Stort fald i nye uddannelsesaftaler på engrosområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stort fald i nye uddannelsesaftaler på engrosområdet"

Transkript

1 Nyhedsbrev for industriens underleverandører 1. årgang 4. nummer december 09 Stort fald i nye uddannelsesaftaler på engrosområdet Af Gorm Johansen, Chefkonsulent, Dansk Erhverv Finanskrisen har sat sit tydelige spor i virksomhedernes ansættelse af elever. en række virksomheder og Mommark Handelskostskole har udviklet på værktøjsområdet kan skabe en fornyet positiv opmærksomhed om handelsuddannelsen. Handelsuddannelsen er netop kendetegnet ved at kombinere salgsmæssige kompetencer og opgaver inden for administration, logistik og indkøb og er dermed en af de mest alsidige erhvervsuddannelser på det merkantile område. Ny praktikpladspræmie på op til kr. pr. elev Handelsuddannelsen, som dækker engrosbranchen bredt, toppede i 2007 med ansættelse af 1029 nye elever. I 2008 skete der et fald til 819 elever, og i 2009 er krisens betydning på ansættelse af elever slået fuldt igennem. Ansættelse af nye handelselever er således frem til 31. september 2009 dykket med over 40% i år, sammenlignet med samme periode i Det er inden for alle fire specialer på handelsuddannelsen, som der kan konstateres betydelige fald. Med andre ord står vi i en alvorlig situation. For at understøtte en øget ansættelse af elever er der indført en ny praktikpladspræmie. Virksomheder kan således få op til kr. i tilskud ved ansættelse af nye erhvervsuddannelseselever og hermed også handelselever. Ordningen gælder fra 5. november 2009 til 31/ Hjælp at hente Ønskes der mere information om handelsuddannelsen m.m. kan henvendelse ske til chefkonsulent Gorm Johansen på tlf.: og mail: Dansk Erhverv har forståelse for virksomhedernes situation, og at rationalisering af personaleressourcer sker bredt, og at elevrekruttering også indgår i vurderingen. Men ved at uddanne og rekruttere unge elever i dag er virksomhederne bedre forberedt på afsættet efter krisen. Man har skabt sig et forspring men også muligheden for at kunne vælge mellem et meget kvalificeret ansøgerfelt. En stærk uddannelse for branchen Dansk Erhverv håber tillige, at udvikling af nye brancherettede specialer, som det VELTEK, i dialog med

2 Nu mangler vi bare de konkrete resultater Klimaforandringer, global opvarmning, COP15, klimatopmøde. Det er nogle af de mest gentagne ord og begreber i det seneste års tid. Aviser og medier har været fyldt til bristepunktet med alskens synspunkter, debatter, kronikker osv. Nu står klimatopmødet - forløsningen på alle disse måneders indledende øvelser - lige for døren. Forventningerne til de politiske resultater af topmødet er store. Alle - i hvert fald i Danmark - håber, at COP15 bliver grundstenen for en fælles global klimaindsats, og at København indskriver sig i historien som det sted, de grundliggende aftaler for fremtidens klimaindsats blev aftalt og underskrevet. Men når nu røgen efter alle de mange overordnede politiske slagsmål, debatter og aftaler har lagt sig, så sidder erhvervslivet tilbage og vil gerne i gang med at løse de helt praktiske og jordnære udfordringer, som forhåbentlig følger i kølvandet på COP15. Udgives af Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon Fax Redaktion Steen Rytlig (ansvarshavende redaktør) Michael Ostenfeld, Torben Edi Hoffmann Rosenstock Design og tryk: Michael Stilborg, Dansk Erhverv Udgives 4 gange årligt Oplag: 750 Desværre er finanskrisen i virkeligheden nok på mange måder mere nærværende for de fleste end den luftige og ukonkrete klimaproblematik, for finanskrisen betyder hver dag indskrænkninger, virksomhedslukninger og tab af arbejspladser. Derfor er det branchernes og virksomhedernes håb og ønske, at vi med udgangspunkt i resultaterne fra COP15 meget hurtigt bevæger os fra det politiske debat- og diskussionsniveau til en udmøntning af resultaterne fra topmødet i helt konkrete tiltag, som både kan bringe såvel det danske som det internationale erhvervsliv ud af finanskrisens skygge og bidrage til at imødegå de store klimaforandringer, vi står over for. Med venlig hilsen Steen O. Rytlig Branchedirektør

3 Snart falder hammeren i udbudssager Af Sven Petersen, Dansk Erhverv, erhvervsjuridisk fagchef, advokat, LL.M Danske virksomheder, der sælger til det offentlige, kender problematikken: Via ens netværk får man at vide, at ens konkurrent har fået tildelt en kontrakt, og man sidder undrende tilbage og tænker: Hvordan kunne det nu gå til? Enten fordi kontrakten aldrig nogensinde er blevet sendt i udbud, eller fordi udbudsprocessen var behæftet med alvorlige mangler, og tildeling af kontrakten derfor hviler på et tvivlsomt grundlag. Klagenævnet mangler power I disse situationer har den forsmåede virksomhed mulighed for at klage over situationen ved Klagenævnet for Udbud. Vinder man sagen, fører klagen dog sjældent til andet end en Se, hvad sagde jeg? oplevelse hos klageren. Klagenævnets muligheder for at gribe effektivt ind over for den offentlige ordregiver er indtil videre ret begrænsede, når der i strid med reglerne er sat blæk på papiret. Selvom Klagenævnet har en annullationsbeføjelse er det de facto ikke muligt at omstøde en allerede underskrevet aftale mellem den offentlige ordregiver og den private leverandør, uanset om kontrakten hviler på et ulovligt grundlag. De rent danske udbud er ikke omfattet af EU s nye regler Da EU s kontroldirektiv kun omfatter de offentlige indkøb, der ligger over EU s tærskelværdier, melderspørgsmålet sig: Hvad så med de indkøb, der beløbsmæssigt ligger mellem EU s tærskelværdier og kr. og som efter rent danske regler skal annonceres? Her er vores holdning den, at disse indkøb ligeledes bør være omfattet af de nye skrappe sanktionsregler. Alt andet ville virke ulogisk og skabe en uforståelig ubalance. Har man sagt ja til udbud, må man også sige ja til effektive sanktioner. Sen dansk implementering af EU s nye sanktionsregler Situationen er ikke meget anderledes i de andre EUlande, og EU-Kommissionen har derfor sat fokus på problemet ved at vedtage et nyt kontroldirektiv allerede i december Det er dette direktiv, der nu skal implementeres i Danmark inden den 20. december Dette nås ikke. Efter princippet bedre sent end aldrig er der kommet et lovforslag i november. Lovforslaget giver Klagenævnet langt tungere beføjelser, idet nævnet i visse situationer vil kunne hæve en ulovlig indgået kontrakt samt idømme bøder. Meld en miljøregel Miljøministeriet har startet en kampagne for regelforenkling på miljøområdet. På Miljøministeriets hjemmeside kan man anmelde uhensigtsmæssige miljøregler. Miljøministeren skri ver selv: Der er mange gode grunde til, at vi har love og regler på miljøområdet, for det er i alles interesse at beskytte miljøet. Men reglerne skal være så enkle som muligt. Ellers opleves det nemt som unødigt bureaukrati - og ikke som miljøbeskyttelse. Vi vil gerne gøre det så let som muligt for virksomhederne at overholde reglerne, og vi har hele tiden fokus på at forenkle dem. Men vi kan blive bedre, hvis virksomhederne hjælper os. Har du et godt råd? Brug skemaet her på siden, hvis du i dit arbejde er stødt på miljøregler, som virker uhensigtsmæssige, overflødige eller forældede. Fortæl om reglen, og hvorfor den ikke fungerer. Vi lover til gengæld at se på, om vi kan forenkle den, så din hverdag bliver lidt nemmere. Anmeld en miljøregel på:

4 Vugge til Vugge - et nyt begreb! Af Josefine Thrane Sletten, juridisk konsulent, Dansk Erhverv Der tales rigtig meget om et helt nyt begreb - vugge til vugge. Og hvad er det så? Slår man op på den danske hjemmeside kan man læse følgende: Den næste industrielle revolution. For at vugge til vugge -begrebet skal vinde indpas i vores kultur, kræver det en holdningsændring. I stedet for at se på noget som værende affald, skal der ses på det som materialer til nye produkter, og de produkter, der produceres, skal produceres ud fra det hensyn, at produkterne kan skilles ad efter brug og indgå i ny produktion. Ønsker du yderligere information, så besøg den danske hjemmeside hvor det er muligt at få mere viden, inspiration og oplysninger om arrangementer osv. Cradle to Cradle, som vi har oversat til Vugge til Vugge, går i korte træk ud på at designe vores levevis og moderne forbrugsgoder på en sådan måde, at vores affald bliver næringsstoffer for fremtidige generationer af produkter, råmaterialer og sunde levende organismer. I stedet for at fremstille produkter, der ved slutningen af sin brugsperiode bliver til affald, der forurener og fylder på vores lossepladser, fokuserer vi på at designe med hele livscyklussen for øje. Cradle to Cradle handler ikke om at lave ting, der gør mindre skade, eller gå tilbage til en livsstil, hvor vi forbruger mindre, men om at skabe produkter, huse, ja hele byer, som aktivt bidrager til livscyklussen samt forsyner fremtidige generationer med et produktionsgrundlag og sunde levende systemer. I Cradle to Cradle-principperne ligger fundamentet for den næste industrielle revolution, hvor både økonomien, miljøet og de kulturelle forskelligheder kan blomstre. Ophavsmændene til Cradle to Cradle-konceptet, Dr. Michael Braungart og arkitekten William McDonough arbejder sammen med store multinationale selskaber som Steelcase, Phillips, Ford, Nike, Unilever, Herman Miller og PepsiCola m.fl. om at fremstille alt fra sko, tøj og møbler til elektronik, biler og bygninger efter disse principper. Og sammen med den kinesiske, taiwanske og hollandske regering er de i stor stil begyndt at implementere Cradle to Cradle-principperne i udviklingen af fremtidens byer. Den 8. oktober i år sendte Miljøstyrelsen 2. delstrategi af regeringens Affaldsstrategi i høring, og også her kan man læse om vugge til vugge som et begreb, der sigter mod at optimere kvalitet og miljøegenskaber af fremtidens produkter, bygninger og byer. Det er et vigtigt redskab for produktdesignere og arkitekter og et inspirerende grundlag for produktpolitik, indkøbspolitik og renere teknologi. Vugge til vugge har bl.a. som mål at sikre, at fremtidens affald er 100 procent genanvendeligt - enten i de biologiske kredsløb eller i det tekniske kredsløb. Miljøstyrelsen udtaler, at hvis vugge til vugge - princippet vinder indpas i produktudviklingen, vil fremtidens affaldsbehandling blive meget nemmere. Produkterne ville kunne skilles ad i rene materialer, som kan leveres tilbage til markedet for materialer til ny produktion.

5 Regler om sikkerheds- og sundhedsarbejde reformeres sikkerhedsorganisationen bliver til arbejdsmiljøorganisation Virksomhederne får i højere grad lov til at bestemme, hvordan de vil organisere deres arbejdsmiljøarbejde, så det passer ind i virksomhedens struktur og beslutningsmønstre. Det er et af resultaterne af de trepartsdrøftelser omkring den fremtidige organisering af arbejdsmiljøindsatsen på virksomhederne, som beskæftigelsesministeren har tilsluttet sig. De nye regler forventes at træde i kraft 1. juli Målet har været at gøre arbejdsmiljøarbejdet på virksomhederne tidssvarende, enklere, mere effektivt og mindre tidskrævende. Hvor der tidligere blev talt om sikkerhed, handler det nu om arbejdsmiljø i et bredere perspektiv, og det kommer også til at afspejle sig i den anvendte terminologi. Et velfungerende samarbejde mellem arbejdsgivere, ledere og ansatte er fortsat et centralt omdrejningspunkt i det nye koncept. De foreslåede ændringer sigter især på: At gøre det muligt for virksomhederne at organisere deres interne samarbejde, så det passer til ledelsesstrukturer og en række andre af virksomhedens behov. Det overordnede formål er, at arbejdsmiljøarbejdet bliver en mere integreret del af den daglige drift. At give en ny, kortere grundlæggende arbejdsmiljøuddannelse, som kombineres med en løbende supplerende efteruddannelse, sådan at arbejdsmiljørepræsentanter og ledere udvikler relevante arbejdsmiljøkompetencer i hele deres funktionsperiode. At skabe et godt grundlag for at styrke samarbejdet om arbejdsmiljø på små virksomheder med under 10 ansatte. Antal ansatte på virksomheden Under 10 Organisering af arbejdsmiljøarbejdet efter nye regler En gang om året skal arbejdsgivere drøfte med de ansatte, hvordan arbejdsmiljøsamarbejdet konkret skal foregå det kommende år og vurdere det tidligere års resultater. Resultatet af drøftelsen nedfældes til støtte for det daglige samarbejde om arbejdsmiljø. Formen er op til den enkelte virksomhed, men det skal kunne sandsynliggøres over for Arbejdstilsynet, at drøftelsen har fundet sted Arbejdsmiljøsamarbejdet organiseres i ét formelt organ med minimum én arbejdsmiljørepræsentant og en udpeget leder. Både det strategiske og det operationelle arbejdsmiljøsamarbejde varetages i dette formelle organ - arbejdsmiljøgruppen. Formandskabet for det formelle organ skal varetages af arbejdsgiveren eller en af denne udpeget ansvarlig repræsentant, der kan handle på arbejdsgiverens vegne, som det i dag er kendt fra reglerne om sikkerhedsudvalget Der etableres én eller flere arbejdsmiljøgrupper til at varetage det operationelle arbejdsmiljøarbejde og et eller flere arbejdsmiljøudvalg til varetagelse af det strategiske arbejdsmiljøarbejde. Det endelige antal af arbejdsmiljørepræsentanter og ledere afhænger af virksomhedens struktur, nærhed, behov mv. Arbejdsmiljøuddannelsen ændres Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for ledere arbejdsgiveren er fortsat undtaget - og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøorganisationen bliver på tre dage mod nu fem. Der skal herudover tilbydes supplerende uddannelse til deltagerne i arbejdsmiljøorganisationen. Det første år efter nyvalg skal den supplerende uddannelse svare til to dage - de efterfølgende år til 1½ dag pr. år. De supplerende uddannelser kan vælges frit efter behov. De 1 ½ dags uddannelse pr. år efter nyvalg gælder også for alle dem, der allerede har en arbejdsmiljøuddannelse efter det nuværende system. Vidste du at... ansættelsesretlig rådgivning er en telefonopringning væk?... Dansk Erhvervs Hotline kan træffes alle hverdage kl på tlf

6 Er bunden af den økonomiske krise nået? Af Mira Lie Nielsen, chefkonsulent, Dansk Erhverv Forventninger til Dansk Økonomi Dansk økonomi har været igennem en dybere økonomisk krise, end de fleste havde forventet. Forværringen af den økonomiske situation har fået Dansk Erhverv til at nedjustere forventningerne til BNP væksten i 2009 fra -3,2 procent i august 2009 til -4,8 procent i november Den lave økonomiske aktivitet har sat en stopper for væksten i privatforbrug, investeringer, samt eksport og import. Baggrunden for krisen er åbenbar: Ledigheden forventes at runde ved udgangen af 2009, efterspørgslen er bremset op og bevæger sig fortsat i den for-kerte retning, mens investeringerne er markant nedjusterede fra -2,4 i august 2009 til -13,6 procent i november Meget tyder på, at bunden af den økonomiske krise nås medio 2010, hvor der igen kan opleves mærkbare positive vækstrater. Dansk Erhverv har nedjusteret forventningerne til privatforbruget for 2009 til -5,1 procent, og skønner, at væksten i privatforbruget i 2010 vil være på 0,5 procent. Den lave, men dog positive vækst i privatforbruget i 2010, sker på trods af et fald i forbrugskvoten på 5 procent point siden 2008 (forbruget i forhold til den disponible indkomst). Husholdningerne har i 2009 opsparet frem for at forbruge, eftersom usikkerheden omkring boligpriser og arbejdsmarkedet har været stor. Usikkerheden på bolig- og arbejdsmarkedet er baggrunden for den relativt lave vækst i privatforbruget for 2010 på 0,5 pct. Stigningen i privatforbruget burde være endnu større, da familiernes rådighedsbeløb er vokset med kr. i 2009, og vokser med kr. årligt i 2010, som følge af skattereform, faldende energipriser, faldende renteniveau og SP udbetalingerne Den trods alt positive udvikling i privatforbruget for 2010 skal ses som et tegn på at øko-nomien så småt er i bedring, dog med en langsom vending. Krisen får en langsom vending Ledigheden vil fortsat falde i indeværende og næste år, og Dansk Erhverv forventer, at ledig-heden vil stige til hhv personer i 2009 og nå op mod personer ultimo Den fortsatte stigning i ledigheden skyldes tilbageslaget i efterspørgslen og produktionen, da der ofte er en vis forsinkelse fra tilbageslaget i produktionen til faldet i beskæftigelsen. Samtidig vil virksomhederne være forsigtige med nye ansættelser før end ordreindgangen synes stabiliseret. Dansk Erhverv forventer således ikke, at den økonomiske vending vil ske med samme kraft, som nedgangen meldte sig med. Danmarks BNP-vækst havde i årene inden krisen været relativ høj, og det bratte fald, der er indtruffet det seneste år, kan således med nogen ret tolkes som en tilbagevenden til normaltilstanden. På den korte bane er det derfor yderst tvivlsomt, om økonomien vil genvinde det tabte. Industriens forventninger Danmarks Statistik offentliggør en gang om måneden en konjunkturindikator for dansk industri. Denne konjunkturindikator er en sammensat indikator, som giver en kvalitativ vurdering af såvel de faktiske forhold som forventninger til den kommende tre-måneders periode. Som det fremgår af nedenstående figur, så har industriens konjunkturindikator efter at have været faldende siden juni 2008 og frem til april 2009 (med en enkelt undtagelse i marts 2009), været stigende frem til og med august Fra august til oktober er konjunkturindikatoren uændret, og det tyder på, at industrien, sammenlignet med de første måneder af 2009, trods alt er mere positiv, men fortsat tilbageholdende og ikke forventer større ændringer i udviklingen hen over julen 2009.

7 Kilde: Danmarks Statistik Nøgletal for dansk økonomi Realvækst i procent BNP 1,60% -1,20% -4,80% 0,60% Import 2,80% 3,40% -13,20% 1,10% Eksport 2,20% 2,20% -12,50% 1,30% Privat forbrug 2,40% -0,20% -5,10% 0,50% Offentligt forbrug 1,30% 1,50% 2,10% 1,10% Investeringer 3,10% -3,60% -13,60% -5,30% OFFENTLIGE UDBUD og HØRINGSSAGER er gået på webben De hidtidige oversigter med udvalgte EU-udbud og sager, som Dansk Erhverv har i høring, er flyttet fra bladet og over på hjemmesiden: Yderligere information eller rekvirering af abonnementspakke kan ske hos Dansk Erhverv på mailadressen eller til Claes Dalhoff på telefon

8 Landets mest fleksible elevuddannelse Af Ole Oxgrenen. Willy Goldby, direktør i VELTEK, mener, at den nye handelsassistent-udannelse er en tidsvarende afløser for de såkaldte silo-uddannelser. - Tiden er helt sikkert løbet fra de specialiserede tekniske handelsuddannelser, hvor man uddanner sig inden for enten el eller vvs. Faggrænserne ude på arbejdspladserne er jo heller ikke så skarpe længere, og det bør selvfølgelig også afspejle sig i uddannelserne. Det fortæller Willy Goldby, VELTEK, som sammen med flere af de store spillere på markedet har været med til at udvikle den nye handelsassistent-uddannelse, hvor det første dusin elever er halvvejs gennem det to-årige uddannelsesforløb. I dag kræves langt bredere produktkendskab end tidligere. Eksempelvis ser man oftere og oftere vvs- og el-teknologier smelte sammen - f.eks. som vandhaner med el og også hele ventilationsområdet kræver nye kompetencer. Den specialiserede el-uddannelse er da også historie, og tiden synes ligeledes at rinde ud for den rene vvs-uddannelse: - Tilbagemeldingerne på den nye og officielt godkendte uddannelse, som er blevet til på initiativ af og i godt samarbejde med nogle af branchens største grossistvirksomheder, er meget positive, og når vi får udbredt kendskabet til uddannelsen, er jeg overbevist om, at også store producenter som Danfoss og Grundfos, som endnu holder ved den specialiserede vvs-handelsuddannelse, vil få øjnene op for de kvaliteter, den nye bredere uddannelse har. Gejst og højt fagligt niveau - Vi følger vores egne elever rimeligt tæt og har ofte været på skolen. Og det ser virkelig ud til, at de trives og har masser af gejst. - Der er ingen tvivl om, at der stilles store krav, og at uddannelsesforløbet er meget komprimeret. Elevernes faglige niveau synes da også meget højt, og den allrounduddannelse, de får, er særdeles velegnet til fremtidens udfordringer, forklarer Britt Andersen, som samtidig påpeger, at virksomhederne får nogle dygtige og kompetente elever hjem. - Elever, vi kan stille krav til, men som også stiller krav til virksomhederne. De forventer at blive taget alvorligt og blive inddraget, og man kommer ikke langt med at tale ned til dem. Det handler om at tale med dem. Og tror man, de til en begyndelse automatisk og beskedent finder sig i en plads nederst i virksomhedens hierarki, så tror jeg, man mister dem. Med den nye uddannelse bliver de simpelthen alt for dygtige til at acceptere det. Og heldigvis, det er jo de kompetencer, vi har brug for både i dag og i fremtiden. Det er Business College Syd ved Sønderborg det mange stadig kalder Mommarkskolen der tilbyder den nye uddannelse, som veksler mellem læring i praktik og læring på såkaldte internatforløb på skolen. Kanon god uddannelse - En kanon god uddannelse er det, påpeger skolens uddannelseskoordinator Lone Kirk, som omtaler uddannelsen som en gedigen salgsuddannelse med masser af teknisk viden. - Vi har sammen med VELTEK og branchens aktører i øvrigt formået at skrue en uddannelse sammen, som virkelig evner at integrere det merkantile og produktmæssige. Sådan forstået, at eleverne bliver uddannede sælgere med fokus på salg af el, vvs og ventilation. Udover egne undervisere inddrager vi også branchens leverandører og formår på den måde at kombinere de salgsteknikker, der undervises i, med konkrete produkter, hvilket virkelig fremmer elevernes erhvervskompetencer, forklarer Lone Kirk. Den positive oplevelse af den nye uddannelse står hun ikke alene med. Britt Andersen, der er HR-manager hos Solar, er givet en af dem, der har fulgt virksomhedens elever tættest det første år gennem uddannelsen: Direktør Willy Goldby, VELTEK

9 Ny uddannelse - hit hos lærling og virksomhed Af Ole Oxgren En helt ny uddannelse som handelsassistent med speciale i salg af både el, vvs og ventilationsprodukter giver lærlingene og virksomhederne en lang række fordele. - Det er en super uddannelse. Både for mig personligt og for min fremtidige virksomhed. Det siger 21-årige Steffan Frisk, der som den første indtegnede sig på en helt ny uddannelse som handelsassistent med speciale i salg af både el, vvs og ventilationsprodukter. Solar-direktøren. Han erkender dog samtidig, at den ny uddannelse også giver de unge flere muligheder for andre karrierevalg. - Uddannelsen er en stor mundfuld. Man skal virkelig have lyst til at lære og være opsat på at gennemføre. Ellers tror jeg, at det bliver svært. Men heldigvis er jeg lykkelig for de muligheder, uddannelsen giver, og så forbandet nysgerrig af natur. Så jeg spørger bare og er vild med at tilegne mig ny viden, siger han. Et år efter studiestart og halvvejs gennem forløbet er han overbevist om, at han har valgt rigtigt, og at uddannelsen klæder ham godt på til fremtidens udfordringer. Både for ham selv og virksomheden, han er tilknyttet, nemlig Solar. Steffan blev færdig med sit HHX studie for to år siden og ville egentlig være soldat. Men allerede under værnepligten kom han til skade med benet. Umiddelbart vidste han ikke, hvad han så ville, men da faderen var ansat i Solar, lå det ligesom i kortene, at han måske skulle gå samme vej. Og sådan blev det. Første lærling i 15 år Efter et år, hvor han som ufaglært var med til at udvikle virksomhedens nye vvs-afdeling, kom tilbuddet om at blive lærling og tage en reel uddannelse som handelsassistent med speciale i salg af i første række el-produkter men også masser af nyttig viden om vvs- og ventilationsprodukter og salg af disse. Umiddelbart et overraskende tilbud, da Solar ikke havde haft lærlinge i 15 år. - Vi må jo kende vores besøgstid og erkende et samfundsansvar ved at tage unge mennesker ind og hjælpe dem til en uddannelse. Da det samtidig ligger i kortene, at fremtiden kræver langt bredere produktindsigt end i dag, har det været naturligt, at vi aktivt har været med til at søsætte en helt ny uddannelse, som bedre end de nuværende handelsassistentuddannelser giver de unge den nødvendige platform til fremtidens udfordringer, forklarer Solar-direktør Søren Larsen, som er meget tilfreds med det samarbejde, man har haft med Mommark-skolen om den nye uddannelse, hvor man pt. har ni lærlinge indskrevet. - Det er en god uddannelse, vi har fået skruet sammen, som giver de studerende indgående kendskab til salg og kompetent viden om produktsortimentet indenfor såvel el som vvs og ventilation, og lykkeligvis tyder tilbagemeldingerne på, at de virkelig opnår nogle super færdigheder, som vi siden kan få stor glæde af, forklarer Direktør Søren Larsen, Solar A/S Mange flere muligheder Netop det forhold, at det bredere uddannelsesforløb åbner mange nye døre, er utroligt positivt for Steffan Frisk, og han sætter også stor pris på praktikforløbene ude hos kunderne. I skrivende stund er han således i praktik hos en el-installatør i Kolding og skal siden videre til et vvsfirma i Vejen. - Vi får også et glimrende indblik i forholdene hos leverandørerne, og uddannelsen giver virkelig et godt indblik i, hvad der generelt rører sig i branchen, og hvilke behov og ønsker vi skal kunne indfri. Det er en ordentlig mundfuld, og der er tryk på. Alene eldelen er jo et enormt område, men kommer man igennem uddannelsen, bliver man helt sikkert også virkelig et aktiv for sin virksomhed fremover, konkluderer Steffan Frisk.

10 Undgå spekulationer om dyre inddrivelsesomkostninger Dansk Erhverv kan nu igen tilbyde at hjælpe vores medlemsvirksomheder med at inddrive såvel danske som udenlandske tilgodehavender hurtigt og effektivt. Det sker via et nyt fordelagtigt samarbejde med Nordic Debt Collection A/S, som er leverandør af Dansk Erhvervs nye inkassoløsning. Inkassoløsningen koster kun kr. 475,- pr. år, og beløbet betales til Dansk Erhverv for at administrere ordningen. Med løsningen tilbydes du som medlem af Dansk Erhverv et gratis udenretligt inkassoforløb, hvor ethvert krav med fordel kan forsøges inddrevet uanset kravets størrelse. Gratis udfærdigelse af lovpligtig rykkerskrivelse Ubegrænset oprettelse af nye sager Varetagelse af sager i ind- og udland Gratis udenretslig inddrivelse i udvidet sagsforløb Gratis indberetning til RKI og Debitorregisteret Gratis rådgivning og vejledning Inkassoløsningen indebærer ligeledes, at Nordic Debt Collection tilbyder at indestå for den rykkerskrivelse, det er lovpligtigt at afsende, såfremt fordringen ønskes overdraget til inkassation, straks den er forfalden. Nordic Debt Collection besidder høje kompetencer og forsøger at få en hver sag løst med minimale omkostninger til følge. Der lægges i inddrivelsesforløbet stor vægt på en personlig og ligeværdig kommunikation med debitor i bestræbelse på, at kundeforholdet mellem debitor og kreditor forbliver intakt. Med nærværende inkassoløsning tilbydes din virksomhed herudover følgende mod betaling til Nordic Debt Collection: Indenretlig inddrivelse Overvågning af sager Der er også mulighed for at aftale særlige skræddersyede løsninger med Nordic Debt Collection. Såfremt du ønsker at gøre brug af Dansk Erhvervs inkassoløsning, kan du kontakte Jeanette Rohd Gernsøe i Dansk Erhverv på telefon eller pr. mail Til brug for tilmelding skal vi bruge dit Dansk Erhverv medlemsnummer. Herefter kan sagerne frit fremsendes pr. post, pr. eller pr. fax til Nordic Debt Collection mail Nordic Debt Collection er medlem af Dansk Inkassobrancheforening og Dansk Erhverv. Forening Aktivitet Dato Status Brancheforeningen for Bygningsautomation (BBA) Generalforsamling 16/ Kun for BBA medlemmer Brancheforeningen for Gear & gearmotorer (BGG) Generalforsamling IO Brancheforeningen for Hydraulik og Pneumatik (BHP) Generalforsamling IO Brancheforeningen for Industriel Automation (BIA) Generalforsamling 16/ Kun for BIA medlemmer Brancheforeningen for Personligt arbejdsmiljø (BPA) Generalforsamling 11-12/ Kun for BPA medlemmer Dansk Værktøjsmaskiner Forening (DVF) Generalforsamling IO Fotobranchens Leverandørforening (FOTO) Generalforsamling 23/ Kun for FOTO medlemmer Genvindings Industrien (GI) Generalforsamling 4/ Kun for GI medlemmer Grafisk Fags Leverandør Forening Generalforsamling IO Kemikaliebranchen (KEMI) Generalforsamling IO Leverandørforeningen for Elværktøj og Havebrugsmaskiner (LTEH) Generalforsamling / Kun for LTEH medlemmer Professionel Elektronik (PE) Besøg på Københavns Politigård Generalforsamling PE Golfdag Teknisk rundvisning i Parken 4/ / / / Kun for PE medlemmer Kun for PE medlemmer Kun for PE medlemmer Åbent arrangement Foreningen af danske VVS-grossister (Rørforeningen) Generalforsamling IO BRF Værktøj og Værktøjsmaskiner (VOV) Generalforsamling VOV golfarrangement 12/ / Kun for VOV medlemmer Kun for VOV medlemmer VVS og EL-Tekniske Leverandørs Forening (VELTEK) Generalforsamling

11 Rekonstruktion, virksomhedsdrift og vækst i en krisetid Formål Kurset hjælper dig til at navigere i en krisetid og er praktisk relevant for virksomhedsejere, virksomhedsledere og økonomichefer. Indhold Hvordan skal jeg håndtere samarbejdspartnere og kreditorer? Hvilke muligheder har jeg i forbindelse med inddrivelse af virksomhedens udeståender? Hvordan optimeres virksomhedens pengestrømme? Hvordan udnytter den likviditetsstærke de nye forretningsmuligheder i krisen? Kurset giver dig redskaber til at forbedre din virksomheds: For at sikre dig det optimale udbytte af kurset vil underviserne veksle mellem teori og praksis. Gennemgangen af relevant lovgivning kombineres med praktiske eksempler og illustrative retsafgørelser. Herudover vil deltagerne og deres erfaringer blive inddraget undervejs i løsningen af konkrete problemstillinger. Hvem kan deltage? Kurset er særligt målrettet Dansk Erhvervs medlemmer. Undervisere Advokat Nicolai Thorsted og advokat Nicolai Dyhr, begge fra Horten. Tid og sted Torsdag den 18. februar 2010, kl Dansk Erhverv, Slotsholmsgade 3, København K. Likviditetsoptimering Kapitalfremskaffelsesmetoder Håndtering af kunder og leverandører i økonomiske vanskeligheder Inddrivelse af krav og sikkerheder Kreditors vurdering af debitors rekonstruktionsmuligheder, herunder de skatte- og momsmæssige konsekvenser. Pris Deltagelse er gratis og kun for medlemmer af Dansk Erhverv. Sidste frist for tilmelding En uge før kurset afholdes. Tilmelding Til Helle Houth på fax eller telefon Konkurrenceret udvalgte emner Formål Mange virksomheder har aftaler med kunder eller leverandører, der på en eller anden måde involverer konkurrenceretten uden, at man nødvendigvis er klar over det. Kurset giver dig et overblik over de mest relevante emner for virksomhedernes dagligdag. Indhold Hvad indebærer konkurrenceloven for min virksomhed? Typer af aftaler omfattet af loven Brancheforeningsaftaler Eneforhandlingsaftaler Rabat- og bonusaftaler Koblingssalg Leveringsnægtelser Parallelimport Straf og strafbortfald. Hvem kan deltage? Alle der beskæftiger sig med salg eller indkøb. Tid og sted Århus: Torsdag, den 28. januar 2010 Kl Dansk Erhverv, Nordhavnsgade 1, Århus C. København: Onsdag, den 3. februar 2010 Kl Dansk Erhverv, Slotsholmsgade 3, København K. Pris Medlemmer: Gratis deltagelse. Ikke-medlemmer kr. 550,-. Sidste frist for tilmelding En uge før kurset afholdes. Tilmelding Kan ske til Helle Houth på fax eller telefon Underviser Advokat og erhvervsjuridisk fagchef Sven Petersen fra Dansk Erhverv.

12 Dansk Erhverv Teknik Plus udgives af Dansk Erhverv Børsen 1217 København K telefon: fax:

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

fremtiden starter her...

fremtiden starter her... fremtiden starter her... OPS: En styrket OFFENTLIGT- arkitektbranche PRIVAT Perspektiver SAMARBEJDE i et strategisk samarbejde Dansk med Dansk Erhvervs Erhverv medlemstilbud 2 OPS Offentligt-privat samarbejde

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Når OPS gør en forskel

Når OPS gør en forskel Nyhedsbrev for industriens underleverandører 2. årgang 5. nummer marts 10 Når OPS gør en forskel Indeklimaet halter i de danske folkeskoler. Det kan de offentlig-private ESCO-projekter løse effektivt og

Læs mere

Dansk Erhverv sætter fokus på b2b E-handel

Dansk Erhverv sætter fokus på b2b E-handel Nyhedsbrev for industriens underleverandører 2. årgang 7. nummer september 10 Dansk Erhverv sætter fokus på b2b E-handel Danske virksomheder oplever i stigende grad, at kunderne stiller krav om digitalisering.

Læs mere

WEEE-producentansvar bliver jeg ramt?

WEEE-producentansvar bliver jeg ramt? Nyhedsbrev for industriens underleverandører 3. årgang 9. nummer maj 11 WEEE-producentansvar bliver jeg ramt? Af Steen O. Rytlig bestyrelsesmedlem i Dansk Producentansvarssystem. Hvorfor er jeg omfattet,

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ET GODT ARBEJDSMILJØ ET VIGTIGT VALG Når der er valg til arbejdsmiljørepræsentant, giver det mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø. Denne folder

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Velkommen! VELTEK på ny kommunikationskurs. Nyhedsbrev nr. 1-2011, 20. april 2011

Velkommen! VELTEK på ny kommunikationskurs. Nyhedsbrev nr. 1-2011, 20. april 2011 Nyhedsbrev nr. 1-2011, 20. april 2011 Velkommen! Dette er første nummer af VELTEK NYT, nyhedsbrevet fra VVS og EL-Tekniske Leverandørers Brancheforening. Når VELTEK NYT udkommer næste gang i juni måned,

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

VOV - din brancheforening!

VOV - din brancheforening! - en vigtig brik! VOV - din brancheforening! Brancheforeningen Værktøj og Værktøjsmaskiner - VOV - er en landsdækkende brancheforening med ca. 80 medlemsfirmaer, der hovedsageligt som importører, forhandlere,

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Bliv arbejdsmiljørepræsentant Et sikkert og sundt arbejdsmiljø VIL DU VÆRE ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT? Det giver bedre arbejdsmiljø! På virksomheder med 10 ansatte og derover har arbejdsgiveren pligt til

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Du og din virksomhed skal som medlem af SBA opfylde kravene i Servicenormen. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du bedst og lettest kan dokumentere, at din

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Uddannelse af AMO repræsentanter

Uddannelse af AMO repræsentanter VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan PÅ KONTORER Uddannelse af AMO repræsentanter Arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Den mest frugtbare diskussion om CSR - Corporate Social Responsibility - får vi ved at fokusere på ansvarlighed i stedet for moral.

Den mest frugtbare diskussion om CSR - Corporate Social Responsibility - får vi ved at fokusere på ansvarlighed i stedet for moral. Nyhedsbrev for industriens underleverandører 3. årgang 8. nummer januar 11 Den mest frugtbare diskussion om CSR - Corporate Social Responsibility - får vi ved at fokusere på ansvarlighed i stedet for moral.

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

fremtiden starter her... ARBEJDS- GIVER Medlemskab

fremtiden starter her... ARBEJDS- GIVER Medlemskab fremtiden starter her... ARBEJDS- GIVER Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne

Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne EUC SJÆLLAND Jagtvej 2 4700 Næstved Forord Direktør: Astrid Dahl S03 Indkøbspolitik for EUC Sjælland S05 EU s udbudsregler S06 Reglerne

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø

Samarbejde om arbejdsmiljø Samarbejde om arbejdsmiljø 1. Arbejdsmiljøorganisationen er blevet ændret 2. Virksomhedernes strategiske arbejdsmiljøarbejde skal styrkes 3. Hvordan kan samarbejdet i Arbejdsmiljøorganisationen ændres

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Udover de konkrete besvarelser er der en række mere specifikke udtalelser til de enkelte punkter:

Udover de konkrete besvarelser er der en række mere specifikke udtalelser til de enkelte punkter: HH, d.29. maj 2013 50 arbejdsmiljøansvarlige i 3F-afdelingerne om opgaven Som supplement til undersøgelsen af arbejdsmiljørepræsentanternes oplevelse af hvervet som AMR og deres ønsker til 3F har vi spurgt

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

SAMARBEJDE OM ARBEJDSMILJØ

SAMARBEJDE OM ARBEJDSMILJØ SAMARBEJDE OM ARBEJDSMILJØ Arbejdsmiljøkonferencen Dansk Jernbaneforbund v/ Lizette Risgaard, næstformand i LO Arbejdsmiljøet skrænter Mere end 40.000 anmeldte arbejdsulykker Mere end 20.000 anmeldte erhvervssygdomme

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Kurser og fyraftensmøder Efterår 2012

Kurser og fyraftensmøder Efterår 2012 Kurser og fyraftensmøder Efterår 2012 Kære vognmand/medarbejder Det er sagt og skrevet mange gange, at uddannelse og efteruddannelse betaler sig ved at give både større arbejdsglæde og øget konkurrenceevne

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Vvs-nyhedsbrev - september 2014

Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Tak, fordi du læser EVU s nyhedsbrev. De seneste tre måneder har Det Faglige Udvalg for Vvs-energiuddannelsen arbejdet hårdt med at foretage en masse af de mellemregninger,

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord Erhvervsjura Nr. 7 oktober 2011 1. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord 2. Inddriv selv dine fordringer på op til 100.000,- kr. ved at benytte en enkelt blanket 3. Du må

Læs mere

Det betaler sig at være medlem af CAD. Brancheorganisation for værksteder

Det betaler sig at være medlem af CAD. Brancheorganisation for værksteder Det betaler sig at være medlem af CAD Brancheorganisation for værksteder Vi er klar til at servicere dig CAD s viden din tryghed CAD er en moderne brancheorganisation, der består af mere end 1700 autoværksteder,

Læs mere

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD...

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD... INVITATION TIL MORGENMØDE SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD - 10 TING, SOM HR BØR VIDE OM SKAT OG SOCIAL SIKRING NORRBOM VINDING INVITERER TIL MORGENMØDE TORSDAG DEN 26. MARTS 2015 KL. 9.00 11.30,

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler Indhold: 1 Multimediebeskatning 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler 1 Multimediebeskatning Af advokat Niels Christian Ellegaard

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009 Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde April 2009 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning Side 3 1.1 Rapportens opbygning Side 3 1.2 Baggrunden for trepartsdrøftelserne

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 9

SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 9 SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 9 Kære alle sammen Vi er allerede kommet godt i gang med det nye skoleår på Spjellerup Friskole. Mange elever kom friske og brune tilbage fra en veloverstået sommerferie og det

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. og Transportkommissær Barrot til første spadestik til den sikre rasteplads i Valenciennes. I baggrunden: Europæiske transportarbejdere. Min

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere