LOKALPLAN 163. BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6. STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ STØVRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 163. BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6. STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring."

Transkript

1 LOKALPLAN 163 BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6 STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ STØVRING

2 I. Redegørelse: Side Indledning... 2 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 3 Lokalplanens indhold... 5 II. Lokalplanens bestemmelser: Side 1 Lokalplanens formål Område og Zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Veje, stier og parkering Ledningsanlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Grundejerforening Servitutter Forudsætninger for ibrugtagning Retsvirkninger... 9 Vedtagelsespåtegning Kortbilag 1 Matrikulær Kortbilag 2 Bebyggelsesplan Kortbilag 3 Facader Kortbilag 4 Illustrationer Kortbilag 5 - Illustratrioner 1

3 I. REDEGØRELSE INDLEDNING En lokalplan fastlægger detaljerede bestemmelser om, hvordan et område må anvendes, herunder områdets udformning, placering og anvendelse af bygninger, veje, grønne arealer m.v. Lovgrundlaget for en lokalplan er Bekendtgørelse af lov om planlægning (Bekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002). Ifølge denne lov har Byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan inden en større udstykning påbegyndes eller inden større bygge- eller anlægsarbejder - herunder større nedrivninger - sættes i gang. Meningen med lokalplanpligten er at sikre en større sammenhæng i planlægningen samt at sikre borgernes kendskab til og deltagelse i planlægningen. Kommunen skal fremlægge alle lokalplaner i mindst 8 uger, således der er mulighed for at fremkomme med kommentarer og ændringsforslag inden planen endelig vedtages af Byrådet. For lokalplaner gælder endvidere, at de skal udarbejdes indenfor rammerne af kommunens overordnede planlægning, dvs. kommuneplanen. Er en lokalplan ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, skal kommuneplanen ændres, f.eks. ved udarbejdelse af et tillæg til denne. Efter endelig vedtagelse af en lokalplan, lader Byrådet den tinglyse på de i lokalplanens 2 nævnte matrikelnumre. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer principperne, dvs. den særlige karakter af det område, der søges skabt med lokalplanen. Der kan således ikke dispenseres fra lokalplanens formålsparagraf, ligesom principperne også som oftest vil være udtrykt i anvendelsen. Retslige forhold vedrørende lokalplanen kan, jfr. Planlovens 58, påklages til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K eller på til Skønnede forhold kan ikke påklages. Klagen skal være modtaget af Naturklagenævnet inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen/inden 4 uger fra datoen for denne annonces offentliggørelse. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af en klage sende en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold. Nærværende lokalplan er udarbejdet af STØVRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2

4 Støvring Kommune Redegørelse vedr. Lokalplan 163 BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET Området er en 5189 m² stor parcel, matr.nr. 8-gt Støvring by, Buderup, som er beliggende i Støvring midtby. Området er restmatriklen fra en tidligere gård, som i de seneste årtier har været anvendt som smede- og vvs-virksomhed. Nu ønskes området anvendt til boligformål, etagebyggeri i to etager. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING REGIONPLANEN KOMMUNEPLANEN Rammer for C.1.6 Lokalplaner, der træffer bestemmelser for området, skal sikre: a. at områdets anvendelse fastlægges til liberale erhverv, kontorer, klinikker og tilsvarende publikumsorienterede serviceformål, parkering samt boligformål. Der kan ikke indrettes butikker til detailhandel i området, b. at bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke overstiger 65%, c. at bebyggelsen ikke opføres i mere end 2 etager og højst i 8,5 meters højde, 3

5 d. at der i forbindelse med bebyggelsen tilvejebringes opholdsarealer på mindst 25 % af bruttoetagearealet, at der etableres parkeringsareal mindst svarende til 1 plads pr. 50 m 2 etageareal, dog maks. 1,2 parkeringsplads pr. bolig. Området har hidtil været opfattet af lokalplan 147, men da denne lokalplan ikke indeholder et kortbilag som viser den fremtidige bebyggelse, udarbejdes nærværende lokalplan, og området udtages af lokalplan 147, som efterfølgende aflyses for dette område. FORSYNINGER Lokalplanområdet er omfattet af den Kommunale spildevandsplan. Området er separatkloakeret. El-forsyningen sker fra Andelsselskabet Energi Nord. Vandforsyningen sker fra I/S Støvring Vandværk. Området er beliggende indenfor Støvring Kraftvarmeværks forsyningsområde VEJFORHOLD Området vejbetjenes fra Kærvej af en indkørsel i 6,5 m s bredde. MILJØ FORHOLD Jordforurening I forbindelse med nedrivning af de tidligere bygninger på ejendommen, er der opgravet olietanke samt bortgravet olieforurenet jord. Ejendommen er efterfølgende udtaget af amtets kortlægning efter jordforureningsloven. Hvis der under bygge-, anlægs- og jordarbejde træffes forurening, skal arbejdet standses, og byrådet underrettes. Der skal foretages en vurdering af forureningen i forhold til grundvand og arealanvendelse m.m. Eventuelt er en umiddelbar indsats overfor forureningen påkrævet. Amtsrådet vurderer, om der skal fastsættes vilkår for det videre arbejde, og om den fundne forurening skal kortlægges efter reglerne i jordforureningsloven. Der henvises i øvrigt til miljøbeskyttelseslovens 21 og til jordforureningslovens 71. Støj Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier er gældende. 4

6 LOKALPLANENS INDHOLD Nærværende lokalplan tilvejebringes for, at skabe mulighed for at opføre en toetagers boligbebyggelse udformet som tre blokke i overenssstemmelse med kortbilag. Samtidig fastsætter lokalplanen kravene til bebyggelsesprocenten, antal parkeringspladser og udendørs opholdsareal, ligesom bygningernes udformning er beskrevet. 5

7 II. LOKALPLANENS BESTEMMELSER Støvring Kommune Lokalplan 163 I henhold til bekendtgørelse af lov om planlægning nr. 763 af 11. september 2002 fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Lokalplanens formål er: at sikre området til boligformål, etagebyggeri med helårsboliger. at fastlægge retningslinier for områdets anvendelse, vejbetjening og udformning. 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 8-gt Støvring by, Buderup, samt alle parceller, der efter udstykkes fra denne ejendom. 2.2 Området er beliggende i byzone og forbliver sådan. 2.3 Området er indtil nærværende plans vedtagelse omfattet af lokalplan OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til boligformål (helårsbeboelse). 4 UDSTYKNING 4.1 Ved en evt. udstykning, arealoverførsel eller lignende matrikulær forandring skal det sikres, at de i nærværende plan angivne krav til be- 6

8 byggelsesprocenter, parkeringspladser og opholdsarealer er opfyldt. 4.2 Såfremt muligheden for udstykning udnyttes, skal ledningsanlæg være fremført til de enkelte matrikler i vejarealet. 5 VEJE, STIER OG PARKERING ADGANGSFORHOLD 5.1 Vejadgangen til området sker ad en indkørsel, som vist på kortbilag i 6,5 m bredde. Vejen anlægges med 5 m kørebane og fortov/rabat i begge sider. 5.2 Der udføres hjørneafskæringer ved udkørsel til Kærvej 5.3 Vejudformning m.v. skal udføres efter Vejdirektorats anvisninger. PARKERING 5.4 Der skal anlægges mindst 1,2 parkeringsplads pr. bolig. 5.5 Der skal anlægges min. 1 handicapparkeringsplads, placeret centralt i forhold til indgange. 5.6 Parkeringspladser skal anlægges i størrelse og udformning som angivet i Vejdirektoratets anvisninger. 6 LEDNINGSANLÆG 6.1 Al ledningsføring i området skal ske i jorden. 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 7.1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige Bebyggelsen må opføres i max 2 etager og med en maximal højde på 8,5 m. 7.3 Bebyggelsen placeres i princippet som vist på kortbilag Bebyggelsens højde i forhold til naboskel må ikke overstige 3 m + 0,5 m x afstanden til naboskel. 7.5 Ved blokkenes interne placering må der ikke være vinduer til beboelsesrum og køkkener i bygninger, hvor afstanden er under 10 m. 7

9 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 8.1 Hele området skal udføres med samme bygningsudformning og materialevalg. 8.2 Udvendige facader skal udføres primært i murværk, mindre dele af facaderne, udhuse mv. kan udføres i andet materiale. 8.3 Tage skal udføres med dobbeltsidet hældning mellem 15 og 25 grader. Tage skal dækkes med listepap, tagsten eller bølgeplader. 8.4 Alle udvendige bygningsmaterialer skal være i sort, hvidt, jordfarver eller blandinger af disse. Farvevalget skal være gennemgående for hele området. 8.5 Ingen former for skiltning eller reklamering må finde sted i området. 8.6 Udvendige tv-antenner og paraboler må ikke opsættes synlig i området. 9 UBEBYGGEDE AREALER 9.1 De på kortbilag nr. 2 angivne arealer skal anlægges som udendørs opholdsarealer for områdets beboere. 9.2 Opholdsarealerne skal anlægges med beplantning, befæstelse, belysning og indretning, så de er brugbare og af god kvalitet. Der skal i området etableres legeplads. 9.3 Hegning skal ske med levende hegn. Plankeværk må i mindre omfang findes som terrasseafskærmning, det skal i givet fald være ens hegn i hele området. 9.4 Der må ikke forefindes udendørs oplag. Affald og affaldsbeholdere skal anbringes i afskærmede rum. 10 GRUNDEJERFORENING 10.1 Hvis området udstykkes til flere ejendomme skal der oprettes en grunderjerforening til varetagelse af drift og vedligehold af området. 11 SERVITUTTER 11.1 Lyst Dok. om bebyggelse, benyttelse m.v. 8

10 Deklarationen er uaktuel og aflyses Lyst Dok. om fælles brandmur/gavl m.v Lyst Dok. om varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning Lyst Lokalplan nr Aflyses på matr.nr. 8-gt i forbindelse med tinglysning af nærværende lokalplan. 12 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING 12.1 Ny bebyggelse kan ikke ibrugtages før der er sket tilslutning til fjernvarmenettet, der forsynes fra Støvring Varmeværk a.m.b.a Ny bebyggelse kan ikke tages i brug før de under 5 og 9 anførteparkerings- og opholdsarealer er etableret. 13 RETSVIRKNINGER 13.1 Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplan må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lokalplanen kan ikke i sig selv gøre indgreb i bestående lovlige forhold, hvorfor den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Endvidere medfører lokalplanen heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Om- og tilbygning eller ibrugtagning i strid med nærværende lokalplan må ikke finde sted. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 9

11 VEDTAGELSESPÅTEGNING Således godkendt som forslag af Støvring Byråd, den 25. maj 2004 (sign.) (sign.) Anny Winther / Peter Henneby Borgmester Teknisk chef ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLANEN Således godkendt af Støvring Byråd, den 31. august Retsvirkningen indtræder den 8. september 2004, d.v.s. dato for offentliggørelsen af den vedtagne lokalplan. (sign.) (sign.) Anny Winther / Peter Henneby Borgmester Teknisk chef 10

12

13 8ai 8ah 8ad 8ac 8ab 8aa 8bh 8c 8bv 8bu 8bt 8fp 8fo 8fn 8fm 8f 8e 8dy 8dx 8dv 8du 8dt 8ds 8dr 8dq 8dp 8do 8dn 8dm 8dl 8dk 8di 8dh 8dg 8d 9em 9el 9ek 9ei 9eb 9dx 9df 9dd 9dc 9cv 9cu 9ct 9cq 9cg 9ce 9cd 9cc 9bx 9bv 9bu 9bt 9bs 9bm 9bl 9bk 9be 9bd 9bc 9ay 9at 9as 9ke 9il 9æ 9z 9y 9x 9v 9u 9t 9s 9q 9mr 9mq 9mp 9mb 9ma 9m 9læ 9lp 9gn 9g 9fh 9ff 9fe 9f 9ex 9ev 9ep 9eo 9en 9ak 9ai 9ah 9ae 8æ 8z 8y 8x 8v 8u 8t 8s 8i 8h 8gv 8gu 8gt 8gs 8gr 8gq 8gp 8go 8gn 8gm 8gl 8gk 8gi 8gh 8gg 8gf 8ge 8gd 8gc 8gb 8ga 8g 8fæ 8fz 8fy 8fx 8fv 8fu 8ft 8cc 8br 8bq 8bo 8bn 8bm 8av 8au 8ap 11n 11a 1b 24t 24r 24q 24p 24o 24n 24m 24h24l 24k 24i 24g 24b 24a "z" "z" "z" "q" "q" "h" "h" "f" "b" a" STØVRING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 163 Boligområde - Støvring KORT NR. 1 MATRIKULÆR Terræn af Støvring By, Buderup Maj 2004 teknisk/ruan/lokalplaner/163kort m 80 1:2000 Kærvej Mosbæksalle Hobrovej Fredensgade Tjørnealle

14

15

16

17

18

19 FORSLAG Lokalplangrænse Bygning 3 set fra Kærvej STØVRING KOMMUNE KORT NR. 4 ILLUSTRATIONER LOKALPLAN NR. 163 Boligområde Støvring 13

20

21 FORSLAG Bygning 3 set fra gården Bygning 1 og 3 set fra gården STØVRING KOMMUNE KORT NR. 5 ILLUSTRATIONER LOKALPLAN NR. 163 Boligområde Støvring 14

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 Lokalplan nr, 245 for et område ved Frederiksborgvej. Redegørelse for lokalplanen. Formål: Det er lokalplanens formål at sikre, at det attraktive område langs Roskilde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Lokalplan nr. 151 For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Ikast Kommune Marts 2006 Titel Lokalplan nr. 151 Erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast Udarbejdet af Ikast kommune Planafdelingen Illustration

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Vedtaget 23.02.2004. Indledning Lokalplanens formål

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret Glostrup Kommune Lokalplan GL 91 for Søndervangskvarteret April 2008 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det pågældende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

Boliger ved Provstlund

Boliger ved Provstlund Boliger ved Provstlund Lokalplan 4-2011, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 4-2011 Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 1992/KD.086.615 Kort-

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 41 for et centerområde i Ullerslev By.

Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 41 for et centerområde i Ullerslev By. Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 41 for et centerområde i Ullerslev By. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANREDEGØRELSE Baggrund for lokalplanen side 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere