FORORD. lande kan sige sig helt fri for korruption. Antallet af korruptionssager har imidlertid frem til i dag været meget beskedent her i landet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORD. lande kan sige sig helt fri for korruption. Antallet af korruptionssager har imidlertid frem til i dag været meget beskedent her i landet."

Transkript

1 Undgå korruption

2 UNDGÅ KORRUPTION

3

4 FORORD lande kan sige sig helt fri for korruption. Antallet af korruptionssager har imidlertid frem til i dag været meget beskedent her i landet. Af justitsminister Lene Espersen Korruption er en verdensomspændende svøbe. Ud over de moralske aspekter er korruption også en væsentlig hindring for en sund økonomisk udvikling i mange lande. Danmark deltager aktivt i den internationale korruptionsbekæmpelse. Danmark har således undertegnet en række internationale retsakter mod korruption, og Danmark deltager i internationale samarbejdsfora med det formål at bekæmpe korruption. Det kræver en indsats af os alle at sikre, at dette også er tilfældet fremover. Det er helt nødvendigt at stå sammen om, at korruption og bestikkelse er en fuldstændig uacceptabel adfærd, som samfundet og hver især må tage skarpt afstand fra. Denne pjece har først og fremmest til formål at højne kendskabet til korruption og bestikkelse. I pjecen redegøres for straffelovens regler om bestikkelse, og der gives gode råd om, hvordan den enkelte kan gøre sit til at modvirke korruption og bestikkelse. Februar 2007 Lene Espersen Regeringen lancerede i 2003 Action Plan to Fight Corruption, som har til formål at bekæmpe korruption i forbindelse med ulandsbistand. Handlingsplanen udgør et af flere indsatsområder i den danske støtte til god regeringsførelse i Danmarks partnerlande. I mange år har det været en udbredt opfattelse, at korruption er ikkeeksisterende her i landet, men ingen - 3 -

5 1. HVAD ER KORRUPTION? En universel definition af begrebet korruption findes ikke. I de mange internationale konventioner, som har til formål at bekæmpe og forebygge denne form for kriminalitet, defineres begrebet ikke. Anti-korruptionsorganisationen Transparency International og Verdensbanken definerer begrebet korruption som misbrug af betroet magt med henblik på selv at opnå en fordel. Denne definition er meget bred og omfatter ikke kun bestikkelse i traditionel forstand, men også andre strafbare handlinger som f.eks. underslæb, bedrageri mv. Den danske straffelov bruger ikke begrebet korruption. I straffeloven er bestikkelse kriminaliseret ligesom bl.a. underslæb, bedrageri, mandatsvig og embedsmisbrug. I denne pjece redegøres for den form for korruption, som består i bestikkelse. 2. BESTIKKELSE Straffelovens 122 angår den såkaldt aktive bestikkelse, dvs. det at yde bestikkelse til en offentligt ansat, mens straffelovens 144 angår den såkaldt passive bestikkelse, dvs. den offentligt ansattes modtagelse af bestikkelse Den, som uberettiget yder, lover eller tilbyder nogen, der virker i dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv, gave eller anden fordel for at formå den pågældende til at gøre eller undlade noget i tjenesten, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år Den, der i udøvelse af dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv uberettiget modtager, fordrer eller lader sig tilsige en gave eller anden fordel, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år. Reglerne gælder personer i offentlig tjeneste eller hverv. Med dette udtryk forstås ikke kun offentligt ansatte, men også personer, der udøver hverv, hvortil de er valgt eller særligt udpeget. Omfattet er f.eks.: 2.1. Bestikkelse af offentligt ansatte Regler om bestikkelse af offentligt ansatte findes i straffelovens 122 og 144. Ansatte i staten (ansatte i ministerierne, politiet, domstolene, DSB m.fl.) Ansatte i kommunalt/regionalt regi (sagsbehandlere, ansatte inden for sygehusvæsenet, folkeskolelærere m.fl.), herunder ansatte udsendt til udlandet - 4 -

6 Medlemmer af Folketinget, kommunalbestyrelser, menighedsråd Nævninger og domsmænd Eksempel: I en offentlig licitation har i alt fem entreprenørfirmaer afgivet tilbud på renovering af en kommunes rådhus. Kommunens bygge- og teknikudvalg skal tage stilling til, hvilket entreprenørfirma der skal tildeles opgaven. Et kommunalbestyrelsesmedlem, som er medlem af bygge- og teknikudvalget, kontaktes af en medarbejder i ét af de fem entreprenørfirmaer. Medarbejderen i entreprenørfirmaet tilbyder bygge- og teknikudvalgsmedlemmet kr., hvis medlemmet vil arbejde for, at opgaven tildeles det pågældende entreprenørfirma. Bygge- og teknikudvalgsmedlemmet accepterer tilbuddet. I eksemplet vil begge have gjort sig skyldige i bestikkelse. Medarbejderen i entreprenørfirmaet vil kunne straffes efter straffelovens 122 (aktiv bestikkelse), mens bygge- og teknikudvalgsmedlemmet vil kunne straffes efter straffelovens 144 (passiv bestikkelse). Bestikkelse af offentligt ansatte i udlandet kan også straffes efter straffeloven. Eksempel: En person bosiddende i Danmark fører en retssag mod et tysk firma ved en domstol i Tyskland. Danskeren ringer til den dommer, der skal afgøre sagen, og tilbyder den pågældende kr., hvis dommeren lader ham vinde retssagen. Dommeren accepterer. I eksemplet vil personen bosiddende i Danmark kunne straffes efter straffelovens 122 (aktiv bestikkelse). Tilsvarende kan bestikkelse af f.eks. ansatte ved Den Europæiske Union eller ansatte i internationale offentlige organisationer i øvrigt (f.eks. Europarådet, NATO, OECD og FN) straffes efter 122. Der foreligger bestikkelse efter straffelovens 122 og 144, hvis der ydes en gave eller anden fordel. Dette betyder, at både økonomiske og andre fordele (f.eks. en personlig gentjeneste af ikke-økonomisk art) er omfattet af bestemmelserne. Det kan være strafbart, selv om fordelen ikke kommer den offentligt ansatte selv til gode. En gave til den ansattes ægtefælle, børn, forældre eller andre nærtstående vil således også være bestikkelse

7 Eksempel: En direktør i et privat firma, der handler med mobiltelefoner, tilbyder en leder af et kommunalt plejehjem, at plejehjemslederens ægtefælle kan få foræret en mobiltelefon til en værdi af kr., hvis plejehjemslederen vil sørge for, at direktørens mor uden om ventelisten kan få en beskyttet bolig på plejehjemslederens institution. I eksemplet vil direktøren i det private firma kunne straffes efter straffelovens 122 (aktiv bestikkelse), mens plejehjemslederen hvis denne accepterer direktørens tilbud vil kunne straffes efter straffelovens 144 (passiv bestikkelse). Hvis man tilbyder en offentlig ansat en gave eller anden fordel for at få den offentligt ansatte til at gøre eller undlade noget i tjenesten, er det en overtrædelse af straffelovens 122 (aktiv bestikkelse), selv om man ikke forsøger at få den offentligt ansatte til at gøre eller undlade noget pligtstridigt. I visse lande er der tradition for betaling af smøringspenge (på engelsk: small facilitation payments ), dvs. betaling af små beløb eller små gaver til en offentlig ansat i forbindelse med, at den offentligt ansatte udfører sine opgaver, som f.eks. at udlevere ens pas eller udstede en tilladelse. Hvis der er en sådan stærk tradition i et land, kan betaling af smøringspenge være straffri efter straffeloven, selv om handlingen isoleret set ville være strafbar i Danmark. Betaling af beløb i forbindelse med internationale forretningsforhold for at få en offentligt ansat til at handle i strid med sine pligter vil altid være uberettiget og dermed strafbart. Eksempel: En dansk salgsdirektør i et dansk softwarefirma er i Kina for at afgive et tilbud til de kinesiske myndigheder, som skal købe nogle programmer. For at sikre kontrakten tilbyder salgsdirektøren den ansvarlige for indkøb af software til de kinesiske myndigheder kr., hvis denne sørger for, at den næste kontrakt går til det danske firma. I eksemplet overtræder den danske salgsdirektør straffelovens 122. Softwarefirmaet har jo ikke et krav på at få den næste kontrakt. Beløbet på kr. er heller ikke et lille beløb. Det er derfor ikke smøringspenge, salgsdirektøren tilbyder i eksemplet, men derimod bestikkelse. Hvis man giver en gave til en offentlig ansat uden at have til hensigt derved at påvirke den offentligt ansattes udførelse af sit arbejde, kan man ikke straffes

8 Eksempel: En patient har gennemgået en større operation på et offentligt sygehus. Efter patientens færdigbehandling på sygehuset tilbyder patienten den sygehuslæge, som opererede patienten, et pengebeløb som en erkendtlighed i taknemmelighed over den vellykkede operation. Patienten og lægen har ikke forud for eller i forbindelse med operationen talt herom. I eksemplet kan patienten ikke straffes for overtrædelse af straffelovens 122, fordi gaven ikke er tilbudt lægen for at påvirke lægens arbejde. At patienten i eksemplet ikke kan straffes for overtrædelse af straffelovens 122, medfører ikke nødvendigvis, at den pågældende læge må modtage erkendtligheden. Efter straffelovens 144 (passiv bestikkelse) er en offentlig ansats modtagelse af en gave eller anden fordel strafbar, selv om giverens formål ikke har været at få den offentligt ansatte til at foretage en handling eller undladelse, og selv om modtagelsen først sker, efter at den pågældende handling er foretaget uden forudgående tilsagn om belønning. At modtage en gave el.lign. kan kun være strafbart, hvis gaven eller fordelen har forbindelse med den offentligt ansattes udførelse af sit job. Til gengæld behøver der ikke at være en forbindelse mellem den fordel, der er modtaget, og en bestemt handlemåde hos den offentligt ansatte. Det kan undertiden give anledning til tvivl, om modtagelse af gaver eller andre fordele er uberettiget. Det gælder navnlig for offentligt ansatte, hvis arbejde ikke består i myndighedsudøvelse (f.eks. sundhedspersonale og undervisere). Som altovervejende hovedregel gælder det imidlertid, at modtagelse af en gave eller anden fordel vil være uberettiget, og at modtagelsen dermed er strafbar efter straffelovens 144. Kun i tilfælde, hvor gaven eller fordelen er af underordnet karakter og ikke rummer risiko for, at der øves indflydelse på, hvordan modtageren udfører sit job, falder forholdet uden for det strafbare område. Opmærksomheder, der ydes i anledning af den offentligt ansattes virke i almindelighed, f.eks. i forbindelse med et jubilæum, en fratræden eller en forfremmelse, vil normalt ikke være strafbare. Eksempel: En offentligt ansat har 25 års jubilæum, og i den anledning holder tjenestestedet en reception for den pågældende. I sit arbejde har den pågældende gennem en længere årrække haft et tæt samarbejde med et privat firma, som til jubilæumsreceptionen forærer den offentligt ansatte 3 flasker rødvin

9 Gaven vil typisk blive anset som en opmærksomhed ydet i anledning af den offentligt ansattes virke i almindelighed, og den offentligt ansattes modtagelse af vinen vil derfor ikke være uberettiget i strafferetlig forstand og dermed heller ikke strafbar efter straffelovens Bestikkelse i den private sektor uden for virksomheden. Hvis gaven/fordelen er givet for at få modtageren til at foretage eller undlade at foretage en handling på en bestemt måde, der vil være i strid med modtagerens pligter over for virksomheden, så er det strafbart. Det er strafbart både for den, som yder, lover eller tilbyder en fordel (aktiv bestikkelse), og for den, som kræver eller modtager fordelen (passiv bestikkelse). Det er ikke kun bestikkelse, der involverer offentligt ansatte, som kan straffes. Også bestikkelse mellem private kan straffes. Bestikkelse i den private sektor er kriminaliseret i straffelovens 299, nr. 2. Det strafbare forhold, som er reguleret i denne bestemmelse, kaldes sædvanligvis returkommission Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, som, [ ] 2) ved varetagelse af en andens formueanliggender for sig selv eller andre på pligtstridig måde modtager, fordrer eller lader sig tilsige gave eller anden fordel, såvel som den, der yder, lover eller tilbyder en sådan gave eller anden fordel. Det typiske anvendelsesområde for straffelovens 299, nr. 2, er situationer, hvor en person, der er ansat eller tilknyttet en virksomhed, modtager en gave eller anden fordel fra en person Eksempel: Et privat firma laver et morgenmadsprodukt, som flere supermarkedskæder er meget interesseret i at sælge, og produktet er meget efterspurgt af kædernes kunder. Salgschefen i morgenmadsproduktfirmaet er af firmaets direktør blevet instrueret om, at supermarkedskædernes ordrer skal behandles i den rækkefølge, de indkommer. Imidlertid producerer morgenmadsproduktfirmaet ikke tilstrækkeligt til at kunne effektuere alle de indkomne ordrer. Salgschefen kontaktes af direktøren i en supermarkedskæde, der tilbyder salgschefen vederlagsfrit at kunne forsyne ham og hans familie med alle dagligvarer i 6 måneder, hvis salgschefen sørger for, at den pågældende supermarkedskædes ordrer altid effektueres straks, uanset antallet af ikke-effektuerede ordrer i øvrigt. Salgschefen accepterer tilbuddet

10 Både salgschefen, der modtager fordelen, og direktøren i supermarkedskæden, der har tilbudt fordelen, vil have gjort sig skyldige i overtrædelse af straffelovens 299, nr. 2. Ligesom det er tilfældet efter straffelovens 122 og 144 (dvs. aktiv og passiv bestikkelse af offentligt ansatte), omfatter straffelovens 299, nr. 2, ikke kun økonomiske fordele, men også andre fordele (f.eks. personlige gentjenester af ikke-økonomisk art) Voldgiftsdommere Straffelovens 304 a handler om bestikkelse af voldgiftsdommere, dvs. bestikkelse af personer, der i medfør af en voldgiftsaftale er anmodet om at træffe afgørelse i en tvist, som sagens parter har indbragt for den pågældende. 304 a. Den, som uberettiget yder, lover eller tilbyder nogen, der her i landet eller i udlandet virker som voldgiftsdommer, en gave eller anden fordel for at formå den pågældende til at gøre eller undlade noget under udøvelsen af dette hverv, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder. Stk. 2. På samme måde straffes den, der her i landet eller i udlandet virker som voldgiftsdommer, og som under udøvelsen af dette hverv uberettiget modtager, fordrer eller lader sig tilsige en gave eller anden fordel. Bestemmelsens beskrivelse af, hvad der er strafbart svarer til straffelovens 122 og 144 om henholdsvis aktiv og passiv bestikkelse af offentligt ansatte, bortset fra at den handler om bestikkelse af voldgiftsdommere. 3. HVAD KAN DU GØRE, HVIS DU OPDAGER KORRUPTION? Hvis du som borger eller som repræsentant for en privat virksomhed bliver mødt med krav om bestikkelse i den offentlige forvaltning eller i den private sektor, bør du straks gå til politiet og anmelde forholdet. Hvis du accepterer at betale eller på anden måde yde bestikkelse, vil du også selv kunne straffes. Hvis du som ansat i den offentlige forvaltning får mistanke om, at en kollega har modtaget bestikkelse fra en borger eller en privat virksomhed, bør du straks underrette din overordnede om forholdet med henblik på, at forholdet kan blive undersøgt nærmere og anmeldt til politiet, hvis der er grundlag herfor. Det samme er tilfældet, hvis du som offentligt ansat i forbindelse med tjenesten bliver opmærksom på, at en borger eller en offentlig eller en privat virksomhed har ydet eller tilbudt bestikkelse

11 Hvis du som ansat i en privat virksomhed får mistanke om, at en kollega i virksomheden enten har modtaget eller ydet bestikkelse, bør du underrette din overordnede om forholdet, således at forholdet kan blive undersøgt nærmere og anmeldt til politiet. de områder, hvor der er en særlig stor risiko for bestikkelse og minimerer denne risiko. F.eks. kan man indføre procedurer, som sikrer, at de kontrakter, som virksomheden indgår, gennemgås og godkendes af mere end én person i virksomheden. Der er mange metoder, der kan bruges for at forebygge, at en privat virksomhed bliver indblandet i bestikkelsessager. Én af disse måder kan være, at virksomheden laver en adfærdskodeks om korruption. En adfærdskodeks bør bl.a. beskrive retningslinjerne for virksomhedens ansatte, hvis de mødes med krav om bestikkelse, og den adfærd, som forventes af virksomhedens ansatte. Endvidere kan man i adfærdskodeksen angive de konsekvenser, en eventuel overtrædelse af kodeksen vil kunne medføre for de ansatte. Adfærdskodeksen kan ikke blot anvendes internt i virksomheden som en vejledning til virksomhedens ansatte om, hvordan de skal optræde, hvis de mødes med krav om bestikkelse eller tilbydes gaver mv. Adfærdskodeksen kan også anvendes som et stærkt signal over for samhandelspartnere, kunder, agenter m.fl. om, at virksomheden tager afstand fra bestikkelse. En anden måde at sikre en privat virksomhed mod at blive indblandet i korruptions- og bestikkelsessager er, at man internt i virksomheden afdækker Under alle omstændigheder er det en god idé at drøfte problemstillingen om korruption og bestikkelse virksomhedsledelse og ansatte imellem, så alle i virksomheden er helt på det rene med, at virksomheden tager afstand fra at benytte sig af korruption og bestikkelse. 4. Yderligere information Vil du vide mere om korruption, er der flere steder, du kan henvende dig. Følgende myndigheder og organisationer kan fremhæves: Udenrigsministeriet Udenrigsministeriet lancerede i 2003 Danida-handlingsplanen Action Plan to Fight Corruption. Denne handlingsplan udgør et af flere indsatsområder i den danske støtte til god regeringsførelse i udviklingslandene. Handlingsplanen beskriver aktiviteter til bekæmpelse af korruption og frister for aktiviteternes gennemførelse. Eksempler på aktiviteter er øget støtte til korruptionsbekæmpelse samt et større e-learings-program om korruptionsbekæmpelse, som alle personer, der er

12 ansat eller lønnet af Danida, skal gennemgå. Du kan finde flere oplysninger på under henholdsvis Udvikling og Eksportrådgivning. Danida har etableret en Hotline til anmeldelse af mistanke eller bevis for korruption og anden misbrug med dansk udviklingsbistand. Anmeldelser kan ske på menu/udviklingspolitik/antikorruption- /HjaelpOsMedAtBekaempeKorruption, hvor yderligere ligeledes kan hentes, eller via mail til Udenrigsministeriet, Asiatisk Plads 2, 1448 København K, Danmark, mærke: anti-korruption. Danmark er med i GRECO-sammenslutningen, der har sæde i Strasbourg. Sammenslutningens formål er bl.a. at overvåge medlemsstaternes gennemførelse af de internationale retsakter mod korruption, som vedtages i henhold til Europarådets handlingsplan mod korruption. Du kan finde flere oplysninger om GRECO på: under Legal affairs. OECD (Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling) OECD s 30 medlemsstater, heriblandt Danmark, samarbejder om udviklingen af en økonomisk og social politik. I august 2006 blev Business Anticorruption Portal etableret i et samarbejde mellem Udenrigsministeriet, Transparency International og Global Advice Network. Her kan danske virksomheder, der arbejder i udviklingslandene, læse om konkrete problemer ved korruption og få hjælp til at undgå korruption. I OECD-regi er der iværksat forskellige initiativer med henblik på at gennemføre et globalt forbud mod korruption. Bl.a. har organisationen udarbejdet konventionen om bekæmpelse af bestikkelse af udenlandske tjenestemænd i forbindelse med internationale forretningstransaktioner. Danmark har tiltrådt denne konvention. Portalen findes på og er opbygget som en one-stop-shop for virksomhederne i kampen mod korruption. GRECO (Sammenslutningen af Stater mod Korruption) I 1998 besluttede Europarådet at oprette Sammenslutningen af Stater mod Korruption (GRECO). Du kan finde flere oplysninger om OECD s initiativer på korruptionsområdet på: Dansk Industri (DI) DI, der er en erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening, har udgivet et omfattende informationsmateriale om korruption ( Undgå korruption en guide til virksomheder, august 2006)

13 Du kan læse mere herom på: Transparency International Transparency International er en international organisation, der bekæmper korruption på verdensplan. Organisationen udarbejder bl.a. årligt et anti-korruptionsindeks (CPI Corruption Perceptions Index). I indekset sammenlignes udbredelsen af korruption i de enkelte lande. Du kan finde flere oplysninger om organisationen: Transparency International Danmark Transparency International har uafhængige underafdelinger i mere end 85 lande, herunder i Danmark. Handlingsforløb 1 En motorcykelbetjent standser Jens Jensen på motorvejen, fordi Jens Jensen over en længere strækning har overskredet hastighedsbegrænsningen på 110 km/t. Motorcykelbetjenten oplyser Jens Jensen om, at han står til en bøde på kr. Motorcykelbetjenten siger samtidig, at Jens Jensen ikke vil blive noteret for færdselslovovertrædelsen, hvis han giver motorcykelbetjenten 500 kr. 1. Er motorcykelbetjentens handling strafbar? 2. Vil Jens Jensen kunne straffes, hvis han accepterer motorcykelbetjentens forslag og giver betjenten 500 kr.? Du kan finde flere oplysninger om den danske underafdeling på: 5. TEST DIN VIDEN Neden for er opridset 5 konkrete handlingsforløb. Prøv selv at vurdere, om handlingerne kan straffes efter straffelovens bestemmelser om bestikkelse (dvs. bestemmelserne i straffelovens 122, 144, 299, nr. 2, eller 304 a). Løsningerne findes bagerst i pjecen. 3. Gør det en forskel, hvis motorcykelbetjenten kun havde bedt Jens Jensen om et beløb på 20 kr.? Handlingsforløb 2 En parcelhusejer kunne godt tænke sig at opføre et anneks på 40 m 2 på sin grund. Derfor sender han en ansøgning om byggetilladelse til kommunen. Parcelhusejeren regner med, at han egentlig står til et afslag. Det skyldes, at han fejlagtigt tror, at hans parcel

14 husgrund allerede er bebygget op til den tilladte bebyggelsesprocent. har ydet for at støtte pigen i løbet af året. For at undgå et afslag tilbyder han den kvindelige sagsbehandler i kommunen, som tager stilling til, om ansøgninger om byggetilladelse kan imødekommes, at han vil betale en uges ferieophold for hende og hendes familie på Lanzarote, hvis hun udsteder en byggetilladelse til ham. Hun accepterer hans tilbud. Hun mener ikke, at hun gør noget forkert, fordi parcelhusejeren under alle omstændigheder skulle have haft sin byggetilladelse, da hans grund ikke er bebygget op til den tilladte bebyggelsesprocent. Hun fortæller ikke parcelhusejeren dette, for hun vil virkelig gerne på ferie sydpå sammen med sin familie. 1. Er parcelhusejerens handling strafbar? 2. Er den kommunale sagsbehandlers handling strafbar? Pigens forældre retter derfor henvendelse til læreren og spørger, om de må forære den pågældende et dyrt guldsmykke for den store indsats, som læreren har ydet. 1. Er det strafbart for forældrene at tilbyde dansklæreren guldsmykket? 2. Kan dansklæreren modtage guldsmykket uden at udsætte sig for strafansvar? 3. Havde det gjort en forskel for besvarelsen af de to forudgående spørgsmål, hvis der ikke var tale om et dyrt guldsmykke, men derimod f.eks. en skønlitterær bog til en værdi af 200 kr., og gaven blev givet i forbindelse med dansklærerens fratræden som underviser på det pågældende gymnasium? Handlingsforløb 4 3. Gør det en forskel, hvis der var tale om 2 flasker vin i stedet for en ferierejse til Lanzarote? Et privat firma ønsker at købe 20 biler for at tilbyde alle firmaets sælgere en firmabil. Handlingsforløb 3 Forældrene til en ung pige, som har bestået en afsluttende eksamen i dansk i gymnasiet med et meget flot resultat, er meget taknemmelige over den indsats, som pigens dansklærer Firmaets administrerende direktør har bestemt, at hver bil maksimalt må koste kr. Han overlader det til firmaets personalechef at beslutte, hvilket bilmærke der skal vælges

15 Personalechefen retter henvendelse til fem forskellige bilforhandlere, der forhandler hver deres bilmærke. Personalechefen tilkendegiver over for forhandlerne, at han har tænkt sig at vælge den bilforhandler, som tilbyder ham det største beløb under bordet. Herefter bliver der indgået en kontrakt med én af de fem bilforhandlere om levering af 20 biler. Én af de fire bilforhandlere, som ikke får kontrakten, fordi han ikke vil betale et beløb under bordet, bliver vred over personalechefens handlemåde og går til politiet. Under en ransagning på personalechefens kontor finder politiet dokumentation for, at én af bilforhandlerne har tilbudt personalechefen kr., en anden kr., en tredje kr. og en fjerde kr. Det var den bilforhandler, der tilbød kr., som fik kontrakten. 1. Kan personalechefen straffes for bestikkelse? 2. Kan den bilforhandler, som fik kontrakten, straffes for bestikkelse? 3. Kan de øvrige 3 bilforhandlere, som tilbød personalechefen henholdsvis kr., kr. og kr. under bordet, straffes for bestikkelse? Handlingsforløb 5 En privat udlejer har besluttet sig for, at samtlige toiletkummer og håndvaske i ejendommens 150 lejligheder skal udskiftes. Han anmoder den vicevært, han har ansat, om at indhente tre tilbud fra tre navngivne VVS-installatører. Han tilkendegiver samtidig, at han har til hensigt at acceptere det billigste af de tre tilbud. Viceværten er god ven med den ene af de tre VVS-installatører. En aften drøfter de to venner udlejerens renoveringsopgave. I den forbindelse oplyser viceværten VVS-installatøren om, at udlejeren vil acceptere det billigste af de tre tilbud. Den følgende dag foreslår VVS-installatøren viceværten, at VVS-installatøren får lov at se de to øvrige installatørers tilbud, inden han selv afgiver tilbud, således at han har sikkerhed for, at hans tilbudspris bliver lavere end de to andre VVS-installatørers tilbud. For denne vennetjeneste, som VVSinstallatøren kalder det, tilbyder han viceværten at installere et spabad i viceværtens lejlighed kvit og frit. Viceværten siger ja tak til VVSinstallatørens tilbud og sender de to øvrige VVS-installatørers tilbud som aftalt

16 Som forventet accepterer udlejeren tilbuddet fra den VVS-installatør, der er god ven med viceværten, da denne VVS-installatørs tilbudspris er lavest. Viceværten får dog aldrig sit spabad installeret, fordi han og VVSinstallatøren få dage efter bliver uvenner. 1. Kan VVS-installatøren straffes for bestikkelse? 2. Kan viceværten straffes for bestikkelse, selv om han ikke får det aftalte spabad installeret kvit og frit? 6. LØSNINGER Nedenfor kan du finde løsningen på de spørgsmål, som er stillet til de 5 eksempler på konkrete handlingsforløb: Handlingsforløb 1 Spørgsmål 1: Ja, motorcykelbetjentens handling er strafbar efter straffelovens 144 (passiv bestikkelse). Spørgsmål 2: Ja, Jens Jensen vil kunne straffes for overtrædelse af straffelovens 122 (aktiv bestikkelse), hvis han giver motorcykelbetjenten 500 kr. Spørgsmål 3: Nej, det gør ingen forskel. Begge vil kunne straffes, uanset om beløbet udgør 20 kr. eller 500 kr. Handlingsforløb 2 Spørgsmål 1: Ja, parcelhusejeren vil kunne straffes for overtrædelse af straffelovens 122 (aktiv bestikkelse). Spørgsmål 2: Ja, den kommunale sagsbehandlers handling er strafbar efter straffelovens 144 (passiv bestikkelse). Spørgsmål 3: Nej, det gør ingen forskel. Begge vil kunne straffes, uanset om der er tale om en ferie til Lanzarote eller 2 flasker vin. Handlingsforløb 3 Spørgsmål 1: Nej, forældrene vil som udgangspunkt ikke kunne straffes for bestikkelse. Det skyldes, at formålet med at yde gaven ikke er at få dansklæreren til at gøre eller undlade noget i forbindelse med sit job. Havde formålet derimod været, at læreren fremover skulle give datteren gode karakterer i dansk eller andre fag, ville der foreligge en overtrædelse af straffelovens 122 (passiv bestikkelse) Spørgsmål 2: Nej. Dansklæreren vil kunne straffes for overtrædelse af straffelovens 144 (passiv bestikkelse), hvis hun ikke meddeler forældrene, at hun ikke må tage imod et sådant dyrt guldsmykke

17 Spørgsmål 3: Ja, havde der været tale om en gave f.eks. i form af en skønlitterær bog til en værdi af 200 kr., der blev givet som gave i anledning af lærerens fratræden, ville dansklæreren ikke kunne straffes for overtrædelse af straffelovens 144 (passiv bestikkelse). Dette skyldes, at gaven i et sådant tilfælde er af underordnet karakter, og at ydelsen af gaven ikke rummer risiko for at påvirke lærerens udøvelse af sit arbejde. Handlingsforløb 4 Spørgsmål 1: Ja, personalechefen kan straffes for overtrædelse af straffelovens 299, nr. 2 (passiv bestikkelse i den private sektor). Spørgsmål 2: Ja, også viceværten kan straffes for bestikkelse efter straffelovens 299, nr. 2 (passiv bestikkelse). Har du spørgsmål til Justitsministeriet vedrørende korruption og bestikkelse, er du naturligvis velkommen til at ringe eller skrive til: Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Tlf E-post: Internet: Spørgsmål 2: Ja, også den bilforhandler, som fik kontrakten, kan straffes for overtrædelse af straffelovens 299, nr. 2 (aktiv bestikkelse). Spørgsmål 3: Ja, de tre bilforhandlere, som tilbød personalechefen henholdsvis kr., kr. og kr. under bordet, kan straffes for aktiv bestikkelse efter straffelovens 299, nr. 2, selv om de ikke fik kontrakten. Handlingsforløb 5 Spørgsmål 1: Ja, VVS-installatøren kan straffes for aktiv bestikkelse efter straffelovens 299, nr

18

FORORD. adfærd, som samfundet og hver især må tage skarpt afstand fra.

FORORD. adfærd, som samfundet og hver især må tage skarpt afstand fra. Undgå korruption FORORD adfærd, som samfundet og hver især må tage skarpt afstand fra. Bestikkelse kan også foregå i udlandet og også her skal Danmark gøre en indsats i forhold til bekæmpelse af bestikkelse,

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Indledning og formål Dansk Handicap Forbund (DHF) arbejder i Asien, Afrika og Latinamerika i lande, som alle har store problemer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Indledning. 2. Anti-korruptionsreguleringen i Danmark 4 2.1 Bestikkelse i den offentlige sektor

Indledning. 2. Anti-korruptionsreguleringen i Danmark 4 2.1 Bestikkelse i den offentlige sektor Af Camilla C. Collet, Lisa Bach og Bitten Elizabeth Hansen, Gorrissen Federspiel Indledning I de senere år har regler om anti-korruption fået stigende opmærksomhed i forbindelse med M&A-transaktioner.

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk RAPPORT 25. MARTS 2015 Antikorruptionsberetning 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Aktuelle Korruptionssager... 4 2.1 Zimbabwe (C1029)... 4 2.2 Uganda (C1290)... 4 2.3 Guinea (C1298)... 4 2.4

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 103 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.:

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE INTERNE REGLER OM KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE FOR Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab H.C. Ørstedsvej 38, 2.th. 1879 Frederiksberg C CVR nr. 16 93 63 08 Side 1 af 6 1. Generelt.

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse Z - Kommune 11. marts 2008 Z Kommune har under et møde med direktøren for Statsforvaltningen Nordjylland den 28. februar 2008 spurgt statsforvaltningen, om kommunen lovligt vil kunne betale for sagsomkostninger

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast

Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast kirkens/kirkernes navn(e) kirke(r) Sognemedhjælperen har det selvstændige ansvar for at løse de opgaver, som efter menighedsrådets beslutning

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

ANSØGNING OM EKSPORTKREDITGARANTI EKSPORTØR

ANSØGNING OM EKSPORTKREDITGARANTI EKSPORTØR ANSØGNINGSSKEMA ANSØGNING OM EKSPORTKREDITGARANTI EKSPORTØR FORRETNINGEN GENERELT 1. ANSØGER 2. KØBER NAVN ADRESSE POSTNR. BY LAND TLF. FAX E-MAIL CVR NR. NAVN ADRESSE POSTNR. BY LAND TLF. FAX E-MAIL 3.

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Vi bekæmper socialt bedrageri

Vi bekæmper socialt bedrageri Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Tilbud om mediation som første stop

Tilbud om mediation som første stop TEMA: MEDIATION Tilbud om mediation som første stop Man kan undre sig over, at ikke flere virksomheder benytter sig af mediation. Voldgiftsinstituttets erfaringer med mediation i erhvervstvister er mere

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 131 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.:

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr UDKAST Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr I medfør af 2 c, stk. 4, 2 d, stk. 1, 2 e, stk. 2, og 6, stk. 2, i lov nr. 1046 af 17. december 2002 om medicinsk udstyr, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsforbehold Dato: 8. oktober 2015 Kontor: Retsforbehold

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA OM EKSPORTKREDITGARANTI- PENGEINSTITUT

ANSØGNINGSSKEMA OM EKSPORTKREDITGARANTI- PENGEINSTITUT ANSØGNINGSSKEMA ANSØGNINGSSKEMA OM EKSPORTKREDITGARANTI- PENGEINSTITUT FORRETNINGEN GENERELT 1. ANSØGER 2. EKSPORTØR S.W.I.F.T.-KODE 3. SØGER Betinget tilbud Garanti Refinansiering under Eksportlåneordningen

Læs mere

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder?

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder? 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Tillæg C Repræsentant godkendelse Erklæring fra repræsentant, hvis repræsentanten er et selskab (se vejledningen) Ansøger/ tilladelsesindehaver

Læs mere

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING INDHOLD 1. Tro og love erklæring Gæld til det offentlige 1 2. Tro og

Læs mere

Lovovertrædere og retfærdighed:

Lovovertrædere og retfærdighed: Sekretariatet krim@krim.dk og www.krim.dk Fiskergade 33-37, 8000 Århus C. Tlf.: 70 22 22 42, f ax.: 87 32 12 99 Landsforeningen Krim Retfærdig straf Indlæg af advokat Claus Bonnez, Landsforeningen KRIM,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks)

Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks) Vedtaget af Lifs medlemmer den 10. december 2009 Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks) Formål 1 Lægemiddelvirksomheder er i løbende dialog og forhandling

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Loven om TV-overvågning med kommentarer

Loven om TV-overvågning med kommentarer Loven om TV-overvågning med kommentarer Folketinget vedtog 1. juni 2010 en ændring af Lov om tv-overvågning, som udvider adgangen til tvovervågning for boligorganisationer og idrætsanlæg- se side 4. Lovens

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Sommerhuslovens regler om erhvervelse og udleje

Sommerhuslovens regler om erhvervelse og udleje NOTAT J.nr. NST-609-00014 Ref. Den 5. september 2014 Sommerhuslovens regler om erhvervelse og udleje Sommerhuslovens regler gælder al udlejning af hus eller husrum til ferie- og fritidsformål, uanset om

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv.

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. September 2009 Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. Formålet med lov om børneattester er at skabe et grundlag for en styrket indsats

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 95 Offentligt MATCH FIXING. Henrik Kjær Jensen Sikkerhedschef DBU. Dansk Boldspil-Union / DBU Elite

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 95 Offentligt MATCH FIXING. Henrik Kjær Jensen Sikkerhedschef DBU. Dansk Boldspil-Union / DBU Elite Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 95 Offentligt MATCH FIXING Henrik Kjær Jensen Sikkerhedschef DBU INDHOLD Hvad er matchfixing? DBU's indsats mod matchfixing Forebyggelse Sagsbehandling Lovgivning

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere