Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Manual do

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Manual do"

Transkript

1 Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Manual do Proprietário Bruksanvisning

2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. Lynet med et pilehoved indeni en ligesidet trekant gør brugeren opmærksom på, at der i systemets kabinet kan være uisoleret farlig spænding, som kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød. En ligesidet trekant med et udråbstegn indeni gør brugeren opmærksom på, at der findes vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i brugervejledningen. ADVARSLER: Systemet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød. Udsæt ikke dette apparat for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved apparatet. Som det gælder for alle elektriske apparater skal du passe på ikke at spilde væske på nogen dele af produktet. Hvis produktet udsættes for væske, kan det medføre fejl og/eller risiko for brand. Må kun udskiftes med et AA (IEC LR06) alkaline-batteri (eller batterier). Placer ikke nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved apparatet. FORSIGTIG: Foretag ikke nogen uautoriserede ændringer af produktet. Dette kan kompromittere sikkerheden, regeloverholdelsen og systemets ydeevne og kan medføre, at garantien bortfalder. Langtidseksponering for høj musik kan give høreskader. Undgå ekstreme lydstyrker ved brug af hovedtelefoner, især i længere perioder. ADVARSEL: Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsfare. Egner sig ikke til børn under 3 år. ADVARSEL: Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion. NOTER: Produktmærkaten er placeret i bunden af konsollen. Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til. Dette produkt skal anvendes inden døre. Det er hverken designet eller testet til udendørs brug i fritidskøretøjer eller i lystbåde. Den højttalerledning og de tilslutningskabler, som følger med systemet, er ikke godkendt til installation i væggen. Kontroller de lokale bygningsregler for at få oplysninger om den type ledning og kabel, der kræves ved installation i væggen. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand. 6. Rengør kun med en tør klud. 7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner. 8. Installer ikke produktet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme. 9. Beskyt strømforsyningen eller netledningen mod at blive trådt på eller klemt, specielt ved stikket, stikkontakter, og hvor den kommer ud af udstyret. 10. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten. 11. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det står ubrugt i lang tid. 12. Overlad al servicering til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. strømforsyningen eller netledningen er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt. 2 - Dansk

3 Oplysninger om regler Bemærk: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder: Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen. Skab større afstand mellem udstyret og modtageren. Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet. Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp. Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr. Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift. Trådløs SoundTouch -adapter: Dette udstyr skal installeres og anvendes med en afstand på mindst 20 cm mellem enheden og din krop. Denne digitale Klasse B-enhed efterlever den canadiske ICES-003. CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B) Denne enhed overholder FCC s og Industry Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. Den må ikke placeres sammen med eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere. Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale bestemmelser. Batterier må ikke brændes. Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskyttelse naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationsselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt. Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på adressen: Delens navn Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer Giftige eller farlige stoffer og elementer Bly (Pb) Kviksølv (Hg) Cadmium (Cd) Hexavalent (CR(VI)) Polybromeret biphenyl (PBB) Polybromeret diphenylether (PBDE) PCB er X O O O O O Metaldele X O O O O O Plastikdele O O O O O O Højttalere X O O O O O Kabler X O O O O O Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T O: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i alle de homogene materialer for denne del, er under grænsekravet i GB/T X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T Dansk - 3

4 Oplysninger om regler Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed: Serienumre findes på Acoustimass -modulets stikpanel og på pakken til fjernbetjeningen. Modelnummer: Modulets serienummer: Fjernbetjeningens serienummer: Konsollens serienummer: Soundbarens serienummer: Købsdato: Vi anbefaler, at du opbevarer kvitteringen sammen med denne brugervejledning. Fremstillingsdato De fire cifre med fed skrift i serienummeret angiver fremstillingsdatoen. Det første ciffer er fremstillingsåret: "5" er 2005 eller Cifrene 2-4 er måned og dato. "001" er 1. januar og "365" er 31. december. Importør i Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone Importør i EU: Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, Irland Importør i Taiwan: Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei, Taiwan, 105 App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc. Amazon, Kindle og Fire er varemærker, der tilhører Amazon.com, Inc. eller dets associerede selskaber. Android og Google Play er varemærker, der tilhører Google Inc. Blu-ray Disc og Blu-ray er varemærker, som tilhører Blu-ray Disc Association. Bluetooth -ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens. Produceret på licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. Se til DTS-patenter. Fremstillet på licens fra Digital Theater Systems, INC. DTS, symbolet og DTS og symbolet sammen er registrerede varemærker og DTS Digital Surround er et varemærke, der tilhører DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Begreberne HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører HDMI Licensing LLC i USA og andre lande. iheartradio er et registreret varemærke, der tilhører iheartmedia, Inc. Dette produkt indeholder Spotify-software, der er underlagt de tredjepartslicenser, der findes her: Spotify er et registreret varemærke tilhørende Spotify AB. SoundTouch og designet med den trådløse node er varemærker, der tilhører Bose Corporation i USA og andre lande. Wi-Fi er et registreret varemærke, der tilhører Wi-Fi Alliance Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse. 4 - Dansk

5 Indhold Indledning Om dit SoundTouch 120 hjemmebiografsystem... 8 Systemegenskaber... 8 SoundTouch... 8 SoundTouch -funktioner... 8 Udpakning af systemet... 9 Retningslinjer for placering Eksempel på systemplacering Opsætning af Acoustimass -modulet Fastgørelse af gummipuderne på Acoustimass-modulet Tilslutning af Acoustimass-modulet til lysnettet Opsætning af soundbar Tilslutning af soundbar Montering af soundbar på væggen Opsætning af konsollen Tilslutning af den trådløse SoundTouch -adapter Tilslutning af konsollen til dit tv Anvendelse af HDMI ARC-stikket Tv er uden et HDMI ARC-stik Tilslutning af konsollen til andre kilder Tilslutning til HDMI -kompatible kilder Tilslutning til ikke-hdmi -kompatible kilder Tilslutning til rene lydkilder Start af systemet Tilslutning af konsollen til lysnettet Sådan sættes fjernbetjeningsbatterierne i Tænd systemet og vælg sprog Kontrol af lyden Dansk - 5

6 Indhold ADAPTiQ Kørsel af ADAPTiQ -lydkalibrering Opsætning af SoundTouch Tilføjelse af systemet til dit Wi-Fi -netværk Tilføj systemet til en eksisterende SoundTouch -konto Hent og installer SoundTouch -app en Slut systemet til dit Wi-Fi -hjemmenetværk Anvendelse af systemet Fjernbetjeningsknapper Programmering af den universelle fjernbetjening Consumer Electronics Control Test dine HDMI -tilsluttede kilder for CEC Programmer fjernbetjeningen til din kilde Valg af kilde Vælg en kilde, der er sluttet til Bose -systemet Vælg en kilde, der er sluttet til dit tv Universelle kildeknapper og konsolstik Brug af knappen SoundTouch Bluetooth trådløs teknologi SIDE AUX Justering af lydstyrken Funktionsknapper Programmering af en fjernbetjening, der ikke er fra Bose Brug af SoundTouch Adgang til SoundTouch Brug af SoundTouch -app en Brug af SoundTouch kilden Dansk

7 Indhold Bluetooth Parring af en Bluetooth-enhed Tilslutning til en parret Bluetooth -aktiveret enhed Brug af knappen Brug af Bluetooth -funktionen på den parrede enhed Sådan får du systemoplysninger Anvendelse af systemmenuen...30 Fejlmeddelelser Statusindikator for Acoustimass -modulet Sådan får du systemoplysninger Pleje og vedligeholdelse Fejlfinding Hvis din konsol ikke kan finde Acoustimass -modulet Fejlmeddelelser til ADAPTiQ -lydkalibrering Fabriksnulstil systemet Nulstil en kildeknap på fjernbetjeningen Servicestik på Acoustimass -modulet Rengøring Kundeservice Begrænset garanti Tekniske oplysninger Appendiks: Brug af en computer til opsætningen Vigtige oplysninger til opsætning Brug af en stationær computer til opsætningen Indstilling af systemet ved hjælp af en computer Dansk - 7

8 Indledning Om dit SoundTouch 120 hjemmebiografsystem SoundTouch 120 hjemmeunderholdningssystemet leverer Bose kvalitetslyd for videokilder, SoundTouch og Bluetooth -teknologi. Systemegenskaber Avanceret Bose lydbehandling leverer naturlig og virkelighedstro lyd. ADAPTiQ -lydkalibrering optimerer lydkvaliteten. Display giver adgang til systemets indstillinger og oplysninger. HDMI -tilslutning sikrer en nem opsætning og lyd i høj kvalitet fra dine tilsluttede enheder. Understøtter CEC (Consumer Electronics Control). Programmerbar universalfjernbetjening kan betjene dit tv, din kabel-/satellitboks og andre tilsluttede enheder. Det trådløse Acoustimass -modul, som kan skjules, frembringer en effektfuld bas. Soundbar kan monteres på væggen (et sæt til dette formål kan købes separat). Den trådløse SoundTouch -adapter aktiverer SoundTouch og Bluetooth på dit system. SoundTouch SoundTouch leverer tydelig, rumudfyldende lyd streamet trådløst via dit Wi- Fi-hjemmenetværk. Hvis du har Wi-Fi derhjemme, er du klar til at lytte til din yndlingsmusik i det rum, du foretrækker. SoundTouch -funktioner Få trådløs adgang til internetradio, musiktjenester og dit musikbibliotek. Adgang til din yndlingsmusik med personligt tilpassede forudindstillinger. Trådløs opsætning af din smartphone eller tablet. Fungerer med dit eksisterende Wi-Fi-hjemmenetværk. Stream musik fra Bluetooth -aktiverede enheder. Gratis SoundTouch app til din computer, smartphone eller tablet. Du kan til enhver tid tilføje flere systemer, så du kan få lyd i flere rum. Et bredt udvalg af Bose -lydsystemer giver dig mulighed for at vælge den rigtige løsning til ethvert rum. 8 - Dansk

9 Udpakning af systemet Pak omhyggeligt kassen ud, og kontrollér, at følgende dele er med: Indledning Acoustimass -modul Gummipuder Konsol Netledning til Acoustimass Netledning til konsol HDMI -kabel Højttalerkabel Soundbar Trådløst SoundTouch -adapter series II USB-kabel ADAPTiQ -hovedtelefon Universelfjernbetjening De passende strømkabler for dit område medfølger. Bemærk: Hvis en del af systemet er beskadiget, må du ikke anvende det. Kontakt din autoriserede Bose -forhandler eller Boses kundeservice. Se adresselisten i kassen. Dansk - 9

10 Indledning Retningslinjer for placering For at undgå trådløs interferens bør du holde andet trådløst udstyr væk fra systemet. Placer systemet uden for og væk fra metalkabinetter, væk fra andre lyd-/ videokomponenter og væk fra direkte varmekilder. Acoustimass - modul Soundbar Konsol Trådløs SoundTouch - adapter Placer Acoustimass-modulet på dets fødder langs den samme væg som tv et eller langs en anden væg i rummets forreste tredjedel. Vælg en stabil og vandret overflade. Vibrationer kan få Acoustimass-modulet til at flytte sig, især på glatte overflader som f.eks. marmor, glas eller højglanspoleret træ. Sørg for, at der er en stikkontakt i nærheden. Placer soundbar foran tv et. Undgå at placere soundbar inde i et skab. Placer konsollen tæt på dit tv. Placer IKKE tv et på toppen af din konsol. Sørg for, at der er en stikkontakt i nærheden. Placer adapteren 0,3-1,8 meter væk fra konsollen, Acoustimassmodulet og andre trådløse enheder for at undgå trådløs interferens. Eksempel på systemplacering 10 - Dansk

11 Opsætning af Acoustimass -modulet Fastgørelse af gummipuderne på Acoustimass-modulet Fastgør gummipuderne på Acoustimass-modulet for at beskytte dit gulv. 1. Vend Acoustimass-modulet på hovedet på en blød overflade for at beskytte det mod at blive ødelagt. 2. Fastgør gummipuderne i bunden af Acoustimass-modulet. Gummifod Bunden af Acoustimass-modulet 3. Placer Acoustimass-modulet på dets puder. Forsigtig: Placer ikke Acoustimass-modulet på dets front, bagende, side eller top, når det er i brug. 4. Fjern al beskyttelsesfilm. Det kan påvirke den akustiske ydelse, hvis det ikke fjernes. Dansk - 11

12 Opsætning af Acoustimass -modulet Tilslutning af Acoustimass-modulet til lysnettet 1. Tilslut netledningen i stikket på Acoustimass-modulet. 2. Sæt netledningen i en stikkontakt Dansk

13 Opsætning af soundbar Tilslutning af soundbar 1. Sæt højttalerkablets todelte ende i stikket Speaker Connections på konsollen. 2. Sæt den anden ende af højttalerkablet i det 10-benede stik på soundbar. Montering af soundbar på væggen Du kan montere soundbar på væggen. Hvis du vil købe WB-120 vægmonteringssættet, skal du kontakte din lokale Bose-forhandler eller besøge FORSIGTIG: Brug ikke anden hardware til at montere soundbar. Dansk - 13

14 Opsætning af konsollen Tilslutning af den trådløse SoundTouch adapter Tilslut adapteren til Bose link-stikket på konsollen. Tilslutning af konsollen til dit tv Brug det HDMI-stik på tv et, der er mærket ARC eller Audio Return Channel, hvis det findes. Se side 15, hvis dit tv ikke har et HDMI ARC-stik. Anvendelse af HDMI ARC-stikket Brug Bose HDMI-kablet til at slutte konsollen til dit tv. 1. Frakobl dine HDMI-tilsluttede kilder, f.eks. en kabel-/satellitboks, dvd- eller Blu-ray Disc -afspiller eller spilsystem, fra dit tv. 2. Sæt den ene ende af Bose HDMI-kablet i konsollens tv-stik Dansk

15 3. Sæt den anden ende af HDMI-kablet i tv ets HDMI-stik. Opsætning af konsollen Tv er uden et HDMI ARC-stik Hvis dit tv ikke har et HDMI ARC-stik, kan det være nødvendigt at foretage en sekundær tilslutning til konsollen med et optisk, koaksialt eller analogt stereolydkabel. Uden denne sekundære tilslutning kan du ikke høre lyd fra Bose -systemet. Brug af en sekundær tilslutning i følgende konfigurationer: Du bruger interne kilder (f.eks. internetapplikationer eller en antenne, der sender igennem luften). Du tilslutter kilder til dit tv. Se brugervejledningen til dit tv for at få flere oplysninger. Tip: Hvis dit tv har IN- og OUT-lydstikpaneler, skal du bruge audio OUT til din sekundære tilslutning. Dansk - 15

16 Opsætning af konsollen Tilslutning af konsollen til andre kilder Tilslutning til HDMI -kompatible kilder Du kan slutte konsollen til andre kilder, f.eks. en kabel-/satellitboks, dvd- eller Blu-ray Disc -afspiller eller spilsystem med et HDMI-kabel (kan købes separat). Hvis din kilde ikke er HDMI-kompatibel, kan du under Tilslutning til ikke-hdmi kompatible kilder finde oplysninger om konfigurationer med enheder, der ikke understøtter HDMI. 1. Sæt den ene ende af et HDMI-kabel i kildens HDMI (OUT)-stik. 2. Sæt den anden ende af et HDMI-kabel i det korrekte HDMI-stik på konsollen. Hvis du f.eks. skal tilslutte et spilsystem, skal du sætte et HDMI-kabel i GAME-stikket. Slut andre kilder til det relevante HDMI-stik på konsollen. Tilslutning til ikke-hdmi -kompatible kilder Hvis din kilde ikke er HDMI-kompatibel, skal du slutte den til dit tv ved hjælp af lydog videokabler (kan købes separat). Se brugervejledningen til dit tv for at få flere oplysninger. Tip: Hvis dit kilde har IN- og OUT-lydstikpaneler, skal du bruge audio OUT. Tilslutning til rene lydkilder Hvis din rene lydkilde som f.eks. en medie- eller cd-afspiller, ikke er HDMI -kompatibel: 1. Tilslut din kilde til konsollens optiske, koaksiale, analoge eller SIDE AUX ( ) stik. Bemærk: Du kan bruge et optisk, koaksialt, analogt eller 3,5 mm lydkabel (kan købes separat). 2. Indstil optisk, koaksial, analog eller SIDE AUX indgang for den relevante kilde. Du har adgang til disse indstillinger ved hjælp af systemmenuen (se side 30) Dansk

17 Tilslutning af konsollen til lysnettet 1. Tilslut netledningen i stikket Power på konsollen. Start af systemet 2. Sæt netledningen i en stikkontakt. Sådan sættes fjernbetjeningsbatterierne i 1. Skub låget af batterirummet på bagsiden af fjernbetjeningen. 2. Isæt de to AA (IEC-LR6) 1.5V-batterier, der fulgte med. Sørg for, at symbolerne + og på batterierne svarer til markeringerne + og i batterirummet. 3. Skub låget til batterirummet på plads. Dansk - 17

18 Start af systemet Tænd systemet og vælg sprog 1. Tryk på på fjernbetjeningen. Konsollen tændes, og 10 LANGUAGE vises på displayet. Bemærk: Efter den første start viser displayet som standard den kilde, der senest er anvendt. 2. Tryk på og for at vælge dit sprog. 3. Tryk på. Tip: Se efter -ikonet i systemmenuen, hvis du valgte det forkerte sprog. Systemet slukker efter seksten minutters inaktivitet. Du kan deaktivere AUTO OFF ved hjælp af systemmenuen (se side 30). Kontrol af lyden 1. Tænd dit tv. 2. Hvis du bruger en kabel-/satellitboks eller en anden sekundær kilde, skal du tænde denne kilde. Tip: Hvis din sekundære kilde er sluttet til dit tv, skal du vælge den tilhørende tv-indgang. Det kan være nødvendigt at bruge en anden fjernbetjening. 3. Tænd systemet. 4. Tryk på den relevante kildeknap. 5. Kontrollér, at der kommer lyd fra soundbaren. Bemærk: Hvis du ikke hører lyd fra soundbar, kan du finde oplysninger under Fejlfinding på side Tryk på på fjernbetjeningen. Tjek, om der kommer lyd fra tv-højttalerne. Bemærk: Hvis du hører lyd fra dine tv-højttalere, kan du gå til Fejlfinding på side Dansk

19 ADAPTiQ Kørsel af ADAPTiQ -lydkalibrering ADAPTiQ-lydkalibreringen tilpasser systemets lyd til lytteområdets akustik ved hjælp af fem lydmålinger. Når du udfører en lydkalibrering, skal du bruge ca. 10 minutter, hvor der er stille i rummet. 1. Sæt ADAPTiQ-headsettet på dit hoved. Under ADAPTiQ-lydkalibreringen måler en mikrofon øverst på headsettet rummets lydkarakteristika for at finde frem til den mest optimale lydkvalitet. 2. Sæt ADAPTiQ-headsettets kabel i -stikket på konsollen. 3. Tryk på på fjernbetjeningen. 4. Tryk på eller, indtil 14 ADAPTiQ vises på displayet. 5. Tryk på. 6. Følg stemmens anvisninger, indtil systemet har afsluttet processen. Bemærk: Hvis du hører en fejlmeddelelse og ikke er i stand til at afslutte ADAPTiQ-lydkalibreringen, kan du se side Fjern ADAPTiQ-headsættet fra konsollen, og gem den et sikkert sted. Bemærk: Hvis du flytter eller monterer systemet eller flytter et eller flere møbler, skal du køre ADAPTiQ-lydkalibreringen igen for at sikre en optimal lydkvalitet. Dansk - 19

20 Opsætning af SoundTouch Tilføjelse af systemet til dit Wi-Fi -netværk Du skal downloade og installere SoundTouch app en på en smartphone eller tablet, der er sluttet til dit netværk. App en guider dig igennem tilslutningen at systemet til dit netværk. Bemærk: Hvis du ikke har en smartphone eller tablet, kan du bruge en computer til konfigurationen (se side 38). Tilføj systemet til en eksisterende SoundTouch -konto Hvis du allerede har konfigureret SoundTouch til et andet system, skal du ikke downloade SoundTouch - app en igen. 1. Vælg for at starte app en på din smartphone eller tablet. 2. Vælg SØG > INDSTILLINGER > Systemer > TILFØJ SYSTEM for at tilføje et andet system. App en fører dig gennem opsætningen. Hent og installer SoundTouch -app en Hvis det er første gang, at du opsætter et SoundTouch -system, skal du installere app en. Download SoundTouch -controllerapp en på din smartphone eller tablet. Bose SoundTouch TM controller app ios-brugere: Download fra App Store Android -brugere: Download fra Google Play store Amazon Kindle Fire-brugere: download fra Amazon Appstore til Android Slut systemet til dit Wi-Fi -hjemmenetværk Tilføj systemet til dit netværk, når du har installeret app en: 1. Vælg for at starte app en på din smartphone eller tablet. App en guider dig igennem tilslutningen at systemet til dit Wi-Fi -netværk. 2. Følg instruktionerne i app en for at afslutte konfigurationen, inklusive oprettelse af en SoundTouch -konto, tilføjelse af et musikbibliotek og -musiktjenester. Du kan finde flere oplysninger om anvendelse af SoundTouch under side 27, eller download brugervejledningen til SoundTouch trådløs adapter series II på Boses websted Dansk

21 Fjernbetjeningsknapper Anvendelse af systemet Brug fjernbetjeningen til at betjene kilder, der er sluttet til systemet, til at justere systemets lydstyrke, ændre kanaler, bruge funktioner til afspilning, aktivere funktioner på kabel-/satellitboks og navigere rundt i systemmenuen. Valg af kilde Vælger en kilde, der er sluttet til dit tv Skifter mellem SoundTouch, Bluetooth og -stik. Se side 25. Sluk/tænd for Bose -systemet Navigationsfelt Tænder/slukker for en valgt kilde Viser en liste med indspillede DVRprogrammer Viser internet-tv ets hjemmeside Systemmenu Forrige kanal, kapitel eller spor Afspilningsknapper Taltastatur. Tallene 1-6 kan afspille SoundTouch - forudindstillinger. Tv-udseende Lukkede undertekster Tekst-tv-tilstand Funktionsknapper (se side 26) Dansk - 21

22 Anvendelse af systemet Programmering af den universelle fjernbetjening Du kan bruge fjernbetjeningen til at betjene dit tv, din kabel-/satellitboks, din dvdeller Blu-ray Disc -afspiller, dit spilsystem, dvr eller anden ekstern kilde. Consumer Electronics Control Systemet understøtter CEC (Consumer Electronics Control). CEC giver dig mulighed for at betjene flere HDMI -tilsluttede kilder uden programmering af fjernbetjeningen. Du kan tænde/slukke for CEC ved hjælp af systemmenuen (se side 30). Din kilde understøtter muligvis CEC, men henviser til det under et andet navn. Se brugervejledningen til din kilde for at få flere oplysninger. CEC betjener kilder, der er sluttet til konsollens HDMI-stik. Tip: Det kan være nødvendigt, at du bruger kildens eller tv ets systemmenu for at aktivere CEC. Se brugervejledningen til din kilde for at få flere oplysninger. Test dine HDMI -tilsluttede kilder for CEC Hvis dine kilder reagerer korrekt på deres tilsvarende kildeknapper, behøver du ikke at programmere din fjernbetjening. Bemærk: Din HDMI-tilsluttede kilde understøtter muligvis ikke CEC. Se brugervejledningen til din kilde for at få flere oplysninger. 1. Tænd Bose -systemet, dit tv og den kilde, du tester. 2. Tryk på en række forskellige knapper, der svarer til din kildes funktioner. 3. Tryk på -knappen. Kilden slukkes. Hvis din kilde ikke udfører en af funktionerne, skal du programmere fjernbetjeningen (se side 23) Dansk

23 Programmer fjernbetjeningen til din kilde Anvendelse af systemet Hvis din kilde ikke understøtter CEC, kan du programmere den universelle fjernbetjening til at betjene din kilde, f.eks. et tv, en dvd/blu-ray Disc -afspiller, en kabel/satellitboks, et spilsystem eller en DVR ved at indtaste koden for din kildes brand. Der kan findes flere koder for din kilde. Du skal muligvis udføre denne procedure flere gange for at finde den korrekte kode. Find din kildes kode 1. Tænd din kilde. 2. Find koden til din kildes mærke i bogen med enhedskoder for den universelle fjernbetjening (medfølger). Indtast din kildes kode 1. På fjernbetjeningen skal du trykke og holde nede på den relevante kildeknap, indtil alle seks kildeknapper lyser, og slip den derefter. Hvis du f.eks. vil programmere dit tv, skal du trykke på og holde den nede, indtil alle seks kildeknapper lyser, og derefter slippe den. Den relevante kildeknap på fjernbetjeningen begynder at lyse. 2. På taltastaturet skal du indtaste koden for din kildes mærke og trykke på + på lydstyrkeknappen. Test din kildes kode 1. Test kildens grundlæggende funktioner. Følg instruktionerne for din kilde: Tv: tryk på kanalknapperne. Tryk på. Indstillingsmenuen vises. Tryk på og for at navigere. Kabel-/satellitboks: tryk på. Programmeringsguiden vises. Tryk på og for at navigere. Dvd- eller Blu-ray Disc -afspiller: tryk på. Indstillingsmenuen vises. Tryk på og for at navigere. Spilsystem: tryk på og for at navigere gennem menuen. 2. Baseret på din kildes reaktion på grundlæggende funktioner: Fjernbetjeningen reagerer korrekt: tryk på for at afslutte programmeringen og gemme dine indstillinger. Fjernbetjeningen reagerer ikke eller reagerer ikke korrekt: -- Hvis kildeknappen lyser: tryk på + på lydstyrkeknappen for at gå til den næste kode. Gentag trin 1-2 under Test din kildes kode. Du skal eventuelt gentage denne procedure 30 eller flere gange. Hvis alle seks knapper blinker tre gange, har du været igennem alle koder til din kilde. -- Hvis kildeknappen ikke lyser: din fjernbetjening har afsluttet programmeringstilstand. Gentag trin 1-2 under Indtast din kildes kode og trin 1-2 under Test din kildes kode. Bemærk: Din kilde er muligvis ikke kompatibel med universelle IR-fjernbetjeninger. Se brugervejledningen til din kilde for at få flere oplysninger. Dansk - 23

24 Anvendelse af systemet Valg af kilde Du kan skifte mellem kilder ved at trykke på den relevante kildeknap på fjernbetjeningen. Inden du starter, skal du programmere fjernbetjeningen til at betjene din kilde (se side 22). Vælg en kilde, der er sluttet til Bose -systemet Hvis din kilde er sluttet til konsollen og ikke bruger CEC, skal du følge denne procedure til at indstille konsollen til den relevante tilstand og tænde for kilden. 1. Tænd systemet. 2. Tryk på knappen for den kilde, som du vil styre. Kildeknappen lyser. 3. Tryk på. Kilden tændes. Vælg en kilde, der er sluttet til dit tv Hvis din kilde er sluttet til dit tv, skal du følge denne procedure for at vælge den korrekte tv-indgang. 1. Tænd systemet, dit tv og den relevante kilde. 2. Tryk på for at vælge den korrekte indgang på dit tv. Du skal muligvis trykke på flere gange for at vælge tv-indgangen til kilden. På nogle tv er, viser en menu. Brug fjernbetjeningen til at vælge den korrekte tv-indgang og lukke denne menu. Universelle kildeknapper og konsolstik Kildeknapperne på din fjernbetjening svarer til stikkene bag på konsollen. F.eks. svarer til BD-DVD HDMI-stikket. Dine kildeknapper fungerer sammen med alle kilder, der er knyttet til det tilhørende stik. Hvis du har en sekundær dvd- eller Blu-ray Disc -afspiller og knytter den til CBL-SAT-stikket, kan den programmeres til at fungere sammen med. Bemærk: Sørg for at bruge den passende kode for kilde og ikke tilslutningspunktet, når du programmerer fjernbetjeningen Dansk

25 Anvendelse af systemet Brug af knappen Denne multifunktionsknap gør det muligt for dig at afspille musik på dit system. Få adgang til SoundTouch -kilden på dit system Stream musik fra en tilsluttet Bluetooth -aktiveret enhed Få adgang til SIDE AUX-stikket Tryk på for at skifte mellem SoundTouch ( ), Bluetooth ( ) og SIDE AUX-stikket ( ). SoundTouch Du kan betjene en delmængde af SoundTouch -funktionerne på dit system, f.eks. afspilningsknapperne og forudindstillingerne. Se Brug af SoundTouch på side 27. Bluetooth trådløs teknologi Dit system har trådløs Bluetooth-teknologi, der giver dig mulighed for at streame musik fra Bluetooth-aktiverede enheder til dit system. Dit system gemmer otte tidligere tilsluttede enheder på sin parringsliste. Se side 28. SIDE AUX -stikket er et 3,5 mm-stik, som er placeret på siden af konsollen. Når stikket er indstillet som stik for lyd på kilden, kan du få adgang til stikket via knappen. Under 5 SIDE AUX på side 30 kan du finde oplysninger om, hvordan du ændrer stikindstillingerne. Dansk - 25

26 Anvendelse af systemet Justering af lydstyrken På fjernbetjeningen: Tryk på + for at øge lydstyrken. Tryk på for at reducere lydstyrken. Tryk på for at slå lyden fra eller til. Bemærk: Se Fejlfinding på side 32, hvis du hører lyd, der kommer fra dit tv. Funktionsknapper Den røde, grønne, gule og blå knap på fjernbetjeningen svarer til de farvekodede funktionsknapper på din kabel-/satellitboks, Blu-Ray Disc -afspiller eller tekst-tvfunktioner. Kabel/satellitboks- eller Blu-Ray Disc -afspillerfunktioner: se brugervejledningen til din kabel/satellitboks. Tekst-tv-funktioner: svarer til de farvekodede sidenumre, overskrifter eller genveje på et display med tekst-tv. Programmering af en fjernbetjening, der ikke er fra Bose Du kan programmere en fjernbetjening, der ikke er fra Bose, f.eks. fjernbetjeningen til din kabel-/satellitboks, til at betjene systemet. Se brugervejledningen til din fjernbetjening, der ikke er fra Bose, eller webstedet til kabel/satellit for at få instruktioner. Når fjernbetjeningen, der ikke er fra Bose, er programmeret, bør den betjene de grundlæggende funktioner som f.eks. tænd/sluk og lydstyrken Dansk

27 Adgang til SoundTouch Når du har oprettet en SoundTouch -konto, er du klar til at bruge SoundTouch på dit system. Du kan få adgang til SoundTouch via SoundTouch -app en eller ved at trykke på på fjernbetjeningen. Du kan finde flere oplysninger om anvendelse af SoundTouch ved at hente brugervejledningen til SoundTouch trådløs adapter series II. Brug af SoundTouch -app en SoundTouch app en er en softwareapplikation, der giver dig mulighed for at konfigurere og betjene SoundTouch fra din smartphone, tablet eller computer. Med app en fungerer din smart-enhed som en fjernbetjening med mange funktioner til din SoundTouch -kilde. Du kan nemt tilpasse forudindstillingerne til din yndlingsmusik. Udforsk internetradio, musiktjenester eller dit musikbibliotek. Styre systemindstillinger. Brug af SoundTouch kilden Når du har konfigureret SoundTouch, kan du bruge fjernbetjeningen til at betjene en delmængde af funktionerne på dit system: Tilpas og afspil forudindstillinger ved hjælp af tallene 1-6 på taltastaturet. Styre afspilning (afspil, pause, stop, gå til næste nummer etc.). Sådan startes SoundTouch : Tryk på på fjernbetjeningen. Der vises en SOUNDTOUCH-meddelelse på displayet. Brug af SoundTouch Dansk - 27

28 Bluetooth Parring af en Bluetooth-enhed Den trådløse Bluetooth -teknologi giver dig mulighed for at streame musik fra Bluetooth-aktiverede smartphones, tablets, computere eller andre lydenheder til dit SoundTouch -system. Du kan endda streame musik fra Bluetooth-aktiverede enheder, der ikke er en del af dit SoundTouch ecosystem, f.eks. en gæsts smartphone eller tablet. Inden du kan streame musik fra en Bluetooth-aktiveret enhed, skal du parre enheden med dit system. 1. På systemets fjernbetjening skal du trykke på og slippe, indtil der vises en Bluetooth-parringsmeddelelse på displayet. Bemærk: Hver gang du trykker på, skifter systemet mellem SoundTouch ( ), Bluetooth ( ) og -stikket. Sørg for, at du ser en Bluetooth-parringsmeddelelse på displayet, inden du parrer din enhed. 2. På din Bluetooth -aktiverede enhed skal du aktivere Bluetooth-funktionen. Tip: Funktionen Bluetooth findes normalt under Indstillinger. Et tandhjulsikon ( ) repræsenterer ofte Indstillinger på startskærmen. 3. Vælg dit SoundTouch -system på enhedslisten. Når det er parret, vises dit SoundTouch systems navn som værende tilsluttet på enhedslisten. 4. På den Bluetooth-aktiverde enhed skal du afspille musik for at streame til dit system. Hvis du ikke kan parre enheden Du skal eventuelt rydde systemets Bluetooth-parringsliste (du kan finde flere oplysninger under Fejlfinding på side 32). Prøv at parre igen, når du har ryddet listen Dansk

29 Tilslutning til en parret Bluetooth - aktiveret enhed Du kan streame lyd fra en Bluetooth -aktiveret enhed til dit system. Der er to måder at streame lyd fra en parret enhed til dit SoundTouch -system. Hvis flere enheder er gemt på systemets parringsliste, kan det tage et par minutter for den parrede enhed at blive tilsluttet. Displayet på dit system angiver forbindelsesstatus. Brug af knappen 1. På systemets fjernbetjening skal du trykke på og slippe, indtil der vises en Bluetooth-tilslutningsmeddelelse på displayet. Systemet tilsluttes den sidste enhed, der streamede til dit system. 2. Afspil musik på enheden. Tip: Hvis en parret enhed er tilsluttet, behøver du ikke at trykke på. Hvis du ikke kan streame lyd fra en parret enhed Dit SoundTouch system kan have mistet forbindelsen til enheden. Tjek systemets display. Hvis den parrede enhed er uden for dit systems rækkevidde, skal du flytte enheden inden for rækkevidde. Brug af Bluetooth -funktionen på den parrede enhed Bluetooth 1. På den Bluetooth -aktiverede enhed skal du aktivere Bluetooth-funktionen. 2. Vælg dit SoundTouch -system på enhedslisten. 3. Når systemet er tilsluttet, skal du på den Bluetooth-aktiverede enhed afspille musik for at streame til dit system. Dansk - 29

30 Sådan får du systemoplysninger Anvendelse af systemmenuen Anvend systemmenuen til at justere lydniveauer, tænde/slukke for funktioner (f.eks. AUTO OFF), ændre sproget, indstille koaksiale, analoge og optiske indgange til en bestemt kilde, køre ADAPTiQ -lydkalibreringen, parre dit Acoustimass -modul med konsollen eller fabriksnulstille systemet. 1. Tryk på på fjernbetjeningen. 2. Tryk på og for at rulle gennem systemmenuen. 3. Tryk på og for at justere indstillingerne. 4. Tryk på. Display Systemtilstand 1 AUDIO COMP Fra: (Standard) Ingen ændring af lydsporet. Gør tale endnu bedre: Øger lydstyrkeniveauet ved tale og lydeffekter, der har lave lydstyrkeindstillinger, samtidig med at der er fuldt udbytte af lyden ved høje lydstyrkeindstillinger. Intelligent lydstyrke: Reducerer området med lydstyrkeniveauer i et filmsoundtrack, så forskellen mellem ekstremt høje udbrud og bløde lyde er mindre mærkbar. Bemærk: Udvidet dialog og intelligente lydstyrkefunktioner er ikke tilgængelige for SoundTouch, Bluetooth eller enheder, der er tilsluttet -stikket. 2 AUDIO/VIDEO SYNC Justerer lydforsinkelsen, så lyden synkroniseres med lyd og billede. 3 HDMI-CEC Standard aktiveret: (Standard) Aktiverer CEC (se side 22). Alternativ aktiveret: Forhindrer utilsigtet skift af kilde og løser muligvis CEC-uoverensstemmelser (se side 32). Fra: Deaktiverer CEC. 4 AUTO OFF Aktivér: (Standard) Systemet slukkes efter seksten minutters inaktivitet (der kommer ingen lyd fra systemet). Deaktiver: Systemet slukker ikke automatisk. 5 SIDE AUX Audio in: Indstiller -stikket til en AUX-kilde. Hovedtelefoner: (Standard) Indstiller -stikket som en hovedtelefonudgang. Bemærk: Hvis det er indstillet til Hovedtelefoner, og der er tilsluttet et kabel, slås soundbar-lyden fra. Frakobl dine hovedtelefoner, når de ikke er i brug. 6 BASS LEVEL Justerer basniveauet. 7 TREBLE LEVEL Justerer diskantniveauet Dansk

31 Display Systemtilstand 8 CENTER LEVEL Øger eller reducerer lydstyrkeniveauet for tale i film og tv. 9 SURROUND LEVEL IKKE TILGÆNGELIG. Sådan får du systemoplysninger 10 LANGUAGE Ændrer sproget for konsollen og ADAPTiQ-lydkalibreringen. 11 SET OPTICAL INPUT Indstiller det optiske stik til Auto/TV (standard), CBL SAT, BD DVD, GAME eller AUX-kilde. 12 SET COAXIAL INPUT Indstiller det koaksiale stik til Auto/TV (standard), CBL SAT, BD DVD, GAME eller AUX-kilde. 13 SET ANALOG INPUT Indstiller det analoge stik til Auto/TV (standard), CBL SAT, BD DVD, GAME eller AUX-kilde. 14 ADAPTIQ Starter ADAPTiQ-lydkalibreringsprocessen. 15 PAIR ACOUSTIMASS Tilslutter igen Acoustimass -modulet til systemet. 16 FACTORY RESET Indstiller systemmenuen og ADAPTiQ-lydkalibreringen til fabriksindstillingerne. Fejlmeddelelser Display FEJL Kan ikke finde Acoustimass FEJL Kan ikke finde soundbar <KILDE> Intet signal SIDE AUX Intet er tilsluttet FEJL Kontakt Bose Systemtilstand Acoustimass -modulet er ikke sluttet til konsollen. Soundbar er ikke tilsluttet konsollen. Kilden er ikke sluttet til konsollen, eller kilden er sluttet til konsollen og er slukket. Kilden er ikke sluttet til -stikket på konsollen. Ring til Bose Kundeservice. Se adresselisten i kassen. Statusindikator for Acoustimass -modulet Statusindikatoren bag på Acoustimass-modulet indeholder oplysninger om systemaktivitet. Indikatoraktivitet Gul Blinker gult Blinker langsomt gult Rød Acoustimass-modulets tilstand Tilsluttet konsollen. Frakoblet konsollen. Muligt at oprette en trådløs forbindelse til konsollen. Systemfejl. Dansk - 31

32 Pleje og vedligeholdelse Fejlfinding Problem Ingen strøm Ingen lyd Lyd kommer fra dine tv-højttalere Intet billede eller dårligt billede Gør følgende Fastgør Acoustimass -modulets, soundbars og konsollens netledninger. Sæt igen Acoustimass-modulets, soundbars og konsollens netledninger godt fast i en stikkontakt. Brug fjernbetjeningen til at tænde for systemet. Slå systemets lyd fra. Forøg lydstyrken. Tilslut Acoustimass-modulet, soundbar og konsollen til en tændt stikkontakt. Sæt højttalerkablet i højttalertilslutningsstikket, ikke Bose Linkstikket. Sæt HDMI -kablet i et stik på dit tv, der er mærket ARC eller Audio Return Channel. Hvis dit tv ikke har et HDMI ARC-stik, skal du bruge et andet lydkabel udover HDMI-kablet (se side 15). Hvis du bruger et andet lydkabel, skal du sætte kablet i et stik på dit tv, der er mærket Output eller OUT, ikke Input eller IN. Fastgør alle kabeltilslutninger på soundbar, tv og tilsluttede kilder. Hvis din kilde er sluttet til dit tv, skal du vælge den korrekte tvindgang (se side 24). Skift mellem Alternate On og Default On for CEC (se side 30). Frakobl hovedtelefoner, når de ikke er i brug. Hvis du tilslutter din kilde gennem -stikket, skal du aktivere Audio in ved hjælp af systemmenuen (se side 30). Hvis du tilslutter hovedtelefoner til -stikket, skal du aktivere Hovedtelefoner ved hjælp af systemmenuen (se side 30). Hvis du ser fejlmeddelelsen Kan ikke finde Acoustimass, skal du forbinde Acoustimass-modulet med konsollen (se side 35). Nulstil højttaleren (se side 36). Sæt HDMI-kablet i et stik på dit tv, der er mærket ARC eller Audio Return Channel (hvis det findes). Sluk dine tv-højttalere (se brugervejledningen til dit tv). Reducer lydstyrken på dit tv til den laveste indstilling. Skifte til en anden kilde, skift derefter tilbage til den påvirkede kilde, og forsøg at genetablere et signal. Frakobl den påvirkede kildes HDMI-kabel, og tilslut det derefter igen. Frakobl den HDMI-kablet fra konsollen til tv et, og tilslut det derefter igen. Sluk og tænd den påvirkede kilde, tv et og konsollen. Hvis du tilknyttede det optiske, analoge eller koaksiale stik til en af dine HDMI -kilder, skal du sætte den tilbage til Auto/TV (Default) ved hjælp af systemmenuen. Se side Dansk

33 Pleje og vedligeholdelse Problem Fjernbetjeningen er uforudsigelig eller virker ikke Systemet synkroniseres ikke med den korrekte kilde/vælger en forkert kilde efter forsinkelsen (CEC) CEC-uoverensstemmelse eller CEC virker ikke Dårlig eller forringer lyd Uregelmæssig lyd Gør følgende Sørg for, at symbolerne + og på batterierne svarer til markeringerne + og i batterirummet (se side 17). Udskift batteriet (se side 17). Tryk på lydstyrkeknappen på fjernbetjeningen, og se, om den korrekte kildeknap lyser. Fjern beskyttelsesfilmen fra konsollen. Hvis du bruger CEC: -- Ret fjernbetjeningen mod konsollen. -- Brug indstillingen Alternativ aktiveret (se side 30). -- Deaktiver CEC på dit system (se side 30), og programmér fjernbetjeningen til at betjene din kilde (se side 23). Hvis du har programmeret fjernbetjeningen til at betjene din kilde: -- Ret fjernbetjeningen mod den relevante kilde. -- Sørg for, at du har indtastet den korrekte kode til dit kilde-mærke. -- Programmér fjernbetjeningen med en anden kode (se side 23). Brug indstillingen Alternativ aktiveret (se side 30). Deaktiver CEC på din kilde (se brugervejledningen til din kilde for at få flere oplysninger). Deaktiver CEC på dit system (se side 30), og programmér fjernbetjeningen til at betjene din kilde (se side 23). Brug indstillingen Alternativ aktiveret (se side 30). Deaktiver CEC på din kilde (se brugervejledningen til din kilde for at få flere oplysninger). Deaktiver CEC på dit system (se side 30), og programmér fjernbetjeningen (se side 23). Fjern alt beskyttelsesfilm fra systemet. Fastgør alle kabeltilslutninger på soundbar, tv og tilsluttede kilder. Hvis du ser fejlmeddelelsen Kan ikke finde Acoustimass: -- Tilslut Acoustimass -modulet. -- Forbind Acoustimass-modulet med konsollen (se side 35). Hvis du bruger det analoge eller stik, skal du reducere lydstyrken på din kilde. Fabriksindstil systemet (se side 36), og kør ADAPTiQ - lydkalibreringen (se side 19). Fastgør alle kabeltilslutninger på soundbar, tv og tilsluttede kilder. Flyt systemet væk fra potentiel interferens, f.eks. en trådløs router, trådløs telefon, fjernsyn, mikrobølgeovn osv. Skift mellem Alternate On og Default On for CEC (se side 30). Dansk - 33

34 Pleje og vedligeholdelse Problem Kan ikke gennemføre netværksopsætningen Kan ikke afspille Bluetooth -lyd Gør følgende Tilslut systemet til lysnettet. Vælg det korrekte netværksnavn, og indtast adgangskode. Tilslut enheden og SoundTouch -systemet til det samme Wi-Fi - netværk. Placer den trådløse adapter inden for routerens rækkevidde. Aktivér Wi-Fi på den enhed (mobil eller computer), du bruger til opsætningen. Hvis netværksnavnet ikke vises eller skjult, skal du vælge Opret forbindelse manuelt til et andet netværk på skærmbilledet OPRET FORBINDELSE TIL WI-FI-HJEMMENETVÆRK. Luk andre åbne programmer. Hvis du bruger en computer til opsætning, skal du kontrollere, at SoundTouch -app en og SoundTouch Music Server er tilladte programmer. Test din internetforbindelse ved at indlæse Genstart din mobile enhed eller computer og router. Afinstaller app en, nulstil adapteren, og genstart opsætningsprocessen. På dit system: Par en enhed (side 28). Prøv at parre en anden enhed. Se Ingen lyd. Ryd systemets parringsliste ved hjælp af SoundTouch -app en: -- Gå til SØG > INDSTILLINGER > Systemer, og vælg dit SoundTouch -system. -- Åbn Bluetooth -punktet, og ryd parringslisten. Opsæt først SoundTouch, og udfør alle systemopdateringer. På din mobile enhed: Deaktivér og aktivér Bluetooth-funktionen. Fjern systemet fra Bluetooth-menuen. Par igen. Se dokumentationen til din Bluetooth-aktiverede enhed Dansk

35 Pleje og vedligeholdelse Hvis din konsol ikke kan finde Acoustimass -modulet Acoustimass-modulet og konsollen forbindes på fabrikken. Hvis du derimod ser fejlmeddelelsen Kan ikke finde Acoustimass på displayet, skal du udføre denne procedure til at forbinde dem: 1. Frakobl Acoustimass-modulet. 2. Tryk på på fjernbetjeningen. 3. Tryk på, indtil 15 PAIR ACOUSTIMASS vises på displayet. 4. Tryk på. Tilslut Acoustimass vises på displayet. 5. Sæt netledningen i en stikkontakt. Når Acoustimass-modulet er forbundet til konsollen, vises Forbindelse er gennemført på displayet. Bemærk: Hvis du har brug for hjælp til alternative tilslutningsmuligheder på grund af for stor trådløs interferens, skal du kontakte kundeservice. Fejlmeddelelser til ADAPTiQ -lydkalibrering Lyt til talemeddelelserne til følgende fejlmeddelelser: Fejlmeddelelse Problem Gør følgende 1 Mikrofonen på ADAPTiQheadsættet registrerer ikke lyd. Fastgør alle højttalerkabler. Sørg for, at mikrofonåbningen øverst på ADAPTiQ-headsættet ikke er blokeret. Dit ADAPTiQ-headsæt kan være ødelagt. Kontakt Bose kundeservice for reservedele. Se adresselisten i kassen. 2 For meget støj i rummet. Udfør ADAPTiQ-lydkalibrering igen, når der er stille i rummet. 3 ADAPTiQ-headsættet er for tæt på højttalerne. 4 Lyttepositionerne ligner hinanden for meget. 5 ADAPTiQ-headsættet kan ikke udføre målinger under flytningen. Flyt ADAPTiQ-headsættet længere væk fra højttalerne. Flyt 0,3-0,6 meter væk fra din forrige lytteposition. Hold dit hoved i ro. Når du har løst problemet, skal du genstarte ADAPTiQ-lydkalibreringen (se side 19). Hvis du hører en anden fejlmeddelelse, skal du kontakte Boses kundeservice for at få yderligere instruktioner. Se adresselisten i kassen. Dansk - 35

36 Pleje og vedligeholdelse Fabriksnulstil systemet For at fejlfinde problemer skal du nulstille systemmenuen og ADAPTiQ - lydkalibreringsprocessen til fabriksindstillingerne. 1. Tryk på på fjernbetjeningen. 2. Tryk på, indtil 16 FACTORY RESET vises på displayet. 3. Tryk på 5. Systemet nulstilles. 4. Kør ADAPTiQ-lydkalibrering (se side 19). Nulstil en kildeknap på fjernbetjeningen Hvis du har problemer med en kildeknap på fjernbetjeningen, skal du nulstille kildeknappen til fabriksindstillingerne. Når du har udført denne procedure, er din kildeknap i CEC-tilstand. 1. På fjernbetjeningen skal du trykke og holde nede på den relevante kildeknap, indtil alle seks kildeknapper lyser, og slip den derefter. Det er kun den relevante kildeknap, der lyser. 2. Indtast 0140 på taltastaturet. Servicestik på Acoustimass -modulet Service- og datastik er udelukkende til servicebrug. Sæt ikke andre kabler i disse stik Dansk

37 Pleje og vedligeholdelse Rengøring Rengør systemets overflade med en blød og tør klud. Brug ikke spray i nærheden af systemet. Brug ikke opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak eller slibemiddel. Undgå at spilde væske i åbningerne. Kundeservice Yderligere hjælp til at bruge systemet: Gå til SoundTouch.com Kontakt Bose Kundeservice. Se adresselisten i kassen. Begrænset garanti Dit system er omfattet af en begrænset garanti. Detaljerede oplysninger om den begrænsede garanti findes på produktregistreringskortet, som ligger i kassen. Oplysninger om, hvordan du registrerer, finder du på kortet. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti. Garantioplysningerne til dette produkt gælder ikke for Australien og New Zealand. Se vores websted på eller for at få flere oplysninger om garantien i Australien og New Zealand. Tekniske oplysninger Acoustimass -modulets Netspænding: V 50/60 Hz 150 W Konsol Netspænding: V 50/60 Hz 60 W Dansk - 37

38 Appendiks: Brug af en computer til opsætningen Vigtige oplysninger til opsætning Du kan opsætte dit system ved hjælp af en computer i stedet for end smartphone eller tablet. Brug en computer, der findes på dit Wi-Fi -netværk. Brug den computer, hvor dit musikbibliotek er gemt. Du skal bruge det medfølgende USB-kabel.* Brug ikke USB-kablet, medmindre app en beder dig om at tilslutte kablet. * SETUP A USB-stikket bag på systemet bruges kun til computeropsætning. Stikkene er ikke beregnet til opladning af smartphones, tabletter eller lignende enheder. Brug af en stationær computer til opsætningen Hvis du bruger en stationær computer, skal du flytte konsollen og den trådløse SoundTouch -adapter tæt på computeren, når du opsætter dit system. Under opsætningen beder app en dig om at forbinde USB-kablet fra computeren til den trådløse adapter (midlertidigt). Efter opsætningen skal du fjerne USB-kablet og konsollen fra din computer og fra stikkontakten og slutte systemet til en fast placering. Indstilling af systemet ved hjælp af en computer 1. Åbn en browser på din computer, og gå til: SoundTouch.com/app Tip: Brug den computer, hvor dit musikbibliotek er gemt. 2. Hent og kør SoundTouch -app en. 3. Tilslutning af systemet til dit hjemmenetværk (se side 20). App en fører dig gennem opsætningen Dansk

CineMate 130. home theater system

CineMate 130. home theater system CineMate 130 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários Bruksanvisningen

Læs mere

CineMate 520. home theater system

CineMate 520. home theater system CineMate 520 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários Bruksanvisningen

Læs mere

CineMate 15/10. home theater system

CineMate 15/10. home theater system CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Bruksanvisning Vigtige sikkerhedsoplysninger

Læs mere

CineMate 120, 130, 220 og 520

CineMate 120, 130, 220 og 520 CineMate 120, 130, 220 og 520 Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Vigtige sikkerhedsinstruktioner Owner s Guide Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. Lynet med et pilehoved indeni en ligesidet trekant gør brugeren

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

Bose Solo 15/10 series II TV sound system

Bose Solo 15/10 series II TV sound system Bose Solo 15/10 series II TV sound system Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Vigtige sikkerhedsinstruktioner Brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Tag dig venligst tid til at læse disse vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, og sørg for at følge dem. De vil hjælpe dig med at installere og betjene

Læs mere

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Brukerveiledning Podręcznik użytkownika

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

SoundTouch 30/20. Wi-Fi -musiksystemer. Brugervejledning

SoundTouch 30/20. Wi-Fi -musiksystemer. Brugervejledning SoundTouch 30/20 Wi-Fi -musiksystemer Brugervejledning Sikkerhed Tag dig venligst tid til at læse disse vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, og sørg for at følge dem. De vil hjælpe dig med at installere

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Acoustimass 6 series V Acoustimass 10 series V home theater speaker systems

Acoustimass 6 series V Acoustimass 10 series V home theater speaker systems Acoustimass 6 series V Acoustimass 10 series V home theater speaker systems Owner's Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale

Læs mere

Sikkerhedsinformation

Sikkerhedsinformation Brugervejledning Sikkerhedsinformation Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den hjælper dig med at installere og betjene systemet korrekt og nyde dets avancerede funktioner. Gem

Læs mere

Setup Guide Installationsvejledning Einrichtungsanleitung Installatiehandleiding Guía de instalación Asennusopas Guide d installation Guida all

Setup Guide Installationsvejledning Einrichtungsanleitung Installatiehandleiding Guía de instalación Asennusopas Guide d installation Guida all Setup Guide Installationsvejledning Einrichtungsanleitung Installatiehandleiding Guía de instalación Asennusopas Guide d installation Guida all installazione Üzembe helyezési útmutató Podręcznik konfiguracji

Læs mere

Bose SoundTrue. around-ear headphones II. diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados

Bose SoundTrue. around-ear headphones II. diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados Bose SoundTrue around-ear headphones II diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del

Læs mere

Bose SoundLink. Mini Bluetooth speaker II

Bose SoundLink. Mini Bluetooth speaker II Bose SoundLink Mini Bluetooth speaker II Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. ADVARSLER: Systemet må ikke udsættes

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Acoustimass 5 series V Acoustimass 3 series V stereo speaker system

Acoustimass 5 series V Acoustimass 3 series V stereo speaker system Acoustimass 5 series V Acoustimass 3 series V stereo speaker system Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del propietario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Hjemmebiografsystem Installationsvejledning HT-XT1 Indholdsfortegnelse Opsætning 1 Kassens indhold 3 2 Installation 4 3 Tilslutning 6 4 Tænd for systemet 8 5 Lyt til lyden 9 Grundlæggende betjening Opleve

Læs mere

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Brukerveiledning Podręcznik użytkownika

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

CineMate 15/10. home theater system

CineMate 15/10. home theater system CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Brukerveiledning Podręcznik użytkownika Bruksanvisning Vigtige

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

ACOUSTIMASS 300 TRÅDLØST BASMODUL BRUGERVEJLEDNING

ACOUSTIMASS 300 TRÅDLØST BASMODUL BRUGERVEJLEDNING ACOUSTIMASS 300 TRÅDLØST BASMODUL BRUGERVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

SoundLink Colour. Bluetooth højttaler. Brugervejledning

SoundLink Colour. Bluetooth højttaler. Brugervejledning SoundLink Colour Bluetooth højttaler Brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. Den ligesidede trekant

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning Solo tv-lydsystem Brugervejledning Indhold Sikkerhedsinformation Indledning Tak... 6 Udpakning... 6 Opsætning af systemet Trin 1: Anbring systemet... 7 Trin 2: Tilslut Solo-systemet til en stikkontakt...

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

BeoLink Wireless 1. Vejledning

BeoLink Wireless 1. Vejledning BeoLink Wireless 1 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Lydbjælke Installationsvejledning HT-CT770 Indholdsfortegnelse Opsætning 1 Kassens indhold 4 2 Installation 5 3 Tilslutning 6 4 Tænd for systemet 8 5 Lytte til lyden 9 Grundlæggende betjening Oplev lydeffekterne

Læs mere

VIRTUALLY INVISIBLE 300

VIRTUALLY INVISIBLE 300 VIRTUALLY INVISIBLE 300 WIRELESS SURROUND SPEAKERS OWNER S GUIDE BRUGERVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKERSHANDLEIDING GUÍA DEL USUARIO KÄYTTÖOHJE NOTICE D UTILISATION MANUALE DI ISTRUZIONI KEZELÉSI

Læs mere

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen B2 Bass Module Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Svenska Nederlands Italiano Français Español

Læs mere

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om højttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-forbindelse 4 Taster og dele 5 Sådan tænder du højttaleren 6 Oprettelse

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Multiroom Link. brugervejledning. forestil dig mulighederne

Multiroom Link. brugervejledning. forestil dig mulighederne brugervejledning forestil dig mulighederne Tak, fordi du har valgt at købe et Samsung-produkt. For at modtage en udførlig service skal du registrere dit produkt på www.samsung.com/register Understøttede

Læs mere

SIKKERHEDSINFORMATION

SIKKERHEDSINFORMATION Solo TV Sound System Operating Guide Betjeningsvejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale d uso Használati útmutató Bedieningshandleiding Instrukcji obsługi Operação Guia

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

COMPANION 5 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Manuale di istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

COMPANION 5 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Manuale di istruzioni. Gebruiksaanwijzing. COMPANION 5 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Brugervejledning Bedienungsanleitung Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Svenska Nederlands Italiano Deutsch Dansk SIKKERHEDSINFORMATION Læs

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Operating Guide Betjeningsvejledning Bedienungsanleitung Bedieningshandleiding Guía de uso Käyttöohje Guide d utilisation Manuale d uso Kezelési

Operating Guide Betjeningsvejledning Bedienungsanleitung Bedieningshandleiding Guía de uso Käyttöohje Guide d utilisation Manuale d uso Kezelési Operating Guide Betjeningsvejledning Bedienungsanleitung Bedieningshandleiding Guía de uso Käyttöohje Guide d utilisation Manuale d uso Kezelési útmutató Brukerveiledning Instrukcja obsługi Guia de operação

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

SOUNDTOUCH 20 SERIES III WIRELESS SPEAKER

SOUNDTOUCH 20 SERIES III WIRELESS SPEAKER Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Brukerveiledning Podręcznik użytkownika

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Vigtige sikkerhedsinstruktioner Owner s Guide Vigtige sikkerhedsinstruktioner Tag dig venligst tid til at læse disse vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, og sørg for at følge dem. De vil hjælpe dig med at installere og betjene

Læs mere

SOUNDTOUCH 10 WIRELESS SPEAKER

SOUNDTOUCH 10 WIRELESS SPEAKER Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Brukerveiledning Podręcznik użytkownika

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Vigtige sikkerhedsinstruktioner Brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Tag dig venligst tid til at læse disse vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, og sørg for at følge dem. De vil hjælpe dig med at installere og betjene

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1216A / CUH-1216B 7026990

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1216A / CUH-1216B 7026990 Velkommen til PlayStations verden Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide Dansk CUH-1216A / CUH-1216B 7026990 Kom godt i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for

Læs mere

Bose Virtually Invisible 791 series II and 591 in-ceiling speakers

Bose Virtually Invisible 791 series II and 591 in-ceiling speakers Bose Virtually Invisible 791 series II and 591 in-ceiling speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med et Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 kan du håndtere opkald håndfrit og høre din yndlingsmusik, når du er på farten.

Læs mere

SOUNDLINK REVOLVE. Brugervejledning

SOUNDLINK REVOLVE. Brugervejledning SOUNDLINK REVOLVE Brugervejledning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2 Bluetooth-headset Nokia BH-216 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9215311/2 11 12 13 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-216 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLD Sikkerhed og vedligeholdelse...4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Vedligeholdelse... 6 Rengøring... 6 Bortskaffelse... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske data... 7 Beskrivelse og ibrugtagning...

Læs mere

BLUETOOTH MOBILE SPEAKER II SOUNDLINK

BLUETOOTH MOBILE SPEAKER II SOUNDLINK SOUNDLINK BLUETOOTH MOBILE SPEAKER II Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Gebruiksaanwijzing Podręcznik użytkownika

Læs mere

SoundTouch Portable. Wi-Fi -musiksystem. Brugervejledning

SoundTouch Portable. Wi-Fi -musiksystem. Brugervejledning SoundTouch Portable Wi-Fi -musiksystem Brugervejledning Sikkerhed Tag dig venligst tid til at læse disse vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, og sørg for at følge dem. De vil hjælpe dig med at

Læs mere

Egenskaber. Hvad er der i kassen? Beskrivelse

Egenskaber. Hvad er der i kassen? Beskrivelse Egenskaber Wi-Fi b/g/n 10.1 IPS touchscreen Understøtter apps fra 3. part Webkamera G-sensor Medieafspiller 3G (Kun nogle modeller) Hvad er der i kassen? 1 tavle-pc 1 USB-kabel 1 netadapter høretelefoner

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

SOUNDTOUCH 300 SOUNDBAR

SOUNDTOUCH 300 SOUNDBAR SOUNDTOUCH 300 SOUNDBAR BRUGERVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd TDC HomeBox VDSL Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd 2 Udstyr fra TDC Følgende skal være i kassen, du har modtaget fra TDC: TDC HomeBox VDSL Installations vejled ning til dig med

Læs mere

VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening

VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening SN2_ILLU_Neckloop_HI SN2_ILLU_Charger_HI SN2_ILLU_UsbCable_HI Formål I denne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 9209961 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-121W overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter Brugsanvisning Smart LED pære KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: SLED-470.1 Brugsanvisning Garantidokumenter Generelt Læs og opbevar brugsanvisningen Betjeningsvejledningen hører til denne Smart LED-lampe.

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

BeoLab 4000. Vejledning

BeoLab 4000. Vejledning BeoLab 4000 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220)

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Luna Bluetooth-headsettet kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner

Læs mere