Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger. 1 Bemærkninger"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger Generelle sikkerhedsanvisninger Producentens ansvar Apparatets formål Bortskaffelse Identifikationsskilt Denne brugermanual Sådan læser du brugermanualen Beskrivelse Generel beskrivelse Betjeningspanel Andre dele Tilgængeligt tilbehør Anvendelse Bemærkninger Første anvendelse Anvendelse af tilbehøret Brug af ovnen Gode råd til tilberedningen Særlige funktioner Programmer Personlige opskrifter Indstillinger Rengøring og vedligeholdelse Bemærkninger Rengøring af overfladerne Almindelig daglig rengøring Pletter fra mad eller rester Afmontering af ovnlågen Rengøring af ovnlågens ruder Afmontering af de indvendige ruder Indvendig rengøring af ovnen Vapor Clean: Assisteret rengøring af ovnen (kun på enkelte modeller) Pyrolyse: Automatisk rengøring af ovnen Særlig vedligeholdelse Installation Elektrisk tilslutning Udskiftning af kablet Placering 501 Vi anbefaler, at du nøje læser denne vejledning, som angiver alle anvisninger til at holde det købte apparat i perfekt funktionsmæssig og æstetisk stand. For yderligere informationer om produktet: DA

2 Bemærkninger 1 Bemærkninger 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger Skader på personer Dette apparat og dets tilgængelige dele bliver meget varme under brugen. Rør ikke ved varmeelementerne under brugen. Hold børn på under 8 år på afstand, hvis de ikke er konstant overvågede. Børn må ikke lege med apparatet. Under brugen må man ikke lægge metalobjekter såsom knive, gafler, skeer og låg på apparatet. Sluk apparatet efter brugen. Forsøg aldrig at slukke en flamme/ild med vand: Sluk apparatet og dæk flammen med et låg eller brandhæmmende tæppe. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning. Installation og serviceindgreb skal udføres af kvalificeret personale under overholdelse af de gældende standarder. Der må ikke foretages ændringer på apparatet. Indsæt ikke spidse metalgenstande (bestik eller værktøj) i åbningerne. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv eller uden indgreb fra en kvalificeret tekniker. Såfremt det elektriske forsyningskabel er beskadiget, skal man øjeblikkeligt kontakte det tekniske servicecenter, som vil sørge for at udskifte det. Skader på apparatet På dele i glas må ikke anvendes skurepulver eller ætsende rengøringsmidler (f. eks. pulverprodukter, pletfjernere eller stålsvampe). Anvend eventuelt køkkenredskaber i træ eller plastik. Sæt dig ikke på apparatet. Brug ikke dampstråler til rengøring af apparatet. Bloker ikke åbningerne, ventilations- og udluftningsspalterne. Efterlad ikke apparatet uden opsyn under tilberedninger som kan frigive fedt og olie. Efterlad ikke genstande på kogepladen. Brug under ingen omstændigheder apparatet til opvarmning af rum. 454

3 Bemærkninger For dette apparat Før pæren udskiftes, skal man sikre sig, at apparatet er slukket. Læn eller sæt dig ikke på den åbne låge. Kontrollér at der ikke sidder fastklemte genstande i lågerne. 1.2 Producentens ansvar Fabrikanten fraskriver sig ethvert ansvar for skader på personer eller ejendom, som skyldes: En anden anvendelse af apparatet end den foreskrevne; manglende overholdelse af forskrifterne i brugermanualen; manipulering, også af en enkelt del af apparatet; anvendelse af ikke-originale reservedele. 1.3 Apparatets formål Dette apparat er beregnet til tilberedning af fødevarer i hjemmet. Enhver anden anvendelse er ukorrekt. Brugen af dette apparat er tilladt for børn fra 8 år og for personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller med manglende erfaring eller kendskab, så længe de overvåges eller instrueres af voksne personer, som er ansvarlige for deres sikkerhed. Apparatet er ikke udviklet til funktion med eksterne timere eller med fjernbetjeningssystemer. 1.4 Bortskaffelse Dette apparat skal bortskaffes separat fra andet affald (direktiverne 2002/95/EF, 2002/ 96/EF, 2003/108/EF). Dette apparat indeholder ikke stoffer i en sådan mængde, at de betragtes som sundheds- og miljøskadelige, ifølge gældende europæiske direktiver. For bortskaffelse af apparatet: Skær strømforsyningskablet over, og fjern det sammen med stikket. Elektrisk spænding Fare for dødeligt elektrisk stød Deaktivér hovedstrømforsyningen. Fjern strømforsyningskablet fra det elektriske anlæg. Bring efter endt brug apparatet til en genbrugsplads, som er specialiseret i sortering af elektrisk og elektronisk affald, eller tilbagelever det til forhandleren, hvor det er købt, ved køb af et nyt tilsvarende apparat. DA 455

4 Bemærkninger Det præciseres at der til emballage anvendes materialer, som ikke forurener, og som kan genanvendes. Bring emballagematerialerne til en genbrugsplads. Plastikemballage Fare for kvælning Efterlad ikke emballagen eller dele af den uden opsyn. Lad ikke børn bruge emballagens plastikposer til leg. 1.5 Identifikationsskilt Identifikationsskiltet bærer tekniske data, serienummeret og mærkningen. Identifikationsskiltet må aldrig fjernes. 1.6 Denne brugermanual Denne brugermanual udgør en integreret del af apparatet og skal opbevares i hel stand på et lettilgængeligt sted for brugeren under hele apparatets levetid. Læs denne manual grundigt inden du bruger apparatet. 1.7 Sådan læser du brugermanualen Denne brugermanual anvender de følgende læsekonventioner: Bemærkninger Generelle informationer om denne brugermanual, om sikkerheden og om den endelige bortskaffelse. Beskrivelse Beskrivelse af apparatet og tilbehøret. Anvendelse Informationer om anvendelse af apparatet og tilbehøret, og råd om tilberedning. Rengøring og vedligeholdelse Informationer om korrekt rengøring og vedligeholdelse af apparatet. Installation Informationer til den kvalificerede tekniker: Installation, idriftsættelse og tilslutning. Sikkerhedsanvisninger Information Forslag 1. Rækkefølge for instruktioner til brugen. Enkelt brugsinstruktion. 456

5 Beskrivelse 2 Beskrivelse 2.1 Generel beskrivelse DA 1 Betjeningspanel 2 Lys 3 Tætningsliste 4 Låge 5 Ventilator 6 Støtterammer til riste/plade 7 Pizzaplade Plade til ramme 457

6 Beskrivelse 2.2 Betjeningspanel Returknap (1) Med denne knap er det muligt at vende tilbage til det foregående punkt i apparatets menu. Den gør det desuden muligt at tænde eller slukke den indvendige belysning i ovnen manuelt. Display (2) Viser det aktuelle klokkeslæt, tilberedningsparametrene og alle apparatets funktionaliteter. Betjeningsknap (3) Med denne knap er det muligt at tænde/ slukke apparatet og at vælge de forskellige tilgængelige funktioner. Drej knappen til højre eller venstre for at ændre/vælge det ønskede punkt. Tryk for at bekræfte. Hold knappen nede i mindst 5 sekunder for øjeblikkeligt at slukke en evt. tilberedning. 2.3 Andre dele Positionsriller Apparatet er forsynet med riller til placering af plader og riste i forskellig højde. Indsætningshøjderne skal læses nedefra og opefter (se 2.1 Generel beskrivelse). Afkølingsventilator Ventilatoren sørger for at afkøle ovnen, og går i funktion under tilberedningen. Ventilatorfunktionen skaber et normalt luftflow, som ledes ud over lågen, og som kan fortsætte sin funktion også efter at apparatet er slukket. Indvendig belysning Ovnens indvendige belysning tændes når lågen åbnes eller ved valg af en vilkårlig funktion, undtaget funktionen, og. Drej kort returknappen til højre eller venstre for manuelt at tænde og slukke belysningen inde i ovnen. 458

7 Beskrivelse 2.4 Tilgængeligt tilbehør Bradepande På enkelte modeller følger ikke alt tilbehør med. Rist Anvendes til opsamling af fedt fra madvarer på risten ovenover. Dyb bradepande Anvendes til støtte af beholdere med mad under tilberedning. Bradepanderist Anvendes til opsamling af fedt fra madvarer på risten ovenover. Holder til grillspyd DA Skal bruges som støtte til grillspyddet. Bruges oven på bradepanden, og anvendes ved tilberedning af madvarer, som kan dryppe. 459

8 Beskrivelse Grillspyd Pizzapalet Bruges til stegning af kylling og af alle madvarer, som kræver en ensartet tilberedning på hele overfladen. Pizzaplade Nyttig til nem indsættelse af pizzaen på den tilhørende plade. Låg til pizzaplade Anvendes til at erstatte pizzapladen, når den ikke er i brug. Udviklet specifikt til bagning af pizza og lignende produkter. Pizzapladen må udelukkende anvendes til tilberedning af pizza og lignende madvarer. Ved andre tilberedninger er det nødvendigt at fjerne pizzapladen fra ovnrummet og udskifte den med det tilhørende låg til pizzapladen. Ovntilbehør, som kan komme i berøring med madvarer er fremstillet med materialer, som er i overensstemmelse med det som er foreskrevet i den gældende lovgivning. Det medfølgende tilbehør eller ekstraudstyr kan bestilles hos de autoriserede servicecentre. Anvend kun originalt tilbehør fra fabrikanten. 460

9 Anvendelse 3 Anvendelse 3.1 Bemærkninger Forhøjet temperatur inde i ovnen under brug Fare for forbrændinger Hold lågen lukket under tilberedningen. Beskyt hænderne med grillhandsker under håndtering af madvarer inde i ovnen. Rør ikke ved varmeelementerne inde i ovnen. Hæld ikke vand direkte på de meget varme bradepander. Lad ikke børn nærme sig ovnen, mens den er i drift. Forhøjet temperatur inde i ovnen under brug Fare for brand eller eksplosion Spray ikke med sprayprodukter i nærheden af ovnen. Anvend eller efterlad ikke brandfarlige materialer i nærheden af ovnen. Anvend ikke køkkengrej eller beholdere i plastik til tilberedning af maden. Sæt ikke dåser eller lukkede beholdere ind i ovnen. Efterlad ikke ovnen uden opsyn under tilberedninger som kan frigive fedt eller olie. Fjerne alle riste og bradepander, som ikke skal anvendes, fra ovnrummet under tilberedningen. Ukorrekt anvendelse Risiko for skader på de emaljerede overflader Dæk ikke ovnens bund med aluminiumsfolie eller stanniol. Hvis man ønsker at anvende bagepapir, skal det placeres på en sådan måde, at det ikke hindrer cirkulationen af varm luft inde i ovnen. Sæt ikke gryder eller bradepander direkte på bunden i ovnrummet. Hæld ikke vand direkte på de meget varme bradepander. 3.2 Første anvendelse 1. Fjern eventuel beskyttelsesfilm ud- eller indvendigt i apparatet og fra tilbehøret. 2. Fjern eventuelle mærkater (undtaget skiltet med tekniske data) fra tilbehør og fra ovnrummet. 3. Tag al tilbehør ud af ovnen, og vask det (se kapitel 4 Rengøring og vedligeholdelse). 4. Opvarm ovnen i tom tilstand på maksimal temperatur for at fjerne eventuelle rester fra fabrikationen. DA 461

10 Anvendelse 3.3 Anvendelse af tilbehøret Riste og bradepander Riste og bradepander skal indsættes i sideskinnerne indtil stoppunktet. De mekaniske sikkerhedslåse som forhindrer utilsigtet udtrækning af risten skal vende nedad, og mod ovnens bageste del. Bradepanderist Bradepanderisten skal indsættes inde i bradepanden. Således er det muligt at opsamle fedtet separat fra maden som skal tilberedes. Grillspyd Ukorrekt anvendelse Risiko for skader på apparatet Brug ikke grillspyddets håndtag hvis tilberedningstemperaturen er indstillet til over 250 C. For at undgå at det beskadiges, må håndtaget maksimalt være fastskruet på stangen i 15 sekunder. Indsæt ristene og bradepanderne forsigtigt i ovnen, indtil de standser. Ved tilberedning med grillspyd skal man anbringe den grillspyddets holder på tredje rille. Når den forkromede ramme er indsat, skal den profilerede del vende udad. Vask bradepanderne inden du bruger dem første gang for at fjerne eventuelle rester fra fabrikationen. 462

11 Anvendelse Brug de medfølgende gafler til at forberede grillspyddets stang. Efter grillspyddet er forberedt, skal det placeres på den tilhørende holder til grillspyd. Indsæt spyddet i hullet A således at det kobles til grillspyddets motor. Sørg for at palen hviler korrekt på skinnernes ramme B. Skru det medfølgende håndtag på for lettere at bevæge grillspyddets stang. Fjern håndtaget inden lågen lukkes. Det anbefales at placere bradepanden på første rille for at lette opsamlingen af fedt. DA 463

12 Anvendelse Låg og pizzaplade (kun på enkelte modeller) Ukorrekt anvendelse Risiko for skader på overfladerne Pizzapladen må ikke bruges på anden måde end den beskrevne, f. eks. gaseller glaskeramiske kogeplader eller i ovne, som ikke er udstyret til formålet. Dryp først pizzaen med olie efter at den er blevet taget ud af ovnen: Eventuelle oliepletter kan ødelægge pizzapladens udseende og funktion. Hvis pizzapladen ikke anvendes, skal bunden dækkes med det medfølgende låg. Pizzapalet (kun på enkelte modeller) Hold altid på palettens håndtag, og sæt maden ind/tag maden ud af ovnen. Det anbefales at strø let med mel over ståloverfladen, for at lette bevægeligheden af friske produkter, som godt kan hænge fast i stålet, fordi de er fugtige. Når ovnen er kold tages det runde låg af og pizzapladen sættes i. Gør det således at pladen indsættes korrekt i det tilhørende leje. For tilberedningen skal man anvende de tilhørende, gemte programmer, se Programmer 464

13 Anvendelse 3.4 Brug af ovnen Første anvendelse Foretrukne På skærmbilledet med uret trykkes på returknappen for at se de senest anvendte personlige programmer eller opskrifter. Første gang apparatet tages i brug, eller efter en strømafbrydelse, viser displayet symbolet som blinker. For at kunne påbegynde enhver tilberedning skal man indstille det aktuelle klokkeslæt (ved første tænding tilrådes det desuden at indstille det ønskede sprog). Tryk på betjeningsknappen for at gå ind i menuen med indstillinger, se 3.9 Indstillinger. Ved første anvendelse er apparatet indstillet på standardsproget engelsk. Ved første tilslutning eller efter en strømafbrydelse er det nødvendigt at vente nogle sekunder inden man betjener apparatet. Tilberedningsfunktioner 1. Vælg punktet tilberedningsfunktioner i menuen ved at trykke på betjeningsknappen. 2. Drej betjeningsknappen for at vælge den ønskede funktion. Tryk på knappen for at bekræfte valget. DA 465

14 Anvendelse 3. Apparatet vil begynde at vente på den rette temperatur. På displayet vises den valgte funktion, den forindstillede temperatur, det aktuelle klokkeslæt og hvor hurtigt temperaturen nås (forvarmning). Afbrydelse af en funktion For at afbryde en tilberedningsfunktion skal du trykke på returknappen. Vælg den ønskede mulighed og bekræft ved hjælp af returknappen. For at ændre den forindstillede temperatur, kan du til enhver tid dreje på betjeningsknappen. Tryk for at bekræfte eller vent 5 sekunder. Hold betjeningsknappen nede i mindst 5 sekunder for til enhver tid øjeblikkeligt at afbryde tilberedningen og vende tilbage til hovedmenuen. Det tilrådes ikke at sætte retten ind i ovnen, mens apparatet venter på den rette temperatur. 4. Efter forvarmning aktiveres et lydsignal, som angiver at maden kan sættes ind i ovnen. 466

15 Anvendelse Liste over funktioner På enkelte modeller er visse funktioner ikke tilgængelige. Øko Kombinationen af ventilatoren og varmluftelementet i ØKO-tilstand er særlig anvendelig ved tilberedning på en enkelt rille, ved et lavt energiforbrug. Over/undervarme Varmen som både kommer fra oven og fra neden, gør dette system velegnet til tilberedning af særlige typer mad. Traditionel tilberedning, også kaldet statisk, er velegnet til tilberedning af en enkelt ret ad gangen. Ideel til alle typer steg, brød, tærter og især velegnet til fede typer kød, som gås og and. Grill Varmen som kommer fra grillmodstanden, gør det muligt at opnå virkelig gode resultater ved tilberedning af kød, som skal grilles, især kød som er af medium tykkelse eller tyndt, og giver i kombination med grillspyddet, (hvor dette er inkluderet), kødet en ensartet, gylden farve efter endt tilberedning. Ideel til pølser, spareribs, bacon. Denne funktion gør det muligt at grille store mængder mad, især kød, på en ensartet måde. Bundvarme Varmen kommer kun nedefra og gør det muligt at færdigtilberede mad, som kræver en højere temperatur i bunden, uden at bruningen påvirkes. Ideel til søde tærter eller quicher, frugt- og marmeladetærter, og pizzaer. Statisk ventileret Ventilatoren sikrer sammen med traditionel tilberedning en ensartet tilberedning, selv ved mere komplicerede opskrifter. Ideel til småkager og kager, som kan tilberedes samtidigt på flere niveauer. (For tilberedninger på flere niveauer anbefales det at anvende 1. og 4. rille) Turbo Kombinationen af ventileret og traditionel tilberedning gør det muligt, særlig hurtigt og effektivt at tilberede forskellig mad på flere plader, uden sammenblanding af duft og smag. Ideel til store mængder mad, som kræver en kraftig tilberedning. (For tilberedninger på flere niveauer anbefales det at anvende 1. og 4. rille) DA 467

16 Anvendelse Ventileret grill Luften som ventilatoren producerer gør den kraftige varmebølge fra grillen blidere, og gør det muligt at grille selv tykke produkter på optimal vis. Ideel til store udskæringer af kød (f. eks. svineforskank). Ventileret bundvarme Ved at kombinere ventilatoren og kun den nederste modstand er det muligt afkorte tilberedningen. Dette system anbefales til sterilisering eller til færdiggørelse af tilberedning af madvarer, som allerede er tilberedt tilstrækkeligt på overfladen, men ikke indvendigt, og som derfor har brug for en moderat overvarme. Ideel til alle typer mad. Varmluft + ventileret grill Kombinationen af ventileret og traditionel tilberedning gør det muligt, særlig hurtigt og effektivt at tilberede forskellig mad på flere plader, uden sammenblanding af duft og smag. Ideel til store mængder mad, som kræver kraftig tilberedning. Varmluft Ved at kombinere ventilatoren og varmluftelementet (indbygget i ovnens bagvæg), er det muligt at tilberede forskellig mad på flere plader, hvis den skal tilberedes ved samme temperatur og fremgangsmåde. Cirkulationen af varm luft sikrer en øjeblikkelig og ensartet varmefordeling. Det er f. eks. muligt samtidigt at tilberede fisk, grøntsager og småkager (på flere riller), uden at smag og duft blandes. 468

17 Anvendelse 3.5 Gode råd til tilberedningen Generelle råd Brug en ventileret funktion for at opnå en ensartet tilberedning på flere niveauer. Det er ikke muligt at reducere tilberedningstiden ved at hæve temperaturen (maden kan være meget bagt/stegt udenpå og for lidt indvendigt). Når tilberedningen er færdig, anbefales det at den varme mad ikke bliver stående inde i ovnrummet for længe, for at undgå dannelse af kondens på ovnlågens rude. Råd om tilberedning af kød Tilberedningstiden varierer afhængigt af tykkelsen, af madens kvalitet og af personlig smag. Brug et stegetermometer ved tilberedning af stege, eller tryk ganske let på stegen med en ske. Hvis den er hård er den klar, og ellers skal den stege nogle minutter endnu. Råd om tilberedning med grill og ventileret grill Stegning af kød kan foretages såvel ved indsættelse i kold ovn, som ved forvarmet ovn,hvis man ønsker at ændre tilberedningens effekt. Ved ventileret grillfunktion anbefales det at forvarme ovnen inden stegningen. Det anbefales at placere maden midt på risten. Råd om tilberedning af kager og småkager Det er bedst at bruge mørke metalbageforme, da disse opsuger varmen bedre. Temperaturen og tilberedningsvarigheden afhænger af dejens kvalitet og konsistens. For at se om kagen er bagt indvendigt: Stik en tandstik ned i kagens højeste punkt ved endt tilberedning. Hvis der ikke sidder dej på tandstikkeren, er kagen bagt. Hvis kagen falder sammen, når den tages ud af ovnen, skal temperaturen ved næste bagning sænkes med ca. 10 C og der skal evt. vælges en længere bagetid. Råd om optøning og hævning Placér de madvarer, som skal tøs op, i en beholder uden låg på ovnens første rille. Undgå at placere madvarerne oven i hinanden. Ved optøning af kød skal man bruge en rist på anden rille, og en bradepande på første rille. På denne måde kommer maden ikke i kontakt med den optøede væske. De mest følsomme dele kan dækkes af sølvpapir. For at opnå en bedre hævning skal man placere en beholder med vand i bunden af ovnen. DA 469

18 Anvendelse For energibesparelse Stands tilberedningen nogle minutter før den normalt anvendte tid. Tilberedningen fortsætter i de resterende minutter med varmen, som er akkumuleret indvendigt i ovnen. Åbn ovnlågen så lidt som muligt, så du undgår at varmen slipper ud. Hold ovnen konstant ren indvendigt. (Hvis monteret) Hvis pizzastenen ikke anvendes, skal den tages ud og dækslet skal sættes i det tilhørende leje. Minuttæller under drift Denne funktion afbryder ikke tilberedningen, men aktiverer kun alarmen. 1. Tryk på betjeningsknappen under en tilberedningsfunktion. 2. Drej betjeningsknappen til højre eller venstre for at indstille varigheden (fra 1 minut til 4 timer). Efter nogle sekunder stopper symbolet med at blinke, og nedtællingen begynder. 3. Vent på at lydsignalet adviserer brugeren om at tiden er gået. Symbolet blinker. Drej knappen til venstre eller højre for at vælge en yderligere minuttæller, eller tryk på betjeningsknappen for at deaktivere lydsignalet. 470

19 Anvendelse Tidsindstillet tilberedning Med tidsindstillet tilberedning menes den funktion, som gør det muligt at starte og afslutte en tilberedning efter et bestemt tidsrum, som brugeren har indstillet. 4. Når tilberedningen er færdig, vises meddelelsen tilberedning udført på displayet, og der lyder et lydsignal, som kan slås fra ved at man trykker på betjeningsknappen. Aktivering af en tidsindstillet tilberedning annullerer en eventuel tidligere indstilling af timer med minuttælling. 1. Efter valg af en funktion og en tilberedningstemperatur, skal man trykke to gange på betjeningsknappen. 2. Drej knappen til højre eller venstre for at indstille tilberedningsminutter fra 00:01 til 12:59. Drej knappen kontinuerligt for at opnå en hurtigere forøgelse eller reducering. 3. Et par sekunder efter valg af den ønskede varighed vil symbolet holde op med at blinke og den tidsindstillede tilberedning starter. For at tilføje nogle få tilberedningsminutter skal man dreje betjeningsknappen. For at forlænge tilberedningen manuelt skal man trykke på betjeningsknappen igen. Ovnen genoptager sin normale funktion med de tidligere valgte tilberedningsindstillinger. For slukning af apparatet, se Afbrydelse af en funktion. DA 471

20 Anvendelse Ændring af indstillede data under tidsindstillet tilberedning Det er muligt at ændre varigheden af tidsindstillet tilberedning, mens tilberedningen er i gang: 1. Når symbolet lyser konstant og apparatet er i tilberedningsfase, skal man trykke på betjeningsknappen. Symbolet begynder at blinke. 2. Ved at dreje betjeningsknappen til højre eller venstre er det muligt at ændre den tidligere indstillede tilberedningsvarighed. Programmeret tilberedning Med programmeret tilberedning menes den funktion, som gør det muligt at afslutte en tilberedning på et bestemt tidspunkt, som brugeren har indstillet, hvorefter ovnen automatisk slukker. 1. Efter valg af en funktion og en tilberedningstemperatur skal man trykke på betjeningsknappen for at indstille en tilberedningsvarighed. 2. Inden symbolet holder op med at blinke skal man trykke på betjeningsknappen for at indstille tidspunktet for endt tilberedning. 3. Symbolet blinker. Drej knappen til højre eller venstre for at indstille tilberedningens sluttidspunkt. 4. Efter nogle sekunder holder symbolerne og op med at blinke. Apparatet 472

21 Anvendelse venter på det programmerede starttidspunkt. Ændring af indstillede data under programmeret tilberedning Efter at have ændret varigheden af tilberedningen er det nødvendigt at genindstille tidspunktet for tilberedningens afslutning. 5. Når tilberedningen er færdig, vises meddelelsen tilberedning udført på displayet, og der lyder et lydsignal, som kan slås fra ved at man trykker på betjeningsknappen. For at forlænge tilberedningen manuelt skal man trykke på betjeningsknappen igen. Ovnen genoptager sin normale funktion med de tidligere valgte tilberedningsindstillinger. Af sikkerhedsårsager er det ikke muligt kun at indstille tidspunktet for afslutning af tilberedningen, uden også at indstille varigheden. Det er muligt at ændre varigheden af programmeret tilberedning, mens tilberedningen er i gang: 1. Når symbolerne og lyser konstant, og apparatet venter på at starte tilberedningen, skal man trykke på temperaturknappen to gange. Symbolet begynder at blinke. 2. Drej betjeningsknappen for at ændre den tidligere indstillede tilberedningsvarighed. 3. Tryk igen på betjeningsknappen. Symbolet slukker og begynder at blinke. På displayet vises tidspunktet for tilberedningens afslutning. 4. Drej betjeningsknappen for at udskyde tidspunktet for endt tilberedning. 5. Efter et par sekunder holder symbolerne og op med at blinke og den programmerede tilberedning fortsætter med de nye indstillinger. DA 473

22 Anvendelse 3.6 Særlige funktioner I menuen for særlige funktioner er samlet enkelte funktionaliteter såsom minuttæller ved slukket ovn, tilberedningsfunktioner, funktioner til opretholdelse af varme eller rengøring (kun på enkelte modeller). Optøning Den hurtige optøning fremmes af aktiveringen af den tilhørende ventilator og af overvarmen som sikrer en ensartet fordeling af luft ved lav temperatur inde i ovnen. Tallerkenopvarmning Til at opvarme eller holde tallerkener varme. På enkelte modeller er visse funktioner ikke tilgængelige. Liste over særlige funktioner Minuttæller Denne funktion aktiverer et lydsignal ved afslutningen af de indstillede minutter. Grill + grillspyd Grillspyddet virker sammen med grill-modstanden og giver maden en perfekt gylden farve. Hævning Hævningen fremmes af overvarmen, og gør det muligt at igangsætte alle typer hævning, idet der sikres et optimalt resultat på kort tid. Holde varm funktion bruges til at holde allerede tilberedt mad varm, ved at sørge for at de smags- og duftegenskaber, der er opnået under tilberedningen, uændrede. Vapor clean Denne funktion letter rengøringen gennem virkningen fra damp som genereres af en lille dosis vand, som hældes på den tilhørende fordybning i bunden. Pyrolyse Ved indstilling af denne funktion når ovnen temperaturer, som kommer helt op på 500 C og ødelægger alt det fedtholdige snavs som dannes på de indvendige vægge. 474

23 Anvendelse Øko-pyrolyse Når denne funktion indstilles, udfører ovnen en pyrolyse ved 500 C, som varer et på forhånd fastlagt tidsrum. Anvendes til at rengøre ovnrum, som ikke er alt for snavsede. I det følgende illustreres særlige funktioner af større kompleksitet ved brugen. For funktioner som Vapor Clean, Pyrolyse og Økopyrolyse, se 4 Rengøring og vedligeholdelse. 3. Hvis man går ud af indstillingsskærmen for minuttælleren vises symbolet øverst til venstre for at angive at en timer med minuttæller er aktiveret. For at fjerne den særlige minuttæller skal man bringe nedtællingen til nul. Minuttæller 1. Vælg minuttæller fra menuen med særlige funktioner. Hvis man aktiverer en funktion efter at have indstillet en minuttællertid, anvendes denne tid automatisk som minuttæller for funktionen. Denne funktion afbryder ikke tilberedningen, men aktiverer kun alarmen. 2. Drej betjeningsknappen til højre eller venstre for at indstille varigheden (fra 1 minut til 4 timer). Efter nogle sekunder stopper symbolet med at blinke, og nedtællingen begynder. DA 475

24 Anvendelse Grill+Grillspyd 1. Forbered maden på grillspyddet som angivet i afsnittet 3.3 Anvendelse af tilbehøret. 2. Vælg grill+grillspyd fra menuen med særlige funktioner. Tallerkenopvarmning 1. Placér pladen på første rille, og placér de tallerkener der skal opvarmes på midten af den. 3. Tryk på betjeningsknappen for at aktivere funktionen eller drej den for at justere den forindstillede temperatur. 2. Vælg funktionen tallerkenopvarmning fra menuen med særlige funktioner. 3. Tryk på betjeningsknappen for at aktivere funktionen eller drej den for at justere den forindstillede temperatur. Undgå at lave store bunker af køkkengrej. Stabl maksimalt 5/6 stykker køkkengrej. 476

25 Anvendelse 3.7 Programmer I denne tilstand er det muligt at gemme et forlagret program for tilberedning af retter. På baggrund af den valgte vægt beregner apparatet automatisk de optimale tilberedningsparametre. Start af et program 1. Vælg det ønskede program med betjeningsknappen. 4. Vælg vægt på den ret, der skal tilberedes, ved at dreje betjeningsknappen. 5. Det er nu muligt at starte det valgte program, at ændre indstillingerne permanent, eller at udføre tilberedningen forskudt. 2. Vælg undertypen for den ret, der skal tilberedes. 3. Vælg behandlingstypen (hvor muligt, afhængigt af den valgte ret) 6. Når man vælger muligheden Start, vil tilberedningen starte med de prædefinerede indstillinger for programmet, og displayet vil vise alle de indstillede parametre. DA Den angivne tid tager ikke højde for tiden for opnåelse af den rette temperatur. Så snart temperaturen er nået, vil tilberedningen have varigheden af den viste tid. 477

26 Anvendelse Det er til enhver tid muligt at ændre de prædefinerede tilberedningsparametre, også ved startet tilberedning. 7. En tilhørende meddelelse vil angive tidspunktet for, hvornår man skal sætte maden ind i ovnen og give tilladelse til tilberedningens start. Det tilrådes ikke at sætte retten ind i ovnen, mens apparatet venter på den rette temperatur. Vent på den tilhørende meddelelse 3. For at gå ud af og afslutte programmet trykkes på returknappen. Permanent ændring af et program 1. Vælg det program, der skal ændres, og ændringspunktet. Afslutning af et program 1. Ved afslutningen af programmet adviserer apparatet brugeren ved hjælp af lydsignaler og symbolet som blinker. 2. Vælg funktionen der skal forbindes til programmet ved hjælp af betjeningsknappen. 2. For at udføre en ny tilberedning med de allerede indstillede parametre skal man trykke på betjeningsknappen (tryk to gange, såfremt lydsignalet aktiveres). Apparatet vil automatisk genstarte tilberedningen, hvis det stadig er på den rette temperatur, og ellers genstarter det også forvarmningsfasen. 3. Vælg vægten Sekvenstilberedning er nyttig ved tilberedning af flere retter af samme type. For eksempel til tilberedning af flere pizzaer i rækkefølge. 478

27 Anvendelse 4. Vælg tilberedningsvarigheden bekræftelse på de nyligt valgte ændringer. 5. Vælg temperaturen, der skal forbindes til programmet. Hvis man ikke bekræfter ændringen, forbliver programmet uændret. 8. Såfremt ændringen bekræftes viser displayet en bekræftelse. 6. Vælg rillen 7. Hvis man trykker på betjeningsknappen igen, vender man tilbage til punkt 2 i ændringssekvensen. For at gemme programmet skal man trykke på returknappen. Der bedes om en DA 479

28 Tabeller over prædefinerede programmer BRØD Undertype Behandling Anvendelse Vægt (Kg) Funktion Niveau Temperatur ( C) Tid (minutter) Focaccia - 1 Turbo Hævet brød - 1 Varmluft DESSERTER Undertype Behandling Vægt Funktion Niveau Temperatur Tid (Kg) ( C) (minutter) Småkager - 0,6 Turbo Brioche - 1 Statisk ventileret Kringle - 1 Statisk ventileret Croissant - 0,6 Varmluft Marengs - 0,3 Turbo Muffins - 0,5 Varmluft Vandbakkelser - 0,5 Turbo Lagkagebunde - 1 Varmluft Strudel - 1 Over/undervarme Tærte - 0,8 Over/undervarme FISK Undertype Behandling Vægt Funktion Niveau Temperatur Tid (Kg) ( C) (minutter) Frisk fisk - 0,5 Statisk ventileret Frosset fisk - 0,5 Varmluft Havtaske - 0,8 Varmluft Havbars - 1 Varmluft Snapper - 1 Varmluft Pighvar - 1 Varmluft

29 PASTA/RIS Anvendelse KØD Undertype Behandling Vægt Funktion Niveau Temperatur Tid (Kg) ( C) (minutter) Svinebacon - 0,5 Ventileret grill Kylling stegt 0,5 Turbo Lam medium 1,5 Turbo gennemstegt 1,5 Turbo Svinekoteletter - 1 Ventileret grill Svinekam - 1 Turbo Svinepølse - 1 Ventileret grill Spareribs - 1 Ventileret grill Kanin stegt 1,5 Varmluft rød 1 Varmluft Roastbeef medium 1 Varmluft gennemstegt 1 Varmluft Kalkun stegt 3 Statisk ventileret Kalv - 1,2 Statisk ventileret Undertype Behandling Vægt (Kg) Funktion Niveau Temperatur ( C) Tid (minutter) Lasagne - 2 Over/undervarme Paella - 0,5 Statisk ventileret Ovnbagt pasta - 2 Over/undervarme Quiche lorraine - 0,5 Over/undervarme POSTEJER Undertype Behandling Vægt Funktion Niveau Temperatur Tid (Kg) ( C) (minutter) Soufflè - 0,5 Varmluft DA PIZZA Undertype Behandling Vægt Funktion Niveau Temperatur Tid (Kg) ( C) (minutter) Deep pan pizza - 1 Statisk ventileret Stenovnsbagt pizza frisk 0,5 Statisk ventileret frossen 0,3 Statisk ventileret

30 Anvendelse LANGSOM TILBEREDNING Undertype Behandling Vægt Funktion Niveau Temperatur Tid (Kg) ( C) (minutter) rød 1 Over/undervarme Oksekød medium 1 Over/undervarme gennemstegt 1 Over/undervarme Lam - 1 Turbo Svinemørbrad - 1 Turbo Kalv - 1 Turbo GRØNTSAGER Undertype Blandede grøntsager Kartofler Behandling Vægt Funktion Niveau Temperatur Tid (Kg) ( C) (minutter) grillede 0,5 Grill stegt 1 Varmluft frosne 0,5 Statisk ventileret stegt 1 Turbo Tilberedningstiderne beskrevet i tabellen refererer til den mad som er indikeret i opskriften; de er vejledende, og kan variere alt efter personlig smag. Tabellerne angiver de data som er installeret fra fabrikken. Ønsker du at vende tilbage til et prædefineret program med de originale indstillinger efter en eventuel permanent ændring, skal du indstille de angivne data i de foregående tabeller. Hvis du har aktiveret tilstanden ECO logic (se 3.8 Personlige opskrifter) kan tiderne for opnåelse af temperatur eller tilberedning variere. 482

31 Anvendelse 3.8 Personlige opskrifter Ved hjælp af denne menu er det muligt at indsætte en personlig opskrift med parametre efter egen smag. Ved første anvendelse foreslås kun at tilføje en ny opskrift. Efter at man har gemt egne opskrifter, vil de blive genforeslået i den tilhørende menu. Det er muligt at gemme op til et maksimum på cirka 10 personlige opskrifter. 3. Vælg vægten 4. Vælg tilberedningsvarigheden Tilføjelse af en opskrift 1. Vælg "tilføj" i menuen for personlige opskrifter. 5. Vælg temperaturen 2. Vælg funktionen, som opskriften skal anvende, ved at dreje på betjeningsknappen. 6. Vælg rillen DA 483

32 Anvendelse 7. For at gemme opskriften skal man trykke på returknappen. Hvis man trykker på betjeningsknappen, vender man tilbage til punkt 2 i ændringssekvensen. 8. Indtast navnet på opskriften; det er muligt at vælge den karakter, der skal indsættes, ved at dreje på betjeningsknappen. Karakteren sletter det foregående bogstav. Tryk for at bekræfte den viste karakter. ej. Vælg JA hvis du vil gemme opskriften. Valg af punktet NEJ vil medføre en afvisning af de udførte ændringer. 10. Såfremt ændringen bekræftes, vil displayet vise en bekræftelse. Navnet på opskriften kan være maksimalt 10 karakterer langt inklusiv mellemrum. For at kunne gemme opskriften er det nødvendigt at navnet indeholder mindste en karakter. 9. Efter du har indsat navnet på din egen opskrift, skal du trykke på returknappen for at bekræfte det udførte program eller Start af en personlig opskrift 1. Vælg en tidligere gemt egen opskrift ved hjælp af betjeningsknappen (i eksemplet er opskriften and gemt). 484

33 Anvendelse 2. Vælg punktet Start i undermenuen. 3. Tilberedningen vil starte med de tidligere indstillede parametre for opskriften. Under tilberedningen er det stadig muligt at ændre temperaturen og tilberedningstiden, men det gemmes ikke til de efterfølgende anvendelser af opskriften. Ændring af en personlig opskrift 1. Vælg en tidligere gemt egen opskrift ved hjælp af betjeningsknappen (i eksemplet er opskriften and gemt). Forskudt tilberedning 1. Vælg en personlig opskrift. 2. Vælg punktet Forskudt tilberedning i undermenuen. 3. Vælg tidspunktet for tilberedningens afslutning med betjeningsknappen. Symbolet blinker. Annullering af en personlig opskrift 1. Vælg en personlig opskrift. 2. Vælg punktet annullér i undermenuen. 3. Bekræft annulleringen. Vælg JA for at annullere opskriften definitivt. 2. Vælg ændringspunktet i undermenuen. DA 3. Gentag de samme trin med udgangspunkt i kapitlet Tilføjelse af en opskrift med start fra punkt

34 Anvendelse 3.9 Indstillinger Gennem denne menu er det muligt at indstille produktets konfiguration. 4. Tryk på returknappen for at bekræfte. Sprog Gør de muligt at vælge det ønskede sprog fra de tilgængelige sprog. Låsning af betjening Gør det muligt for apparatet automatisk at låse betjeningsknapperne efter ét minuts normal funktion uden noget indgreb fra brugerens side. For at frakoble låsemekanismen midlertidigt under en tilberedning skal man holde returknappen nede i 3 sekunder. Efter et minut fra seneste indstilling aktiveres låsemekanismen på ny. Ur Gør det muligt at ændre det viste klokkeslæt. 1. Drej betjeningsknappen til højre eller venstre for at indstille tiderne. 2. Tryk på betjeningsknappen for at gå videre til indstilling af minutterne. 3. Drej betjeningsknappen til højre eller venstre for at indstille minutterne. Såfremt der bliver stillet på betjenings- eller returknappen, vises en meddelelse på displayet i to sekunder. 486

35 Anvendelse Demotilstand Ved aktivering af denne tilstand deaktiverer ovnen alle varmeelementer, mens betjeningspanelet forbliver aktivt. Lyde Ved hvert tryk på knapperne udsender apparatet en lyd. Ved hjælp af denne indstilling er det muligt at deaktivere den. Hvis tilstanden er aktiv, vises teksten demotilstand på displayet. For at anvende apparatet normalt, skal denne tilstand indstilles på OFF. Eco-Logic Ved aktivering af denne tilstand begrænser ovnen den anvendte effekt. Såfremt denne valgmulighed aktiveres, viser displayet symbolet. DA Ved aktivering af eco-logic funktionen kan tiderne for opvarmning og tilberedning blive forlænget. 487

36 Rengøring og vedligeholdelse 4 Rengøring og vedligeholdelse 4.1 Bemærkninger Ukorrekt anvendelse Risiko for skader på overfladerne Brug ikke dampstråler til rengøring af apparatet. På ståldele, eller dele som er overfladebehandlet med metalfinish (f. eks. anodiseringer, forniklinger, og forkromninger) må ikke anvendes produkter til rengøringen som indeholder klor, ammoniak eller blegemiddel. På dele i glas må ikke anvendes skurepulver eller ætsende rengøringsmidler (f. eks. pulverprodukter, pletfjernere eller stålsvampe). Anvend ikke materialer som er ru eller slibende, eller skarpe metalskrabere. 4.2 Rengøring af overfladerne For at vedligeholde overfladerne skal de rengøres regelmæssigt, hver gang de har været brugt, men først efter de er afkølet. 4.3 Almindelig daglig rengøring Anvend altid specifikke produkter uden slibeeffekt og klorholdige syrer. Hæld produktet på en fugtig klud og tør overfladerne af, skyl omhyggeligt, og tør efter med en blød klud eller med en mikrofiberklud. 4.4 Pletter fra mad eller rester Det er vigtigt at undgå at bruge skuresvampe i stål eller skrabere, der ridser, for ikke at beskadige overfladerne. Brug almindelige produkter, som ikke ridser, eventuelt med hjælp fra redskaber i træ eller plastic. Skyl grundigt, og tør efter med en blød klud eller med en mikrofiberklud. Undgå at lade sukkerholdige madvarer (f. eks. marmelade) tørre inde i ovnen, da de kan ødelægge emaljen indvendigt i apparatet. 4.5 Afmontering af ovnlågen For at lette rengøringen anbefales det at fjerne ovnlågen og placere den på et viskestykke. For at tage ovnlågen af, skal du gøre som følger: 1. Åbn lågen helt og indsæt to små stifter i hullerne på hængslerne, som er angivet på figuren. 2. Hold på lågen på begge sider med begge hænder, løft den opad i en vinkel på ca. 30, og træk den ud. 488

37 Rengøring og vedligeholdelse 3. For genmontering af lågen indsættes hængslerne i de tilhørende åbninger på ovnen, mens man sikrer sig at lejerne A tilsluttes helt til åbningerne. Lågen sænkes nedad, og når den er på plads fjernes de små stifter fra hullerne i hængslerne. 4.7 Afmontering af de indvendige ruder For at lette rengøringen kan man afmontere de indvendige ruder, der udgør lågen. 1. Den indvendige rude tages af ved at der trækkes forsigtigt opad på den bagerste del, mens man følger bevægelsen, som er angivet med pilene (1). 2. Efterfølgende trækkes opad på den forreste del af ruden (2). På denne måde løsnes de 4 stifter fra deres lejer på ovnlågen. 3. På enkelte modeller med multifunktion findes en mellemrude. Tag mellemruden af ved at løfte den opad. 4.6 Rengøring af ovnlågens ruder Vi anbefaler, at ovnlågens ruder altid holdes rene. Brug sugende køkkenrulle. Hvis snavset på ruderne sidder godt fast, skal disse renses med en fugtig svamp og et almindeligt rengøringsmiddel. DA Det anbefales at anvende rengøringsmidler som er distribueret af fabrikanten. 489

38 Rengøring og vedligeholdelse 4. Rengør den udvendige rude og de som blev afmonteret før. Brug sugende køkkenrulle. Hvis snavset på ruderne sidder godt fast, skal disse renses med en fugtig svamp og et neutralt rengøringsmiddel. 4.8 Indvendig rengøring af ovnen For at vedligeholde ovnen bør den rengøres jævnligt, efter den er afkølet. Tag alle løse dele ud af ovnen. Rens ovnristene med varmt vand og rengøringsmidler uden slibemiddel, skyl og tør de fugtige dele grundigt. 5. Indsæt ruderne igen i omvendt rækkefølge i forhold til afmonteringen. 6. Sæt den indvendige rude på plads. Sørg for at centrere og indsætte de 4 stifter i deres lejer på ovnlågen, ved hjælp af et let tryk. Det anbefales at tænde ovnen på maksimal temperatur i ca. 15/20 minutter, efter at den er blevet renset med særlige produkter, for at fjerne eventuelle rester. For at lette rengøringen anbefales det at tage ovnlågen af. 490

39 Rengøring og vedligeholdelse Afmontering af støtterammerne til riste/ bradepander Afmonteringen af skinnernes ramme gør det endnu lettere at rengøre sidevæggene. Dette indgreb udføres hver gang man anvender den automatiske rengøringscyklus (kun på enkelte modeller). For afmontering af skinnernes rammer. Træk rammen mod det indvendige af ovnen, så den kobles fra fæstningen A, og træk den derefter ud af lejerne bag på B. Ved endt rengøring gentages de ovenfor beskrevne indgreb for genmontering af rammerne. Kun på modeller med pizzafunktion: Afmontér først låget til pizzapladen (1) og derefter bunden (2) som den er placeret på. Bunden skal løftes få mm opad og derefter trækkes udad. Løft enden af den nederste modstand (3) nogle centimeter opad, og rengør ovnens bund. Sæt bunden til pizzapladen på plads igen, ved at skubbe den indtil stop i den bagerste del af ovnen, og sæt den ned så pladen sættes fast på modstanden på samme bund. DA 491

40 4.9 Vapor Clean: Assisteret rengøring af ovnen (kun på enkelte modeller) Rengøring og vedligeholdelse Vapor Clean er en hjælpeforanstaltning til rengøring som letter afrensning af snavs. Takket være denne metode er det særlig nemt at rense ovnen indvendigt. De snavsede rester blødgøres af varmen og vanddampen, hvilket letter den efterfølgende afrensning. Ukorrekt anvendelse Risiko for skader på overfladerne Fjern madrester eller spildt mad fra tidligere tilberedninger inde i ovnen. Udfør kun indgreb for assisteret rengøring ved kold ovn. Indledende indgreb Før start af Vapor Clean: Fjern alt tilbehør indvendigt i ovnen. Den øverste beskyttelse kan blive i ovnen. For multifunktionsmodeller: Hæld ca. 40 cl vand på ovnens bund. Sørg for at det ikke løber ud over fordybningen. For pizzamodeller: Placer en bradepande i bunden af ovnen. Hæld ca. 40 cl vand på bradepanden. Sørg for at det ikke løber ud over fordybningen. Spray en opløsning af vand og opvaskemiddel med en forstøver indvendigt i ovnen. Ret strålen mod sidevæggene, opad, nedad og mod 492

41 Rengøring og vedligeholdelse afskærmningen. 2. Rengøringscyklussens varighed og temperatur vises på displayet. Luk lågen. 3. Tryk på betjeningsknappen for at starte cyklussen. Det anbefales at udføre maksimalt 20 tryk. Indstilling af funktionen Vapor Clean Hvis den indvendige temperatur overstiger den foreskrevne for rengøringscyklussen Vapor clean, standses cyklussen øjeblikkeligt, og displayet viser teksten Indvendig temperatur for høj afvent afkøling. Lad apparatet afkøle inden du aktiverer den assisterede rengøring. 4. Når rengøringscyklussen Vapor Clean er færdig, afspilles et akustisk signal. Parametrene varighed og temperatur kan ikke ændres af brugeren. 1. Vælg rengøringsfunktionen Vapor clean fra menuen med særlige funktioner. DA 493

42 Rengøring og vedligeholdelse Afslutning af Vapor Clean rengøringscyklus 5. Åbn lågen og aftør det mindre genstridige snavs med en mikrofiberklud. 6. På mere genstridige skorper skal du bruge en slibefri svamp med messingtråde. 7. I tilfælde af fedtrester er det muligt at anvende særlige produkter til rengøring af ovne. 8. Fjern det overskydende vand fra ovnen. For en bedre hygiejne og for at undgå at madvarerne får en ubehagelig lugt, skal man udføre en tørring af ovnen ved hjælp af en ventilationsfunktion på 160 C i ca. 10 minutter. Det anbefales at bruge gummihandsker under disse indgreb. For at lette den manuelle rengøring af de dele som er mest vanskelige at nå, anbefales det at afmontere lågen. 494

43 Rengøring og vedligeholdelse 4.10 Pyrolyse: Automatisk rengøring af ovnen Pyrolyse er en metode til automatisk rengøring ved høj temperatur, som fremmer opløsningen af snavs. Takket være denne metode er det særlig nemt at rense ovnen indvendigt. Indstilling af pyrolyse 1. Vælg punktet Pyrolyse eller Økopyrolyse under de særlige funktioner. Ukorrekt anvendelse Risiko for skader på overfladerne Fjern madrester eller spildt mad fra tidligere tilberedninger inde i ovnen. Sluk for blus eller elektriske plader på en eventuel kogeplade, som er installeret oven på ovnen. Indledende indgreb Før start af pyrolysen: Rengør den indvendige rude i henhold til de normale rengøringsanvisninger. Ved mere vanskeligt snavs sprayes med et produkt til rengøring af ovne på ruden (vær opmærksom på anvisningerne på produktet); lad det virke i 60 minutter, skyl herefter, og tør ruden med køkkenrulle eller en mikrofiberklud. Fjern alt tilbehør indvendigt i ovnen. Fjern støtterammerne til riste/ bradepander. Fjern den øvre beskyttelse (hvor monteret). Luk lågen. 2. Drej betjeningsknappen for at indstille varigheden af pyrolysecyklussen fra et minimum på 2 timer indtil et maksimum på 3 timer (undtaget ved funktionen hvis varighed er fastsat til en værdi af 120 minutter). 3. Tryk på betjeningsknappen for at starte pyrolysen. Symbolet lyser konstant. Anbefalet varighed af pyrolyse: Lidt snavset: 2 timer. Middel snavset: 2 1/2 time. Meget snavset: 3 timer. DA 495

44 Rengøring og vedligeholdelse Pyrolyse 4. På displayet vises teksten pyrolyse i gang og den tilbageværende tid for at angive, at apparatet udfører en automatisk rengøringscyklus. Efter 2 minutter fra pyrolysens start blokeres lågen af en mekanisme, der hindrer ethvert forsøg på åbning (displayet viser symbolet ). Det er ikke muligt at vælge nogen funktioner, når lågelåsen er koblet til. 5. Ved endt pyrolyse forbliver lågen låst indtil temperaturen inde i ovnen vender tilbage til et sikkert niveau. Vent på at ovnen afkøles, og opsaml resterne inde i ovnen med en fugtig mikrofiberklud. Under den første pyrolyse kan der forekomme ubehagelige lugte som skyldes en normal fordampning af olierester fra fabrikationen. Det er et helt normalt fænomen, som forsvinder efter den første pyrolyse. Under pyrolyse producerer ventilatorerne en mere intens støj, som skyldes en højere rotationshastighed. Dette er en helt normal funktion som er udviklet for at fremme varmefordelingen. Ved afsluttet pyrolyse fortsætter ventilationen automatisk så længe det er nødvendigt for at undgå overophedning af ovnens vægge og front. Hvis resultatet af pyrolysen ved minimumsvarighed ikke er tilfredsstillende, anbefales det at indstille en længere tid for de næste pyrolysecyklusser. 496

45 Indstilling af programmeret pyrolyse Tidspunktet for pyrolysens start kan programmeres lige som de andre tilberedningsfunktioner. 6. Efter valg af pyrolysevarighed skal du trykke på betjeningsknappen. Displayet viser det aktuelle klokkeslæt og symbolet tændes. 7. Drej betjeningsknappen for at indstille det tidspunkt, hvor du ønsker at afslutte pyrolysen. 8. Efter nogle få sekunder lyser symbolerne og konstant, og apparatet venter på at nå det indstillede tidspunkt for start af pyrolysecyklussen. Rengøring og vedligeholdelse Det er ikke muligt at vælge nogen funktioner, når lågelåsen er koblet til. Det er dog stadig muligt at slukke apparatet ved hjælp af de tilhørende betjeningsknapper. DA 497

46 Rengøring og vedligeholdelse 4.11 Særlig vedligeholdelse Dele under elektrisk spænding Fare for dødeligt elektrisk stød Deaktivér ovnens strømforsyning Udskiftning af pæren til ovnlyset 1. Fjern alt tilbehør indvendigt i ovnen. 2. Fjern støtterammerne til riste/ bradepander. 3. Fjern lampens låg ved hjælp af et værktøj (for eksempel en skruetrækker). 5. Udskift pæren med en lignende pære (40W). 6. Genmontér låget korrekt og lad formpresningen på det indvendige glas vende ned mod lågen. 7. Tryk låget i bund, så det slutter helt tæt til fatningen. 4. Træk pæren ud og fjern den. Rør aldrig halogenpæren direkte med fingrene, men anvend isolerende beskyttelse. 498

47 Rengøring og vedligeholdelse Hvad bør man gøre hvis... Displayet er helt slukket: Kontroller strømforsyningen. Kontrollér om en eventuel flerpolet afbryder oven på apparatets strømforsyningslinje står på On. Apparatet varmer ikke op: Kontrollér om tilstanden showroom er indstillet, (for yderligere detaljer, se afsnit Indstillinger ). Betjeningsknapperne reagerer ikke: Kontrollér om tilstanden Lås betjening er indstillet, (for yderligere detaljer, se afsnittet Indstillinger ). Tilberedningstiderne er højere end de, som er angivet i tabellen: Kontrollér om tilstanden eco-logic er indstillet, (for yderligere detaljer, se afsnittet Indstillinger ). Efter den automatiske rengøringscyklus (pyrolyse), er det ikke muligt at vælge en funktion: Kontrollér om lågelåsen til lågen er frakoblet. Hvis ikke, er ovnen forsynet med en beskyttelse, som ikke gør det muligt at vælge en funktion, så længe lågelåsen er aktiv. Det skyldes, at der inde i ovnen stadig er høje temperaturer, som ikke gør nogen tilberedning mulig. På displayet vises meddelelsen Error 4 : Ovnlåsen har ikke hægtet sig korrekt på lågen, hvilket kan skyldes, at lågen er blevet åbnet ved en fejltagelse under aktivering af funktionen. Sluk og tænd ovnen og vent et par minutter, før en rengøringscyklus vælges igen. Hvis lågen åbnes under en ventileret funktion, vil ventilatoren stoppe: Dette er ikke en fejl, produktet fungerer som det skal. Det nyttigt, når man skal kigge til maden under tilberedningen, for at undgå, at store mængder varme slipper ud af ovnen. Når lågen lukkes vil ventilatoren starte sin funktion igen. Hvis problemet ikke er løst, eller hvis der er andre typer fejl, bør man kontakte det lokale kundeservicecenter. Såfremt der bliver vist andre Error XX fejlmeddelelser: Skriv fejlmeddelelsen, indstillet funktion og temperatur ned og kontakt den lokale tekniske kundeservice. DA 499

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger Bemærkninger Sådan modtager du den komplette manual I denne manual angives udelukkende den nødvendige viden for anvendelsen af For at modtage den komplette manual med beskrivelser af alle funktionaliteterne

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 544 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 544 1.2 Producentens ansvar 545 1.3 Apparatets formål 545 1.4 Bortskaffelse 545 1.5 Identifikationsskilt 546 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 256 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 256 1.2 Producentens ansvar 257 1.3 Apparatets formål 257 1.4 Bortskaffelse 257 1.5 Identifikationsskilt 258 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 274 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 274 1.2 Producentens ansvar 275 1.3 Apparatets formål 275 1.4 Bortskaffelse 275 1.5 Identifikationsskilt 276 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 68 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 68 1.2 Producentens ansvar 69 1.3 Apparatets formål 69 1.4 Bortskaffelse 69 1.5 Identifikationsskilt 70 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 454 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 456 3. MILJØHENSYN... 458 4. SÅDAN VIRKER DIN OVN... 459 5. TILBEHØR... 460 6. BRUG AF OVNEN... 466 7. TILBEREDNING

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 214 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 216 3. MILJØHENSYN... 218

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 214 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 216 3. MILJØHENSYN... 218 Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 214 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 216 3. MILJØHENSYN... 218 3.1 Vores miljøhensyn... 218 3.2 Dine miljøhensyn... 218 4. SÅDAN VIRKER DIT

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 136 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 138 3. MILJØHENSYN... 140 4. SÅDAN VIRKER DIN OVN... 141 5. TILGÆNGELIGT TILBEHØR... 142 6. FRONTPANEL...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 4 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 6 3. MILJØHENSYN... 8

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 4 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 6 3. MILJØHENSYN... 8 Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 4 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 6 3. MILJØHENSYN... 8 3.1 Vores miljøhensyn... 8 3.2 Dine miljøhensyn... 8 4. SÅDAN VIRKER DIT APPARAT... 9

Læs mere

Indholdsfortegnelse NO DA

Indholdsfortegnelse NO DA Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 164 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 164 1.2 Identifikationsskilt 165 1.3 Producentens ansvar 165 1.4 Apparatets formål 165 1.5 Bortskaffelse 165 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 256 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 258 3. MILJØHENSYN... 260

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 256 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 258 3. MILJØHENSYN... 260 Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 256 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 258 3. MILJØHENSYN... 260 3.1 Vores miljøhensyn... 260 3.2 Dine miljøhensyn... 260 4. SÅDAN VIRKER DIT

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 202 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 202 1.2 Producentens ansvar 203 1.3 Apparatets formål 203 1.4 Bortskaffelse 203 1.5 Identifikationsskilt 204 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SMEG A1CA-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3521062

Din brugermanual SMEG A1CA-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3521062 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 328 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 328 1.2 Identifikationsskilt 329 1.3 Producentens ansvar 329 1.4 Apparatets formål 329 1.5 Bortskaffelse 329 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 436 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 438 3. MILJØHENSYN... 440 4. SÅDAN VIRKER DIT APPARAT... 441 5. TILGÆNGELIGT TILBEHØR... 444 6. BRUG AF

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 274 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 276 3. MILJØHENSYN... 278

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 274 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 276 3. MILJØHENSYN... 278 Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 274 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 276 3. MILJØHENSYN... 278 3.1 Vores miljøhensyn... 278 3.2 Dine miljøhensyn... 278 4. SÅDAN VIRKER DIT

Læs mere

Din brugermanual SMEG A2BL-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3520816

Din brugermanual SMEG A2BL-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3520816 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET BESKRIVELSE AF APPARATET A Termostatknap B Timer C Kontrollampe D Funktionsvælger E Glasdør F Nederste modstand G Rist H Bradepande I Spid (kun på visse modeller) L Krummeopsamler M Øverste modstand N

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 346 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 346 1.2 Producentens ansvar 347 1.3 Apparatets formål 347 1.4 Bortskaffelse 347 1.5 Identifikationsskilt 348 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 254 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 256 3. MILJØHENSYN... 258 4. SÅDAN VIRKER DIN OVN... 259 5. TILBEHØR... 260 6. BRUG AF OVNEN... 267 7. TILBEREDNING

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning DK INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09 Brugs- og vedligeholdelsesanvisning KÆRE KUNDE Vi takker Dem og gratulerer Dem for Deres valg. Dette

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget.

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget. SIKKERHEDSADVARSLER Læs brugsanvisningen nøje, før du tager enheden i brug. Brugsanvisningen bør gemmes. Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller den tekniske kundeservice,

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes.

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 490 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 490 1.2 Producentens ansvar 491 1.3 Apparatets formål 491 1.4 Bortskaffelse 491 1.5 Identifikationsskilt 492 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

Din brugermanual SMEG SF99X

Din brugermanual SMEG SF99X Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

C92IPX8. classic 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A

C92IPX8. classic 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A C92IPX8 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A EAN13: 8017709150129 5 induktionszoner med fuld effekt Venstre bag: Ø 180 mm, 1,85 kw Booster 3,0 kw Venstre frem: Ø 145

Læs mere

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC - automatisk styring af kogepladen - kogestyring - sparer op til 40% energi - bevarer aktivt næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maden

Læs mere

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk SK 803 Brugermanual Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. 2 BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 256 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 258 3. MILJØHENSYN... 260

Indholdsfortegnelse 1. 2 BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 256 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 258 3. MILJØHENSYN... 260 Indholdsfortegnelse 1. 2 BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 256 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 258 3. MILJØHENSYN... 260 3.1 Vores miljøhensyn... 260 3.2 Dine miljøhensyn... 260 4. SÅDAN VIRKER DIT

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

VARMLUFTSOVN Brugsanvisning for: Installation - vedligehold - brug

VARMLUFTSOVN Brugsanvisning for: Installation - vedligehold - brug GB DK SE CONVECTION OVEN Instruction booklet for Installation - Use - Maintenance VARMLUFTSOVN Brugsanvisning for: Installation - vedligehold - brug VARMLUFTSUGN Instruktioner för: Inkoppling - Underhåll

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning Miniovn MD 16313 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Pakkens indhold... 5 3. Korrekt

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn SmoX Classic udendørs grill & røgeovn Manual Samle & betjeningsvejledning ADVARSEL Læs og følg alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner i denne manual for at undgå personskade eller materialeskade Smo

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Betjeningsvejledning - ovn med grill Handleiding bakoven met grill. Gebrauchsanweisung Backofen mit Grill. Mode d'emploi four avec grill

Betjeningsvejledning - ovn med grill Handleiding bakoven met grill. Gebrauchsanweisung Backofen mit Grill. Mode d'emploi four avec grill AGL35 Nederlands Deutsch Français English Italiano Español Betjeningsvejledning - ovn med grill Handleiding bakoven met grill Gebrauchsanweisung Backofen mit Grill Mode d'emploi four avec grill Instruction

Læs mere

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Kære Tvins-kunde Du har lige købt et højkvalitetsprodukt - Cerafit Fusion fra Emerald Green Edition. Aluminium og keramisk materiale er kombineret i en avanceret fabrikationsproces,

Læs mere

Din brugermanual SMEG SC99X-8 http://da.yourpdfguides.com/dref/3509274

Din brugermanual SMEG SC99X-8 http://da.yourpdfguides.com/dref/3509274 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER DA SV FI NO EN Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions CDPE 6320 OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER Tillykke Med Deres nye Candy opvaskemaskine.

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A

60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A SFP4120 nyhed 60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709189426 45 cm høj Ovnvolumen: Netto: 40 liter Brutto: 41 liter Ovntemperatur: 50-250 C

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 Elektriske krav 8 Bortskaffelse af elektriske apparater 8 GUIDE TIL DELE OG FUNKTIONER Dele og funktioner

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

2 2.1 1.1 1.2 2.2 2.3 1.1.1 1.2.3 1.2.1 1.2.2 2.1.1 2.2.1 2.2.4 2.2.2 2.2.3 2.3.2 2.3.1. 555 min. 550 min 590. MADE IN FRANCE 230V ~ 50 Hz

2 2.1 1.1 1.2 2.2 2.3 1.1.1 1.2.3 1.2.1 1.2.2 2.1.1 2.2.1 2.2.4 2.2.2 2.2.3 2.3.2 2.3.1. 555 min. 550 min 590. MADE IN FRANCE 230V ~ 50 Hz 0 I 8 585 230V/50HZ W max 3570 W Made in EU AR46 II 1 Mod. 5H- 196 N Typ. 1HV111C2 Cod. 901015093 Serie: 071212776 BRANDT APPLIANCES SAS 7 rue Henri Becquerel 92500 RUEIL MALMAISON 20 50 50 20 = = 550

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtig information 3 Sikkerhedsregler 3 Tekniske Specifikationer 4 Gryder 5

Læs mere

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING TUCKER Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DEN MEDFØLGENDE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT, OGSÅ SELV OM DU MENER, AT DU KENDER DEN ELEKTRISKE GRILL OG VED, HVORDAN DEN SKAL BRUGES.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 472 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 472 1.2 Producentens ansvar 473 1.3 Apparatets formål 473 1.4 Bortskaffelse 473 1.5 Identifikationsskilt 474 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger. 1.2 Denne brugermanual. 1.1 Sådan læser du brugermanualen. 1.3 Apparatets formål. 1.4 Generelle sikkerhedsanvisninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger. 1.2 Denne brugermanual. 1.1 Sådan læser du brugermanualen. 1.3 Apparatets formål. 1.4 Generelle sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 256 1.1 Sådan læser du brugermanualen 256 1.2 Denne brugermanual 256 1.3 Apparatets formål 256 1.4 Generelle sikkerhedsanvisninger 256 1.5 Producentens ansvar 257 1.6

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG BT62TDBB http://da.yourpdfguides.com/dref/2595179

Din brugermanual SAMSUNG BT62TDBB http://da.yourpdfguides.com/dref/2595179 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

C92IPX8. classic 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A

C92IPX8. classic 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A C92IPX8 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709150129 Anti fingerprint 5 induktionszoner med fuld effekt Venstre bag: Ø 180 mm, 1850 W Booster 3000 W Venstre

Læs mere

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen.

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen. LED-pærer holder i længere tid end almindelige pærer og er miljøvenlige. Kontakt Servicecentret, hvis der er brug for udskiftning. OVERSIGTSVEJLEDNING Stand by Tryk i 3 sekunder på knappen "Temp." for

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

DOSF6390X. Funktioner. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKTIONSOVNE RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A

DOSF6390X. Funktioner. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKTIONSOVNE RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A DOSF6390X 60 CM DOBBELT MULTIFUNKTIONSOVNE RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709214203 Stor ovn: 6 funktioner Ovnvolumen: Netto: 70 liter Brutto: 79 liter Ovntemperatur 50-270 C 5 niveauer (ovnribber)

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Bemærkninger vedrørende sikkerhed og anvendelse 116

Indholdsfortegnelse. 1. Bemærkninger vedrørende sikkerhed og anvendelse 116 Indholdsfortegnelse 1. Bemærkninger vedrørende sikkerhed og anvendelse 116. Front- og betjeningspanel 117.1 Frontpanelet 117. Betjeningsbeskrivelse 118 3. Brug af ovnen 10 3.1 Generelle bemærkninger og

Læs mere

OVNE BRUGSVEJLEDNING. CANDY ELETTRODOMESTICI - Via Privata Eden Fumagalli - 20047 Brugherio Milano Italy

OVNE BRUGSVEJLEDNING. CANDY ELETTRODOMESTICI - Via Privata Eden Fumagalli - 20047 Brugherio Milano Italy OVNE BRUGSVEJLEDNING CANDY ELETTRODOMESTICI - Via Privata Eden Fumagalli - 20047 Brugherio Milano Italy 1. GENERELLE ADVARSEL... 3 1.2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING... 3 1.3 SIKKERHED... 3 1.4 ANBEFALINGER...

Læs mere

CS150-8 150 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (MULTIFUNKTION) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A

CS150-8 150 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (MULTIFUNKTION) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A CS150-8 150 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (MULTIFUNKTION) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709158613 7 brændere Venstre bag: 1,80 kw Venstre frem: ekstra hurtig 4,20 kw Midte bag: 3,00 kw Midte frem:

Læs mere

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK KK 302 HL Betjeningsvejledning... DK 1 Tillykke med din nye glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med din nye glaskeramiske

Læs mere

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 177 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 179 3. MILJØHENSYN... 181

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 177 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 179 3. MILJØHENSYN... 181 DK Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 177 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 179 3. MILJØHENSYN... 181 3.1 Vores miljøhensyn... 181 3.2 Dine miljøhensyn... 181 4. SÅDAN VIRKER DIT

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 224 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 224 1.2 Identifikationsskilt 225 1.3 Producentens ansvar 225 1.4 Apparatets formål 225 1.5 Bortskaffelse 225 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Multi-funktionsovn. Model: KO608X

Multi-funktionsovn. Model: KO608X Multi-funktionsovn Model: KO608X Instruktioner til installation og anvendelse Vi anbefaler, at du læser instruktionerne i denne brugervejledning grundigt, inden du tager ovnen i brug. Dette er for at sikre

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere