) Sagen drejer sig om, hvorvidt det er i strid med

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 7. maj 2009 i Faglig voldgiftssag FV 2008.0221: CO-industri for Dansk Metal (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI organisation for erhvervslivet

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 29. september faglig voldgiftssag (FV ): CO-industri. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 29. september faglig voldgiftssag (FV ): CO-industri. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 29. september 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016.0003): CO-industri for HK (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for JKS A/S (advokat Birgitte Dember)

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 10. september 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0104. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt Jensen) mod

OPMANDSKENDELSE. af 10. september 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0104. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt Jensen) mod OPMANDSKENDELSE af 10. september 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0104 Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod Tekniq for John A. Hansen af 1986 A/S (underdirektør Thorkild

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Autobranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) for Olsen Biler A/S (juridisk konsulent

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 26. marts 2009 i Faglig voldgiftssag FV. 2008.0223: HK Handel (Advokat Peter Nisbeth) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for 7-Eleven, Stationscentret 5 i Roskilde (Advokat

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) 3F Aalborg for murer- og murerarbejdsmænd (faglig sekretær Egon Pedersen) mod Dansk Byggeri for HP Byg A/S (konsulent Ole Thaarup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

Københavnerkuranten pkt. 6 JS Stilladser, Tagstillads; 19. januar 1990

Københavnerkuranten pkt. 6 JS Stilladser, Tagstillads; 19. januar 1990 Københavnerkuranten pkt. 6 JS Stilladser, Tagstillads; 19. januar 1990 Bemærkninger til voldgiftskendelse: Denne voldgiftskendelse fastslår at et tag er et tag! I sagen blev der herudover nævnt 3 sager,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Dansk Byggeri for Per Hansen Tømrerfirma ApS (Chefkonsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Kendelse. 30. januar faglig voldgift nr. FV : Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S

Kendelse. 30. januar faglig voldgift nr. FV : Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S Kendelse af 30. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV2014.0059: Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S (procesdirektør, advokat Lars Alexander Borke) 2 1. Tvisten Sagen angår, om det er i strid

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 3F, Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod KL for Hillerød Kommune (advokat Christian K. Clasen) Uoverensstemmelsen angår fortolkning

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0200): Fagligt Fælles Forbund for Murersjakket, René Bay Lodahl, Frank Lindholm og Per René Nielsen, på byggepladsen Vitus Bering i Horsens (Opmåler Jens A. Knudsen)

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV2010.0192) Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim Brandt Jensen) mod Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation (advokat Christian K. Clasen) afsagt

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I.

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I. OPMANDSKENDELSE i Faglig Voldgift (FV 2017.0044) CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Siemens Wind Power (advokat Morten Pedersen) Afsagt den 31.

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0150. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0150. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 19. december 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0150 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for Bravida Danmark A/S (konsulent Flemming Hansen) Tvisten Tvisten

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund for A (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq/Elfo for Wicotec A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst)

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund for A (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq/Elfo for Wicotec A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund for A (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq/Elfo for Wicotec A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Elektrikeroverenskomst

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048) 3F Transport, Logistik & Byg i Århus for murersjakkene på byggepladsen Egmont Højskole Hou (faglig sekretær Morten Petersen) mod Dansk Byggeri for Celco Murer-

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 27-01-2009 OK-Nyt Løn nr. 002-09 Sag.nr.: 07/2174 Voldgiftssagen vedrørende

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten,

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten, Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0221 Malerforbundet i Danmark (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Danske Malermestre for Malermester Lakner ApS (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

Kendelse af 4. november 2015 i faglig voldgift FV2015.0153: Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod

Kendelse af 4. november 2015 i faglig voldgift FV2015.0153: Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Kendelse af 4. november 2015 i faglig voldgift FV2015.0153: Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri for Ambercon A/S (juridisk konsulent Lise Bernth) 2 1. Uoverensstemmelsen

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Den indklagede virksomhed havde som en del af murerentreprisen ved et institutionsbyg-

Den indklagede virksomhed havde som en del af murerentreprisen ved et institutionsbyg- Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 20. august 2008 Fagligt Fælles Forbund (faglig sekretær Leif Ruhe) mod Dansk Byggeri for HOK Thisted A/S, Thisted (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant.

1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2011.0016 Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I v/ DI ( for Tivoli A/S (advokat Morten Eisensee) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for.

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag 2015.0021 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Enco A/S VVS (advokat Susanne Oldenburg) Afsagt den 25. juni 2015. Tvisten drejer sig

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig voldgift (FV2014.0040) CO-industri. for. Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE. Faglig voldgift (FV2014.0040) CO-industri. for. Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0040) CO-industri for Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for A/S Hydrema Produktion (advokat Lars

Læs mere

Kendelse. 11. november 2014. faglig voldgift nr. FV2013.0130: CO-industri. for. Dansk Metal og Dansk El-Forbund. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

Kendelse. 11. november 2014. faglig voldgift nr. FV2013.0130: CO-industri. for. Dansk Metal og Dansk El-Forbund. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod 1 Kendelse af 11. november 2014 i faglig voldgift nr. FV2013.0130: CO-industri for Dansk Metal og Dansk El-Forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for KONE A/S (advokat Lars

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift

Opmandskendelse. Faglig Voldgift Opmandskendelse i Faglig Voldgift Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Falk Distribution ApS (advokat Pia Rude Truelsen)

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift

Opmandskendelse. Faglig Voldgift 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ Installatørernes Organisation for Carl Christensen & C0. A/S (konsulent Bent Lindgren) afsagt den 2. august 2010

Læs mere

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233:

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: CO-industri for Fagligt Fælles Forbund for et antal medlemmer af 3F (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di -

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0093:

Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0093: Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0093: CO-industri for Fagligt Fælles Forbund, Dansk Metal og Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI-Organisation

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for Henning Møllegaard m.fl. (opmåler Carlo Hermansen) mod Dansk Byggeri for LM Huse A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 11. oktober 2013. i faglig voldgiftssag FV2013.0103. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Bøg Brandt)

OPMANDSKENDELSE. af 11. oktober 2013. i faglig voldgiftssag FV2013.0103. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Bøg Brandt) OPMANDSKENDELSE af 11. oktober 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0103 Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advok Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for L&H Rørbyg A/S (underdirektør Thorkild Bang) Tvisten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2013.0122): Fagligt Fælles Forbund for A (Konsulent Evelyn Jørgensen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2013.0122): Fagligt Fælles Forbund for A (Konsulent Evelyn Jørgensen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2013.0122): Fagligt Fælles Forbund for A (Konsulent Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I v/di for Brande Buslinier ApS (Jesper Hollegaard) Afsagt den 4. december

Læs mere

Kendelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe. mod. KL for Kara/Noveren

Kendelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe. mod. KL for Kara/Noveren Kendelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0050) Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Kara/Noveren (advokat Christian K. Clasen) afsagt den 18. marts 2014 - 2 1. Indledning

Læs mere

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008.

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008. 1 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DS Håndværk & Industri for EU Montage Danmark ApS, Fredericia (cand.jur. Michael S. Meyer) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2010.0090) Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 14. februar 2011 - 2 1. Sagen angår

Læs mere

Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV 2015.0116: CO-industri for Teknisk Landsforbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV 2015.0116: CO-industri for Teknisk Landsforbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV 2015.0116: CO-industri for Teknisk Landsforbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/dansk Industri for Grundfos A/S (advokat Thomas Nielsen)

Læs mere

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod Tilkendegivelse af 23. maj 2017 i faglig voldgiftssag FV 2016.0091 Dansk Magisterforening som mandatar for A, B og C (advokat Frederik Brocks) mod Københavns Kommune (advokat Jørgen Vinding) Indledning

Læs mere

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV 2016.0001: Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod DI Overenskomst II v/dansk Industri for Arla Foods Amba for Høgelund Mejeri (advokat

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 17. november 2013 i faglig voldgiftssag FV 2013.0107: 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for ISS Facility Services A/S

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for medarbejderne v/ tillidsrepræsentant Per Petersen (opmåler Paul Jentzsch) mod Dansk Byggeri for Frydkjær A/S (kontorchef Jørgen Boje) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Tilkendegivelse. i faglig voldgiftssag 2016.0008. Blik- og Rørarbejderforbundet (Henrik W. Petersen) TEKNIQ for Ribe VVS Service A/S.

Tilkendegivelse. i faglig voldgiftssag 2016.0008. Blik- og Rørarbejderforbundet (Henrik W. Petersen) TEKNIQ for Ribe VVS Service A/S. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag 2016.0008 Blik- og Rørarbejderforbundet (Henrik W. Petersen) mod TEKNIQ for Ribe VVS Service A/S (Hjalte Ankjær) Afsagt den tirsdag den 23. februar 2016. Tvisten vedrører

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189. 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod. DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189. 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod. DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen) Uoverensstemmelsen angik, i hvilket omfang der kan træffes skriftlig

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. august 2013 i faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA for FOA Odense (advokat Henrik Piil) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Odense Kommune (advokat Christian

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Kendelse. 13. august 2015. faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet. (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod

Kendelse. 13. august 2015. faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet. (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Kendelse af 13. august 2015 i faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod TEKNIQ Installatørernes Organisation på egne vegne og for Halsnæs Smeden

Læs mere