Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering"

Transkript

1 Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering... 2 A1 Gyldighedsområde og definitioner m.v....2 A2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...3 A3 Drift og vedligeholdelse af anlæg...7 A4 Fjernvarmepriser...9 A5 Måling af fjernvarmeforbrug, herunder anvendelse af fjernaflæsning.. 10 A6 Betaling mv A7 Tilsyns- og klagemyndighed mv A8 Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering, Anvendelsesområde...16 T1 Gyldighedsområde og definitioner mv Tilslutningsbestemmelser...16 T2 Etablering af fjernvarmetilslutning Installationsbestemmelser...17 T3 Udførelse af installationsarbejde T4 Etablering af stikledninger og hovedventiler mv T5 Projektering og udførelse af varmeinstallationer T6 Tilslutningsarrangement T7 Interne rørledninger T8 Specielle anlæg T9 Isolering T10 Brugsvandsanlæg T11 Varmeanlæg T12 Trykprøvning og idriftsættelse Driftsbestemmelser...27 T13 Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer T14 Måler og målerarrangement T15 Dispensationer T16 Ikrafttræden mv Bilag Bilag Bilag Bilag

2 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering A1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. A1.1 Leveringsforhold Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Esbjerg Forsyning A/S og ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, samt for lejere, hvor der i henhold til A1.2 er aftalt et direkte kundeforhold. Efterfølgende benævnes Esbjerg Forsyning A/S som EF og ejeren samt lejere med direkte kundeforhold som KUNDEN. A1.2 Ejer/lejer Bestemmelserne er alene gældende for leveringsforholdet mellem EF og KUNDEN. Hvor det er teknisk gennemførligt, dvs. hvor der til den enkelte KUNDE findes et selvstændigt stik med mulighed for aflukning, samt en selvstændig varmemåler tilhørende EF, skal betaling for varme på ejerens anmodning ske i et direkte kundeforhold mellem EF og enten ejer, andelshaver eller lejer. Hæftelse for betaling af lejeres/andelsbolighavers løbende betalinger kan herefter ikke pålægges ejendommens ejer. Øvrige leveringsforhold mellem en ejer og dennes lejere er EF uvedkommende. A1.3 Retlige forhold Det retlige forhold mellem EF og KUNDEN er, udover gennem nærværende Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fastlagt gennem, Aftale om fjernvarmelevering, Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering og Prisblad. A1.4 Ejer-/lejerskifte I forbindelse med ejer-/lejerskifte fremsender EF et Velkomstbrev til KUNDEN, med oplysning om KUNDENS indtræden i aftaleforholdet. 2

3 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering A2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning A2.1 Forsyning af ejendommen Såfremt andet ikke er fastsat i den kommunale varmeplanlægning, og såfremt tekniske og økonomiske hensyn ikke er til hinder herfor, kan der etableres fjernvarmeforsyning. EF afgør i de enkelte tilfælde, om tilslutningen kan finde sted. A2.2 Skriftligt tilsagn Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsendes skriftligt til EF af ejeren/ejerne af ejendommen. A2.3 Tilslutningsarrangement Ejeren stiller den fornødne plads til rådighed til brug for etablering af hovedventiler og hovedmålerarrangement m.v. Der må sikres EF let adgang til måleraflæsning og vedligeholdelse. A2.4 Forhold vedr. interne ledninger Hvis det er nødvendigt at ændre interne ledninger m.v. på ejendommens område, for at fjernvarmestikledningen kan etableres, skal dette ske på ejerens foranledning, og omkostningerne hertil påhviler ejeren. A2.5 Forsyning af andre ejendomme EF er efter nærmere aftale berettiget til at føre fjernvarmeledninger gennem ejendommens grund, kælder m.v. til forsyning af ejendommen samt til eventuel forsyning af andre ejendomme, for så vidt der derved ikke skabes væsentlige hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse. EF etablerer og vedligeholder dette ledningsnet. EF er ansvarlig for skader, der sker som følge af dette ledningsnets etablering, drift og vedligeholdelse, hvorfor EF til enhver tid skal have adgang til at foretage de nødvendige eftersyn og reparationer. Hvis KUNDEN ønsker at foretage til- eller nybygning på en sådan måde, at de eksisterende fjernvarmeledninger, til forsyning af andre fjernvarmekunder, er til hinder herfor, skal EF udføre og bekoste de herved nødvendige ændringer, med mindre der er ydet ulempegodtgørelse for ledningernes tilstedeværelse. KUNDEN er i alle tilfælde forpligtet til at anvise en anden egnet placering på ejendommen. 3

4 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Kan der ikke opnås enighed mellem EF og ejeren i forbindelse med grundens eller rummenes udnyttelse, kan EF anvende ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven. A2.6 Tilslutningspris Ejeren betaler tilslutningspris, jf. EF s prisblad, for at blive tilsluttet varmeforsyningen. Der skal, uanset om der suppleres med anden form for opvarmning, betales tilslutningspris iht. prisblad. A2.7 Investeringsbidrag Investeringsbidrag er en del af tilslutningsprisen. Beregningen af investeringsbidragets størrelse foretages af EF. Ejeren skal meddele de nødvendige oplysninger til brug for beregning af bidraget. A2.8 Investeringsbidrag ved ændringer Såfremt der i ejendommen ønskes foretaget ændringer, som har indflydelse på beregning af investeringsbidraget, har ejeren pligt til inden ændringen skriftligt at meddele dette til EF. I sådanne tilfælde kan EF opkræve supplerende investeringsbidrag. EF forbeholder sig ret til at foretage kontrolopmåling. A2.9 Byggemodningsbidrag Byggemodningsbidraget skal betales af dem, der initiere byggemodningen. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning, men kan maksimalt udgøre EF s faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet. A2.10 Stikledningen Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelingsledningen til ejendommens hovedventiler, benævnes i det følgende som stikledningen. Ejerens betaling for etablering af stikledningen fremgår af EF s prisblad. EF fastsætter stiklednings placering efter aftale med KUNDEN, dog under hensyntagen til tekniske forhold i hoved- eller fordelingsnettet. A2.11 Stikledningen afsluttes umiddelbart indenfor ejendommens ydermur med hovedventiler i ejendommens varmerum eller et andet let tilgængeligt rum. Stikledningen inkl. hovedventiler etableres, ejes og vedligeholdes af EF. 4

5 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering A2.12 EF kan etablere fælles stikledning til flere ejendomme med selvstændige varmemålere, hvis EF finder det hensigtsmæssigt. A2.13 Det er ikke tilladt KUNDEN at bygge oven på stikledningen eller at ændre terræn over/omkring stikledningen i væsentligt omfang. Fravigelse af denne bestemmelse kan kun ske med skriftlig tilladelse fra EF, og EF fastsætter i den forbindelse vilkårene for fravigelsen. Må KUNDEN nødvendigvis foretage tilbygning over stikledningen, overgår stikledningen til husets interne installation, og der etableres hovedventiler og måler i skab ved den nye tilbygning for KUNDENS regning. Det er KUNDENS ansvar, at stikledning og installation til hver en tid efter etableringen opfylder de almindelige- og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering for EF. Giver forhold hos KUNDEN anledning til flytning af stikledningen, udføres arbejdet af EF for KUNDENS regning, jf. A2.10. A2.14 Hvis en stikledning ved forøget varmebehov bliver for lille, omlægges den af EF efter nærmere aftale med KUNDEN. Udgifterne betales efter samme retningslinjer, som ved etablering af en ny stikledning. A2.15 Ledningsnet på ejendommen EF har til enhver tid ret til at reparere eller udskifte ledningsnet på en KUNDES ejendom. Efter udførte anlægs- og reparationsarbejder foretager EF reetablering i henhold til Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. A2.16 Ejerskifte/lejerskifte Ejerskifte skal meddeles EF. I forbindelse med ejerskiftet skal hovedmåleren aflæses på overtagelsesdagen med henblik på udarbejdelse af opgørelse. Ejer er forpligtet til at meddele aflæsninger samt ejerskifte til EF senest 8 dage efter ejerskiftedato. Den hidtidige ejer er forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrug efter måler, indtil ejerforholdet ophører eller overgår til den nye ejer, jf. A6.8. Den hidtidige ejer skal drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i den hidtidige ejers forpligtelser over for EF. Hvor der er etableret et direkte kundeforhold, jf. A1.1 og A2.2, skal lejerskifte meddeles EF. I forbindelse med lejerskifte skal måleren aflæses med henblik på udarbejdelse af opgørelse. Ejer er forpligtet til at 5

6 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering meddele aflæsninger samt lejerskifte til EF senest 8 dage efter lejerskiftedato. Den hidtidige lejer er forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrug efter måler i henhold til EF s opgørelse, indtil slutaflæsning er foretaget i forbindelse med fraflytningen. Såfremt EF ikke modtager meddelelse om ny lejer, er ejeren forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrug efter måler, indtil EF har modtaget meddelelse om ny lejer. Ejeren modtager underretning herom fra EF. A2.17 Aflæsningsark Gældende leveringsbestemmelser, prisblad samt aflæsningsark kan hentes på EF s hjemmeside eller rekvireres hos EF. A2.18 Udtrædelsesvilkår Ved tilslutning før 1. januar 2010, kan udtrædelse finde sted med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb. Ved tilslutning efter 1. januar 2010, kan udtrædelse finde sted med en måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder fra tilslutningstidspunktet. Udtræden er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger. A2.19 På udtrædelsestidspunktet er der pligt til at betale: a) Bidrag i henhold til årsopgørelse. b) Skyldige bidrag. c) Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved hoved-/fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende EF. d) EF s omkostninger ved eventuel fjernelse af ledninger på KUNDES ejendom i det omfang, sådanne ledninger alene vedrører KUNDENS varmeforsyning. A2.20 En udtrædende KUNDE har ikke krav på tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. A2.21 Hvis leveringsforholdet ophører, har EF efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Såfremt der ikke kan opnås enighed mellem EF og ejeren i forbindelse med ledningernes forbliven, kan EF anvende ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven. 6

7 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering A2.22 Nedrivning af ejendom Ved nedrivning af en ejendom tilbagebetales tilslutningsprisen/tilslutningsbidraget ikke. Udgifter forbundet med afbrydelse af stikledningen påhviler ejeren. A2.23 Såfremt der etableres forsyning til en ny ejendom, der erstatter en nedrevet ejendom, og etablering af forsyning finder sted inden 10 år fra ophør af leveringsforholdet vedrørende den nedrevne ejendom, kan investeringsbidraget reduceres svarende til dagsprisen for de tidligere betalte bidrag til det kollektive anlæg. A3 Drift og vedligeholdelse af anlæg A3.1 Fjernvarmeforsyning Varmen leveres som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand), med en temperatur, der af EF kan reguleres såvel efter årstiderne som indenfor døgnet, jf. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. A3.2 Fjernvarmevandet må kun benyttes til cirkulering i ejendommens varmeinstallation. KUNDEN er ansvarlig for, at der ikke sker aftapning eller spild af fjernvarmevand fra anlægget. A3.3 Ejendommens varmeinstallation (varmeanlæg og vandvarmer, respektive varmeveksler) skal dimensioneres, styres, reguleres og overvåges således, at fjernvarmevandet afkøles i henhold til Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. A3.4 Vedligeholdelse af installationer KUNDEN er ansvarlig for, at ejendommens varmeinstallation holdes i forsvarlig stand med hensyn til sikkerhed, drift og regulering. Såfremt KUNDEN udviser uagtsomhed ved vedligeholdelse eller pasning af anlægget, således at der derved påføres EF tab eller ulemper, og KUNDEN ikke efter henstilling retter de påtalte forhold, er EF berettiget til at bringe forholdene i orden for KUNDENS regning, og tillige hvis sikkerhedsmæssige grunde taler herfor, at afbryde fjernvarmeforsyningen, indtil forholdene er bragt i orden. A3.5 VVS-installatør Til enhver udførelse af arbejder på ejendommens varmeinstallation skal anvendes firmaer med autorisation som VVS-installatør. Det anbefales desuden at anvende firmaer, der er registreret i Fjernvarmebranchens registreringsordning for servicemontører (også kaldet FjR-ordningen). 7

8 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering A3.6 Afbrydelse af fjernvarmeforsyningen EF har pligt til at søge opretholdt en regelmæssig forsyning med fjernvarme til rumopvarmning og fremstilling af varmt brugsvand. EF forbeholder sig ret til, så vidt muligt med forudgående varsel, at standse forsyningen for udførelse af nye tilslutninger, ledningsændringer og reparationer. Større ledningsarbejder vil så vidt muligt blive udført udenfor den egentlige fyringssæson. Kortvarige, nødvendige afbrydelser kan foretages uden varsel. I tilfælde af varmeafbrydelse og andre tilfælde af ikke kontraktmæssig levering i forbrugerkøb gælder købelovens og aftalelovens regler, og EF er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Over for erhvervsdrivende er EF ikke ansvarlig for driftstab, ej heller for avancetab eller andet indirekte tab, med mindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra EF s side. Erhvervsdrivende opfordres derfor til at tegne driftstabsforsikring og/eller etablere nødforanstaltninger. A3.7 EF påtager sig intet ansvar for følgevirkninger af svigtende levering, opstået ved naturkatastrofer, krig, oprør, hærværk, brand, eksplosioner, arbejdskonflikter, eller andre forhold, som er uden for EF s kontrol. EF fritages i disse situationer for leveringsforpligtelsen. A3.8 Information/instruktion EF s personale er i rimeligt omfang til rådighed for KUNDEN med information om fjernvarmeanlæggets drift og betjening samt påvisning af eventuelle fejl. A3.9 Adgangsforhold EF s personale skal, så længe ejendommen er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, mod behørig legitimation, til enhver tid have adgang til alle dele af ejendommens varmeanlæg for eftersyn, trykprøvning, aflæsning samt afbrydelse. A3.10 Beskadigelse KUNDEN er, såfremt det skyldes fejl eller forsømmelse fra KUNDENS side, ansvarlig for beskadigelse af EF s ejendom. A3.11 EF er til enhver tid berettiget til at ændre leveringskonditioner, f.eks. ændring af tryk og temperatur, som myndighederne foreskriver eller anbefaler. 8

9 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Leveringsændringer skal meddeles KUNDEN med et passende varsel, jf. A8.3. Såfremt de ovenfor nævnte ændringer vil kræve forandring af installationer tilhørende ejeren, påhviler udgifterne hertil denne. Påføres ejendommen herved urimelige forsyningsforhold eller udgifter, er ejeren berettiget til at udtræde af EF, uden at der derved skal betales udtrædelsesgodtgørelse eller afbrydelsesomkostninger, med mindre man af andre årsager er forpligtet. A3.12 Nøgler låse EF er berettiget til, for egen regning og efter aftale med ejeren af ejendommen, at opsætte nøglekasser, hvori de fornødne nøgler er placeret. Alternativt kan EF kræve, at ejeren indsætter låse, hvortil EF s specielle nøgle passer, således at uhindret adgang kan opnås til EF s installationer. A4 Fjernvarmepriser A4.1 Priser EF udarbejder priserne under hensyntagen til Energitilsynets retningslinjer om kostægte prisfastsættelse, og priserne vil til enhver tid fremgå af EF s prisblad. Afregning af bidrag af enhver art, der indgår som led i fjernvarmeforsyningen, finder sted efter de til enhver tid gældende og til Energitilsynet anmeldte priser. A4.2 KUNDEN er forpligtet til at meddele EF enhver ændring, der har indflydelse på afregningen. A4.3 EF er forpligtet til at oplyse KUNDEN om priser og om ændringer af disse. Oplysningerne vil normalt blive annonceret i dagspressen og på EF s hjemmeside. A4.4 Afkøling Såfremt KUNDEN ikke opfylder minimumskravet om en gennemsnitlig årsafkøling på 30 C, har EF ret til at beregne det årlige energiforbrug ved anvendelse af den forbrugte vandmængde (m 3 ) og minimums afkølingen (30 C), med den deraf følgende merudgift for KUNDEN. 9

10 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering A5 Måling af fjernvarmeforbrug, herunder anvendelse af fjernaflæsning A5.1 Måler EF leverer det for afregning mellem KUNDEN og EF nødvendige måleudstyr og bestemmer målernes antal, størrelse, type og placering. A5.2 Afregningsmålere ejes og vedligeholdes af EF. Afregningsmålere udskiftes i henhold til gældende lovgivning. EF er i øvrigt berettiget til at udskifte afregningsmålere, når det findes påkrævet. A5.3 Uden EF s godkendelse må afregningsmålere ikke flyttes. De ved afregningsmålere og ventiler anbragte plomber må kun brydes af EF. A5.4 Bimåler/fordelingsmåler Såfremt en KUNDE opsætter bimålere for intern fordeling af varmeforbruget, er dette EF uvedkommende. A5.5 Aflæsning af målere Med henblik på afregning af fjernvarmeforbruget foretages periodiske aflæsninger af afregningsmålere. EF skal have uhindret adgang til afregningsmålerne, jf. A3.9. EF anvender, hvor dette er muligt, fjernaflæsning af måleren. Ved fjernaflæsning i forbindelse med afregning vil KUNDEN på forhånd modtage meddelelse om tidspunkt gennem dagspressen, ligesom det vil fremgå af EF s hjemmeside. A5.6 Selvaflæsning På EF s anmodning skal KUNDEN foretage aflæsning af afregningsmålere og indberette aflæsningerne inden for et af EF fastsat tidsrum. A5.7 Modtager EF ikke KUNDENS aflæsning, eller kan aflæsning ikke opnås ved EF s henvendelse, kan der udstedes regning baseret på et af EF beregnet forbrug i overensstemmelse med gældende regler herom. A5.8 Rekvireret aflæsning EF er berettiget til at opkræve betaling for måleraflæsninger, som rekvireres af KUNDEN, med mindre disse udgifter i henhold til A5.11 skal afholdes af EF. 10

11 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering A5.9 Fejl ved måling Såfremt der konstateres fejl ved målingen eller klar uoverensstemmelse mellem det af afregningsmåleren registrerede og det sandsynlige forbrug, kontrolleres måleren for eventuelle fejl, og forbruget fastsættes efter de til enhver tid gældende regler for beregnet forbrug, og betalingen reguleres i overensstemmelse hermed. Såfremt KUNDEN kan dokumentere, at forbruget har været atypisk i afregningsperioden, tages der hensyn til dette i fastsættelsen af forbruget. A5.10 Målerafprøvning EF er til enhver tid berettiget til for egen regning at udføre målerafprøvning, ligesom KUNDEN ved skriftlig henvendelse og mod betaling til EF jf. Prisblad kan forlange at få afregningsmåleren afprøvet, jf. A5.11 og T A5.11 Afregningsmålere anses at vise rigtigt, når disse ved afprøvning inden for deres måleområde har en maksimal afvigelse, som ikke overskrider de i Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fastsatte maksimalt tilladelige afvigelser for målere. Hvis afvigelsen overskrider disse grænser, afholdes udgiften til såvel måleraflæsning, som målerafprøvning af EF, og afregning med KUNDEN reguleres, jf. Dansk Fjernvarmes vejledning om Beregning af fjernvarmeforbrug. A5.12 Målerstop Såfremt KUNDEN har eller burde have en formodning om, at måleren er beskadiget, registrerer forkert eller står stille, er KUNDEN forpligtet til omgående at underrette EF herom. A5.13 Fjernaflæsning Ved installationer med fjernaflæsning kan der foretages hyppige/ løbende aflæsninger, uden efterfølgende afregning, udelukkende for afklaring af forhold vedrørende EF s drift og/eller ledningsnet (varmetab, temperatursvingninger, svingende belastning, defekt måler) samt forhold, der alene er nødvendige for den daglige drift og kundeservice. A6 Betaling mv. A6.1 Indbetaling, storkunde EF er berettiget til ved virksomheder og institutioner, med årsforbrug større end GJ pr. målersted, at opkræve forbruget månedsvis. 11

12 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Boligforeninger o.l. med forbrug større end GJ kan anmode om at blive omfattet af ordningen. A6.2 Acontobeløb og afregning EF er berettiget til at opkræve acontobeløb baseret på det forventede årsforbrug. Det forventede årsforbrug afhænger af det sidste års forbrug omregnet til et normalt år. Et normalt år regnes som gennemsnittet af de sidste 10 år. Raterne kan reguleres i takt med omkostningsændringer. Endelig afregning af forbruget finder sted senest 3 måneder efter årsaflæsningen og senest 3 måneder efter fraflytning af ejendommen. Mer-/mindreforbrug opkræves eller tilbagebetales KUNDEN, idet der dog ikke opkræves eller udbetales beløb under det af Bestyrelsen til enhver tid godkendte minimums beløb jf. Prisblad. A6.3 Betalingspligt Der er betalingspligt for al fjernvarmelevering. Hvis der konstateres et unormalt forbrug forårsaget af en defekt varmeinstallation og/eller fejlbetjening af varmeinstallationen, defekt måler, målerstop etc., og dette ikke kan henføres til misbrug eller manglende vedligeholdelse, foretages beregning af forbruget, jf. Dansk Fjernvarmes til enhver tid gældende vejledning om Beregning af fjernvarmeforbrug. EF er berettiget til at kræve betaling for sine meromkostninger til drift og administration som følge af et eventuelt merforbrug, der skyldes forhold ved KUNDEN. A6.4 Restancegebyr Regninger vedrørende varmeforsyning skal betales til den på regningerne anførte betalingsdato. Sker betalingen ikke rettidigt, er KUNDEN forpligtet til at betale rykkergebyr, jf. EF s prisblad samt renter, jf. den til enhver tid gældende rentelov. Gebyret, der dækker EF s omkostninger som følge af restancen, skal sammen med eventuelle renter fremgå af regningen. Gebyrets størrelse fremgår af EF s til enhver tid gældende prisblad. A6.5 Overskridelse af betalingsfrist. Restanceprocedure Ved overtrædelse af EF s betalingsbetingelser afgives enten mundtligt eller skriftligt: 12

13 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering En rykker med besked om, at betalingsfristen er overskredet, og med information om, at tilskrevne renter og rykkergebyrer vil blive opkrævet på næste regning. Et lukkevarsel, hvis kunden stadig ikke har betalt, med information om, at tilskrevne renter og rykkergebyrer vil blive opkrævet på næste regning. Et lukkebesøg, hvor der bliver lukket for leverancen. Der opkræves et lukkegebyr jf. prisbladet, og der bliver kun åbnet for leverancen, såfremt hele restancebeløbet inkl. renter og gebyrer indbetales til EF. I forbindelse med lukkebesøget vil kunden blive informeret om, at restancen overgives til inkasso, og at omkostningerne i forbindelse hermed vil blive pålignet kunden. Såfremt der er etableret et direkte kundeforhold med lejer, bør ejeren samtidig informeres om, at leverancen vil blive afbrudt. A6.6 Afbrydelse på grund af restance Overholder kunden ikke i A6.5 nævnte betingelser, er EF berettiget til at afbryde leverancen, såfremt der ved lukkebesøget ikke opnås betaling af restancen, at der ikke bliver lavet en betalingsaftale med EF eller der fremvises kvittering på betaling af restancen. Eventuelle følger af, at EF i overensstemmelse med de nævnte retningslinjer for restanceinddrivelse har afbrudt varmeleveringen til KUNDEN, er EF uvedkommende. A6.7 Genoptagelse af forsyningen Leverancen kan genoptages, når - restancen med påløbne gebyrer, omkostninger vedrørende afbrydelsen og genoplukningen, samt eventuelle renter og omkostninger ved restancens inddrivelse er betalt, eller - der er stillet sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug, eller - der indgås en betalingsaftale, hvilket dog kun kan indrømmes, hvis afbrydelsen ikke er sket som følge af misligholdelse af en tidligere indgået betalingsaftale. 13

14 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering A6.8 Ejerskifte Ved ejerskifte hæfter den hidtidige ejer, respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med varmeleveringen, indtil ejerforholdet ophører, jf. A2.16. Ved lejerskifte, hvor der er etableret et direkte kundeforhold, hæfter den hidtidige lejer, respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med varmeleveringen, indtil det tidspunkt, hvor ejeren har meddelt EF, at kundeforholdet ophører, jf. A2.16. A6.9 Depositum/anden sikkerhedsstillelse EF kan stille krav om depositum som sikkerhed for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at EF uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til KUNDEN. Der vil altid ske en individuel bedømmelse af KUNDENS forhold, inden der stilles krav om depositum eller anden sikkerhedsstillelse. Og der kan kun stilles krav om depositum, såfremt KUNDEN hos EF har haft et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne væsentlige overskridelser af betalingsfristerne. A7 Tilsyns- og klagemyndighed mv. Tilsyns- og klagemyndigheden på energiområdet er. A7.1 Forbrugerklager kan rettes til: Ankenævnet på Energiområdet varetager de konkrete civilretlige forbrugerklager, som eksempelvis klager over målere, restanceinddrivelse, flytteafregning, ejerskifte m.v. Ankenævnet på Energiområdet Nyropsgade København V Tlf.: A7.2 Energitilsynet varetager tilsyns- og klagefunktionen på energiområdet efter energiforsyningslovene, hvilket vil sige kontrol med priser og generelle leveringsbestemmelser. Energitilsynet Nyropsgade 30 14

15 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1780 København V Tlf.: A7.3 Energiklagenævnet behandler klager over myndighedsafgørelser i enkeltsager. Energiklagenævnets afgørelser er endelige administrative afgørelser. A8 Energiklagenævnet Frederiksborggade København K Tlf.: Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne A8.1 Nærværende Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er vedtaget på bestyrelsesmødet den 16. juni Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er anmeldt til Energitilsynet. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering træder i kraft den 1. juli A8.2 EF er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i bestemmelserne. A8.3 Ændringer Meddelelse om ændringer af Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering og Prisblad vil blive offentliggjort i dagspressen og på EF s hjemmeside. Aktuel information om EF s til enhver tid gældende vedtægter m.v. kan ses på EF s hjemmeside på adressen eller fås ved henvendelse til EF. 15

16 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering, Anvendelsesområde T1 Gyldighedsområde og definitioner mv. T1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Esbjerg Forsyning A/S, i det følgende benævnt EF, er gældende for installation, drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer samt projektering, udførelse og ændring af varmeinstallationer, der tilsluttes EF s ledningsnet. T1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt KUNDEN. T1.3 Aftalegrundlaget mellem EF og KUNDEN er fastlagt i Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering, Aftale om fjernvarmelevering og det til enhver tid gældende Prisblad. T1.4 VVS-INSTALLATØREN er den person, der i henhold til bestemmelserne i punkt T3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation. Tilslutningsbestemmelser T2 Etablering af fjernvarmetilslutning T2.1 Anmodning om tilslutning Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsendes skriftligt til EF af ejeren/ejerne af ejendommen med angivelse af varmeinstallationens maksimale effekt m.v., samt ejendommens beliggenhed og etageareal, svarende til bygnings- og boligregistret (BBR). T2.2 Stikledning Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelingsledningen til ejendommens hovedventiler, benævnes i det følgende Stikledningen. T2.3 Nybygninger Ved tilslutning af nybygninger skal der indsendes en målsat beliggenhedsplan/situationsplan og ved større anlæg desuden tegning over teknikrummet, der viser fjernvarmestikkets indføring samt tilslutningsarrangement. 16

17 På beliggenhedsplan/situationsplan skal foruden den ønskede placering af fjernvarmestikket være vist placeringer af øvrige nedgravede ledninger, f.eks. vand, kloak, el, telefon og antenne. Der tilstræbes, at stikledningen er så kort som mulig af driftsmæssige hensyn. T2.4 Eksisterende bebyggelse Ved eksisterende bebyggelse kan stikledningens placering aftales på stedet mellem ejeren og EF. T2.5 Dimensionering af stikledning Dimensioneringen af stikledningen udføres af EF i samarbejde med bygherren. Installationsbestemmelser T3 Udførelse af installationsarbejde T3.1 Autoriseret VVS-installatør Arbejder på ejendommens varmeinstallation skal udføres af firmaer med autorisation som VVS-installatør i henhold til lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003 med senere ændringer. EF anbefaler endvidere, at firmaer og installatører, der arbejder på ejendommens varmeinstallation er tilmeldt og uddannet indenfor Fjernvarmens Serviceordning (også kaldet FJR-ordningen). Det fremgår af hjemmesiden hvilke firmaer, der er tilsluttet ordningen. EF kan kontaktes for yderligere oplysninger. T3.2 Kvalitetskrav Varmeinstallationer, der tilsluttes EF, skal projekteres og udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, normer og standarder, samt de krav, der er indeholdt i EF s Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Er installationerne ikke projekteret og udført i overensstemmelse med ovenstående, kan EF kræve de pågældende installationer ændret. Sker dette ikke, er EF berettiget til at nægte installationerne tilsluttet. Private fjernvarmeledninger i jord skal udføres efter anvisning fra EF. T3.3 Såfremt der på KUNDENS foranledning installeres komponenter f.eks. gennemstrømningsvandvarmere, hvis korrekte funktion kræver særlige 17

18 tryk- eller temperaturforhold afvigende fra EF s normale driftsbestemmelser, er EF ikke forpligtet til at ændre driftstilstande og er ej heller ansvarlig for sådanne komponenters rette funktion. T3.4 Alle varmeinstallationer skal opbygges og indreguleres til en vandstrøm, der sikre bedst mulig afkøling af fjernvarmevandet. Det gælder også styring af varmt brugsvand. Alle radiatorer, gulvvarmekredse og varmtvandsbeholdere skal være udstyret med mængdebegrænser. T4 Etablering af stikledninger og hovedventiler mv. T4.1 Én eller flere stikledninger Der etableres normalt kun én stikledning til hver enkelt udmatrikuleret ejendom. I visse tilfælde, hvor tilslutning af bebyggelse på én udmatrikuleret ejendom kan sidestilles med tilslutning af flere individuelle ejendomme, kan der dog etableres flere stikledninger. Dette skal i hvert enkelt tilfælde aftales nærmere med EF. T4.2 Etablering Stikledningen til og med hovedventiler etableres og vedligeholdes af EF. Stikledningen til nybygninger etableres først, når det for den pågældende ejendom nødvendige spildevands- og vandstikledningsarbejde m.v. er afsluttet. T4.3 Indføringsbøjninger og måleudstyr EF udleverer indføringsbøjninger for montering i sokkel/gulv. T4.4 Stiklednings afslutning Stikledningen udføres normalt gennem ejendommens nærmeste ydermur i forhold til forsyningsledningen. Stikledningen afsluttes umiddelbart indenfor ydermur med to hovedventiler, der anbringes let tilgængeligt og synligt over færdigt gulv eller under loft, hvis stikledningen udføres til kælder. Det påhviler VVS-INSTALLATØREN at undersøge, hvilken hovedventil, der er fremløb, og hvilken der er returløb inden tilslutning. T4.5 Placering Stikledningen skal så vidt muligt placeres min. 1 m fra vandstikledningen og må ikke placeres over denne, ligesom stikledningen ikke må placeres i umiddelbar nærhed af kloakledninger, tagbrønde og lignende. 18

19 T4.6 Tracé EF fastsætter stikledningens placering, men såfremt tekniske hensyn tillader det, kan stikledningen placeres efter ejerens ønske mod betaling af eventuel merudgift. T4.7 Ekspansion Hvor stikledningen indføres i ejendommen, skal der være ekspansionsmulighed for denne. T4.8 Ændring eller afbrydelse Ændring og afbrydelse af stikledning udføres af EF for ejerens regning efter skriftlig anmodning. T4.9 Udskiftning til større dimension Såfremt en stikledning ved forøget varmebehov bliver underdimensioneret, etablerer EF ny stikledning til ejendommen. De hermed forbundne udgifter betales af ejeren jf. punkt A2.14. T4.10 Retablering efter nyetableret stikledning EF retablerer gennembrudt beton- og murværk samt gravede render i jord på forsvarlig vis efter stikledningens etablering. Eventuelle efterreparationer, så som efterpudsning, retablering af inventar og flisebeklædninger, malerarbejde m.m., samt retablering af flise- og havearealer, herunder plantestensætninger og beplantning m.v., er EF uvedkommende. T4.11 Retablering efter reparation af stikledning Ved reparations- og vedligeholdelsesarbejder retablerer EF de fornødne bygnings- og haveanlæg m.v. med gængse handelsvarer, men påtager sig ikke ekstra udgifter i tilfælde, hvor retablering fordrer anskaffelse af ukurante varer m.v. T4.12 Reparation efter mekanisk overlast Såfremt reparationsarbejder er foranlediget af mekanisk overlast, herunder terrænsætninger m.v. er EF berettiget til at opkræve de dermed forbundne udgifter hos KUNDEN. T5 Projektering og udførelse af varmeinstallationer T5.1 Enhver ny installation eller ændring af en eksisterende installation skal projekteres og udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. På udgivningstidspunktet er følgende bestemmelser bl.a. gældende på området: 19

20 - Nærværende Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering - Bygningsreglement (det til enhver tid gældende) - Beregning af bygningers varmetab DS udgave - Varme- og køleanlæg i bygninger DS udgave.) - Norm for vandinstallationer DS udgave. - Termisk isolering af tekniske installationer (DS udgave) - AT bekendtgørelse nr. 100 Anvendelse af trykbærende udstyr af 31. januar 2007 med senere ændringer - AT bekendtgørelse nr. 99 Indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr af 31. januar 2007 med senere ændringer Seneste udgaver, skal altid anvendes. T6 Tilslutningsarrangement T6.1 Diagrammer Tilslutningsarrangementet, som forbinder EF s stikledning med KUNDENS varmeinstallation, skal principielt udføres som vist på EF s til enhver tid gældende skitser. Skitserne er indeholdt i nærværende Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. EF anviser i hvert enkelt tilfælde, hvilken type tilslutnings- og varmeinstallation, der tillades anvendt. Afvigelser fra disse vil kun undtagelsesvis kunne accepteres af EF, og kun såfremt særlige forhold taler herfor. Forskellige varmeanlæg Der kan etableres følgende 4 typer anlæg, se diagrammer i Bilag. Bilag 1: Direkte anlæg med opblanding (blandesløjfeanlæg) med varmtvandsbeholder Bilag 2: Direkte anlæg med opblanding (blandesløjfeanlæg) med gennemstrømningsvandvarmer Bilag 3: Indirekte anlæg med varmtvandsbeholder Bilag 4: Indirekte anlæg med gennemstrømningsvandvarmer EF tillader brug af standardunit, såfremt de lever op til kravene i de Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ved nye anlæg kan EF ikke acceptere at der etableres et-strengs-anlæg. 20

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV).

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING NIVÅ FJERNVAME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) Savsvinget 2 2970 Hørsholm 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Version 2006.06 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 6 INSTALLATIONSBESTEMMELSER 8 3. Udførelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af stikledning Installationsbestemmelser 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering af måleudstyr

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S 4. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.. 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Ærøskøbing Fjernvarme A.M.B.A., idet følgende

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A

Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Østergade 21 6310 Broager Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med

Læs mere

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra E.ON

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. side 3 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser T K N I S K B S T M M L S R Tekniske bestemmelser 2 0 1 0 FJRRITSLV FJRNVARM Tekniske bestemmelser Indholdsfortegnelse Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Side Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ØSTBIRK VARMEVÆRK A.M.B.A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....side 3 2. Etablering og ændring af fjernvarmeforsyning...side

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. i. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning i. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse

Læs mere

EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m. v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3 3. Drift

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING HALS FJERNVARME AMBA BYGMESTERVEJ 9-11 9370 HALS (Tekniske bestemmelser 2005) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning Side 2 Tekniske Bestemmelser

Læs mere

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering Februar 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Anvendelsesområde 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Sj. Varmeværk, i det følgende benævnt

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Marts 2016 Side 1 Indhold side Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 Etablering af fjernvarmetilslutning 4 Udførelse

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HØNG VARMEVÆRK Banemarken 8 4270 Høng Tlf. 58 85 24 32 mail@fjernvarmevaerk.dk www.fjernvarmevaerk.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

Læs mere

Rønne Vand- og Varmeforsyning s. Bestemmelser. for fjernvarmelevering

Rønne Vand- og Varmeforsyning s. Bestemmelser. for fjernvarmelevering Rønne Vand- og Varmeforsyning s Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Vand og Varmeforsyning A.m.b.a. Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E-mail.: rvv@rvv.dk

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk. 1.1 Tekniskebestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Dybvad Varmeværk a.m.b.a., Jernbanegade 8a, CVR-nr: 40 92 00 13,

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering FARUM FJERNVARME a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER side 3 Almindelige bestemmelser 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser

Læs mere

HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Kontortid 8.00-11.00

HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Kontortid 8.00-11.00 HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG Kontortid 8.00-11.00 TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ll{dholdsfortegnelse FORORD ll{dledning TEKNISKE BESTEMMELSER ANVENDELSESO~DE

Læs mere

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV.

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV. Tekniske LEVERINGSBETINGELSER ANVENDELSESOMRÅDE. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Fjernvarmeforsyningen. 1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Thisted Varmeforsyning a.m.b.a., i det følgende benævnt værket,

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Gældende fra 1. januar 2015

Tekniske bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Gældende fra 1. januar 2015 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse af

Læs mere

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra MOU KRAFTVARME A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning Tilslutningsafgift

Læs mere

For eksisterende ejendomme træffes aftale mellem grundejeren eller dennes bemyndigede og værkets repræsentant.

For eksisterende ejendomme træffes aftale mellem grundejeren eller dennes bemyndigede og værkets repræsentant. Glamsbjerg Fjernvarme, tekniske bestemmelser Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med drift og udførelse af varmeinstallationer

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSE 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/1 2007. Hjørring Varmeforsyning

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/1 2007. Hjørring Varmeforsyning ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/1 2007 Hjørring Varmeforsyning ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING/ÆNDRING

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m. v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund Side 2 16. maj 2006 Indholdsfortegnelse TEKNISKE BESTEMMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 4 ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 7

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 7 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Side 1 af 7 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Disse bestemmelser indeholder det egentlige aftalegrundlag

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2.1-2.4 Anmodning om tilslutning m.v. 2.6-2.13 Tilslutningsbidrag/Byggemodningsbidrag/

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 2 se, og stikledningen skal være udskiftelig og lægges i foringsrør ved skjult installation. For placering af stikledning

Læs mere

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Vejle Fjernvarme a.m.b.a. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (revision oktober 2009) Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Langelinie 60 7100 Vejle Tlf. 75 82 74 55 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: TEKNISKE BESTEMMELSER

Læs mere

Fjernvarme. Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a.

Fjernvarme. Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarme Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Traverskiftet 1 5881 Skårup Fyn Tlf. 62 23 13 48 Fax 62 23 18 35 e-mail: fjernvarme@skaarupmail.dk

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Mors Fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde... 1 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 TEKNISKE BESTEMMELSER...4

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012.

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Græsted Fjernvarme A. m. b. a., i det følgende

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ ændring af fjernvarmeforsyning 3. Drift- og vedligeholdelse af anlæg 4. Tariffer

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Laurbjerg Kraftvarmeværk, i det følgende benævnt VÆRKET, er gældende

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 l. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Brovst

Læs mere

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Vejle Fjernvarme a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (revision oktober 2009) Vejle Fjernvarme a.m.b.a Langelinie 60 7100 Vejle Tlf. 75 82 74 55 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Almindelige bestemmelser. Januar 1998

Almindelige bestemmelser. Januar 1998 Almindelige bestemmelser Januar 1998 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Bjerringbro Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vestervig Fjernvarme.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vestervig Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Indholdsfortegnelse Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 Etablering af fjernvarmetilslutning... 3 Udførelse af installationsarbejde... 4 Etablering af

Læs mere

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt "Forbrugeren".

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt Forbrugeren. Tekniske bestemmelser November 1997 Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med udførelse og drift af varmeinstallationer hos forbrugerne.

Læs mere

EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering.

EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421 1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. 2 ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... TILSLUTNINGSBESTEMMELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brørup Fjernvarme A.m.b.a.

Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for Brørup Fjernvarme A.m.b.a. 1. oplag 31. maj 2011 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indhold 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring

Læs mere

Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Nærværende almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende

Læs mere

VORDINGBORG FJERNVARME A/S

VORDINGBORG FJERNVARME A/S VORDINGBORG FJERNVARME A/S Tekniske bestemmelser Maj 2013 VORDINGBORG FJERNVARME A/S - Tekniske Bestemmelser Maj 2013 Side 2 af 21 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 ANVENDELSESOMRÅDE... 4 1. Gyldighedsområde

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Filskov Energiselskab, i det følgende benævnt

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING fra Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner... 4 1.1 Fjernvarmeforsyningen og forbrugeren... 4 1.2 Retslige forhold... 4 1.3 VVS-installatøren...

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Gyldighedsområde og definitioner m.v... 3 Etablering/ændring

Læs mere

Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definationer m.v.. 1 2. Etablering/ændring

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING NIVÅ FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Version 20016.06 Indholdsfortegnelse ALMINDELIGE

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A Gældende fra 1. januar 2015

Almindelige bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A Gældende fra 1. januar 2015 Almindelige bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A Gældende fra 1. januar 2015 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring

Læs mere

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør.

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Fjernkøling Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling Side 1 af 13 1. Gyldighedsområde

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Laurbjerg Kraftvarmeværk

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering St. Merløse Varmeværk Jyderup Varmeværk Holbæk Forsyning, Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse Varmeværker

Læs mere

for fjernvarmelevering

for fjernvarmelevering AARS FJERNVARME a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....

Læs mere

Leveringsbestemmelser for Gråsten Varme A/S

Leveringsbestemmelser for Gråsten Varme A/S Leveringsbestemmelser for Gråsten Varme A/S 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Gråsten Varme A/S i det følgende

Læs mere

Fjernvarme. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a.

Fjernvarme. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarme Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Traverskiftet 1 5881 Skårup Fyn Tlf. 62 23 13 48 Fax 62 23 18 35 e-mail: fjernvarme@skaarupmail.dk

Læs mere

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Juni 2014 Indhold Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering af fjernvarmetilslutning... 5 Udførelse

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme A/S. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S

Forsyning Helsingør Varme A/S. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S Indholdsfortegnelse ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarme

Almindelige bestemmelser for fjernvarme Almindelige bestemmelser for fjernvarme Varde Varmeforsyning A/S Gældende fra 1. januar 2013 Version: 1.0 - opdateret 23. november 2012 Indhold Kapitel 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 5 1.1

Læs mere

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a.

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmeforsyning Fynsvej 5, 5400 Bogense Tlf.: 64 81 16 10 Fax: 64 81 27 10 E-mail: post@bogense-forsyningsselskab.dk www.bogense-forsyningsselskab.dk

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a.

Tekniske leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Telefon 75.75.33.00 Fjernvarmevej 2, Fax 75.75.35.19 DK-8740 Brædstrup www.braedstrup-fjernvarme.dk e-mail: post@braedstrup-fjernvarme.dk Tekniske leveringsbestemmelser for

Læs mere

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering For Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.A Gældende fra januar 2015. Tekniske bestemmelser Side 1 Tekniske bestemmelser INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING... 3 TEKNISKE

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING For Gørding Varmeværk Amba 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg 4. Tariffer

Læs mere

Tekniske Bestemmelser

Tekniske Bestemmelser Rønne Varme A/S Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Varme A/S Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E -mail.: rvv@rvv.dk-hjemmeside.: www.rvv.dk SIDE NR. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER

LEVERINGSBESTEMMELSER LEVERINGSBESTEMMELSER 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Fuglebjerg Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende kaldet

Læs mere

Almindelige bestemmelser. fjernvarmelevering. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Almindelige bestemmelser. fjernvarmelevering. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning....

Læs mere

Tekniske Bestemmelser. for. Fjernvarmelevering. REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S

Tekniske Bestemmelser. for. Fjernvarmelevering. REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering i REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S Opdateret den 25. april 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 ANVENDELSESOMRÅDE... 5 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

SKULDELEV ENERGISELSKAB A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER

SKULDELEV ENERGISELSKAB A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER TEKNISKE BESTEMMELSER TEKNISKE BESTEMMELSER FOR INDHOLD: TEKNISKE BESTEMMELSER FOR... 1 ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 4 2. Etablering

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER HINNERUP FJERNVARME FIF Marketing 03/15 Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. TEKNISKE BESTEMMELSER Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Fanøvej 15. 8382 Hinnerup. Tlf. 8698 5340 info@hinnerupfjernvarme.dk. www.hinnerupfjernvarme.dk

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Boulstrup - Hou Kraftvarmeværk AmbA, CVR nr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse.

Indholdsfortegnelse. Mørkøv Varmeværk A.M.B.A. - 0 - Indholdsfortegnelse. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING OG ANDVENDELSESOMRÅDE FOR MØRKØV VARMEVÆRK A.M.B.A. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING For Gørding Varmeværk Amba 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering

Læs mere

AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME

AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...4 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Skørping Varmeværk

Læs mere

Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013

Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013 Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 3 2. Etablering

Læs mere

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. side 1 af 8 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 2013-11-30

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. side 1 af 8 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 2013-11-30 Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. side 1 af 8 Indhold INDLEDNING 2 ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 3 INSTALLATIONSBESTEMMELSER

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. 1 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 5 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 6 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg 11 4. Tariffer 13 5. Måling af fjernvarmeforbrug,

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Bøvling varmeværk

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Bøvling varmeværk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Bøvling varmeværk Marievej 3 7650 Bøvlingbjerg tlf. 97885145 40506330 www.bvarme.dk INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDHOLDS FORTEGNELSE... 2 TEKNISKE BESTEMMELSER

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser Klik her for at hente principdiagram som en pdf-fil TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER 1.0 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Gilleleje

Læs mere

Februar 2012. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering. Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a.

Februar 2012. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering. Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Februar 2012 Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Bredebro Fjernvarme

Tekniske bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Tekniske bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Bredebro Varmeværk A.m.b.a. SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme

Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Bredebro Varmeværk A.m.b.a. SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORDFORBRÆNDING FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORDFORBRÆNDING FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORDFORBRÆNDING FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME Nordforbrænding Fjernvarme Nivå Fjernvarme I/S Nordforbrænding Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05

Læs mere