ansk <Í>GG INDEPENOENT MEMBER Revision Årsrapport 2O1-3 2OL4 Ørsted Fjernvarmeværk AM BA CVR-numme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ansk <Í>GG INDEPENOENT MEMBER Revision Årsrapport 2O1-3 2OL4 Ørsted Fjernvarmeværk AM BA CVR-numme 26364817"

Transkript

1 ansk Revision Dansk Revision Randers Godkendt Revlslonspartnerselskab Tronholmen DK-89 Randers SØ Telefon: Telefax: cvr: DK Bank: Ørsted Fjernvarmeværk AM BA CVR-numme Årsrapport 2O1-3 2OL4 <Í>GG INDEPENOENT MEMBER

2 Ørsted Fjernvarmeværk AMBA lndholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegning og erklæring Ledelsespåtegni ng Den uafhængige revisors påtegning 3 4 Arsregnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgprelse Aktiver Passiver Noter LL L <,>GG INDEPENDENI MEMBER {ñ:;,!,.^

3 Selskabsoplysninger Selskab Ørsted Fjernvarmeværk AMBA Rougsøvej 61D 89 ørsted Telefon: Telefax: CVR-nummer: Regnskabsperiode: t7 L. juli juni 214 Bestyrelse Søren Mikkelsen Rasmussen Gert Rasmussen Kaj Jakobsen Torben Jensen Penge nstitut Sparekassen Kronjylland Ørsted Djurslands Bank Ørsted Revisor Dansk Revision Randers God kendt Revisionspa rtnerselska b Tronholmen 896 Randers SØ {Ê:;b"" 2 <,>GG INDEPËNDENT MCMBER

4 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2L3/2L4. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger som gas- og varmeprislovgivning ti lsiger. Det er vor opfattelse, at det årsrapporten giver et retvisende billede af andelsselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 3. juni 214 samt af resultatet af andelsselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2L3-3. juni 214. Ørsted, L4. august 214 Søren Mikkelsen Formand ( Ø."tñ"^ Børge Rasmussen Gert Rasmussen bsen Torben Jensen ansk Revision 3 <.>GG INDEPENDENI MÊMBER

5 Den uafhæng ge rev sors påtegning Til kapitalejeren i Ørsted Fjernvarmeværk AMBA Vi har revideret årsregnskabet Fjernvarmeværk AMBA for regnskabsåret 1. juli juni 214, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven med de tilpasninger som gas- og varmeprislovgivning tilsiger. Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skpn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 3. juni 214 samt af resultatet af andelsselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni 214 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med tilpasninger som gas- og varmeprislovgivning tilsiger. Supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af revisionen Ärsregnskabet indeholder budgettal for regnskabsäret 2L41L. Disse sammenligningstal har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Randers, 14. august 214 Revision Randers rselskab 7 Ole Skouboe Statsautoriseret revisor ansk Revision 4 <!>GG INDEPENDTNT MEMBER

6 Ørsted Fjernvarmeværk AMBA Anvendt regnskabspraksis Generelt Ärsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med de tilpasninger som gas- og varmeprislovgivning tilsiger. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigel ge tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. lndtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopbørelsen. Hvile-i-sig-selv princip Hvile-i-sig-selv princippet medfører, at årets nettoresultat skal være kr., hvorfor der rent teknisk opstår en over eller underdækning, der indregnes som henholdsvis en omkostning eller en indtægt i resultatopgørelsen' Den akkumulerede over- eller underdækning efter varmeforsyningsloven regler er et mellemværende med forbrugerne og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender. Resultatopgørelsen lndtægtskriterier Nettoomsætningen omfatter salg af varme. Nettoomsætning indregnes excl. moms. Nettoomsætningen omfatter herudover også årets over-underdækning ud fra hvile-i-sig-selv princippet. (Ê:;,1,". <">GG INDEPENDENf MEMBER

7 Anvendt regnskabspraksis Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hoveda ktivitet. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter driftsomkostninger og administrationsomkostninger Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter l6n og gage samt sociale omkostninger, pensioner mv. til virksomhedens personale. Finansielle ndtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til anskaffelsessummen med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider og restværdi. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der indgår forventede brugstider som følger Central incl. grund Distributionsnet og andre anlæg 1 a 1 a Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger. Nedskrivning på anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning. Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen. 6 <">GG {ÊH,!'.. INDEPENDENf MEMEER

8 Anvendt regnskabspraksis Beholdninger Olie- og halmbeholdninger måles til kostpris. Tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender. Gældsforpliglelser Prioritetsgæld måles til nominel værdi svarende til det maksimale indfrielsesbeløb' Kurstab ved låneoptagelse aktiveres og afskrives over lånets løbetid. Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 7 <i>gg {Ê:;,!,.^ INDEPENDENf MEMEER

9 2!3/1,4 2L2/L3 (lkke revideret) Budget 2Ot4/7s Note Resultatopgørelse DKK 1. DKK 1. DKK Perioden 1. juli - 3. juni t Nettoomsætning Driftsom kostninger Bruttoresultat Salgsfremmende omkostninger Admi nistrationsomkostni nger Personaleom kostninger Resultat fpr afskrivninger Afskrivninger, an lægsaktiver Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat efter årsreguleringer O L.L74 -L.L L t Forslag til resultatdisponering: Årets henlæggelse til investering <F>GG (å:;,!,"" INDEPENDENf MEMBER

10 Ørsted Fjernvarmeværk AMBA Note Balance 2OL3/t4 DKK 2121!3 1. DKK Aktiver pr. 3. juni Central Distributionsnet Andre anlæg Materielle anlægsaktiver o.23 t.t Anlægsaktiver i alt Ll..887 Olie- og halmbeholdning Varebeholdninger t LL Varmeefterbetaling L2 Andre tilgodehavender Periodeafgrænsni ngsposter L3 Underdækning til modregning i efterfølgende års pris L Tilgodehavender t4 tikvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver ialt L <,>GG INDEPENDENf MEMBER {å:;[,."

11 Ørsted Fjernvarmeværk AMBA Note Balance 2Ot3/!4 DKK 2L2/L3 1. DKK Passiver pr. 3. juni 1 Formå lsbestemte henlæggelser Hensatte forpligtelser Kreditinstitutter r tl.22 [angfristede gældsforpligtelser LO tt.22 t Leverandører af varer og tjenesteydelser Skyldig moms Anden gæld Overdækning til modregning i efterfølgende års pris Kortf ristede gældsforpligtelser L L Gælds- og hensatte forpligtelser i alt Passiver i alt Pantsætninger og sikkerhedsstillelser {Ê:;[,"" 1 <Í>GG INDEPENDENT MEMBER

12 2L3/1,4 2].2/L3 (lkke revideret) Budget 2!4/ts Noter DKK 1. DKK 1. DKK 1 Nettoomsætn ng Forbrugsafgifter Effektafgifter Diverse indtægter Tilslutningsafgift lndtægtsført henlæggelse fra tidligere år Ârets over/u nderdækning Nettoomsætning i alt t6.26s OOO L Driftsomkostninger El og vand Olie Halm Nox-afgift Køb af energibesparelser Vedligeholdelse central Vedligeholdelse distributionen Vedligeholdelse målere Vedligeholdelse 6vrige anlæg Småanskaffelser og værktøj Drift somkostninger i alt L t t4.OOt L O Salgsfremmende omkostninger Gaver og blomster Møder Annoncer Salgsfremmende omkostninger i alt 3.L T Administrationsomkostninger Kontorartikler, telefon og porto Ejendomsskat PBS EDB-udgifter Revisorhonorar Teknisk og juridisk assistance Forsikringer Kontingenter Konstateret tab på debitorer Administrationsomkostninger i alt L 'J L {å!;,!,"" tt <"*>GG INDEPENDENT MEMEER

13 Noter 213/14 DKK 2L2/13 1. DKK Personaleomkostninger Gager Pensionsudgifter Regu leri ng af feriepengeforpligtelse LØn og gager 1_.14.9 L L.176.2t L.t4 ATP mv. BST Persona leomkostninger Arbejdstøj Jubilæumsgratiale Andre omkostninger til social sikring t L2 2 L4 37.L27 29 L Personaleomkostninger i alt L.2L3.346 L.t74 6 Afskrivninger, anlægsaktiver Afskrivning central Afskrivning distributionsnet Afskrivning andre anlæg Afskrivninger, anlægsaktiver i alt t.l L t.l26 L Finansielle omkostninger Renteudgifter, pengeinstitut Renteudgifter, Kommunekredit Finansielle omkostninger i alt : s3 8 Central Kostpris 1. juli Tilgang i årets løb Kostpris 3. juni Af- og nedskrivninger L. juli Årets af- og nedskrivninger Afskrivninger 3. juni O ! 22.O L Central i alt {Ê:;'!'"" L2 <">GG INDEPENDENf MEMBER

14 Ørsted Fjernvarmeværk AMBA Noter 2L3/1,4 DKK 2OL2/!3 1. DKK 9 Distributionsnet Kostpris 1. juli Tilgang i årets løb Kostpris 3. juni Af- og nedskrivninger L. juli Henlæggelser vedrørende årets tilgang Årets af- og nedskrivninger Afskrivninger 3. juni s. - -t9.37l -L r.634 Distributionsnet alt L.L72 1 Andre anlæg Kostpris 1. juli Tilgang i årets løb Kostpris 3. juni Af- og nedskrivninger 1. juli Arets af- og nedskrivninger Afskrivninger 3. juni Lr.67L -673 Andre anlæg i alt t tt Varmeefterbetal ng Årsopgørelser Varmeefterbetaling i alt r L 12 Andre tilgodehavender Andre tilgodehavender Flytteopgørelser Tilgodehavende moms Andre tilgodehavender i alt s Underdækning t l modregning i efterfølgende års pris Primo2O!2/L3 Årets over-/u nderdækning Underdækning til modregning i efterfølgende års pris i alt Over-/underdækning t {å:;,!,"^ 13 <i>ggi INDEPENDENI MEMBER

15 Noter 2!3/L4 DKK 2OL2/t3 1. DKK 14 likvide beholdninger Djurslands Bank, Ørsted Sparekassen Kronjylland Likvide beholdninger i alt L Formålsbestemte henlæggelser Formålsbestemte henlæggelser primo Ârets forbrug af henlæggelser lndtægtsført andel af henlæggelser Årets henlæggelse Hensatte forpligtelser i alt 9. -s L Kreditinstitutter Kommune Kredit3%,226 Kursregulering ved låneoptagelse Kreditinstitutter alt LO L LL.22 ll leverandører af varer og tjenesteydelser Varmeefterbetali ng 2Ol3 / 14 Leverandører af varer Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt 886.s t Anden gæld Skyldig A-skat mv. Skyldig ATP Skyldige feriepenge Afsat feriepengeforpligtelse Anden gæld i alt 3s.239 L L6.2t L Pantsætninger og sikkerhedsstillelser lngen {å:;,!,." 14 <">GG INDEPENDENf MEMBER

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5 PINDSTRUP VARMEVÆRK A.m.b.A. BRUNMOSEVEJ 3 A, PINDSTRUP ARSRAPPORT 1. JULl2013 TIL 30. JUNI2014 Arsrapporten er fremlagt og godkendt på varmeværkets ordinære generalforsamling. Pindstrup, den I 2014. Dirigent:

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014

Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014 Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5

Læs mere

BROVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 54. REGNSKABSÅR

BROVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 54. REGNSKABSÅR Tlf: 9623 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9BHjørring CVR-nr. 20 22 26 70 BRVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 54. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16

FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16 0 0 FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16 Årsrapport 2011/2012 Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Tlf: 75 22 47 00 varde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Kræmmergade 7 DK 68DD Varde CVR nr. 20222670 revisionsaktieselskab OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere