ronvffitor9 irorrorioiirr'r'"*u,iio,l io

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ronvffitor9 irorrorioiirr'r'"*u,iio,l io

Transkript

1 ronvffitor9 irorrorioiirr'r'"*u,iio,l io <i' r",rr, o n I. i ;r' \i, Ṫ..a 1* t!i i,+ T: f EJERFORENING EN SVENSKELEJREN 8 MATR. NR. 132 BRONSHOJ ARsRreNsrRs 2AL3 't,i'" I', ll i,,, :,,1..-'i., t.,, ll,t,t:.) :l ).1: i,,,,,;,

2 Ejerforeningen Svenskelejren 8 Arsregnskab 213 INDHOLD Foreningsoplysninger Pitegninger Ledelsespitegning Revisionspdtegning 3-5 Arsregnskab 1. januar december 213 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgorelse Balance Fordelingsregnskab

3 Ejerforeningen Svenskelejren 8 Arsregnskab 213 FORENINGSOPLYSNINGER Foreningen Bestyrelse Ejerlejlighedsforeningen svenskelejren g Matr. nr. L32, BrOnshoj Hjemsted: Kobenhavn Regnskabs6r: 1. januar-31. december Jorgen Christensen (formand) Mette Guillaume Signe Andersen Administration Advokat Ole Fischer Frederikssundsvej 1Sg, 1. 2TOOBrOnshOj Revision TT Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab Vester Voldgade L KObenhavn V

4 Eierforeningen Svenskelejren g Arsregnskab 213 LEDEI.sESPATEEruIruE Bestyrelsen har dags dato aflagt 6rsregnskabet for 213 for Ejerforeningen Svenskelejren g. Arsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtegterne og god regnskabsskik. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmessig, sdledes at Srsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Arsregnskabet indstil les ti I genera lforsam ringens godkendelse. Kobenhavn, den 5. marts 21 Bestyrelse: JOrgen Christensen Mette Guflllaume Signe Andersen (formand) Administrator: Ole Fischer

5 Ejerforeningen Svenskelejren g Arsregnskab 213 REVtStONSpArrcrulruc TIL LEDELSEN I EJERFORENINGEN SVENSKELEJREN 8 vi har revideret 6rsregnskabet for Ejerforeningen svenskelejren 8 for regnskabsdret L. januar - 31' december 213 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgorelse, balance og noter. Arsregnskabet udarbejdes efter 6rsregnskabsloven. Vi har ikke revideret de anforte budgettal. Ledelsens ansvar for 6rsregnskabet. Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et Srsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med irsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for at udarbejde et Srsregnskab uden vesentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om Srsregnskabet pi grundlag af vores revision. Vi har udfort revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifolge dansk revisorlovgivning. Dette krever, at vi overholder etiske krav samt planlegger og udforer revisionen for at opni hoj grad af sikkerhed for, om drsregnskabet er uden vesentlig fejlinformation. En revision omfatter udforelse af revisionshandlinger for at opns revisionsbevis for belob og oplysninger i 6rsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhanger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for vesentlig fejlinformation i Srsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et irsregnskab, der giver et retvisende billede. Formilet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er pass;ende efter omstendighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmessige skon er rimelige samt den samlede presentation af 6rsregnskabet.

6 Ejerforeningen Svenskelejren 8 Arsregnskab 213 REVtStONSpArre ru I rug (FORTSAT) Det er vor opfattelse, at det opn6ede revisionsbevis er tilstrekkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, Konklusion Det er vor opfattelse, at Srsrapporten giver et retvisende billede af ejerforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. decernber 213 samt af resultatet af ejerforeningens aktiviteter for regnskabsiret 1. januar december 213 i overensstemmelse med firsregnskabsloven. den 5. marts 21 ktieselskab statsa utoriseret revisor

7 Ejerforeningen Svenskelejren g Arsregnskab 213 ANVEN DT REGNSKABSPRAKSIS Arsnegnskabet 213 for Ejerlejlighedsforeningen Svenskelejren 8 er aflagt i overensstemmelse med 6rsregnskabsloven og foreningens vedtegter. Den anvendte regnskabspraksis er uandret i forhold til tidligere 6r. Generelt om indregning og miling I resultatopgorelsen indregnes indtegter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgorelsen indregnes ligeledes alle omkostninger. RESULTATOPGORETSEN lndtegter I ndtegter udgor 6rets periodiserede fal lesbid rag sa mt renteindtegter. Udgifter omkostninger er periodiseret og udgiftsfort, ssledes resultatopgorelsen alene viser de omkostninger, der vedrorer regnska bs6ret, uanset beta lingstidspunkt. BALANCEN Tilgodehavender Tilgodehavender msles til amortiseret kostpris, der sedvanligvis svarer til nominel verdi. Pe ri od eafg ra n sn i n gsposte r Periodeafgransningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte udgifter vedrorende det r:ft erfolgende regnskabsir. Galdsforpligtelser Gell er melt til amortiseret kostpris svarende til nominel verdi.

8 Ejerforeningen Svenskelejren g Arsregnskab 2Of3 7 REliUITATOPGORELSE INDTAGTER A conto fellesbidrag Refusion vejlaug Divr:rse INDTAGTER I ALT 2t3 kr. L Budget 213 t.kr. 18L 181 Budget 2t t.kr UDISIFTER Driftsudgifter Vand Renovation mv. Elektricitet Forsikringer Renholdelse Reparation og vedligeholdelse L.87s 59.O L VVS incl. arbejdsweekend Adnr inistrationsudgift er Administrator Geb'yrer Revision og regnskabsassista nce Varnneregnskab Qvrige, vejlaug, copydan mv s5 335 tt L Bankrenter, netto Hensat til storre vedligeholdelsesarbejder -26L UDGIFTER I ALT Anels RESuLTAT.963

9 Eierforen ingen Svenske lejren g Arsregnskab 2OI? 8 BATANCE PR. 31. DECEMBER AKIIIVER Note 2t3 kr. 2t2 t.kr. Va rmeregnskab 213/2O!: Afholdte varmeudgifter Indbetalt aconto Tilgodehavende afsluttet varm eregnskab Tilgodehavende fellesudgift er Tilgodehavender ialt L L 6 Bankindestdende Likvide beholdninger AKT'IVER I ALT t PASSIVER Mellemregning med medlemmerne Saldo primo Arets resultat Mellemregning med medlemmerne 6.2r.963 LL Henlagt til stdrre vedligeholdelsesarbejder Saldo primo Henllagt i Sret Anvendt i Sret Henlagt ialt Forudbetalte fellesudgifter mv. Skyldige omkostninger Geld ialt PASSIVER IALT L

10 Eierforeningen Svenskelejren g Arsregnskab 213 FORDETINGSREGNSKAB 213 tejl. nr. Forde- Indestdende fingstaf tll2ols Resultat IndestAende 213 3th2 2Or3 L /L6 6/16 6/16 6lL6 61t6 s7/l6 s7/l t.l9 L.I9 L.L9 t.t L6 7L6 7L L.28 2.L35 2.r35 2.L35 2.L35 2.O 2.O 6.2r

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2013 HvidehekRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Arsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandv rkets vedt@gter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtrek

Læs mere

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V o Arsregnskab for 2014 Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2014 samt budget for året 2015 og 2016

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Bryggervangen 12-16 Bryggervangen 12-16 / Sct. Kjeldsgade 23-29 / Ourøgade 19-33 (Matr. nr. 4352, 4783 UKK) Regnskab for året 2006 Administrator: Advokaternes Ejendomsadministration A/S

Læs mere

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Domus Vista

Læs mere

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013 G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse CVR nr. 33894783 Årsregnskab for 2013 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 109-307/TSH Ledelsespåtegning Administrator og bestyrelsen

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn.

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. 0 EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. --- Opgørelse af fællesudgifter for året 2013 samt Balance pr. 31.

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108 And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4 Arsrapport for 2718 Godkendt pi den ordinrre generalforsamling den I 28 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen I Bestyrelses- og administratorpitegning

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Enghavevej 13-29

Læs mere

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn.

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. 0 EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. --- Opgørelse af fællesudgifter for året 2011 samt Balance pr. 31.

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Hundested Erhverv Forårsbakken 25 3390 Hundested CVR-nr. 33 44 04 56. Årsrapport for året 2013/14

Hundested Erhverv Forårsbakken 25 3390 Hundested CVR-nr. 33 44 04 56. Årsrapport for året 2013/14 Hundested Erhverv Forårsbakken 25 3390 Hundested CVR-nr. 33 44 04 56 Årsrapport for året 2013/14 Hundested Erhverv INDHOLDSFORTEGNELSE Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 1 Ledelsens påtegning

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Således vedtaget på foreningens generalforsamling,

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere