Dansk. Revision. #ricr"+i"i,r+ irsregnskab for Revisionsprotokollat at 28. februar 2Ot4 vedrarende. Dansk Forening for Osteogenesis lmperfecta

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Revision. #ricr"+i"i,r+ irsregnskab for 2013. Revisionsprotokollat at 28. februar 2Ot4 vedrarende. Dansk Forening for Osteogenesis lmperfecta"

Transkript

1 Dansk Revision Godkendt Revislonspartnerselskab Tpnholmen 5 DK-8960 Randers so nndersdanskrevision.dk ww.danskrevision.dk Telefoni L Telefax: cvr: DK Bank: Dansk Forening for Osteogenesis lmperfecta CVR-nummer Revisionsprotokollat at 28. februar 2Ot4 vedrarende irsregnskab for 2013 #ricr"+i"i,r+ INTERNATIONAL

2 Dansk Forening for Osteogenesis lmperfecta Revisionsprotokollat at 28. februar 20t4vedrarende Arsregnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af irsregnskabet L.L Indledning I.2 Konklusion pi den udf6rte revision - revisionspitegning 1.3 Forhold af ledelsesmessig interesse 1.4 Revisionens omfang og udfgrelse 2 Den udforte revision 2.1. lkke-korrigeretfejlinformation 2.2 Droftelser med ledelsen om besvigelser 3 Kommentarer til revisionen og 6rsregnskabet Anvendt regnskabspraksis 3.2 Resultatopgrelsen 3.3 Balancen 4 Lovpligtige oplysninger med videre 5 Okonomisk kriminalitet 6 Andre opgaver 7 vrige forhold 7.7 Forhold der ikke er omfattet af revisionen 8 Erklaringer iforbindelse med revisionen 8.1 Ledelsens regnskabserklaring 8.2 Revisors erkleringer L 67 6t 6L 6I J Dansk \ Revision s8 +'ilt;i'ti'i'i+ I NTERNATIONAL

3 Dansk Forening for Osteogenesis lmperfecta Revisionsprotokollat af 28. februar 2ot4vedrarende irsregnskab for 2013 Revision af irsregnskabet 1.1 Indledning Som foreningens generalforsamlingsvalgte revisor har vi revideret det af ledelsen fremlagte udkast til Srsregnskab for regnskabsiret 1. januar december 20L3. Arsregnskabet udviser folgende resultat, aktiver og egenkapital: DKK Indeverende 6r Arets resultat -53 Aktiver i alt 632 Egenkapital s63 Sidste 6r t3 6t7 L.2 Konklusion pi den udf6rte revision - revisionspitegning Den udforte revision har ikke givet anledning til vasentlige bemerkninger til 6rsregnskabet. S6fremt 6rsregnskabet vedtages i den foreliggende form, og der ikke under ledelsens behandling og vedtagelse af 6rsregnskabet fremkommer yderligere, vasentlige oplysninger, vil vi forsyne irsregnskabet for 2013 med en revisionspitegning uden forbehold men med en supplerende oplysning om forstielsen af revisionen, pga. indkedning af budgettal. 1.3 Forhold af ledelsesmassig interesse Pi grund af foreningens storrelse er der ingen funktionsadskillelse mellem bogholder og kasserer, hvilket svekker en effektiv intern kontrol. Vi skal dog tilfje, at vi gennem vor revision ikke er stodt p6 forhold, der kunne give anledning til nogen mistanke om besvigelser. Bemarkningen er derfor heller ikke fremsat for at bringe medarbejderens hederlighed i tvivl. Bemerkningen er alene fremsat ud fra det principielle forhold, at en manglende funktionsadskillelse giver risiko for uopdagede fejl og besvigelser, der ikke nodvendigvis m6tte blive opdaget ved den normale revision. Vi opfordrer derfor ledelsen til at fgre udvidet opsyn p6 dette omrsde. 1.4 Revisionens omfang og udf6relse Revisionens formsl, tilretteleggelse og udfprelse, revisors ansvar og rapportering samt ledelsens ansvar er uandret, hvorfor vi henviser til vor ajourforingsprotokol af 4. april 20!2. Revisionen af Srsregnskabet har varet tilrettelagt og udfort i overensstemmelse med de internationale revisionsstandarder samt yderligere krav efter dansk revisorlovgivning. Revisionen skal sikre, at 6rsregnskabet ikke indeholder vesentlig fejlinformation, og har primert omfattet vesentlige regnskabsposter og omrider, hvor der er risiko for vesentlige fejl, herunder foretagne regnskabsmassige skn. Vi har p6 baggrund heraf udarbejdet vor revisionsstrategi med henblik p6 at m6lrette vort arbejde mod vasentlige og risikofyldte omrsder. Vi har identificeret fplgende regnskabsposter og omreder, hvortil der efter vor opfattelse knytter sig serlige risici for vesentlige fejl og mangler i 6rsregnskabet: r Indtagter/tilskud Andre eksterne omkostninger o P6 dvrige omrider er risikoen for fejl i 6rsregnskabet vurderet som normal eller lav, og revisionens udfgrelse har derfor varet tilpasset dertil. j Dansk \ Kevrsron 59 #*f'tfit'i't"i+ INTERNdTIONAL

4 Dansk Forening for Osteogenesis lmperfecta Revisionsp rotokol I at al 28. februa r 2ot4 v edr 6ren de drsregnska b for 2013 Revisionen er udfort med henblik pi at efterprpve, hvorvidt Srsregnskabets oplysninger og belobsangivelser er korrekte. Der er foretaget analyser, gennemgang og vurdering afforretningsgange, interne kontrolsystemer og kontrolprocedurer samt gennemgang og vurdering af bogholderiposteringer og dokumentation herfor. Revisionen har tillige omfattet en vurdering af, hvorvidt det udarbejdede 6rsregnskab opfylder lovgivningens og vedtagternes regnskabsbestemmelser. I forbindelse hermed har vi vurderet den valgte regnskabspraksis, ledelsens regnskabsmessige skon samt ledelsens afgivne oplysninger i ovrigt. Revisionen er udfort i forbindelse med udarbejdelsen af 6rsregnskabet. 2 Den udforte revision Under revisionen har vi gennemgset bogforingen og bilagsmaterialet samt udvalgte forretningsgange inden for regnskabsmassige omr6der i det omfang, vi har anset for nodvendigt for revisionen af 6rsregnskabet. 2.t lkke-korrigeretfejlinformation I henhold til de internationale revisionsstandarder skal vi over for foreningens Overste ledelse redeggre for ikke-korrigeret fejlinformation. Alle beldbsmessige fejl og mangler i 6rsregnskabet er rettet isamarbejde med den daglige ledelse. Ledelsen er af den opfattelse, at Srsregnskabet ikke indeholder vesentlige fejl og mangler - bsde enkeltvis og sammenlagt. Vi er enige med ledelsen i denne vurdering. 2.2 Droftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser, og ledelsen har over for os oplyst, at der efter dennes vurdering ikke er sarlig risiko for, at 6rsregnskabet kan indeholde vasentlig fejlinformation som f6lge af besvigelser. Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangverende underisgelser af formodede besvigelser. Vi har under vores revision ikke konstateret forhold, der kunne indikere eller vekke mistanke on1 besvigelser af vesentlig betydning for informationerne i Srsregnskabet. 3 Kommentarer til revisionen og irsregnskabet Anvendtregnskabspraksis Arsregnskabet for 2013 er aflagt i overensstemmelse med geldende krav til regnskabsafleggelsq ifplge dansk lovgivning og retningslinierne fra Pu ljekontoret ved Sund hedsstyrelsen. 3.2 Resultatopg6relsen Vi har foretaget en regnskabsanalyse af resultatopgorelsens poster, herudover har vi sammenlig med tidligere 6r, samt foretaget stikprgvevis kontrol at posternes rigtighed. 3.3 Balancen Dansk

5 Dansk Forening for Osteogenesis lmperfecta Revisionsprotokollat at 28. februar ZOl4vedrilrende drsregnskab for 2013 Aktivernes tilstedevarelse og verdiansattelse samt fuldstendigheden af geld og forpligtelser er revideret uden bemerkninger. 4 Lovpligtige oplysninger med videre Vi har foretaget kontrol af, at ledelsen overholder de pligter, som den er p6lagt med hensyn til at oprette og fore boger, fortegnelser og protokoller med videre. Endvidere har vi piset, at foreningen p6 alle vesentlige omrsder overholder bogforingsloven, herunder bestemmelserne om opbevaring af regnskabsmateriale. 5 $konomisk kriminalitet Vi har i henhold til revisorloven pligt til at pdse, om personer i ledelsen har begiet betydelig 6konomisk kriminalitet, og under visse omstendigheder rapportere herom til SOIK (statsadvokaten for serlig konomisk og lnterntional Kriminalitet) Vi er ikke under vor revision stodt pa forhold eller indikationer p6, at personer i ledelsen har begiet okonomisk kriminalitet. Andre opgaver Vi har i 6rets lob attesteret ansogning til Handicappuljen, Socialministeriet og Den sociale Sikringsstyrelse og Tips og Lotto, Sundhedsministeriet. Revisionen af de tilskudsberettigede omkostninger er foretaget i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Dette indeberer, at der udover den finansielle revision foretages forvaltningsrevision. Denne omfatter en vurdering af eksempelvis produktivitet, effektivitet, sparsommelighed og konomistyring. Der foretages herigennem en bedommelse af om enkeltdispositioner, aktiviteter m.v. er gennemfgrt konomiske hensigtsmessig mide, og om resultaterne svarer til de opstillede m5l. Vore arbejder har bl.a. bestiet af: o Kontrol af om det modtagne tilskud er anvendt i henhold til ansogningerne. o Gennemgang af procedurer i forbindelse med fastleggelse af, hvilke steder diverse ophold og rskursus skal afholdes, bl.a. hensyn til den geografisk placering og om stedet er hensigtsmessigt indrettet til foreningens brug. o Kontrol al at likviditeten forrentes tilfredsstillende. Revision af det tilskudsberettigede omkostninger har ikke givet anledning til bemarkninger. 7 Ovrige forhold 7.1 Forhold der ikke er omfattet af revisionen Vi gor for god ordens skyld opmerksom p6, at revisionen ikke omfatter foreningens forsikringsforhold. Vi opfordrer dog ledelsen til at gennemg6 disse forhold lobende, s6ledes at der sikres overensstemmelse mellem foreningens udvikling og disse forhold. Erklaringer i forbindelse med revisionen ] Dansk \ Revision 61, 4u;"'itt'+i'iil I NTIRN{TIONAT

6 Dansk Forening for Osteogenesis lmperfecta Revisionsprotokoilat at zg. februar 2oL4vedrgrende drsregnskab for Ledelsensregnskabserklering som led i revisionen af Srsregnskabet har vi indhentet bekraftelse fra ledelsen om 6rsregnskabets fuldstandighed herunder, at det indeholder alle oplysninger om pantsetninger, garantistillelser, nertstdende parter, retssager, begivenheder efter balancedagen samt andre vanskeligt reviderbare om16der. Ledelsen har endvidere erkleret, at alle fejl, som ledelsen er blevet forelagt, er korrigeret i drsregnskabet. Vi har piset, at korrektionerne er indarbejdet. 8.2 Revisorserklaringer I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder skal vi oplyse, at: Vi opfylder lovgivningens krav til uafhangighed, og vi under revisionen har modtaget ate de oprysninger, vi har anmodet om. o r '-- Randers, 28. februar 2014 Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselska b 2n:-> -.frffiote- Statsautoriseret revisor Forevist bestyrelsen den 2g. februar 2014 K,y;irl -t-- k 's. k o [- \crr^r-s p,a Kis Holm Laursen, nesrrormano,'z'mrwl frykl,"*"g"'a"^ n/ //fr/{,4,/(-- Patrick Lykkegaard J Dansk \ Revision 62 #';f';f"iru+

7 Dansk Foreningr* O OSTEOGENESIS IMPERFE(IA Regnskab 201,3 Hovedregnskab Ealance Resultatopggrelse Indtegter Resultatopg6relse Udgifter Handicappuljen Regnskab side L side 2 side 3 side 4 Aktivitetspulien Tips og lotto midler Regnskab side 5 Driftsmidler Tips og lotto midler Regnskab Bladpulien Regnskab Landsindsamlingen Regnskab ulies Fond Regnskab side 6 side 7 side 7 side 7 0vrige Ledelseserklering side g Den uafhengige revisors pitegning pi irsregnskabet side 9 Budget 2014 side L0 Jens Schultz Kasserer i Dansk Forening for Osteogenesis imperfecta {DFA } Grundtvigsall6 15. DK-6400 Sgnderborg. tlf.: (+ a5) mobit: (+ asl2276 a7 37. jsdfoi.dk Tlf.: 'www.dfoi.dk' CVR: 130L8006. bank: Sparekassen Kronjylland:

8 Regnskab 2OL3 DFOI Balance Girokonto Dariske Bank Check konto Kronjylland Guldkonto Kronjylland Forening Kronjylland Garant Kronjylland Sydbank kontingenter NETS Giro Danske Bank Landsindsamling Sydbank aftalekonto Likvide midler A.contobetaling 2008 Forudbetal ing Sommerlej r 20L3 Inventar lkke likvide aktiver A t.o44 23.s L7A AL m.0m rc4.799 Skyldige belpb Revision 2013 Ha ndica ppuljen: lkke forbrugt 20LL* Aktivitetspulje: lkke forbrugt 2010 {,* Pr. 1. jan Arets resultat Pr. 31. december 2013 diff rt ,443 rc * fkke forbrugt handicappuljetitskud 2011forventes betalt izot4 ** ikke forbrugt aktivitetspuljetilskud 2o1o stges overtorttil driftspulje n2ot4

9 ResultatoFgorelse Kontingenter Gaver og landsindsamling Sum Ege nbeta linger ved a ktiviteter Annoncesalg PR og Bogsalg 5um Renteindtagter "Egne indtagter" 20!z A 13s oss s L Tilskud Aktivitetstilskud At4 Aktivitetstif skud ov erf Ort ZOtz DriftstilskudTips og lotto 2013 Overfort fra handicappulje iflg brev Handicappulje 2013 Handicappulje overfort fra 2A12 Bladpuljen Tilskud ialt t o29 25r.27r rec t O.7A t71

10 Arskursus Sommerlejr Forald re/vokse n kursus Ungdomsaktiviteter B0rneaktiviteter Konferencer m,v. Olmagasinet Olmagasinet porto IT+ NFTS Jubileumsskrift n3.22a 1.38s 30.39s s tt.ztl ffiiltfifil L s K0rsel Porto Kontorhold og administration Telefon Foreningwejledning Reprasentation og forsikring + gebyr Tilbagebetaling af bladtilskud tidl. Ar Revision 2013 overtorttil dakning fra 2Ot2 20tlp s3e sffireE'l zje GEftEil

11 Regnskab W49-A4 Udgift 20t lndtegt Budget udgift ej revideret indtagt Honorar Transport Deltagelse kost og logi Planlagning Revision Egenbetaling sum O0A AA A 7L4 9, L Leje af huse B0rneaktiviteter Planlagning Revision Egenbetaling Sum Brrn under 18 Bornepasn. fam. kursus Weekend b4rn og unge u/25 (Akt 4) Ophold og forplejning REE park Deltagerbetaling s s s Sum s.893 *2OtZ er overfort til egne midler efter aftale og brev Der ansoges om overforsel til egne midler

12 Regnskab 2012 {r } Tifskud anvendt i ZOt2 2. hatvar Regnskab z0t3 (L.T.2ot3-31.d.r09 Voksenkursus Hotelog forplejning Planlegning m.v. Foredragsholder Aerobic arrangemnet Delatgerbetaling Aktivitetsp u ljetilskud Sum Representa ntskabsmoder OlNorden Foreningsvejlederkursus Sum Tidligere iir Budget Udgifter Ej revideret : Indtagter A02 r7.000 I f s

13 Arskursus Vokne uf*wrn Sommerlejr Voksne ullwrn Voksenkursus 2013 Konference Sjaldne sygd BestyrefsesmCIder Transport Porto Administration Telefon Medlemskonsultation Representation Kontingent IT Gebyr Ol Magasinet Trykning Ol Magasinet porto Forsikring Regnskabshjalp Regnskab 2012 Udgift tndtagt tt!*ciz , &7 29.9L L Udgifier Indtegter " O z8.u& t ffig s19 r

14 Porto Ol magasinet Tilskud 2013 Tilbagebetalt tilskud um Udgift Indtagt 2013 Udgift Indtegt 0 1s.4s9 17t Bidrag til landsindsamlingen An noncering for indsa mlin g ZAIO Gebyr Tryk Ol magasin februar I alt 5um Renter Gebyr Overfort fra sidste tr Sum Udgifter Indtagter Udgifter A s 2073 IndtEgter L s Forbrug 2AL2hdkOb af toj til Ot er Renter sum OvertArtfra sidste 6r Saldo Udgifter lndtagter 332 I L3 Udgifter Indtegter T Kontingent og gaver Bogsalg / annoncesalg Renteindtegter Jubilaumsskrift Renteudgifter Sum Udgifter tndtegter L?-.2tt tt.2l L3 Udgifter indtagter

15 TEDEI.SESERKT.IERING Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt arsregnskabet for 1. januar december 2013 for Dansk Forening for Osteogenesis lmpertecta. Arsregnskabet aflegges i overensstemmelse med galdende krav til regnskabsafleggelse ifolge dansk lovgivning og retningslinierne fra puljekontoret ved Sundhedsstyrelsen. Det er vores opfattelse, at 6rsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stifling pr' 31' december 2a73 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabslret 1. januar zo december Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Randers, 28. februar 2014 Bestyrelsen: Vt; \o\- Lo.-, =re-

16 DEN UAFHENGIGE REVISORS PATEGNTNG PA ANSN'CTSKABET Fansk Revision TIL BESTYRETSEN I DANSK FORENING FOR OSTEOGENESIS TMPERFECIA Vi har revideret Srsregnskabet for Dansk Forening for osteogenesis rmperfecta for regnskabsiret 1, januar december 2013' der omfatter resultatopgorelse og ul"*". Arri.c"t-rro", aflagges efter galdende krav til regnskabsaflaggelse ifolge dansk lovgivning og re;ingslinierne fra pufekonioret ved sundhedsstyrelsen. I.EDETSENS ANSVAR FOR ARSREGNSKABET Ledelsen har ansvaret for at udarbejdelsen af et Srsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med geldende krav til regnskabsaflaggelse if0lge dansk lovgivning og ;"tningsrinierne fra purjekontoret ved sundhedsstyrelsen' Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne t<onirol sorn redelsen anser nodvendig for at udarbejde et arsregnskab uden vasenttig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. REVISORS ANSVAR vores ansvar er at udtrykke en konklusion om drsregnskabet p6 grundlag af vor revision. Vi har udfort vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og-yo"riig"r" krav ifolge dansk revisorlovgivning. Dette kraver, at vi overholder etiske krav samt planlegger og udforer revisionen for at opni hgj gradaf sikkerhed for, at 6rsregnskabet er uden vasentlig fejlinformation. En revision omfatter udforerse af revisionshandringer for at opn6 revisionsbevis for berob og oprysninger i irsregnskabet' De valgte revisionshandtinger afhenger af revisors vurdering, herunder vurderingen ai risici for vasentrig fejrinformation i arsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelserlller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller' der er-relevante for foreningens udarbejdelse afet irsregnskab, der giver et retvisende billede. Form6let hermed er at udforme revisionshandliriger, der er passende efter omstendighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens inierne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, orn ledelsens regnskabsmassige sk6n er rimelige samt den samlede prasentation af 6rsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opndede revisionsbevis er tilstrakkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. KONKTUSION Det er vores opfattelse, at Srsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr' 31' december 2013 samt af resuliatet af foreningens aktiviteter for regnskabseret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med galdende krav til regnskabsafleggelse ifolge dansk lovgivning og retningslinierne fra puljekontoret ved Sundhedsstyrelsen. SUPPIEREN DE OPTYSNING VEDROREN DE TORSTAEISE AF REVISIONEN Arsrapporten indeholder resultatbudgetter for 2013, Disse sammenl'lgningstal har, som det ogss fremgar af drsregnskabef ikke varet underlagt revision. Randers, den 28. februar 2014 Dansk Revision Randers Godkendt Revisig:IlilEcrs Eeb -/='.. )-,----) _-.- Erik MOllEfl -/ Statsautoriseret revisor #';*'mni+ INTERNATIONAL

17 Budget 2014 Budget 2AL4 Regnskab 2013 Gaver og landsindsamling Egenbetaling ved aktiviteter Annoncesalg Pr + bogsalg Puljetilskud mo 77..W 84,ffiO 4.ffO (n Aktivitetstifskud Tips og Lotto Overftrt aktivitetstilskud Driftstilskud Tips cg Lotto Handicappulje t7i Bevica Vanforefonden Andre 42.m 42.0W Aktiviteter Arskursus 2O14 Sommerlejr Ferie individuelt Familiekursus Ol Norden Ophol4 transport OlMagasinet Trykning Forto Bestyrelsen Bestyrelsesrnfder Transport Porto Administration Telefon Representation Gebyr Rejseforsikring Revision Kontingenter m A r ffio 25.frX) s.m W lo.orx)

I/S ABJERG VANDVf,RK. Arsregnskab for 2009. c/o kasserer Torben Skaaning. Falkenborgvej 40. 3600 Frederikssund

I/S ABJERG VANDVf,RK. Arsregnskab for 2009. c/o kasserer Torben Skaaning. Falkenborgvej 40. 3600 Frederikssund o I/S ABJERG VANDVf,RK c/o kasserer Torben Skaaning Falkenborgvej 4 36 Frederikssund Arsregnskab for 29 I/S Abjerg Vandvark Den uafhangige revisors petegning Til interessenterne i I/S Abierg Vandvark Pttegning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2012 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012. Foreningens årsregnskab

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2011 for tiden 1. januar - 31. december 2011.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2011 for tiden 1. januar - 31. december 2011. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2011 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2011 for tiden 1. januar - 31. december 2011. Foreningens årsregnskab

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

l/s Abjerg Vandvark v/kasserer Sara Nsrqaard Arsrappo rt 2011 Resultatopgorelse for 01.01.2011-31.12.2011 Bafance pr. 31.12.2011 CVR.

l/s Abjerg Vandvark v/kasserer Sara Nsrqaard Arsrappo rt 2011 Resultatopgorelse for 01.01.2011-31.12.2011 Bafance pr. 31.12.2011 CVR. l/s Abjerg Vandvark v/kasserer Sara Nsrqaard Arsrapp rt 211 Resultatpgrelse fr 1.1.211-31.12.211 Bafance pr. 31.12.211 CVR.NR: 7474212 US Anierg Vandvark Den uafhengige revisrs pitegning pi irsrapprten

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2013 HvidehekRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Arsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandv rkets vedt@gter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtrek

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG A/B FREDENSLUND TL TRÆ DELS ES- OG REVSONSPROTOKOL ÅRSREGNSKAB 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark CVR nr. 16 74 13 02 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på foreningens Årsmøde Middelfart, den 25. april 2015 dirigent Kalvebod

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Hillerod Sportsrideklub Revisionsprotokollat til arsrapport for 2014

Hillerod Sportsrideklub Revisionsprotokollat til arsrapport for 2014 pwc Hillerod Sportsrideklub Revisionsprotokollat til arsrapport for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Reuisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Milnersvej 43, 3400 Hillerod T: 4825 3500,

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere