Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn Dato Side (15)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn Dato Side 30-07-08 1 (15)"

Transkript

1 Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn Dato Side (15) Regler og procedurer for etablering af fransk altan i Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn Indhold 0.0 Indledning og baggrund Generalforsamlingsbeslutning Placering af fransk altan og grundlæggende forudsætninger Gældende tegningsbilag Udførelse af franske altaner og rækværk Varmeinstallationer ændring i forbindelse med etablering af fransk altan Radiatorer / ændring af placering Økonomiske konsekvenser Bidrag til fællesomkostningerne Bestemmelser om bestyrelsens godkendelse/tilsyn med byggeprojekter ved rådgiver Erklæringer til underskrift Ejers erklæring vedr. bestemmelser og procedurer Bestyrelsens tilladelse til at starte byggeriet: Bestyrelsens godkendelse af det færdige byggeri vedr. fransk altan: Erklæring vedr. individuel ændring af centralvarmeinstallation Ansøgning om byggetilladelse Fuldmagt Anvisning til udfyldelse af skemaer nævnt i afsnit 8.5 og Vejledning Knud Werlin Dag Aften Christianshavns Voldgade 23 Tlf. Tlf København K Mobil Dokument C:\KW\EF\Altaner\Vejledning og retningslinjer\ef Manual Fransk altan.doc

2 Side 2 (15) 0.0 Indledning og baggrund Som det fremgår af det efterfølgende afsnit er det på ejerforeningens generalforsamling besluttet at der kan etableres franske altaner på ejendommens bagside. I den forbindelse er der en række bestemmelser og procedurer i forhold til ejerforeningen som skal overholdes. Nærværende notat gengiver generalforsamlingens beslutninger samt de af bestyrelsen udarbejdede nærmere regler og retningslinjer for etablering af fransk altan. 1.0 Generalforsamlingsbeslutning På den ordinære generalforsamling d. 25. april 2007 blev nedenstående forslag (gengivet i uddrag fra referatet) foreløbigt vedtaget og efterfølgende på den ekstraordinære generalforsamling d. 21. november 2007 endeligt vedtaget. Dagsordenspunkt: 4.c Forslag om individuel etablering af fransk altan på bagsiden af ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn Baggrund En ejer har ansøgt ejerforeningen om tilladelse til etablering af fransk altan på husets bagside i en lejlighed på 3. sal. På generalforsamlingen (GF) i 2006 blev det besluttet at antage en ekstern rådgiver til at give tekniske og arkitektoniske vurderinger som baggrund for en eventuel generalforsamlingsbeslutning om individuel etablering af franske altaner på bagsiden af huset. Oplægget foreligger nu og vil blive nærmere præsenteret på GF af rådgiver, Arkitekt MAA Peter Rasmussen, og af bestyrelsen. Se vedlagte bilagsmateriale. Det er en forudsætning for etablering af franske altaner: at den enkelte ejer selv afholder alle udgifter til etableringen, herunder udgifter til dokumenteret kvalificeret teknisk rådgivning og autoriserede håndværkere, flytning af radiatorer og omlægning af eksisterende rørføring at den enkelte ejer skal betale et ekstra bidrag til ejendommens fællesudgifter (jvf. nedenfor) På baggrund af drøftelser med rådgiver og det foreliggende materiale har bestyrelsen opstillet en række punkter der skal tages stilling til hver for sig, inden der vil kunne tages endelig stilling til muligheden for etablering af franske altaner: Afstemninger: 1. Ønsker GF at give mulighed for etablering af altaner i tagetagens kvistlejligheder. 2. Ønsker GF undersøgt mulighed for etablering af trappenedgange til gården fra stueetager. 3. Kan GF tiltræde de af ejerforeningens bestyrelse anbefalede altandøre og rækværkstyper.

3 Side 3 (15) 4. Der stemmes om valg af model 4 A eller 4 B: A: Ønsker GF en model med én altan pr. lejlighed, der skal placeres i opholdsrum i nuværende vinduesåbninger. B: Ønsker GF at tillade efter den enkelte beboers eget valg placering af altaner i alle opholdsrum, køkkener, samt gavle hvor der ikke er vinduesåbninger i forvejen. (Forslaget omfatter ikke køkkenvinduer på hver side af bagtrapper i de to indvendige hjørner (nr.15 og 21) der vil medføre markante indbliksgener imellem disse åbninger). 5. Hvis ja til 4B, stemmes om GF også vil tillade etablering af altaner på hver side af bagtrapper i de to indvendige hjørner, der vil medføre markante indbliksgener imellem disse åbninger. 6. På baggrund af afstemningsresultaterne for punkt 1-5 stemmes der for eller imod individuel etablering af franske altaner på bagsiden af ejendommen. Øvrige beslutninger, som følger af en eventuel vedtagelse af tilladelse til individuel etablering af franske altaner til bagsiden af ejendommen: I forlængelse af en beslutning om at antage én af de opstillede altanmodeller til godkendelse i ejerforeningen tilslutter generalforsamlingen sig endvidere følgende: Bestyrelsen foranlediger en beskrivelse af den af generalforsamlingen besluttede model fremsendt til Københavns kommune med henblik på en forhåndsgodkendelse. Det er herefter op til hver enkelt ejer at få godkendt det konkrete altanprojekt for den enkelte lejlighed inden etableringer påbegyndes hos ejerforeningens bestyrelse og hos de relevante myndigheder. Bestyrelsen får mandat til at udarbejde de nærmere regler for etablering af franske altaner. Ud over det tegningsmateriale der er fremlagt på generalforsamlingen, som regulerer, hvor og hvordan der kan etableres franske altaner, skal regelsættet dække følgende forhold: Detaljerede bestemmelser om udformning af altandør og rækværk baseret på det på generalforsamlingen fremlagte materiale. Nærmere bestemmelser om alternativ placering af radiatorer. Nærmere bestemmelser om anden rørføring. Nærmere bestemmelser om forelæggelse af konkrete projekter for bestyrelsen. Nærmere bestemmelse om bestyrelsens godkendelse/opsyn med byggeprojekter ved rådgiver. Nærmere bestemmelser om fastsættelse af fællesomkostninger mhp. løbende efterfølgende vedligeholdelse. Bestyrelsen tinglyser en standarddeklaration vedrørende vedligeholdelsesforpligtelse/fællesomkostninger. Etablering af en fransk altan vil jf. ovenfor indebære: at den enkelte ejer selv skal afholde alle udgifter til etableringen af fransk(e) altan(er), herunder udgifter til dokumenteret kvalificeret teknisk rådgivning og autoriserede håndværkere, flytning af radiatorer og omlægning af eksisterende rørføring, at ejeren skal betale et ekstra bidrag til ejendommens fællesudgifter, at ejerforeningen på den baggrund påtager sig vedligeholdelsen.

4 Side 4 (15) Formålet med at fastsætte den ekstra ydelse til fællesudgifterne er at sikre, at der ikke pålægges ejere, der ikke har og/eller får mulighed for at etablere franske altaner nye fællesomkostninger som følge af, at andre ejere etablerer franske altaner. Samtidig ønsker bestyrelsen at sikre en fortsat ensartet vedligeholdelsesstandard af vinduer og facader ved at sikre, at ejerforeningen har økonomi til at påtage sig vedligeholdelsesarbejdet. Generalforsamlingsreferat af afstemninger vedr. pkt. 4c Afstemninger: 1. Ønsker GF at give mulighed for etablering af altaner i tagetagens kvistlejligheder Efter drøftelse kunne der ikke umiddelbart opnås kvalificeret tilslutning til en generel godkendelse til etablering af yderligere kvistaltaner, hvorefter forslaget anses for bortfaldet. 2. Ønsker GF undersøgt mulighed for etablering af trappenedgange til gården fra stueetager. Advokat Jens Anker Hansen og bestyrelsesformand Knud Werlin henledte opmærksomheden på, at fællesarealerne ud for ejendommen ind mod gården er udlagt til gårdlauget, hvorfor der som udgangspunkt ikke kan forventes godkendelse for gennemførelse af den pågældende foranstaltning. Efter yderligere drøftelse for og imod det fremsatte forslag satte dirigenten det til afstemning og kunne i den forbindelse konstatere, at det ikke kunne opnå flertal blandt de tilstedeværende på generalforsamlingen. 3. Kan GF tiltræde de af ejerforeningens bestyrelse anbefalede altandøre og rækværkstyper Der blev fra bestyrelsen og arkitekt Peter Rasmussen redegjort for det fremsatte forslag. Når henses til, at foreningen har tilknyttet en ekspert til vurdering af det arkitektoniske helhedsforslag, findes det hensigtsmæssigt at denne bemyndigelse overleveres bestyrelsen i overensstemmelse med det fremsatte dagsordensforslag. Enkelte medlemmer fandt ikke grundlag for at videregive denne bemyndigelse til foreningens bestyrelse, idet man fandt visse af løsningsforslagene for uhensigtsmæssige. Efter yderligere drøftelse satte dirigenten forslaget til afstemning og kunne i den forbindelse konstatere, at det var vedtaget med overvældende majoritet. 4. Valg af model 4 A eller 4 B Der udspandt sig vedrørende dette forslag en livlig drøftelse blandt foreningens medlemmer for og imod det rejste dagsordensforslag. En række medlemmer fastholdt, at det af hensyn til ejendommens arkitektoniske helhed fandtes formålstjenligt, at det nøje fastlægges, hvor altanerne i givet fald skulle placeres. Øvrige medlemmer påpegede, at den successive etablering og mere fleksible lejlighedsudnyttelse under alle omstændigheder vil medføre et asymetrisk billede over en længere årrække, ligesom tendensen på nuværende tidspunkt i relation til altaner/franske altandørsetableringer ikke findes at være arkitektonisk forringede ved en asymetrisk opdeling. Efter yderligere drøftelse af det fremsatte forslag satte dirigenten det til skriftlig afstemning og kunne i den forbindelse konstatere, at medlemmer med fordelingstal 460 stemte for forslag A, mens medlemmer med fordelingstal stemte for forslag B, der herved var endeligt vedtaget. 5. Hvis ja til 4 B, stemmes om GF også vil tillade etablering af altaner på hver side af bagtrapper i de to indvendige hjørner

5 Side 5 (15) I konsekvens af vedtagelse af forslag 4 B redegjorde bestyrelsen for de problemstillinger, der kunne opstå som følge af tilladelse til etablering af individuelle franske altaner på hver side af bagtrapper i indvendige hjørner, jf. arkitektens skitseforslag. Ligeledes vedrørende dette punkt delte en række medlemmer sig for og imod det fremsatte forslag, idet en række medlemmer ønskede de fornødne begrænsninger i relation til forslagets vedtagelse Dirigenten satte herefter forslaget under afstemning og kunne konstatere, at medlemmer med fordelingstal stemte for forslaget om tillige at tillade etablering af altaner på hver side af bagtrappen, mens medlemmer med fordelingstal 655 stemte imod. Dirigenten kunne konstatere, at også dette punkt blev vedtaget med videst mulig tilladelse for etablering af franske altaner. 6. På baggrund af stemningsresultaterne for punkt 1-5 stemmes der for eller imod individuel etablering af franske altaner på bagsiden af ejendommen På baggrund af de konkrete afstemningstemaer redegjorde dirigenten herefter for de vedtagelsesmæssige procedurer til foreløbig vedtagelse af det fremsatte dagsordensforslag. Dirigenten satte herefter forslaget til skriftlig afstemning og kunne i den forbindelse konstatere, at medlemmer med fordelingstal stemte for forslaget, mens medlemmer med fordelingstal 315 stemte imod. Dirigenten kunne på den baggrund konstatere, at forslaget var foreløbigt vedtaget og skal fremlægges på en ekstraordinær generalforsamling til endelig vedtagelse, idet der på nærværende generalforsamling ikke var fremmødt et tilstrækkeligt antal medlemmer til endelig vedtagelse heraf. 2.0 Placering af fransk altan og grundlæggende forudsætninger 1. Tilladt placering og typer af franske altaner er angivet på plantegning nr og facadetegningerne nr og Hvor en ny altandør vil erstatte et eksisterende vinduesparti forudsættes det at vinduesåbningernes sider og overligger bevares uændret. 3. Der tages med nærværende anvisning ikke stilling til udformning af indvendige bygningsdele i lejlighederne (eksklusive varmeinstallation), som ikke berører facaden og altanens udseende set udvendigt fra gårdsiden. Således stilles der ikke fra EF s side krav om særlig udførelse af for eksempel indvendige lysningspaneler, dørtrin, farvevalg med videre. 4. EF stiller dog krav om at EF forud godkender eventuel ændring af radiatorinstallation jævnfør særskilt procedure herfor. 5. Det forudsættes at der ved enhver udvendig bygningsændring, forud foreligger en byggetilladelse der er i overensstemmelse med nærværende anvisning. 6. Det forudsættes at alle omkostninger ved etablering af altaner, herunder myndighedsbehandling, ændring af radiatoranlæg med videre, afholdes af lejlighedens ejer. 7. Det forudsættes, at arbejdet udføres som momspligtigt regnings- /tilbudsarbejde omfattet af AB 92 af erfarne ansvarsforsikrede entreprenører.

6 Side 6 (15) 3.0 Gældende tegningsbilag Nedenstående oversigt henviser til særskilte tegningsbilag som er kravspecificerende for udførelsen: Oversigtstegninger beregnet for myndighedsbehandling nr. emne dato senest rev. mål 1.30 Etageplan, stueetage til 4. sal : Gårdfacader A, C og E : Gårdfacader B og D, dørpartier :200/50 Detailtegninger for udførelse af altandør og rækværk nr. emne dato senest rev. mål 1.33 Dørparti - profiler m.v :2/ Rækværk type B - 94 cm. lysning B 1: Rækværk type B cm. lysning B 1: Rækværk type? cm. lysning * - - 1: Rækværk type? cm. lysning * - - 1: Rækværk type? cm. lysning * - - 1: A Rækværk type? cm. lysning ** B 1: B Rækværk type? cm. lysning ** B 1: Monteringsbeslag i mur - rækværk type B B 1: Rækværk type B - statiske beregninger (ing.) Rækværk type B - statiske beregninger (ing.) Rækværk type? - statiske beregninger (ing.)* Rækværk type? - statiske beregninger (ing.)* *: Afventer EF`s valg af rækværk - type A eller type C. **: Afventer EF`s valg af rækværk - type A (tegning 1.39A)eller type C (tegning 1.39B). 4.0 Udførelse af franske altaner og rækværk 4.1 Dørpartier og rækværk generelt 1. Altandøre er indadgående malede terrassedøre udført i kernetræ med koblede rammer, med 1 lag 4 mm. energiglas monteret i kitfals i udvendig ramme opdelt med sprosser, og 2- lags isoleringsrude i eet helt felt monteret i indvendig ramme. Detaljer og måltolerancer skal være i henhold til tegning Bundkarm skal være af vejrbestandig hårdt træ som mahogni. Side og overkarm skal være med mørtelfals. 3. Altandøre skal udvendigt være malet i farve som eksisterende vinduer, i farve, glans, type og kvalitet efter nærmer aftale med EF / rådgiver. 4. Altandøre forsynes med skudriglelåse i top og bund på stående dør, og med minimum 3 pkt. kantstanglås på gående dør. 5. Altandøre må ikke udføres med udvendige synlige beslag. Indvendigt terrassedørsgreb er valgfrit. 6. Rækværker er svejst af standard stålprofiler, med svejsninger udført i henhold til gældende normer.

7 Side 7 (15) 7. Rækværkets svejsninger skal være ensartede, og uden skarpe kanter, lunker, svejsdråber m.v. Svejsninger i flader og på udvendige hjørner slibes plant med emnet, og ligeledes med indvendige hjørner mellem fladstål i øverste ramme. Udvendige hjørner og kanter brækkes 1-2 mm. 8. Efter endt forarbejdning af rækværk foretages afrensning og varmt galvanisering af hele rækværket i henhold til gældende normer. 9. Rækværket fastgøres med svejste beslag i rustfri stål i henhold til tegning 4.2 Målsætning af dørpartier m.v. 1. Udvendigt karmmål fastlægges således at der vil være mm. fuger mellem karm og lysning i sider og overligger, og det skal tilstræbes at højdemål er samme som altandøre på samme etage i samme murflade, og breddemål fastlægges efter altandøre i samme lodrette række. 2. Er der ikke tidligere udført altandøre i samme murflades lodret eller vandret række, fremlægges målsætning for udvendigt karmmål til godkendelse af EF s bestyrelse / rådgiver. 4.3 Målsætning af altanrækværk - generelt 1. Rækværkets mål i højden fremgår af den relevante tegning Rækværkets mål i bredden (vandret) fastlægges efter måltagning af afstand mellem eksisterende lodrette sider af lysningen, målt 5 cm fra udvendigt hjørne ved facaden, og i henhold til anvisning på tegning 1.3x for den respektive altan. 3. Er der tidligere udført altandøre i samme lodrette række, fastlægges breddemål som disse. Eventuelt afvigelser herfra skal godkendes af EF s bestyrelse / rådgiver. 4. Montering af rækværk skal være i samme vandrette plan, og med samme fremspring som øvrige rækværker på samme etage, i samme murflade. 5. Enhver afvigelse i henhold til tegninger og nærværende anvisning skal fremlægges for EF s bestyrelse / rådgiver til godkendelse forinden udførelse. 4.4 Udvendige vægflader og lysninger (murværk) 1. Nuværende vinduers lysnings sider og overligger skal bevares i videst muligt omfang hvor vindue erstattes med en altandør. 2. Den nye lysnings sider, hvor vinduesbrøstning fjernes, skal være i iod og plan med eksisterende vindueslysning. 3. Lysningens overkant skal være som ved det eksisterende vindue hvor denne erstattes med en altandør. 4. Ved nedtagning af brøstning under vinduer genanvendes mursten ved opretning af hjørner m.v. 5. Lysningens bund/dørtrin fastlægges ved placering af sålbænkens højeste punkt under bundkarm 6-8 cm. over færdigt gulv i rummet, og skal være i samme højde/flugt som eventuelt tidligere udførte altandøre i samme etage og vægflade.

8 6. Lysningens bund udføres med sålbænk af en 20 cm. bred og mm. tyk sort plant sleben naturskiffer med vandrille, der indmures 5 cm. i murværk på hver side fra lysningens hjørne. Sålbænkens fremspring skal være 6 cm., og fastlægges med en hældning på 15 grader. Overkant af sålbænkens højeste punkt, skal være 6-8 cm. over færdigt gulv i rummet. Sålbænk lægges i mørtel med vederlag under hele sålbænkens flade Side 8 (15) 7. Omkring altandøre udføres mørtelfuge ca. 2 mm. tilbagelagt fra forkant af sideog overkarm. 8. Mellem bundkarm og sålbænk udføres elastisk fuge. 9. Vægflader pudsrepareres til samme overflade som eksisterende vægflader, således at reparationer hverken ses eller savnes. Overfladen skal være egnet underlag for malerbehandling med Silikatmaling i farve som eksisterende på væg omkring altandøren. Malerbehandling udføres med udtoning over tilstødende vægflader, og efter producentens anvisninger. 4.5 Muret gesims på 1. sal 1. Ved udførelse af altaner på 1. sal gennembrydes eksisterende gesimsbånd under vinduer. 2. Gesims afskæres 18 cm. fra ny lysnings hjørne, således at gesimsafslutning er plan lodret, vinkelret på facade, og fritlagt væg pudses plan med vægflade. 3. Glaserede gesimsfliser nedtages så vidt muligt hele. Gesimsfliser yderst ved afslutning udskiftes/omlægges eventuelt, og således at der ikke forekommer tilskæring af fliser ved gesimsafslutning. 5.0 Varmeinstallationer ændring i forbindelse med etablering af fransk altan Såfremt fransk altan etableres i vindueslysning hvorunder der er placeret en radiator, skal radiatoren flyttes jf. de gældende Regler for ændret placering af radiator : 5.1 Radiatorer / ændring af placering Radiatorinstallationen tilhører ejendommens fælles bestanddele og må som sådan ikke ændres af den enkelte ejer. Bestyrelsen har besluttet, at der ikke kan gives tilladelse til at nedtage en radiator, men bestyrelsen kan efter ejers ansøgning tillade, at den enkelte radiators placering kan ændres efter nærmere angivne vilkår. For at kunne få tilladelse til at ændre en radiators placering skal ejeren underskrive en erklæring, hvoraf de nærmere vilkår fremgår. Erklæringen er gengivet nedenfor. Såfremt en ændret radiatorplacering er blevet godkendt af bestyrelsen, skal flytning og efterfølgende indregulering af strengeventiler foretages af ejendommens VVS-firma, der på ejers regning rekvireres af ejendommens vicevært. Bestyrelsens beslutning har baggrund i et Notat fra Dominia A/S af 23. maj 2003, hvori der er taget stilling til problematikken i forbindelse med vores ejendom. Det fremgår heri, at en

9 Side 9 (15) nedtaget radiator kan indebære, at rumtemperaturen i den pågældende lejlighed ikke kan holdes på det ønskede niveau under alle vejrforhold, eller at de resterende radiatorer i lejligheden skal yde tilsvarende mere. Hvis en radiator skal yde mere end forudsat, kan det i praksis kun ske ved at fremløbstemperaturen øges. Når fremløbstemperaturen i hele anlægget øges opstår der risiko for, at der ikke kan opnås en tilstrækkelig afkøling af fjernvarmevandet. Nedtagning af en enkelt radiator vil næppe kunne registreres på ejendommens samlede afkøling af fjernvarmevandet over året, men ved en mere generel nedtagning af radiatorer vil den mindskede afkøling kunne resultere i en økonomisk straf for dårlig afkøling. Vores ejendom har uisolerede facader med vinduespartier isoleret med to lag glas. Radiatorer bør derfor være placeret under vinduerne og være fordelt i rummene. Hvor dette afviges må der påregnes reduceret komfort. Der gøres opmærksom på at iflg. den underskrevne erklæring gives der afkald på efterfølgende krav som følge af evt. komfortnedsættende forhold ved den ændrede installation. Notat fra Dominia A/S af 23. maj 2003, nævnt i reglerne ovenfor, kan rekvireres hos bestyrelsen. På baggrund af ovenstående må det anbefales, at en flytning af en radiator, som følge af etablering af fransk altan, også indebærer en udskiftning til en radiator med større kapacitet, idet en større vindueslysning betyder et større varmetab fra lejligheden. Det anbefales endvidere at en større radiatorkapacitet anvendes, såfremt der vælges en radiator der er højere end den er bred, idet opvarmningseffekten fra en sådan model ikke er så stor som ved den eksisterende radiator der er bredere end den er høj. Såfremt ændret placering af radiator sker til modsat væg i forhold til placeringen af de eksisterende stigestrenge kan der etableres rørføring i rørkasse langs gulv forbi altandøren. Opmærksomheden henledes på at erklæring vedr. ændret radiator placering i underskrevet stand særskilt skal være bilagt ansøgningen til bestyrelsen om etablering af fransk altan. 6.0 Økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser i forhold til ejerforeningen herunder bestemmelser om fastsættelse af bidrag til fællesomkostninger mhp. løbende efterfølgende vedligeholdelse. Citat fra generalforsamlingsbeslutningen: Etablering af en fransk altan vil jf. ovenfor indebære: at den enkelte ejer selv skal afholde alle udgifter til etableringen af fransk(e) altan(er), herunder udgifter til dokumenteret kvalificeret teknisk rådgivning og autoriserede håndværkere, flytning af radiatorer og omlægning af eksisterende rørføring, at ejeren skal betale et ekstra bidrag til ejendommens fællesudgifter,

10 (15) Side 10 at ejerforeningen på den baggrund påtager sig vedligeholdelsen. Formålet med at fastsætte den ekstra ydelse til fællesudgifterne er at sikre, at der ikke pålægges ejere, der ikke har og/eller får mulighed for at etablere franske altaner nye fællesomkostninger som følge af, at andre ejere etablerer franske altaner. Samtidig ønsker bestyrelsen at sikre en fortsat ensartet vedligeholdelsesstandard af vinduer og facader ved at sikre, at ejerforeningen har økonomi til at påtage sig vedligeholdelsesarbejdet. 6.1 Bidrag til fællesomkostningerne Ejerforeningens vedtægter vil således gælde for de ny etablerede vindues- og altandørspartier: Vindues- og altandørspartier i ejendommen tilhører ejendommens fælles bestanddele og den løbende vedligeholdelse heraf påhviler ejerforeningen mht. den udvendige overflade og for selve dør- og vinduesmaterialet. Den indvendige løbende vedligeholdelse påhviler ejeren. Den øgede løbende udvendige vedligeholdelse sfa. etablering af fransk altan udgør 50% af den udvendige vedligeholdelsesomkostning på det oprindelige vinduesparti. Eksempel på en beregning i 2008-priser: Ved en gennemsnitlig udvendig vedligeholdelsesfrekvens på 5 år vil det ekstra fællesbidrag pr måned udgøre kr. 15,00. Udskiftning af det eksisterende vinduesparti med nyt altandørspartiet vil indebære en afskrivningshorisont af omkostningerne til termoruder og trækonstruktion på 15 år. Anskaffelsesprisen for materialer og opsætning af altandørspartiet der afskrives pr måned fastsættes af bestyrelsen og vil fremgå af bestyrelsens godkendelse af ejerens ansøgning. Begge beløb reguleres hvert år efter det gældende prisindeks. 7.0 Bestemmelser om bestyrelsens godkendelse/tilsyn med byggeprojekter ved rådgiver. For at sikre at nærværende bestemmelser overholdes og for at ejeren ved et evt. salg kan dokumentere lovligheden af den etablerede franske altan, skal bestyrelsen føre tilsyn med udførelsen og ved endt arbejde foranledige en besigtigelse, der skal udmunde i en skriftlig godkendelse. Tilsyn og besigtigelse vil blive udført ved ekstern rådgiver. Omkostningen herved skal afholdes af ejeren. 8.0 Erklæringer til underskrift Efterfølgende er vist de erklæringer ejer og ejerforeningens bestyrelse skal udfylde og underskrive i forbindelse med proceduren for etablering af fransk altan:

11 (15) Side Ejers erklæring vedr. bestemmelser og procedurer Undertegnede ejerlejlighedsejer bekræfter hermed ved min underskrift at være bekendt med og acceptere nærværende Regler og procedurer for etablering af fransk altan som besluttet af generalforsamlingen og ejerforeningens bestyrelse, herunder de økonomiske konsekvenser i form af særbidrag til fællesomkostningerne. Såfremt der som følge af etableringen af fransk altan skal ske ændringer i varmeinstallationen (flytning af radiator) skal særskilt erklæring underskrives og medsendes ansøgningen til bestyrelsen. København, den / 20 Lejlighed nr Ejers navn: Underskift: 8.2 Bestyrelsens tilladelse til at starte byggeriet: På baggrund af ejers ansøgning og underskrivelse af ovenstående erklæring giver bestyrelsen for Ejerforeningen Gamle Christianshavn hermed ejer tilladelse til at starte byggeprojektet vedr. etablering af fransk altan. Pågældende ejerlejlighed vil blive pålignet et månedligt særbidrag til fællesomkostningerne. Beløbet reguleres hvert år efter gældende prisindeks. Udvendig vedligeholdelse af altandør kr 15,00 Opsparing til reetablering / udskiftning af altandør kr 66,00 Pr måned i alt i årets priser kr 81,00 København, den / 20 Navn: Underskift:

12 (15) Side Bestyrelsens godkendelse af det færdige byggeri vedr. fransk altan: På baggrund af tilsyn med byggeprocessen og besigtigelse af det færdige byggeri af fransk altan godkender bestyrelsen for Ejerforeningen Gamle Christianshavn hermed at arbejdets udførelse og det færdige resultat alene er i overensstemmelse med nærværende Regler og procedurer for etablering af fransk altan i Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn. Denne godkendelse fritager ikke ejerlejlighedsejeren for sit almindelige bygherreansvar i forbindelse med udførelsen og det færdige resultat i forhold til sikkerhed og eventuelle konstruktionsmæssige skadelige konsekvenser på ejendommens bygningsdele som følge af ejerens etablering af fransk altan. København, den / 20 Navn: Underskift:

13 (15) Side Erklæring vedr. individuel ændring af centralvarmeinstallation Undertegnede ejerlejlighedsejer bekræfter hermed ved min underskrift at være bekendt med Regler for etablering af fransk altan som besluttet af generalforsamlingen og ejerforeningens bestyrelse, samt at den ansøgte ændring af centralvarmeinstallationen i min lejlighed er godkendt særskilt af bestyrelsen på grundlag heraf. Undertegnede bekræfter ligeledes, at enhver udgift i forbindelse med den af bestyrelsen godkendte ændring af centralvarmeinstallationen i min lejlighed afholdes af mig. Endvidere bekræftes ved min underskrift at: ændringen gennemføres af det af ejerlejlighedsforeningen sædvanligvis benyttede autoriserede VVS-firma ændringen er uden præjudice for tilsvarende sager i ejendommen der gives afkald på efterfølgende krav som følge af evt. komfortnedsættende forhold ved den ændrede installation der som følge af den udførte ændring intet krav i øvrigt kan rejses over for ejerlejlighedsforeningen denne erklæring gælder for såvel nuværende som fremtidige ejere af ejerlejligheden. Undertegnede er endvidere indforstået med, at jeg ved ejerskifte er forpligtet til at underrette køber om nærværende erklærings indhold. København, den / 20 Lejlighed nr Ejers navn: Underskift:

14 (15) Side Ansøgning om byggetilladelse Københavns Kommunes ansøgningsskema skal anvendes. Det forefindes i PDF-format der kan skrives i og udprintes men ikke gemmes efter redigering. PDF-filen kan downloades fra denne webadresse: ggetilladelse.aspx Kopi af udfyldt ansøgning om byggetilladelse skal tilgå ejerforeningen i forbindelse med ejerforeningens afgivelse af fuldmagt til medlemmet om tilladelse til ansøgning byggetilladelse. 8.6 Fuldmagt Københavns Kommunes ansøgningsskema skal anvendes. Det forefindes i PDF-format der kan skrives i og udprintes men ikke gemmes efter redigering. PDF-filen kan downloades fra denne webadresse: Ejerforeningen skal underskrive den udfyldte fuldmagt. 8.7 Anvisning til udfyldelse af skemaer nævnt i afsnit 8.5 og 8.6 Hjælp til udfyldelse af de nødvendige ansøgningsskemaer til myndighederne kan hentes i særskilt bilag vedlagt denne manual. 9.0 Vejledning For at kunne etablere fransk altan skal du følge nedenstående procedure: 1. Søge om byggetilladelse hos Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen, med henvisning til og overholdelse af nærværende bestemmelser. Udfyld kommunens skema som ovenfor omtalt. 2. Giv ejerforeningens bestyrelse kopi af byggetilladelsesansøgningen. 3. Udfyld kommunens skema vedr. fuldmagt og bed om ejerforeningens underskrift herpå. 4. Giv ejerforeningens bestyrelse underskrevet erklæring vedr. bestemmelser og procedurer. 5. Giv ejerforeningens bestyrelse en underskrevet erklæring vedr. ændret varmeinstallation såfremt en radiator skal flyttes. 6. Din byggetilladelsesansøgning til kommunen skal indeholde tilstrækkelig dokumentation til at vise at bestemmelserne for placering og udformning mv er overholdt i henhold til nærværende bestemmelser, således at bestyrelsen har det fornødne grundlag at træffe beslutning på. 7. Når bestyrelsen har behandlet din anmodning vil du modtage et skriftligt svar i form af underskrevet tilladelse til at starte byggesagen indeholdende angivelse af beløbet for den fremtidige forøgelse af fællesomkostningerne. Først når du

15 (15) Side 15 har fået bestyrelsens og byggemyndighedernes tilladelse kan du kan starte byggeprocessen. 8. Inden start af byggeproces skal bestyrelsen orienteres om og godkende tidsplan for byggeriet og indretning af byggeplads, herunder stillads mv 9. Undervejs i og efter afslutningen af byggeprocessen skal du give adgang for bestyrelsens tilsyn med arbejdet. Du skal således ved byggeprocessens start give bestyrelsen oplysning om ansvarlig kontaktperson for byggeriet. 10.Efter arbejdets afslutning og inden nedtagning af stillads skal der på bestyrelsens foranledning ske en besigtigelse af den etablerede altan. 11.Ved afslutningen af byggeprocessen skal du sikre at der er sket en fuldstændig retablering af de berørte fællesarealer og adgangsveje. 12.Overholder udførelsen nærværende bestemmelser skal bestyrelsen give en skriftlig bekræftelse herpå, som du kan bruge som dokumentation i forbindelse med evt. salg af lejligheden

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus 3 0 Side 1 af 10 Emne: Retningslinjer for altandøre Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet,

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus Side 1 af 9 Emne: Retningslinjer for vinduer Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet, at udstede

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt saga G

Vedr.: Altanprojekt saga G Sorø den 11. september 2015 AB Saga G Gunløgsgade 25. m.fl. 2300 København S Tilbudsnummer: 13532 Vedr.: Altanprojekt saga G Som aftalt fremsender jeg hermed tilbud på altanprojekt til ovennævnte ejendom/

Læs mere

Det pålægges således altanentreprenøren selv at foretage gennemgang og godkendelse af egne arbejder inden der foretages en egentlig aflevering.

Det pålægges således altanentreprenøren selv at foretage gennemgang og godkendelse af egne arbejder inden der foretages en egentlig aflevering. Nedenstående angiver udfaldskrav til altanernes finish. Afvigelser fra nedenstående udfaldskrav vil ikke blive godkendt og vil dermed blive kasseret ved aflevering. Det pålægges således altanentreprenøren

Læs mere

Orientering om altanprojekt

Orientering om altanprojekt Orientering om altanprojekt Bestyrelsen orienterer om fremdriften i altanprojektet og tankerne om den fortsatte proces Fremdriften i altanprojektet I bestyrelsen har vi nu igennem længere tid arbejdet

Læs mere

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Til beboerne i ejendommen A/B Studsgaarden 20. maj 2014 Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Kære beboer Det er blevet tid til at gennemføre de renoveringer, der blev besluttet på generalforsamlingen

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt Strandboulevarden/Løgstørgade

Vedr.: Altanprojekt Strandboulevarden/Løgstørgade Sorø den 17. september 2012 Anne Lindegaard Strandboulevarden 121, 4. th. 2100 København Ø Tilbudsnummer: 12735 Vedr.: Altanprojekt Strandboulevarden/Løgstørgade Som aftalt fremsender jeg hermed tilbud

Læs mere

AB - Altankatalog. Maj 2015. Udarbejdet af

AB - Altankatalog. Maj 2015. Udarbejdet af Maj 2015 Udarbejdet af Indholdsfortegnelse Oversigtsplan med andelstyper Lysdiagrammer ejendommen lejligheden Altanen mål og placering fransk altan design og materialitet fastgørelse indsigtsskærm og altandug

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner.

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Sorø den 12. oktober 2012 A/B Ågade 136 m. fl. Lars Kristoffersen Borups Alle 33, 3.tv 2200 København N Tilbudsnummer: 12032 Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Som aftalt

Læs mere

Altaner etablering af nye/ændring af eksisterende

Altaner etablering af nye/ændring af eksisterende Altaner etablering af nye/ændring af eksisterende Retningslinjer besluttet på den ekstraordinære generalforsamling d. 10.10.14 29.09.14 Version 1.0 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Ansøgning og bestyrelsens

Læs mere

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75 AB Mysundegade 6-10, Maja Makwarth København d. 27. maj 2014 Mysundegade 8, 4th Tilbud nr.: 14004 1674 København V Vedr. montering af 25 stålaltaner mod gården og gaden på Mysundegade 6-10. Altanprojekt

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard).

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Sorø den 8. maj 2014 Kristoffer Bryder Nielsen Nyrnberggade 51, 4. th. 2300 København S Tilbudsnummer: 13702. Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Som aftalt fremsender jeg hermed

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling vedr. salg af cykelkælder i Ingerslevsgade

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling vedr. salg af cykelkælder i Ingerslevsgade Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Side 1 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling vedr. salg af cykelkælder i Ingerslevsgade Dato: Mandag den 5. december 2005 klokken 19:30 Sted:

Læs mere

AB Bellmansgade 7-37 Tilvalg.

AB Bellmansgade 7-37 Tilvalg. AB Bellmansgade 7-37 Tilvalg. Kære beboere i AB Bellmansgade 7-37. Som I tidligere er blevet gjort opmærksom på har I mulighed for at få nogle forskellige tilvalg i forbindelse med byggeriet. Tilvalgene

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Side 1 af 6 REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG DEN 23. JUNI 2014, KL. 17,30 i BUTIKKEN Projekt udskiftning af vinduer og døre samt istandsættelse af trappeopgange Referat iht. dagsorden: På

Læs mere

Forslag. 17. juni 2010. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling

Forslag. 17. juni 2010. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling Forslag Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling 17. juni 2010 1. Forslag om opsætning af altaner 2. Fuldmagt til salg af ejendommene i Høje Tåstrup og Hedehusene Altaner i AB Jæger Forslaget

Læs mere

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING --oo0oo-- ONSDAG DEN 17. SEPTEMBER 2014, KL. 18.00 ODENSE MALERLAUG S LOKALER Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M --oo0oo-- Projekt: vinduer og døre i ejendommen Med

Læs mere

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling mandag den 23.marts 2009 kl. 19.

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling mandag den 23.marts 2009 kl. 19. Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C Frederiksberg, den 16. marts 2009 Dagsorden til ordinær generalforsamling mandag den 23.marts 2009 kl. 19.30 Generalforsamlingen afholdes på

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt Saga G

Vedr.: Altanprojekt Saga G Sorø den 2. september 2016 AB Saga G Gunløgsgade 25 m.fl. 2300 København S Tilbudsnummer: 13532 Vedr.: Altanprojekt Saga G Som aftalt fremsender jeg hermed tilbud på altanprojekt til ovennævnte ejendom/

Læs mere

AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM

AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM Ejd. nr.: 507-999-99 Matr.nr.: 999 Christianshavns Kvarter, Kbh. Ejerl.nr.: 99 Advokat (H) Torben H. Andersen Nørre Voldgade 88 Beliggenhed: 1358 København K.. 1429 København K AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt AB Strandbo I (Strandboulevarden 8-18)

Vedr.: Altanprojekt AB Strandbo I (Strandboulevarden 8-18) Sorø den 22. juli 2015 Birgitte Sørensen Strandboulevarden12 4. - 3 2100 København Ø Tilbudsnummer: 11922 Vedr.: Altanprojekt AB Strandbo I (Strandboulevarden 8-18) Som aftalt fremsender jeg hermed tilbud

Læs mere

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Revideret februar 2015 Bestyrelsen i A/B Jæger har fået udarbejdet nedenstående retningslinjer for andelshavere, lejere og kælderlejere, der ønsker at udføre

Læs mere

Information til andelshaverne 27. august 2015

Information til andelshaverne 27. august 2015 Information til andelshaverne 27. august 2015 På den ekstraordinære generalforsamling i tirsdags den 25. august blev det besluttet at udskifte foreningens vinduer på hovedtrappen til nye vinduer med høj

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

Indbydelse til ekstraordinær generalforsamling

Indbydelse til ekstraordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Danas Plads 19 m.fl. Indbydelse til ekstraordinær generalforsamling den 23. maj 2016, klokken 19:00 i Skolen ved Søerne, Filippavej 2, 1928 Frederiksberg C vedrørende Altan beslutningsproces

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Altanprojekt AB Rungstedlund

Altanprojekt AB Rungstedlund Altanprojekt AB Rungstedlund Sorø den 11. juni 2009 AB Rungstedlund C/o Mikkel Christiansen Rungstedplads 11, 4 tv. 2200 København N Vedr.: AB Rungstedlund Altaner 10, 25 og 50 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere

Dørbladet udføres som en rammedør til glasisætning. Under falsene udføres en række indskæringer således at falsen udluftes.

Dørbladet udføres som en rammedør til glasisætning. Under falsene udføres en række indskæringer således at falsen udluftes. NY TERRASSEDØR 1 - BESKRIVELSE Generelt Varmings Tegnestue har i foråret/sommeren 2012 redigeret eksisterende tegningsmateriale samt udarbejdet supplerende tegningsmateriale for Kulturstyrelsen. Redigeringen

Læs mere

Beslutningsgrundlag vedrørende altanprojekt

Beslutningsgrundlag vedrørende altanprojekt - Ejerforeningen Rolighedsvej 20 og N. J. Fjords Alle 2-4 Beslutningsgrundlag vedrørende altanprojekt Eventuelle spørgsmål kan stilles til altan.njfrol@gmail.com Indhold 1 Afstemning og vedtægtsændring

Læs mere

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Side 1 af 6 Sorø den 5. december 2008 AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 C/o Anders Holm Ndr. Frihavnsgade 95, 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altaner

Læs mere

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk.

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Sorø den 14. februar 2011 AB Vennemindevej 18-26 Tåsingegade 41 C/o Hanne Thomassen Vennemindevej 22 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

BETINGET FORLIGSAFTALE

BETINGET FORLIGSAFTALE 09-10-2012 v2.0 BETINGET FORLIGSAFTALE Mellem og E. Phil & Søn A/S Nybrovej 116 2800 Lyngby (herefter Pihl ) Ejerforeningen Copenhagen Golfpark Edvard Thomsens Vej 11-27 2300 København S (herefter EF )

Læs mere

VANDRØR (STIGESTRENGE), FALDSTAMMER M.V. 2) Bestyrelsen fremsætter på baggrund af gennemgang ved 2 orienteringsmøder følgende

VANDRØR (STIGESTRENGE), FALDSTAMMER M.V. 2) Bestyrelsen fremsætter på baggrund af gennemgang ved 2 orienteringsmøder følgende E/F Godthåbs Have GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2015 (EKSTRAORDINÆR) År 2015, tirsdag den 24. februar kl. 18.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have i bestyrelsens mødelokale, ejendomskontoret

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Mail: sinn08@hotmail.com Tlf: +45 5164 3951 Altanprojekt på Brydes Alle. TILBUD. Som aftalt sender

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt Godthåbsvej 18

Vedr.: Altanprojekt Godthåbsvej 18 Sorø den 2. juni 2015 Simon Allin Godthåbsvej 20c, 4. tv. 2000 Frederiksberg Tilbudsnummer: 14505 Vedr.: Altanprojekt Godthåbsvej 18 Som aftalt fremsender jeg hermed tilbud på altanprojekt til ovennævnte

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 02 Afholdt 21. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

J.nr.: Også lejere vil kunne få altan, men lejerne skal selv afholde udgiften her til. Der vil

J.nr.: Også lejere vil kunne få altan, men lejerne skal selv afholde udgiften her til. Der vil / HUPFELD & H OVE A DV O K A TA KT l ES EL S KAB M00fkfT fol HiHUTEkET Til andelshavere og lejere i Af B Njal L/Saga A Dato: 30. januar 20]5 Deres j.nr.: J.nr.: 102 Sekretær: Sanne Winther jensen [BI sw@hplaw.dk

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter.

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Til: Boligtagerne. 23. juni 2010 JR Afdeling 7 Elkærparken. Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Referat. 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. Kim

Læs mere

Beslutningsproces, altaner

Beslutningsproces, altaner Beslutningsproces, altaner Tid Første halvår 2016 Andet halvår 2016 Aktivitet Her begynder foreningens betaling Medlemsmøde om altan proces med videre(3. maj 2016): Gennemgang af og dialog om forslag til

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 17. SEPTEMBER 2014, KL. 18.00 ODENSE MALERLAUG S LOKALER Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M Projekt: vinduer og døre i ejendommen Med afsæt i ønsker

Læs mere

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Oktober 2011 Bestyrelsen i A/B Jæger har udarbejdet nedensta ende retningslinjer for andelshavere, lejere og kælderlejere, der ønsker at udføre byggearbejde

Læs mere

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden EF MARSTALSGADE 28-32 Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden Dette informationsmateriale fremsendes til alle ejere i EF Marstalsgade 28-32 til almen orientering omkring det eventuelt

Læs mere

H A L D G U T T E N B E R G

H A L D G U T T E N B E R G Matr.nr.: XXXX Christianshavns Kvarter, København Ejerl.nr.: XX Beliggenhed: XXXX XXXX København K A F T A L E O M L E J E A F L O F T S R U M Underskrevne: Ejerforeningen Aladdin Burmeristersgade 3 1429

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 06 Afholdt 24. juli 2012, kl. 11.00 Tilstede: Lars Sørensen (LS) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt EF Syvmøllegården

Vedr.: Altanprojekt EF Syvmøllegården Sorø den 20. januar 2016 E/F Syvmøllegården Att.: Maj-Britt Nielsen Tilbudsnummer: 12692 Vedr.: Altanprojekt EF Syvmøllegården Som aftalt fremsender jeg hermed tilbud på altanprojekt til ovennævnte ejendom/

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik

Andelsboligforeningen Frederik Side 1 af 5 Der afholdtes i Bestyrelseslokalet, Godthåbsvej 13 C, kld., torsdag, klokken 19 : 30 Side 2 af 5 Dagsorden / Indholdsfortegnelse 1) Valg af dirigent. 3 2) Afstemning om altaner 3 3) Eventuelt.

Læs mere

Notat omkring afstemning på generalforsamling i E/F Teglholmen Waterfront

Notat omkring afstemning på generalforsamling i E/F Teglholmen Waterfront Frederiksberg 1. august 2014 Notat omkring afstemning på generalforsamling i E/F Teglholmen Waterfront Nærværende notat er udarbejdet efter henvendelse fra ejerforeningens bestyrelse. Bestyrelsen har ønsket

Læs mere

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mail: mettehertz@gmail.com Tlf: +45 2988 4816 TILBUD. Altanprojekt på Henrik Ibsensvej 26.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B ADR. FORMAND ALLAN RASMUSSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 B, ST.TV., 2500 VALBY - TLF. & FAX 36 17 51 12 Valby, fredag den 28. maj 2004 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN

Læs mere

Ansøgningen er behandlet i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) og deklaration, lyst den 14. februar 1930.

Ansøgningen er behandlet i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) og deklaration, lyst den 14. februar 1930. Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Til ejendommens ejer c/o Altan.dk att.: Gunnar Holse Næstvedvej 60 4180 Sorø 30. oktober 2014 edoc: 2014-0036013 BYGGETILLADELSE Vi har modtaget jeres brev

Læs mere

Ejerforeningen Åhavnen II

Ejerforeningen Åhavnen II Ejerforeningen Åhavnen II 15. marts 2016 Ejerforeningen II Bestyrelsens årsberetning 2015-2016 Siden seneste generalforsamling i 2015 har der været afholdt 6 bestyrelsesmøder, der udover udfordringerne

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt herfor. Vi gør opmærksom

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 04 Afholdt 11. juli 2012, kl. 10.30 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

E/F KAJPLADS 24 GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2007

E/F KAJPLADS 24 GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2007 E/F KAJPLADS 24 GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2007 År 2007, tirsdag den 8. maj, kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Kajplads 24 i kantinen i LO-bygningen, Islands Brygge

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

PRISOVERSLAG. Altanprojekt på Strandboulevarden, Classensgade og Østbanegade 2100 København Ø

PRISOVERSLAG. Altanprojekt på Strandboulevarden, Classensgade og Østbanegade 2100 København Ø Eva Kops Classensgade 70, 2. th. 2100 København Ø Tel. 61 55 56 35 Lystrup d. 26. januar 2010 PRISOVERSLAG Altanprojekt på Strandboulevarden, Classensgade og Østbanegade 2100 København Ø Som aftalt sender

Læs mere

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ...

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ... Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder Vedtægt for Ejerforeningen Langelandsgade 208......... 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer,

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 17. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 17. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 17. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 05 Afholdt 17. juli 2012, kl. 12.00 Tilstede: Lars Sørensen (LS) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes 8, som afholdes. mandag den 6. juni 2016, kl.

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes 8, som afholdes. mandag den 6. juni 2016, kl. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 27. maj 2016 Kundenummer 8-328 Direkte telefon +45 39 46 62 60 kimr@deas.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i E/F Danas Plads 19 m. fl. Herved indkaldes

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Nærum Park OMBYGNING OG RENOVERING

Nærum Park OMBYGNING OG RENOVERING Nærum Park Før du begynder renoveringen af din lejlighed, bedes du læse denne vejledning inden du går i gang. Er du i tvivl, kontakt din vicevært eller administrator. På side 6 finder du telefonnummer

Læs mere

CARLSHØJ AFD. A3 BEBOERORIENTERING VEDRØRENDE VINDUESUDSKIFTNING MV.

CARLSHØJ AFD. A3 BEBOERORIENTERING VEDRØRENDE VINDUESUDSKIFTNING MV. CARLSHØJ AFD. A3 BEBOERORIENTERING VEDRØRENDE VINDUESUDSKIFTNING MV. Udskiftningen af vinduer samt altandøre igangsættes i løbet af kort tid. Jeg beder jer derfor om at læse nærværende skrivelse igennem

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300

Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300 Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300 Bestyrelsesformand Lars Christensen byder velkommen til aftenens generalforsamling. Valg af dirigent Ingen af fremmødte melder

Læs mere

Center for Bygninger, Konstruktion

Center for Bygninger, Konstruktion Københavns Kommune N O T A T VEDR.: DATO: 2005 REV.: 8. februar 2016 FRA: Konstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg... 3

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT I/S ROSENBORGGADE 3 1130 KØBENHAVN K TELEFON +45 3311 6364 TELEFAX +45 3311 9125 E-MAIL: info@bjd-advokater.dk CVR 35309187 Danske Bank reg. 4183 kontonr. 4777181769 Ejd 105 GENERALFORSAMLINGSREFERAT År

Læs mere

RÅDERETSBESTEMMELSER. Afd. 36 Møllegården. Beboerens råderet i lejligheden er i dag lovbestemt i lov om leje af almene boliger 39 og i kapitel 18.

RÅDERETSBESTEMMELSER. Afd. 36 Møllegården. Beboerens råderet i lejligheden er i dag lovbestemt i lov om leje af almene boliger 39 og i kapitel 18. Viborg 2013. RÅDERETSBESTEMMELSER. Afd. 36 Møllegården FORORD Beboerens råderet i lejligheden er i dag lovbestemt i lov om leje af almene boliger 39 og i kapitel 18. Der skelnes mellem ændringer inde i

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Mur 2. Navn: Opgaver: AutoCAD: Mur 2 Opgave til Murmål Mængdeberegning af mur 2 Murerteknik Mur 2

Mur 2. Navn: Opgaver: AutoCAD: Mur 2 Opgave til Murmål Mængdeberegning af mur 2 Murerteknik Mur 2 Mur 2 Navn: Opgaver: AutoCAD: Mur 2 Opgave til Murmål Mængdeberegning af mur 2 Murerteknik Mur 2 Modul 1 Mur 2 Praktik: Du skal mure en halvstensmur efter tegningen, forbandtet i denne opgave er halvstensforbandt

Læs mere

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE Side1 af 6 Regnbuen arkitekter maa, Store Torv 10, 1 sal, 8000 Århus C Tlf: 86 20 58 00 Dato: 05.12.2014 Rev. Dato: 09.01.2015 Bygherre: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1A 8210 Aarhus V Byggesag:

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt Glasvej 22

Vedr.: Altanprojekt Glasvej 22 Sorø den 30. september 2015 Jens Tolstrup Glasvej 20, 1. tv. 2400 København NV Tilbudsnummer: 14947 Vedr.: Altanprojekt Glasvej 22 Som aftalt fremsender jeg hermed tilbud på altanprojekt til ovennævnte

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 25. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling den 25. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling den 25. november 2014 Bonnie Mürsch blev valgt som dirigent. Anne-Marie Sigaard blev valgt som referent. Der var 24 fremmødte andelshavere og en havde givet fuldmagt.

Læs mere

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING --oo0oo-- LØRDAG DEN 19. SEPTEMBER 2015, KL. 15,00 ODENSE MALERLAUG S LOKALER Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M --oo0oo-- Projekt: istandsættelse af trappeopgange

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen "Bækkegården", Foreningens navn er: Grundejerforeningen "Bækkegården".

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Bækkegården, Foreningens navn er: Grundejerforeningen Bækkegården. Foreningen er stiftet 1962. Vedtægterne er ændret 1967, 1973, 1999, 2002 samt 2014. Navn, hjemsted, formål. Vedtægter for Grundejerforeningen "Bækkegården", 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen

Læs mere

Råderet inde i boligen Reglerne for råderet inde i boligen er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Råderet inde i boligen Reglerne for råderet inde i boligen er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. De tre typer af muligheder Lov om leje af almene boliger giver dig en række muligheder for at indrette din bolig efter dine egne ønsker og behov. Dette kaldes råderet. Du har to typer råderet, som giver

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 28. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Love og vedtægter for Skjern Bykirke

Love og vedtægter for Skjern Bykirke Love og vedtægter for Skjern Bykirke 1 Oprettelse og hjemsted Skjern Bykirke er oprettet i 2006 som valgmenighed med navnet Skjern Valgmenighed. Menigheden ændrer status fra valgmenighed til evangelisk-luthersk

Læs mere

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling 2005

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling 2005 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling 2005 Dato og tid: tirsdag den 15. februar 2005 kl. 19 30-20 30 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705

Læs mere

GENERALFORSAMLING Torsdag den 22. maj 2014 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19:00) Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165, 2100 København Ø

GENERALFORSAMLING Torsdag den 22. maj 2014 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19:00) Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165, 2100 København Ø Til Husejeren 2. maj 2014 Bestyrelsen vil hermed indkalde til GENERALFORSAMLING Torsdag den 22. maj 2014 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19:00) Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165, 2100 København Ø 1.

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 28. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 28. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 28. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 03 Afholdt 28. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere