FORORD. lande kan sige sig helt fri for korruption. Antallet af korruptionssager har imidlertid frem til i dag været meget beskedent her i landet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORD. lande kan sige sig helt fri for korruption. Antallet af korruptionssager har imidlertid frem til i dag været meget beskedent her i landet."

Transkript

1 Undgå korruption

2 UNDGÅ KORRUPTION

3

4 FORORD lande kan sige sig helt fri for korruption. Antallet af korruptionssager har imidlertid frem til i dag været meget beskedent her i landet. Af justitsminister Lene Espersen Korruption er en verdensomspændende svøbe. Ud over de moralske aspekter er korruption også en væsentlig hindring for en sund økonomisk udvikling i mange lande. Danmark deltager aktivt i den internationale korruptionsbekæmpelse. Danmark har således undertegnet en række internationale retsakter mod korruption, og Danmark deltager i internationale samarbejdsfora med det formål at bekæmpe korruption. Det kræver en indsats af os alle at sikre, at dette også er tilfældet fremover. Det er helt nødvendigt at stå sammen om, at korruption og bestikkelse er en fuldstændig uacceptabel adfærd, som samfundet og hver især må tage skarpt afstand fra. Denne pjece har først og fremmest til formål at højne kendskabet til korruption og bestikkelse. I pjecen redegøres for straffelovens regler om bestikkelse, og der gives gode råd om, hvordan den enkelte kan gøre sit til at modvirke korruption og bestikkelse. Februar 2007 Lene Espersen Regeringen lancerede i 2003 Action Plan to Fight Corruption, som har til formål at bekæmpe korruption i forbindelse med ulandsbistand. Handlingsplanen udgør et af flere indsatsområder i den danske støtte til god regeringsførelse i Danmarks partnerlande. I mange år har det været en udbredt opfattelse, at korruption er ikkeeksisterende her i landet, men ingen - 3 -

5 1. HVAD ER KORRUPTION? En universel definition af begrebet korruption findes ikke. I de mange internationale konventioner, som har til formål at bekæmpe og forebygge denne form for kriminalitet, defineres begrebet ikke. Anti-korruptionsorganisationen Transparency International og Verdensbanken definerer begrebet korruption som misbrug af betroet magt med henblik på selv at opnå en fordel. Denne definition er meget bred og omfatter ikke kun bestikkelse i traditionel forstand, men også andre strafbare handlinger som f.eks. underslæb, bedrageri mv. Den danske straffelov bruger ikke begrebet korruption. I straffeloven er bestikkelse kriminaliseret ligesom bl.a. underslæb, bedrageri, mandatsvig og embedsmisbrug. I denne pjece redegøres for den form for korruption, som består i bestikkelse. 2. BESTIKKELSE Straffelovens 122 angår den såkaldt aktive bestikkelse, dvs. det at yde bestikkelse til en offentligt ansat, mens straffelovens 144 angår den såkaldt passive bestikkelse, dvs. den offentligt ansattes modtagelse af bestikkelse Den, som uberettiget yder, lover eller tilbyder nogen, der virker i dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv, gave eller anden fordel for at formå den pågældende til at gøre eller undlade noget i tjenesten, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år Den, der i udøvelse af dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv uberettiget modtager, fordrer eller lader sig tilsige en gave eller anden fordel, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år. Reglerne gælder personer i offentlig tjeneste eller hverv. Med dette udtryk forstås ikke kun offentligt ansatte, men også personer, der udøver hverv, hvortil de er valgt eller særligt udpeget. Omfattet er f.eks.: 2.1. Bestikkelse af offentligt ansatte Regler om bestikkelse af offentligt ansatte findes i straffelovens 122 og 144. Ansatte i staten (ansatte i ministerierne, politiet, domstolene, DSB m.fl.) Ansatte i kommunalt/regionalt regi (sagsbehandlere, ansatte inden for sygehusvæsenet, folkeskolelærere m.fl.), herunder ansatte udsendt til udlandet - 4 -

6 Medlemmer af Folketinget, kommunalbestyrelser, menighedsråd Nævninger og domsmænd Eksempel: I en offentlig licitation har i alt fem entreprenørfirmaer afgivet tilbud på renovering af en kommunes rådhus. Kommunens bygge- og teknikudvalg skal tage stilling til, hvilket entreprenørfirma der skal tildeles opgaven. Et kommunalbestyrelsesmedlem, som er medlem af bygge- og teknikudvalget, kontaktes af en medarbejder i ét af de fem entreprenørfirmaer. Medarbejderen i entreprenørfirmaet tilbyder bygge- og teknikudvalgsmedlemmet kr., hvis medlemmet vil arbejde for, at opgaven tildeles det pågældende entreprenørfirma. Bygge- og teknikudvalgsmedlemmet accepterer tilbuddet. I eksemplet vil begge have gjort sig skyldige i bestikkelse. Medarbejderen i entreprenørfirmaet vil kunne straffes efter straffelovens 122 (aktiv bestikkelse), mens bygge- og teknikudvalgsmedlemmet vil kunne straffes efter straffelovens 144 (passiv bestikkelse). Bestikkelse af offentligt ansatte i udlandet kan også straffes efter straffeloven. Eksempel: En person bosiddende i Danmark fører en retssag mod et tysk firma ved en domstol i Tyskland. Danskeren ringer til den dommer, der skal afgøre sagen, og tilbyder den pågældende kr., hvis dommeren lader ham vinde retssagen. Dommeren accepterer. I eksemplet vil personen bosiddende i Danmark kunne straffes efter straffelovens 122 (aktiv bestikkelse). Tilsvarende kan bestikkelse af f.eks. ansatte ved Den Europæiske Union eller ansatte i internationale offentlige organisationer i øvrigt (f.eks. Europarådet, NATO, OECD og FN) straffes efter 122. Der foreligger bestikkelse efter straffelovens 122 og 144, hvis der ydes en gave eller anden fordel. Dette betyder, at både økonomiske og andre fordele (f.eks. en personlig gentjeneste af ikke-økonomisk art) er omfattet af bestemmelserne. Det kan være strafbart, selv om fordelen ikke kommer den offentligt ansatte selv til gode. En gave til den ansattes ægtefælle, børn, forældre eller andre nærtstående vil således også være bestikkelse

7 Eksempel: En direktør i et privat firma, der handler med mobiltelefoner, tilbyder en leder af et kommunalt plejehjem, at plejehjemslederens ægtefælle kan få foræret en mobiltelefon til en værdi af kr., hvis plejehjemslederen vil sørge for, at direktørens mor uden om ventelisten kan få en beskyttet bolig på plejehjemslederens institution. I eksemplet vil direktøren i det private firma kunne straffes efter straffelovens 122 (aktiv bestikkelse), mens plejehjemslederen hvis denne accepterer direktørens tilbud vil kunne straffes efter straffelovens 144 (passiv bestikkelse). Hvis man tilbyder en offentlig ansat en gave eller anden fordel for at få den offentligt ansatte til at gøre eller undlade noget i tjenesten, er det en overtrædelse af straffelovens 122 (aktiv bestikkelse), selv om man ikke forsøger at få den offentligt ansatte til at gøre eller undlade noget pligtstridigt. I visse lande er der tradition for betaling af smøringspenge (på engelsk: small facilitation payments ), dvs. betaling af små beløb eller små gaver til en offentlig ansat i forbindelse med, at den offentligt ansatte udfører sine opgaver, som f.eks. at udlevere ens pas eller udstede en tilladelse. Hvis der er en sådan stærk tradition i et land, kan betaling af smøringspenge være straffri efter straffeloven, selv om handlingen isoleret set ville være strafbar i Danmark. Betaling af beløb i forbindelse med internationale forretningsforhold for at få en offentligt ansat til at handle i strid med sine pligter vil altid være uberettiget og dermed strafbart. Eksempel: En dansk salgsdirektør i et dansk softwarefirma er i Kina for at afgive et tilbud til de kinesiske myndigheder, som skal købe nogle programmer. For at sikre kontrakten tilbyder salgsdirektøren den ansvarlige for indkøb af software til de kinesiske myndigheder kr., hvis denne sørger for, at den næste kontrakt går til det danske firma. I eksemplet overtræder den danske salgsdirektør straffelovens 122. Softwarefirmaet har jo ikke et krav på at få den næste kontrakt. Beløbet på kr. er heller ikke et lille beløb. Det er derfor ikke smøringspenge, salgsdirektøren tilbyder i eksemplet, men derimod bestikkelse. Hvis man giver en gave til en offentlig ansat uden at have til hensigt derved at påvirke den offentligt ansattes udførelse af sit arbejde, kan man ikke straffes

8 Eksempel: En patient har gennemgået en større operation på et offentligt sygehus. Efter patientens færdigbehandling på sygehuset tilbyder patienten den sygehuslæge, som opererede patienten, et pengebeløb som en erkendtlighed i taknemmelighed over den vellykkede operation. Patienten og lægen har ikke forud for eller i forbindelse med operationen talt herom. I eksemplet kan patienten ikke straffes for overtrædelse af straffelovens 122, fordi gaven ikke er tilbudt lægen for at påvirke lægens arbejde. At patienten i eksemplet ikke kan straffes for overtrædelse af straffelovens 122, medfører ikke nødvendigvis, at den pågældende læge må modtage erkendtligheden. Efter straffelovens 144 (passiv bestikkelse) er en offentlig ansats modtagelse af en gave eller anden fordel strafbar, selv om giverens formål ikke har været at få den offentligt ansatte til at foretage en handling eller undladelse, og selv om modtagelsen først sker, efter at den pågældende handling er foretaget uden forudgående tilsagn om belønning. At modtage en gave el.lign. kan kun være strafbart, hvis gaven eller fordelen har forbindelse med den offentligt ansattes udførelse af sit job. Til gengæld behøver der ikke at være en forbindelse mellem den fordel, der er modtaget, og en bestemt handlemåde hos den offentligt ansatte. Det kan undertiden give anledning til tvivl, om modtagelse af gaver eller andre fordele er uberettiget. Det gælder navnlig for offentligt ansatte, hvis arbejde ikke består i myndighedsudøvelse (f.eks. sundhedspersonale og undervisere). Som altovervejende hovedregel gælder det imidlertid, at modtagelse af en gave eller anden fordel vil være uberettiget, og at modtagelsen dermed er strafbar efter straffelovens 144. Kun i tilfælde, hvor gaven eller fordelen er af underordnet karakter og ikke rummer risiko for, at der øves indflydelse på, hvordan modtageren udfører sit job, falder forholdet uden for det strafbare område. Opmærksomheder, der ydes i anledning af den offentligt ansattes virke i almindelighed, f.eks. i forbindelse med et jubilæum, en fratræden eller en forfremmelse, vil normalt ikke være strafbare. Eksempel: En offentligt ansat har 25 års jubilæum, og i den anledning holder tjenestestedet en reception for den pågældende. I sit arbejde har den pågældende gennem en længere årrække haft et tæt samarbejde med et privat firma, som til jubilæumsreceptionen forærer den offentligt ansatte 3 flasker rødvin

9 Gaven vil typisk blive anset som en opmærksomhed ydet i anledning af den offentligt ansattes virke i almindelighed, og den offentligt ansattes modtagelse af vinen vil derfor ikke være uberettiget i strafferetlig forstand og dermed heller ikke strafbar efter straffelovens Bestikkelse i den private sektor uden for virksomheden. Hvis gaven/fordelen er givet for at få modtageren til at foretage eller undlade at foretage en handling på en bestemt måde, der vil være i strid med modtagerens pligter over for virksomheden, så er det strafbart. Det er strafbart både for den, som yder, lover eller tilbyder en fordel (aktiv bestikkelse), og for den, som kræver eller modtager fordelen (passiv bestikkelse). Det er ikke kun bestikkelse, der involverer offentligt ansatte, som kan straffes. Også bestikkelse mellem private kan straffes. Bestikkelse i den private sektor er kriminaliseret i straffelovens 299, nr. 2. Det strafbare forhold, som er reguleret i denne bestemmelse, kaldes sædvanligvis returkommission Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, som, [ ] 2) ved varetagelse af en andens formueanliggender for sig selv eller andre på pligtstridig måde modtager, fordrer eller lader sig tilsige gave eller anden fordel, såvel som den, der yder, lover eller tilbyder en sådan gave eller anden fordel. Det typiske anvendelsesområde for straffelovens 299, nr. 2, er situationer, hvor en person, der er ansat eller tilknyttet en virksomhed, modtager en gave eller anden fordel fra en person Eksempel: Et privat firma laver et morgenmadsprodukt, som flere supermarkedskæder er meget interesseret i at sælge, og produktet er meget efterspurgt af kædernes kunder. Salgschefen i morgenmadsproduktfirmaet er af firmaets direktør blevet instrueret om, at supermarkedskædernes ordrer skal behandles i den rækkefølge, de indkommer. Imidlertid producerer morgenmadsproduktfirmaet ikke tilstrækkeligt til at kunne effektuere alle de indkomne ordrer. Salgschefen kontaktes af direktøren i en supermarkedskæde, der tilbyder salgschefen vederlagsfrit at kunne forsyne ham og hans familie med alle dagligvarer i 6 måneder, hvis salgschefen sørger for, at den pågældende supermarkedskædes ordrer altid effektueres straks, uanset antallet af ikke-effektuerede ordrer i øvrigt. Salgschefen accepterer tilbuddet

10 Både salgschefen, der modtager fordelen, og direktøren i supermarkedskæden, der har tilbudt fordelen, vil have gjort sig skyldige i overtrædelse af straffelovens 299, nr. 2. Ligesom det er tilfældet efter straffelovens 122 og 144 (dvs. aktiv og passiv bestikkelse af offentligt ansatte), omfatter straffelovens 299, nr. 2, ikke kun økonomiske fordele, men også andre fordele (f.eks. personlige gentjenester af ikke-økonomisk art) Voldgiftsdommere Straffelovens 304 a handler om bestikkelse af voldgiftsdommere, dvs. bestikkelse af personer, der i medfør af en voldgiftsaftale er anmodet om at træffe afgørelse i en tvist, som sagens parter har indbragt for den pågældende. 304 a. Den, som uberettiget yder, lover eller tilbyder nogen, der her i landet eller i udlandet virker som voldgiftsdommer, en gave eller anden fordel for at formå den pågældende til at gøre eller undlade noget under udøvelsen af dette hverv, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder. Stk. 2. På samme måde straffes den, der her i landet eller i udlandet virker som voldgiftsdommer, og som under udøvelsen af dette hverv uberettiget modtager, fordrer eller lader sig tilsige en gave eller anden fordel. Bestemmelsens beskrivelse af, hvad der er strafbart svarer til straffelovens 122 og 144 om henholdsvis aktiv og passiv bestikkelse af offentligt ansatte, bortset fra at den handler om bestikkelse af voldgiftsdommere. 3. HVAD KAN DU GØRE, HVIS DU OPDAGER KORRUPTION? Hvis du som borger eller som repræsentant for en privat virksomhed bliver mødt med krav om bestikkelse i den offentlige forvaltning eller i den private sektor, bør du straks gå til politiet og anmelde forholdet. Hvis du accepterer at betale eller på anden måde yde bestikkelse, vil du også selv kunne straffes. Hvis du som ansat i den offentlige forvaltning får mistanke om, at en kollega har modtaget bestikkelse fra en borger eller en privat virksomhed, bør du straks underrette din overordnede om forholdet med henblik på, at forholdet kan blive undersøgt nærmere og anmeldt til politiet, hvis der er grundlag herfor. Det samme er tilfældet, hvis du som offentligt ansat i forbindelse med tjenesten bliver opmærksom på, at en borger eller en offentlig eller en privat virksomhed har ydet eller tilbudt bestikkelse

11 Hvis du som ansat i en privat virksomhed får mistanke om, at en kollega i virksomheden enten har modtaget eller ydet bestikkelse, bør du underrette din overordnede om forholdet, således at forholdet kan blive undersøgt nærmere og anmeldt til politiet. de områder, hvor der er en særlig stor risiko for bestikkelse og minimerer denne risiko. F.eks. kan man indføre procedurer, som sikrer, at de kontrakter, som virksomheden indgår, gennemgås og godkendes af mere end én person i virksomheden. Der er mange metoder, der kan bruges for at forebygge, at en privat virksomhed bliver indblandet i bestikkelsessager. Én af disse måder kan være, at virksomheden laver en adfærdskodeks om korruption. En adfærdskodeks bør bl.a. beskrive retningslinjerne for virksomhedens ansatte, hvis de mødes med krav om bestikkelse, og den adfærd, som forventes af virksomhedens ansatte. Endvidere kan man i adfærdskodeksen angive de konsekvenser, en eventuel overtrædelse af kodeksen vil kunne medføre for de ansatte. Adfærdskodeksen kan ikke blot anvendes internt i virksomheden som en vejledning til virksomhedens ansatte om, hvordan de skal optræde, hvis de mødes med krav om bestikkelse eller tilbydes gaver mv. Adfærdskodeksen kan også anvendes som et stærkt signal over for samhandelspartnere, kunder, agenter m.fl. om, at virksomheden tager afstand fra bestikkelse. En anden måde at sikre en privat virksomhed mod at blive indblandet i korruptions- og bestikkelsessager er, at man internt i virksomheden afdækker Under alle omstændigheder er det en god idé at drøfte problemstillingen om korruption og bestikkelse virksomhedsledelse og ansatte imellem, så alle i virksomheden er helt på det rene med, at virksomheden tager afstand fra at benytte sig af korruption og bestikkelse. 4. Yderligere information Vil du vide mere om korruption, er der flere steder, du kan henvende dig. Følgende myndigheder og organisationer kan fremhæves: Udenrigsministeriet Udenrigsministeriet lancerede i 2003 Danida-handlingsplanen Action Plan to Fight Corruption. Denne handlingsplan udgør et af flere indsatsområder i den danske støtte til god regeringsførelse i udviklingslandene. Handlingsplanen beskriver aktiviteter til bekæmpelse af korruption og frister for aktiviteternes gennemførelse. Eksempler på aktiviteter er øget støtte til korruptionsbekæmpelse samt et større e-learings-program om korruptionsbekæmpelse, som alle personer, der er

12 ansat eller lønnet af Danida, skal gennemgå. Du kan finde flere oplysninger på under henholdsvis Udvikling og Eksportrådgivning. Danida har etableret en Hotline til anmeldelse af mistanke eller bevis for korruption og anden misbrug med dansk udviklingsbistand. Anmeldelser kan ske på menu/udviklingspolitik/antikorruption- /HjaelpOsMedAtBekaempeKorruption, hvor yderligere ligeledes kan hentes, eller via mail til Udenrigsministeriet, Asiatisk Plads 2, 1448 København K, Danmark, mærke: anti-korruption. Danmark er med i GRECO-sammenslutningen, der har sæde i Strasbourg. Sammenslutningens formål er bl.a. at overvåge medlemsstaternes gennemførelse af de internationale retsakter mod korruption, som vedtages i henhold til Europarådets handlingsplan mod korruption. Du kan finde flere oplysninger om GRECO på: under Legal affairs. OECD (Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling) OECD s 30 medlemsstater, heriblandt Danmark, samarbejder om udviklingen af en økonomisk og social politik. I august 2006 blev Business Anticorruption Portal etableret i et samarbejde mellem Udenrigsministeriet, Transparency International og Global Advice Network. Her kan danske virksomheder, der arbejder i udviklingslandene, læse om konkrete problemer ved korruption og få hjælp til at undgå korruption. I OECD-regi er der iværksat forskellige initiativer med henblik på at gennemføre et globalt forbud mod korruption. Bl.a. har organisationen udarbejdet konventionen om bekæmpelse af bestikkelse af udenlandske tjenestemænd i forbindelse med internationale forretningstransaktioner. Danmark har tiltrådt denne konvention. Portalen findes på og er opbygget som en one-stop-shop for virksomhederne i kampen mod korruption. GRECO (Sammenslutningen af Stater mod Korruption) I 1998 besluttede Europarådet at oprette Sammenslutningen af Stater mod Korruption (GRECO). Du kan finde flere oplysninger om OECD s initiativer på korruptionsområdet på: Dansk Industri (DI) DI, der er en erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening, har udgivet et omfattende informationsmateriale om korruption ( Undgå korruption en guide til virksomheder, august 2006)

13 Du kan læse mere herom på: Transparency International Transparency International er en international organisation, der bekæmper korruption på verdensplan. Organisationen udarbejder bl.a. årligt et anti-korruptionsindeks (CPI Corruption Perceptions Index). I indekset sammenlignes udbredelsen af korruption i de enkelte lande. Du kan finde flere oplysninger om organisationen: Transparency International Danmark Transparency International har uafhængige underafdelinger i mere end 85 lande, herunder i Danmark. Handlingsforløb 1 En motorcykelbetjent standser Jens Jensen på motorvejen, fordi Jens Jensen over en længere strækning har overskredet hastighedsbegrænsningen på 110 km/t. Motorcykelbetjenten oplyser Jens Jensen om, at han står til en bøde på kr. Motorcykelbetjenten siger samtidig, at Jens Jensen ikke vil blive noteret for færdselslovovertrædelsen, hvis han giver motorcykelbetjenten 500 kr. 1. Er motorcykelbetjentens handling strafbar? 2. Vil Jens Jensen kunne straffes, hvis han accepterer motorcykelbetjentens forslag og giver betjenten 500 kr.? Du kan finde flere oplysninger om den danske underafdeling på: 5. TEST DIN VIDEN Neden for er opridset 5 konkrete handlingsforløb. Prøv selv at vurdere, om handlingerne kan straffes efter straffelovens bestemmelser om bestikkelse (dvs. bestemmelserne i straffelovens 122, 144, 299, nr. 2, eller 304 a). Løsningerne findes bagerst i pjecen. 3. Gør det en forskel, hvis motorcykelbetjenten kun havde bedt Jens Jensen om et beløb på 20 kr.? Handlingsforløb 2 En parcelhusejer kunne godt tænke sig at opføre et anneks på 40 m 2 på sin grund. Derfor sender han en ansøgning om byggetilladelse til kommunen. Parcelhusejeren regner med, at han egentlig står til et afslag. Det skyldes, at han fejlagtigt tror, at hans parcel

14 husgrund allerede er bebygget op til den tilladte bebyggelsesprocent. har ydet for at støtte pigen i løbet af året. For at undgå et afslag tilbyder han den kvindelige sagsbehandler i kommunen, som tager stilling til, om ansøgninger om byggetilladelse kan imødekommes, at han vil betale en uges ferieophold for hende og hendes familie på Lanzarote, hvis hun udsteder en byggetilladelse til ham. Hun accepterer hans tilbud. Hun mener ikke, at hun gør noget forkert, fordi parcelhusejeren under alle omstændigheder skulle have haft sin byggetilladelse, da hans grund ikke er bebygget op til den tilladte bebyggelsesprocent. Hun fortæller ikke parcelhusejeren dette, for hun vil virkelig gerne på ferie sydpå sammen med sin familie. 1. Er parcelhusejerens handling strafbar? 2. Er den kommunale sagsbehandlers handling strafbar? Pigens forældre retter derfor henvendelse til læreren og spørger, om de må forære den pågældende et dyrt guldsmykke for den store indsats, som læreren har ydet. 1. Er det strafbart for forældrene at tilbyde dansklæreren guldsmykket? 2. Kan dansklæreren modtage guldsmykket uden at udsætte sig for strafansvar? 3. Havde det gjort en forskel for besvarelsen af de to forudgående spørgsmål, hvis der ikke var tale om et dyrt guldsmykke, men derimod f.eks. en skønlitterær bog til en værdi af 200 kr., og gaven blev givet i forbindelse med dansklærerens fratræden som underviser på det pågældende gymnasium? Handlingsforløb 4 3. Gør det en forskel, hvis der var tale om 2 flasker vin i stedet for en ferierejse til Lanzarote? Et privat firma ønsker at købe 20 biler for at tilbyde alle firmaets sælgere en firmabil. Handlingsforløb 3 Forældrene til en ung pige, som har bestået en afsluttende eksamen i dansk i gymnasiet med et meget flot resultat, er meget taknemmelige over den indsats, som pigens dansklærer Firmaets administrerende direktør har bestemt, at hver bil maksimalt må koste kr. Han overlader det til firmaets personalechef at beslutte, hvilket bilmærke der skal vælges

15 Personalechefen retter henvendelse til fem forskellige bilforhandlere, der forhandler hver deres bilmærke. Personalechefen tilkendegiver over for forhandlerne, at han har tænkt sig at vælge den bilforhandler, som tilbyder ham det største beløb under bordet. Herefter bliver der indgået en kontrakt med én af de fem bilforhandlere om levering af 20 biler. Én af de fire bilforhandlere, som ikke får kontrakten, fordi han ikke vil betale et beløb under bordet, bliver vred over personalechefens handlemåde og går til politiet. Under en ransagning på personalechefens kontor finder politiet dokumentation for, at én af bilforhandlerne har tilbudt personalechefen kr., en anden kr., en tredje kr. og en fjerde kr. Det var den bilforhandler, der tilbød kr., som fik kontrakten. 1. Kan personalechefen straffes for bestikkelse? 2. Kan den bilforhandler, som fik kontrakten, straffes for bestikkelse? 3. Kan de øvrige 3 bilforhandlere, som tilbød personalechefen henholdsvis kr., kr. og kr. under bordet, straffes for bestikkelse? Handlingsforløb 5 En privat udlejer har besluttet sig for, at samtlige toiletkummer og håndvaske i ejendommens 150 lejligheder skal udskiftes. Han anmoder den vicevært, han har ansat, om at indhente tre tilbud fra tre navngivne VVS-installatører. Han tilkendegiver samtidig, at han har til hensigt at acceptere det billigste af de tre tilbud. Viceværten er god ven med den ene af de tre VVS-installatører. En aften drøfter de to venner udlejerens renoveringsopgave. I den forbindelse oplyser viceværten VVS-installatøren om, at udlejeren vil acceptere det billigste af de tre tilbud. Den følgende dag foreslår VVS-installatøren viceværten, at VVS-installatøren får lov at se de to øvrige installatørers tilbud, inden han selv afgiver tilbud, således at han har sikkerhed for, at hans tilbudspris bliver lavere end de to andre VVS-installatørers tilbud. For denne vennetjeneste, som VVSinstallatøren kalder det, tilbyder han viceværten at installere et spabad i viceværtens lejlighed kvit og frit. Viceværten siger ja tak til VVSinstallatørens tilbud og sender de to øvrige VVS-installatørers tilbud som aftalt

16 Som forventet accepterer udlejeren tilbuddet fra den VVS-installatør, der er god ven med viceværten, da denne VVS-installatørs tilbudspris er lavest. Viceværten får dog aldrig sit spabad installeret, fordi han og VVSinstallatøren få dage efter bliver uvenner. 1. Kan VVS-installatøren straffes for bestikkelse? 2. Kan viceværten straffes for bestikkelse, selv om han ikke får det aftalte spabad installeret kvit og frit? 6. LØSNINGER Nedenfor kan du finde løsningen på de spørgsmål, som er stillet til de 5 eksempler på konkrete handlingsforløb: Handlingsforløb 1 Spørgsmål 1: Ja, motorcykelbetjentens handling er strafbar efter straffelovens 144 (passiv bestikkelse). Spørgsmål 2: Ja, Jens Jensen vil kunne straffes for overtrædelse af straffelovens 122 (aktiv bestikkelse), hvis han giver motorcykelbetjenten 500 kr. Spørgsmål 3: Nej, det gør ingen forskel. Begge vil kunne straffes, uanset om beløbet udgør 20 kr. eller 500 kr. Handlingsforløb 2 Spørgsmål 1: Ja, parcelhusejeren vil kunne straffes for overtrædelse af straffelovens 122 (aktiv bestikkelse). Spørgsmål 2: Ja, den kommunale sagsbehandlers handling er strafbar efter straffelovens 144 (passiv bestikkelse). Spørgsmål 3: Nej, det gør ingen forskel. Begge vil kunne straffes, uanset om der er tale om en ferie til Lanzarote eller 2 flasker vin. Handlingsforløb 3 Spørgsmål 1: Nej, forældrene vil som udgangspunkt ikke kunne straffes for bestikkelse. Det skyldes, at formålet med at yde gaven ikke er at få dansklæreren til at gøre eller undlade noget i forbindelse med sit job. Havde formålet derimod været, at læreren fremover skulle give datteren gode karakterer i dansk eller andre fag, ville der foreligge en overtrædelse af straffelovens 122 (passiv bestikkelse) Spørgsmål 2: Nej. Dansklæreren vil kunne straffes for overtrædelse af straffelovens 144 (passiv bestikkelse), hvis hun ikke meddeler forældrene, at hun ikke må tage imod et sådant dyrt guldsmykke

17 Spørgsmål 3: Ja, havde der været tale om en gave f.eks. i form af en skønlitterær bog til en værdi af 200 kr., der blev givet som gave i anledning af lærerens fratræden, ville dansklæreren ikke kunne straffes for overtrædelse af straffelovens 144 (passiv bestikkelse). Dette skyldes, at gaven i et sådant tilfælde er af underordnet karakter, og at ydelsen af gaven ikke rummer risiko for at påvirke lærerens udøvelse af sit arbejde. Handlingsforløb 4 Spørgsmål 1: Ja, personalechefen kan straffes for overtrædelse af straffelovens 299, nr. 2 (passiv bestikkelse i den private sektor). Spørgsmål 2: Ja, også viceværten kan straffes for bestikkelse efter straffelovens 299, nr. 2 (passiv bestikkelse). Har du spørgsmål til Justitsministeriet vedrørende korruption og bestikkelse, er du naturligvis velkommen til at ringe eller skrive til: Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Tlf E-post: Internet: Spørgsmål 2: Ja, også den bilforhandler, som fik kontrakten, kan straffes for overtrædelse af straffelovens 299, nr. 2 (aktiv bestikkelse). Spørgsmål 3: Ja, de tre bilforhandlere, som tilbød personalechefen henholdsvis kr., kr. og kr. under bordet, kan straffes for aktiv bestikkelse efter straffelovens 299, nr. 2, selv om de ikke fik kontrakten. Handlingsforløb 5 Spørgsmål 1: Ja, VVS-installatøren kan straffes for aktiv bestikkelse efter straffelovens 299, nr

18

FORORD. adfærd, som samfundet og hver især må tage skarpt afstand fra.

FORORD. adfærd, som samfundet og hver især må tage skarpt afstand fra. Undgå korruption FORORD adfærd, som samfundet og hver især må tage skarpt afstand fra. Bestikkelse kan også foregå i udlandet og også her skal Danmark gøre en indsats i forhold til bekæmpelse af bestikkelse,

Læs mere

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver 1 Business rationale for aktiv bekæmpelse af bestikkelse Compliance Risikoprofil Undgå ubehagelige overraskelser Fokus på drift Omdømme Værdifastsættelse

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

POLITIK OM ANTIKORRUPTION

POLITIK OM ANTIKORRUPTION POLITIK OM ANTIKORRUPTION Side 1 af 11 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 KMD s overordnede antikorruptionspolitik... 3 2 Hvad er korruption, bestikkelse og smørelse... 4 2.1 Hvad er korruption?... 4 2.2 Hvad

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

Anti-bestikkelsesprogram? Det har vi da ikke brug for! Uddannelsesdagen 2017 Ved Poul Gade

Anti-bestikkelsesprogram? Det har vi da ikke brug for! Uddannelsesdagen 2017 Ved Poul Gade 1 Anti-bestikkelsesprogram? Det har vi da ikke brug for! Uddannelsesdagen 2017 Ved Poul Gade 2 Nej, det er slet ikke sikkert, at I gør. Men, det kunne måske være en god ide, særligt hvis I: Ønsker at leve

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

UNDGÅ BESTIKKELSE AF OFFENTLIGT ANSATTE

UNDGÅ BESTIKKELSE AF OFFENTLIGT ANSATTE UNDGÅ BESTIKKELSE AF OFFENTLIGT ANSATTE UNDGÅ BESTIKKELSE AF OFFENTLIGT ANSATTE side 2 1) Hvad gælder generelt om offentligt ansattes modtagelse af gaver og andre fordele som led i arbejdet? 2) Ansættelsesretlige

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Spørgsmål om PNR/Terror

Spørgsmål om PNR/Terror Spørgsmål om PNR/Terror Spørgsmål om PNR/Terror Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 108 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 30. september 2016 Kontor: Stats- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

VIRKSOMHEDENS ERKLÆRING VEDRØRENDE MILJØ OG SOCIAL BÆREDYGTIGHED, REGISTRERING, EKSPORTOMSÆTNING, ØKONOMI OG IKKE-BESTIKKELSE MV.

VIRKSOMHEDENS ERKLÆRING VEDRØRENDE MILJØ OG SOCIAL BÆREDYGTIGHED, REGISTRERING, EKSPORTOMSÆTNING, ØKONOMI OG IKKE-BESTIKKELSE MV. EKSPORTKAUTION VIRKSOMHEDENS ERKLÆRING VEDRØRENDE MILJØ OG SOCIAL BÆREDYGTIGHED, REGISTRERING, EKSPORTOMSÆTNING, ØKONOMI OG IKKE-BESTIKKELSE MV. VIRKSOMHEDENS NAVN OG ADRESSE: CVR NR.: For et pengeinstitut

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Notat. Statistik vedr. underretningssager ( c-sager ) til Rigsrevisionen

Notat. Statistik vedr. underretningssager ( c-sager ) til Rigsrevisionen Udenrigsministeriet Notat Til: J.nr.: 104.Dan.6-6.c CC: Bilag: Fra: Dato: 20. august 2008 Emne: Statistik vedr. underretningssager ( c-sager ) til Rigsrevisionen 1. Indledning I perioden 2004-2007 har

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K.

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 16. maj 2007 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2007-156-0106 Dok.: JAU40546

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06

RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06 RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om tidspunktet for orientering af Rigsrevisionen i tilfælde af svig og uregelmæssigheder mv. I. Indledning

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål G fra Folketingets Retsudvalg den 11. januar 2013

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål G fra Folketingets Retsudvalg den 11. januar 2013 Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 69 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 6. november 2012 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Janus S. Kærgaard Sagsnr.: 2012-0030-1043

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. maj 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Forsvarsudvalget B 123 Bilag 6 Offentligt

Forsvarsudvalget B 123 Bilag 6 Offentligt Forsvarsudvalget 2013-14 B 123 Bilag 6 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget?

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget? Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen 2014 2017 på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget i 2013. 1. Indledning Nedenfor følger en orientering

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 531 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 1. april 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 531 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 1. april 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 531 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 28. maj 2008 Kontor: Politikontoret Sagsnr.:

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. august 2015 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 1 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

Eversheds Compliance Team Marts 2011

Eversheds Compliance Team Marts 2011 Eversheds Compliance Team Marts 2011 1 Indførelsen samt betydningen af UK Bribery Act 2010 for danske virksomheder Indførelsen samt betydningen af UK Bribery Act 2010 for danske virksomheder Contacts For

Læs mere

Hvor går grænserne for repræsentation? Ved Mads Krarup og Poul Gade

Hvor går grænserne for repræsentation? Ved Mads Krarup og Poul Gade Hvor går grænserne for repræsentation? Ved Mads Krarup og Poul Gade 2 Program; Indledning aktuelle sager; har vi et problem? Repræsentation brug eller misbrug af offentlige midler. De retlige rammer for

Læs mere

Gå-hjem-møde om god adfærd i det offentlige. Den 29. august 2016

Gå-hjem-møde om god adfærd i det offentlige. Den 29. august 2016 Gå-hjem-møde om god adfærd i det offentlige Den 29. august 2016 ET EKSEMPEL TIL AT BEGYNDE MED 2 REGLER FOR MODTAGELSE AF GAVER OG BESTIKKELSE DAGSORDEN Tilliden til det offentlige Beskrivelse af reglerne

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE INTERNE REGLER OM KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE FOR Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab H.C. Ørstedsvej 38, 2.th. 1879 Frederiksberg C CVR nr. 16 93 63 08 Side 1 af 6 1. Generelt.

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer, i forbindelse med hvilke der er offentliggjort en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser)

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser) Bilag 4 CSR-krav og Arbejdsklausul (tjenesteydelser) Indhold 1 ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2 KRAV TIL CSR... 4 2.1 GENERELLE KRAV... 4 2.1.1 Menneskerettigheder...

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 127 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-150-0080 Dok.: MCH40275 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

8658/15 fh/fh/hsm 1 DG D 2B

8658/15 fh/fh/hsm 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. maj 2015 (OR. en) 8658/15 COPEN 115 EUROJUST 93 EJN 42 NOTE fra: Anne Vibe Bengtsen, juridisk attaché, Danmarks Faste Repræsentation ved Den Europæiske

Læs mere

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Dok.: MGO41002 Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 423 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 423 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 423 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 29. januar 2015 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Samina Munir Lanewala Sagsnr.: 2014-0035-0251

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx 1. Formål Det overordnede mål er at opfyldelse af Konkurrence og Forbrugerstyrelsens vejledning for Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud med mindst mulig administration

Læs mere

Ved Folketingets Ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen

Ved Folketingets Ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen PRÆSENTATION AF OMBUDSMANDENS BERETNING FOR 2009 PÅ DET OFFENTLIGE DEBATMØDE MED RETSUDVALGET DEN 30. NOVEMBER 2010 Ved Folketingets Ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen 17. november 2010 1. Det er, ligesom

Læs mere

N O T A T. Danmarks tiltrædelse af apostillekonventionen

N O T A T. Danmarks tiltrædelse af apostillekonventionen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 42 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 6. oktober 2006 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2005-748/5-0004 Dok.: MDT40464 N O T A T om Danmarks tiltrædelse

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.fl. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AA og AB (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg den 2. marts 2017

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AA og AB (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg den 2. marts 2017 Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 415 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. februar 2017 Kontor: Sikkerhedskontoret Sagsbeh: Niels Dam Dengsøe Petersen Sagsnr.:

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne.

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Forord Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter bandekriminalitet og drab

Læs mere

Tilbud om mediation som første stop

Tilbud om mediation som første stop TEMA: MEDIATION Tilbud om mediation som første stop Man kan undre sig over, at ikke flere virksomheder benytter sig af mediation. Voldgiftsinstituttets erfaringer med mediation i erhvervstvister er mere

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 Sag 209/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Trygve S. Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 15.

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. marts 2016 Kontor: Databeskyttelseskontoret Sagsbeh: André

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

PROTOKOL 3. om gensidig bistand i toldanliggender. Artikel 1. Definitioner

PROTOKOL 3. om gensidig bistand i toldanliggender. Artikel 1. Definitioner PROTOKOL 3 om gensidig bistand i toldanliggender Artikel 1 Definitioner I denne protokol forstås ved: a)»toldlovgivning«, gældende bestemmelser på de Kontraherende Parters område for indførsel, udførsel

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

DEN FÆLLES KONTROLINSTANS FOR EUROPOL. Udtalelse fra den fælles kontrolinstans om databeskyttelsesniveauet i Australien (Udtalelse 05/35)

DEN FÆLLES KONTROLINSTANS FOR EUROPOL. Udtalelse fra den fælles kontrolinstans om databeskyttelsesniveauet i Australien (Udtalelse 05/35) THE JOINT SUPERVISORY BODY OF EUROPOL DEN FÆLLES KONTROLINSTANS FOR EUROPOL Udtalelse fra den fælles kontrolinstans om databeskyttelsesniveauet i Australien (Udtalelse 05/35) DEN FÆLLES KONTROLINSTANS

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015).

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015). D O M afsagt den 12. februar 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Michael Klejs Pedersen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 1750 15 Anklagemyndigheden mod E2

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 230/56 Den Europæiske Unions Tidende 30.6.2004 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 3. juni 2004 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af regler om straffeattester

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af regler om straffeattester Beslutningsforslag nr. B 5 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Pernille Vigsø Bagge (SF) og Jonas Dahl (SF) Forslag til folketingsbeslutning om ændring af

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2007-3069-0005 Dok.: MJO40608 G R U N D N O T A T vedrørende meddelelse fra

Læs mere

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj.

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 345 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 26. juni 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-792-0383

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser 1. Formålet med denne lov er at sikre, at der sker en deling af udbyttet ved anvendelse af genetiske resurser med de, der leverer de

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. oktober 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. maj 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-730-0618 Dok.: JEE41060 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 16

Læs mere

til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål N fra Folketingets Beskæftigelsesudvalg den 10. februar 2016

til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål N fra Folketingets Beskæftigelsesudvalg den 10. februar 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 237 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. februar 2016 Dok.: 1829171 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål

Læs mere

S Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K

S Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K S 5737 - Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Dato: 24. oktober 2007 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2007-790-0431 Dok.: LOJ41012 Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. november 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Vi bekæmper socialt bedrageri

Vi bekæmper socialt bedrageri Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn

Læs mere

Tavshedspligt. Ansatte i dag- og botilbud

Tavshedspligt. Ansatte i dag- og botilbud Tavshedspligt Ansatte i dag- og botilbud 1. Tavshedspligt 4. Straffelovens 152 Ansatte i dag- og botilbud har tavshedspligt om fortrolige oplysninger, de får kendskab til via deres arbejde. Tavshedspligten

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af regler om straffeattester

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af regler om straffeattester Beslutningsforslag nr. B 229 Folketinget 2009-10 Fremsat den 20. april 2010 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Anne Baastrup (SF), Astrid Krag (SF) og Ole Sohn (SF) Folketinget pålægger regeringen inden

Læs mere