Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00."

Transkript

1 Referat af Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer og godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde (27/ ) 3. Meddelelser a) Formand b) DLCG formand c) Sekretariatet bl.a. - ny sekretær regnskab - programstatus Årsrapport arbejdsplan v/ EJ - årsrapport indhold v/ EJ - NIP årsrapport v/ AG - NIP Kvartalsrapporter - Supplerende mortalitetsanalyser 5. Økonomi 2009 / 10 - DLCR - DLCG - DMCG.dk 6. Revision af DLCR4 v/ EJ - forslag til specifikation vedlagt 7. Arbejdet i DLCR / DLCG - status og fremtid v/ TP 8. Ny TNM v/ EJ 9. Mesotheliomer, herunder TNM v/ EJ 10. MIS kræft v/ EJ 11. Aktuelle forskningsprojekter v/ EJ og ODJ 12. Validering af Cancer Registeret v/ AG 13. Nordisk registersamarbejde v/ KØ 14. Referenceprogram v/ TP 15. Kommende møder 16. Eventuel Afbud: Torben Riis, Birgit Guldhammer Skov og Ulrik Petersen Ad 1: Kell Østerlind blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt. Ad 2: Referatet blev godkendt Ad 3: a) Ingen meddelelser 1

2 Ad 4: Årsrapport b) Ingen meddelelser c) - DLCR har ansat Tina Haugaard Tournebize som sekretær i 23 timer per uge med virkning fra 1. april. Charlotte Rasmussen har siden 1. november sideløbende med sin nye ansættelse arbejde som timelønnet sekretær for DLCR, og fortsætter med dette til Tina er oplært i sine nye funktioner. - DLCR s regnskab for 2008 forelægger endnu ikke i en revideret version. - De igangværende programrettelser af DLCR4 er ved at være afsluttet. Kun de nye og reviderede on-line rapporter mangler idriftsætning, hvilket afventer afklaring af DLCR s økonomi. Nye papirskemaer udsendes til afdelingerne i uge 12. De nye programrettelser vedrører specielt følgende forhold: a) Ny TNM se nærmere i pkt. 8 b) Tilføjelse af Ny Kirurgi og Ny Onkologi således at der ved flere behandlinger altid er en første behandling og efterfølgende nye. c) Mindre ændringer i Onkologiformularen d) Nye on-line rapporter e) Mindre rettelser m.v. - den nye hjemmeside på er nu i luften. End til videre er den gamle tekst mv. blot overført til den nye hjemmeside. Når DLCR igen har et normalt fungerende sekretariat bliver en af de første opgaver at opdatere hjemmesiden. Den kommende årsrapport bliver overordnet set lavet med udgangspunkt i sidste årsrapport vedrørende Rapporten laves i samarbejde mellem DLCR s sekretariat og statistiker Maria Iachina, KCS. Da DLCR har været uden sekretær i 5 måneder og da Maria er ny i funktionen, har vi valgt at undlade nyudviklinger på indholdet i årsrapporten og fokuserer på at sikre god datakvalitet. Tidsplan for udarbejdelse af rapporten vedlægges. Af tidsplanen fremgår også, hvilke arbejdsopgaver de enkelte bidragsydere forventes at påtage sig, herunder hvilke deadlines der er knyttet til disse arbejdsopgaver. Omkring NIP-årsrapport 2008 varetager KCS primært dette og arbejdet her forløber iht. Tidsplanen. Rapporten ændres i år kun således at der skabes overensstemmelse mellem afrapporteringerne i NIP-Kvartalsrapporterne og NIP-Årsrapporten og dette vedrører specielt afrapporteringen af de Onkologiske delays og at de tværgående indikatorer ses fra såvel de udredende som de behandlende afdelingers synspunkt. Man bør i NIP rapporterne anvende udtrykket kalenderdage og ikke som nu dage. KCS har et problem med at afdelingerne konstant og meget ofte skifter navn og organisatorisk omfang. Det blev aftalt at DLCR sekretariatet fremover i DLCR4 Analysedatabasen vedligeholder en tabel over afdelingsnavne. AG udarbejder denne tabel og aftaler nærmere med DLCR sekretariatet. 2

3 Ad 5: Økonomi Ad 6: Revision af DLCR4 DLCR modtager i 2009 de sædvanlige midler fra Danske Regioners (DR) databasepulje og fra NIP på kr.. Dette dækker kun ud af DLCR s årlige budget på ca kr., hvorfor DLCR har ansøgt DR om midler under kræftpuljemidlerne aftalt mellem DR og ministeriet. Ligeledes har DLCG og DMCG.dk ansøgt samme pulje om midler til driften af de opgaver DLCG og DMCG.dk løser under kræftpuljemiddelordningen. Per dags dato har DLCR/DLCG modtaget bevilling på i alt ,- kr. og skal nu fordele denne bevilling mellem sig iht. Ansøgningerne og opgaverne. DLCR udarbejder nu alternativt budget for 2009 og aftaler nærmere med DLCG v/ TP. Driften af registeret i 2009 skulle med denne bevilling være sikret. Omkring 2010 er der endnu ingen afklaring. DR har meldt ud, at man arbejder på en mere permanent / langsigtet løsning på DMCG ernes finansiering og organisation, hvilket skal afklares hen over sommeren / efteråret. Forretningsudvalget har forud for mødet fået tilsendt et udkast til kravspecifikation, som er lavet med baggrund i erfaringerne fra de første års brug af DLCR4 og med baggrund i respons fra afdelingerne i.f.m. den besøgsrunde EJA netop har gennemført til alle registerets tilknyttede afdelinger. FU diskuterede det fremlagte forslag samt de tilknyttede papirskemaer og vedtog enkelte ændringer. En ændret specifikation og udkast til nye papirskemaer fremsendes separat. Specifikation og skemaer udsendes nu til de relevante undergrupper med henblik på nærmere diskussion. Efterfølgende tilpasses specifikationen. EJA aftaler det præcise forslag til ændringer i onkologiformularen med KØ og fremsender herefter til diskussion i DOLCG. Før specifikationen kan afgives som ordre til CSC Scandihealth ansøges DR s fælles IT udviklingspulje om midler til implementering af specifikationen. DLCR har modtaget foreløbigt tilbud fra CSC på ca kr. Ad 7: Arbejdet i DLCR / DLCG - status og fremtid v/ TP TP redegjorde for den aktuelle status, som er præget af, at personerne, der deltager i arbejdet i DLCR og DLCG, er meget optaget til mange sider, hvorfor det er svært til give arbejdet her tilstrækkelig prioritet, hvilket løsningen af opgaverne bære præg af. Før en mere detaljeret og konklusiv diskussion af emnet er relevant vil vi dog afvente udfaldet af diskussionerne i DR omkring den fremtidige status af DLCG erne jvn.f. ovenstående. 3

4 Ad 8: Ny TNM v/ EJ DLCR FU besluttede i 2008, at man ville implementere den nye TNM klassifikation i DLCR programmet med virkning fra 1. januar 2009 vel vidende at den officielle beslutning om den nye TNM klassifikation først træffes i foråret Implementeringen i TOPICA 4 skete som aftalt ved årsskiftet. Desværre tillader DLCR s økonomi ikke, at implementeringen skete ved at man kørte med 2 parallelle databaser én for data vedrørende 2008 med den gamle klassifikation og én for data vedrørende 2009 med den nye. Dette har givet nogle problemer for de indberettende afdelinger i.f.m. indberetningerne for Derudover betød fravær af DLCR s sekretær, at udsendelsen af nye papirskemaer inkl. hjælpetekster til den nye klassifikation blev meget forsinket, hvilket også har givet problemer for afdelingerne. Papirskemaerne er nu udsendt. Konkluderende har implementeringen ikke fungeret optimalt, hvilket DLCR sekretariatet har beklaget overfor afdelingerne. En PowerPoint præsentation omkring den nye TNM klassifikation kan iø. ses og downloades på Ad 9: Mesotheliomer, herunder TNM v/ EJ Ad 10: MIS kræft v/ EJ Mesotheliomer registres også i DLCR og der har været rejst spørgsmål om hvordan disse skal registreres med TNM systemet. Der foreligger en officielt international TNM klassifikation for mesotheliomer, som fremsendes separat, og som kan anvendes ved registreringen. DLCR fortsættes samarbejdet med SST omkring data i MIS Kræft (Monitorerings Informations System Kræft). Et første møde er afholdt i januar Der er udvekslet data og endnu et arbejdsmøde er planlagt til ultimo marts. Formålet med samarbejdet er at sikre et kvalitetsløft af de resultater der udmeldes af SST på kræftområdet, således at der ikke udmeldes varierende og modstridende data på området. Det vurderes aktuelt, at såvel DLCR som SST har gavn af et fortsat samarbejde. Ad 11: Aktuelle forskningsprojekter v/ EJ og ODJ DLCR er indgået i et samarbejde med en forskningsgruppe under Kræftens Bekæmpelse omhandlende social ulighed og kræft. ODJ kunne ikke deltage under punktet. Ad 12: Validering af Cancer Registeret v/ AG DLCR fortsætter samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse og SST omkring validering af det nye elektroniske cancerregister. Et første møde er afholdt i Der er udvekslet data og endnu et arbejdsmøde afholdes d. 17. marts. 4

5 Ad 13: Nordisk registersamarbejde v/ KØ Udsat Ad 14: Referenceprogram v/ TR Ad15: Kommende møder Torben Riis deltog ikke i mødet. Der afholdes DLCR FU møde i Odense d. 12. maj Der afholdes DLCG møde i Odense d. 25. maj Årsmøde 2009 afholdes d. 17. juni i København Ad 16: Eventuel Intet Erik Jakobsen

6 Tidsplan for udarbejdelse af DLCR og NIP årsrapporter 2008 Opgave Deadline Ansvarlig OK Deadline indberetninger fra afdelinger Alle V DLCR FU møde DLCR FU V NIP data til NIP sekretariat AG/MI V NIP formandsmøde TP/AG/MI/NIP NIP National Audit TP/AG/MI/NIP NIP Auditrapport godkendes TP/NIP Årsrapport version 1 - udarbejdes April 09 EJ/MI Deadline beretninger TP/TR/KØ/HP/JB/JH Deadline afsnit AG Deadline Årsrapport 2008 version EJ/TT Version 1.1 udsendes EJ/TT DKLCG møde (forslag) HP DDLCG møde (forslag) TR Deadline kommentarer version DLCR FU Deadline forord afsnit 5,6,7 og TP/TR/HP/JB Version 1.2 udsendes EJ/TT DLCR FU møde DLCR FU NIP årsrapport offentliggøres TP/NIP Deadline version EJ/TT Version 2 udsendes til høring EJ/TT DLCG styregruppemøde TP Endelig version til trykkeri EJ/TT Endelig version fra trykkeri EJ/TT Endelig version udsendes EJ/TT Pressemeddelelse udarbejdes og udsendes TP/KØ Årsmøde TP/KØ Navneforkortelser: TP: Torben Palshof KØ: Kell Østerlind TR: Torben Riis JB: Jens Benn HP: Hans Pilegård JH: Jesper Holst AG: Anders Green MI: Maria Iachina TT: Tina Tournebize EJ: Erik Jakobsen Tidsplan godkendt på DLCR-FU møde d. 3. marts

1.0 Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008.

1.0 Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008. 1.0 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008. Rapporten er behandlet af DLCG s styregruppe og DLCR s forretningsudvalg. DLCG

Læs mere

Referat af møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe Onsdag den 2. februar 2011, kl. 13.00 16.00, i Regionshuset, Århus

Referat af møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe Onsdag den 2. februar 2011, kl. 13.00 16.00, i Regionshuset, Århus Olof Palmes Allé 15 DK 8200 Aarhus N Referat af møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe Onsdag den 2. februar 2011, kl. 13.00 16.00, i Regionshuset, Århus Deltagere Søren Paaske Johnsen (SPJ),

Læs mere

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual Indberetning til Dansk Lunge Cancer Register Manual Forord Hermed den nye udgave af manualen for indberetningen til Dansk Lunge Cancer Register (DLCR). DLCR er nu en del af Den Nationale Kliniske Kræftdatabase

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser N O T A T Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund s. 2 2. Klinisk kvalitetsdatabase s. 3 3. Organisatoriske basiskrav s. 4 4. Sundhedsfaglige basiskrav

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET BESLUTNINGER IT- og afbureaukratiseringsudvalget - mødesager IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 02-06-2015 14:30 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Pia Illum Özkan Kocak Maja

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-08-2015 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Referat 7. februar 2013

Referat 7. februar 2013 I bestyrelsen: Fra administrationen Dagsorden: Referat 7. februar 2013 af selskabsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. februar 2013 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet i Lindeholmen 2, 2680 Solrød Strand Jørgen Clausen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 9. marts 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Bilag 13.2. Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Til stede: Nanna Højlund, formand, FOA Ursula Dybmose, KL John Skonberg, DR Heidi Leen, FOA Karen Therkildsen, sekretariatet Kirsten

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015

Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015 30. januar 2015 SMC Møde 9 Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015 Til Indberetterudvalget Tid og sted Deltagere Afbud kl. 14.00-16.00 i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale Søren Schiønning Andersen,

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere