Stort fald i nye uddannelsesaftaler på engrosområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stort fald i nye uddannelsesaftaler på engrosområdet"

Transkript

1 Nyhedsbrev for industriens underleverandører 1. årgang 4. nummer december 09 Stort fald i nye uddannelsesaftaler på engrosområdet Af Gorm Johansen, Chefkonsulent, Dansk Erhverv Finanskrisen har sat sit tydelige spor i virksomhedernes ansættelse af elever. en række virksomheder og Mommark Handelskostskole har udviklet på værktøjsområdet kan skabe en fornyet positiv opmærksomhed om handelsuddannelsen. Handelsuddannelsen er netop kendetegnet ved at kombinere salgsmæssige kompetencer og opgaver inden for administration, logistik og indkøb og er dermed en af de mest alsidige erhvervsuddannelser på det merkantile område. Ny praktikpladspræmie på op til kr. pr. elev Handelsuddannelsen, som dækker engrosbranchen bredt, toppede i 2007 med ansættelse af 1029 nye elever. I 2008 skete der et fald til 819 elever, og i 2009 er krisens betydning på ansættelse af elever slået fuldt igennem. Ansættelse af nye handelselever er således frem til 31. september 2009 dykket med over 40% i år, sammenlignet med samme periode i Det er inden for alle fire specialer på handelsuddannelsen, som der kan konstateres betydelige fald. Med andre ord står vi i en alvorlig situation. For at understøtte en øget ansættelse af elever er der indført en ny praktikpladspræmie. Virksomheder kan således få op til kr. i tilskud ved ansættelse af nye erhvervsuddannelseselever og hermed også handelselever. Ordningen gælder fra 5. november 2009 til 31/ Hjælp at hente Ønskes der mere information om handelsuddannelsen m.m. kan henvendelse ske til chefkonsulent Gorm Johansen på tlf.: og mail: Dansk Erhverv har forståelse for virksomhedernes situation, og at rationalisering af personaleressourcer sker bredt, og at elevrekruttering også indgår i vurderingen. Men ved at uddanne og rekruttere unge elever i dag er virksomhederne bedre forberedt på afsættet efter krisen. Man har skabt sig et forspring men også muligheden for at kunne vælge mellem et meget kvalificeret ansøgerfelt. En stærk uddannelse for branchen Dansk Erhverv håber tillige, at udvikling af nye brancherettede specialer, som det VELTEK, i dialog med

2 Nu mangler vi bare de konkrete resultater Klimaforandringer, global opvarmning, COP15, klimatopmøde. Det er nogle af de mest gentagne ord og begreber i det seneste års tid. Aviser og medier har været fyldt til bristepunktet med alskens synspunkter, debatter, kronikker osv. Nu står klimatopmødet - forløsningen på alle disse måneders indledende øvelser - lige for døren. Forventningerne til de politiske resultater af topmødet er store. Alle - i hvert fald i Danmark - håber, at COP15 bliver grundstenen for en fælles global klimaindsats, og at København indskriver sig i historien som det sted, de grundliggende aftaler for fremtidens klimaindsats blev aftalt og underskrevet. Men når nu røgen efter alle de mange overordnede politiske slagsmål, debatter og aftaler har lagt sig, så sidder erhvervslivet tilbage og vil gerne i gang med at løse de helt praktiske og jordnære udfordringer, som forhåbentlig følger i kølvandet på COP15. Udgives af Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon Fax Redaktion Steen Rytlig (ansvarshavende redaktør) Michael Ostenfeld, Torben Edi Hoffmann Rosenstock Design og tryk: Michael Stilborg, Dansk Erhverv Udgives 4 gange årligt Oplag: 750 Desværre er finanskrisen i virkeligheden nok på mange måder mere nærværende for de fleste end den luftige og ukonkrete klimaproblematik, for finanskrisen betyder hver dag indskrænkninger, virksomhedslukninger og tab af arbejspladser. Derfor er det branchernes og virksomhedernes håb og ønske, at vi med udgangspunkt i resultaterne fra COP15 meget hurtigt bevæger os fra det politiske debat- og diskussionsniveau til en udmøntning af resultaterne fra topmødet i helt konkrete tiltag, som både kan bringe såvel det danske som det internationale erhvervsliv ud af finanskrisens skygge og bidrage til at imødegå de store klimaforandringer, vi står over for. Med venlig hilsen Steen O. Rytlig Branchedirektør

3 Snart falder hammeren i udbudssager Af Sven Petersen, Dansk Erhverv, erhvervsjuridisk fagchef, advokat, LL.M Danske virksomheder, der sælger til det offentlige, kender problematikken: Via ens netværk får man at vide, at ens konkurrent har fået tildelt en kontrakt, og man sidder undrende tilbage og tænker: Hvordan kunne det nu gå til? Enten fordi kontrakten aldrig nogensinde er blevet sendt i udbud, eller fordi udbudsprocessen var behæftet med alvorlige mangler, og tildeling af kontrakten derfor hviler på et tvivlsomt grundlag. Klagenævnet mangler power I disse situationer har den forsmåede virksomhed mulighed for at klage over situationen ved Klagenævnet for Udbud. Vinder man sagen, fører klagen dog sjældent til andet end en Se, hvad sagde jeg? oplevelse hos klageren. Klagenævnets muligheder for at gribe effektivt ind over for den offentlige ordregiver er indtil videre ret begrænsede, når der i strid med reglerne er sat blæk på papiret. Selvom Klagenævnet har en annullationsbeføjelse er det de facto ikke muligt at omstøde en allerede underskrevet aftale mellem den offentlige ordregiver og den private leverandør, uanset om kontrakten hviler på et ulovligt grundlag. De rent danske udbud er ikke omfattet af EU s nye regler Da EU s kontroldirektiv kun omfatter de offentlige indkøb, der ligger over EU s tærskelværdier, melderspørgsmålet sig: Hvad så med de indkøb, der beløbsmæssigt ligger mellem EU s tærskelværdier og kr. og som efter rent danske regler skal annonceres? Her er vores holdning den, at disse indkøb ligeledes bør være omfattet af de nye skrappe sanktionsregler. Alt andet ville virke ulogisk og skabe en uforståelig ubalance. Har man sagt ja til udbud, må man også sige ja til effektive sanktioner. Sen dansk implementering af EU s nye sanktionsregler Situationen er ikke meget anderledes i de andre EUlande, og EU-Kommissionen har derfor sat fokus på problemet ved at vedtage et nyt kontroldirektiv allerede i december Det er dette direktiv, der nu skal implementeres i Danmark inden den 20. december Dette nås ikke. Efter princippet bedre sent end aldrig er der kommet et lovforslag i november. Lovforslaget giver Klagenævnet langt tungere beføjelser, idet nævnet i visse situationer vil kunne hæve en ulovlig indgået kontrakt samt idømme bøder. Meld en miljøregel Miljøministeriet har startet en kampagne for regelforenkling på miljøområdet. På Miljøministeriets hjemmeside kan man anmelde uhensigtsmæssige miljøregler. Miljøministeren skri ver selv: Der er mange gode grunde til, at vi har love og regler på miljøområdet, for det er i alles interesse at beskytte miljøet. Men reglerne skal være så enkle som muligt. Ellers opleves det nemt som unødigt bureaukrati - og ikke som miljøbeskyttelse. Vi vil gerne gøre det så let som muligt for virksomhederne at overholde reglerne, og vi har hele tiden fokus på at forenkle dem. Men vi kan blive bedre, hvis virksomhederne hjælper os. Har du et godt råd? Brug skemaet her på siden, hvis du i dit arbejde er stødt på miljøregler, som virker uhensigtsmæssige, overflødige eller forældede. Fortæl om reglen, og hvorfor den ikke fungerer. Vi lover til gengæld at se på, om vi kan forenkle den, så din hverdag bliver lidt nemmere. Anmeld en miljøregel på:

4 Vugge til Vugge - et nyt begreb! Af Josefine Thrane Sletten, juridisk konsulent, Dansk Erhverv Der tales rigtig meget om et helt nyt begreb - vugge til vugge. Og hvad er det så? Slår man op på den danske hjemmeside kan man læse følgende: Den næste industrielle revolution. For at vugge til vugge -begrebet skal vinde indpas i vores kultur, kræver det en holdningsændring. I stedet for at se på noget som værende affald, skal der ses på det som materialer til nye produkter, og de produkter, der produceres, skal produceres ud fra det hensyn, at produkterne kan skilles ad efter brug og indgå i ny produktion. Ønsker du yderligere information, så besøg den danske hjemmeside hvor det er muligt at få mere viden, inspiration og oplysninger om arrangementer osv. Cradle to Cradle, som vi har oversat til Vugge til Vugge, går i korte træk ud på at designe vores levevis og moderne forbrugsgoder på en sådan måde, at vores affald bliver næringsstoffer for fremtidige generationer af produkter, råmaterialer og sunde levende organismer. I stedet for at fremstille produkter, der ved slutningen af sin brugsperiode bliver til affald, der forurener og fylder på vores lossepladser, fokuserer vi på at designe med hele livscyklussen for øje. Cradle to Cradle handler ikke om at lave ting, der gør mindre skade, eller gå tilbage til en livsstil, hvor vi forbruger mindre, men om at skabe produkter, huse, ja hele byer, som aktivt bidrager til livscyklussen samt forsyner fremtidige generationer med et produktionsgrundlag og sunde levende systemer. I Cradle to Cradle-principperne ligger fundamentet for den næste industrielle revolution, hvor både økonomien, miljøet og de kulturelle forskelligheder kan blomstre. Ophavsmændene til Cradle to Cradle-konceptet, Dr. Michael Braungart og arkitekten William McDonough arbejder sammen med store multinationale selskaber som Steelcase, Phillips, Ford, Nike, Unilever, Herman Miller og PepsiCola m.fl. om at fremstille alt fra sko, tøj og møbler til elektronik, biler og bygninger efter disse principper. Og sammen med den kinesiske, taiwanske og hollandske regering er de i stor stil begyndt at implementere Cradle to Cradle-principperne i udviklingen af fremtidens byer. Den 8. oktober i år sendte Miljøstyrelsen 2. delstrategi af regeringens Affaldsstrategi i høring, og også her kan man læse om vugge til vugge som et begreb, der sigter mod at optimere kvalitet og miljøegenskaber af fremtidens produkter, bygninger og byer. Det er et vigtigt redskab for produktdesignere og arkitekter og et inspirerende grundlag for produktpolitik, indkøbspolitik og renere teknologi. Vugge til vugge har bl.a. som mål at sikre, at fremtidens affald er 100 procent genanvendeligt - enten i de biologiske kredsløb eller i det tekniske kredsløb. Miljøstyrelsen udtaler, at hvis vugge til vugge - princippet vinder indpas i produktudviklingen, vil fremtidens affaldsbehandling blive meget nemmere. Produkterne ville kunne skilles ad i rene materialer, som kan leveres tilbage til markedet for materialer til ny produktion.

5 Regler om sikkerheds- og sundhedsarbejde reformeres sikkerhedsorganisationen bliver til arbejdsmiljøorganisation Virksomhederne får i højere grad lov til at bestemme, hvordan de vil organisere deres arbejdsmiljøarbejde, så det passer ind i virksomhedens struktur og beslutningsmønstre. Det er et af resultaterne af de trepartsdrøftelser omkring den fremtidige organisering af arbejdsmiljøindsatsen på virksomhederne, som beskæftigelsesministeren har tilsluttet sig. De nye regler forventes at træde i kraft 1. juli Målet har været at gøre arbejdsmiljøarbejdet på virksomhederne tidssvarende, enklere, mere effektivt og mindre tidskrævende. Hvor der tidligere blev talt om sikkerhed, handler det nu om arbejdsmiljø i et bredere perspektiv, og det kommer også til at afspejle sig i den anvendte terminologi. Et velfungerende samarbejde mellem arbejdsgivere, ledere og ansatte er fortsat et centralt omdrejningspunkt i det nye koncept. De foreslåede ændringer sigter især på: At gøre det muligt for virksomhederne at organisere deres interne samarbejde, så det passer til ledelsesstrukturer og en række andre af virksomhedens behov. Det overordnede formål er, at arbejdsmiljøarbejdet bliver en mere integreret del af den daglige drift. At give en ny, kortere grundlæggende arbejdsmiljøuddannelse, som kombineres med en løbende supplerende efteruddannelse, sådan at arbejdsmiljørepræsentanter og ledere udvikler relevante arbejdsmiljøkompetencer i hele deres funktionsperiode. At skabe et godt grundlag for at styrke samarbejdet om arbejdsmiljø på små virksomheder med under 10 ansatte. Antal ansatte på virksomheden Under 10 Organisering af arbejdsmiljøarbejdet efter nye regler En gang om året skal arbejdsgivere drøfte med de ansatte, hvordan arbejdsmiljøsamarbejdet konkret skal foregå det kommende år og vurdere det tidligere års resultater. Resultatet af drøftelsen nedfældes til støtte for det daglige samarbejde om arbejdsmiljø. Formen er op til den enkelte virksomhed, men det skal kunne sandsynliggøres over for Arbejdstilsynet, at drøftelsen har fundet sted Arbejdsmiljøsamarbejdet organiseres i ét formelt organ med minimum én arbejdsmiljørepræsentant og en udpeget leder. Både det strategiske og det operationelle arbejdsmiljøsamarbejde varetages i dette formelle organ - arbejdsmiljøgruppen. Formandskabet for det formelle organ skal varetages af arbejdsgiveren eller en af denne udpeget ansvarlig repræsentant, der kan handle på arbejdsgiverens vegne, som det i dag er kendt fra reglerne om sikkerhedsudvalget Der etableres én eller flere arbejdsmiljøgrupper til at varetage det operationelle arbejdsmiljøarbejde og et eller flere arbejdsmiljøudvalg til varetagelse af det strategiske arbejdsmiljøarbejde. Det endelige antal af arbejdsmiljørepræsentanter og ledere afhænger af virksomhedens struktur, nærhed, behov mv. Arbejdsmiljøuddannelsen ændres Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for ledere arbejdsgiveren er fortsat undtaget - og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøorganisationen bliver på tre dage mod nu fem. Der skal herudover tilbydes supplerende uddannelse til deltagerne i arbejdsmiljøorganisationen. Det første år efter nyvalg skal den supplerende uddannelse svare til to dage - de efterfølgende år til 1½ dag pr. år. De supplerende uddannelser kan vælges frit efter behov. De 1 ½ dags uddannelse pr. år efter nyvalg gælder også for alle dem, der allerede har en arbejdsmiljøuddannelse efter det nuværende system. Vidste du at... ansættelsesretlig rådgivning er en telefonopringning væk?... Dansk Erhvervs Hotline kan træffes alle hverdage kl på tlf

6 Er bunden af den økonomiske krise nået? Af Mira Lie Nielsen, chefkonsulent, Dansk Erhverv Forventninger til Dansk Økonomi Dansk økonomi har været igennem en dybere økonomisk krise, end de fleste havde forventet. Forværringen af den økonomiske situation har fået Dansk Erhverv til at nedjustere forventningerne til BNP væksten i 2009 fra -3,2 procent i august 2009 til -4,8 procent i november Den lave økonomiske aktivitet har sat en stopper for væksten i privatforbrug, investeringer, samt eksport og import. Baggrunden for krisen er åbenbar: Ledigheden forventes at runde ved udgangen af 2009, efterspørgslen er bremset op og bevæger sig fortsat i den for-kerte retning, mens investeringerne er markant nedjusterede fra -2,4 i august 2009 til -13,6 procent i november Meget tyder på, at bunden af den økonomiske krise nås medio 2010, hvor der igen kan opleves mærkbare positive vækstrater. Dansk Erhverv har nedjusteret forventningerne til privatforbruget for 2009 til -5,1 procent, og skønner, at væksten i privatforbruget i 2010 vil være på 0,5 procent. Den lave, men dog positive vækst i privatforbruget i 2010, sker på trods af et fald i forbrugskvoten på 5 procent point siden 2008 (forbruget i forhold til den disponible indkomst). Husholdningerne har i 2009 opsparet frem for at forbruge, eftersom usikkerheden omkring boligpriser og arbejdsmarkedet har været stor. Usikkerheden på bolig- og arbejdsmarkedet er baggrunden for den relativt lave vækst i privatforbruget for 2010 på 0,5 pct. Stigningen i privatforbruget burde være endnu større, da familiernes rådighedsbeløb er vokset med kr. i 2009, og vokser med kr. årligt i 2010, som følge af skattereform, faldende energipriser, faldende renteniveau og SP udbetalingerne Den trods alt positive udvikling i privatforbruget for 2010 skal ses som et tegn på at øko-nomien så småt er i bedring, dog med en langsom vending. Krisen får en langsom vending Ledigheden vil fortsat falde i indeværende og næste år, og Dansk Erhverv forventer, at ledig-heden vil stige til hhv personer i 2009 og nå op mod personer ultimo Den fortsatte stigning i ledigheden skyldes tilbageslaget i efterspørgslen og produktionen, da der ofte er en vis forsinkelse fra tilbageslaget i produktionen til faldet i beskæftigelsen. Samtidig vil virksomhederne være forsigtige med nye ansættelser før end ordreindgangen synes stabiliseret. Dansk Erhverv forventer således ikke, at den økonomiske vending vil ske med samme kraft, som nedgangen meldte sig med. Danmarks BNP-vækst havde i årene inden krisen været relativ høj, og det bratte fald, der er indtruffet det seneste år, kan således med nogen ret tolkes som en tilbagevenden til normaltilstanden. På den korte bane er det derfor yderst tvivlsomt, om økonomien vil genvinde det tabte. Industriens forventninger Danmarks Statistik offentliggør en gang om måneden en konjunkturindikator for dansk industri. Denne konjunkturindikator er en sammensat indikator, som giver en kvalitativ vurdering af såvel de faktiske forhold som forventninger til den kommende tre-måneders periode. Som det fremgår af nedenstående figur, så har industriens konjunkturindikator efter at have været faldende siden juni 2008 og frem til april 2009 (med en enkelt undtagelse i marts 2009), været stigende frem til og med august Fra august til oktober er konjunkturindikatoren uændret, og det tyder på, at industrien, sammenlignet med de første måneder af 2009, trods alt er mere positiv, men fortsat tilbageholdende og ikke forventer større ændringer i udviklingen hen over julen 2009.

7 Kilde: Danmarks Statistik Nøgletal for dansk økonomi Realvækst i procent BNP 1,60% -1,20% -4,80% 0,60% Import 2,80% 3,40% -13,20% 1,10% Eksport 2,20% 2,20% -12,50% 1,30% Privat forbrug 2,40% -0,20% -5,10% 0,50% Offentligt forbrug 1,30% 1,50% 2,10% 1,10% Investeringer 3,10% -3,60% -13,60% -5,30% OFFENTLIGE UDBUD og HØRINGSSAGER er gået på webben De hidtidige oversigter med udvalgte EU-udbud og sager, som Dansk Erhverv har i høring, er flyttet fra bladet og over på hjemmesiden: Yderligere information eller rekvirering af abonnementspakke kan ske hos Dansk Erhverv på mailadressen eller til Claes Dalhoff på telefon

8 Landets mest fleksible elevuddannelse Af Ole Oxgrenen. Willy Goldby, direktør i VELTEK, mener, at den nye handelsassistent-udannelse er en tidsvarende afløser for de såkaldte silo-uddannelser. - Tiden er helt sikkert løbet fra de specialiserede tekniske handelsuddannelser, hvor man uddanner sig inden for enten el eller vvs. Faggrænserne ude på arbejdspladserne er jo heller ikke så skarpe længere, og det bør selvfølgelig også afspejle sig i uddannelserne. Det fortæller Willy Goldby, VELTEK, som sammen med flere af de store spillere på markedet har været med til at udvikle den nye handelsassistent-uddannelse, hvor det første dusin elever er halvvejs gennem det to-årige uddannelsesforløb. I dag kræves langt bredere produktkendskab end tidligere. Eksempelvis ser man oftere og oftere vvs- og el-teknologier smelte sammen - f.eks. som vandhaner med el og også hele ventilationsområdet kræver nye kompetencer. Den specialiserede el-uddannelse er da også historie, og tiden synes ligeledes at rinde ud for den rene vvs-uddannelse: - Tilbagemeldingerne på den nye og officielt godkendte uddannelse, som er blevet til på initiativ af og i godt samarbejde med nogle af branchens største grossistvirksomheder, er meget positive, og når vi får udbredt kendskabet til uddannelsen, er jeg overbevist om, at også store producenter som Danfoss og Grundfos, som endnu holder ved den specialiserede vvs-handelsuddannelse, vil få øjnene op for de kvaliteter, den nye bredere uddannelse har. Gejst og højt fagligt niveau - Vi følger vores egne elever rimeligt tæt og har ofte været på skolen. Og det ser virkelig ud til, at de trives og har masser af gejst. - Der er ingen tvivl om, at der stilles store krav, og at uddannelsesforløbet er meget komprimeret. Elevernes faglige niveau synes da også meget højt, og den allrounduddannelse, de får, er særdeles velegnet til fremtidens udfordringer, forklarer Britt Andersen, som samtidig påpeger, at virksomhederne får nogle dygtige og kompetente elever hjem. - Elever, vi kan stille krav til, men som også stiller krav til virksomhederne. De forventer at blive taget alvorligt og blive inddraget, og man kommer ikke langt med at tale ned til dem. Det handler om at tale med dem. Og tror man, de til en begyndelse automatisk og beskedent finder sig i en plads nederst i virksomhedens hierarki, så tror jeg, man mister dem. Med den nye uddannelse bliver de simpelthen alt for dygtige til at acceptere det. Og heldigvis, det er jo de kompetencer, vi har brug for både i dag og i fremtiden. Det er Business College Syd ved Sønderborg det mange stadig kalder Mommarkskolen der tilbyder den nye uddannelse, som veksler mellem læring i praktik og læring på såkaldte internatforløb på skolen. Kanon god uddannelse - En kanon god uddannelse er det, påpeger skolens uddannelseskoordinator Lone Kirk, som omtaler uddannelsen som en gedigen salgsuddannelse med masser af teknisk viden. - Vi har sammen med VELTEK og branchens aktører i øvrigt formået at skrue en uddannelse sammen, som virkelig evner at integrere det merkantile og produktmæssige. Sådan forstået, at eleverne bliver uddannede sælgere med fokus på salg af el, vvs og ventilation. Udover egne undervisere inddrager vi også branchens leverandører og formår på den måde at kombinere de salgsteknikker, der undervises i, med konkrete produkter, hvilket virkelig fremmer elevernes erhvervskompetencer, forklarer Lone Kirk. Den positive oplevelse af den nye uddannelse står hun ikke alene med. Britt Andersen, der er HR-manager hos Solar, er givet en af dem, der har fulgt virksomhedens elever tættest det første år gennem uddannelsen: Direktør Willy Goldby, VELTEK

9 Ny uddannelse - hit hos lærling og virksomhed Af Ole Oxgren En helt ny uddannelse som handelsassistent med speciale i salg af både el, vvs og ventilationsprodukter giver lærlingene og virksomhederne en lang række fordele. - Det er en super uddannelse. Både for mig personligt og for min fremtidige virksomhed. Det siger 21-årige Steffan Frisk, der som den første indtegnede sig på en helt ny uddannelse som handelsassistent med speciale i salg af både el, vvs og ventilationsprodukter. Solar-direktøren. Han erkender dog samtidig, at den ny uddannelse også giver de unge flere muligheder for andre karrierevalg. - Uddannelsen er en stor mundfuld. Man skal virkelig have lyst til at lære og være opsat på at gennemføre. Ellers tror jeg, at det bliver svært. Men heldigvis er jeg lykkelig for de muligheder, uddannelsen giver, og så forbandet nysgerrig af natur. Så jeg spørger bare og er vild med at tilegne mig ny viden, siger han. Et år efter studiestart og halvvejs gennem forløbet er han overbevist om, at han har valgt rigtigt, og at uddannelsen klæder ham godt på til fremtidens udfordringer. Både for ham selv og virksomheden, han er tilknyttet, nemlig Solar. Steffan blev færdig med sit HHX studie for to år siden og ville egentlig være soldat. Men allerede under værnepligten kom han til skade med benet. Umiddelbart vidste han ikke, hvad han så ville, men da faderen var ansat i Solar, lå det ligesom i kortene, at han måske skulle gå samme vej. Og sådan blev det. Første lærling i 15 år Efter et år, hvor han som ufaglært var med til at udvikle virksomhedens nye vvs-afdeling, kom tilbuddet om at blive lærling og tage en reel uddannelse som handelsassistent med speciale i salg af i første række el-produkter men også masser af nyttig viden om vvs- og ventilationsprodukter og salg af disse. Umiddelbart et overraskende tilbud, da Solar ikke havde haft lærlinge i 15 år. - Vi må jo kende vores besøgstid og erkende et samfundsansvar ved at tage unge mennesker ind og hjælpe dem til en uddannelse. Da det samtidig ligger i kortene, at fremtiden kræver langt bredere produktindsigt end i dag, har det været naturligt, at vi aktivt har været med til at søsætte en helt ny uddannelse, som bedre end de nuværende handelsassistentuddannelser giver de unge den nødvendige platform til fremtidens udfordringer, forklarer Solar-direktør Søren Larsen, som er meget tilfreds med det samarbejde, man har haft med Mommark-skolen om den nye uddannelse, hvor man pt. har ni lærlinge indskrevet. - Det er en god uddannelse, vi har fået skruet sammen, som giver de studerende indgående kendskab til salg og kompetent viden om produktsortimentet indenfor såvel el som vvs og ventilation, og lykkeligvis tyder tilbagemeldingerne på, at de virkelig opnår nogle super færdigheder, som vi siden kan få stor glæde af, forklarer Direktør Søren Larsen, Solar A/S Mange flere muligheder Netop det forhold, at det bredere uddannelsesforløb åbner mange nye døre, er utroligt positivt for Steffan Frisk, og han sætter også stor pris på praktikforløbene ude hos kunderne. I skrivende stund er han således i praktik hos en el-installatør i Kolding og skal siden videre til et vvsfirma i Vejen. - Vi får også et glimrende indblik i forholdene hos leverandørerne, og uddannelsen giver virkelig et godt indblik i, hvad der generelt rører sig i branchen, og hvilke behov og ønsker vi skal kunne indfri. Det er en ordentlig mundfuld, og der er tryk på. Alene eldelen er jo et enormt område, men kommer man igennem uddannelsen, bliver man helt sikkert også virkelig et aktiv for sin virksomhed fremover, konkluderer Steffan Frisk.

10 Undgå spekulationer om dyre inddrivelsesomkostninger Dansk Erhverv kan nu igen tilbyde at hjælpe vores medlemsvirksomheder med at inddrive såvel danske som udenlandske tilgodehavender hurtigt og effektivt. Det sker via et nyt fordelagtigt samarbejde med Nordic Debt Collection A/S, som er leverandør af Dansk Erhvervs nye inkassoløsning. Inkassoløsningen koster kun kr. 475,- pr. år, og beløbet betales til Dansk Erhverv for at administrere ordningen. Med løsningen tilbydes du som medlem af Dansk Erhverv et gratis udenretligt inkassoforløb, hvor ethvert krav med fordel kan forsøges inddrevet uanset kravets størrelse. Gratis udfærdigelse af lovpligtig rykkerskrivelse Ubegrænset oprettelse af nye sager Varetagelse af sager i ind- og udland Gratis udenretslig inddrivelse i udvidet sagsforløb Gratis indberetning til RKI og Debitorregisteret Gratis rådgivning og vejledning Inkassoløsningen indebærer ligeledes, at Nordic Debt Collection tilbyder at indestå for den rykkerskrivelse, det er lovpligtigt at afsende, såfremt fordringen ønskes overdraget til inkassation, straks den er forfalden. Nordic Debt Collection besidder høje kompetencer og forsøger at få en hver sag løst med minimale omkostninger til følge. Der lægges i inddrivelsesforløbet stor vægt på en personlig og ligeværdig kommunikation med debitor i bestræbelse på, at kundeforholdet mellem debitor og kreditor forbliver intakt. Med nærværende inkassoløsning tilbydes din virksomhed herudover følgende mod betaling til Nordic Debt Collection: Indenretlig inddrivelse Overvågning af sager Der er også mulighed for at aftale særlige skræddersyede løsninger med Nordic Debt Collection. Såfremt du ønsker at gøre brug af Dansk Erhvervs inkassoløsning, kan du kontakte Jeanette Rohd Gernsøe i Dansk Erhverv på telefon eller pr. mail Til brug for tilmelding skal vi bruge dit Dansk Erhverv medlemsnummer. Herefter kan sagerne frit fremsendes pr. post, pr. eller pr. fax til Nordic Debt Collection mail Nordic Debt Collection er medlem af Dansk Inkassobrancheforening og Dansk Erhverv. Forening Aktivitet Dato Status Brancheforeningen for Bygningsautomation (BBA) Generalforsamling 16/ Kun for BBA medlemmer Brancheforeningen for Gear & gearmotorer (BGG) Generalforsamling IO Brancheforeningen for Hydraulik og Pneumatik (BHP) Generalforsamling IO Brancheforeningen for Industriel Automation (BIA) Generalforsamling 16/ Kun for BIA medlemmer Brancheforeningen for Personligt arbejdsmiljø (BPA) Generalforsamling 11-12/ Kun for BPA medlemmer Dansk Værktøjsmaskiner Forening (DVF) Generalforsamling IO Fotobranchens Leverandørforening (FOTO) Generalforsamling 23/ Kun for FOTO medlemmer Genvindings Industrien (GI) Generalforsamling 4/ Kun for GI medlemmer Grafisk Fags Leverandør Forening Generalforsamling IO Kemikaliebranchen (KEMI) Generalforsamling IO Leverandørforeningen for Elværktøj og Havebrugsmaskiner (LTEH) Generalforsamling / Kun for LTEH medlemmer Professionel Elektronik (PE) Besøg på Københavns Politigård Generalforsamling PE Golfdag Teknisk rundvisning i Parken 4/ / / / Kun for PE medlemmer Kun for PE medlemmer Kun for PE medlemmer Åbent arrangement Foreningen af danske VVS-grossister (Rørforeningen) Generalforsamling IO BRF Værktøj og Værktøjsmaskiner (VOV) Generalforsamling VOV golfarrangement 12/ / Kun for VOV medlemmer Kun for VOV medlemmer VVS og EL-Tekniske Leverandørs Forening (VELTEK) Generalforsamling

11 Rekonstruktion, virksomhedsdrift og vækst i en krisetid Formål Kurset hjælper dig til at navigere i en krisetid og er praktisk relevant for virksomhedsejere, virksomhedsledere og økonomichefer. Indhold Hvordan skal jeg håndtere samarbejdspartnere og kreditorer? Hvilke muligheder har jeg i forbindelse med inddrivelse af virksomhedens udeståender? Hvordan optimeres virksomhedens pengestrømme? Hvordan udnytter den likviditetsstærke de nye forretningsmuligheder i krisen? Kurset giver dig redskaber til at forbedre din virksomheds: For at sikre dig det optimale udbytte af kurset vil underviserne veksle mellem teori og praksis. Gennemgangen af relevant lovgivning kombineres med praktiske eksempler og illustrative retsafgørelser. Herudover vil deltagerne og deres erfaringer blive inddraget undervejs i løsningen af konkrete problemstillinger. Hvem kan deltage? Kurset er særligt målrettet Dansk Erhvervs medlemmer. Undervisere Advokat Nicolai Thorsted og advokat Nicolai Dyhr, begge fra Horten. Tid og sted Torsdag den 18. februar 2010, kl Dansk Erhverv, Slotsholmsgade 3, København K. Likviditetsoptimering Kapitalfremskaffelsesmetoder Håndtering af kunder og leverandører i økonomiske vanskeligheder Inddrivelse af krav og sikkerheder Kreditors vurdering af debitors rekonstruktionsmuligheder, herunder de skatte- og momsmæssige konsekvenser. Pris Deltagelse er gratis og kun for medlemmer af Dansk Erhverv. Sidste frist for tilmelding En uge før kurset afholdes. Tilmelding Til Helle Houth på fax eller telefon Konkurrenceret udvalgte emner Formål Mange virksomheder har aftaler med kunder eller leverandører, der på en eller anden måde involverer konkurrenceretten uden, at man nødvendigvis er klar over det. Kurset giver dig et overblik over de mest relevante emner for virksomhedernes dagligdag. Indhold Hvad indebærer konkurrenceloven for min virksomhed? Typer af aftaler omfattet af loven Brancheforeningsaftaler Eneforhandlingsaftaler Rabat- og bonusaftaler Koblingssalg Leveringsnægtelser Parallelimport Straf og strafbortfald. Hvem kan deltage? Alle der beskæftiger sig med salg eller indkøb. Tid og sted Århus: Torsdag, den 28. januar 2010 Kl Dansk Erhverv, Nordhavnsgade 1, Århus C. København: Onsdag, den 3. februar 2010 Kl Dansk Erhverv, Slotsholmsgade 3, København K. Pris Medlemmer: Gratis deltagelse. Ikke-medlemmer kr. 550,-. Sidste frist for tilmelding En uge før kurset afholdes. Tilmelding Kan ske til Helle Houth på fax eller telefon Underviser Advokat og erhvervsjuridisk fagchef Sven Petersen fra Dansk Erhverv.

Dansk Erhverv sætter fokus på b2b E-handel

Dansk Erhverv sætter fokus på b2b E-handel Nyhedsbrev for industriens underleverandører 2. årgang 7. nummer september 10 Dansk Erhverv sætter fokus på b2b E-handel Danske virksomheder oplever i stigende grad, at kunderne stiller krav om digitalisering.

Læs mere

Giv din virksomhed et teknologispring

Giv din virksomhed et teknologispring Nyhedsbrev for industriens underleverandører 2. årgang 6. nummer juli 10 Giv din virksomhed et teknologispring Nu har du chancen for at sætte innovation på dagsordenen i din virksomhed. DTU søger små og

Læs mere

Frokostpause kan sikre velfærd

Frokostpause kan sikre velfærd 2 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 2 / 16.-18. februar 2011 DETAILHANDELEN SÆTTER NY PRAKTIK- REKORD BILLIG FORSIKRING MOD INDBRUD I NETBANK SÅDAN VIL KØBMÆNDENE

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 25 8.-10. oktober 2008

Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 25 8.-10. oktober 2008 Fasthold fokus Fokus på afbureaukratisering bør ifølge Dansk Erhverv fortsat stå højt på regeringens dagsorden for at lette tilværelsen for virksomhederne: Jeg vil opfordre regeringen til at fortsætte

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

FAI og D A F fusionerer 1. januar 2014 Side 4

FAI og D A F fusionerer 1. januar 2014 Side 4 EKSTRA SPRØJTEN 35. UDGAVE juni 2013 EKSTRA SPRØJTEN Hårdere straf for overtrædelse af konkurrenceloven Side 8 Det nye Autobranchens Videncenter Side 4 Lærlinge fra Skandinavien samlet Side 6 Kvalitet

Læs mere

KF 2012-2014 Beretning

KF 2012-2014 Beretning KF 2012-2014 Beretning Konstruktørforeningens beretning 2012-2014 Indhold 03 Forord 05 Det fag- og byggepolitiske område 13 Det internationale arbejde 17 Konstruktørernes arbejdsliv 27 Uddannelsesområdet

Læs mere

grafisk bar nummer oktober 2010 1

grafisk bar nummer oktober 2010 1 grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 19. nummer oktober 2010 Den nye arbejdsmiljølov fire skarpe til Beskæftigelsesminister Inger Støjberg Den positive vej Det betaler sig, siger

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #3, maj 2006 VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 Hvad er det,

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011

1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011 1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011 BANKERNE SVARER IGEN PÅ KREDIT- KLEMMEN LYT TIL DINE KUNDER HVIS DU VIL VÆRE BÆREDYGTIG SÅDAN VIL

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Unfair energipolitik. Laurits Rønn har fået svendebrev som direktør. Bagsiden. Fakta om energiforliget. Danmarks yngste OG ældste erhvervsorganisation

Unfair energipolitik. Laurits Rønn har fået svendebrev som direktør. Bagsiden. Fakta om energiforliget. Danmarks yngste OG ældste erhvervsorganisation Laurits Rønn har fået svendebrev som direktør Bagsiden Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 6 27.-29. februar 2008 www.danskerhverv.dk Unfair energipolitik n Efter

Læs mere

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser...

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser... Nr. 6 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Hvor gik Gerda hen? Status på de digitale forsikringsselskaber [side 6] De er dygtige, men hvad kan den digitale generation egentlig? [side

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

PROSA og fremtiden. Niels Bertelsen. PROSAbladet 34. årgang nr. 9 2004

PROSA og fremtiden. Niels Bertelsen. PROSAbladet 34. årgang nr. 9 2004 PROSAbladet 34. årgang nr. 9 2004 Adresse: Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Tlf. 33 36 41 41, fax 33 91 90 44 PROSAbladets postgiro: 6 58 08 90, e-mail: prosabladet@prosa.dk Ansvarshavende redaktør: Thor

Læs mere

nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder

nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder Tendensen er, at man nu vægter hensynet til den samlede kreditorkreds højere side 3 Nº 1 2011 nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder Jeg har nok været tættere på lukning, end jeg selv troede

Læs mere

Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien

Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien 3 2007 TEMA: Lov og praksis Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien Sagsbehandlere på shopping Sagsbehandlere skal sammenligne

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE Praktikpladskampagnen har skaffet flere lærlinge- og elevpladser og haft flere positive sidegevinster Af Dorthe Kragh Der er blevet plads til 142 ekstra lærlinge og elever,

Læs mere

Vi skal tage et opgør med myten om rygsmerter

Vi skal tage et opgør med myten om rygsmerter #3 25.-27. februar 2015 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV DANMARK HAR STYR PÅ BÆREPOSERNE side 10-11 SÅDAN FOREBYGGES SYGEFRAVÆR CROWD VIL RYSTE SAMFUNDET 27

Læs mere

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 1 - Februar 2013 FORSIKRING Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring TEMA ETIK & MORAL Etik Moral Tør du sladre? Tør du sige sandheden? Vi ser på etik og moral side 6 til 15 Kan selskabet

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere