Kommissionens overvejelser. af organiske affaldsprodukter. v/annette Mejia Braunstein, DAKOFA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommissionens overvejelser. af organiske affaldsprodukter. v/annette Mejia Braunstein, DAKOFA"

Transkript

1 Kommissionens overvejelser om den fremtidige håndtering af organiske affaldsprodukter v/annette Mejia Braunstein, DAKOFA DAKOFA konference om Organisk affald vedvarende energikilde eller jordforbedringsmiddel? Indhold Historikken De videnskabelige rapporter og vurderinger Den aktuelle politiske situation 1

2 Historikken Deponeringsdirektivet (1999) Kommissionen: To udkast til bioaffaldsdirektiv ( ) Rådet: 6. MHP bestiller tematiske strategier (2002) Kommissionen: Debatoplæg om slam- og biodirektiv (2003) Kommissær Dimas afliver kompostdirektiv (2005) Strategi for genanvendelse og forebyggelse (2005) Jordstrategi (2006) Parlamentet t genopliver debatten om et bioaffalds-direktiv di i f.m. Jord- og Affaldsrammedirektiverne ( ) Affaldsrammedirektivet (2008) Grønbog om håndtering af bioaffald i EU (2008) Assesment-rapport fra ARCADIS, høringsudkast (2009) Deponeringsdirektivet, 1999 Stiller krav om udfasning af bionedbrydelig dagrenovation på deponier % af bionedbrydelig mængde 1995, der må deponeres % af bionedbrydelig mængde

3 Direktivudkast + 6. MHP Kommissionen luftede to udkast til et bioaffaldsdirektiv i hhv & 2001 Rådet bestilte i det 6. miljøhandlingsprogram (vedtaget 22. juli 2002) en tematisk strategi for forebyggelse og genanvendelse af affald samt en jordstrategi Prioriterede fremsættelsen af forslag til lovgivning vedr. biologisk affald Prioriterede en revision af slamdirektivet Derfor sattes arbejdet med direktiv i bero på fremkomsten af strategierne I december 2003 udsendte Kommissionen et diskussionspapir, hvor slam- og biodirektiverne skulle kædes sammen med Jordstrategien Dimas afliver direktiv i 2005 Et kompostdirektiv ikke længere påkrævet (til løsning af problemerne med bionedbrydeligt affald, der ikke længere må deponeres), idet den kommende revision af affaldsrammedirektivet ville tage initiativ til: at omklassificere kompost til et produkt (End-of-Wastekriterier) udarbejdelse af en guideline i inddragelse af livscyklustankegangen, når medlemslandende skal udtænke, hvorledes de vil løse problemerne med det organiske affald, der skal væk fra lossepladserne Og reguleringen af selve komposteringsanlæggene ville blive lagt ind under IPPC-direktivet 3

4 Strategiforslag om genanvendelse og om jord i 2005 & 2006 Kommissionen fremsatte den 21. december 2005 forslag til strategien om forebyggelse og genanvendelse af affald indeholdende forslag til en revision af affaldsrammedirektivet straks og slamdirektivet i 2007 (2010), men intet biodirektiv! Kommissionen fremsatte den 22. september 2006 forslag til jordstrategien indeholdende forslag til et nyt jorddirektiv Sammenfatning af budskabet vedr. bioaffald i strategi-pakkerne Kommissionen udarbejder kriterier, i form af guidelines, til hjælp for medlemslandenes identificering af den miljømæssigt bedste behandling af bioaffald, ud fra LCT Joint Research Centre assisterer Kommissionen i dette arbejde Det er op til de enkelte medlemslande at bestemme den miljømæssigt bedste mulighed og indarbejde den i nationale affaldsplaner Kommissionen vil genoptage g spørgsmålet ved revisionen af genanvendelsesstrategien i 2010, hvor en bedømmelse af landenes fremskridt og nødvendigheden af yderligere lovgivning vil blive vurderet Parlamentet arbejdede herefter systematisk for at få bioaffalds-direktivet i spil igen. Kompromisset blev Art. 22 i affaldsdirektivet 4

5 Affaldsrammedirektivet, 2008 Artikel 22 Medlemsstaterne træffer, når det er relevant, foranstaltninger i henhold til artikel 4 og 13 for at fremme: a) særskilt indsamling af bioaffald med henblik på kompostering og bioforgasning af bioaffald b) behandling af bioaffald, der lever op til et højt miljøbeskyttelsesniveau c) anvendelse af miljøforsvarlige materialer, som er fremstillet af bioaffald. Kommissionen foretager en vurdering af håndteringen af bioaffald med henblik på at forelægge et forslag, hvis det er relevant. Vurderingen skal indeholde en undersøgelse af muligheden for at sætte minimumskrav til håndtering af bioaffald og kvalitetskriterier for kompost og afgasset bioaffald med henblik på at sikre en høj beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet. Grønbog om håndtering af bioaffald Følge af Art. 22, men endte med at udkomme før direktivet Kortlægger situationen i Europa, herunder: De nuværende håndteringsmetoder Den nuværende håndteringspraksis i medlemsstaterne EU-lovgivning om behandling af bioaffald EU-lovgivning til regulering af anvendelsen af bioaffald Miljøpåvirkninger Økonomiske virkninger Sociale og sundhedsmæssige virkninger Ingen konklusioner, men rejste en række spørgsmål. 5

6 Grønbogens spørgsmål Bedre forebyggelse af affald hvordan? Begrænsning af deponering Behandlingsmuligheder for bioaffald, der ikke føres til deponering Bedre energiudnyttelse Øget genanvendelse Fælles genanvendelsesmål for bioaffald? Nationale genanvendelsesmål for bioaffald? Pligt til særskilt indsamling? Bidrag til jordforbedring Andre anvendelser af bioaffald Høring udløb Svarene pegede i alle retninger! Specielt her! Rådets svar på Grønbogen Afgivet og indsat i kompendiet for dagens konference Byder Grønbogen velkommen og noterer sig, at der årligt genereres 139 mio. t bio-affald i EU, som ved uhensigtsmæssig håndtering giver anledning til drivhusgasdannelse Noterer sig at uhensigtsmæssig dyrkning fører til fald i jordens organiske stofindhold og anbefaler, at kompost benyttes til at kompensere herfor Minder om, at hierarkiet gælder og kun kan fraviges, hvis LCT viser noget andet Anbefaler, at man i det videre arbejde også ser på andet bionedbrydeligt affald end bio-affald Opfordrer Kommissionen til at overveje lovgivningsmæssige initiativer på området og herunder også vurderer mulig energiudnyttelse som bio-brændstof eller i forbrændingsanlæg Opfordrer Kommissionen til hvis passende og under iagttagelse af subsidiaritetsprincippet at fremsætte et direktivforslag i 2010 om bionedbrydeligt affald, herunder om forebyggelse og hvor nødvendigt om separat indsamling, kvalitetsstyring og kriterier samt mærkning. 6

7 Danmarks svar på Grønbogen Afgivet og indsat i kompendiet for dagens konference Går imod harmoniserede genanvendelsesmål, og henviser til den danske velfærdsøkonomiske analyse fra 2003, som indikerede, at separat indsamling og behandling i st.f. forbrænding ikke kan betale sig Medgiver, at lokale forhold kan tilsige noget andet Ser bioaffald som en vigtig VE-kilde, som ved forbrænding kan bidrage til opnåelse af EUs VE-mål Argumenterer for minimums-krav til kompost (og adgang for landene til at stille skrappere krav) Går imod tanken om kompost af ikke-kildesorteret kildesorteret affald Ønsker arbejdsmiljø-forhold inddraget i den efterfølgende vurdering Efterlyser forebyggelsesinitiativer på EU-plan f.eks. på madaffald Foreslår yderligere sænkning af den tilladte mængde på deponier Ønsker eventuelle hjemmekomposteringskrav gjort til et nationalt anliggende De videnskabelige baggrundsrapporter I den lange proces har Kommissionen fået udarbejdet talrige undersøgelser og vurderinger Tre af disse særdeles omfattende, og byggende oven på hinanden: Eunomia-rapporten (2002) En LCA- og cost/benefit-vurdering EU 15, bionedbrydeligt affald (deponeringsdirektivets def.) COWI-rapporten (2004) En vurdering af miljø, økonomi og sociale forhold EU 15, bionedbrydeligt affald (deponeringsdirektivets def.) ARCADIS rapporten (udkast 2009) Bygger delvis på ovenstående og vurderer 3 konkrete scenarier EU 27, kun bio-affald (affaldsdirektivets definition) 7

8 ARCADIS-rapportens 3 scenarier 1. Kun standarder for kompost Vil sikre et marked for kompost Lave standarder værre en ingen for udvikling af marked 2. Høje mål for forebyggelse og genanvendelse 7,5 % forebyggelse, 60% af madaffaldet og 90% af h/p-affaldet indsamles og biobehandles 2020 Vil reducere CO2-emissionen med 59 mio. t/år på EU-niveau Netto samfundsmæssige omkostninger: -948 mio. 3. Lave genanvendelsesmål Ingen forebyggelse, 36,5% af bioaffaldet indsamles og biobehandles i 2020 Vil reducere CO2-emissionen med 6,4 mio. t/år på EU-niveau Netto samfundsmæssige omkostninger: -119 mio. Begge scenarier en samfundsøkonomisk fordel. Nr. 2 er 8 gange bedre end Nr. 3 ARCADIS: Gode miljømæssige grunde til kildesortering og separat indsamling PCB 6 congener Østrig GV: 200 ng/g Forslag om EU-GV for af 7 (800 ng/g) 8

9 ARCADIS: Gode miljømæssige grunde til kildesortering og separat indsamling Dioxin ARCADIS: Gode miljømæssige grunde til kildesortering og separat indsamling Metaller år år 9

10 ARCADIS: Lessons learned om økonomi De lave omkostninger og begrænsede miljøeffekter ( external costs ) gør kammerkompostering til den mest fordelagtige behandlingsform i 19 ud af 27 EU-lande De relative miljømæssige fordele, der er forbundet med bioforgasning, kan i de fleste tilfælde ikke opveje de ekstra omkostninger forbundet med denne behandlingsform Det afgørende er dog den øvrige el-forsyning i de enkelte lande Hvis el-mix er baseret overvejende på fossile brændsler, da står biogasbaseret el sig rigtig godt Hvis el-mixet i større udstrækning i forvejen er baseret på VE-kilder, da står biogasbaseret el sig mindre godt ARCADIS: Lessons learned om økonomi (II) I lande med stort islæt af VE i energimix vil biogas til brændstof være en optimal løsning Og i takt med stigende overgang til VE, bliver brændstofvejen stadig mere interessant Privatøkonomisk spiller de enkelte landes eventuelle deponerings- og forbrændingsafgifter samt tilskudsordninger for vedvarende energi en afgørende rolle for hvilken behandlingsform, der er optimal I takt med stadigt stigende krav til VE, forudses det, at de nationale støtteordninger i stigende omfang vil gavne biogas frem for kompostering 10

11 ARCADIS-rapportens skæbne Var i høring indtil udgangen af oktober 2009 Høringssvarene peger igen i alle retninger Seneste forlydender er, at rapporten nu er afleveret til Kommissionen men, som det hedder i det sprog: inconclusive Eksempelvis den tyske miljøstyrelse efterlyser bindende EU-lovgivning om kvalitetskrav og separat indsamling! Der kan således p.d.e.s. måske nok påpeges store miljømæssige fordele ved kildesortering og todelt indsamling, men p.d.a.s. afhænger fordelene af lokale forhold Kan opfattes som værende i konflikt med subsidiaritetsprincippet at statuere harmoniserede regler på dette grundlag Den aktuelle politiske situation Kommissionen råder nu over så store bunker af data og undersøgelser, at den kunne skrive 10 bio-direktiver Men medlemslandende er delt i to blokerende mindretal: bio-koalitionen (11 lande) på den ene side, og en skøn forening af nationalister, pyromaner og andet godtfolk på den anden side (herunder DK) Kommissionen er derfor betænkelig ved at søsætte et direktiv Hvis det er for slapt, vil det blive blokeret af bio-koalitionen Hvis det er for skrapt, vil det blive blokeret af pyromanerne 11

12 Bio-koalitionen i EU xxx Indhold I de næste 18 måneder ligger formandskaberne hos medlemmer af bio- koalitionen 2/2010 Nu 1/2011 Nye Miljø-Kommissær, Potočnik, er fra Slovenien Kommissionens 3 udveje Dyngen af rapporter & udredninger En Meddelelse, som tilskynder MS til at få bio-affald væk fra deponier Et egentligt direktiv Et kompost-direktiv (som sætter standarder kun for kompost og dens anvendelse) Et total-direktiv (som sætter indsamlingsmål og standarder også for indsamling og behandling m.v.) 12

13 En politisk vurdering af de 3 udveje Meddelelse For: Kommissionen har initiativ-retten og dermed også retten til ingenting at gøre. Kan derved undgå pinagtig grundstødning a la Jorddirektivet Imod: Ville sidde Parlamentets og Rådets henstillinger overhørig Kompost-direktiv For: Harmløst i f.t. nationalister og pyromaner? Imod: Måske for slapt for bio-koalitionen (blokerer?) Total-direktiv For: Vil nyde støtte fra bio-koalitionen Imod: Vil helt sikkert blive blokeret af nationalister og pyromaner Forlyder, at Kommissionen vil komme med et udspil inden sommer Men Kommissionen underdrejet indtil valg af nye kommissærer på plads VE-direktivet en dark horse VE-direktivet udpeger bio-affald som en vedvarende energikilde (sammen med andet bionedbrydeligt affald) Sætter ingen bæredygtighedskriterier op herfor Kan i lande uden forbrænding udvikle sig til betydende driver for separat indsamling af kildesorteret bio-affald og andet bionedbrydeligt affald Kan omvendt udgøre en barriere for overhovedet fremsættelse af forslag til bio-affaldsdirektiv Ved intern uenighed i Kommissionen direktoraterne imellem om hvorvidt affaldet skal energiudnyttes for enhver pris 13

14 Opsummering Deponeringsdirektivet (1999) krævede udfasning af bionedbrydelig dagrenovation fra deponier Udløste behov for (anden) regulering af det organiske affald f.eks. i et bio-direktiv Beslutningen om et bio-direktiv har siden penduleret frem og tilbage mellem et ja og et nej og billedet er på det seneste blevet sløret af et VE-direktiv Affaldsrammedirektivet (2008) pålægger Kommissionen at nå en afklaring I dag to blokerende mindretal i Rådet, der hhv. ønsker/ikke- ønsker et bio-direktiv Formandskabet ligger i de næste 18 mdr. hos Biokoalitionen, mens Kommissær Potočnik er neutral Kommissionen kunne meget vel tænkes at ville forsøge sig med et kompost-direktiv inden sommer Harmløst i f.t. nationalister og pyromaner men måske også for nyttesløst for bio-koalitionen Efterskrift: Slam Slamdirektivet sideløbende under revision og Kommissionen har bedt konsulent vurdere 5 scenarier: 1. Gøre ingenting beholde slamdirektivet, som det er 2. Introducere langt skrappere standarder, specielt for tungmetaller, standarder for nogle organiske patogener, og skrappere krav om tilførsel, prøvetagning og overvågning af slam 3. Introducere mere stringente standarder på tværs af alle indholdsstoffer og forbud mod tilførsel af slam til visse afgrøder 4. Totalforbud mod brug af slam på jord 5. Ophæve slamdirektivet (det vil implicit sige overgang til udelukkende national regulering) Høring af vurdering netop afsluttet 2 & 3 mest realistiske (anelse skrappere end gældende DKkrav) 4 for dyr 1 & 5 for slappe! 14

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Rådsmøde (energi) den 7. juni 2013

Rådsmøde (energi) den 7. juni 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3243 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt S AM L E N OT AT Klima-. Energi- og Bygningsministeriet 15. maj 2013 Rådsmøde (energi) den 7. juni 2013 Dagsorden 1. Kommissionens

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt MILJØMINISTERIET 8. marts 2013 EU og Internationalt politisk sekretariat Sagsnr.: 2013-589 Revideret samlenotat til MIU og FEU Tilføjelse af

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 26. marts 2008 J. nr. 121-25 EU- og Luftfartskontoret Rasmus Winckelmann Ottesen Telefon 33 92 43 65 rwo@trm.dk

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014

Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014 Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3299 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT Klima-. Energi- og Bygningsministeriet 18. februar 2014 Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014 Dagsorden 1.

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3099 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt B e s k æ f t i g e l s e s m i n i s t e r i e t S o c i a l m i n i s t e r i e t Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. april 2015 15/02055-8 Indholdsfortegnelse 9. Politik for det digitale indre marked...

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt

Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt ÅBENT SAMRÅD I EUROPAUDVALGET VEDR. SOFTWAREPATENTER 1 ÅBENT SAMRÅD I EUROPAUDVALGET VEDR. SOFTAWAREPATENTER Fredag den 6. juni 2005,

Læs mere

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013 Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk 13. september 2013 Klage vedrørende klage til Naturstyrelsen, J.nr. NST-4101-00321. Jeg har igennem det sidste år skrevet

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven-

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR Hver gang du køber ny mobiltelefon, spiser budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- Fjernsynet er lavet, så det overholder

Læs mere

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide GUIDE CRADLE TO CRADLE Potentialet og udfordringerne En praktisk guide > Verdens befolkning er i kraftig vækst. I 2050 vil jordkloden have mere end 10 mia. indbyggere. Samtidig forventes den økonomiske

Læs mere

MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004. (Bifald) (Bifald)

MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004. (Bifald) (Bifald) 1-001 MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004 1-002 (Mødet åbnet kl. 17.05) 1-003 FORSÆDE: Patrick COX Formand Genoptagelse af sessionen 1-004 Formanden. - Jeg erklærer Europa-Parlamentets session, der blev afbrudt

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt 1 Samlenotat for rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 30. november 1. december 2006 - sundhedspunkterne

Læs mere