lønstatistik 2011 Produktionsarbejde 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "lønstatistik 2011 Produktionsarbejde 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde"

Transkript

1 lønstatistik 2011 Produktionsarbejde MARTS 2011, Baseret på 4. kvartal Lønbegreber 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde 20 Proces- og maskinoperatørarbejde 37 Andet arbejde 46 Værkførere mv. 54 Lønfordeling og statistiske mål

2 DI lønstatistik 2011 produktionsarbejde lønbegreber SIDE 2 Lønbegreber LØNBEGREB I HOVEDTABELLERNE Lønbegrebet i statistikkens hovedtabeller er den såkaldte beregnet betaling pr. time, der kan opfattes som den direkte timeløn for medarbejderen for arbejdet tid. Det er således et lønbegreb, der kommer tæt på den timesats, som fremgår af den enkelte lønmodtagers lønseddel. Beregnet betaling indeholder IKKE arbejdsgivers bidrag til pension, overtidsbetaling, skifteholdstillæg samt løn under ferie og andet fravær. Til gengæld er betaling ved akkordarbejde og andre produktivitetsfremmende lønsystemer med i lønbegrebet. Se figuren, der viser indholdet og sammenhængen imellem de forskellige lønbegreber. SMALFORTJENESTE Timelønbegrebet smalfortjeneste er ændret i forhold til tidligere. Den nye smalfortjeneste er mere robust over for betalinger i forbindelse med sygdom mv. og overtid. Ændringen i smalfortjenesten har den konsekvens, at smalfortjenesten, løn under sygdom mv. samt ferie -, fritvalgs - og SH-betaling ikke kan summeres præcist til fortjenesten ekskl. genetillæg. Der vil være en lille forskel, som kan tilskrives afvigelsen mellem standardtimerne og de præsterede timer. Læs evt. mere via NetStat Løn/Tema/2007 Lønbegreber. Ændringer i smalfortjenesten, som blev foretaget i 2008, har haft den konsekvens, at smalfortjenesten, løn under sygdom mv. samt ferie og SH-betalinger ikke kan summeres præcist til fortjenesten ekskl. genetillæg. Der vil være en lille forskel, som kan tilskrives afvigelsen mellem standardtimerne og de præsterede timer. Læs evt. mere via NetStat Løn/Tema/2007 Lønbegreber. PENSION Begrebet dækker over alle de pensionsordninger, som betales og/eller administreres af virksomhederne for lønmodtagerne. Dvs. bidrag til:»» ATP (lovbunden)»» Arbejdsmarkedspension inkl. bidrag overført fra Fritvalgs Lønkonto (overenskomstaftale)»» Individuel (evt. et led i ansættelsesforholdet)»» Privat (lønmodtagerens egen, men administreret via arbejdsgiver) For de fleste ordninger gælder, at pensionsbidraget består af henholdsvis en lønmodtager- og arbejdsgiverandel, der typisk udgør henholdsvis ca. 33 pct. og ca. 67 pct. BEREGNET BETALING Lønbegrebet fremkommer ved at fratrække arbejdsgiverens pensionsbidrag, personalegoder og de uregelmæssige betalinger, som omfatter bl.a. bonusbetalinger, overskudsdeling, provision og kompensation for ikke-afholdte feriefridage mv. fra smalfortjenesten. Bereg- net betaling indeholder således lønmodtagerens grundløn, samt funktions-, kvalifikations- og præstationsbestemt løn. Herudover medtages lønmodtagerens pensionsbidrag. er det smalleste lønbegreb i DI s onlinestatistik NetStat Løn. Således kommer dette lønbegreb tættest på den timesats, som fremgår af den enkelte lønmodtagers lønseddel. PERSONALEGODER Lønningerne omfatter personalegoder opgjort som den skattemæssige værdi af fri bil samt værdi af fri kost og logi. VIRKSOMHEDENS ARBEJDSOMKOSTNINGER Betalingen for det udførte arbejde kan ses både fra lønmodtagerens og virksomhedens side. Virksomhedens samlede udgifter ved at få arbejdet udført kaldes arbejdsomkostninger. Lønmodtagerens samlede indtægter ved at udføre arbejdet kaldes fortjeneste. Resten af virksomhedens arbejdsomkostninger går til andre end lønmodtageren og kaldes øvrige arbejdsomkostninger. Disse omfatter bl.a. bidrag til fonde og offentlige kasser samt udgifter til forsikringer af medarbejdere. Øvrige arbejdsomkostninger kan som følge af refusioner være negative. Samlede arbejdsomkostninger» Øvrige arbejdsomkostninger Fortjenste» Genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg,» Løn under sygdom mv.» Ferie,- fritvalgs- og SH-betaling Smalfortjeneste» Personalegoder» Uregelmæssige» Pension arbejdsgiverbidrag» Pension lønmodtagerbidrag Resten:» Kvalifikationsbestemt» Præstationsbestemt» Funktionsbestemt» Grundløn (inkl. bruttoløntræk)

3 DI lønstatistik 2011 produktionsarbejde sådan bruges statistikken SIDE 3 sådan bruges statistikken Statistikken dækker over virksomheder, der er medlem af DI. Statistikken viser timelønninger og månedslønninger på udvalgte arbejdsfunktioner/titler. Ønskes yderligere oplysninger om lønninger på funktionærområdet, henvises til online lønstatistik di.dk/personale/loen/netstat/. Der er som supplement hertil udarbejdet en særlig lønstatistik for ingeniørarbejde, som kan hentes via DI's Butik. Gennemsnit viser ikke lønnen Hverken denne eller andre statistikker kan give et håndfast svar på, hvad den enkelte medarbejder bør have i løn. I mange lønstatistikker vises alene lønniveauer beregnet som et gennemsnit af lønningerne for de, som er omfattet af statistikken. Sådanne gennemsnit dækker over store variationer imellem de enkelte medarbejderes lønninger. Der er stort set ingen, der netop får gennemsnitslønnen som hovedregel kan man sige, at 2 /3 af lønmodtagerne får mindre end gennemsnittet, 1 /3 får mere. Statistikkernes gennemsnitlige lønniveauer er således et alt for ufuldstændigt grundlag, når den enkelte medarbejders løn skal tages op til vurdering. Den typiske løn I DI s lønstatistikker vises konsekvent lønninger i form af median samt øvre og nedre kvartil. Medianen er den midterste løn forstået på den måde, at halvdelen af ne har en løn på eller under medianen. En fjerdedel af ne har en løn på eller under nedre kvartil. Tre fjerdedele af ne har en løn på eller under øvre kvartil. En god tommelfingerregel er, at den typiske løn forstået som den løn, flest oppebærer ligger et sted imellem medianen og nedre kvartil. Bemærk, at forekomsten af selv ganske få relativt høje lønninger vil kunne trække gennemsnittet op over medianen og dermed et pænt stykke over den typiske løn. Pas på andre statistikker, hitlister mv. Som arbejdsgiver kan man i en løn for hand lings situa tion ofte blive konfronteret med andre statistikker, som påstås at vise, at medarbejderne har et lønefterslæb. Vær meget opmærksom på, hvordan disse statistikkers lønninger er opgjort. Tjek f.eks. om de indeholder feriegodtgørelse, genebetalinger eller pension. Husk at alle lønstatistikker fra DI (inklusive denne) har den kvalitet, at de er udarbejdet på grundlag af de oplysninger, som virksomhederne indberetter til Danmarks Statistik via DA. Det betyder, at lønningerne i denne statistik er opgjort efter den nationale standard, som er anerkendt af hele fagbevægelsen og de økonomiske ministerier. Vær varsom med selv at beregne stigninger Vær opmærksom på, at statistikkens lønniveauer kan bevæge sig op og ned af flere andre årsager end de ændringer, som f.eks. er aftalt ved lokale lønforhandlinger. Derfor skal man passe på med at sammenligne lønniveauerne i dette års statistik med statistikken fra sidste år. Udviklingen fra år til år i lønniveauet for en given arbejdsfunktion er et resultat af følgende forhold:»» Ændringer i de individuelle lønninger aftalt ved lokale lønforhandlinger»» Overenskomstmæssigt aftalte ændringer i pen sionsbidrag mv.»» Ændringer i indtjening ved produktivitetsfremmende lønsystemer herunder bonus»» Ansættelser og afskedigelser på de virksomheder, som er med i statistikken»» Til- og afgang af virksomheder, som deltager i statistikken Eksemplet på næste side viser, hvorledes ændringer fra et år til næste år i antallet af virksomheder og ansatte, som indgår i statistikgrundlaget, kan påvirke udviklingen i statistikkens lønniveauer. I eksemplet har der været en generel timelønsstigning på 3,0 pct. fra 2010 til 2011, men statistikken er også påvirket af, at der er kommet en ny virksomhed med i statistikken for Oveni kommer, at der er sket ændringer i beskæftigelsen på de virksomheder, som også var med i statistikken for Den nytilkomne virksomhed har et relativt højt lønniveau, og det er med til at trække den samlede statistikstigning op på 4,1 pct.

4 DI lønstatistik 2011 produktionsarbejde sådan bruges statistikken SIDE 4 Eksempel: Hvordan 3 pct. bliver til 4,1 pct. Lønstatistik 2010 Lønstatistik 2011 Lønstigning Ansatte Løn Ansatte Løn Virksomhed , ,35 3,0 Virksomhed , ,50 3,0 Virksomhed , ,20 3,0 Ny virksomhed i ,00 Statistiktal , ,84 4,1 Regioner REGION NORDJYLLAND REGION MIDTJYLLAND REGION SYDDANMARK REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND De regionale lønforskelle dækker blandt andet over en uensartet erhvervsstruktur og sammensætning af arbejdsstyrken samt forskellig sammensætning af arbejdsfunktioner i de respektive regioner. Ses der bort herfra, er der imidlertid betydelige lønforskelle mellem sammenlignelige grupper regionerne imellem. Region Hovedstaden København by: København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Københavns omegn: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk Nordsjælland: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal Bornholm: Bornholms Regionskommune Region Sjælland Østsjælland: Greve, Køge, Lejre, Roskilde og Solrød Vest- og Sydsjælland: Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, Stevns og Vordingborg Nord Midt Regioner I statistikken vises lønninger opdelt på følgende fem regioner:»» Region Hovedstaden»» Region Sjælland»» Region Syddanmark»» Region Midtjylland»» Region Nordjylland Syd Sjælland Hovedstad Region Syddanmark Fyn: Assens, Nordfyns, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø Sydjylland: Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle og Aabenraa Region Midtjylland Østjylland: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Århus Vestjylland: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg Region Nordjylland Nordjylland: Brønderslev-Dronninglund, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg

5 DI lønstatistik 2011 produktionsarbejde SIDE 5» skøn over personaleomkostninger Arbejdsgivernes samlede arbejdsomkostninger Aktuel sats Gns. arbejder Egne tal Pct. af løn Kr. pr. time Kr. pr. time kr./time 156,81 Genetillæg kr./time 10,53 Løn for arbejdet tid i alt 100,0 167,34 Aftalebestemte omkostninger Feriepenge 12,50 Pct. 13,4 22,42 Fritvalgs Lønkonto 5,00 Pct. 5,4 8,97 Arbejdsmarkedspension (arbejdsgiverbidrag) 8,00 Pct. 10,1 16,86 Bidrag til Industriens Barselsfond 0,29 Pct. 0,4 0,61 Refusioner fra Industriens Barselsfond -0,3-0,52 Sygefravær mv. med bet. (kun arb.g.bet. i f.m. fravær) 4,60 Pct. 4,6 7,69 refusioner ved fravær -0,4-0,69 Bidrag til uddannelsesfonde 66,00 Øre/time 0,4 0,66 Kompetenceudviklingsfond 520,00 Kr./år 0,33 Kontingent til DI 0,28 Pct. 0,4 0,59 Kontingent til DI's konfliktfond 0,00 Pct. 0,0 0,00 Frihed i f.m. barns 1. sygedag 184,20 Kr./time 0,1 0,18 Feriefridage 184,20 Kr./time 2,5 4,14 Lovpligtige omkostninger Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) 47,40 Kr./uge 0,8 1,42 (arbejdsgiverbetalingen) (180 Kr./md.) Betaling af dagpengegodtgørelse ved 1., 2. og 3. ledighedsdag 766,00 Kr./dag 0,2 0,27 (kun til berettigede). Højst 16 gange i løbet af et kalenderår (ved ledighed over 4 timer) (G-dage) ** Finansieringsbidrag: ved ledighed og sygdom mv. * 415,00 Kr./år 0,2 0,26 Lønmodtagernes Garantifond * 693,00 Kr./år 0,3 0,44 AER-bidrag 2.526,00 Kr./år 0,9 1,56 refusioner fra AER Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring AES ** 690,00 Kr./år 0,3 0,44 Arbejdsskadeforsikring ** 2.526,00 Kr./år 1,0 1,61 Hent omkostningsberegninger for timelønnede på personale.di.dk/løn og arbejdstid/statistik/personaleomkostninger Frivillige- inkl. lokalt aftalte omkostninger Personalegoder (værdi af bil samt værdi af fri kost og logi) 0,00 Kr./år Fuld løn i f.m. efteruddannelse 0,00 Kr./år Rejsesyge- og rejseulykkesforsikring 0,00 Kr./år Fritidsulykkesforsikring/heltidsulykkesforsikring 0,00 Kr./år Forsikring for mindre arbejdsgivere (0,88 pct) 0,00 Kr./år Øvrige personaleomkostninger, (personaleforening eller lign.) 0,00 Kr./år Samlede personaleomkostninger 140,3 234,58 * Opkræves samlet ** Arbejdsskadeforsikring, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring AES, og udgifter til 1., 2. og 3. ledighedsdag varierer betydeligt mellem forskellige brancher. NB: De aktuelle satser i tabellen er de pt. gældende satser, som kan blive ændret i løbet af året. Kilde: DI

6 SIDE 6» Håndværkspræget arbejde Fordeling Andel af lønninger, pct. 10 Nedre kvartil Øvre kvartil Kvartil Median Gennemsnit Fremregnet beregnet betaling, kroner pr. time Arbejdsomkostningernes sammensætning heraf Øvrige arbejdsomkostninger Genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg Gennemsnit kalender 2009 heraf Løn under sygefravær mv. heraf Ferie- fritvalgs- og SH-betalinger Personalegoder Pension inkl. ATP Arbejdsomkostninger Smalfortjeneste Beregnet betaling Arbejdsfunktion/region Kroner pr. time 7 håndværkspræget arbejde Hele landet 255,88 7,11 8,89 239,87 9,73 33,01 0,13 29,71 195,44 174,17 Region Hovedstaden 270,49 7,34 7,62 255,53 8,04 33,35 0,36 32,47 209,93 189,36 Region Sjælland 250,05 6,83 7,56 235,66 8,91 32,16 0,21 28,29 192,64 173,70 Region Syddanmark 257,64 7,17 9,87 240,60 10,32 33,19 0,05 30,00 196,30 173,39 Region Midtjylland 250,00 6,86 9,12 234,02 9,63 32,96 0,08 28,70 190,11 170,13 Region Nordjylland 246,62 7,37 8,36 230,89 11,27 32,69 0,04 28,08 185,82 163,74

7 SIDE 7» Håndværkspræget arbejde, fremregnet til 4. kvartal Håndværkspræget arbejde Faglært (typisk) Hele landet ,66 175,50 193,44 178,97 Region Hovedstaden ,61 191,61 211,51 194,82 Region Sjælland ,84 174,36 191,39 178,46 Region Syddanmark ,20 176,71 193,63 178,15 Region Midtjylland ,71 172,26 185,81 174,92 Region Nordjylland ,33 167,41 178,08 168,35 71 Råstofudvinding og bygningshåndværk Hele landet ,44 174,85 192,87 177,27 Region Hovedstaden ,85 182,61 209,74 187,28 Region Sjælland ,17 184,04 202,26 186,66 Region Syddanmark ,84 177,06 192,39 177,23 Region Midtjylland ,09 169,68 187,20 172,31 Region Nordjylland ,58 164,11 178,44 166, Bygningsarbejde (Basis) Hele landet ,63 166,38 185,38 167,02 Region Hovedstaden ,98 153,01 178,75 157,38 Region Sjælland ,64 123,69 157,34 141,81 Region Syddanmark ,19 177,31 192,75 174,92 Region Midtjylland ,76 164,75 179,07 164,31 Region Nordjylland ,16 160,19 173,14 158, Murerarbejde Facadepudser, Hele landet ,09 147,22 176,75 149,75 flisemester, fliselægger, Region Hovedstaden ,70 131,08 153,01 139,50 flisemontør, Region Sjælland murer Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Tømrer- og snedkerarbejde, byggeri Bygningssnedker, Hele landet ,44 154,58 169,24 152,63 bygningstømrer, hustømrer, Region Hovedstaden ,90 134,27 165,79 143,78 tømrer, Region Sjælland ,59 123,69 153,92 135,06 snedker, køkkensnedker Region Syddanmark ,44 156,41 168,69 155,92 Region Midtjylland ,08 164,75 174,74 161,65 Region Nordjylland ,35 144,42 159,17 143, Fremstilling, reparation af træskibe Bådebygger, Hele landet ,71 173,71 178,08 171,56 skibssnedker, skibstømrer Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark ,39 164,29 176,23 163,31 Region Midtjylland Region Nordjylland ,16 178,08 180,13 176,63

8 SIDE 8» Håndværkspræget arbejde, fremregnet til 4. kvartal Tømrer-snedkerarb. industriel forarbejdn. Inventarsnedker, Hele landet ,97 162,59 171,44 165,22 parketsnedker Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark ,78 193,74 194,83 179,10 Region Midtjylland ,59 159,83 166,67 161,85 Region Nordjylland ,97 162,06 167,01 162, Andet bygningsarbejde Hele landet ,33 185,99 195,85 185,98 Region Hovedstaden ,29 198,21 236,56 197,64 Region Sjælland Region Syddanmark ,00 185,90 195,48 186,02 Region Midtjylland ,48 189,16 195,16 182,84 Region Nordjylland ,30 157,79 166,03 160, Opsætning, nedtagning af stilladser Stilladsopstiller, Hele landet ,90 191,95 196,87 194,59 stilladsarbejder montering, Region Hovedstaden stilladsmester, stilladsmontør Region Syddanmark ,37 191,50 195,82 193,01 Region Midtjylland..... Region Nordjylland Andet bygningsarbejde i øvrigt Bygningsmontør Hele landet ,97 174,48 195,11 178,49 Region Hovedstaden ,20 163,90 198,21 180,30 Region Sjælland Region Syddanmark ,79 173,11 197,60 178,20 Region Midtjylland ,73 189,16 194,15 183,39 Region Nordjylland ,30 157,79 166,03 160, Bygningsarbejde (Finish) Hele landet ,34 180,58 199,95 184,20 Region Hovedstaden ,43 192,62 214,30 198,35 Region Sjælland ,21 186,00 206,57 192,29 Region Syddanmark ,37 168,23 187,60 172,16 Region Midtjylland ,21 177,25 193,29 179,26 Region Nordjylland ,49 178,21 195,50 180, Isoleringsarbejde Isolatør, Hele landet ,83 178,09 194,78 179,09 isoleringsmontør Region Hovedstaden ,66 157,74 182,14 161,10 Region Sjælland ,88 188,01 207,71 196,09 Region Syddanmark ,44 165,69 184,53 170,04 Region Midtjylland ,36 141,52 158,58 145,78 Region Nordjylland ,65 178,44 196,81 180,99

9 SIDE 9» Håndværkspræget arbejde, fremregnet til 4. kvartal Glarmesterarbejde Glarmester, Hele landet ,85 180,61 199,53 177,76 spejlbelægger Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Midtjylland ,08 157,37 162,01 154,61 Region Nordjylland VVS-arbejde VVS-rørsmed, Hele landet ,68 171,35 203,06 175,42 rørlægger, gasmester, Region Hovedstaden ,69 205,04 212,72 195,26 varmemontør, Region Sjælland ,68 140,63 170,98 149,02 rørsmed, oliemontør, Region Syddanmark ,13 154,65 176,19 157,09 VVS-montør, VVS-installatør, Region Midtjylland ,98 182,60 207,45 187,66 blikkenslager Region Nordjylland Elektrikerarbejde Industrielektriker, Hele landet ,00 184,36 204,96 190,18 elinstallatør, installatør, Region Hovedstaden ,72 207,78 232,00 216,42 elektriker, Region Sjælland ,00 187,15 208,18 188,53 stærkstrømselektriker Region Syddanmark ,49 175,95 192,22 181,69 Region Midtjylland ,32 183,20 193,29 184,15 Region Nordjylland ,41 183,90 201,53 185, Øvrigt bygningshåndværksarbejde Køkkenmontør Hele landet ,20 176,20 199,25 184,87 Region Hovedstaden ,17 183,70 212,08 201,29 Region Sjælland ,00 178,76 180,76 177,59 Region Syddanmark ,37 164,92 193,27 171,90 Region Midtjylland ,91 170,06 196,47 176,23 Region Nordjylland ,08 166,33 178,21 168, Maler-, tapetsererarbejde m.m. Hele landet ,70 174,34 190,56 177,12 Region Hovedstaden ,00 177,83 204,67 186,97 Region Sjælland ,64 158,35 179,36 159,02 Region Syddanmark ,71 186,65 198,61 188,91 Region Midtjylland ,03 159,89 172,30 160,37 Region Nordjylland ,99 163,57 176,39 162, Bygningsmaler- og tapetsererarbejde Bygningsmaler, Hele landet ,22 159,67 172,62 161,87 tapetserer, maler Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark ,13 153,62 157,19 148,27 Region Midtjylland Region Nordjylland 8....

10 SIDE 10» Håndværkspræget arbejde, fremregnet til 4. kvartal Skibsmalerarbejde Skibsmaler Hele landet ,74 190,49 203,22 203,63 Region Hovedstaden..... Region Syddanmark ,53 191,77 206,27 206,81 Region Midtjylland Region Nordjylland Skiltemalerarbejde Skiltemaler, Hele landet ,86 142,94 148,37 141,35 reklamemaler Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Midtjylland..... Region Nordjylland Andet malerarbejde Antikvitetsmaler, Hele landet ,51 161,91 178,55 163,94 dekoratørmaler Region Hovedstaden ,76 180,91 187,42 173,03 Region Sjælland Region Syddanmark ,45 181,73 203,01 175,82 Region Midtjylland ,19 159,03 166,55 157,53 Region Nordjylland ,09 162,36 173,64 160, Sprøjtelakeringsarbejde Autolakerer, Hele landet ,95 163,72 179,36 168,38 automaler, cykellakerer, Region Hovedstaden ,09 185,31 258,93 201,14 vognmaler Region Sjælland ,64 157,56 180,04 159,17 Region Syddanmark ,14 165,54 176,05 162,18 Region Midtjylland ,83 160,36 175,29 163,96 Region Nordjylland ,14 147,99 168,96 158, Kemisk rensning og sandblæsning Sandblæser, Hele landet ,42 160,17 169,49 157,46 graffitirenser, sandsliber Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark ,67 154,25 164,96 156,82 Region Midtjylland Region Nordjylland Metal- og maskinarbejde Hele landet ,47 177,02 194,11 181,08 Region Hovedstaden ,84 192,88 212,41 196,85 Region Sjælland ,78 172,48 188,23 177,45 Region Syddanmark ,72 177,90 194,03 179,90 Region Midtjylland ,92 174,70 186,42 177,73 Region Nordjylland ,63 169,43 179,16 170,20

11 SIDE 11» Håndværkspræget arbejde, fremregnet til 4. kvartal Svejsearbejde m.m. Hele landet ,66 173,44 193,34 176,26 Region Hovedstaden ,34 179,45 195,67 180,37 Region Sjælland ,54 166,94 176,14 167,24 Region Syddanmark ,80 189,86 195,37 183,61 Region Midtjylland ,12 162,29 173,80 163,53 Region Nordjylland ,26 164,38 172,81 167, Formningsarbejde Formsmed, Hele landet ,12 192,94 196,57 193,92 formdrejer, formstøber, Region Hovedstaden støber, gørtler Region Sjælland Region Syddanmark ,01 193,43 197,63 197,67 Region Midtjylland ,48 170,36 173,30 173,34 Region Nordjylland ,98 170,59 175,00 173, Svejsning Maskinsvejser, Hele landet ,46 176,34 193,48 176,98 svejser, smede- og maskinarbejder Region Hovedstaden ,12 174,05 185,22 169,92 (svejsning) Region Sjælland ,94 162,03 176,64 164,35 Region Syddanmark ,79 192,17 195,87 186,43 Region Midtjylland ,68 164,33 177,40 165,59 Region Nordjylland ,72 164,15 174,22 169, Tyndpladearbejde Autoopretter, autosmed, Hele landet ,14 164,11 180,30 167,94 pladesmed, kedelsmed, karosseribygger, Region Hovedstaden ,53 192,88 209,21 193,53 kobbersmed, Region Sjælland ,35 168,27 177,44 164,21 smede- og maskinarbejder (tyndpladearbejde) Region Syddanmark ,19 162,02 180,77 167,06 Region Midtjylland ,40 158,46 170,31 159,64 Region Nordjylland ,69 160,54 169,55 160, Stålkonstruktionsarbejde Skibsbygger, Hele landet ,29 174,93 193,72 177,78 stålmontør, nitter, Region Hovedstaden ,53 199,35 214,71 187,54 konstruktionssmed Region Sjælland ,85 168,59 174,54 175,34 Region Syddanmark ,59 191,09 195,21 183,44 Region Midtjylland ,20 162,29 168,82 163,49 Region Nordjylland ,84 167,64 174,60 168, Grovsmede-, værktøjsmagerarb. o.l. Hele landet ,95 172,93 187,96 176,00 Region Hovedstaden ,26 186,79 202,06 189,83 Region Sjælland ,82 170,51 185,54 177,61 Region Syddanmark ,56 174,56 189,41 176,38 Region Midtjylland ,17 168,72 178,63 170,27 Region Nordjylland ,32 167,79 176,51 166,38

12 SIDE 12» Håndværkspræget arbejde, fremregnet til 4. kvartal Grovsmedearbejde Grovsmed, karosserismed, Hele landet ,26 179,52 192,80 181,79 chassis (grovsme- dearbejde), karosserismed, Region Hovedstaden ,37 183,61 199,99 188,72 opbygning Region Sjælland ,92 176,81 191,51 179,25 (grovsmedearbejde), smede- og maskinarbejder Region Syddanmark ,47 182,45 194,82 185,44 (grovsmedearbejde) Region Midtjylland ,27 172,99 182,18 173,53 Region Nordjylland ,89 169,31 184,67 172, Klejnsmede- og værktøjsmagerarbejde Klejnsmed, Hele landet ,81 173,72 189,04 178,50 låsesmed, smede- og maskinarbejder Region Hovedstaden ,07 191,21 213,52 197,85 (klejnsmed/ Region Sjælland ,73 173,09 182,61 179,09 værktøjsmager), værktøjsmager, Region Syddanmark ,30 171,17 186,36 173,60 værktøjssmed Region Midtjylland ,06 171,77 183,65 175,96 Region Nordjylland ,67 165,73 177,16 168, Maskinelt præcisionsarbejde i metal Maskinbygger, Hele landet ,05 169,84 184,90 173,06 maskinsmed, skruestikarbejder, Region Hovedstaden ,71 187,29 201,13 188,51 smede- og maskinarbejder (CNC-maskiner), Region Sjælland ,98 166,14 181,27 176,67 plastmager, Region Syddanmark ,81 167,08 182,75 170,08 plastmekaniker, drejer, Region Midtjylland ,87 166,76 176,54 168,09 opstiller Region Nordjylland ,52 167,99 175,76 165, Polerings- og slibearbejde i metal Metal- og jernsliber, Hele landet ,69 161,59 173,12 161,74 metaltrykker Region Hovedstaden ,68 176,36 181,90 169,90 Region Sjælland ,42 161,59 165,80 159,18 Region Syddanmark ,09 174,92 185,91 178,85 Region Midtjylland ,87 155,33 165,45 155,39 Region Nordjylland ,06 144,43 159,44 144, Mekaniker- og montørarbejde Hele landet ,43 182,02 198,88 186,75 Region Hovedstaden ,02 196,10 219,79 201,12 Region Sjælland ,27 176,08 191,34 181,09 Region Syddanmark ,31 174,13 192,93 180,06 Region Midtjylland ,99 183,62 194,91 187,80 Region Nordjylland ,50 172,31 182,52 173, Automek.arb., person- og varevogne Bilmekaniker, Hele landet ,87 171,13 187,00 173,68 automontør, biltekniker Region Hovedstaden ,48 189,54 204,82 190,04 Region Sjælland ,63 170,72 182,81 173,49 Region Syddanmark ,97 163,25 174,85 164,47 Region Midtjylland ,43 169,45 178,61 168,43 Region Nordjylland ,30 158,63 168,40 156,46

13 SIDE 13» Håndværkspræget arbejde, fremregnet til 4. kvartal Automekanikerarbejde, lastvogne Lastbilmekaniker, Hele landet ,28 181,64 194,40 184,55 lastvognsmekaniker Region Hovedstaden ,64 190,35 196,88 189,10 Region Sjælland ,62 184,65 206,31 189,14 Region Syddanmark ,53 176,96 195,17 183,33 Region Midtjylland ,89 180,42 190,14 184,47 Region Nordjylland ,59 178,39 184,34 178, Automekanikerarbejde, i øvrigt Knallertmekaniker, Hele landet ,67 181,61 197,73 182,86 motorcykelmekaniker Region Hovedstaden ,40 195,89 202,77 191,78 Region Sjælland ,90 201,16 220,36 204,71 Region Syddanmark ,12 169,62 182,04 169,76 Region Midtjylland ,98 176,64 182,43 177,88 Region Nordjylland ,18 188,51 192,68 183, Flymekaniker- og flymontørarbejde Flymekaniker, Hele landet ,66 229,24 245,98 225,64 flyreparatør, flymekanikermester, Region Hovedstaden ,02 238,42 249,79 244,01 flymontør, Region Sjælland hangarmester, smede- og maskinarbejder Region Syddanmark ,24 199,11 212,92 193,38 (flymekaniker- arbejde mv.) Region Midtjylland Region Nordjylland Reparatør Hele landet ,32 182,74 196,86 182,52 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark ,28 150,62 170,29 166,08 Region Midtjylland ,32 190,41 196,86 189,56 Region Nordjylland Andet mekaniker- og montørarbejde Hele landet ,85 191,34 202,72 203,72 Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Midtjylland ,17 192,76 204,69 208,98 Region Nordjylland.....

14 SIDE 14» Håndværkspræget arbejde, fremregnet til 4. kvartal Kølemontørarbejde Kølemekaniker, Hele landet ,26 180,11 199,70 182,79 kølemontør Region Hovedstaden ,11 201,02 220,85 201,54 Region Sjælland Region Syddanmark ,12 171,43 192,57 174,06 Region Midtjylland ,04 181,56 204,23 185,77 Region Nordjylland ,19 172,28 180,32 172, Mekaniker- og montørarbejde i øvrigt Landbrugsmontør, Hele landet ,13 183,05 198,03 187,96 kranmekaniker, mechanic (Offshore) Region Hovedstaden ,14 190,91 204,34 192,13 Region Sjælland ,61 176,46 189,53 182,60 Region Syddanmark ,32 177,31 194,35 183,96 Region Midtjylland ,34 184,69 199,80 193,18 Region Nordjylland ,13 174,24 186,93 177, Elektro- og elektronikmekanikerarb. Hele landet ,43 180,83 204,28 186,70 Region Hovedstaden ,63 205,27 222,79 209,46 Region Sjælland ,36 173,54 198,65 176,86 Region Syddanmark ,73 171,86 191,20 176,51 Region Midtjylland ,94 172,92 193,48 180,54 Region Nordjylland ,10 177,75 190,19 180, Elektromekaniker- og elektrikerarbejde Alarmmontør, Hele landet ,64 187,58 210,74 192,62 autoelektromekaniker, automatikmekaniker, Region Hovedstaden ,81 208,46 223,69 211,64 elektriker (elektromekanikerarbejde), Region Sjælland ,57 179,43 200,42 187,93 elektromekaniker Region Syddanmark ,33 175,81 196,23 181,07 Region Midtjylland ,04 177,37 205,45 187,41 Region Nordjylland ,85 180,61 192,46 184, Service, reparation vedr. elektronik Datamekaniker, Hele landet ,12 176,88 201,50 185,05 edb-montør, smede- og maskinarbejder Region Hovedstaden ,69 206,10 227,71 213,57 (elektronikmekani- Region Sjælland ,30 208,03 219,58 205,79 kerarbejde) Region Syddanmark ,58 168,80 180,55 170,60 Region Midtjylland ,14 170,07 184,79 174,54 Region Nordjylland ,62 178,74 192,59 178, Elektronikmekanikerarbejde Fjernsynsmekaniker, Hele landet ,03 172,33 197,22 178,55 radiomekaniker Region Hovedstaden ,29 196,55 210,95 201,96 Region Sjælland ,39 133,55 149,05 143,46 Region Syddanmark ,63 170,33 187,99 172,60 Region Midtjylland ,43 169,64 200,38 181,65 Region Nordjylland ,86 196,67 205,58 197,60

15 SIDE 15» Håndværkspræget arbejde, fremregnet til 4. kvartal Kabelmontørarbejde Kabelmontør, ledningsmontør, Hele landet ,92 174,32 186,60 176,99 luftlednings- montør Region Hovedstaden ,22 191,35 206,23 191,97 Region Sjælland Region Syddanmark ,14 172,37 183,58 174,37 Region Midtjylland ,44 171,01 182,32 170,86 Region Nordjylland ,72 171,76 180,88 173,60 73 Præcisionshåndværk, grafisk arbejde o.l. Hele landet ,96 154,25 189,06 162,69 Region Hovedstaden ,24 177,26 192,78 171,38 Region Sjælland ,42 196,52 259,87 222,95 Region Syddanmark ,80 143,66 158,85 152,67 Region Midtjylland ,98 158,82 199,47 166,01 Region Nordjylland ,17 154,68 183,99 164, Præcisionsarb. i metal/andre materialer Hele landet ,64 161,01 185,10 164,11 Region Hovedstaden ,78 177,87 190,51 175,04 Region Sjælland Region Syddanmark ,88 151,08 194,13 159,18 Region Midtjylland ,25 149,90 157,51 149,28 Region Nordjylland Musikinstrumentbygger, -stemmearb. Orgelbygger, Hele landet ,00 210,00 210,00 210,00 klaverstemmer, violinbygger Region Hovedstaden ,00 210,00 210,00 210,00 Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Juvelèr-, guld- og sølvsmedearbejde Ciselør, Hele landet ,88 151,00 194,13 158,07 juveler, guldsmed, Region Hovedstaden gravør, sølvsmed Region Syddanmark ,88 150,73 194,13 158,48 Region Midtjylland ,00 151,00 151,00 151,00 Region Nordjylland Glas-, keramik- og teglarbejde Hele landet ,89 141,07 152,46 148,84 Region Hovedstaden ,77 135,41 151,03 150,32 Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 5....

16 SIDE 16» Håndværkspræget arbejde, fremregnet til 4. kvartal Håndarbejde i træ, tekstil o.l. Hele landet ,05 147,51 160,55 147,72 Region Hovedstaden ,14 189,06 191,47 176,85 Region Syddanmark ,63 133,13 154,60 138,19 Region Midtjylland ,22 153,24 160,15 150,10 Region Nordjylland ,96 150,23 154,47 157, Håndarbejde i træ o.l. materiale Modelskibsbygger, Hele landet ,27 150,23 160,15 152,26 rammesnedker, stolemager Region Hovedstaden ,36 144,34 157,85 152,28 Region Syddanmark ,34 151,31 166,00 151,64 Region Midtjylland ,22 153,24 158,82 148,86 Region Nordjylland ,96 150,23 154,47 157, Håndarbejde i tekstil og læder Lædersmed, Hele landet ,67 132,76 160,92 142,59 piskemager, taskemager Region Hovedstaden håndforarbejdet Region Syddanmark ,04 131,57 148,27 133,95 Region Midtjylland Region Nordjylland Formfremstilling, håndbogb., serigrafi Hele landet ,63 192,78 201,99 183,48 Region Hovedstaden ,25 186,83 206,61 187,40 Region Sjælland Region Syddanmark ,28 157,74 226,89 184,12 Region Midtjylland ,46 199,22 201,13 182,94 Region Nordjylland ,37 169,01 183,99 173, Grafikere, typotekn., reprokopister Bogtrykker, Hele landet ,67 200,85 215,04 207,52 reprofotograf, typograf, Region Hovedstaden ,54 192,78 206,61 191,45 reprokopist, Region Sjælland offsettekniker, sætter Region Syddanmark ,64 226,89 238,66 229,53 Region Midtjylland ,03 200,06 201,57 201,38 Region Nordjylland Serigrafisk arbejde Serigraf, Hele landet ,59 145,52 169,69 154,52 stoftrykker Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland ,37 169,01 184,73 173,59

17 SIDE 17» Håndværkspræget arbejde, fremregnet til 4. kvartal Andet håndværkspræget arbejde 741 Nærings- og nydelsesmiddelindustri Hele landet ,67 146,68 160,92 151,61 Region Hovedstaden ,54 157,65 177,79 165,52 Region Sjælland ,61 134,79 153,94 147,23 Region Syddanmark ,75 139,01 158,68 142,79 Region Midtjylland ,03 146,47 159,97 153,99 Region Nordjylland ,55 154,94 162,77 152,62 Hele landet ,33 135,63 156,94 145,21 Region Hovedstaden ,12 155,98 165,80 164,74 Region Sjælland ,62 133,86 142,27 144,38 Region Syddanmark ,53 125,75 165,65 142,26 Region Midtjylland ,46 134,74 141,28 141,75 Region Nordjylland ,97 136,23 147,57 145, Fiskefiletering, håndfiletering Filettrimmer, Hele landet ,97 135,12 140,53 139,75 fiskeskærer Region Hovedstaden..... Region Syddanmark ,81 121,86 135,80 130,48 Region Midtjylland ,96 134,74 138,44 134,84 Region Nordjylland ,60 138,21 150,29 149, Behandling af skaldyr Hele landet ,35 129,46 135,77 129,76 Region Hovedstaden..... Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Slagterarbejde ifm. butik e.l. Butiksslagter, Hele landet ,88 179,01 201,11 196,63 pølsemager, slagtersvend, Region Hovedstaden..... slagter, pølsemester Region Syddanmark ,73 178,99 182,79 178,37 Region Midtjylland Region Nordjylland Bager-, konfekture- og chokoladearb. Bager, Hele landet ,75 147,86 163,81 156,17 dropskoger, konditor Region Hovedstaden ,12 155,98 161,85 163,98 Region Sjælland ,48 129,94 134,81 133,53 Region Syddanmark Region Midtjylland ,91 171,93 190,40 174,01 Region Nordjylland.....

18 SIDE 18» Håndværkspræget arbejde, fremregnet til 4. kvartal Tobaksproduktionsarbejde Cigarmager, tobaksruller Hele landet ,17 178,17 178,17 178, Træindustriarbejde Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet ,29 149,35 161,03 154,06 Region Hovedstaden ,02 157,35 177,79 162,89 Region Sjælland ,05 147,23 172,35 152,17 Region Syddanmark ,01 140,53 154,33 143,49 Region Midtjylland ,80 147,85 160,73 156,31 Region Nordjylland ,27 158,11 165,24 156, Bødker- og møbelsnedkerarbejde Bødker, Hele landet ,97 144,96 156,07 146,58 møbelsnedker, modelsnedker, Region Hovedstaden ,02 157,35 176,81 161,75 modelsnedkermester Region Sjælland ,37 169,63 172,35 161,74 Region Syddanmark ,44 140,00 150,20 142,59 Region Midtjylland ,27 146,79 156,07 147,10 Region Nordjylland ,39 142,53 148,96 140, Opstilling og betj. af mask., træind. Maskindrejer, Hele landet ,09 150,47 162,86 156,39 modelsnedker (opstilling og betjening af Region Hovedstaden maskiner), Region Sjælland ,86 135,33 169,41 146,22 trædrejer Region Syddanmark ,13 142,10 158,71 143,93 Region Midtjylland ,41 148,02 162,19 158,51 Region Nordjylland ,71 159,49 166,28 159, Tekstil- og beklædningsarbejde Hele landet ,88 150,86 168,91 149,57 Region Hovedstaden ,65 175,12 179,79 169,70 Region Syddanmark ,04 135,26 138,90 136,47 Region Midtjylland ,62 136,08 171,92 147,47 Region Nordjylland ,67 153,39 161,80 148, Tilskærerarbejde (ikke maskinelt) Lædertilskærer, Hele landet ,88 138,63 147,52 142,06 tilskærer Region Hovedstaden..... Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 4....

19 SIDE 19» Håndværkspræget arbejde, fremregnet til 4. kvartal Møbelpolstrer-, autosadelmagerarbejde Autopolstrer, Hele landet ,89 148,49 172,46 149,79 møbeltapetserer, sadelmager, Region Hovedstaden møbeltilskærer Region Syddanmark Region Midtjylland ,08 136,08 172,46 146,97 Region Nordjylland ,59 148,49 162,25 146, Skind-, læder- og skotøjsarbejde Hele landet ,21 148,46 157,75 152,44 Region Hovedstaden ,79 190,79 190,79 190,79 Region Syddanmark..... Region Midtjylland..... Region Nordjylland Skomager- og læderarbejde Læderhåndværker, Hele landet ,21 148,46 157,75 152,44 skomager, taskemager Region Hovedstaden ,79 190,79 190,79 190,79 Region Syddanmark..... Region Midtjylland..... Region Nordjylland

20 SIDE 20» Proces- og maskinoperatørarbejde Fordeling Andel af lønninger, pct. 10 Nedre kvartil Øvre kvartil Kvartil Median Gennemsnit Fremregnet beregnet betaling, kroner pr. time Arbejdsomkostningernes sammensætning heraf Øvrige arbejdsomkostninger Genetillæg Gennemsnit kalenderåret 2009 Fortjeneste ekskl. genetillæg heraf Løn under sygefravær mv. heraf Ferie- fritvalgs- og SH-betalinger Personalegoder Pension inkl. ATP Arbejdsomkostninger Smalfortjeneste Beregnet betaling Arbejdsfunktion/region Kroner pr. time 8 proces- og maskinoperatørabejde Hele landet 233,67 7,38 12,51 213,78 9,76 30,64 0,02 26,07 171,92 154,23 Region Hovedstaden 233,53 6,72 12,80 214,01 6,97 29,06 0,05 26,25 175,11 158,72 Region Sjælland 232,68 6,88 14,02 211,79 9,32 30,98 0,01 25,43 169,83 152,92 Region Syddanmark 232,73 7,45 12,06 213,22 9,92 30,43 0,02 25,89 171,68 153,48 Region Midtjylland 236,24 7,40 13,29 215,55 11,01 31,22 0,01 26,67 172,59 154,12 Region Nordjylland 231,26 8,37 10,26 212,64 10,33 31,45 0,02 25,52 169,00 151,95

LØNSTATISTIK 2013. Teknisk og administrativt arbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 3. KVARTAL 2012

LØNSTATISTIK 2013. Teknisk og administrativt arbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 3. KVARTAL 2012 LØNSTATISTIK 2013 Teknisk og administrativt arbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 3. KVARTAL 2012 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAUNIVEAU Arbejde, der forudsætter viden

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005 STRUKTUR 2004 STRUKTUR 2004 Statistikken er i 2004 baseret på lønoplysninger for ca. 560.000 lønmodtagere på DA-området. Af de 560.000 lønmodtagere udgør voksne 518.000, hvoraf de 225.000 er funktionærer,

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Sagsnr. 10-3614 Vores ref. MSH/RKS/SSF August 2011 Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2011... 3 1.2. Deltagende LO-sektioner...

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

DI ANALYSE. Offentlig- privat. samarbejde

DI ANALYSE. Offentlig- privat. samarbejde DI ANALYSE Offentlig- privat samarbejde Redegørelse 2010 > Marts 2010 Offentlig-Privat samarbejde 2010 Offentlig-privat samarbejde Redegørelse 2010 Udgivet af DI Redaktion: Peter Bay Kirkegaard Tryk: Kailow

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser. Jens F. L. Sørensen

Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser. Jens F. L. Sørensen Boligmarkedet i de danske yderkommuner Overordnede udviklingstendenser Jens F. L. Sørensen Februar 2012 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF). Mekanisk eller fotografisk gengivelse af denne REPORT

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen Streaming

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen Streaming Konkurrence og Forbrugerstyrelsen Streaming Tabelrapport, internetundersøgelse Oktober 2014 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Thore Stenfeldt Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Guide. tandlægeregningen. Spar penge på. sider. Oversigt: Her er det dyrest og her er det billigst Så meget kan du spare

Guide. tandlægeregningen. Spar penge på. sider. Oversigt: Her er det dyrest og her er det billigst Så meget kan du spare Foto: Scanpix Guide December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Spar penge på 18 sider tandlægeregningen Oversigt: Her er det dyrest og her er det billigst Så meget kan du spare Spar penge

Læs mere