KonjunkturNyt. Uge 23 ( juni 2016)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)"

Transkript

1 KonjunkturNyt Uge (.-. juni )

2 Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse kan rettes til

3 Side af 9 Danmark Industriproduktionen steg i april Vareeksporten steg beskedent i april, mens importen faldt Udbytteudbetalinger til udlandet påvirkede nettoformueindkomsten i april Fortsat højt bilkøb i maj Lille stigning i forbrugerpriserne i maj Fortsat flere ledige stillinger i. kvartal Færre konkurser i maj, men flere tabte job Fald i antallet af tvangsauktioner i maj Internationalt Euroområdet: BNP-væksten er opjusteret i. kvartal USA: I maj faldt ledigheden, mens erhvervstilliden steg i fremstilling og faldt i serviceerhvervene Tyskland: Industriproduktionen steg svagt i april Storbritannien: Industriproduktionen steg i april Norge: Inflation på højeste niveau siden 9 Japan: BNP-væksten er opjusteret i. kvartal Kina: Inflationen stabil på pct. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Renterne er faldet Danske aktieindeks er faldet svagt Den danske krone er styrket Olieprisen er steget

4 Side af 9. Dansk konjunkturnyt Industriproduktionen steg i april Industriproduktionen (i faste priser) steg med,8 pct. fra marts til april, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur.. Dermed fastholdes det høje niveau fra. kvartal, og industriproduktionen har samlet set været stigende siden. Udviklingen i april dækker over væsentlige forskelle i de enkelte brancher. I medicinalindustrien var produktionen (i faste priser) omtrent uændret, mens produktionen steg inden for fødevare- og transportmiddelindustrien. Omvendt faldt produktionen i elektronikindustrien. Industriens omsætning (i løbende priser) steg med,9 pct. i april. Udviklingen dækker over en stigning i eksportmarkedsomsætningen på, pct. og en stigning i hjemmemarkedsomsætningen på, pct. Efter at have ligget omtrent fladt igennem det meste af steg eksportmarkedsomsætningen i januar og februar, og niveauet er omtrent fastholdt de seneste måneder, jf. figur.. Hjemmemarkedsomsætningen har været stabil de seneste måneder efter et mindre dyk i anden halvdel af. Figur. Industriproduktion Figur. Industriomsætning ( mdr. glidende gennemsnit) Indeks (=) Indeks (=) Indeks (=) Indeks (=) mdr. glidende gennemsnit Industriproduktion Eksportmarked Hjemmemarked Kilde: Danmarks Statistik.

5 Side af 9 Vareeksporten steg beskedent i april, mens importen faldt Fra marts til april steg eksporten af varer (værdier, sæsonkorrigeret) med, pct., mens vareimporten faldt med,8 pct., jf. figur.. Den beskedne stigning i eksporten ændrer dog ikke på, at starten på som helhed har været afdæmpet. For året til dato er vareeksporten faldet med knap pct. i forhold til den tilsvarende periode sidste år, hvilket afspejler en bred, faldende tendens inden for alle varegrupper. Kun forarbejdede varer, herunder læder- og pelsvarer, er gået frem i forhold til samme periode sidste år. Med fald i importen og den beskedne stigning i eksporten er der et overskud på handelsbalancen på, mia. kr. i april (sæsonkorrigeret). I april faldt eksporten af kemikalier og medicin med godt pct. Svækkelsen i kemikalie- og medicineksporten ses også i et fald i eksporten til USA, som aftog med knap 7 pct. Til gengæld steg eksporten til Rusland kraftigt i april, men fra et lavt niveau, mens eksporten til Holland fortsatte med at stige, især trukket af øget eksport af vindmølledele. For tjenestehandlen (værdier, sæsonkorrigeret) er såvel eksporten som importen faldet kraftigt gennem de seneste måneder, med eksporten i et stejlere fald end importen, jf. figur.. I april steg tjenesteeksporten ganske vist med godt pct., men for året til dato er der tale om et fald på knap pct. sammenlignet med de første fire måneder af. Figur. Udenrigshandlen med varer (ekskl. energi, fly, skibe) Figur. Udenrigshandlen med tjenester ( mdr. glidende gennemsnit) Mia. kr. Mia. kr. Mia. kr. 8 Mia. kr Eksport Import Eksport Import Anm.: Alle serier er sæsonkorrigerede. På serierne i figur. er der anvendt egen sæsonkorrektion. Kilde: Danmark Statistik og egne beregninger. Ekskl. skibe og fly mv. samt energi.

6 Side af 9 Udbytteudbetalinger til udlandet påvirkede nettoformueindkomsten i april I april faldt overskuddet på betalingsbalancens løbende poster med, mia. kr. i forhold til marts ifølge den foreløbige opgørelse, jf. figur.. Derved var overskuddet i april på,8 mia. kr. Faldet kan til dels tilskrives udbyttebetalinger fra Danmark til udlandet, som typisk udbetales i marts og april måned. Udbyttebetalinger fra udlandet til Danmark fordeler sig derimod jævnt over året og forårsager derfor ikke en tilsvarende stigninger i enkelte måneder. Effekten heraf udmønter sig i et beskedent underskud på løn- og formueindkomst. Overskuddet på vare- og tjenestebalancen fortsatte med at stige og udgjorde knap mia. kr. i april. Fremgangen skyldes især, at tjenestebalancen er øget med mia. kr. siden marts. I de første fire måneder af var overskuddet på betalingsbalancen noget under niveauet fra den tilsvarende periode i. Det samme gjorde sig gældende i marts, men siden da er overskuddet for første kvartal blevet nedrevideret med, mia. kr., i kraft af justeringer på formueindkomst og tjenester. Dette resulterer i et overskud i januar-april i år på godt mia. kr., hvilket er knap 7 mia. kr. mindre end i den tilsvarende periode sidste år, og det laveste overskud på betalingsbalancen i de første fire måneder af året siden, jf. figur.. Figur. Betalingsbalancen og dens underkomponenter Figur. Betalingsbalancens løbende poster Mia. kr. Mia. kr Løn- og formueindkomst Overførsler Varer og tjenester Løbende poster Mia. kr. Mia. kr Resterende måneder År til dato Anm.: Begge figurer er sæsonkorrigerede. Faldet i løn- og formueindkomst i april skyldes, at Mærsk udbetalte ekstraordinære udbytter i forbindelse med salget af Danske Bank-aktier. Kilde: Danmark Statistik og egne beregninger. Sæsonkorrigerede tal.

7 Side 7 af 9 Fortsat højt bilkøb i maj Bilkøbet var uændret fra april til maj. Det dækker over en stigning i tilgangen til husholdningerne på pct., mens tilgangen til erhverv faldt med pct., jf. figur.7. Bilkøbet har igennem længere tid været på et højt og stigende niveau, og for årets første fem måneder er tilgangen ca. pct. højere end for samme periode sidste år. Det gælder både for tilgang i alt og til husholdningerne. Bilkøbet for den seneste -måneders periode er på det højeste niveau, der er opgjort historisk. Det høje niveau skyldes især en stigende trend i tilgangen til erhverv, mens husholdningerne har haft en nogenlunde konstant tilgang af biler siden juni sidste år. Figur.7 Antal nyregistrerede personbiler, sæsonkorrigerede. biler. biler I alt Husholdningerne Erhverv Anm.: Der er vist tilgangen af nye biler til henholdsvis erhverv og husholdninger. Kilde: Danmarks Statistik. Tilgang af biler dækker over såvel køb som leasing af biler. Tilgangen viser således, hvilken sektor der bruger bilerne, mens salg viser, hvilken sektor der køber bilerne.

8 Side 8 af 9 Lille stigning i forbrugerpriserne i maj Efter to måneder med en inflationstakt på nul steg forbrugerpriserne samlet set med beskedne, pct. på årsbasis i maj, jf. figur.8. Den lave inflation er fortsat overordnet sammensat af prisfald på varer og forholdsvis lave prisstigninger på tjenester set i historisk perspektiv, jf. figur.9. Varepriserne faldt med, pct. i maj sammenlignet med sammen måned året før. Faldende priser på ikke mindst benzin, diesel, gas og tøj bidrog hertil. Tjenestepriserne steg samtidig med,9 pct., hvilket blandt andet skal ses i lyset af højere huslejer og bankgebyrer. I løbet af det seneste halvanden års tid har der øvrigt været en vis tendens til gradvist højere tjenesteprisstigninger men fra et meget lavt niveau. Kerneinflationen (prisudviklingen ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer) er med, pct. i maj en anelse højere end de foregående to måneder, men endog meget lav i historisk perspektiv, jf. figur.8. Kerneinflationen er fortsat højere end den samlede forbrugerprisinflationen, idet olieprisudviklingen bidrager til at holde energipriserne nede. Figur.8 Forbrugerpris- og kerneinflation Figur.9 Forbruger-, vare- og tjenestepriser Pct. Pct. Pct. Pct Forbrugerpriser Kerneinflation Forbrugerpriser Varepriser Tjenestepriser Kilde: Danmarks Statistik.

9 Side 9 af 9 Fortsat flere ledige stillinger i. kvartal Der var 8.7 ledige stillinger i den private sektor i. kvartal, hvilket er. flere end i kvartalet forinden, jf. figur.. Sammenlignet med det tilsvarende kvartal sidste år, var der.7 flere ledige stillinger i. kvartal. Andelen af ledige stillinger i forhold til det samlede antal beskæftigede og ledige stillinger inden i den private sektor er også steget og udgjorde,8 pct. i. kvartal. Det er en fremgang på, pct.-point i forhold til. kvartal sidste år. Andelen af ledige stillinger er på det højeste niveau siden statistikkens start i. Fremgangen i andelen af ledige stillinger i forhold til. kvartal gjaldt alle erhverv med undtagelse af information og kommunikation, hvor andelen af ledige stillinger imidlertid er størst. De største stigninger i andelen af ledige stillinger fandt sted inden for byggeriet og erhvervsservice, jf. figur.. Også industrien har haft en væsentlig fremgang i andelen af ledige stillinger sammenlignet med et år tidligere. Stigningen i antallet af ledige stillinger bekræfter sammen med stigende beskæftigelse og generelt faldende ledighed billedet af et vedvarende opsving på arbejdsmarkedet. Figur. Ledige stillinger Figur. Andel ledige stillinger i erhverv,. kvartal. stillinger Pct., Pct. Pct.,,,,,,, Industri mv. Handel og transp. Byggeri Information Finansiering mv. Erhvervsservice Antal Andel (h. akse) Anm.: Det faktiske antal ledige stillinger fra og med tredje kvartal er ikke direkte sammenligneligt med tidligere kvartaler pga. et forbedret opregningsgrundlag. Andelen af ledige stillinger vurderes ifølge Danmarks Statistik ikke at være påvirket. Andelen af ledige stillinger opgøres som antallet af ledige stillinger i forhold til summen af ledige og besatte stillinger i erhvervet. Kilde: Danmarks Statistik.

10 Side af 9 Færre konkurser i maj, men flere tabte job Det samlede antal konkurser faldt i maj med knap 8, jf. figur.. Dette tal skal dog fortolkes med varsomhed, da en stor andel af de virksomheder, der går konkurs, er virksomheder uden ansatte eller omsætning af betydning, der tvangsopløses. Betragtes i stedet aktive virksomheder, faldt antallet af konkurser fra godt i april til knap i maj, når der tages højde for de normale sæsonudsving, jf. figur.. Faldet betyder, at antallet af konkurser er tilbage på samme niveau som i starten af. Trods nedgangen i antal af konkurser er der et lidt højere antal beskæftigede, som er blevet ramt af konkurser. Set over et tremåneders glidende gennemsnit er antallet af berørte fuldtidspersoner steget med knap 8 pct., jf. figur.. Det gennemsnitlige niveau for tabte job i de enkelte måneder af er nu højere end i og. Stigningen i tabte job i har primært fundet sted i hovedstaden. Figur. Erklærede konkurser Figur. Beskæftigelse i konkursramte virksomheder Antal Antal Antal Antal Aktive virksomheder (sæsonkorrigeret) 9 I alt (sæsonkorrigeret) Anm.: I figur. er vist et tremåneders glidende gennemsnit. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Aktive virksomheder er virksomheder, der har beskæftigelse eller en omsætning på over mio. kr.

11 Side af 9 Fald i antallet af tvangsauktioner i maj Antallet af bekendtgjorde tvangsauktioner faldt med pct. i maj, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur.. Efter at have ligget nogenlunde fladt igennem er antallet af tvangsauktioner faldet siden starten af, og niveauet er nu på det laveste niveau i otte år. Sammenlignes maj med samme måned sidste år, er antallet af tvangsauktioner næsten pct. lavere. Faldet i antallet af tvangsauktioner i maj dækker over visse regionale forskelle. Sammenlignes de seneste tre måneders gennemsnit med de foregående tre måneder, faldt antallet af tvangsauktioner i Region Hovedstaden, Region Midtjylland og Region Syddanmark, mens det omvendt steg i Region Sjælland og Region Nordjylland. Historisk set er det aktuelle antal af tvangsaktioner lavt og markant under niveauet fra starten af 99 erne, hvor det månedlige antal tvangsauktioner lå over., jf. figur.. Til sammenligning ligger det månedlige gennemsnit for indtil videre på omtrent tvangsaktioner. Det relativt beskedne niveau af tvangsauktioner skal ses i lyset af de meget lave boligrenter, som trykker boligejernes renteomkostninger ned. Figur. Bekendtgjorte tvangsauktioner Figur. Bekendtgjorte tvangsauktioner historisk Antal Antal Antal. Antal Tvangsauktioner, mdr. gl. gns. Tvangsauktioner Anm.: I figur. er antallet af tvangsauktioner er sæsonkorrigerede. I figur. er brugt et tremåneders glidende gennemsnit af det sæsonkorrigerede antal tvangsauktioner. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

12 Side af 9. Internationalt konjunkturnyt Euroområdet Euroområdets BNP-vækst blev i. kvartal opjusteret med, pct.-point til, pct., jf. figur.. Væksten i. kvartal var hovedsageligt drevet af det private forbrug og faste investeringer med bidrag på henholdsvis, og, Lølæøøø ø pct.-point. lxxxxxxx ssss Figur. BNP-vækst, Euroområdet Pct. (å/å) Pct. (k/k) Kvartalsvis BNP-vækst (h. akse) Årlig BNP-vækst Kilde: Thomson Reuters Eikon. USA Efter at have ligget på omkring pct. de seneste syv måneder faldt ledigheden til,7 pct. i maj, jf. figur.. Det skal dog ses i lyset af et fald i erhvervsfrekvensen på, pct.-point. Beskæftigelsen steg med blot 8. personer, den laveste månedlige stigning siden slutningen af, og samlet set er væksten i beskæftigelsen aftaget markant i de seneste måneder. En strejke i telesektoren var dog med til at reducere beskæftigelsen med omkring. personer i maj. Erhvervstilliden i fremstillingssektoren, målt ved PMI-indikatoren, steg med ½ indekspoint til indeks, i maj og er fortsat over det neutrale indeks, hvilket indikerer stigende aktivitet, jf. figur.. Fremgangen skyldtes især, at underindekset for produktion og nye ordrer aftog, der dog begge stadig signalerer stigende aktivitet. I serviceerhververne faldt erhvervstilliden med,8 indekspoint til indeks,9. Det skyldes især lavere indeks for produktion og nye ordrer, men begge er fortsat over.

13 Side af 9 Figur. Ledighed, USA Figur. Erhvervstillid (ISM), USA Pct. af arbejdsstyrken. personer Indeks Indeks Ændring (m/m) i beskæftigelse (h. akse) Ledighed ISM fremstilling ISM service og øvrige Kilde: Thomson Reuters Eikon. Tyskland Industriproduktionen steg med,8 pct. fra marts til april, jf. figur.. Det var især produktionen af kapitalgoder og energi der steg, mens produktionen inden for byggeriet aftog. Figur. Industriproduktion, Tyskland Indeks (7M=) Indeks (7M=) Kilde: Thomson Reuters Eikon.

14 Side af 9 Storbritannien Fra marts til april steg industriproduktionen med, pct., jf. figur.. Heraf bidrog industri og forsyning positivt, mens råstofudvinding bidrog negativt. I forhold til april er industriproduktionen steget med, pct. hovedsageligt drevet af forsyning. Figur. Industriproduktion, Storbritannien Indeks (7M=) Indeks (7M=) Kilde: Thomson Reuters Eikon. Norge I maj var inflationen, målt ved forbrugerprisindekset,, pct., jf. figur.. Den høje inflation skyldes især beklædning og fodtøj samt fritid og kultur. Inflationen i maj var den højeste siden midten af 9. Kerneinflationen, som er inflationen renset for stigninger i energi- og fødevarepriser, var, pct. Figur. Inflation, Norge Pct. (å/å) - Pct. (å/å) ForbrugerprisInflation Kerneinflation Kilde: Thomson Reuters Eikon.

15 Side af 9 Japan I Japan blev BNP-væksten opjusteret, pct.-point til, pct. i. kvartal, jf. figur.7. Det var især privat og offentligt forbrug, der bidrog til BNP-væksten. I forhold til. kvartal var BNP omtrent uændret i. kvartal. Figur.7 BNP-vækst, Japan Pct. (å/å) Pct. k/k) Kvartalvis BNP-vækst (h.akse) Årlig BNP-vækst Kilde: Thomson Reuters Eikon. Kina I maj var inflationen, pct., jf. figur.8. Fødevarepriserne steg knap pct., mens ikke-fødevarer steg omkring pct. Kinas inflation har siden midten af fluktueret omkring pct. Figur.8 Inflation, Kina Pct. (å/å) 8 - Pct. (å/å) Kilde: Thomson Reuters Eikon.

16 . Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Der har ikke været nogen rentemøder siden sidste torsdag. Alle ledende renter er fortsat uændrede. Renten på -årige statsobligationer er overordnet faldet siden sidste torsdag. Det tyder på, at den internationale nervøsitet om Brexit fortsat er stor. Det danske aktieindeks er faldet svagt siden sidste torsdag. Torsdag den 9. juni gjorde DONG-aktien entre på det danske aktiemarked. Aktien steg næsten pct. i løbet af dagen og blev handlet mere end de samlede øvrige handlede aktier på børsen. Andre selskaber med statslig ejerandel er ligeså overordnet steget siden sidste torsdag. Det amerikanske, britiske, kinesiske og japanske aktieindeks steg siden sidste torsdag, mens det europæiske faldt med, pct. Den danske krone er styrket mod den amerikanske dollar og det britiske pund, mens den er svækket mod den norske og svenske krone og den japanske yen. Dermed steg den effektive kronekurs svagt. Den danske krone er ligeså yderligere styrket over for euroen til 7,, hvilket betyder der formentlig snart kan forventes intervention på valutamarkedet for at svække kronen. Olieprisen er steget med, USD siden sidste torsdag og fortsætter dermed den stigende tendens fra de seneste måneder.

17 Side 7 af 9 Tabel. Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Torsdag Ændring ift. Torsdag 9/ sidste torsdag 9/ Ændring ift. sidste torsdag Renter, pct. p.a.: Ledende renter, pct. p.a.: -md. pengemarkedsrente -, -, pct.-point USA (federal funds rate),, pct.-point Stat. -årig, -,8 pct.-point Japan (unc. call rate) -,, pct.-point Realkreditrenter : Sverige (repo) -,, pct.-point Kort realkreditlån -,, pct.-point Euroområdet (refinansierings-renten),, pct.-point Langt realkreditlån,, pct.-point Storbritannien (repo),, pct.-point Nationalbankens satser: Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.-point USA,9 -, pct.-point Indskud på folio,, pct.-point Japan -, -, pct.-point Indskudsbeviser -,, pct.-point Tyskland, -,8 pct.-point Udlån,, pct.-point Storbritannien, -, pct.-point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser : Kort (-mdr.) -, -, pct.-point JPY/EUR,8,8 pct. Langt (-årigt):,9 -, pct.-point GBP/EUR 7,8 -, pct. Aktiekurser (kursindeks): USD/EUR 88,9 -, pct. OMXC (/7-89 = ) 99,7 -,8 pct. CNY/EUR,8 -, pct. Valutakurser : USD/CNY,9 -, pct. EUR/DKK 7, -, pct. Aktiekurser (kursindeks): USD/DKK,9 -, pct. USD, S&P.,9 pct. SEK/DKK 8,, pct. Japan, Nikkei.8, pct. NOK/DKK 8,,7 pct. Kina, Shanghai composite.97,7 pct. GBP/DKK 9, -, pct. Euroomr., Eurostoxx indeks -,9 pct. JPY/DKK,, pct. Storbritannien, FTSE.,7 pct. Effektiv kronekursindeks (98 = ),8,8 pct.-point Oliepriser: Brent (USD),8, USD Brent (DKK),7, DKK Anm.: ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx. vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). Kilde: Thomson Reuters Eikon, Bloomberg og Danmarks Nationalbank.

18 Side 8 af 9 Figur. Pengepolitiske renter Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland Pct. Pct USA Danmark¹ Euroområdet Pct. Pct.-point,,,,8,,,,,,,, -, -, -, -, -, -, -, -,8 -, -, jun okt feb jun okt feb jun -årig, rentespænd (h.a.) -mdr., rentespænd (h.a.) -årig, dansk -mdr., dansk Anm.: ) Diskontoen. Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og euro Pct.-point Pct.-point - - apr aug dec apr aug dec apr Euro Dollar jun okt feb jun okt feb jun Italien Spanien Irland Frankrig Portugal Euro Dollar (h. akse) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Figur. Udvalgte aktieindeks Figur. Udvalgte valutakurser Indeks (=) Indeks (=) jun okt feb jun okt feb jun Eurostoxx Nikkei S&P OMX C (h.a.) Shanghai composite (h.a.) EUR/USD JPY/USD,,,,98,9,,9,,9,,9,,88,8,,8,,8,,8 jun okt feb jun okt feb jun EUR/USD JPY/USD (h. akse) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg.

19 fm.dk

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. april ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT uge 36

KonjunkturNYT uge 36 KonjunkturNYT uge 36 4.-8. september 217 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge 36 217 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 1216 København

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016) KonjunkturNyt Uge 31 (1.-5. august 216) Side 2 af 13 KonjunkturNyt Uge 31, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 36 (5.-9. september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 36 (5.-9. september 2016) KonjunkturNyt Uge 3 (.-9. september 1) Side af 1 KonjunkturNyt Uge 3, 1 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 118 København

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016) KonjunkturNyt Uge 4 (3.-7. oktober 216) Side 2 af 17 KonjunkturNyt Uge 4, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende

Læs mere

KonjunkturNYT uge 32

KonjunkturNYT uge 32 KonjunkturNYT uge 7.-. august 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge.. februar 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT uge 10

KonjunkturNYT uge 10 KonjunkturNYT uge.. marts 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT uge 18

KonjunkturNYT uge 18 KonjunkturNYT uge 8.-. maj 7 Side af KonjunkturNyt Uge 8 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 4 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 2017

KonjunkturNYT uge januar 2017 KonjunkturNYT uge. 7. januar 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge 45 2. november 6. november 215 Danmark Mindre fald i industriproduktionen i september Stigende boligpriser i august Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens Flere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 45 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 45 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. november ) Side af KonjunkturNyt Uge Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. november. december Danmark Lille fald i BNP i. kvartal Fald i ledigheden i oktober Boligpriserne faldt en anelse i september Stigning i antal konkurser i november Fald i antallet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Pæn stigning i firmaernes salg i marts Stigning i dankortomsætningen i april Stærk vækst i handlen med udlandet i. kvartal Større overskud på vare- og tjenestebalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT uge 25

KonjunkturNYT uge 25 KonjunkturNYT uge 9.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT uge 33

KonjunkturNYT uge 33 KonjunkturNYT uge.-8. august 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 7. december. december Danmark Mindre fald i industriproduktionen i oktober Fald i dankortomsætningen i november efter stigning i oktober Lille stigning i bilsalget i november Vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 4. februar 8. februar 213 Danmark Kraftigt faldende industriproduktion i 4. kvartal, men lå for 212 som helhed knap 1 pct. højere end i 211 Eksporten især af tjenester faldt i 4.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed KonjunkturNYT uge. oktober.-. november 7 Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed 7.8 personer 7 8 9 7 Danmark Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 41 ( oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 41 ( oktober 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. oktober ) Side af KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. - 9. december Danmark Industriproduktionen steg i oktober Svag stigning i både importen og eksporten Pænt overskud på betalingsbalancen i oktober, men bliver lavere end Bilkøbet

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017 KonjunkturNYT uge 5. januar. februar 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 5 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 8. december 12. december 21 Danmark Firmaernes salg faldt i oktober Vareeksporten steg i oktober Omtrent uændret overskud på betalingsbalancen i oktober Lille stigning i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016) KonjunkturNyt Uge 2 (2.-2. juni 26) Side 2 af 8 KonjunkturNyt Uge 2, 26 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 28 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT uge 19

KonjunkturNYT uge 19 KonjunkturNYT uge 9 8.-. maj 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 9 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 2

KonjunkturNYT - uge 2 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i industriproduktionen i november Firmaernes salg steg lidt i november Vareeksporten er steget de første elleve måneder af Overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-1

KonjunkturNYT - uge 52-1 KonjunkturNYT - uge. december 8. januar 6 Danmark Fald i BNP i. kvartal Uændrede konjunkturbarometre i december Fortsat fald i ledigheden i november Fortsat flere lønmodtagere i oktober Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i februar Lille stigning i industriproduktion og -omsætning i februar Stigning i vareeksporten i februar Stigning i overskuddet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fald i bruttoledigheden i april Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Aftagende lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Stigning i vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere