BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a."

Transkript

1 BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. 3. udgave: maj 2013 Side 1/20

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Alarmeringsliste bestyrelse og myndigheder... 5 Alarmeringsliste aftagere... 6 Alarmeringsliste håndværkere og diverse... 6 Forurening af produktionsanlæg... 7 Akut forurening, der truer en råvandsboring... 8 Trusler om terror eller anden sabotage... 9 Brand og eksplosion Lækager på ledningsnettet Strømsvigt Etablering af nødvandforsyning: Rapportblad Skabelon til pressemeddelelse Skabelon til forbrugerbrev Kogeanbefaling Eksempel på påbud fra kommunen Distributionsliste udgave: maj 2013 Side 2/20

3 Generelt 1. Beredskabsplan for Slimminge Vandværk Denne beredskabsplan for vandværket er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandforsyning i forskellige former for krisesituationer, hvor forbrugerne skal sikres tilstrækkeligt og rent drikkevand.det er vigtigt, at beredskabsplanen løbende holdes opdateret. Dette gælder især telefonlisten. Formanden har ansvaret for, at beredskabsplanen opdateres mindst én gang årligt. 2. Generel ansvarsfordeling Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. I alle former for beredskabssituationer er der kun én person fra vandværket, som har det overordnede ansvar, og som kontakter relevante myndigheder og presse. Prioriteringen af ansvar er, som følger: 1. formand, 2. bestyrer, 3. næstformand, 4. kasserer Dvs. hvis formanden er tilstede, er han den ansvarlige og den, der udtaler sig, og hvis ikke han er tilstede, overgår ansvaret til nr. 2 osv. Desuden er det formanden i samråd med bestyrelsen, som har ansvaret for at vurdere situationens alvor og tage stilling til, om det er en opgave, hvor kommunens myndighedsafdeling eller beredskabet skal inddrages, eller om vandværket selv kan løse problemerne. I alvorlige krisesituationer (fx akut forurening, trusler om sabotage m.m.) kontaktes kommunens beredskabschef straks, og herefter har han det overordnede ansvar for det videre forløb, hvor der eventuelt skal sammensættes en koordinationsgruppe. I denne gruppe skal der altid være en repræsentant for vandværket. Kommunens ansvar er at sikre, at årsagen til problemerne findes og afhjælpes, og at der træffes de nødvendige forholdsregler. Forbrugerne informeres om, hvilke problemer der er med drikkevandsforsyningen samt hvilke tiltag, der skal fortages. Dette gør kommunen via et påbud til vandforsyningen. En kopi af et påbud ses som bilag. Sundhedsstyrelsen via Embedslægeinstitutionen rådgiver kommunen, og kommunen har hele kontakten til embedslægen. 3. Generel handling i beredskabssituationer Bevar ro og overblik i situationen og følg retningslinier i beredskabsplanen. En udgave af beredskabsplanen findes på vandværket. Desuden er det vigtigt at bruge SUND FORNUFT i alle situationer. En hurtig alarmering og uddelegering af opgaver til de driftsansvarlige for værket er vigtig i alle beredskabssituationer. Opgaverne uddelegeres af bestyrelsen og evt. beredskabschefen til VVS-installatør, el-installatør og graveentreprenør m.fl. 3. udgave: maj 2013 Side 3/20

4 I hver eneste beredskabssituation noteres hele forløbet i situationen på et rapportblad med tid og initialer samt udførlig beskrivelse og stedbetegnelse. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab samt politi eller anden myndighed. Forsikringsselskabet, evt. via FVD, underrettes i alle former for beredskabssituationer til brug i senere forsikringssager. 3. udgave: maj 2013 Side 4/20

5 Alarmeringsliste bestyrelse og myndigheder Slimminge Vandværks bestyrelse Betegnelse Navn Adresse Tlf. arbejde Tlf. privat Mobil Formand Palle Nielsen Gl. Slimmingevej Bestyrer Palle Nielsen Gl. Slimmingevej Næstformand Vibeqe Nielsen Slimmingevej Kasserer Steen Skjærris Smedeparken Sekretær Tina Andersen Ringstedvej Bestyrelsesmedlem Per Andersen Slimmingevej Myndigheder Embedslægen Beredskabschef Køge Kommune Natur og Miljø Redningsberedskab Køge Køge Kommune Borgerservice Vandanalyser Fødevarer Region Øst Kun kontakt via Køge Kommune Carl Johann Viereck Klaus Hansen Merete Olsen Peter Hegel Eurofins A/S Akut ring Tigervej Torvet Ørnebjergvej Glostrup Alarmcentralen 112 Politi J. Ingerslev Falck Køge Vagtcentral Lægevagten, Roskilde Rigshospitalets giftinformationscenter Vagtcentral Vagttelefon udgave: maj 2013 Side 5/20

6 Alarmeringsliste aftagere Følsomme forbrugere Betegnelse Navn Adresse Tlf. arb. Tlf. privat Mobil Døgninstitution (skole) Slimminge Slimmingevej Døgninstitution (skole) Skovbo Efterskole Ringstedvej Campingplads Grønnegårde Camping Slimmingevej Håndværker og materiel Alarmeringsliste håndværkere og diverse Ledningsanlæg Ledningsplaner VVS-installatør Grave-entreprenør Lækagesøgning Palle Nielsen, formand Skovbo VVS A/S Sten Henriksen Skovbo VVS A/S/ Niels Leth-Nissen Skovbo VVS A/S/ ABC-Lækage Gl. Slimmingevej Vagtnr: Vandværk Elforsyning SEAS-NVE El-installatør Køge Installationsforretning 2003 ApS Tankvognstransport Johs. Rasmussen Svebølle A/S Svebølle PLC-Styringsanlæg Xergi A/S Roskilde Vanddunke vandbeholdere Vollerslev-Gørslev Vandværk Gummersmark-Kulerup vandværk Beredskabschefen, eller direkte indkøb Formand Mogens Christoffersen Søren: Vagtnr: Leif Lyders Larsen, bestyrer Alarmvagt Nyttige navne og adresser: Midtsjællands Avis Borup Lokale aviser Dagbladet Køge TV 2 Lorry København DR Midt/Vestsj. Næstved udgave: maj 2013 Side 6/20

7 Forurening af produktionsanlæg Forurening vil som regel blive konstateret ved regelmæssig kontrol af vandkvalitet, men kan også forekomme ved konstateret afsmag i vandet eller ved sygdomstilfælde blandt forbrugerne. Alarm indgået Varsling Konsekvenser Handling Information Udbedring af skade Opfølgning NB! Notér tidspunkt, og hvordan melding er indgået. Hvis forureningen er konstateret ved analyse, vurderer Køge Kommune, beredskabschefen og embedslægen i samråd med vandværket, om der er behov for en øjeblikkelig indsats. Hvis ikke offentlige myndigheder allerede ved besked fra analyseresultaterne, adviseres Køge Kommune og redningsberedskabet. Uden for normal arbejdstid benyttes 112 eller redningsberedskab direkte. Årsagen til forureningen undersøges i samarbejde med relevante rådgivere og Eurofins. Stammer forureningen fra en boring, ledningsnet, rentvandsbeholder eller produktionsanlæg? Konsekvenserne ved at afspærre ledninger og anlæg vurderes vha. ledningsplaner m.v. Nødvendige initiativer i form af drikkeforbud, kogepåbud m.v. vurderes i samarbejde med kommunen. Alternativ vandforsyning etableres i form af nødforsyning fra Vollerslev-Gørslev vandværk og/eller Gummersmark-Kulerup vandværk, tankvogne og vanddunke. Boring/produktionsanlæg lukkes i det omfang, det er nødvendigt. Forbrugerne orienteres om situationen i pressemeddelelser, husstandsomdelte løbesedler og/eller opslag på relevante steder. Forbrugerne orienteres om, hvordan de skal forholde sig i form af f.eks. drikkeforbud, kogepåbud, muligheder for alternativ vandforsyning. Slimminge Vandværks hjemmeside opdateres løbende. Den øvrige bestyrelse holdes løbende orienteret. Udbedring af skader påbegyndes. Under skadesudbedring vurderes vandkvaliteten løbende vha. analyser, og kommunen holdes orienteret. Forbrugerne informeres løbende om situationen, og igen når skaden er udbedret, og situationen igen er normal. Løbesedler, presse, radio m.v. bør inddrages ved større forureninger. Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder. 3. udgave: maj 2013 Side 7/20

8 Akut forurening, der truer en råvandsboring Alarm indgået Varsling Konsekvenser Handling Information Udbedring af skade Endelig oprensning Opfølgning NB! Notér tidspunktet, og hvordan meldingen kom. Ved ekstern henvendelse noteres navn og adresse, og der spørges til eventuelle skader samt skadelokalitet. Såfremt forureningen skyldes eksternt uheld eller forhold uden for vandværket, anmeldes uheldet til en eller flere af følgende: - Formand og bestyrer - Beredskabschefen - Politiet - Køge Kommune Førsteindsats på uheldssted ledes som hovedregel af kommunens beredskabschef eller indsatsleder. Indsatslederen har hovedansvaret for at fordele arbejdet samt tilkalde nødvendig bistand og andre myndigheder. Konsekvens af at afspærre råvandsforsyning fra det berørte område undersøges vha ledningsplaner. Det vurderes om det er nødvendigt at indføre vandskadereducerende tiltag(hvad betyder det?). Ved mindste tvivl afbrydes oppumpningen fra råvandsboringen. Området lokaliseres og afspærres vha afspærringsmateriel. Etablér eventuelt nødvandforsyning. Falck og politi informeres om, hvilket område der er afspærret. Berørte naboer og nærliggende virksomheder holdes orienteret i samråd med kommunen. I samråd med kommunen, opdateres nyheder om udviklingen løbende på Slimminge Vandværks hjemmeside. Den øvrige bestyrelse holdes orienteret. Kontakt kommunen for indhentelse af gravetilladelse og ledningsoplysninger fra LER. Kontakt graveentreprenør og påbegynd oprydning hurtigst muligt. Efter førsteindsatsen overdrages opgaven til den ansvarlige for miljøområdet i Kommunen, der forestår den endelige oprensning. De berørte naboer informeres igen, når situationen er normal. Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder. 3. udgave: maj 2013 Side 8/20

9 Kald 114 Politi Trusler om terror eller anden sabotage Alarm indgået Varsling Konsekvenser Handling Information Udbedring af skade Opfølgning NB! Notér tidspunkt, og hvordan meldingen kom. Ved ekstern henvendelse noteres navn og adresse. Nærmeste naboer til værkets omgivelser kontaktes og advares. Køge Kommune kontaktes. Politi alarmeres på 114 Bevar ro og omtanke Ved beslutning om eventuel afbrydelse af vandforsyningen i længere tid, mens sagen undersøges, orienteres forbrugerne via løbesedler, presse m.v. Kommunen holdes løbende orienteret. Produktionsanlæg og boringer holdes under konstant opsyn afhængigt af truslens art. Slimminge Vandværks hjemmeside opdateres løbende. Den øvrige bestyrelse holdes orienteret. Såfremt der er foretaget indbrud el.l., udbedres skaderne hurtigst muligt. Når problemet er under kontrol, adviseres forbrugerne igen. Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder. 3. udgave: maj 2013 Side 9/20

10 Kald 112 Brandvæsen Brand og eksplosion Alarm indgået Varsling Handling Information Udbedring af skade Opfølgning NB! Notér tidspunktet, og hvordan meldingen kom. Ved ekstern henvendelse fra forbruger noteres navn og adresse, og der spørges om omfang, eventuelle skader og skadelokalitet. Formand, bestyrer og el-installatør tilkaldes. Nærmeste omgivelser advares. Kommunen adviseres. Brandvæsen 112 alarmeres. Eventuel nødvandforsyning etableres Ved længerevarende driftsstop adviseres forbrugerne via løbesedler og presse. Slimminge Vandværks hjemmeside opdateres løbende Den øvrige bestyrelse holdes orienteret. Skaden udbedres hurtigst muligt. Når situationen er under kontrol, orienteres forbrugerne igen. Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder. 3. udgave: maj 2013 Side 10/20

11 Lækager på ledningsnettet Alarm indgået Varsling Konsekvenser Handling Information Udbedring af skade Opfølgning NB! Notér tidspunkt, og hvordan meldingen kom. Ved ekstern henvendelse fra forbruger eller andre, notér navn og adresse og forhør om omfang og eventuelle skader samt skadelokalitet. Ansvarligt teknisk personale varsles: formand, bestyrer, VVSinstallatør og graveentreprenør. Herefter disponeres mandskab og materiel. Konsekvenserne af at afspærre forsyningsledninger til det berørte område fremgår af ledningsplanerne. Vurdering af vandskadereducerende tiltag (hvad betyder det?). Lækage lokaliseres, eventuelt ved hjælp af lækageudstyr, og området afspærres vha afspærringsmateriel. Etablér eventuelt nødvandsforsyning fra nabovandværk. Ledningsplaner forefindes hos formanden/på vandværket. Ved længere stop informeres berørte forbrugere og virksomheder vha medier og/eller løbesedler. Falck/Beredskab informeres om, hvilket område der er lukket. Slimminge Vandværks hjemmeside opdateres løbende. Den øvrige bestyrelse holdes orienteret. Kontakt Køge Kommune for indhentning af gravetilladelse og LER for ledningsoplysninger. Kontakt graveentreprenør og påbegynd reparationen så hurtigt som muligt. Når skaden er udbedret, skal ledningerne gennemspules og om nødvendigt desinficeres for urenheder. De berørte forbrugere informeres før og efter skadeforløbet. Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder. 3. udgave: maj 2013 Side 11/20

12 Strømsvigt Alarm indgået Varsling Handling Information Udbedring af skade Opfølgning NB! Notér tidspunkt, og hvorledes meldingen indgik. Bestyrer og el-installatør kontaktes. Ved større strømsvigt kontaktes SEAS-NVE. Hvis strømsvigt varer mere end 2 timer, kontaktes SEAS-NVE for at få en status, og det vurderes, om og hvornår nødstrømsforsyning evt. skal etableres, afhængigt af tidspunkt på døgnet og status fra SEAS-NVE. Hvis nødstrømsforsyning ikke kan etableres, skal det vurderes, om der er behov for at etablere nødforsyning af vand. Ved længere tids svigtende vandforsyning informeres forbrugerne samt Køge Kommune og beredskabschefen Slimminge Vandværks hjemmeside opdateres løbende. Den øvrige bestyrelse holdes orienteret. Det frarådes at foretage ændringer i installationer, uden at en elinstallatør eller SEAS er indblandet Orientering om hændelsesforløb via hjemmesiden. Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser. Dette er af betydning for eventuel senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskabet, politiet eller andre myndigheder 3. udgave: maj 2013 Side 12/20

13 Etablering af nødvandforsyning Det kan blive nødvendigt at etablere nødforsyning af vand til enkeltforbrugere eller til alle forbrugere i forsyningsområdet. Slimminge Vandværk har indgået aftaler med og etableret koblinger til og fra nabovandværkerne Vollerslev-Gørslev og Gummersmark-Kulerup. Der skal altid forsøges etableret opkobling til et af disse vandværker, før andre metoder tages i anvendelse. Dette gøres ved at kontakte formanden for det pågældende vandværk og træffe en aftale vedrørende den aktuelle situation - og derefter aktivere opkoblingen. Dato og tidsrum for opkoblingen noteres i rapportbladet. Efter endt opkobling noteres den forbrugte vandmængde, og der afregnes evt efter aftale. Andre metoder for nødforsyning kan anvendes, afhængigt af omstændighederne: Slange udlagt fra anden forbruger Tankvogn(e) Nogle af forbrugerne kan have behov for ekstra vand. Det drejer sig om følgende: Forbruger Slimminge (drengehjem) Skovbo Efterskole Ringstedvej 614 Tlf: Landbrug med dyrehold Ringstedvej 657 Tlf: Grønnegårde Camping Slimmingevej 86 Tlf: Normalforbrug iflg. måler Ca. 700 m³ pr. år ~ 1,5 m³ pr. døgn Ca m³ pr. år ~ 7 m³ pr. døgn Ca. 420 m³ pr. år ~ 1,2 m³ pr. døgn Ca. 820 m³ pr. år ~ 2,5 m³ pr. døgn dog mere i sommerhalvåret For normale forbrugere er der et mindstekrav om 5 liter pr. person pr. døgn. Vi antager, at ca. 250 forbrugere svarer til ca. 750 personer. Derved kan opstilles følgende behov: Totalt behov for vand pr. døgn er maximalt: Særlige forbrugere i normaldrift: ca. 15 m³ Normale forbrugere: 750 x 5 liter ~ ca. 3,75 m³ Der vil således skulle fremskaffes ca. 19 m³ vand pr. døgn. 3. udgave: maj 2013 Side 13/20

14 Nødvandforsyning til enkelte: Der forsøges altid først opkobling fra nabovandværk. Hvis dette ikke er muligt, følges nedenstående: Forbrugeren/forbrugerne informeres ved personlig kontakt. Der kan laves en nødforsyning ved at lave en ny anboring i forsyningsledningen. Dette kan ske uden at afbryde vandforsyningen til andre forbrugere. Alternativt kan der hentes vand i tanke, evt. fra vandværket på bestemte, angivne, tidspunkter. Nødforsyning til mange: Der forsøges altid først opkobling fra nabovandværk. Hvis dette ikke er muligt, følges nedenstående: Information af forbrugere kan ske ved husstandsomdeling af brev og/eller opslag på lokal tankstation. Det vurderes, hvorvidt tankvogne kan være tilstrækkeligt til at dække behovet i perioden. Ved brug af tankvogne træffes aftale om sted(er) for udlevering af vand. Hvis forsyningen kan genoptages i dele af forsyningsområdet, kan afblæsningen ske ved uddeling af breve i de enkelte områder. Afblæsningen i hele forsyningsområdet kan ske ved opslag på uddelingspladsen/- pladserne. 3. udgave: maj 2013 Side 14/20

15 Rapportblad Forløb Alarm indgået: Tidspunkt Initialer Afhjælpning startet: 3. udgave: maj 2013 Side 15/20

16 Skabelon til pressemeddelelse Pressemeddelelse Afsender: Slimminge Vandværk A. m. b. a. Overskrift: Overskriften skal fange øjet. Overskriften bør kun indeholde ét entydigt budskab. Indledning/summering af budskab: Indledning: 2-4 linjer, der opsummerer hovedbudskabet. Tip: Hvis man færdiggør sætningen: Det jeg vil fortælle er, vil fortsættelsen ofte være en passende overskrift eller indledning. Brødtekst: Forklar i enkle vendinger, hvad er der sket, konsekvenserne forbundet hermed og ikke mindst, hvad forbrugerne skal gøre Beskriv hvor: Angiv det berørte område nøjagtigt. Hvis relevant, uddyb og forklar: Hvordan/hvorfor/hvornår Hvis relevant, oplys hvornår og hvordan der bringes nye oplysninger. Anfør evt.: Til frigivelse: dato klokkeslæt Yderlige oplysninger/kontaktperson: Navn, titel, telefonnummer 3. udgave: maj 2013 Side 16/20

17 Skabelon til forbrugerbrev Teksten er individuel fra sag til sag, men følgende hovedpunkter bør indgå: 1. Hvad skal folk gøre helt præcist? 2. Hvornår får de yderligere besked? 3. Hvad gør vandværket/kommunen? 4. Hvor kan man få yderligere informationer, og hvem kan kontaktes? 5. Hvad ved vi? Eksempel på brev om kogeanbefaling: Til modtagere af drikkevand fra Slimminge Vandværk Ved rutineprøve på ledningsnettet er der konstateret Der er endnu ikke oplysninger om, hvorvidt drikkevandet på hele forsyningsnettet er forurenet, eller om det kun er lokalt. Køge Kommune har derfor i samråd med Embedslægen pålagt vandværket at udstede en kogeanbefaling (se bagsiden) i Slimminge Vandværks forsyningsområde eller i begrænset område. [Oplysning om kilde til forurening] Såfremt der er tvivlsspørgsmål, beder vi jer kontakte vandværkets bestyrelse. Vi vender tilbage med yderligere information på xxxxdag. Med venlig hilsen Bestyrelsens navne og telefonnumre. 3. udgave: maj 2013 Side 17/20

18 Kogeanbefaling Formål Kogning af drikkevand Bemærkninger til brug af vandværksvand i forbindelse med kogeanbefaling Ved kogning af vandet dræbes eller inaktiveres mikroorganismer. Ved kogning forstås i denne vejledning, at vandet opvarmes til 100 grader i 2 minutter. Vandet skal spilkoge. Det er vigtigt, at både temperatur (spilkogning) og tid overholdes. En effektiv kogning kan ske ved brug af en almindelig kedel eller gryde. Ved brug af elkedel gives en portion vand to opkog med 2-5 minutters mellemrum. Kaffe- og te-maskiner Kan ikke anvendes, idet der ikke opnås en temperatur på 100 grader i 2 minutter. Madlavning Skylning af salat o.lign. Personlig hygiejne Tandbørstning Opvask Tøjvask Rengøring Vanding Vandet kan bruges til kogning af kartofler, spaghetti o. lign. Vandet må ikke anvendes til skylning af grøntsager, som skal spises rå. I stedet kan skylningen foretages med kogt vand. Vandet vil kunne benyttes til bruse- og karbadning, men man skal være opmærksom på, at børn ikke drikker vandet. Vandet må ikke bruges. Kogt vand kan anvendes. Proteser o. lign. kan ofte renses ved at blive lagt i kogt vand. Vandet er ikke egnet til opvask i hånden, medmindre det har været kogt. Opvaskemaskiner kan benyttes ved anvendelse af den højeste temperatur. Vandet kan anvendes til vask og maskinvask. Vandet kan bruges med almindeligt rengøringsmiddel til gulvvask o.lign., men er ikke egnet til rengøring af køkkenborde, -skabe el.l., medmindre det har været kogt. Den anvendte rengøringsklud lægges til vask efter brug. Grøntsager, der indtages rå, må ikke vandes med vandværksvand. Køge Kommune 3. udgave: maj 2013 Side 18/20

19 Eksempel på påbud fra kommunen Påbud efter vandforsyningslovens 62 om afhjælpning af akut forurening Køge Kommune skal hermed i henhold til vandforsyningsloven påbyde xx Vandværk om straks: at finde årsagen til forsyningsanlæggets indhold af forurenet vand og underrette Køge Kommune herom at iværksætte foranstaltninger, der sikrer mod gentagelse af en sådan forurening af drikkevandet i forsyningsanlægget at sikre, at ledningsnettet er tilstrækkeligt rent inden drikkevandsforsyningen på Køge Kommunes foranledning genoptages på normal vis uden restriktioner at informere beboerne i det berørte område om kogeanbefaling De påbudte foranstaltninger skal gennemføres omgående. Vandværket skal inden iværksættelse godtgøre overfor Køge Kommune, at de påtænkte foranstaltninger effektivt vil afhjælpe den aktuelle forurening herunder sikre vandforsyning mod fremtidige forureninger. Hvis foranstaltningerne herefter måtte vise sig at være utilstrækkelige, kan kommunen med henvisning til vandforsyningslovens 62 påbyde yderligere tiltag. Begrundelsen for påbuddet er således at sikre, at vandforsyningen til de berørte ejendomme kan genoptages på betryggende vis uden sundhedsfare. Påbuddet meddeles derfor uden forudgående underretning jf. 74, stk. 1 i vandforsyningsloven, fordi en øjeblikkelig indsats er påkrævet, og fordi vandværket er bekendt med sagens omstændigheder. På grund af afgørelsens akutte karakter, har Køge Kommune bestemt, at påbuddet efterkommes uanset eventuel klage, jf. vandforsyningslovens 78 stk. 2, hvilket hermed meddeles. Se også klagevejledningen sidst i denne afgørelse. Baggrund Køge Kommune modtog dato resultatet fra en vandanalyse, udtaget dato fra XX Vandværk. Analysen påviste et indhold af xx på hhv. yy og uu. Der må ikke osv Underretning Køge Kommune har underrettet følgende institutioner om sagen: Liste Klagevejledning Påbuddet kan påklages til Miljøklagenævnet af vandværket, Embedslægeinstitutionen samt enhver, som må antages at have en individuel interesse i sagens udfald. Klagefristen er fire uger fra tidspunktet for afgørelsens meddelelse, hvor klagen skal være modtaget i Køge Kommune. Eventuel klage skal indsendes til Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge, som videresender klagen til Miljøklagenævnet. Skulle der være spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte xx sagsbehandler på tlf: xx Med venlig hilsen miljø- og naturchef 3. udgave: maj 2013 Side 19/20

20 Beredskabsplanen distribueres til følgende: Køge kommune, Natur og miljø Vandværkets bestyrelse Skovbo VVS, Steen Henriksen Køge Installationsforretning 2003 Distributionsliste 3. udgave: maj 2013 Side 20/20

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR BORUP VANDVÆRK A.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN FOR BORUP VANDVÆRK A.m.b.a. BEREDSKABSPLAN FOR BORUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1/20 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Alarmeringsliste bestyrelse og myndigheder... 4 Alarmeringsliste aftagere... 5 Alarmeringsliste

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplanen skal sikre professionelle arbejdsgange under beredskabshændelsen samt et velfungerende samspil med myndighedens beredskabsplan.

Beredskabsplanen skal sikre professionelle arbejdsgange under beredskabshændelsen samt et velfungerende samspil med myndighedens beredskabsplan. Indhold Oppelstrup Vandværk Beredskabsplan 1. Beredskabsplan, Oppelstrup Vandværk... 1 2. Generel ansvarsfordeling... 2 3. Generel handling i beredskabssituationer... 2 4. Handlingsplaner i beredskabssituationer...

Læs mere

Generelt ------------------------------------------------ 2. Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3

Generelt ------------------------------------------------ 2. Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3 Indholdsfortegnelse Generelt ------------------------------------------------ 2 Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3 Akut forurening af kildeplads---------------------- 4 Forurening af forsyningsanlæg--------------------

Læs mere

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk Beredskabsplan Harndrup Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Telefon og alarmeringsliste 2. Beredskabsplan generelt 3. Lækage og ledningsnettet 4. Strømudfald 5. Forurening af forsyningsanlæg 6. Akut forurening

Læs mere

Balle Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Balle Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Balle Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste Beredskabsplan generelt Lækage på ledningsnettet Strømudfald Forurening af forsyningens anlæg Akut forurening af Kildeplads

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Vetterslev Bygade 15 BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Kildebæksvej 15 Foto af Kildebæksvej Side 1 Forord Den 16. juni 1955 dannedes Andelsselskabet Vetterslev-Sandby Vandværk. Der var

Læs mere

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Vadum Vandværk A.m.b.a. 2012 December 2012 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992).

Læs mere

Beredskabsplan for Herslev Vandværk

Beredskabsplan for Herslev Vandværk Beredskabsplan for Herslev Vandværk 1 / 15 Beredskabsplan for Herslev Vandværk I henhold til Beredskabsloven (nr. 660 af 10/06/2009, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=123670) skal der

Læs mere

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste Beredskabsplan generelt Lækage på ledningsnettet Strømudfald Forurening af forsyningens anlæg Akut forurening af

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

1 of 17. Beredskabsplan for XX Vandværk

1 of 17. Beredskabsplan for XX Vandværk 1 of 17 Beredskabsplan for XX Vandværk 1 2 of 17 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel ansvarsfordeling... 3 3. Generel handling i beredskabssituationer... 4 4. Telefonliste - vandværkets bestyrelse, driftspersonale,

Læs mere

Beredskabsplan Børkop Vandværk. Beredskabsplan. Børkop Vandværk

Beredskabsplan Børkop Vandværk. Beredskabsplan. Børkop Vandværk Beredskabsplan Børkop Vandværk 1 Indholdsfortegnelse Telefon- og alarmeringsliste...3 Myndigheder...3 Driftspersonale, teknikere og håndværkere...4 Følsomme forbrugere...5 Nyttige navne og adresser...6

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Forebyg uheld. s. 3 3. Generel ansvarsfordeling. s. 4 4. Generel handling i beredskabssituationer. s. 5 5. Handlingsplan ved

Læs mere

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a.

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Senest revideret: Marts 2013 Version 1.00 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan. Durup Vandværk

Beredskabsplan. Durup Vandværk Beredskabsplan Durup Vandværk 2013 Januar 2013 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992). Beredskabsplanen

Læs mere

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk November 2010 Beredskabsplan for Auning Vandværk Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste... 3 Beredskabsplan generelt... 6 Lækage på ledningsnettet... 8 Strømudfald... 9 Forurening af forsyningens

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Sommersted Vest Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Sommersted Vest Vandværk BEREDSKABSPLAN for Sommersted Vest Vandværk Udgave af december 2010 Side 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Alarmerings- og telefonliste Forholdsregler og handleplan Kortmateriale/Foto

Læs mere

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste Beredskabsplan generelt Lækage på ledningsnettet Strømudfald Forurening af forsyningens anlæg Akut forurening af

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK

BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK Dec. 2016 Stillinge.Strands.Vandv@mail.dk BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3-7. Alarmeringsliste 8-11. Info i forbindelse

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan I/S Andst Vandværk Beredskabsplan Beredskabsplan: En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til beredskabsloven (nr.1054 af 1992) Formålet er at vandværket kan opretholde vandværksdrift

Læs mere

Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a. 2015 Eksemplar nr. 1 Tilhører Flade Vandværk 2 Indhold Side 3: Formål med beredskabsplanen Side 4: Generel handling i beredskabssituationer Action Card 1: Forurening

Læs mere

Støvring Vandværk A.M.B.A.

Støvring Vandværk A.M.B.A. Beredskabsplan For Støvring Vandværk A.M.B.A. Vandværk under Vandråd Randers 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.3 A. Vurdering af beredskabssituationen 4 B. Intern telefonliste 5 C.

Læs mere

Beredskabsplan For Tved Vandværk

Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplanen vers 4 jan 2014 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: Handlingsplan ved forurening

Læs mere

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste Beredskabsplan generelt Lækage på ledningsnettet Strømudfald Forurening af forsyningens anlæg Akut forurening af

Læs mere

Havnsø Vandværk a.m.b.a.

Havnsø Vandværk a.m.b.a. Beredskabsplan for Havnsø Vandværk a.m.b.a. Senest revideret Marts 2014 side 1 af 24 Indhold BEREDSKABSPLAN 3 1.1. Generel ansvarsfordeling 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer 3 2. BEREDSKABSSITUATIONEN

Læs mere

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste Beredskabsplan generelt Lækage på ledningsnettet Strømudfald Forurening af forsyningens anlæg Akut forurening af

Læs mere

For Tved Vandværk. ŀberedskabsplan

For Tved Vandværk. ŀberedskabsplan For Tved Vandværk ŀberedskabsplan 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: splan ved forurening af kildeplads. 6: splan ved forurening

Læs mere

BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015

BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015 FEJRUP STRAND VANDVÆRK A.M.B.A. BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015 INDHOLD. 1. Formål. 2. Ansvar 3. Beredskabssituationer 4. Handlings procedurer Bilag: A Alarmeringsliste B Dokumentationsskema 1 FORMÅL.

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling I/S NR ASMINDRUP SOGNS VANDVÆRK Asmindrupvej 33 4572 Nørre Asmindrup Den 8. november 2016 Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Odsherred Kommune har efter samråd med Embedslægen den 7. november

Læs mere

Beredskabsplan for. Tune Vandværk

Beredskabsplan for. Tune Vandværk Beredskabsplan for Tune Vandværk Senest revideret: Februar 2015 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer... 3 1.3. Hvad skal udfyldes...

Læs mere

Beredskabsplan for Langesø Vandværk.

Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner... s. 2 2. Alarmering.. s. 2 3. Generel ansvarsfordeling. s. 2 4. Alarmplan... s. 3 5. Organisering. s. 4 6. Telefonliste

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S 2014 2 BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBYS VANDVÆRK I/S Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen: Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992. Lov om vandforsyning,

Læs mere

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK Redigeret 2 maj 2013 SE NR. 33 66 15 76 - Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Indhold: 1. Alarmeringsplan 2. Intern telefonliste 3. Ekstern telefonliste 4. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK

Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK Vejledning nr. 001 Manuelt LED SYS Internt PLN 13 Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK Kilde: Beredskabsplan for vandværker ARNØJE VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN 1. januar 2017 (Træder i kraft når normaldrift af

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk

Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk Indhold Indledning... 2 Alarmering... 2 Alarmplan... 3 Organisering... 4 Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale... 6 Telefonliste til

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark Aarup

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark Aarup Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark 48 5560 Aarup Informationerne er udarbejdet d. 02/06 2015 og sidst revideret d. 02/06 2015 Informationerne skal

Læs mere

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Telefon og alarmeringsliste m.m.: Bilag 1 Denne beredskabsplan indeholder en beskrivelse af overordnede forhold og principper for beredskabet samt en beskrivelse af

Læs mere

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR GØRLEV VANDFORSYNING. A.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN FOR GØRLEV VANDFORSYNING. A.m.b.a. BEREDSKABSPLAN FOR GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3-4. Alarmeringsliste 5-9. Info i forbindelse med anvendelse af beredskabsplan 10. Telefon-Alarm-Liste

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup Aarup

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup Aarup Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup 1 5560 Aarup Informationerne er udarbejdet d. 30/03/2009 og sidst revideret d.07/04/09 Informationerne skal ajourføres efter

Læs mere

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA.

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Lumsås Vandværk Oddenvej 97 4500 Nykøbing Sjælland Den 22. juni 2016 Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Odsherred Kommune har efter samråd med Embedslægen besluttet at give Lumsås Vandværk

Læs mere

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015 Beredskabsplan for Solbjerg Vandværk 2015 1 Beredskabsplan for Solbjerg vandværk...4 Telefonliste...5 Kontaktperson...5 Alarmcentral/Beredskab...5 Blå blink/vagthavende...5 Politi...5 Kalundborg kommune...5

Læs mere

Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel.

Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel. Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel. 1 Indholdsfortegnelse Vandforsyningens retningslinjer... 2 Ansvar og kompetence for driften af vandværket... 4 Alarmeringsplan...

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykfører på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære forhold.

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykforøgerstation på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære

Læs mere

Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk. Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej Glamsbjerg. Planen er udarbejdet d.13/ Revideret juni 2015

Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk. Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej Glamsbjerg. Planen er udarbejdet d.13/ Revideret juni 2015 Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej 2 5620 Glamsbjerg Planen er udarbejdet d.13/8 2009 Revideret juni 2015 Informationerne skal ajourføres efter vandværkets årlige generalforsamling

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej Glamsbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej Glamsbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej 16 5620 Glamsbjerg Informationerne er udarbejdet d. 30/03/2015 og sidst revideret d. 30/03/2015 Informationerne

Læs mere

Gylling Vandværk I/S.

Gylling Vandværk I/S. . Beredskabsplan 2006 Revideret 2011 Indholdsfortegnelse: A Rettelsesblad B Alarmeringsliste C Telefonlister D Lagerliste E Handlingsplan for klordesinficering Bør overlades til specialister F Handlingsplan

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR FOERLEV VANDVÆRK SENEST REVIDERET JUNI 2016 VERSION 1.

BEREDSKABSPLAN FOR FOERLEV VANDVÆRK SENEST REVIDERET JUNI 2016 VERSION 1. BEREDSKABSPLAN FOR FOERLEV VANDVÆRK SENEST REVIDERET JUNI 2016 VERSION 1. Indhold 1. Beredskabsplan Fane 1 2. Beredskabssituation Fane 2 3. Intern information Fane 3 4. Ekstern information Fane 4 5. Boringer

Læs mere

Beredskabsplan. for MEJLSKOV VANDVÆRK

Beredskabsplan. for MEJLSKOV VANDVÆRK Beredskabsplan for MEJLSKOV VANDVÆRK Indholdsfortegnelse Rettelsesskema side 2 Placering af beredskabsplan side 3 Alarmeringsliste side 4 Telefonliste bestyrelsen side 5 ekstern (diverse) side 6 håndværkere

Læs mere

Beredskabsplan. Version 1.1

Beredskabsplan. Version 1.1 Beredskabsplan. Version 1.1 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer... 3 2. BEREDSKABSSITUATION... 4 2.1. Forbrugerklage vedr. dårligt

Læs mere

Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk

Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk Sidst revideret: 191115 Indhold Indledning... 2 Alarmering... 2 Alarmplan... 3 Organisering... 4 Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale... 6 Telefonliste

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07

Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07 Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Beredskabsplan for Janderup Vandværk

Beredskabsplan for Janderup Vandværk Beredskabsplan for Janderup Vandværk Der er lavet actioncards som en del af Beredskabsplanen for offentlig og private vandforsyninger i Varde Kommune. Hensigten er, at actioncardet kan bruges af vandværket

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Andst Vandværk Beredskabsplan

Andst Vandværk Beredskabsplan Andst Vandværk Beredskabsplan Beredskabsplan: En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til beredskabsloven (nr.1054 af 1992) Formålet er at vandværket kan opretholde vandværksdrift

Læs mere

Beredskabsplan for. Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a

Beredskabsplan for. Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a Beredskabsplan for Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere,

Læs mere

Roe Vandværk. Silkeborg Kommune

Roe Vandværk. Silkeborg Kommune for Roe Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Alarmeringsliste 2. Ekstern Telefonliste 3. Intern Telefonliste 4. Telefonliste følsomme forbrugere 5. Handlingsplan ved lækage/ledningsbrud 6. Handlingsplan

Læs mere

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00 Beredskabsplan for Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2 8740 Brædstrup Tlf. 75 75 33 00 Indholdsfortegnelse: 1. Intern telefonliste : Ledelse og vagtmandskab 2. Telefonliste leverandøre: Elektrikker,

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

IS ASSENTOFT VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN

IS ASSENTOFT VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN BEREDSKABSPLAN IS Assentoft Vandværk August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens godkendelse og revision... 3 1.3 Beredskabsplanens fordeling... 3 2. Organisation...

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune 1 Beredskabsplanen indeholder retningslinjer, der skal udføres for at sikre forsyningen af drikkevand under ekstraordinære forhold. F.eks.

Læs mere

Breve fra myndigheder er ofte svære at forstå. Det gælder også breve om vandforsyning.

Breve fra myndigheder er ofte svære at forstå. Det gælder også breve om vandforsyning. Vores breve Breve fra myndigheder er ofte svære at forstå. Det gælder også breve om vandforsyning. Det har vi i de senere år forsøgt at lave om på, og arbejdet har indtil videre resulteret i breve med

Læs mere

Fælles koncept for beredskabsplan for vandforsyninger --- Region Syd - 14. maj 2008 Annette Raben

Fælles koncept for beredskabsplan for vandforsyninger --- Region Syd - 14. maj 2008 Annette Raben Fælles koncept for beredskabsplan for vandforsyninger --- Region Syd - 14. maj 2008 Annette Raben Køge-sagen: Forurening giver opmærksomhed! 2 Med pressen i hælene 3 Hektisk aktivitet i Kommandocentralen

Læs mere

Dåstrup Vandværk AmbA. Beredskabsplan for Dåstrup vandværk AmbA -- HVIS det ikke virker HVAD SÅ?? Arne Christiansen

Dåstrup Vandværk AmbA. Beredskabsplan for Dåstrup vandværk AmbA -- HVIS det ikke virker HVAD SÅ?? Arne Christiansen Dåstrup Vandværk AmbA Beredskabsplan for Dåstrup vandværk AmbA -- HVIS det ikke virker -- -- HVAD SÅ?? Arne Christiansen 2 Dåstrup vandværk AmbA Beredskabsplan Indledning... 3 Om beredskabsplaner - vandværket...

Læs mere

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne. Vandforsyningsområdet - Drikkevand

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne. Vandforsyningsområdet - Drikkevand Colourbox.com Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne Vandforsyningsområdet - Drikkevand Udgiver: Udgivelse: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Sagsnr.:

Læs mere

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A.

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... Side 3 Kort... - 4 Beredskabsgruppens profil... - 5 Ansvarsfordeling... - 6 Handlingsplan... - 7 Huskeliste... - 8 Information... - 9 Adresseliste...

Læs mere

Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune. April 2012 Opdateret maj 2015

Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune. April 2012 Opdateret maj 2015 Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune April 2012 Opdateret maj 2015 BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I NORDFYNS KOMMUNE Oktober 2011 1. INDLEDNING 1 1.1 BEREDSKABSSTAB 1 1.2 INDKALDELSE AF

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR. LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a

BEREDSKABSPLAN FOR. LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a BEREDSKABSPLAN FOR LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a 1 Indholdsfortegnelse: Formål med en beredskabsplan: side 3 Lindholm Vandværk a.m.b.a organisationsplan: side 4 Forurening eller sabotage: side 5 Stort ledningsbrud

Læs mere

Beredskabsplan for. I/S Asgilhøje Vandværk

Beredskabsplan for. I/S Asgilhøje Vandværk Beredskabsplan for I/S Asgilhøje Vandværk Indhold 1. Hvornår bruges beredskabsplanen?... 2 2. Ansvarlig... 2 3. Logbog... 2 4. Telefonliste... 3 4.1. Bestyrelse... 3 4.2. Driftspersonale... 4 4.3. Nabovandværker...

Læs mere

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Miljø- & Energiforvaltningen. Vandforsyningsområdet - Drikkevand

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Miljø- & Energiforvaltningen. Vandforsyningsområdet - Drikkevand Colourbox.com Beredskabsplaner i Miljø- & Energiforvaltningen Vandforsyningsområdet - Drikkevand Udgiver: Udgivelse: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Indledning... 2. Lokal telefonliste... 4. Beredskab telefonliste... 5. Alarmeringsplan... 6. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads...

Indledning... 2. Lokal telefonliste... 4. Beredskab telefonliste... 5. Alarmeringsplan... 6. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads... Bøsserup Vandværk a.m.b.a. Formand Rudy Ploug, mobil 42 4 95 00, formanden@bosserupvv.dk Beredskabsplan Indledning... 2 Lokal telefonliste... 4 Beredskab telefonliste... 5 Alarmeringsplan... 6 Handlingsplan

Læs mere

Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indhold side Indledning... 2 Det kommunale beredskab... 2 Embedslægen... 3 Kogeanbefaling... 3 Vandværkets beredskab... 4 Beredskabets organisering koordinationsgruppe...

Læs mere

Beredskabsplan. for vandforsyning i Kerteminde Kommune

Beredskabsplan. for vandforsyning i Kerteminde Kommune Beredskabsplan for vandforsyning i Kerteminde Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 2 1.1 Koordinationsgruppe for drikkevand 2 1.2 Indkaldelse af Koordineringsgruppen for drikkevand 1.3

Læs mere

Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning

Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning August 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 Formål 2 Definition af en beredskabssituation 2 Lovgivning mv. 3 Koordinationsgruppe for drikkevand 3 Vandforsyningens

Læs mere

Beredskabsplanen beskriver, hvor vandværket kan hente hjælp i sådanne situationer, så forsyningsforholdene forringes mindst muligt.

Beredskabsplanen beskriver, hvor vandværket kan hente hjælp i sådanne situationer, så forsyningsforholdene forringes mindst muligt. 1. Indledning en angiver en køreplan for, hvordan vandforsyningen griber tingene an, når det ikke er muligt at opretholde den normale forsyningssituation. Det kan eksempelvis være ved langvarigt strømsvigt,

Læs mere

Beredskabsplan for Lime Vandværk A.M.B.A.

Beredskabsplan for Lime Vandværk A.M.B.A. Beredskabsplan for Lime Vandværk A.M.B.A. 1. Beredskabsplan for Lime Vandværk A.M.B.A. En beredskabsplan er en køreplan for, hvordan vandforsyningen skal gribe tingene an, når det ikke er muligt at opretholde

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE

BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE Udkast nr. 1 15.04.10 1 INDLEDNING......2 1.1 Beredskabsgruppe...2 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen......3 1.3 Beredskabsgruppens opgaver......3

Læs mere

aftale de nærmere omstændigheder med kommunen inden kogeanbefalingen

aftale de nærmere omstændigheder med kommunen inden kogeanbefalingen I/S Egenæs Vandværk Helge Bergholt Møller Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Den 31. oktober 2014 Påbud om kogeanbefaling mv. for Egenæs Vandværk Odsherred Kommune har efter samråd med Embedslægen besluttet

Læs mere

Beredskabsplan for Allerup Vandværk. Opdateret i Februar 2015. Lars Hjorth

Beredskabsplan for Allerup Vandværk. Opdateret i Februar 2015. Lars Hjorth Beredskabsplan for Allerup Vandværk Opdateret i Februar 2015 Lars Hjorth Opdateret Februar 2015 Side 1 af 5 Ved vandforsyningsproblemer kontaktes følgende: Vandværkets telefon: 27 92 11 23 FORMAND OG VANDVÆRKSPASSERE

Læs mere

Beredskabsplan for vandforsyning i. Faxe Kommune

Beredskabsplan for vandforsyning i. Faxe Kommune Beredskabsplan for vandforsyning i Beredskabsplan for vandforsyning Faxe Kommune Juni 2012 Titelblad Rapport titel: Beredskabsplan for vandforsyning i Faxe Kommune Dato: Juni 2012 Nøgleord: Beredskabsplan

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Rev. 30.10.2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: side 1.0 INDLEDNING 1.1 Beredskabsgruppe 3 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen 3

Læs mere

Beredskabsplan. Vandforsyning

Beredskabsplan. Vandforsyning Beredskabsplan Vandforsyning Afsnit : Side : 1 Dato : 31-05-2010 1 Indledning Denne beredskabsplan gælder for de almene vandforsyninger i Faaborg-Midtfyn Kommune. Planen er en del af den overordnede beredskabsstyringsplan

Læs mere

Lumsås Vandværk Oddenvej Nykøbing Sj

Lumsås Vandværk Oddenvej Nykøbing Sj Lumsås Vandværk Oddenvej 182 4500 Nykøbing Sj Den 28. juni 2016 Ophævelse af kogeanbefaling Lumsås Vandværk Efter samråd med Embedslægen har Odsherred Kommune besluttet, at påbuddet om kogeanbefaling i

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 2013 Verninge Vandværk Lundgårdsvej 3 5690 tommerup Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner.

Læs mere

Beredskabsplan. for Skallebølle Vandværk. 7. november

Beredskabsplan. for Skallebølle Vandværk. 7. november for Skallebølle Vandværk 7. november 2014 www.skalleboellevand.dk Indholdsfortegnelse: Rettelsesskema... 3 Placering af beredskabsplan... 4 Alarmeringsliste... 5 Telefonliste: Bestyrelsen... 6 Telefonliste:

Læs mere

Torrild Vandværk. Beredskabsplan

Torrild Vandværk. Beredskabsplan Torrild Vandværk 2014 Rettelsesblad Alarmeringsliste Telefonlister E F Handlingsplan for klordesinfi cering Handlingsplan ved lækager Handlingsplan ved kemikalielækager Handlingsplan ved brand og eksplosion

Læs mere

Beredskabsplan for Serritslev Vandværk

Beredskabsplan for Serritslev Vandværk Vandværk A.m.b.a Slåenvej 2 Beredskabsplan for Vandværk Vandværk A.m.b.a Beredskabsplan for Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Planens gyldighedsområde... 3 3. Vandværkets beredskab...

Læs mere