TREKRONER ' REVISION A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TREKRONER ' REVISION A/S"

Transkript

1 TREKRONER ' REVISION A/S Andelsholigforeningen Andedammen væenrik Hjortdal Andedammen Birkerød Årsrapport regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fgreningens ordinære generalforsamling 'a"q3r3iot+ Dirigent LINIVERSITETSPARKEN 2. 4OAA ROSKILDE. TLF, FAX CVR.NR

2 Indholdsfortegnelse Påtegninger og forenin gsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Foreningsoplysninger 2 a J 5 Årsregnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse l. januar december Balance 31. december Noter Beregning af andelsværdi Fordeling af andelskapitalen pr december 21 3 Forslag til andelspriser for t t2 2t 22 23

3 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for Andelsboligforeningen Andedammen for regnskabsåret 1. januar december 213. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, andelsboliglovens 5, stk. 1 1 og 6, stk. 2 og9 og foreningens vedtægter. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr december 21 3 samt af resultatet af foreningens aktivitet for regnskabsåret 1. januar december 213. Vi kan tillige oplyse, at ingen af foreningens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over de i årsregnskabet anførte, og at der ikke påhviler foreningen eventualforpligtelser, som ikke fremgar af årsregnskabet. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Birkerød, den 5. marts214 Bestyrelse Lise Rasmussen (formand) t& Y\----- Dorthe Fischer ":;:&: -t t Ye,t,ncLl; il: k+y>*'n Madsen Pernille Larsen Tove Petersen

4 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til andelshaverne i Andelsboligforeningen Andedammen Vi har revideret årsregnskabet for Andelsboligforeningen Andedammen for regnskabsåret 1. januar december 213, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Årsregnskabslovens bestemmelser, Andelsboliglovens 5, stk. 11 og 6, stk. 2 og9 og foreningens vedtægter. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen afet årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser, Andelsboliglovens 5, stk. 11 og 6, stk 2 og8 og foreningens vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om arsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i arsregnskabet. De valgte revisionshandlinger aflrænger af revisors l.urdering, herunder r,urdering af risici for væsentlig fejlinformation i arsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et arsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 213 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 213 i overensstemmelse med Årsregnskabsloven, Andelsboliglovens 5, stk. l1 og 6, stk. 2 og 8 og foreningens vedtægter.

5 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet - fortsat Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med sædvanlig praksis for andelsboligforeninger, det af bestyrelsen godkendte budget fur 213. Budgettallene har ikke været underlagt revision. Roskilde, den 5. marts214 Trekroner Revision A/S iserede Revisorer

6 Foreningsoplysninger TREKRONER REVISION A/S Foreningen Andelsboligforeningen Andedammen Matr.nr. 6 OB Birkerød, beliggende Andedammen Birkerød CVR-nr.: Regnskabsar: 1. januar december Bestyrelse Lise Rasmussen, formand Hanne Strager Dorthe Fischer Tone Madsen Pemille Larsen Tove Petersen Revision Trekroner Revision A/S Statsautoriserede Revi sorer Universitetsparken 2 4 Roskilde Bankforbindelse Nordea Vesterbrogade 8 9 KøbenhavnV

7 Regnskabspraksis Årsregnskabet for Andelsboligforeningen Andedammen er aflagt i overensstemmelse med bestemmelseme i Årsregnskabsloven for regnskabsklasse A, Andelsboliglovens 5, stk. 11 og 6 stk. 2 og 8 samt foreningens vedtægter. Formålet med årsregnskabet er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden og vise, om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævede boligafgift er tilstrækkelig. Endvidere er formålet at give de efter bekendtgørelse nr af 16. december 213,jf. Andelsboligforeningslovens 6, stk. 2, krævede nøgleoplysninger og at give oplysning om andelenes værdi, jf. lov om Andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Andelsboligforeningsloven), 6, stk. 8, samt at give de efter Andelsboliglovens 5, stk. 11, krævede oplysninger om tilbagebetalingspli$ vedrørende medtaget støtte. Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Årsregnskabet aflægges i danske kroner. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg eller fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og nominelt beløb. Ved indregning og måling må tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden arsregnskabet aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgørelsen I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsaret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

8 Regnskabspraksis - fortsat TREKRONER REVISION A/S Forslag til resultatdisponering Under resultatdisponering indgar bestyrelsens forslag til disponering af regnskabsperiodens resultat, herunder evenfuelle forslag om overførsel til "Andre reserver", f.eks. reservation af beløb til dækning af fremtidige vedligeholdelsesomkostninger på foreningens ejendom. Forslag om overførsel af beløb "Overført resultat m.v." er alene specificeret af hensyn til at kunne vurdere, hvorvidt den opkrævede boligafgift er tilstrækkelig til at dække betalte prioritetsafdrag med fradrag af ikke likvide omkostninger (regnskabsmæssige afskrivninger, amortisering af kurstab, indeksregulering vedrørende indekslan m.v.). Materielle anlægsaktiver Foreningens ejendom (grund og bygning) indregnes på anskaffelsestidspunktet og værdiansættes til kostpris. Der afskrives ikke på foreningens ejendom. Foreningens øvrige, materielle anlægsaktiver indregnes til kostpris på anskaffelsestidspunktet, og der foretages derefter afskrivning baseret på aktivemes forventede brugstid efter følgende principper: Inventar, driftsmateriel m.v. 5-1 år Aktiver med en kostpris på under t. 12 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Tilgodehavender Tilgodehavender er optaget til nominelle værdier med fradrag af nedskrivninger til tab på fordringer, hvor debitor vurderes at have manglende betalingsevne. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende eft erfølgende regnskabsår. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Egenkapital Under foreningens egenkapital indregnes medlemmernes andelsindskud. Der føres en separat konto for opskrivningshenlæggelsen vedrørende opskrivning af foreningens ejendom til dagsværdi. "Overført resultat m.v." indeholder akkumuleret resultat, tillægsværdi ved nyudstedelse af andele, ændringer i dagsværdien af finansielle sikringsinstrumenter samt resterende overførsel af årets resultat. Under "andre reserver" indregnes beløb reserveret til fremtidig vedligeholdelse samt reservation til imødegåelse af værdiforringelse af foreningens ejendom, kursreguleringer m.v. i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutning. De reserverede beløb indgår ikke i beregningen af andelsværdien.

9 Regnskabspraksis - fortsat TREKRONER REVISION A/S Gældsforpligtelser Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenue efter fradrag af aftroldte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Prioritetsgæld er optaget til kursværdi på balancedagen. Årets kursregulering føres via egenkapitalen. Gæld i øvrigt er målt til nominel værdi. Nøgleoplysninger De anførte nøgleoplysninger har til formål at leve op til de krav, der følger af 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 213 fraministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. Herudover indeholder noten visse supplerende nøgletal, der informerer om foreningens økonomi. Andelsværdi Bessrelsens forslag til andelsværdi fremgar af regnskabet. Andelsværdien opgøres i henhold til Andelsboligforeningsloven samt vedtægternes 15. Vedtægterne bestemmer desuden i 15, at selvom der lovligt kan vedtages en højere andelsværdi, er det den på generalforsamlingen vedtagne andelsværdi, der er gældende.

10 TREKRONER RE,VISION A/S Resultatopgørelse 1. januar - 3I. december Budget 213 Note 2t3 (ej revideret) 212 Boligafgift fra andelshaverne Renteindtægter m.v INDT/SGTER I 2 Vedligeholdelse, bolig Vedligeholdelse, bolig Ejendomsforsikring Ejendomsskat t7.39r t t7.t48 t Renovation Vand Admini strationsudgift er Konsulentassistance Afskrivninger Øvrige renteudgifter UDGIFTER ÅnBTS RESULTAT der fordeles således: Gældsafvikling Henlæggelse til vedligeholdelse Overførsel til reservefond t s r.621

11 Balance 31. december Aktiver Note 2r Fjernvarmeanlæg Ejendommen matr.nr. 6 ob Kajerød by, Birkerød Ejendommen matr.nr. 6 x Kajerød by, Birkerød (delejet) s s92 9.s A Materielle anlægsaktiver ANL,If,GSAKTIVER Forudbetalte forsikringer Andre tilgodehavender Udlån til YS Manenvej 12 Mellemregning, Nina Persson Tilgodehavender Nordea A/S, driftskonto Likvide beholdninger OMS,If,TNINGSAKTIVER AKTIVER t

12 TRE.KRONER REVISION A/S Passiver Note 2t3 k Andelsindskud 9 Egenkapital i øvrrgt 11 Reservefond Egenkapital ekskl. hensættelser 1 Henlæggelse, vedligeholdelse (foreningens helejede konto) 2 Henlæggelse, vedligeholdelse (VillaPrudens) 2.t s 173.t r tt.322.3ss EGENKAPITAL tt Nordea A/S, kassekredit Fj ernvarmeanlæ g, afsat Mellemregning, I/S Manenvej i2 Mellemregning, vedr. køb og salg Vand, 2.halvår 213, afsat Revision, afsat Kreditorer s G,If,LDSFORPLIGTELSER PASSIVER Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser 13 Nøgleoplysninger 11

13 Noter Vedligeholdelse alholdt af foreningens hel-ejede vedligeholdskonto (1-1 5) Reparation og serviceordning på gasfur VVS-arbejde m.v. El-arbejder Øvrig indvendig vedligeholdelse Øvrig udvendig vedligeholdelse s t Genopretning g renovering: Tømrerarbejde 382.7t Vedtigeholdelseo andel i Samejet Villa Prudens (17-18) A/B andel Villa Prudens vedligehold inkl. øvrtge ejeranparter Saldo l.januar Årets opsparing Øvrig vedli geholdelse inkl. gasfyr o g varmemåling t Saldo 31. december Ejendomsskat Ejendomsskat, Matr. 6 ob (bolig 1-15) Ejendomsskat, Matr. 6 x (bolig 17-18) 174.6t5 t2.1r s Regulering, tidligere år Rådgivningsomko stninger s9.8-1s t2

14 Noter 4 Administrationsudgifter 2r3 212 Opkrævningsgebyr, PBS Kontingent, ABF Revisionshonorax Bestyrelsesansvarsforsikring Kontorhold og gebyrer s. 99 t r Fjernvarmeanlæg Kostpris 1. januar Tilgang Kostpris 31. december Årets afskrivninger 6.43 Akk. afskrivninger 31. december 6.43 Regnskabsmæssig værdi 31. december I3

15 TREKRONER REVISION A/S Noter 6 Ejendommen matr.nr.6 ob Kajerød by, Birkerød 2t3 2t2 Anskaffelsessum pr. 1. januar Tilgang s Anskaffelsessum pr. 31. december s Kontantværdi pr. 1. oktober Ejendommen matr.nr. 6 x Kajerød by, Birkerød (delejerskab ) Anskaffelsessum pr. L januar Tilgang Anskaffelsessum pr. 31. december A/B ejerandel af offentlig ejendomsværdi (594114) 2.s r39.7r4 3.t Kontantværdi pr. 1. oktober 212 udgørfu.7.4a. for hele ejendommen. t4

16 Noter 8 Andelsindskud Andelsindskud, jf. specifikation side 23 2.t Egenkapital i øvrigt Saldo pr. l.januar Andel af årets resultat s s Henlæggelse til vedligeholdelse, vedr. hus 1-15 Saldo pr. l.januar Forbrug i året Årets henlæggelse I s Reservefond Saldo pr. l.januar Forbrug i året Andel af årets resultat tt

17 TRE,KRONER REVISION A/S Noter 12 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser Til sikkerhed for kassekredit i pengeinstitut som pr. 31. december 213 har et maksimum på t. 2. er der deponeret pantebrev på nominelt t. 2. med sikkerhed i andelsboligforeningens ejendom matr.nr. 6 ob, Kajerød. Erklæringer om adkomst i forbindelse med privat lantagning med pant i andelsboligen efter regler af 1. februar 25 om pant og udlæg i andelsboliger er ikke noteret i foreningens regnskab. Andelsboligforeningen hæfter solidarisk med de øvrige ejerparter, I/S Manenvq 12 og Nina Persson, for gæld i ejendommen matr.nr. 6 x, Villa Prudens. Restgælden hos realkreditinstitut udgør t. 61, som alene vedrører de øvrige ejerparter. Foreningen har modtaget støtte fra staten til etablering af andelsboligforeningen. Af denne støtte kan t ,jf. 16 k i lov om almene boliger, kræves tilbagebetalt ved salg af andelsboligforeningens ejendom eller ved sammenlægning med en anden andelsboligforening. 13 Nøgleoplysninger Nøgletallene viser centrale dele af foreningens økonomi og er primært udregnet på baggrund af arealer. I Andelsboligforeningen anvendes andelsindskuddene som fordelingsnøgle og de arealbaserede nøgletal for andelsværdi og boligafgift svarer derfor ikke til de, der konkret gælder for den enkelte andelshaver. Lovkrævede nøgleoplysninger I bilag 1 til bekendtgørelse nr af 16. december 213 er opregnet en række nøgleoplysninger om foreningens økonomi, der skal optages som noter til årsregnskabet. Disse nøgleoplysninger følger her: 3t.t2.13 Antal 31.t2.t3 BBR Areal 3r.t2.12 BBR Areal Andelsboliger Erhvervsandele Boliglejemål Erhvervslejemål Øvrige leiemål (kælder, garager m.v.) I alt L t6 t.5r4 t.514 t6

18 Noter 13 Nøgleoplysninger - fortsat Sæt kryds Boligernes areal (BBR) Boligemes areal (anden kilde) Det oprindelige indskud Andet Hvilket fordelingstal benyttes ved opgørelse afandelsværdien x Hvilket fordelingstal benyttes ved opgørelse af boligafgiften x Foreningens stiftelsesar 1983 Ei endommens opførelsesår t936 tu Sæt krvds Ia Nei Hæfter den enkelte andelshaver for mere, end der er betalt for andelen? x Foreninsens medlemmer hæfter for foreningens fomligtelser med deres indskud. Sæt krvds Anskaffelsesprisen Valuarvurdering Offentlig vurdering Anvendt vurderingsprincip ved beregning af andelsværdien x Forklaring på udregning Anvendt værdi pr Ejd.værdi divideret med m' ultimo året i alt pr. m2 Eiendommens værdi ved det anvendte vurderingsprincip t1

19 STATSAIJTORISEREDE REVISORER Noter 13 Nøgleoplysninger - fortsat Forklaring på udregning Anvendt værdi pr Andre reserver divideret med m2 ultimo året i alt pr. m2 Generalforsamlinesbestemte reserver Forklaring på udregning Andre reserver divideret med eiendomsværdi x 1 Reserver i procent af eiendomsværdi 8% Sæt krvds Ia Nei Har foreningen modtaget offentligt tilskud, som skal tilbasebetales ved foreningens opløsning? x Er foreningens ejendom pålagt tilskudsbestemmelser, jf. lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser m.v. flovbekendtsørelse nr.978 af 19. oktober 29)? Er der tinglyst en tilbagekøbsklausul (hjemfaldspligt) på foreningens eiendom? x x Forklaring på udregning Ultimo månedens indtægt (uden fradrag for tomgang, tab m.v.) x 12 og divideret med andelsbolieemes areal på balancedagen or. m' Bolisafeift x12 I t.5r4 494 Erhvervslei eindtæster x12 I t.5t4 Bolieleieindtægter x12 I 1.s14 Forklarine på udresning Årets overskud (før afdrag), gns. pr. andelr Årets resultat divideret med andelsbolieernes areal på balancedagen Dr. m' pr. m2 2ll pr. m' m2 de sidste 3 ar l8

20 Noter 13 Nøgleoplysninger - fortsat Andelsværdi Gæld - omsætningsaktiver pr. m t42 Forklarins på udresnins Andelsværdi på balancedagen divideret med andelsboligemes areal på balancedagen Gældsforpligtelser ( f. balancen) minus omsætningsaktiver fif. balancen) divideret med andelsboligernes areal på balancedagen Teknisk andelsværdt 14.45t (t ) Forklaring på udregning Vedligehold (hhv. løbende og genopretning og renovering) j f. resultatopgørelsen divideret med det samlede areal ultimo aret 2t2 2r3 pr. m2 2ll pr. m2 pr. m' Vedl geholdelse, løbende Vedl geholdelse, genopretning/renovering 253 Vedl eeholdelse i alt Forklaring på udregning Regnskabsmæssig værdi af ej endommen - gældsforpligtelser i alt divideret med den regnskabsmæssige værdi af eiendommen x med 1 Friværdi (gældsforpligtelser sammenholdt med ej endommens regnskabsmæssige værdi) 77Å Forklaring på udregning Årets afdrag divideret med andelsboligernes 213 pr. m' areal på balancedagen 2t2 pr. m2 2Il pr. m' Årets afdrag pr. andels-m2 de sidste 3 år 19

21 Noter 13 Nøgleoplysninger - fortsat Supplerende nøgletal i øvrigt Udover de lovkrævede nøgleoplysninger overfor er der beregnet følgende nøgletal pr. statusdagen, der medvirker til at skabe det fornødne overblik over foreningens økonomiske forhold: Beregnede nøgletal Kr. pr. kvm. total Kr. pr. kvm. andel Offentli g ej endomsvurdering Valuarvurdering Foreslået andelsværdi Gæld Boligafgift, gennemsnit i u3a t t Drift af totale udgifter Renter af totale udgifter Afrlrag af totale udgifter I pct. 1% % o/o 2

22 Beregning af andelsværdi TREKRONER REVISION A/S Andelsboligforeningens generalforsamling besluttede i 2lI for regnskabsaret 21, at andelskronen skulle fastsættes med udgangspunkt i den kontante ejendomsværdi (,f, stk. 2 c) med en værditilpasning af den offentlige vurdering. Denne praksis er fortsat iffi, *f 2oi71 ' 2ot3 Andelskapital pr. 31. december 213,jf. balancen 11.31s.355 Kontantværdi, matr.nr. 6 ob Kontantværdi, matr.nr. 6 x ( ) Bogført ejendomsværdi Reguleret andelskapital pr. 31. december 213 Reservation til imødegåelse af værdiforringelse Reguleret andelskapital inkl. andelsindskud t _ s Beregnet værdi pr. andelskrone: Reguleret andelskapital Samlet andelsindskud Faktor t ,179 Den enkelte andelsværdi fås ved at gange fordelingstallet med ovennævnte faktor. Den fremkomne værdi er inkl. det oprindelige indskud. 2t

23 Fordeling af andelskapitalen pr. 31. december 213 Hus nr. Andel i andelskapital ekskl. Fordelings- Andelsindskud indskud tal* I alt 1 2 a J ** t2 13 t4 15 t7 18 1,5 1,5 1,5 1,5 86,6 86,6 86,6 66,5 66,5 99, 15,5 15,5 15,5 15,5 97, 11, 14t32 14t32 14t.32 t4t.32 t2t.758 tzt.758 t2t t39.r92 t t r t s sl.2t r s s2s s s s s *) Fordelingsnøglen er kvadratmetertallet for de enkelte huse. :1.513,! n_ s5 **) Hus nr. 8 og hus nr. 1 1 er pr. 1. november 2lT sammenlagt til en boligenhed. Hus 1 1 er herefter den sammenlagte boligenhed på 49,5 plus 49,5 ^', i ult 99,O m2. 22

24 Forslag til andelspriser for ZOtt{ TREKRONE,R RE,VISION A/S Hus nr. Værdi pr. Fordelings- Andelsindskud andelskrone tal Maksimal pris pr.,t r andel i 2ol*l,l KI. 1 2 a J t2 13 t Afrunding 1,5 1,5 1,5 1,5 86,6 86,6 86,6 66,5 66,5 99, 15,5 15,5 15,5 15,5 97, 1i, r t4t.32 r2t t21_ t39.r92 r t48332 t t42.5 1,179 1,179 1,179 r,ll9 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179 T,179 " 1,179 1,179 1,179 1,T r t , PC/jh3l2R2l3 26+Rl+1 23

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VE JLEDNING OM ÅRSREG N SK ABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DE R AFLÆGGER ÅRSREG N SK AB EFTE R ÅRSREG N SK ABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening December 2010

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5 PINDSTRUP VARMEVÆRK A.m.b.A. BRUNMOSEVEJ 3 A, PINDSTRUP ARSRAPPORT 1. JULl2013 TIL 30. JUNI2014 Arsrapporten er fremlagt og godkendt på varmeværkets ordinære generalforsamling. Pindstrup, den I 2014. Dirigent:

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere