Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet:"

Transkript

1 Love for Rørforeningen Foreningen af danske vvs-grossister Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Foreningen af Grosserere i Rør- og Sanitets-Branchen i Danmark. I 1956 blev det vedtaget at optage: Foreningen af Grossister i Centralvarmebranchen. I den foreliggende form er lovene vedtaget på generalforsamlingerne 4. og 16. november 1976 samt ændret på generalforsamlingerne 17. maj og 27. juni 1988, på generalforsamlingerne 5. maj og 16. juni 1992, på generalforsamlingerne 2. maj og 22. august 2001 og på generalforsamlingerne 1. maj og 30. august Side 1 af 6

2 1 Navn, hjemsted og værneting Foreningens navn er FORENINGEN AF DANSKE VVSGROSSISTER Foreningen virker desuden under navnene: RØRFORENINGEN VVS-KARTOTEKET DANSK VVS-INFORMATION Foreningen er en brancheforening, hvis midler hæfter for foreningens gæld. Foreningens hjemsted og værneting er København. 2 Formål Foreningen er en landsdækkende organisation; dens formål er at fremme sammenholdet mellem lagerførende vvs-grossister i Danmark og varetage branchens almene interesser. Foreningen udarbejder og administrerer Vvsnummersystemet der udgives som trykt og elektronisk katalog, ligesom foreningen er involveret i andre tiltag der effektiviserer samhandlen i branchen. Foreningen skal pleje og fremme forbindelsen med de organisationer, som omfatter leverandører, kunder, rådgivende ingeniører etc., og samarbejde med beslægtede foreninger i udlandet. 3 Medlemskab Som medlemmer kan optages grossistfirmaer, aktieselskaber, anpartsselskaber, kommanditselskaber, der har registreret hjemsted i Danmark og opfylder følgende betingelser: Sælger vvs-produkter fra lager i Danmark til branchens sædvanlige aftagerkreds såsom vvs-installatører, blikkenslagere, smede, maskinfabrikker, industrivirksomheder og offentlige værker. Ved statsautoriseret revisor dokumenterer et salg inden for 12 på hinanden følgende måneder svarende til en nettoindkøbspris af kr ,- af branchens varer i henhold til en af bestyrelsen udarbejdet liste. Dette beløb er baseret på engros-pristallet for januar 1972 og kan revideres ved udsving i pristallet. Ved statsautoriseret revisor dokumenterer et til omsætningen svarende velassorteret lager i henhold til den af bestyrelsen udarbejdede liste, som nævnt under pkt. b. Har daglig ledelse med faglig indsigt Side 2 af 6

3 Ikke driver installationsvirksomhed Filialer og udleveringslagre medregnes under hovedfirmaet og kan ikke opnå selvstændigt medlemskab men registreres i medlemsfortegnelse og ved kontingentberegning. Stk. 3. Begæring om optagelse i foreningen sker ved skriftlig ansøgning indeholdende de af foreningen krævede oplysninger, der har relation til medlemsbetingelserne samt kontingentfastsættelsen, dokumenteret ved en statsautoriseret revisor. Stk. 4. Ansøgning om optagelse behandles på det første ordinære bestyrelsesmøde efter ansøgningens modtagelse. Såfremt der ikke i bestyrelsen er flertal for optagelse, kan ansøgeren kræve spørgsmålet forelagt på den første ordinære generalforsamling, som derefter afgør spørgsmålet ved almindelig stemmeflerhed. Stk. 5. Udmeldelse af foreningen skal kun ske ved rekommanderet skrivelse med 3. måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Udtrådte medlemmer har intet krav på nogen del af foreningens formue. Stk. 6. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt dette ikke længere skønnes at opfylde betingelserne for optagelse i foreningen (jfr. stk. 1) og ikke, trods påkrav fra bestyrelsen, med 1 måneds varsel kan dokumentere at opfylde disse betingelser. Stk. 7. Bestyrelsen kan endvidere med øjeblikkelig virkning ekskludere et medlem, hvis medlemmet handler imod foreningens formål, tilsidesætter vedtægterne eller medlemsforpligtigelserne, ikke betaler kontingent m.v. 3 måneder efter forfaldstid, ikke meddeler oplysninger, begæret af foreningen, eller i øvrigt må antages ved optræden på usolidarisk måde at være uegnet til medlemskab. Foranlediger bestyrelsen eksklusion af et medlem, er vedkommende berettiget til skriftligt at kræve bestyrelsens afgørelse godkendt på den følgende ordinære generalforsamling. Stk. 8. Ved udmeldelse eller eksklusion kan bestyrelsen forlange kontingent m.v. betalt indtil det tidspunkt, hvortil udmeldelse efter stk. 5. kunne være sket. Stk. 9. Medlemsrettighederne ophører automatisk ved et medlems konkurs, likvidation eller inhabilitet, ligesom medlemsrettighederne suspenderes ved betalingsstandsning eller åbning af akkord. Side 3 af 6

4 4 Medlemmernes rettigheder og pligter Medlemmerne er berettigede til at søge råd hos foreningen inden for foreningens formål; det er ikke foreningens opgave at varetage det enkelte medlems forretningsmæssige interesser. Medlemmerne forpligtiger sig til at yde foreningen enhver hjælp til opnåelse af dens formål. Medlemmerne er også pligtige til at følge foreningens beslutninger samt de forhandlingsresultater, som opnås. Medlemmerne skal på anfordring meddele foreningen de oplysninger, som bestyrelsen skønner nødvendige til varetagelse at medlemmernes generelle interesser inden for foreningens formål. Foreningens medarbejdere har tavshedspligt over for bestyrelsen såvel som over for andre medlemsvirksomheder. 5 Indskud, kontingent og stemmeret Nye medlemmer betaler ved optagelsen et indskud på kr ,-, som ubeskåret tilføres foreningens kapital. Dette beløb reguleres som anført under 3, stk. 1, pkt. b. Ved optagelsen betaler nye medlemmer endvidere et af bestyrelsen fastsat beløb som andel i de af foreningen afholdte omkostninger til Vvsnummersystemet. Det årlige medlemskontingent fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling på grundlag af et af foreningens direktør udarbejdet og af bestyrelsen godkendt budget over foreningens driftsudgifter for det pågældende år. Da en betydende del af foreningens aktiviteter omfatter udsendelse af vvs-kataloger, beregnes medlemskontingentet dels som et grundkontingent for hver enkelt virksomhed, dels som et filialkontingent af hver enkelt virksomheds filialer, og dels som en betaling for ajourføring af hvert katalogsæt, der anvendes i virksomheden. Grundkontingentet er for 1992 kr ,- pr. virksomhed, filialkontingentet kr. 200,- pr. filial og betaling for ajourføring af kataloger kr. 580,- pr. katalogsæt. Disse satser kan reguleres efter bestyrelsens beslutning og den ordinære generalforsamlings godkendelse. Ændringer i den enkelte medlemsvirksomheds katalogantal skal meddeles foreningen med tre måneders varsel inden et årsskifte for at få gyldighed for det følgende år. De enkelte medlemsvirksomheders stemmeandele fastsættes efter virksomhedens kontingentandel (beregnet efter grundkontingent, filialkontingent og katalogbetaling) i det forudgående kalenderår. Ved årets begyndelse opkræves et á conto medlemskontingent, der svarer til halvdelen af forrige års samlede kontingent. Pr. 1. juli opkræves den resterende del af medlemskontingentet i henhold til generalforsamlingens beslutning. Side 4 af 6

5 Firmaer, der indtræder i foreningen i årets løb, skal betale medlemskontingent fra begyndelsen af det kvartal, i hvilket de indtræder. 6 Generalforsamlingen Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Foreningen afholder ordinær generalforsamling inden udgangen af maj måned. Til deltagelse i generalforsamlingen kan firmaet anmelde medlemmer af ledelsen, der alle er mødeberettigede, men kun én af disse er stemmeberettiget. Hvor intet andet er bestemt i lovene, afgøres enhver beslutning ved simpel stemmeflerhed af de mødende. Et stemmeberettiget medlem kan lade sig repræsentere ved et andet stemmeberettiget medlem ved skriftlig fuldmagt. Samtlige valg og afstemninger foregår skriftligt, såfremt der stilles forslag herom. Ved den ordinære generalforsamling behandles: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens årsberetning 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport og budget 4. Fastsættelse af kontingent for indeværende regnskabsår 5. Valg af bestyrelse 6. Valg af statsautoriseret revisor 7. Forslag fra bestyrelsen 8. Forslag fra medlemmerne 9. Eventuelt Ordinær generalforsamling indkaldes ved brev med 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet under pkt. 8 samt forslag til nye kandidater til bestyrelsen, skal være indsendt til foreningens kontor senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forhandlingerne føres til protokols og underskrives af dirigenten, hvorefter den har fuld beviskraft. 7 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelse eller revision finder dette hensigtsmæssigt. Ekstraordinære generalforsamlinger skal endvidere indkaldes, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af medlemmer, der repræsenterer en femtedel af det samlede stemmetal i foreningen. Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes med 8 dages varsel ved brev og afholdes i København og skal indkaldes med nævnte varsel inden 8 dage efter, at anmodning herom skriftligt er fremkommet. Side 5 af 6

6 8 Medlemsmøder Bestyrelsen kan indkalde til medlemsmøder, når dette skønnes nødvendigt, og den fastsætter reglerne for, hvem der ud over ledelsen er mødeberettigede ved disse møder. 9 Bestyrelse Foreningen ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5-7 medlemmer fra den øverste ledelse i medlemmernes virksomheder. Bestyrelsens medlemmer vælges for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen, som har sit sæde i København, møder efter indbydelse fra formanden, så ofte det kræves. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Til beslutning kræves kun simpelt stemmeflertal; ved lige stemmetal gør formandens stemme udslaget. Der føres protokol over forhandlingerne. Stk. 3. Bestyrelsen varetager alle foreningens anliggender, som ikke i henhold til disse love henhører under generalforsamlingens afgørelse. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand og fordeler i øvrigt arbejdet imellem sig. Bestyrelsen kan ansætte en direktør til ledelse af foreningens drift og bemyndige ham til at antage den nødvendige lønnede medhjælp. 10 Opløsning Opløsning af foreningen kan kun ske, når den vedtages på 2 på hinanden følgende lovligt indvarslede generalforsamlinger med 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer. Vedtages opløsning, skal foreningens formue, efter fradrag af, hvad der medgår til administration, henstå i 12 måneder, hvorefter samtlige medlemmer ved simpel majoritet bestemmer, hvorledes formuen skal anvendes. 11 Ændring Ændring af disse love kan kun ske efter beslutning ved 2 på hinanden følgende lovligt indvarslede generalforsamlinger, og såfremt mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer beslutter sådant. Side 6 af 6

St. Kongensgade 81B DK-1264 København K +45 33 13 44 44 info@kreakom.dk kreativitetogkommunikation.dk

St. Kongensgade 81B DK-1264 København K +45 33 13 44 44 info@kreakom.dk kreativitetogkommunikation.dk VEDTÆGTER FOR KREATIVITET & KOMMUNIKATION 1. NAVN & HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er Kreativitet & Kommunikation. Brancheforeningen for rådgivende kreative erhverv. 1.2 Foreningens hjemsted er København

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er: "Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark (BFIH). 1.2 Foreningens binavn

Læs mere