Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015"

Transkript

1 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning og drift af solcelleanlæg. Det er således forventningen, at hæftet giver solcelleejeren og installatører m.fl. mulighed for i denne publikation at finde viden om, hvordan man tilmelder solcelleanlæg til elnettet samt vise, hvilke afregnings og tilskuds regler der gælder og hvordan installatør og solcelleejere skal forholde sig i forbindelse med kontakt til elselskaber og myndigheder. Hæftet giver ikke nogen information om rent bygningsmæssige, elsikkerhedstekniske eller økonomiske forhold for solcelleanlæg, disse informationer skal skaffes på anden måde. Anlægsejer Med anskaffelsen af et solcelleanlæg, bliver ejeren producent af energi til elnettet. Som elproducent skifter ens elinstallation, helt karakter set fra elnettets synspunkt. Det er solcelleejerens overordnede ansvar, at solcelleanlægget er korrekt installeret, at de tekniske forskrifter bliver overholdt og at anmode om pristillæg og nettoafregning. Installatør Installatøren arbejder på vegne af anlægsejeren, og er ansvarlig for at netselskabernes forretningsgange overholdes ved tilslutning og tilmelding af solcelleanlæg samt indberetning af stamdata. Energinet.dk Ansvaret for det danske elnet er fordelt på en række selskaber, hvor det statsejede selskab Energinet.dk har det overordnede ansvar for, at elnettet altid kan levere den mængde energi og den spændingskvalitet som markedet efterspørger. Det sikrer Energinet.dk dels ved at indgå aftaler med en række energiproducerende enheder om leverancer af el og parallelt hermed udgive en række Tekniske Forskrifter som fastlægger krav for tilslutning og forsyningsforhold for elproducerende og elforbrugende installationer. Som solcelleejer er det også hos Energinet.dk man f.eks. skal ansøge om nettoafregning, pristillæg etc. Netselskab Ansvaret for, at det lokale elnet fungerer tilfredsstillende og at elforbrug og produktion måles korrekt ligger hos det lokale netselskab. Derfor vil det også være dit netselskab der vil sagsbehandle nettilslutningen af solcelleanlægget, herunder sags- og etableringstidspunkt og pris for nettilslutningen. Netselskabet har ligeledes ansvaret for at indsamle og godkende, evt. sammen med Energinet.dk, nødvendig dokumentation i forhold til de tekniske forskrifter. Du kan se, hvem dit lokale netselskab er på din elregning. Du skal tilmelde dit solcelleanlæg til dit lokale netselskab, for at sikre, at du benytter den rigtige elmåler og, at den bliver læst og afregnet korrekt.

2 Proces for tilslutning af solcelleanlæg I skemaet herunder er vist de vigtigste punkter i forbindelse med anmeldelse og tilslutning af et typisk solcelleanlæg. De efterfølgende afsnit beskriver de enkelte processer lidt mere i detaljer og fremhæver ting der kræver særlig opmærksomhed for at opnå en succesfuld nettilslutning. Nummereringen i diagrammet refererer til de efterfølgende afsnitsnumre.

3 Anlægsejer/(installatør) Lokalt netselskab Energinet.dk Kunde indgår aftale med el-installatør, 1 2 Evt. ansøgning om andel i pulje Giver tilsagn om pulje med forhøjet pristillæg inkl ID for tilsagnet 3 4 Afklaring af omkostninger for nettilslutning og måling Oplyser priser på nettilslutning og måling 5 Elinstallatøren foretager tilmelding med stamdatabilag inkl. ID for tilsagn Leverer nødvendig teknisk dokumentation Opretter anlæg i Stamdataregister og Datahub inkl ID for tilsagn Sender brev med information om, at der skal anmodes om nettoafregning Etablerer evt. måling Metode afhænger af netselskab Anviser tilslutning, etablerer måling og giver anlægsejer (midlertidig*) driftstilladelse 6 Igangsætter anlæg Udføre evt. afprøvninger jf. teknisk forskrift* Indsamler dokumentation jf. teknisk forskrift Giver endelig driftstilladelse* Godkender evt. dokumentation* Færdigmelder anlæg til puljeordning og søger om nettoafregning Evt. tilpasning af måling til godkendt nettoafregningsgruppe Giver endeligt tilsagn om forhøjet pristillæg og nettoafregningsgruppe Indsender måledata Afregner for leveret energi * Gælder for solcelleanlæg > 1,5 MW

4 Forklaringer 1. Nettoafregning Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje Nettoafregning og valg af nettoafregningsgruppe har indflydelse på solcelleanlæggets økonomi. Derfor er det vigtigt at gøre sig klart, hvordan solcelleanlægget skal afregnes inden anlægget sælges, således at kunden ikke stilles en økonomi i udsigt der ikke er i overensstemmelse med virkeligheden. Vær også opmærksom på at nettoafregning, nettoafregningsgruppe hos nogle netselskaber skal være valgt og godkendt, inden netselskabet kan håndtere afregningsmålingen. Følgende nettoafregningsgrupper er aktuelle for solcelleanlæg Timebaseret nettoafregning - gruppe 2,4 og 5 Har du købt solcelleanlæg efter den 19. november 2012, eller har du opsat solceller på en erhvervsbygning, kan du vælge mellem afregningsgruppe 2,4 og 5, som alle er timebaseret nettoafregning. Du skal være opmærksom på, at for alle nettoafregningsgrupperne opkræver dit lokale netselskab et abonnement for leje af elmåler og administration. For nærmere rådgivning omkring valg af nettoafregningsgruppe, skal du kontakte din leverandør eller elinstallatør. Gruppe 2 Gruppe 2 er en timeafregning, som kendetegnes ved at eventuel overskudsproduktion kan lagres i op til en klokketime. Inden for den klokketime kan du forbruge strømmen. Er overskudsproduktionen ikke brugt i den indeværende time, sælges den til elnettet. Dette gør at samtidigheden mellem produktion og forbrug kan være højere end ved gruppe 4. Nogle netselskaber kræver et væsentlig højere abonnement for solcelleanlæg i gruppe 2. Vi anbefaler, at du på forhånd kontakter netselskabet for at høre nærmere om abonnementet. I gruppe 2 bliver eventuel overskudsproduktion udbetalt pr. måned på din NemKonto, medmindre andet er angivet ved tilmelding. På Energinet.dk s selvbetjeningsportal kan du se afregningsbilaget pr. måned. Find her blanket for at få adgang til Energinet.dk s selvbetjeningsportal. Gruppe 4 Gruppe 4 er en øjebliksafregning. Det betyder, at strømmen skal forbruges i samme øjeblik, som det produceres. Eventuel overskudsproduktion bliver solgt til elnettet med det samme. Dette gør at samtidigheden mellem produktion og forbrug kan være lavere end ved gruppe 2. I gruppe 4 bliver eventuel overskudsproduktion udbetalt pr. måned på din NemKonto, medmindre andet er angivet ved tilmelding. På Energinet.dk s selvbetjeningsportal kan du se afregningsbilaget pr. måned. Find her blanket for at få adgang til Energinet.dk s selvbetjeningsportal. For langt de fleste solcelleanlæg til privatboliger er det gruppe 4 der bedst kan betale sig at anvende.

5 Gruppe 5 Gruppe 5 er som gruppe 4 en øjebliksafregning. Det betyder, at strømmen skal forbruges i samme øjeblik, som det produceres. Forskellen på de to grupper er, at du i gruppe 5 ingen afregning får for eventuel overskudsproduktion. Overskudsproduktion leveres gratis til elnettet. Gruppen vælges typisk af dem, der har et solcelleanlæg, der ikke kan dække installationens grundlast. Der vil derfor sjældent være overskudsproduktion. Nogle netselskaber kræver et lavere abonnement for solcelleanlæg i gruppe 5 end for de øvrige grupper. Vi anbefaler, at du på forhånd kontakter netselskabet for at høre nærmere om abonnementet. 2. Afregning af solcellestrøm leveret til det kollektive el net Hvilket pristillæg er anlægget godkendt til? Al produktion af strøm fra solceller, som leveres til det kollektive elnet, afregnes med 60 øre/kwh i de første 10 år efter nettilslutningen og 40 øre/kwh i de efterfølgende 10 år. Det gælder både overskudsproduktion fra solceller, der er tilsluttet eget forbrug (nettoafregningsgruppe 2, 4 og 6) og for fritstående solcelleanlæg (ren produktion), der alene er etableret med henblik på produktion til elnettet.

6 20 MW pulje til private husstande med forhøjede afregningssatser For at understøtte, at private husholdninger fortsat investerer i solceller, har Folketinget med lov nr. 900 af 4. juli 2013 vedtaget midlertidigt forhøjede satser for nye solcelleanlæg på op til 6 kw pr. husstand inden for en pulje på 20 MW i årene Fælles anlæg vil også kunne komme i betragtning til puljen, når den udmøntes. De forhøjede satser, der indgår i puljen, følger en degressiv skala, der gives i ti år fra nettilslutningstidspunktet. Satsen afhænger af anlægstype, og hvilket år man opnår tilsagn fra puljen. Pulje på 20 MW Øre/kWh P1. Solcelleanlæg tilsluttet i egen forbrugsinstallation med effekt 6 kw pr. husstand P2. Fælles solcelleanlæg på bygningstage eller integreret i en bygning P3. Øvrige fælles solcelleanlæg (jordbaserede) Puljeordningen til private husstande forventes at blive udmøntet i Kapaciteten på 20 MW for henholdsvis og 2014-puljerne vil blive overført til 2015, således at der i 2015 kan udbydes i alt 60 MW, som vil kunne opnå det for 2015 gældende pristillæg i 10 år fra nettilslutningstidspunktet. Den forhøjede afregning inden for puljerne vil kun kunne opnås til nye anlæg. Energinet.dk vil ikke kunne yde tilsagn om støtte til anlæg, som er etableret forud for tilsagn om støtte.

7 3. Nettilslutning af solcelleanlæg. Vilkårene ved nettilslutning af et solcelleanlæg afhænger af lokale forhold i og omkring elnettet, som kan påvirke den tid det vil tage at tilslutte solcelleanlægget og omkostningerne til selve nettilslutningen. Derfor anbefales det at tage kontakt til det konkrete netselskab. Nettilslutningstidspunktet: Dette vil kunne variere meget afhængig af hvordan og hvor meget elforsyningsnettet skal udbygges, de faktiske forhold for elforsyningsnettet er meget forskellige. Typisk sags- og etableringstid for en nettilslutning vil være på 3 14 mdr. afhængig af de faktiske forhold. Pris for nettilslutningen: Dette kan variere meget på grund af de faktiske forhold for elforsyningsnettet. Prisen beregnes ud fra Elforsyningsloven og de faktiske forhold og skal afholdes af anlægsejeren. Dette vil kræve en vis sagsbehandling af netselskabet, så man skal ikke forvente en pris ved den første henvendelse. Hvis man ikke kan vente på en pris, kan man spørge til en pris bygget på en worst case betragtning i forhold til anlæggets effektmæssige størrelse. For større anlæg vil netselskabet som regel opkræve en form for sikkerhedsstillelse. 4. Afregningsmåling Omkostninger til måling varierer fra netselskab til netselskab, og afhænger af hvad der skal måles, hvilke krav der stilles til målingen, systemer mm. Derfor anbefales det at tage kontakt til det konkrete netselskab. Afregningsmåler, hvor mange afregningsmålere, der skal anvendes, og hvordan måleprincippet skal være afklares af netselskabet. Nogle netselskaber vil først bestemme måleprincip, når netselskabet kan se den godkendte afregningsgruppe ved Energinet.dk andre netselskaber bestemmer måleprincip på baggrund af kundens ønsker. Abonnement, prisen for afregningsmålingen kan variere noget i forhold til hvilken målekoncept og afregningssystem de enkelte netselskaber anvender. Abonnement skal afspejle de faktiske omkostninger netselskabet har. Model for beregning af abonnement er anmeldt og godkendt af Energitilsynet. Abonnementer kan også typisk findes på netselskabets hjemmeside.

8 5. Teknisk forskrift Alle produktionsanlæg der tilsluttes elforsyningsnettet skal overholde de tekniske forskrifter. Det er vigtig at afklare hvem det skal håndtere dokumentationen iht. de tekniske forskrifter inden anlægget ordres. I forhold til de tekniske forskrifter er det anlægsejeren der har ansvaret for at anlægget overholder dem, men da anlægsejeren typisk ikke har den fornødne tekniske baggrund for dette, er det derfor vigtigt for processen at det afklares, hvem der skal have dette ansvar på vegne af anlægsejeren, vil typisk være leverandører og/eller installatører. Afhængig af anlæggets størrelse kan dokumentationen være rimelig omfattende og det bør derfor overvejes om der skal tages højde for denne omkostning i det samlede tilbud. Gældende forskrifter for solcelleanlæg er. Teknisk forskrift TF for elproducerende anlæg mindre end 11 kw Teknisk forskrift TF for solcelleanlæg større end 11 kw De tekniske forskrifter varetages af energinet.dk og kan findes på Energinet.dks hjemmeside, se link. 6. Dokumentation iht. TF. For at solcelleanlægget kan få den permanente driftstilladelse af netvirksomheden, skal alt dokumentation for solcelleanlægget være indsamlet og godkendt. For solcelleanlæg over 1,5 MW skal der desuden laves en række afprøvninger af anlægget. Solcelleejeren vil typisk have 3 måneder, fra første gang solcelleanlægget kobles til elnettet, til at indsamle den nødvendige dokumentation. Netvirksomheden vil typisk indenfor 3 måneder have udarbejdet en nettilslutningsaftale for solcelleanlægget. Denne aftale vil også være den permanente driftstilladelse. Hvis der er stillet sikkerhed for nettilslutning overfor netvirksomheden kan denne frigives, når den nødvendige dokumentation er indsamlet og den angivne effekt for solcelleanlægget er etableret.

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning DS-hæfte 39:2013 Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg

Læs mere

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD December 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD November 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION Få svar på dine spørgsmål Side 4-5 Gode spareråd I denne folder kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, vores kunder oftest stiller os.

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

KORRUPTION - TEST DIG SELV - CASE 1

KORRUPTION - TEST DIG SELV - CASE 1 CASE 1 KAMPAGNEBIDRAGET En større virksomhed bliver kontaktet af kampagnelederen for den siddende regering i et mindre land med det ultimatum, at hvis ikke virksomheden bidrager med et klækkeligt frivilligt

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere