Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn Dato Side (15)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn Dato Side 30-07-08 1 (15)"

Transkript

1 Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn Dato Side (15) Regler og procedurer for etablering af fransk altan i Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn Indhold 0.0 Indledning og baggrund Generalforsamlingsbeslutning Placering af fransk altan og grundlæggende forudsætninger Gældende tegningsbilag Udførelse af franske altaner og rækværk Varmeinstallationer ændring i forbindelse med etablering af fransk altan Radiatorer / ændring af placering Økonomiske konsekvenser Bidrag til fællesomkostningerne Bestemmelser om bestyrelsens godkendelse/tilsyn med byggeprojekter ved rådgiver Erklæringer til underskrift Ejers erklæring vedr. bestemmelser og procedurer Bestyrelsens tilladelse til at starte byggeriet: Bestyrelsens godkendelse af det færdige byggeri vedr. fransk altan: Erklæring vedr. individuel ændring af centralvarmeinstallation Ansøgning om byggetilladelse Fuldmagt Anvisning til udfyldelse af skemaer nævnt i afsnit 8.5 og Vejledning Knud Werlin Dag Aften Christianshavns Voldgade 23 Tlf. Tlf København K Mobil Dokument C:\KW\EF\Altaner\Vejledning og retningslinjer\ef Manual Fransk altan.doc

2 Side 2 (15) 0.0 Indledning og baggrund Som det fremgår af det efterfølgende afsnit er det på ejerforeningens generalforsamling besluttet at der kan etableres franske altaner på ejendommens bagside. I den forbindelse er der en række bestemmelser og procedurer i forhold til ejerforeningen som skal overholdes. Nærværende notat gengiver generalforsamlingens beslutninger samt de af bestyrelsen udarbejdede nærmere regler og retningslinjer for etablering af fransk altan. 1.0 Generalforsamlingsbeslutning På den ordinære generalforsamling d. 25. april 2007 blev nedenstående forslag (gengivet i uddrag fra referatet) foreløbigt vedtaget og efterfølgende på den ekstraordinære generalforsamling d. 21. november 2007 endeligt vedtaget. Dagsordenspunkt: 4.c Forslag om individuel etablering af fransk altan på bagsiden af ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn Baggrund En ejer har ansøgt ejerforeningen om tilladelse til etablering af fransk altan på husets bagside i en lejlighed på 3. sal. På generalforsamlingen (GF) i 2006 blev det besluttet at antage en ekstern rådgiver til at give tekniske og arkitektoniske vurderinger som baggrund for en eventuel generalforsamlingsbeslutning om individuel etablering af franske altaner på bagsiden af huset. Oplægget foreligger nu og vil blive nærmere præsenteret på GF af rådgiver, Arkitekt MAA Peter Rasmussen, og af bestyrelsen. Se vedlagte bilagsmateriale. Det er en forudsætning for etablering af franske altaner: at den enkelte ejer selv afholder alle udgifter til etableringen, herunder udgifter til dokumenteret kvalificeret teknisk rådgivning og autoriserede håndværkere, flytning af radiatorer og omlægning af eksisterende rørføring at den enkelte ejer skal betale et ekstra bidrag til ejendommens fællesudgifter (jvf. nedenfor) På baggrund af drøftelser med rådgiver og det foreliggende materiale har bestyrelsen opstillet en række punkter der skal tages stilling til hver for sig, inden der vil kunne tages endelig stilling til muligheden for etablering af franske altaner: Afstemninger: 1. Ønsker GF at give mulighed for etablering af altaner i tagetagens kvistlejligheder. 2. Ønsker GF undersøgt mulighed for etablering af trappenedgange til gården fra stueetager. 3. Kan GF tiltræde de af ejerforeningens bestyrelse anbefalede altandøre og rækværkstyper.

3 Side 3 (15) 4. Der stemmes om valg af model 4 A eller 4 B: A: Ønsker GF en model med én altan pr. lejlighed, der skal placeres i opholdsrum i nuværende vinduesåbninger. B: Ønsker GF at tillade efter den enkelte beboers eget valg placering af altaner i alle opholdsrum, køkkener, samt gavle hvor der ikke er vinduesåbninger i forvejen. (Forslaget omfatter ikke køkkenvinduer på hver side af bagtrapper i de to indvendige hjørner (nr.15 og 21) der vil medføre markante indbliksgener imellem disse åbninger). 5. Hvis ja til 4B, stemmes om GF også vil tillade etablering af altaner på hver side af bagtrapper i de to indvendige hjørner, der vil medføre markante indbliksgener imellem disse åbninger. 6. På baggrund af afstemningsresultaterne for punkt 1-5 stemmes der for eller imod individuel etablering af franske altaner på bagsiden af ejendommen. Øvrige beslutninger, som følger af en eventuel vedtagelse af tilladelse til individuel etablering af franske altaner til bagsiden af ejendommen: I forlængelse af en beslutning om at antage én af de opstillede altanmodeller til godkendelse i ejerforeningen tilslutter generalforsamlingen sig endvidere følgende: Bestyrelsen foranlediger en beskrivelse af den af generalforsamlingen besluttede model fremsendt til Københavns kommune med henblik på en forhåndsgodkendelse. Det er herefter op til hver enkelt ejer at få godkendt det konkrete altanprojekt for den enkelte lejlighed inden etableringer påbegyndes hos ejerforeningens bestyrelse og hos de relevante myndigheder. Bestyrelsen får mandat til at udarbejde de nærmere regler for etablering af franske altaner. Ud over det tegningsmateriale der er fremlagt på generalforsamlingen, som regulerer, hvor og hvordan der kan etableres franske altaner, skal regelsættet dække følgende forhold: Detaljerede bestemmelser om udformning af altandør og rækværk baseret på det på generalforsamlingen fremlagte materiale. Nærmere bestemmelser om alternativ placering af radiatorer. Nærmere bestemmelser om anden rørføring. Nærmere bestemmelser om forelæggelse af konkrete projekter for bestyrelsen. Nærmere bestemmelse om bestyrelsens godkendelse/opsyn med byggeprojekter ved rådgiver. Nærmere bestemmelser om fastsættelse af fællesomkostninger mhp. løbende efterfølgende vedligeholdelse. Bestyrelsen tinglyser en standarddeklaration vedrørende vedligeholdelsesforpligtelse/fællesomkostninger. Etablering af en fransk altan vil jf. ovenfor indebære: at den enkelte ejer selv skal afholde alle udgifter til etableringen af fransk(e) altan(er), herunder udgifter til dokumenteret kvalificeret teknisk rådgivning og autoriserede håndværkere, flytning af radiatorer og omlægning af eksisterende rørføring, at ejeren skal betale et ekstra bidrag til ejendommens fællesudgifter, at ejerforeningen på den baggrund påtager sig vedligeholdelsen.

4 Side 4 (15) Formålet med at fastsætte den ekstra ydelse til fællesudgifterne er at sikre, at der ikke pålægges ejere, der ikke har og/eller får mulighed for at etablere franske altaner nye fællesomkostninger som følge af, at andre ejere etablerer franske altaner. Samtidig ønsker bestyrelsen at sikre en fortsat ensartet vedligeholdelsesstandard af vinduer og facader ved at sikre, at ejerforeningen har økonomi til at påtage sig vedligeholdelsesarbejdet. Generalforsamlingsreferat af afstemninger vedr. pkt. 4c Afstemninger: 1. Ønsker GF at give mulighed for etablering af altaner i tagetagens kvistlejligheder Efter drøftelse kunne der ikke umiddelbart opnås kvalificeret tilslutning til en generel godkendelse til etablering af yderligere kvistaltaner, hvorefter forslaget anses for bortfaldet. 2. Ønsker GF undersøgt mulighed for etablering af trappenedgange til gården fra stueetager. Advokat Jens Anker Hansen og bestyrelsesformand Knud Werlin henledte opmærksomheden på, at fællesarealerne ud for ejendommen ind mod gården er udlagt til gårdlauget, hvorfor der som udgangspunkt ikke kan forventes godkendelse for gennemførelse af den pågældende foranstaltning. Efter yderligere drøftelse for og imod det fremsatte forslag satte dirigenten det til afstemning og kunne i den forbindelse konstatere, at det ikke kunne opnå flertal blandt de tilstedeværende på generalforsamlingen. 3. Kan GF tiltræde de af ejerforeningens bestyrelse anbefalede altandøre og rækværkstyper Der blev fra bestyrelsen og arkitekt Peter Rasmussen redegjort for det fremsatte forslag. Når henses til, at foreningen har tilknyttet en ekspert til vurdering af det arkitektoniske helhedsforslag, findes det hensigtsmæssigt at denne bemyndigelse overleveres bestyrelsen i overensstemmelse med det fremsatte dagsordensforslag. Enkelte medlemmer fandt ikke grundlag for at videregive denne bemyndigelse til foreningens bestyrelse, idet man fandt visse af løsningsforslagene for uhensigtsmæssige. Efter yderligere drøftelse satte dirigenten forslaget til afstemning og kunne i den forbindelse konstatere, at det var vedtaget med overvældende majoritet. 4. Valg af model 4 A eller 4 B Der udspandt sig vedrørende dette forslag en livlig drøftelse blandt foreningens medlemmer for og imod det rejste dagsordensforslag. En række medlemmer fastholdt, at det af hensyn til ejendommens arkitektoniske helhed fandtes formålstjenligt, at det nøje fastlægges, hvor altanerne i givet fald skulle placeres. Øvrige medlemmer påpegede, at den successive etablering og mere fleksible lejlighedsudnyttelse under alle omstændigheder vil medføre et asymetrisk billede over en længere årrække, ligesom tendensen på nuværende tidspunkt i relation til altaner/franske altandørsetableringer ikke findes at være arkitektonisk forringede ved en asymetrisk opdeling. Efter yderligere drøftelse af det fremsatte forslag satte dirigenten det til skriftlig afstemning og kunne i den forbindelse konstatere, at medlemmer med fordelingstal 460 stemte for forslag A, mens medlemmer med fordelingstal stemte for forslag B, der herved var endeligt vedtaget. 5. Hvis ja til 4 B, stemmes om GF også vil tillade etablering af altaner på hver side af bagtrapper i de to indvendige hjørner

5 Side 5 (15) I konsekvens af vedtagelse af forslag 4 B redegjorde bestyrelsen for de problemstillinger, der kunne opstå som følge af tilladelse til etablering af individuelle franske altaner på hver side af bagtrapper i indvendige hjørner, jf. arkitektens skitseforslag. Ligeledes vedrørende dette punkt delte en række medlemmer sig for og imod det fremsatte forslag, idet en række medlemmer ønskede de fornødne begrænsninger i relation til forslagets vedtagelse Dirigenten satte herefter forslaget under afstemning og kunne konstatere, at medlemmer med fordelingstal stemte for forslaget om tillige at tillade etablering af altaner på hver side af bagtrappen, mens medlemmer med fordelingstal 655 stemte imod. Dirigenten kunne konstatere, at også dette punkt blev vedtaget med videst mulig tilladelse for etablering af franske altaner. 6. På baggrund af stemningsresultaterne for punkt 1-5 stemmes der for eller imod individuel etablering af franske altaner på bagsiden af ejendommen På baggrund af de konkrete afstemningstemaer redegjorde dirigenten herefter for de vedtagelsesmæssige procedurer til foreløbig vedtagelse af det fremsatte dagsordensforslag. Dirigenten satte herefter forslaget til skriftlig afstemning og kunne i den forbindelse konstatere, at medlemmer med fordelingstal stemte for forslaget, mens medlemmer med fordelingstal 315 stemte imod. Dirigenten kunne på den baggrund konstatere, at forslaget var foreløbigt vedtaget og skal fremlægges på en ekstraordinær generalforsamling til endelig vedtagelse, idet der på nærværende generalforsamling ikke var fremmødt et tilstrækkeligt antal medlemmer til endelig vedtagelse heraf. 2.0 Placering af fransk altan og grundlæggende forudsætninger 1. Tilladt placering og typer af franske altaner er angivet på plantegning nr og facadetegningerne nr og Hvor en ny altandør vil erstatte et eksisterende vinduesparti forudsættes det at vinduesåbningernes sider og overligger bevares uændret. 3. Der tages med nærværende anvisning ikke stilling til udformning af indvendige bygningsdele i lejlighederne (eksklusive varmeinstallation), som ikke berører facaden og altanens udseende set udvendigt fra gårdsiden. Således stilles der ikke fra EF s side krav om særlig udførelse af for eksempel indvendige lysningspaneler, dørtrin, farvevalg med videre. 4. EF stiller dog krav om at EF forud godkender eventuel ændring af radiatorinstallation jævnfør særskilt procedure herfor. 5. Det forudsættes at der ved enhver udvendig bygningsændring, forud foreligger en byggetilladelse der er i overensstemmelse med nærværende anvisning. 6. Det forudsættes at alle omkostninger ved etablering af altaner, herunder myndighedsbehandling, ændring af radiatoranlæg med videre, afholdes af lejlighedens ejer. 7. Det forudsættes, at arbejdet udføres som momspligtigt regnings- /tilbudsarbejde omfattet af AB 92 af erfarne ansvarsforsikrede entreprenører.

6 Side 6 (15) 3.0 Gældende tegningsbilag Nedenstående oversigt henviser til særskilte tegningsbilag som er kravspecificerende for udførelsen: Oversigtstegninger beregnet for myndighedsbehandling nr. emne dato senest rev. mål 1.30 Etageplan, stueetage til 4. sal : Gårdfacader A, C og E : Gårdfacader B og D, dørpartier :200/50 Detailtegninger for udførelse af altandør og rækværk nr. emne dato senest rev. mål 1.33 Dørparti - profiler m.v :2/ Rækværk type B - 94 cm. lysning B 1: Rækværk type B cm. lysning B 1: Rækværk type? cm. lysning * - - 1: Rækværk type? cm. lysning * - - 1: Rækværk type? cm. lysning * - - 1: A Rækværk type? cm. lysning ** B 1: B Rækværk type? cm. lysning ** B 1: Monteringsbeslag i mur - rækværk type B B 1: Rækværk type B - statiske beregninger (ing.) Rækværk type B - statiske beregninger (ing.) Rækværk type? - statiske beregninger (ing.)* Rækværk type? - statiske beregninger (ing.)* *: Afventer EF`s valg af rækværk - type A eller type C. **: Afventer EF`s valg af rækværk - type A (tegning 1.39A)eller type C (tegning 1.39B). 4.0 Udførelse af franske altaner og rækværk 4.1 Dørpartier og rækværk generelt 1. Altandøre er indadgående malede terrassedøre udført i kernetræ med koblede rammer, med 1 lag 4 mm. energiglas monteret i kitfals i udvendig ramme opdelt med sprosser, og 2- lags isoleringsrude i eet helt felt monteret i indvendig ramme. Detaljer og måltolerancer skal være i henhold til tegning Bundkarm skal være af vejrbestandig hårdt træ som mahogni. Side og overkarm skal være med mørtelfals. 3. Altandøre skal udvendigt være malet i farve som eksisterende vinduer, i farve, glans, type og kvalitet efter nærmer aftale med EF / rådgiver. 4. Altandøre forsynes med skudriglelåse i top og bund på stående dør, og med minimum 3 pkt. kantstanglås på gående dør. 5. Altandøre må ikke udføres med udvendige synlige beslag. Indvendigt terrassedørsgreb er valgfrit. 6. Rækværker er svejst af standard stålprofiler, med svejsninger udført i henhold til gældende normer.

7 Side 7 (15) 7. Rækværkets svejsninger skal være ensartede, og uden skarpe kanter, lunker, svejsdråber m.v. Svejsninger i flader og på udvendige hjørner slibes plant med emnet, og ligeledes med indvendige hjørner mellem fladstål i øverste ramme. Udvendige hjørner og kanter brækkes 1-2 mm. 8. Efter endt forarbejdning af rækværk foretages afrensning og varmt galvanisering af hele rækværket i henhold til gældende normer. 9. Rækværket fastgøres med svejste beslag i rustfri stål i henhold til tegning 4.2 Målsætning af dørpartier m.v. 1. Udvendigt karmmål fastlægges således at der vil være mm. fuger mellem karm og lysning i sider og overligger, og det skal tilstræbes at højdemål er samme som altandøre på samme etage i samme murflade, og breddemål fastlægges efter altandøre i samme lodrette række. 2. Er der ikke tidligere udført altandøre i samme murflades lodret eller vandret række, fremlægges målsætning for udvendigt karmmål til godkendelse af EF s bestyrelse / rådgiver. 4.3 Målsætning af altanrækværk - generelt 1. Rækværkets mål i højden fremgår af den relevante tegning Rækværkets mål i bredden (vandret) fastlægges efter måltagning af afstand mellem eksisterende lodrette sider af lysningen, målt 5 cm fra udvendigt hjørne ved facaden, og i henhold til anvisning på tegning 1.3x for den respektive altan. 3. Er der tidligere udført altandøre i samme lodrette række, fastlægges breddemål som disse. Eventuelt afvigelser herfra skal godkendes af EF s bestyrelse / rådgiver. 4. Montering af rækværk skal være i samme vandrette plan, og med samme fremspring som øvrige rækværker på samme etage, i samme murflade. 5. Enhver afvigelse i henhold til tegninger og nærværende anvisning skal fremlægges for EF s bestyrelse / rådgiver til godkendelse forinden udførelse. 4.4 Udvendige vægflader og lysninger (murværk) 1. Nuværende vinduers lysnings sider og overligger skal bevares i videst muligt omfang hvor vindue erstattes med en altandør. 2. Den nye lysnings sider, hvor vinduesbrøstning fjernes, skal være i iod og plan med eksisterende vindueslysning. 3. Lysningens overkant skal være som ved det eksisterende vindue hvor denne erstattes med en altandør. 4. Ved nedtagning af brøstning under vinduer genanvendes mursten ved opretning af hjørner m.v. 5. Lysningens bund/dørtrin fastlægges ved placering af sålbænkens højeste punkt under bundkarm 6-8 cm. over færdigt gulv i rummet, og skal være i samme højde/flugt som eventuelt tidligere udførte altandøre i samme etage og vægflade.

8 6. Lysningens bund udføres med sålbænk af en 20 cm. bred og mm. tyk sort plant sleben naturskiffer med vandrille, der indmures 5 cm. i murværk på hver side fra lysningens hjørne. Sålbænkens fremspring skal være 6 cm., og fastlægges med en hældning på 15 grader. Overkant af sålbænkens højeste punkt, skal være 6-8 cm. over færdigt gulv i rummet. Sålbænk lægges i mørtel med vederlag under hele sålbænkens flade Side 8 (15) 7. Omkring altandøre udføres mørtelfuge ca. 2 mm. tilbagelagt fra forkant af sideog overkarm. 8. Mellem bundkarm og sålbænk udføres elastisk fuge. 9. Vægflader pudsrepareres til samme overflade som eksisterende vægflader, således at reparationer hverken ses eller savnes. Overfladen skal være egnet underlag for malerbehandling med Silikatmaling i farve som eksisterende på væg omkring altandøren. Malerbehandling udføres med udtoning over tilstødende vægflader, og efter producentens anvisninger. 4.5 Muret gesims på 1. sal 1. Ved udførelse af altaner på 1. sal gennembrydes eksisterende gesimsbånd under vinduer. 2. Gesims afskæres 18 cm. fra ny lysnings hjørne, således at gesimsafslutning er plan lodret, vinkelret på facade, og fritlagt væg pudses plan med vægflade. 3. Glaserede gesimsfliser nedtages så vidt muligt hele. Gesimsfliser yderst ved afslutning udskiftes/omlægges eventuelt, og således at der ikke forekommer tilskæring af fliser ved gesimsafslutning. 5.0 Varmeinstallationer ændring i forbindelse med etablering af fransk altan Såfremt fransk altan etableres i vindueslysning hvorunder der er placeret en radiator, skal radiatoren flyttes jf. de gældende Regler for ændret placering af radiator : 5.1 Radiatorer / ændring af placering Radiatorinstallationen tilhører ejendommens fælles bestanddele og må som sådan ikke ændres af den enkelte ejer. Bestyrelsen har besluttet, at der ikke kan gives tilladelse til at nedtage en radiator, men bestyrelsen kan efter ejers ansøgning tillade, at den enkelte radiators placering kan ændres efter nærmere angivne vilkår. For at kunne få tilladelse til at ændre en radiators placering skal ejeren underskrive en erklæring, hvoraf de nærmere vilkår fremgår. Erklæringen er gengivet nedenfor. Såfremt en ændret radiatorplacering er blevet godkendt af bestyrelsen, skal flytning og efterfølgende indregulering af strengeventiler foretages af ejendommens VVS-firma, der på ejers regning rekvireres af ejendommens vicevært. Bestyrelsens beslutning har baggrund i et Notat fra Dominia A/S af 23. maj 2003, hvori der er taget stilling til problematikken i forbindelse med vores ejendom. Det fremgår heri, at en

9 Side 9 (15) nedtaget radiator kan indebære, at rumtemperaturen i den pågældende lejlighed ikke kan holdes på det ønskede niveau under alle vejrforhold, eller at de resterende radiatorer i lejligheden skal yde tilsvarende mere. Hvis en radiator skal yde mere end forudsat, kan det i praksis kun ske ved at fremløbstemperaturen øges. Når fremløbstemperaturen i hele anlægget øges opstår der risiko for, at der ikke kan opnås en tilstrækkelig afkøling af fjernvarmevandet. Nedtagning af en enkelt radiator vil næppe kunne registreres på ejendommens samlede afkøling af fjernvarmevandet over året, men ved en mere generel nedtagning af radiatorer vil den mindskede afkøling kunne resultere i en økonomisk straf for dårlig afkøling. Vores ejendom har uisolerede facader med vinduespartier isoleret med to lag glas. Radiatorer bør derfor være placeret under vinduerne og være fordelt i rummene. Hvor dette afviges må der påregnes reduceret komfort. Der gøres opmærksom på at iflg. den underskrevne erklæring gives der afkald på efterfølgende krav som følge af evt. komfortnedsættende forhold ved den ændrede installation. Notat fra Dominia A/S af 23. maj 2003, nævnt i reglerne ovenfor, kan rekvireres hos bestyrelsen. På baggrund af ovenstående må det anbefales, at en flytning af en radiator, som følge af etablering af fransk altan, også indebærer en udskiftning til en radiator med større kapacitet, idet en større vindueslysning betyder et større varmetab fra lejligheden. Det anbefales endvidere at en større radiatorkapacitet anvendes, såfremt der vælges en radiator der er højere end den er bred, idet opvarmningseffekten fra en sådan model ikke er så stor som ved den eksisterende radiator der er bredere end den er høj. Såfremt ændret placering af radiator sker til modsat væg i forhold til placeringen af de eksisterende stigestrenge kan der etableres rørføring i rørkasse langs gulv forbi altandøren. Opmærksomheden henledes på at erklæring vedr. ændret radiator placering i underskrevet stand særskilt skal være bilagt ansøgningen til bestyrelsen om etablering af fransk altan. 6.0 Økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser i forhold til ejerforeningen herunder bestemmelser om fastsættelse af bidrag til fællesomkostninger mhp. løbende efterfølgende vedligeholdelse. Citat fra generalforsamlingsbeslutningen: Etablering af en fransk altan vil jf. ovenfor indebære: at den enkelte ejer selv skal afholde alle udgifter til etableringen af fransk(e) altan(er), herunder udgifter til dokumenteret kvalificeret teknisk rådgivning og autoriserede håndværkere, flytning af radiatorer og omlægning af eksisterende rørføring, at ejeren skal betale et ekstra bidrag til ejendommens fællesudgifter,

10 (15) Side 10 at ejerforeningen på den baggrund påtager sig vedligeholdelsen. Formålet med at fastsætte den ekstra ydelse til fællesudgifterne er at sikre, at der ikke pålægges ejere, der ikke har og/eller får mulighed for at etablere franske altaner nye fællesomkostninger som følge af, at andre ejere etablerer franske altaner. Samtidig ønsker bestyrelsen at sikre en fortsat ensartet vedligeholdelsesstandard af vinduer og facader ved at sikre, at ejerforeningen har økonomi til at påtage sig vedligeholdelsesarbejdet. 6.1 Bidrag til fællesomkostningerne Ejerforeningens vedtægter vil således gælde for de ny etablerede vindues- og altandørspartier: Vindues- og altandørspartier i ejendommen tilhører ejendommens fælles bestanddele og den løbende vedligeholdelse heraf påhviler ejerforeningen mht. den udvendige overflade og for selve dør- og vinduesmaterialet. Den indvendige løbende vedligeholdelse påhviler ejeren. Den øgede løbende udvendige vedligeholdelse sfa. etablering af fransk altan udgør 50% af den udvendige vedligeholdelsesomkostning på det oprindelige vinduesparti. Eksempel på en beregning i 2008-priser: Ved en gennemsnitlig udvendig vedligeholdelsesfrekvens på 5 år vil det ekstra fællesbidrag pr måned udgøre kr. 15,00. Udskiftning af det eksisterende vinduesparti med nyt altandørspartiet vil indebære en afskrivningshorisont af omkostningerne til termoruder og trækonstruktion på 15 år. Anskaffelsesprisen for materialer og opsætning af altandørspartiet der afskrives pr måned fastsættes af bestyrelsen og vil fremgå af bestyrelsens godkendelse af ejerens ansøgning. Begge beløb reguleres hvert år efter det gældende prisindeks. 7.0 Bestemmelser om bestyrelsens godkendelse/tilsyn med byggeprojekter ved rådgiver. For at sikre at nærværende bestemmelser overholdes og for at ejeren ved et evt. salg kan dokumentere lovligheden af den etablerede franske altan, skal bestyrelsen føre tilsyn med udførelsen og ved endt arbejde foranledige en besigtigelse, der skal udmunde i en skriftlig godkendelse. Tilsyn og besigtigelse vil blive udført ved ekstern rådgiver. Omkostningen herved skal afholdes af ejeren. 8.0 Erklæringer til underskrift Efterfølgende er vist de erklæringer ejer og ejerforeningens bestyrelse skal udfylde og underskrive i forbindelse med proceduren for etablering af fransk altan:

11 (15) Side Ejers erklæring vedr. bestemmelser og procedurer Undertegnede ejerlejlighedsejer bekræfter hermed ved min underskrift at være bekendt med og acceptere nærværende Regler og procedurer for etablering af fransk altan som besluttet af generalforsamlingen og ejerforeningens bestyrelse, herunder de økonomiske konsekvenser i form af særbidrag til fællesomkostningerne. Såfremt der som følge af etableringen af fransk altan skal ske ændringer i varmeinstallationen (flytning af radiator) skal særskilt erklæring underskrives og medsendes ansøgningen til bestyrelsen. København, den / 20 Lejlighed nr Ejers navn: Underskift: 8.2 Bestyrelsens tilladelse til at starte byggeriet: På baggrund af ejers ansøgning og underskrivelse af ovenstående erklæring giver bestyrelsen for Ejerforeningen Gamle Christianshavn hermed ejer tilladelse til at starte byggeprojektet vedr. etablering af fransk altan. Pågældende ejerlejlighed vil blive pålignet et månedligt særbidrag til fællesomkostningerne. Beløbet reguleres hvert år efter gældende prisindeks. Udvendig vedligeholdelse af altandør kr 15,00 Opsparing til reetablering / udskiftning af altandør kr 66,00 Pr måned i alt i årets priser kr 81,00 København, den / 20 Navn: Underskift:

12 (15) Side Bestyrelsens godkendelse af det færdige byggeri vedr. fransk altan: På baggrund af tilsyn med byggeprocessen og besigtigelse af det færdige byggeri af fransk altan godkender bestyrelsen for Ejerforeningen Gamle Christianshavn hermed at arbejdets udførelse og det færdige resultat alene er i overensstemmelse med nærværende Regler og procedurer for etablering af fransk altan i Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn. Denne godkendelse fritager ikke ejerlejlighedsejeren for sit almindelige bygherreansvar i forbindelse med udførelsen og det færdige resultat i forhold til sikkerhed og eventuelle konstruktionsmæssige skadelige konsekvenser på ejendommens bygningsdele som følge af ejerens etablering af fransk altan. København, den / 20 Navn: Underskift:

13 (15) Side Erklæring vedr. individuel ændring af centralvarmeinstallation Undertegnede ejerlejlighedsejer bekræfter hermed ved min underskrift at være bekendt med Regler for etablering af fransk altan som besluttet af generalforsamlingen og ejerforeningens bestyrelse, samt at den ansøgte ændring af centralvarmeinstallationen i min lejlighed er godkendt særskilt af bestyrelsen på grundlag heraf. Undertegnede bekræfter ligeledes, at enhver udgift i forbindelse med den af bestyrelsen godkendte ændring af centralvarmeinstallationen i min lejlighed afholdes af mig. Endvidere bekræftes ved min underskrift at: ændringen gennemføres af det af ejerlejlighedsforeningen sædvanligvis benyttede autoriserede VVS-firma ændringen er uden præjudice for tilsvarende sager i ejendommen der gives afkald på efterfølgende krav som følge af evt. komfortnedsættende forhold ved den ændrede installation der som følge af den udførte ændring intet krav i øvrigt kan rejses over for ejerlejlighedsforeningen denne erklæring gælder for såvel nuværende som fremtidige ejere af ejerlejligheden. Undertegnede er endvidere indforstået med, at jeg ved ejerskifte er forpligtet til at underrette køber om nærværende erklærings indhold. København, den / 20 Lejlighed nr Ejers navn: Underskift:

14 (15) Side Ansøgning om byggetilladelse Københavns Kommunes ansøgningsskema skal anvendes. Det forefindes i PDF-format der kan skrives i og udprintes men ikke gemmes efter redigering. PDF-filen kan downloades fra denne webadresse: ggetilladelse.aspx Kopi af udfyldt ansøgning om byggetilladelse skal tilgå ejerforeningen i forbindelse med ejerforeningens afgivelse af fuldmagt til medlemmet om tilladelse til ansøgning byggetilladelse. 8.6 Fuldmagt Københavns Kommunes ansøgningsskema skal anvendes. Det forefindes i PDF-format der kan skrives i og udprintes men ikke gemmes efter redigering. PDF-filen kan downloades fra denne webadresse: Ejerforeningen skal underskrive den udfyldte fuldmagt. 8.7 Anvisning til udfyldelse af skemaer nævnt i afsnit 8.5 og 8.6 Hjælp til udfyldelse af de nødvendige ansøgningsskemaer til myndighederne kan hentes i særskilt bilag vedlagt denne manual. 9.0 Vejledning For at kunne etablere fransk altan skal du følge nedenstående procedure: 1. Søge om byggetilladelse hos Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen, med henvisning til og overholdelse af nærværende bestemmelser. Udfyld kommunens skema som ovenfor omtalt. 2. Giv ejerforeningens bestyrelse kopi af byggetilladelsesansøgningen. 3. Udfyld kommunens skema vedr. fuldmagt og bed om ejerforeningens underskrift herpå. 4. Giv ejerforeningens bestyrelse underskrevet erklæring vedr. bestemmelser og procedurer. 5. Giv ejerforeningens bestyrelse en underskrevet erklæring vedr. ændret varmeinstallation såfremt en radiator skal flyttes. 6. Din byggetilladelsesansøgning til kommunen skal indeholde tilstrækkelig dokumentation til at vise at bestemmelserne for placering og udformning mv er overholdt i henhold til nærværende bestemmelser, således at bestyrelsen har det fornødne grundlag at træffe beslutning på. 7. Når bestyrelsen har behandlet din anmodning vil du modtage et skriftligt svar i form af underskrevet tilladelse til at starte byggesagen indeholdende angivelse af beløbet for den fremtidige forøgelse af fællesomkostningerne. Først når du

15 (15) Side 15 har fået bestyrelsens og byggemyndighedernes tilladelse kan du kan starte byggeprocessen. 8. Inden start af byggeproces skal bestyrelsen orienteres om og godkende tidsplan for byggeriet og indretning af byggeplads, herunder stillads mv 9. Undervejs i og efter afslutningen af byggeprocessen skal du give adgang for bestyrelsens tilsyn med arbejdet. Du skal således ved byggeprocessens start give bestyrelsen oplysning om ansvarlig kontaktperson for byggeriet. 10.Efter arbejdets afslutning og inden nedtagning af stillads skal der på bestyrelsens foranledning ske en besigtigelse af den etablerede altan. 11.Ved afslutningen af byggeprocessen skal du sikre at der er sket en fuldstændig retablering af de berørte fællesarealer og adgangsveje. 12.Overholder udførelsen nærværende bestemmelser skal bestyrelsen give en skriftlig bekræftelse herpå, som du kan bruge som dokumentation i forbindelse med evt. salg af lejligheden

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus Side 1 af 9 Emne: Retningslinjer for vinduer Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet, at udstede

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus 3 0 Side 1 af 10 Emne: Retningslinjer for altandøre Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet,

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard).

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Sorø den 8. maj 2014 Kristoffer Bryder Nielsen Nyrnberggade 51, 4. th. 2300 København S Tilbudsnummer: 13702. Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Som aftalt fremsender jeg hermed

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner.

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Sorø den 12. oktober 2012 A/B Ågade 136 m. fl. Lars Kristoffersen Borups Alle 33, 3.tv 2200 København N Tilbudsnummer: 12032 Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Som aftalt

Læs mere

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling mandag den 23.marts 2009 kl. 19.

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling mandag den 23.marts 2009 kl. 19. Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C Frederiksberg, den 16. marts 2009 Dagsorden til ordinær generalforsamling mandag den 23.marts 2009 kl. 19.30 Generalforsamlingen afholdes på

Læs mere

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75 AB Mysundegade 6-10, Maja Makwarth København d. 27. maj 2014 Mysundegade 8, 4th Tilbud nr.: 14004 1674 København V Vedr. montering af 25 stålaltaner mod gården og gaden på Mysundegade 6-10. Altanprojekt

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt AB Strandbo I (Strandboulevarden 8-18)

Vedr.: Altanprojekt AB Strandbo I (Strandboulevarden 8-18) Sorø den 22. juli 2015 Birgitte Sørensen Strandboulevarden12 4. - 3 2100 København Ø Tilbudsnummer: 11922 Vedr.: Altanprojekt AB Strandbo I (Strandboulevarden 8-18) Som aftalt fremsender jeg hermed tilbud

Læs mere

AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM

AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM Ejd. nr.: 507-999-99 Matr.nr.: 999 Christianshavns Kvarter, Kbh. Ejerl.nr.: 99 Advokat (H) Torben H. Andersen Nørre Voldgade 88 Beliggenhed: 1358 København K.. 1429 København K AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Information til andelshaverne 27. august 2015

Information til andelshaverne 27. august 2015 Information til andelshaverne 27. august 2015 På den ekstraordinære generalforsamling i tirsdags den 25. august blev det besluttet at udskifte foreningens vinduer på hovedtrappen til nye vinduer med høj

Læs mere

AB Bellmansgade 7-37 Tilvalg.

AB Bellmansgade 7-37 Tilvalg. AB Bellmansgade 7-37 Tilvalg. Kære beboere i AB Bellmansgade 7-37. Som I tidligere er blevet gjort opmærksom på har I mulighed for at få nogle forskellige tilvalg i forbindelse med byggeriet. Tilvalgene

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Til beboerne i ejendommen A/B Studsgaarden 20. maj 2014 Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Kære beboer Det er blevet tid til at gennemføre de renoveringer, der blev besluttet på generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING --oo0oo-- ONSDAG DEN 17. SEPTEMBER 2014, KL. 18.00 ODENSE MALERLAUG S LOKALER Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M --oo0oo-- Projekt: vinduer og døre i ejendommen Med

Læs mere

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Mail: sinn08@hotmail.com Tlf: +45 5164 3951 Altanprojekt på Brydes Alle. TILBUD. Som aftalt sender

Læs mere

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Oktober 2011 Bestyrelsen i A/B Jæger har udarbejdet nedensta ende retningslinjer for andelshavere, lejere og kælderlejere, der ønsker at udføre byggearbejde

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Side 1 af 6 REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG DEN 23. JUNI 2014, KL. 17,30 i BUTIKKEN Projekt udskiftning af vinduer og døre samt istandsættelse af trappeopgange Referat iht. dagsorden: På

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 02 Afholdt 21. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Altanprojekt AB Rungstedlund

Altanprojekt AB Rungstedlund Altanprojekt AB Rungstedlund Sorø den 11. juni 2009 AB Rungstedlund C/o Mikkel Christiansen Rungstedplads 11, 4 tv. 2200 København N Vedr.: AB Rungstedlund Altaner 10, 25 og 50 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Side 1 af 6 Sorø den 5. december 2008 AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 C/o Anders Holm Ndr. Frihavnsgade 95, 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altaner

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk.

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Sorø den 14. februar 2011 AB Vennemindevej 18-26 Tåsingegade 41 C/o Hanne Thomassen Vennemindevej 22 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mail: mettehertz@gmail.com Tlf: +45 2988 4816 TILBUD. Altanprojekt på Henrik Ibsensvej 26.

Læs mere

For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden:

For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: År 2013, mandag den 15. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen 1911. Generalforsamlingen blev afholdt i Østerbro Huset, Århusgade 103, 2100 København Ø. For generalforsamlingen

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 06 Afholdt 24. juli 2012, kl. 11.00 Tilstede: Lars Sørensen (LS) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter.

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Til: Boligtagerne. 23. juni 2010 JR Afdeling 7 Elkærparken. Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Referat. 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. Kim

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 04 Afholdt 11. juli 2012, kl. 10.30 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende:

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende: b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE Side1 af 6 Regnbuen arkitekter maa, Store Torv 10, 1 sal, 8000 Århus C Tlf: 86 20 58 00 Dato: 05.12.2014 Rev. Dato: 09.01.2015 Bygherre: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1A 8210 Aarhus V Byggesag:

Læs mere

VANDRØR (STIGESTRENGE), FALDSTAMMER M.V. 2) Bestyrelsen fremsætter på baggrund af gennemgang ved 2 orienteringsmøder følgende

VANDRØR (STIGESTRENGE), FALDSTAMMER M.V. 2) Bestyrelsen fremsætter på baggrund af gennemgang ved 2 orienteringsmøder følgende E/F Godthåbs Have GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2015 (EKSTRAORDINÆR) År 2015, tirsdag den 24. februar kl. 18.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have i bestyrelsens mødelokale, ejendomskontoret

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 17. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 17. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 17. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 05 Afholdt 17. juli 2012, kl. 12.00 Tilstede: Lars Sørensen (LS) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

PRISOVERSLAG. Altanprojekt på Strandboulevarden, Classensgade og Østbanegade 2100 København Ø

PRISOVERSLAG. Altanprojekt på Strandboulevarden, Classensgade og Østbanegade 2100 København Ø Eva Kops Classensgade 70, 2. th. 2100 København Ø Tel. 61 55 56 35 Lystrup d. 26. januar 2010 PRISOVERSLAG Altanprojekt på Strandboulevarden, Classensgade og Østbanegade 2100 København Ø Som aftalt sender

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 17. SEPTEMBER 2014, KL. 18.00 ODENSE MALERLAUG S LOKALER Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M Projekt: vinduer og døre i ejendommen Med afsæt i ønsker

Læs mere

Notat omkring afstemning på generalforsamling i E/F Teglholmen Waterfront

Notat omkring afstemning på generalforsamling i E/F Teglholmen Waterfront Frederiksberg 1. august 2014 Notat omkring afstemning på generalforsamling i E/F Teglholmen Waterfront Nærværende notat er udarbejdet efter henvendelse fra ejerforeningens bestyrelse. Bestyrelsen har ønsket

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Nærum Park OMBYGNING OG RENOVERING

Nærum Park OMBYGNING OG RENOVERING Nærum Park Før du begynder renoveringen af din lejlighed, bedes du læse denne vejledning inden du går i gang. Er du i tvivl, kontakt din vicevært eller administrator. På side 6 finder du telefonnummer

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 28. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B SOLBJERG.

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B SOLBJERG. ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk DANSKE BANK 4180 3125079016 REFERAT af EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13 VEDTÆGTER. For Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13. Side 1 af 6

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13 VEDTÆGTER. For Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13. Side 1 af 6 VEDTÆGTER For Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13 Side 1 af 6 Navn, hjemsted og formål l. Foreningens navn er: Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13. 2. Foreningen har sit hjemsted i København. Foreningen

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt Jægersborggade 40-56 og Stefansgade 41

Vedr.: Altanprojekt Jægersborggade 40-56 og Stefansgade 41 Sorø den 15.oktober 2014 Carsten Ahlstrøm Jægersborggade 40, 3. tv. 2200 København N Tilbudsnummer: 14093 Vedr.: Altanprojekt Jægersborggade 40-56 og Stefansgade 41 Som aftalt fremsender jeg hermed tilbud

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gårdlauget matr.nr. 526 afholdt 26. marts 2008 hos Hilde Furberg, Overgaden Neden Vandet 33

Referat Generalforsamling i Gårdlauget matr.nr. 526 afholdt 26. marts 2008 hos Hilde Furberg, Overgaden Neden Vandet 33 Referat Generalforsamling i Gårdlauget matr.nr. 526 afholdt 26. marts 2008 hos Hilde Furberg, Overgaden Neden Vandet 33 Tilstede var Ef. Overhuset v/heidi Bruhn og Bente Voss Ef. Brænderigården v/annette

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig!

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig! AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog for afdeling 9 Lindevænget Silkeborg Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 4 Forbedringer og

Læs mere

Tønder Andelsboligforening

Tønder Andelsboligforening Tønder Andelsboligforening Råderetskatalog Afdeling 6 Hvad er råderet? Råderet er en ret for lejerne i alle almene boliger. Det gælder både for familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Råderetten

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening Navn og hjemsted 1, stk 1. Foreningens navn er Vibenshusbeboerne`s Antenneforening 1, stk. 2. Foreningens hjemsted er bebyggelsen Vibenshus, beliggende på Buddinge Hovedgade 283-299 og Vibevænget 4-54

Læs mere

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. Altandør samt fransk altandør Det er ikke tilladt at male, bore eller på anden måde beskadige altandørens aluminium Antenne, Parabol Placering kun efter afdelingens

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Harald Jensens Plads 1A 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 13. november 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

9. september 2015 VILDTBANEGÅRD AFD. III Referat af informationsmødet om renoveringssagen, afholdt på Gildbroskolen i Multisalen, på Gildbrovej, Ishøj

9. september 2015 VILDTBANEGÅRD AFD. III Referat af informationsmødet om renoveringssagen, afholdt på Gildbroskolen i Multisalen, på Gildbrovej, Ishøj Bernd Kjelland ark maa 9. september 2015 VILDTBANEGÅRD AFD. III Referat af informationsmødet om renoveringssagen, afholdt på Gildbroskolen i Multisalen, på Gildbrovej, Ishøj Repræsentanter fra afd. bestyrelsen:

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Mat:.nr. 28 f Frederiksberg Beliggende Roskildevej 53-55/Azaleavej 34 2000 Frederiksberg I anledning af, at ejendommen matr.nr. 28 f Frederiksberg

Læs mere

I forbindelse med facadeprojektet holdt vi en udstilling med åbent hus i festlokaler over Netto D. 25 og D. 26 September

I forbindelse med facadeprojektet holdt vi en udstilling med åbent hus i festlokaler over Netto D. 25 og D. 26 September Info Vedr. Facadeprojekt I forbindelse med facadeprojektet holdt vi en udstilling med åbent hus i festlokaler over Netto D. 25 og D. 26 September Der var et stort fremmøde med mange positive kommentar

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo Ordinære åbne Mødereferat rev. 10-04- 15 Mødedato: Emne: 9. april 2015 Kl. 18:30-22:00 Ordinært Bestyrelsesmøde AB JoJo Deltagere: Anne Lundsmark (AL) Dean Bozinovski (DB) Ditte Bjarnild (DiB) Jacob S.

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen 3606-0 Engvadgård Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 15. juni 2006 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

DANSKE VINDUER OG DØRE

DANSKE VINDUER OG DØRE DANSKE VINDUER OG DØRE www.danske-vinduer.dk Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker EN MODERNE VIRKSOMHED Danske Vinduer og Døre er en selvstændig producent af vinduer og døre til de danske forbrugere.

Læs mere

FRA DRØM TIL VIRKELIGHED

FRA DRØM TIL VIRKELIGHED DRØM TIL VIRKELIGHED Kontech Altaner - vi er med jer hele vejen En altan er på flere måder en god investering. I får en udendørs oase og et ekstra uderum til jeres bolig, og på sigt kan en altan skabe

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse - - ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Nr.: 12154 Peblinge Dossering 30 2200 København N Dato: 09 MAJ 2012 (Bedes anført ved henvendelser) REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23 apr 2012

Læs mere

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT J.nr. 200139 GENERALFORSAMLINGS-REFERAT Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN BISTRUP PARK i festsalen, Bistrupskolen, Nordvanggårdsvej 17, 3460

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere