Praktiske oplysninger alfabetisk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktiske oplysninger alfabetisk"

Transkript

1 Praktiske oplysninger alfabetisk Affald Husholdningsaffald skal nedkastes indpakket - i affaldsskakterne eller lægges indpakket i containerne i skralderummene. Skralderummene skal holdes aflåst for at forhindre, at de benyttes af andre end ejendommens beboere. Storskrald anbringes i skralderummene eller efter aftale med ejendomskontoret. Flasker skal i glascontainere uden for området, fx på Bodenhoffs Plads eller ved Netto. Aviser og ugeblade skal lægges i papircontainerne, der er opstillet flere steder i det indre gårdrum. Kommunen har indført ny affaldssortering, og containerne skal benyttes efter kommunens reglement. Hvis der fejlsorteres, skal vi betale ekstra for tømningen. - Se endvidere løbende opslag. Barnevogne Skal opbevares i barnevognsrummene i kældrene. Barnevogne må ikke stå på trapper og opgange, da det vil kunne hindre redningsvejene ved brand eller ulykker. Beboer- og selskabslokaler Udlejningen varetages af ulønnede, frivillige beboere. Der er åbent i udlejningen hver tirsdag klokken Udlejningen holder til i bestyrelseslokalet i pakhuset (til venstre for indgangen). Der kan evt. efterlades besked på telefonsvareren på telefonnummer Der er to fællesrum i pakhusets stueetage selskabslokale og et beboerlokale. Der er en stor skydedør mellem de to lokaler, som således kan blive til ét rum. I selskabslokalets køkken er der køle- og frysefaciliteter, to komfurer, en opvaskemaskine og service til ca. 80 personer. I beboerlokalet er der visse køkkenfaciliteter, køleskab, komfur, mikroovn og service til 40 personer. Der er fast billardbord, som benyttes af billardklubben, og mulighed for plads til bordtennis eller andre aktiviteter. Beboernes klubber kan benytte beboerlokalet vederlagsfrit. Der må ikke holdes selvstændige fester i beboerlokalet. Gældende regelsæt, udlejningsbestemmelser og -kalender kan hentes på hjemmesiden. Fælleslokalerne kan kun lejes af afdelingens beboere til private festligheder, klubaktiviteter, møder og lignende og ikke til kommercielle formål. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra dette. Pakhuset er meget lydt, så fælleslokalerne dur IKKE til abefester. Lej i stedet lokaler i fx Christianshavns Beboerhus, hos CIF eller i Multihallen. For at spare husets beboere, er der sat en grænse for lydstyrken på lydanlægget, og dette lukkes ned og ikke må benyttes efter klokken Der må ikke spilles levende musik, undtagen til afdelingens fællesarrangementer. Lokalet udlejes kun én gang pr. weekend Der betales gældende leje samt depositum forud for lejemålet Depositum inddrages ved mangelfuld rengøring, ved overtrædelse af udlejningsreglerne, ved klager over for meget støj og ved skader. Der gælder særlige regler for ungdomsfester og for klubvirksomhed. Bolværker Se Marina.

2 Boremaskine, udlån Boremaskine og særligt betonbor kan lånes i beboerværkstedet. Depositum 100 kroner. Bytteret I henhold til lejeloven har lejer ret til at bytte sin lejlighed med en der har samme ret til bytte. Der er visse regler som skal være opfyldt, fx et minimum af to års leje af lejligheden. - Yderligere information kan fås på regionskontoret. Cykler Cykler skal om muligt placeres i stativerne på arealet, i cykelkældrene eller i eget kælderrum. Varmemester og bestyrelse foretager årligt cykeloprydninger, hvor gamle og ikke-mærkede cykler - efter forudgående opslag - fjernes. Fraflytning Lejemålet skal opsiges skriftligt til regionskontoret efter gældende opsigelsesvarsel. Sammen med varmemesteren synes den tomme lejlighed og der udfærdiges senest 14 dage efter synet en udflytningsrapport. Heri skal fremgå, hvilke skader og mangler lejeren vil blive gjort ansvarlig for, og hvad det økonomisk vil indebære. Fællesantenne Ejendommen har fælles antenneanlæg med tilslutningsstik til tv og radio i samtlige lejemål. Fejl anmeldes til varmemester. Antenneanlægget er tilkoblet Kabel-tv hos YouSee, hvilket giver mulighed for at modtage op til mange tv- og radiokanaler. Den gældende programoversigt fås hos YouSee. Webadresse: Kabel-tv s fejlservice telefonnummer er Her oplyses, hvis der er generelle fejl i leveringen af signaler. Der kan også modtages YouSee-bredbånd gennem antennestikket. Husdyr Husdyrhold er tilladt i afdelingen. Man må have op til to husdyr i hver lejlighed. På området skal hunde skal altid være i snor og katte under opsyn og ikke løbe frit. De tisser i sandkasserne. Eventuelle efterladenskaber skal omgående fjernes. Der er opsat stativer med poser og affaldsspande til dette formål. Husorden Husordenen er afdelingens fælles regler og retningslinier for vores adfærd og omgang med hinanden i bebyggelsen. Husordenen vedtages på afdelingsmødet og kan løbende ændres her efter gældende regler. Gældende husorden er vedtaget i november Den senest vedtagne udgave af husordenen for bebyggelsen Islands Plads er udleveret og kan ses andetsteds på hjemmesiden Indbrudssikring af lejligheder For at undgå indbrud og tyveri, anbefales at følge Det Kriminalpræventive Råds anvisninger. Rekvirer deres pjece om sikring af bl.a. lejligheder. En ekstra sikring af

3 dørkarmen med en stålplade samt en dirkefri ekstra lås, vil vanskeliggøre indbrud betydeligt. Desuden vil ekstra sikring af vinduer i stuelejligheder være en fordel. Autoriserede låsesmede vil kunne hjælpe med at udføre disse sikringer. Spørg evt. varmemesteren til råds. Se også Naboovervågning og Nøgler herunder. Indflytning Afdelingen er i 2008 gået over til B-ordningen. Se reglerne for denne andetsteds på siden. Klager Det kan ikke undgås, at der engang imellem opstår forhold, man er utilfreds med i forbindelse med lejemålet. Vi anbefaler, at man i første omgang henvender sig direkte til vedkommende person, som er årsag til klagen, og forelægger problemet. Hjælper dette ikke, kan man altid henvende sig til afdelingsbestyrelsen, varmemesteren eller regionskontoret, som så forsøger at løse problemet. Alle klager skal indgives skriftligt og klart beskrive, hvori problemet består, og hvad der indtil nu er gjort for at løse det. Legetøj Børnecykler, legetøj og lignende må ikke opbevares på opgangene, men skal placeres i eget kælderrum eller i lejligheden efter brug. Efterladt legetøj på legepladserne er beboernes eget ansvar. Marina Vi ejer bolværkerne på vores område langs Christianshavns Kanal og Trangraven. Vi må ikke drive erhversvirksomhed, men lejer bolværkerne ud. I 2004 indgik vi en 10-års kontrakt med Trangraven Marina. Denne kontrakt er fornyet i 2014 og gælder indtil 1. juli Naboovervågning For at undgå, at uvedkommende skaffer sig adgang til vores lejemål, er det vigtigt at alle er med til at observere, hvad der foregår i ejendommen. Bed evt. din nabo om at tømme postkasse og se efter lejligheden, hvis du er bortrejst. Kontakt varmemester, afdelingsbestyrelse eller evt. politiet, såfremt du ser eller hører ting, som du finder mistænkelige. Nøgler Nøgler til lejemålet, opgange, kældre, vaskeri m.v. udleveres af varmemesteren. Hvis nogen ønsker ekstranøgler, skal disse bestilles igennem varemesteren og betales af lejeren. Det er forbudt selv at prøve at få kopieret ekstranøgler, da vores nøgler og låse er et sikkerhedsgodkendt låsesystem! Andre nøgler ødelægger låsene. I 2007 fik alle beboere tilbud om at skifte låsen ud med en ny og bedre tyverisikret lås. Ved tab eller tyveri af ejendommens nøgler, SKAL dette meddeles til varmemesteren og registreres omgående. Dette gælder også ødelagte eller knækkede nøgler. Evt. udskiftning eller omstilling af låse på grund af tab, tyveri o.l. er altid for lejerens egen regning. Lejeren hæfter ved fraflytning for det udleverede antal nøgler og er erstatningspligtig.

4 Opslagstavler Meddelelser fra varmemester og/eller bestyrelsen opsættes efter behov på opslagstavlerne i opgangene, på vaskeriet og i kælderen og må ikke fjernes. Ved bestyrelseslokalet sidder desuden opslag om bestyrelsesmøder, fællesrumsudlejning m.m. Paraboler Det er if. husordenen kun i særlige tilfælde tilladt at opsætte paraboler, og disse skal i givet fald sættes op under gitterhøjde på altanen. Der skal indhentes skriftlig særtilladelse. Få nærmere besked på ejendomskontoret eller hos Lejerbo København. Parkering Til beboerne i ejendommen hører et antal carporte og p-pladser i gården. Pladserne må kun bruges til personbiler, ikke til campingvogne/trailere m.v. For at komme ind i og ud ad gården i bil kræves en bombiz, som kan købes på ejendomskontoret, p.t. for 500 kroner. Beløbet refunderes, når bombiz en afleveres igen. Fra årsskiftet blev hele området uden for bebyggelsen betalingspligtig under Parkering København og hører til grøn zone. Der er aflåste bomme ved brandvejene på Bodenhoffs Plads ved kanalen såvel som på Prinsessegade ved Trangraven. Ved leje af fælleslokalerne kan man låne en nøgle til bommen. I øvrigt må brandvejene ikke benyttes. Selv om vores område er privat, er der offentlig adgang langs vandet. I princippet må fremmede ikke tage ophold på området. Borde, bænke, grill, affaldskurve og -containere m.m. tilhører beboerne og bliver kun tilset af vores egne ansatte på ejendomskontoret. Det er derfor i vores interesse at holde det ryddeligt og afrydningsomkostningerne nede. Pulterrum Der er ét pulterrum/kælderrum pr. lejemål i kældrene, mærket med lejlighedsnummer. I pakhuset er pulterrummet dog på loftet og har kun indgang fra nummer 1 og 5. Rummet skal altid holdes aflåst. Rummet skal afleveres ved intern flytning til ny lejer af lejemålet. Råderet og ændringer i boligen Væsentlige ændringer i boligen som nedrivning af vægge, udskiftning af bad eller køkken, eller lignende, kræver altid tilladelse af regionskontoret. Der kan i visse tilfælde kræves at lejligheden tilbageføres til oprindelig standard ved fraflytning. Er der søgt om anvendelse af råderet, godskrives der efter gældende regler, men det kræver forudgående tilladelse. Et nyt køkken, eksempelvis, afskrives over 15 år. Støj Vores byggeri er meget lydt især i pakhuset. Derfor er det nødvendigt, at beboerne udviser stort hensyn til hinanden med hensyn til støj. Det gælder støj fra den enkelte lejlighed såvel som støj fra gården og andre fællesarealer. Lyden giver genlyd fra gården, hvorfra lyden forplanter sig til fjerde sal nogle gange helt fra kælder. Støjen forvrænges og forstørres opad. Det er IKKE tilladt at spille musik for åbne vinduer.

5 Tobaksrøg Det er ikke tilladt at ryge i opgange og kældre, i fælleslokalerne, i elevator og vaskeri. Det er ligeledes forbudt på ejendomskontoret. TV-modtagelse Se Fællesantenne og Paraboler Vandskader Der kan forekomme pludseligt opståede rørsprængninger med vandskader til følge fra vandrør og radiatorrør. Ofte ligger disse rør gemt i installationskasserne i lejligheden, og skaden ses derfor som nedsivende vand, der drypper fra loftet, skjolder på væg og loft eller laver rislelyde i væggen. For at undgå store skader er det meget vigtigt, at man straks reagerer. Kontakt varmemester eller VVS-firma omgående, så skaden kan stoppes. Telefonnumre findes under Nødtelefon (se foran i håndbogen/andetsteds på hjemmesiden). Numrene findes også som opslag ved ejendomskontoret. Vaskeri Vaskeriet ligger i kælderen under Prinsessegade 89 og indeholder syv vaskemaskiner og fire tørretumblere. Vaskeriet er åbent fra kl alle dage. Til vaskeriet skal beboerne have et elektronisk nøglekort med magnetstribe via ejendomskontoret. Det koster 100 kroner. NB: magnetstriben kan ødelægges ved kontakt med metal! Vaskeriet har et elektronisk tidsbestilings-system, som også betjenes via nøglekortet. En enkelt vaskemaskine er uden tidsbestilling og der kan ikke til nogen af maskinerne bestilles tid til vask i tidsrummet klokken Ved fejl på maskinerne bedes dette meddelt til varmemester. Der hænges fejlmeddelelse på maskinen af hensyn til den næste bruger. Alle beboere har ret til at anvende alle maskiner - der er ingen regler om at man ikke må anvende tørretumbleren eller centrifugen i vaskemaskinerne, blot fordi tøjet er vasket i lejligheden. Vedligeholdelse af lejemål Afdelingen er fra 2008 gået over til B-vedligeholdelsesreglement. Dette er udleveret og kan ses andetsteds på hjemmesiden. Lejeren har nu en vedligeholdelseskonto, der kan bruges ved løbende, almindelig vedligeholdelse af lejemålet i den periode, lejeren bor der. Det gælder fx maling, tapetsering, gulvlakering og lign. Fejl på faste installationer som radiatorer, vand og sanitet, vinduer, el-installationer, komfur, køleskab og lign. er som udgangspunkt afdelingens ansvarsområde. Skader som opstår på grund af manglende vedligeholdelse eller fordi lejeren undlader at indberette fejl og skader til varmemesteren, vil dog blive krævet erstattet eller udbedret for lejerens egen regning.

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Husorden for Vejlesøparken. April 2014

Husorden for Vejlesøparken. April 2014 1 Husorden for Vejlesøparken April 2014 2 Husorden for Vejlesøparken Indhold Velkommen som beboer i Vejlesøparken. 3 Beskrivelse af Vejlesøparken 3 Kontakt og oplysninger. 3 Ejendomsinspektør Vejlesøparkens

Læs mere

Husorden i ejerforeningen Kærhusene

Husorden i ejerforeningen Kærhusene Husorden Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Affald 2.1. Generelt 2.2. Brug af skralderum 2.3. Brug af storskraldsrum 3. Fællesarealernes renholdelse 3.1 Gårdanlæg 3.2 Grillning 4. Skilte 5. Vaskeri 6. Tørrerum

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

Husorden for ejerforeningen Fyrholm

Husorden for ejerforeningen Fyrholm Husorden for ejerforeningen Fyrholm Kære naboer, Fyrholm indgår i en af Københavns mest spændende bebyggelser, Sluseholmen, som er anlagt med sigte på at skabe gode udfoldelsesmuligheder så tæt på centrum

Læs mere

Velkommen til Skelagerparken

Velkommen til Skelagerparken Velkommen til Skelagerparken Fagbo afdeling 11 Indholdsfortegnelse Velkommen til Skelagerparken... 3 Traditioner... 4 Vaskehus... 5 -betaling... 5 -rengøring... 5 -vaskehusreglement... 6 Fælleshuset...

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000 HUSORDEN for SAB Tingbjerg afd. 1-5 E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside:www.kab-bolig.dk Husorden Side 1 af 7 Når mange mennesker bor tæt sammen, som man gør i Tingbjerg, er man nødt til at have et sæt

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Bakkebo Nord... 1 Bestyrelsen... 2 Bygninger og lejligheder i Bakkebo Nord... 3 Lejlighedstyper... 4 Låsesystem... 5 Festlokale... 6 Ordensregler for festlokale... 7 Gæsteværelser...

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT. Affald

HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT. Affald HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT Ejerforeningen Fyrholm er til for at varetage vedtægterne og den daglige drift af Fyrholm. Det gælder for såvel ejere som lejere. Fyrholm skal være det bedste sted at bo. Og

Læs mere

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden Ejerforeningen Egevang Syd Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Generelt gælder... 3 Fremmede på ejendommen, indbrud og hærværk...

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere