BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a."

Transkript

1 BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. 3. udgave: maj 2013 Side 1/20

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Alarmeringsliste bestyrelse og myndigheder... 5 Alarmeringsliste aftagere... 6 Alarmeringsliste håndværkere og diverse... 6 Forurening af produktionsanlæg... 7 Akut forurening, der truer en råvandsboring... 8 Trusler om terror eller anden sabotage... 9 Brand og eksplosion Lækager på ledningsnettet Strømsvigt Etablering af nødvandforsyning: Rapportblad Skabelon til pressemeddelelse Skabelon til forbrugerbrev Kogeanbefaling Eksempel på påbud fra kommunen Distributionsliste udgave: maj 2013 Side 2/20

3 Generelt 1. Beredskabsplan for Slimminge Vandværk Denne beredskabsplan for vandværket er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandforsyning i forskellige former for krisesituationer, hvor forbrugerne skal sikres tilstrækkeligt og rent drikkevand.det er vigtigt, at beredskabsplanen løbende holdes opdateret. Dette gælder især telefonlisten. Formanden har ansvaret for, at beredskabsplanen opdateres mindst én gang årligt. 2. Generel ansvarsfordeling Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. I alle former for beredskabssituationer er der kun én person fra vandværket, som har det overordnede ansvar, og som kontakter relevante myndigheder og presse. Prioriteringen af ansvar er, som følger: 1. formand, 2. bestyrer, 3. næstformand, 4. kasserer Dvs. hvis formanden er tilstede, er han den ansvarlige og den, der udtaler sig, og hvis ikke han er tilstede, overgår ansvaret til nr. 2 osv. Desuden er det formanden i samråd med bestyrelsen, som har ansvaret for at vurdere situationens alvor og tage stilling til, om det er en opgave, hvor kommunens myndighedsafdeling eller beredskabet skal inddrages, eller om vandværket selv kan løse problemerne. I alvorlige krisesituationer (fx akut forurening, trusler om sabotage m.m.) kontaktes kommunens beredskabschef straks, og herefter har han det overordnede ansvar for det videre forløb, hvor der eventuelt skal sammensættes en koordinationsgruppe. I denne gruppe skal der altid være en repræsentant for vandværket. Kommunens ansvar er at sikre, at årsagen til problemerne findes og afhjælpes, og at der træffes de nødvendige forholdsregler. Forbrugerne informeres om, hvilke problemer der er med drikkevandsforsyningen samt hvilke tiltag, der skal fortages. Dette gør kommunen via et påbud til vandforsyningen. En kopi af et påbud ses som bilag. Sundhedsstyrelsen via Embedslægeinstitutionen rådgiver kommunen, og kommunen har hele kontakten til embedslægen. 3. Generel handling i beredskabssituationer Bevar ro og overblik i situationen og følg retningslinier i beredskabsplanen. En udgave af beredskabsplanen findes på vandværket. Desuden er det vigtigt at bruge SUND FORNUFT i alle situationer. En hurtig alarmering og uddelegering af opgaver til de driftsansvarlige for værket er vigtig i alle beredskabssituationer. Opgaverne uddelegeres af bestyrelsen og evt. beredskabschefen til VVS-installatør, el-installatør og graveentreprenør m.fl. 3. udgave: maj 2013 Side 3/20

4 I hver eneste beredskabssituation noteres hele forløbet i situationen på et rapportblad med tid og initialer samt udførlig beskrivelse og stedbetegnelse. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab samt politi eller anden myndighed. Forsikringsselskabet, evt. via FVD, underrettes i alle former for beredskabssituationer til brug i senere forsikringssager. 3. udgave: maj 2013 Side 4/20

5 Alarmeringsliste bestyrelse og myndigheder Slimminge Vandværks bestyrelse Betegnelse Navn Adresse Tlf. arbejde Tlf. privat Mobil Formand Palle Nielsen Gl. Slimmingevej Bestyrer Palle Nielsen Gl. Slimmingevej Næstformand Vibeqe Nielsen Slimmingevej Kasserer Steen Skjærris Smedeparken Sekretær Tina Andersen Ringstedvej Bestyrelsesmedlem Per Andersen Slimmingevej Myndigheder Embedslægen Beredskabschef Køge Kommune Natur og Miljø Redningsberedskab Køge Køge Kommune Borgerservice Vandanalyser Fødevarer Region Øst Kun kontakt via Køge Kommune Carl Johann Viereck Klaus Hansen Merete Olsen Peter Hegel Eurofins A/S Akut ring Tigervej Torvet Ørnebjergvej Glostrup Alarmcentralen 112 Politi J. Ingerslev Falck Køge Vagtcentral Lægevagten, Roskilde Rigshospitalets giftinformationscenter Vagtcentral Vagttelefon udgave: maj 2013 Side 5/20

6 Alarmeringsliste aftagere Følsomme forbrugere Betegnelse Navn Adresse Tlf. arb. Tlf. privat Mobil Døgninstitution (skole) Slimminge Slimmingevej Døgninstitution (skole) Skovbo Efterskole Ringstedvej Campingplads Grønnegårde Camping Slimmingevej Håndværker og materiel Alarmeringsliste håndværkere og diverse Ledningsanlæg Ledningsplaner VVS-installatør Grave-entreprenør Lækagesøgning Palle Nielsen, formand Skovbo VVS A/S Sten Henriksen Skovbo VVS A/S/ Niels Leth-Nissen Skovbo VVS A/S/ ABC-Lækage Gl. Slimmingevej Vagtnr: Vandværk Elforsyning SEAS-NVE El-installatør Køge Installationsforretning 2003 ApS Tankvognstransport Johs. Rasmussen Svebølle A/S Svebølle PLC-Styringsanlæg Xergi A/S Roskilde Vanddunke vandbeholdere Vollerslev-Gørslev Vandværk Gummersmark-Kulerup vandværk Beredskabschefen, eller direkte indkøb Formand Mogens Christoffersen Søren: Vagtnr: Leif Lyders Larsen, bestyrer Alarmvagt Nyttige navne og adresser: Midtsjællands Avis Borup Lokale aviser Dagbladet Køge TV 2 Lorry København DR Midt/Vestsj. Næstved udgave: maj 2013 Side 6/20

7 Forurening af produktionsanlæg Forurening vil som regel blive konstateret ved regelmæssig kontrol af vandkvalitet, men kan også forekomme ved konstateret afsmag i vandet eller ved sygdomstilfælde blandt forbrugerne. Alarm indgået Varsling Konsekvenser Handling Information Udbedring af skade Opfølgning NB! Notér tidspunkt, og hvordan melding er indgået. Hvis forureningen er konstateret ved analyse, vurderer Køge Kommune, beredskabschefen og embedslægen i samråd med vandværket, om der er behov for en øjeblikkelig indsats. Hvis ikke offentlige myndigheder allerede ved besked fra analyseresultaterne, adviseres Køge Kommune og redningsberedskabet. Uden for normal arbejdstid benyttes 112 eller redningsberedskab direkte. Årsagen til forureningen undersøges i samarbejde med relevante rådgivere og Eurofins. Stammer forureningen fra en boring, ledningsnet, rentvandsbeholder eller produktionsanlæg? Konsekvenserne ved at afspærre ledninger og anlæg vurderes vha. ledningsplaner m.v. Nødvendige initiativer i form af drikkeforbud, kogepåbud m.v. vurderes i samarbejde med kommunen. Alternativ vandforsyning etableres i form af nødforsyning fra Vollerslev-Gørslev vandværk og/eller Gummersmark-Kulerup vandværk, tankvogne og vanddunke. Boring/produktionsanlæg lukkes i det omfang, det er nødvendigt. Forbrugerne orienteres om situationen i pressemeddelelser, husstandsomdelte løbesedler og/eller opslag på relevante steder. Forbrugerne orienteres om, hvordan de skal forholde sig i form af f.eks. drikkeforbud, kogepåbud, muligheder for alternativ vandforsyning. Slimminge Vandværks hjemmeside opdateres løbende. Den øvrige bestyrelse holdes løbende orienteret. Udbedring af skader påbegyndes. Under skadesudbedring vurderes vandkvaliteten løbende vha. analyser, og kommunen holdes orienteret. Forbrugerne informeres løbende om situationen, og igen når skaden er udbedret, og situationen igen er normal. Løbesedler, presse, radio m.v. bør inddrages ved større forureninger. Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder. 3. udgave: maj 2013 Side 7/20

8 Akut forurening, der truer en råvandsboring Alarm indgået Varsling Konsekvenser Handling Information Udbedring af skade Endelig oprensning Opfølgning NB! Notér tidspunktet, og hvordan meldingen kom. Ved ekstern henvendelse noteres navn og adresse, og der spørges til eventuelle skader samt skadelokalitet. Såfremt forureningen skyldes eksternt uheld eller forhold uden for vandværket, anmeldes uheldet til en eller flere af følgende: - Formand og bestyrer - Beredskabschefen - Politiet - Køge Kommune Førsteindsats på uheldssted ledes som hovedregel af kommunens beredskabschef eller indsatsleder. Indsatslederen har hovedansvaret for at fordele arbejdet samt tilkalde nødvendig bistand og andre myndigheder. Konsekvens af at afspærre råvandsforsyning fra det berørte område undersøges vha ledningsplaner. Det vurderes om det er nødvendigt at indføre vandskadereducerende tiltag(hvad betyder det?). Ved mindste tvivl afbrydes oppumpningen fra råvandsboringen. Området lokaliseres og afspærres vha afspærringsmateriel. Etablér eventuelt nødvandforsyning. Falck og politi informeres om, hvilket område der er afspærret. Berørte naboer og nærliggende virksomheder holdes orienteret i samråd med kommunen. I samråd med kommunen, opdateres nyheder om udviklingen løbende på Slimminge Vandværks hjemmeside. Den øvrige bestyrelse holdes orienteret. Kontakt kommunen for indhentelse af gravetilladelse og ledningsoplysninger fra LER. Kontakt graveentreprenør og påbegynd oprydning hurtigst muligt. Efter førsteindsatsen overdrages opgaven til den ansvarlige for miljøområdet i Kommunen, der forestår den endelige oprensning. De berørte naboer informeres igen, når situationen er normal. Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder. 3. udgave: maj 2013 Side 8/20

9 Kald 114 Politi Trusler om terror eller anden sabotage Alarm indgået Varsling Konsekvenser Handling Information Udbedring af skade Opfølgning NB! Notér tidspunkt, og hvordan meldingen kom. Ved ekstern henvendelse noteres navn og adresse. Nærmeste naboer til værkets omgivelser kontaktes og advares. Køge Kommune kontaktes. Politi alarmeres på 114 Bevar ro og omtanke Ved beslutning om eventuel afbrydelse af vandforsyningen i længere tid, mens sagen undersøges, orienteres forbrugerne via løbesedler, presse m.v. Kommunen holdes løbende orienteret. Produktionsanlæg og boringer holdes under konstant opsyn afhængigt af truslens art. Slimminge Vandværks hjemmeside opdateres løbende. Den øvrige bestyrelse holdes orienteret. Såfremt der er foretaget indbrud el.l., udbedres skaderne hurtigst muligt. Når problemet er under kontrol, adviseres forbrugerne igen. Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder. 3. udgave: maj 2013 Side 9/20

10 Kald 112 Brandvæsen Brand og eksplosion Alarm indgået Varsling Handling Information Udbedring af skade Opfølgning NB! Notér tidspunktet, og hvordan meldingen kom. Ved ekstern henvendelse fra forbruger noteres navn og adresse, og der spørges om omfang, eventuelle skader og skadelokalitet. Formand, bestyrer og el-installatør tilkaldes. Nærmeste omgivelser advares. Kommunen adviseres. Brandvæsen 112 alarmeres. Eventuel nødvandforsyning etableres Ved længerevarende driftsstop adviseres forbrugerne via løbesedler og presse. Slimminge Vandværks hjemmeside opdateres løbende Den øvrige bestyrelse holdes orienteret. Skaden udbedres hurtigst muligt. Når situationen er under kontrol, orienteres forbrugerne igen. Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder. 3. udgave: maj 2013 Side 10/20

11 Lækager på ledningsnettet Alarm indgået Varsling Konsekvenser Handling Information Udbedring af skade Opfølgning NB! Notér tidspunkt, og hvordan meldingen kom. Ved ekstern henvendelse fra forbruger eller andre, notér navn og adresse og forhør om omfang og eventuelle skader samt skadelokalitet. Ansvarligt teknisk personale varsles: formand, bestyrer, VVSinstallatør og graveentreprenør. Herefter disponeres mandskab og materiel. Konsekvenserne af at afspærre forsyningsledninger til det berørte område fremgår af ledningsplanerne. Vurdering af vandskadereducerende tiltag (hvad betyder det?). Lækage lokaliseres, eventuelt ved hjælp af lækageudstyr, og området afspærres vha afspærringsmateriel. Etablér eventuelt nødvandsforsyning fra nabovandværk. Ledningsplaner forefindes hos formanden/på vandværket. Ved længere stop informeres berørte forbrugere og virksomheder vha medier og/eller løbesedler. Falck/Beredskab informeres om, hvilket område der er lukket. Slimminge Vandværks hjemmeside opdateres løbende. Den øvrige bestyrelse holdes orienteret. Kontakt Køge Kommune for indhentning af gravetilladelse og LER for ledningsoplysninger. Kontakt graveentreprenør og påbegynd reparationen så hurtigt som muligt. Når skaden er udbedret, skal ledningerne gennemspules og om nødvendigt desinficeres for urenheder. De berørte forbrugere informeres før og efter skadeforløbet. Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder. 3. udgave: maj 2013 Side 11/20

12 Strømsvigt Alarm indgået Varsling Handling Information Udbedring af skade Opfølgning NB! Notér tidspunkt, og hvorledes meldingen indgik. Bestyrer og el-installatør kontaktes. Ved større strømsvigt kontaktes SEAS-NVE. Hvis strømsvigt varer mere end 2 timer, kontaktes SEAS-NVE for at få en status, og det vurderes, om og hvornår nødstrømsforsyning evt. skal etableres, afhængigt af tidspunkt på døgnet og status fra SEAS-NVE. Hvis nødstrømsforsyning ikke kan etableres, skal det vurderes, om der er behov for at etablere nødforsyning af vand. Ved længere tids svigtende vandforsyning informeres forbrugerne samt Køge Kommune og beredskabschefen Slimminge Vandværks hjemmeside opdateres løbende. Den øvrige bestyrelse holdes orienteret. Det frarådes at foretage ændringer i installationer, uden at en elinstallatør eller SEAS er indblandet Orientering om hændelsesforløb via hjemmesiden. Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser. Dette er af betydning for eventuel senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskabet, politiet eller andre myndigheder 3. udgave: maj 2013 Side 12/20

13 Etablering af nødvandforsyning Det kan blive nødvendigt at etablere nødforsyning af vand til enkeltforbrugere eller til alle forbrugere i forsyningsområdet. Slimminge Vandværk har indgået aftaler med og etableret koblinger til og fra nabovandværkerne Vollerslev-Gørslev og Gummersmark-Kulerup. Der skal altid forsøges etableret opkobling til et af disse vandværker, før andre metoder tages i anvendelse. Dette gøres ved at kontakte formanden for det pågældende vandværk og træffe en aftale vedrørende den aktuelle situation - og derefter aktivere opkoblingen. Dato og tidsrum for opkoblingen noteres i rapportbladet. Efter endt opkobling noteres den forbrugte vandmængde, og der afregnes evt efter aftale. Andre metoder for nødforsyning kan anvendes, afhængigt af omstændighederne: Slange udlagt fra anden forbruger Tankvogn(e) Nogle af forbrugerne kan have behov for ekstra vand. Det drejer sig om følgende: Forbruger Slimminge (drengehjem) Skovbo Efterskole Ringstedvej 614 Tlf: Landbrug med dyrehold Ringstedvej 657 Tlf: Grønnegårde Camping Slimmingevej 86 Tlf: Normalforbrug iflg. måler Ca. 700 m³ pr. år ~ 1,5 m³ pr. døgn Ca m³ pr. år ~ 7 m³ pr. døgn Ca. 420 m³ pr. år ~ 1,2 m³ pr. døgn Ca. 820 m³ pr. år ~ 2,5 m³ pr. døgn dog mere i sommerhalvåret For normale forbrugere er der et mindstekrav om 5 liter pr. person pr. døgn. Vi antager, at ca. 250 forbrugere svarer til ca. 750 personer. Derved kan opstilles følgende behov: Totalt behov for vand pr. døgn er maximalt: Særlige forbrugere i normaldrift: ca. 15 m³ Normale forbrugere: 750 x 5 liter ~ ca. 3,75 m³ Der vil således skulle fremskaffes ca. 19 m³ vand pr. døgn. 3. udgave: maj 2013 Side 13/20

14 Nødvandforsyning til enkelte: Der forsøges altid først opkobling fra nabovandværk. Hvis dette ikke er muligt, følges nedenstående: Forbrugeren/forbrugerne informeres ved personlig kontakt. Der kan laves en nødforsyning ved at lave en ny anboring i forsyningsledningen. Dette kan ske uden at afbryde vandforsyningen til andre forbrugere. Alternativt kan der hentes vand i tanke, evt. fra vandværket på bestemte, angivne, tidspunkter. Nødforsyning til mange: Der forsøges altid først opkobling fra nabovandværk. Hvis dette ikke er muligt, følges nedenstående: Information af forbrugere kan ske ved husstandsomdeling af brev og/eller opslag på lokal tankstation. Det vurderes, hvorvidt tankvogne kan være tilstrækkeligt til at dække behovet i perioden. Ved brug af tankvogne træffes aftale om sted(er) for udlevering af vand. Hvis forsyningen kan genoptages i dele af forsyningsområdet, kan afblæsningen ske ved uddeling af breve i de enkelte områder. Afblæsningen i hele forsyningsområdet kan ske ved opslag på uddelingspladsen/- pladserne. 3. udgave: maj 2013 Side 14/20

15 Rapportblad Forløb Alarm indgået: Tidspunkt Initialer Afhjælpning startet: 3. udgave: maj 2013 Side 15/20

16 Skabelon til pressemeddelelse Pressemeddelelse Afsender: Slimminge Vandværk A. m. b. a. Overskrift: Overskriften skal fange øjet. Overskriften bør kun indeholde ét entydigt budskab. Indledning/summering af budskab: Indledning: 2-4 linjer, der opsummerer hovedbudskabet. Tip: Hvis man færdiggør sætningen: Det jeg vil fortælle er, vil fortsættelsen ofte være en passende overskrift eller indledning. Brødtekst: Forklar i enkle vendinger, hvad er der sket, konsekvenserne forbundet hermed og ikke mindst, hvad forbrugerne skal gøre Beskriv hvor: Angiv det berørte område nøjagtigt. Hvis relevant, uddyb og forklar: Hvordan/hvorfor/hvornår Hvis relevant, oplys hvornår og hvordan der bringes nye oplysninger. Anfør evt.: Til frigivelse: dato klokkeslæt Yderlige oplysninger/kontaktperson: Navn, titel, telefonnummer 3. udgave: maj 2013 Side 16/20

17 Skabelon til forbrugerbrev Teksten er individuel fra sag til sag, men følgende hovedpunkter bør indgå: 1. Hvad skal folk gøre helt præcist? 2. Hvornår får de yderligere besked? 3. Hvad gør vandværket/kommunen? 4. Hvor kan man få yderligere informationer, og hvem kan kontaktes? 5. Hvad ved vi? Eksempel på brev om kogeanbefaling: Til modtagere af drikkevand fra Slimminge Vandværk Ved rutineprøve på ledningsnettet er der konstateret Der er endnu ikke oplysninger om, hvorvidt drikkevandet på hele forsyningsnettet er forurenet, eller om det kun er lokalt. Køge Kommune har derfor i samråd med Embedslægen pålagt vandværket at udstede en kogeanbefaling (se bagsiden) i Slimminge Vandværks forsyningsområde eller i begrænset område. [Oplysning om kilde til forurening] Såfremt der er tvivlsspørgsmål, beder vi jer kontakte vandværkets bestyrelse. Vi vender tilbage med yderligere information på xxxxdag. Med venlig hilsen Bestyrelsens navne og telefonnumre. 3. udgave: maj 2013 Side 17/20

18 Kogeanbefaling Formål Kogning af drikkevand Bemærkninger til brug af vandværksvand i forbindelse med kogeanbefaling Ved kogning af vandet dræbes eller inaktiveres mikroorganismer. Ved kogning forstås i denne vejledning, at vandet opvarmes til 100 grader i 2 minutter. Vandet skal spilkoge. Det er vigtigt, at både temperatur (spilkogning) og tid overholdes. En effektiv kogning kan ske ved brug af en almindelig kedel eller gryde. Ved brug af elkedel gives en portion vand to opkog med 2-5 minutters mellemrum. Kaffe- og te-maskiner Kan ikke anvendes, idet der ikke opnås en temperatur på 100 grader i 2 minutter. Madlavning Skylning af salat o.lign. Personlig hygiejne Tandbørstning Opvask Tøjvask Rengøring Vanding Vandet kan bruges til kogning af kartofler, spaghetti o. lign. Vandet må ikke anvendes til skylning af grøntsager, som skal spises rå. I stedet kan skylningen foretages med kogt vand. Vandet vil kunne benyttes til bruse- og karbadning, men man skal være opmærksom på, at børn ikke drikker vandet. Vandet må ikke bruges. Kogt vand kan anvendes. Proteser o. lign. kan ofte renses ved at blive lagt i kogt vand. Vandet er ikke egnet til opvask i hånden, medmindre det har været kogt. Opvaskemaskiner kan benyttes ved anvendelse af den højeste temperatur. Vandet kan anvendes til vask og maskinvask. Vandet kan bruges med almindeligt rengøringsmiddel til gulvvask o.lign., men er ikke egnet til rengøring af køkkenborde, -skabe el.l., medmindre det har været kogt. Den anvendte rengøringsklud lægges til vask efter brug. Grøntsager, der indtages rå, må ikke vandes med vandværksvand. Køge Kommune 3. udgave: maj 2013 Side 18/20

19 Eksempel på påbud fra kommunen Påbud efter vandforsyningslovens 62 om afhjælpning af akut forurening Køge Kommune skal hermed i henhold til vandforsyningsloven påbyde xx Vandværk om straks: at finde årsagen til forsyningsanlæggets indhold af forurenet vand og underrette Køge Kommune herom at iværksætte foranstaltninger, der sikrer mod gentagelse af en sådan forurening af drikkevandet i forsyningsanlægget at sikre, at ledningsnettet er tilstrækkeligt rent inden drikkevandsforsyningen på Køge Kommunes foranledning genoptages på normal vis uden restriktioner at informere beboerne i det berørte område om kogeanbefaling De påbudte foranstaltninger skal gennemføres omgående. Vandværket skal inden iværksættelse godtgøre overfor Køge Kommune, at de påtænkte foranstaltninger effektivt vil afhjælpe den aktuelle forurening herunder sikre vandforsyning mod fremtidige forureninger. Hvis foranstaltningerne herefter måtte vise sig at være utilstrækkelige, kan kommunen med henvisning til vandforsyningslovens 62 påbyde yderligere tiltag. Begrundelsen for påbuddet er således at sikre, at vandforsyningen til de berørte ejendomme kan genoptages på betryggende vis uden sundhedsfare. Påbuddet meddeles derfor uden forudgående underretning jf. 74, stk. 1 i vandforsyningsloven, fordi en øjeblikkelig indsats er påkrævet, og fordi vandværket er bekendt med sagens omstændigheder. På grund af afgørelsens akutte karakter, har Køge Kommune bestemt, at påbuddet efterkommes uanset eventuel klage, jf. vandforsyningslovens 78 stk. 2, hvilket hermed meddeles. Se også klagevejledningen sidst i denne afgørelse. Baggrund Køge Kommune modtog dato resultatet fra en vandanalyse, udtaget dato fra XX Vandværk. Analysen påviste et indhold af xx på hhv. yy og uu. Der må ikke osv Underretning Køge Kommune har underrettet følgende institutioner om sagen: Liste Klagevejledning Påbuddet kan påklages til Miljøklagenævnet af vandværket, Embedslægeinstitutionen samt enhver, som må antages at have en individuel interesse i sagens udfald. Klagefristen er fire uger fra tidspunktet for afgørelsens meddelelse, hvor klagen skal være modtaget i Køge Kommune. Eventuel klage skal indsendes til Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge, som videresender klagen til Miljøklagenævnet. Skulle der være spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte xx sagsbehandler på tlf: xx Med venlig hilsen miljø- og naturchef 3. udgave: maj 2013 Side 19/20

20 Beredskabsplanen distribueres til følgende: Køge kommune, Natur og miljø Vandværkets bestyrelse Skovbo VVS, Steen Henriksen Køge Installationsforretning 2003 Distributionsliste 3. udgave: maj 2013 Side 20/20

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk Beredskabsplan Harndrup Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Telefon og alarmeringsliste 2. Beredskabsplan generelt 3. Lækage og ledningsnettet 4. Strømudfald 5. Forurening af forsyningsanlæg 6. Akut forurening

Læs mere

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Vadum Vandværk A.m.b.a. 2012 December 2012 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992).

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Vetterslev Bygade 15 BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Kildebæksvej 15 Foto af Kildebæksvej Side 1 Forord Den 16. juni 1955 dannedes Andelsselskabet Vetterslev-Sandby Vandværk. Der var

Læs mere

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste Beredskabsplan generelt Lækage på ledningsnettet Strømudfald Forurening af forsyningens anlæg Akut forurening af

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Forebyg uheld. s. 3 3. Generel ansvarsfordeling. s. 4 4. Generel handling i beredskabssituationer. s. 5 5. Handlingsplan ved

Læs mere

Beredskabsplan Børkop Vandværk. Beredskabsplan. Børkop Vandværk

Beredskabsplan Børkop Vandværk. Beredskabsplan. Børkop Vandværk Beredskabsplan Børkop Vandværk 1 Indholdsfortegnelse Telefon- og alarmeringsliste...3 Myndigheder...3 Driftspersonale, teknikere og håndværkere...4 Følsomme forbrugere...5 Nyttige navne og adresser...6

Læs mere

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a.

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Senest revideret: Marts 2013 Version 1.00 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Beredskabsplan. Durup Vandværk

Beredskabsplan. Durup Vandværk Beredskabsplan Durup Vandværk 2013 Januar 2013 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992). Beredskabsplanen

Læs mere

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk November 2010 Beredskabsplan for Auning Vandværk Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste... 3 Beredskabsplan generelt... 6 Lækage på ledningsnettet... 8 Strømudfald... 9 Forurening af forsyningens

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan For Tved Vandværk

Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplanen vers 4 jan 2014 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: Handlingsplan ved forurening

Læs mere

Havnsø Vandværk a.m.b.a.

Havnsø Vandværk a.m.b.a. Beredskabsplan for Havnsø Vandværk a.m.b.a. Senest revideret Marts 2014 side 1 af 24 Indhold BEREDSKABSPLAN 3 1.1. Generel ansvarsfordeling 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer 3 2. BEREDSKABSSITUATIONEN

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan I/S Andst Vandværk Beredskabsplan Beredskabsplan: En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til beredskabsloven (nr.1054 af 1992) Formålet er at vandværket kan opretholde vandværksdrift

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Beredskabsplan for Langesø Vandværk.

Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner... s. 2 2. Alarmering.. s. 2 3. Generel ansvarsfordeling. s. 2 4. Alarmplan... s. 3 5. Organisering. s. 4 6. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan for. Tune Vandværk

Beredskabsplan for. Tune Vandværk Beredskabsplan for Tune Vandværk Senest revideret: Februar 2015 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer... 3 1.3. Hvad skal udfyldes...

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S 2014 2 BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBYS VANDVÆRK I/S Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen: Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992. Lov om vandforsyning,

Læs mere

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK Redigeret 2 maj 2013 SE NR. 33 66 15 76 - Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Indhold: 1. Alarmeringsplan 2. Intern telefonliste 3. Ekstern telefonliste 4. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Telefon og alarmeringsliste m.m.: Bilag 1 Denne beredskabsplan indeholder en beskrivelse af overordnede forhold og principper for beredskabet samt en beskrivelse af

Læs mere

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015 Beredskabsplan for Solbjerg Vandværk 2015 1 Beredskabsplan for Solbjerg vandværk...4 Telefonliste...5 Kontaktperson...5 Alarmcentral/Beredskab...5 Blå blink/vagthavende...5 Politi...5 Kalundborg kommune...5

Læs mere

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA.

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykfører på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære forhold.

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykforøgerstation på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Beredskabsplan. Version 1.1

Beredskabsplan. Version 1.1 Beredskabsplan. Version 1.1 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer... 3 2. BEREDSKABSSITUATION... 4 2.1. Forbrugerklage vedr. dårligt

Læs mere

Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07

Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07 Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00 Beredskabsplan for Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2 8740 Brædstrup Tlf. 75 75 33 00 Indholdsfortegnelse: 1. Intern telefonliste : Ledelse og vagtmandskab 2. Telefonliste leverandøre: Elektrikker,

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune 1 Beredskabsplanen indeholder retningslinjer, der skal udføres for at sikre forsyningen af drikkevand under ekstraordinære forhold. F.eks.

Læs mere

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A.

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... Side 3 Kort... - 4 Beredskabsgruppens profil... - 5 Ansvarsfordeling... - 6 Handlingsplan... - 7 Huskeliste... - 8 Information... - 9 Adresseliste...

Læs mere

Indledning... 2. Lokal telefonliste... 4. Beredskab telefonliste... 5. Alarmeringsplan... 6. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads...

Indledning... 2. Lokal telefonliste... 4. Beredskab telefonliste... 5. Alarmeringsplan... 6. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads... Bøsserup Vandværk a.m.b.a. Formand Rudy Ploug, mobil 42 4 95 00, formanden@bosserupvv.dk Beredskabsplan Indledning... 2 Lokal telefonliste... 4 Beredskab telefonliste... 5 Alarmeringsplan... 6 Handlingsplan

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Rev. 30.10.2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: side 1.0 INDLEDNING 1.1 Beredskabsgruppe 3 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen 3

Læs mere

Torrild Vandværk. Beredskabsplan

Torrild Vandværk. Beredskabsplan Torrild Vandværk 2014 Rettelsesblad Alarmeringsliste Telefonlister E F Handlingsplan for klordesinfi cering Handlingsplan ved lækager Handlingsplan ved kemikalielækager Handlingsplan ved brand og eksplosion

Læs mere

Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme))

Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme)) Alarmering D 1 Side 1 Tjekliste til modtager af alarm (Findes som skabelon) Meddelelse vedrørende unormal vandforsyning (Hvornår og hvordan, via analyse/forbrugere/vandværk/embedslæge) Forureningens art:

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a. BEREDSKABSPLAN Følle Strands Vandværk a.m.b.a. Side 1 af 26 sider I Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 LOVGRUNDLAG... 3 1.3 BESKRIVELSE AF FØLLE STRANDS VANDVÆRK A.M.B.A..... 3 1.4

Læs mere

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet.

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet. Beredskabsplan for Vandforsyning Roskilde Kommune Vedtaget 12. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Anvendelse og formål... 3 1.2 Godkendelse/orientering... 3 Revision... 3 Øvelser...

Læs mere

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning s April 2013 Titelblad Titel: Dato: Udarbejdet 15. december 2010 Sidst revideret april 2013 Udarbejdet af: Kvalitetssikret af: Teknik og Miljøafdelingen - Natur og Miljøsektionen Sagsbehandler: Morten

Læs mere

Sønderskov Vandværk. Beredskabsplan

Sønderskov Vandværk. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening side 7 og 8 Forurening på ledningsnettet / vandværk

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 3 Organisering side 4 Alarmeringsplan side 5 Håndtering af akut forurening side 6 og 7 Forurening på ledningsnettet / vandværk

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk

Lillerød Andelsvandværk Beredskabsplan Januar 2013 Krüger A/S Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg Danmark Telefon: +45 39 69 02 22 Telefax: +45 39 57 22 14 Beredskabsplan Side: 1/41 0. Beredskabsplanens rammer og anvendelse... 2 0.1

Læs mere

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Drikkevandsforureninger 2010 Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Organisation Embedslægerne arbejder i Sundhedsstyrelsens lokalkontorer i regionerne Der er lokalkontorer i følgende byer: Embedslægerne

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år BEREDSKABSPLAN KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015 - rent vand i 100 år Indholdsfortegnelse Indledning 1 1.1 Formål 1 1.2 Lovgrundlag 1 1.3 Beskrivelse af Kristrup Vandværk a.m.b.a. 1 1.4 Placering

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER for SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. 1 NAVN OG FORMÅL Selskabet, der er stiftet den 12. november 1963, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2010.

Bestyrelsens beretning for 2010. Bestyrelsens beretning for 2010. 2010 har været et tilfredsstillende år for Vemmelev Forlev Vandværk (VFV). Produktion: VFV har i 2010 produceret 167.000 m³ (163 000 m³) drikkevand, af god kvalitet, til

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af Dalby-Rode Vandværk Karisevej 5/Højtoften 15 Dalby, 4690 Haslev www.dalby-rodevandvaerk.dk CVR: 23703319 tlf 20154748 Ledelsessystem for Dalby-Rode VANDVÆRK medlem af Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

Gørløse Vandværk I/S

Gørløse Vandværk I/S Gørløse Vandværk I/S B e r e d s k a b s p l a n 13.08.2014 Version 02 1. RETTELSESBLAD... 2. FORDELINGSLISTE... 3. INDLEDNING... 4. ORGANISERING... 5. ALARMERING: EXTERN ASSISTANCE... 6. ALARMERINGSPLAN:

Læs mere

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk Bonnet Vandværk Sendt på e-mail til bestyrelsen på hanneogleif4243@gmail.com britmo37@vip.cybercity.dk aasborg@city.dk jensjogmerete@privat.tdcadsl.dk langgaard-pj@adslhome.dk 22. december 2014 Tilladelse

Læs mere

Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag. Allan Broløs

Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag. Allan Broløs Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag DDS i Københavns Energi Vand & Afløb I de sidste 100 år har adskillelse af rent og urent vand i huse, været det grundlæggende koncept for bekæmpelse

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

18. december 2014 2012-18145-37

18. december 2014 2012-18145-37 Returadresse: Køge Kommune, Miljø Torvet 1, 4600 Køge Borup Vandværk Stenhøjparken 41, 4140 Borup Info@borupvand.dk Dato Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Kontakt: Merete Olsen

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1.

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1. Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1. 2001 1) Vandværket indsender materialet til den stedlige Told-

Læs mere

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Lillebrændevej 58 4850 Stubbekøbing Formand Edvard Traberg Sullerupvej 12 4850 Stubbekøbing 5443 3338 / 2495 3060 Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Nye vandledninger i dit område

Nye vandledninger i dit område Nye vandledninger i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye vandrør? Mange af Kalundborg Forsynings vandledninger er gamle og lavet af støbejern. Støbejernsledningerne er ujævne indvendig, så kalk, jern

Læs mere

Halsnæs Varme A/S. Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S

Halsnæs Varme A/S. Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S Halsnæs Varme A/S Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Oversigt... 5 Hændelsen/indledende analyse... 6 Kategorisering af hændelsen... 7 Alarmeringsplan:...

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ].

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ]. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0048 Ref. LIHAN Den 24. januar 2006 Afgørelse af klage over Helsinge Kommunes påbud om at udføre undersøgelser og afhjælpende foranstaltninger for forureningen på [ ], 3220

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD Alternative title s LISE COLD, PROJEKTLEDER INDHOLD Formål med beredskabsplanen Planlægningsproces og parter Beredskabsplanens indhold og opbygning Værktøjer i

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Beredskabsplan for vandforsyning august 2007 Titelblad Udarbejdet af: Rådgiver: Rapport titel: Bornholms Regionskommune Watertech a/s Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 8732

Læs mere

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan Om vandværksdrift og ledelsesværktøjer. Fåborg - Midtfyn Vandråd - d. 27. okt. 2010 Disposition: 1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan 2.Tilstandsrapport og vandværks-passer system.

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

Indsatsplaner. Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1

Indsatsplaner. Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1 B E R E D S K A B S P L A N 2009 2012 Indsatsplaner 2008 Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1 Indholdfortegnelse Indholdfortegnelse... 1 Indsatsplan

Læs mere

Referat. Møder i kontaktgrupperne 9., 11. og 18. november 2010. Deltagere:

Referat. Møder i kontaktgrupperne 9., 11. og 18. november 2010. Deltagere: Referat Dato: 07.11.2011 Sagsnr.: 2010-40854 Dok. nr.: 2010-337789 Direkte telefon: 7743 9177 Initialer: JØ/LDN/LTB Vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Møder i kontaktgrupperne 9., 11. og 18. november 2010

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2013 2014. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2.

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2013 2014. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2. Mødte: Jens Rasmussen, Kristian Andersen, Palle Knudsen og Mogens Stougaard Afbud: Frans Tange Velkomst, vi indledte

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Solvarmeanlæg - Miljø og myndighedsbehandling

Solvarmeanlæg - Miljø og myndighedsbehandling Solvarmeanlæg - Miljø og myndighedsbehandling Solvarmeanlægget og miljøet Hvis man vil opføre et solvarmeanlæg dialog med kommunen Peter Erfurt, miljømedarbejder, Haderslev Kommune Solvarmeanlæg og miljøet

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

SIKKERHEDSRAPPORT Oil Storage ApS Gasværksvej 49, 9220 Aalborg Øst

SIKKERHEDSRAPPORT Oil Storage ApS Gasværksvej 49, 9220 Aalborg Øst SIKKERHEDSRAPPORT Oil Storage ApS Gasværksvej 49, 9220 Aalborg Øst Version: 2. af 23 den november 2011 Udarbejdet: Christoffer Kold Mortensen, Skanda A/S Kontrolleret: Asbjørn Karlsson, Samtank A/S Godkendt:

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

»Sådan får De bedre vand-vaner«

»Sådan får De bedre vand-vaner« »Sådan får De bedre vand-vaner«danske Vandværkers Forening Det forventer vi af drikkevandet: Det er billigt Det er ikke sundhedsfarligt at drikke Det smager godt Det er klart Det er køligt Det lugter ikke

Læs mere

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, onsdag, den 18. juni 2014 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, onsdag, den 18. juni 2014 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, onsdag, den 18. juni 2014 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Syddjurs Kommune 10. april 2013

Syddjurs Kommune 10. april 2013 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 10. april 2013 Morten Hundahl Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Klima og energioptimering

Læs mere