Multimodal literacitet Læse og skrivekompetencer i forhold til digitale tekster

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Multimodal literacitet Læse og skrivekompetencer i forhold til digitale tekster"

Transkript

1 Multimodal Literacy/Marianne Würtz 1 Multimodal literacitet Læse og skrivekompetencer i forhold til digitale tekster Af lektor Marianne Würtz, UCN, læreruddannelsen. Det multimodale Multimodale tekster spiller en voksende rolle i samfundet. Alligevel indgår multimodale læse-og skrivefærdigheder ikke i skolens læseundervisning, selvom der findes multimodalt materiale til læseundervisningen. Det er et problem. Artiklen giver en indføring i multimodal literacitet med fokus på spørgsmålene: Hvad er multimodal literacitet? Hvilke centrale perspektiver indebærer dette for læseundervisningen? Hvilken viden om multimodal læsning er nødvendig for læseunderviseren? Grund til bekymring? Læsekompetence er vigtigt i et moderne samfund, og for at opnå en automatiseret læsning med en passende læsehastighed er det nødvendigt at læse meget. Lærere er derfor ofte bekymrede over, at især drengene nedprioriterer bogmediet til fordel for andre medier. Men unge mellem 13 og 15, som dagligt bruger 158 min på tv og video, har i løbet af en uge faktisk læst en tekstmængde, som svarer til 140 sider hvilket igen svarer til en middelstor ungdomsroman. (Kulbrandstad 2006). Det samme gør sig gældende for unge, der dagligt bruger internettet. Groft sagt er det pigerne der læser bøger, og drengene der foretrækker computeren. Så hvad skal vi egentlig betragte som mest bekymrende at især drenge læser meget få bøger, eller at især piger bruger computeren meget lidt? De kultursvage unge, som kommer til at mangle læsekompetencer i forhold til digitale tekster bliver dårligt stillet socialt og kulturelt. Læsefærdigheder er ikke en gang givne, men må ændres i takt med samfundet og konteksten: gjennom hele livet kan (vi) komme til å måtte utvikle nye måter å bruke lesing på, nye litterasiteter. Et godt eksempel på det er en af de nyeste typene litterasiteter alle i samfundet har måttet forholde seg til i løpet av siste halvdel af tallet, nemlig den digitale skriftkyndigheten det å kunne lese og skrive via datamaskinen. (Kulbrandstad 2006, s.42, min fremhævning). At kunne læse og forstå tekster er afhængige af læserens forkundskaber, bl.a. erfaringer med lignende tekster (viden om tekster) og medlemskab af relevant kultur (viden om verden). Ikke alle børn og unge får mulighed for denne indkulturering i hjemmet, og de børn, der kommer til at mangle dette, bliver vanskeligt stillet både socialt og kulturelt, især hvis skolen heller ikke magter indkultureringen. Indkulturering i skolen er afhængig af, hvordan skolens kultur værdsætter et medium (fx bog eller computer) og en udtryksform (fx skrift eller multimodale), og her står skolens traditionelle vægtlægning af skriften på bekostning af andre udtryksformer i skarp modsætning til verden uden for skolen, hvor multimodale tekster spiller en stigende rolle. Karakteristisk for samfundet i dag er de digitale mediers betydning. Bøger bliver ikke længere kun filmatiseret; de bliver også adapteret til computerspil og computerspil bliver adapteret til film, som vi fx har set med filmen Lara Croft. Fortællinger remedieres, dvs. at fortælleformerne i digitale

2 Multimodal Literacy/Marianne Würtz 2 tekster smitter af på bog og film. Det er fx sket i Tom Tykwers film Lola rennt, hvor tre versioner af samme historie gennemspilles, indtil Lola har opnået den slutning, hun ønsker, og i Svend Åge Madsens roman Lad tiden gå, hvor hovedpersonen bliver ved med at gennemspille et forelskelsesforløb i håb om at kunne realisere det optimale forløb. Efterhånden som alt digitaliseres, sker der endvidere en opblødning og sammensmeltning af de forskellige medietekster. Mens bogmediet kun kan gemme og fastholde tekst og billeder, kan computeren gemme og arbejde med tekster, billeder, animationer, video, musik og lyde; dvs. det multimodale aspekt. Jo mere tekster bliver en enhed af tekst, lyd, billeder og video, jo vigtigere bliver det at besidde multimodale læsekompetencer for at kunne forstå disse teksters kommunikation om verden. Men selvom disse multimodale tekster spiller en voksende rolle i samfundet, og selvom der findes multimodalt materiale til læseundervisningen, indgår multimodale læse-og skrivefærdigheder ikke i skolens læseundervisning. Dette er problematisk, også fordi oplysning til borgerne i nutidens demokratiske samfund i stigende grad sker via digitale multimodale tekster. Multimodale læsekompetencer er blevet en del af den nødvendige dannelse i nutidens samfund, og derfor er det vigtigt, at læseforskningen og læseundervisningen tager højde for dette. Hvad er multimodal literacitet? Først og fremmest må forskere og lærere udvide definitionen af læsning, således at den indbefatter multimodale læseog skriveformer, og de må acceptere, at disse former har betydning for stort set alle aspekter i læse-og skriveundervisningen. (Reinking 2005 s. 369, min oversættelse) Det stigende antal multimodale tekster i vores hverdag gør det nødvendigt at gentænke vores opfattelse af læsning. En læseteori, der kun beskæftiger sig med, hvordan man skaber mening af skriftsproglige tekster, er ikke længere dækkende for det tekstudbud, vi møder i samfundet i dag. Læsning må ses gennem nye briller. Hvordan, på hvilken måde, i hvilken kontekst, med hvilket materiale og kulturelle ressourcer, konstruerer vi tegn, der repræsenterer vores kommunikation om verden? Ifølge de kognitive læseteorier består læsning af delprocesserne afkodning og forståelse. Med afkodning menes den tekniske side af læsningen; dvs. at barnet kan omkode skriften fra bogstavtegn til lyd. Når barnet mestrer dette, har det knækket koden. Forståelse drejer sig om at skabe mening i det læste, såvel den mening forfatteren har lagt i teksten, som læserens aktive konstruktion af mening ved at drage slutninger (inferenser) mellem teksten og læserens egne forkundskaber. Læseforståelse indebærer med andre ord å utvinne og skape mening ved å gjennemsøke og samhandle med skrevet tekst. (Bråten 2007, s. 11). Mens de kognitive læseteorier ser læsning som en individuel proces, betragter de sociokulturelle teorier læsning som en social praksis. Læsning defineres som å kunne bruke lesing og skrivning til ulike formål og i ulike situationer. (Kulbrandstad s. 39). Det engelske fagbegreb er Literacy, som kan oversættes til literacitet eller skriftkyndighed. Literacy dækker både over læsning og skrivning samt forskellige former for literacy, fx Media Literacy, IT Literacy og Multimodal Literacy. Begge teoretiske positioner betragter læsning som konstruktion af tegn, og tegnene konstrueres på baggrund af det læsemateriale, der er tilgængeligt. Materialets beskaffenhed bog, web, cd-rom har altså betydning for læsningen. Skrevne tekster er baseret på det alfabetiske tegnsystem, mens de tekster, der kan læses og skrives via computeren, består af flere tegnsystemer: billeder, video, musik de er multimodale.

3 Multimodal Literacy/Marianne Würtz 3 I denne artikel anlægges et sociokognitivt perspektiv på læsning, hvor multimodal literacitet defineres som at kunne uddrage og konstruere mening ved at drage slutninger (inferenser) mellem multimodale tekster og egne forkundskaber og at kunne bruge dette til læsning og skrivning i en social praksis. I den engelsksproglige faglitteratur anvendes mode næsten synonymt med tegnsystem (Kress 2007 s. 45). I det følgende omtales tegnsystemer (mode) som udtryksformer, idet det er den fagterm som anvendes i Fælles Mål. Multimodal er dermed en betegnelse for tekster der anvender flere tegnsystemer i et samlet udtryk. Centrale perspektiver for læseundervisningen Mange børn og unge har i deres hverdagsbrug erhvervet sig erfaringer med multimodale læsestrategier. Karakteristisk for deres mediebrug er, at de bruger mange medier samtidigt, at de lærer at anvende medierne af andre børn og ved selv at eksperimentere, og at de vægter udfordringer, præstation og det selv at skabe noget. I dag har 50 % af alle børn og unge mellem 11 og 15 år computer med netadgang på eget værelse, og de kommunikerer og skaber venskaber både i den fysiske og i den virtuelle verden. 1 Disse unges hverdagsbrug af medier står således i skarp modsætning til skolen traditionelle vægtlægning af skriften. Ikke alle børn og unge har mulighed for at erhverve sig disse erfaringer i fritiden, og det er derfor vigtigt, at læseundervisningen sikrer, at også de kultursvage børn og unge indkultureres i en multimodal og digital læsekultur. Men også de kulturstærke børn har brug for undervisning. Deres erfaringer med mange medier betyder ikke nødvendigvis, at de har en dybere indsigt i eksempelvis det multimodale. Deres læsestrategier er ofte ubevidste og kan ikke italesættes som en bevidst strategi. De er optaget af indholdet: fx klare sig i spillet eller finde den ønskede information, og det multimodale er blot vinduesruden, de ser igennem. Det er derfor vigtigt, at læreren peger på vinduesruden, dvs. at læreren underviser i såvel afkodnings- som forståelsesstrategier også til de multimodale tekster. Remedieringen betyder, at de trykte bøger ændrer sig i multimodal retning, og derfor må læsestrategier til trykte tekster ændres tilsvarende.. Kress giver et eksempel på en fagbog, hvor det er billederne, der formidler kernen i det faglige indhold, mens teksten kun er en pædagogisk ramme, som ikke handler om det faglige. Teksten er endvidere blevet visuel, idet den ikke længere fremtræder som løbende tekst, men som relativt uafhængige tekstbokse spredt ud på siden. Dette betyder for det første, at man ikke får fat i kernen i det faglige stof, hvis man ikke læser billederne. For det andet at fagteksten skal læses som et billede; den kan ikke læses lineært. Når de multimodale tekster smitter af på trykte fagbøger, bliver det også her nødvendigt med multimodale læsestrategier for at kunne forstå trykte tekster. Multimodale tekster må læses kombinatorisk, således at tegnene (billede, tekst, lyd, video, animation) læses som en helhed. En første læsning kan bestå i en modal scanning (Kress 2007 s.159). Hvor er der blokke af skrift, blokke af billeder, video og lyd? Valget af læserute baseres dernæst ud fra, hvordan tekst, billeder, lyd og video er organiseret i forhold til hinanden. Dette er en udfordring for læseundervisningen, især fordi læseforskningen viser, at elever ofte springer over grafik, tabeller og diagrammer. Mens medieforskningen har beskæftiget sig med børn og unges brug af medier i hverdagen, den såkaldte parallelle skole, har læseforskningen, ifølge Reinking 2, overvejende været rettet mod multimodale materialer til brug i læseundervisningen. Tre af de refererede projekter har dog drejet 1 Forskningsprogrammet Medier og IT i læringsperspektiv, her foredrag af Birgitte Holm Sørensen, Aalborg Seminarium 11. januar Et af formålene med Reinkings artikel Multimedia Learning of Reading er at give læseren et overblik over eksisterende forskning på området.

4 Multimodal Literacy/Marianne Würtz 4 sig om elevers produktion af multimodale tekster, dvs. elevernes multimodale skrivefærdigheder, og i et af projekterne fandt forskere ud af, at elevers præsentation af kontrasterende billeder af Pocahontas fra Disneys tegnefilm til historiske malerier skærpede deres kritiske læseforståelse. Selvom Reinking noterer sig sådanne forskningsresultater, fokuserer han i artiklen på læsedimensionen. Dette undrer mig. For det første fordi læseforskningen i dag anbefaler, at børn skriver sig til læsning, dvs. starter med skribling og børnestavning allerede i børnehave og børnehaveklasse. Reinking nævner selv dette i redegørelsen for et andet projekt, men han medtager det ikke i sine anbefalinger. For det andet fordi medieforskningen længe har anbefalet, at eleverne producerer medieprodukter, inden de læser og analyserer professionelle medieprodukter - netop fordi børn leger og eksperimenterer sig til megen viden om medieudtryk i fritidens mediebrug. 3 I indskolingen bliver børn opfordret til at konstruere tegninger og at skrive tekst til tegningerne. Det er min og mange læreres erfaring, at mens teksterne typisk udvikler sig fra legeskrivning over prefonetisk skrivning til alfabetisk skrivning, udvikler tegningerne sig fra fragmentariske tegninger over detaljerede tegninger til ingenting. I takt med at skrivningen bliver alfabetisk, forsvinder tegningerne. Skyldes dette, at tegningerne har været kompensation for manglende skrivefærdighed, eller skyldes det skolens opprioritering af skrift på bekostning af andre udtryksformer? Hvor ofte lægger læreren mærke til og kommenterer på samspillet mellem tegningen og teksten? Medieforskningen viser, at børn allerede i indskolingen konstruerer tekster der kombinerer tegning, fotos, tekst og lyd, såfremt de får adgang til programmer, der gør dette muligt 4. Børn bruger skærmen som rum, scene, papir og lærred. Et vigtigt element i dette er børnenes glæde ved personlig og meningsfuld selvfremstilling, et element der genfindes i unges brug af netsteder som arto.dk og facebook. Hvordan kan undervisning i og tidlige eksperimenter med multimodale udtryksformer lægge et fundament for multimodal literacy? En første forudsætning er, at læreren har en viden om multimodal læsning og skrivning. Hvilken viden om multimodal læsning er nødvendig for læseunderviseren? Læsestrategier til multimodale tekster må baseres på viden om multimodal læsning. Inspireret af Ehris model 5 vil jeg i det følgende redegøre for, hvad der har betydning for forståelse af multimodale tekster. Ehris model er valgt, fordi den anskueliggør centrale delelementer i læseprocessen. 3 Tufte () Sørensen () 4 Fx Birgitte Holm Sørensen, fx ITMF (maglegårdsskolen) 5 litthenvisning

5 Multimodal Literacy/Marianne Würtz 5 Kontekst Viden om tekster Metakognition Viden om afkodning Den centrale meningsdannende funktion Viden om verden Viden om udtryksformer Kendskab til lageret Motivation Selvtillid Viden om tekster Med computeren er der opstået en række nye genrer som fx living books, computerspil og . Computeren kan som nævnt tidligere gemme og arbejde med tekster, billeder, animationer, video, musik og lyde; dvs. det multimodale aspekt. Computeren er også en algoritmisk maskine, og det giver mulighed for at læse og skrive med nye aspekter såsom hastighed, tid, bevægelse og synlighed. Endelig giver computeren mulighed for at bringe læseren ind i det tekstlige maskineri, således at teksten tilpasser sig den aktuelle læser gennem kybernetisk feedback 6 ; det interaktive aspekt. Computerteksten kan være programmeret til at reagere på læserens valg; dvs. at mens du læser teksten, læser teksten også dig. Dette udnyttes i fiktionstekster som computerspil, men også i kommercielle nettekster på internettet, hvor netteksten ved at følge dine valg udarbejder en brugerprofil og tilpasser teksten efter denne profil. Dette kaldes customization. Fiktionstekster kan i dag fortælles i skrift (bog), audiovisuelt (film, animation), multimodalt og interaktivt (computerspil). Valgene har betydning for fiktionen bl.a. i forhold til tid, rum, personkarakteristik og handling. 6 Kybernetik er en teori om kontrolmekanismer i dyr, mennesker og maskiner. Begrebet bruges inden for informationsvidenskab om kunstig intelligens og komplekse systemer. Tilstanden af et tidligere delsystem (læserens valg),er medvirkende årsag til en senere tilstand af samme delsystem (konsekvenser af læserens valg) på baggrund af kybernetisk tilbagekobling/feedback.

6 Multimodal Literacy/Marianne Würtz 6 I bogfiktioner er fortællerpositionen fx af stor betydning, mens det i computerfiktioner er læserpositionen, der har betydning, dvs. den person, som læseren spiller i fiktionen. Mens læserens oplevelse af personerne især er baseret på identifikation og indlevelse i bogfiktionen, drejer det sig i computerfiktionen ikke om indlevelse, men om at blive figur. Læseren er en handlende figur i fiktionen, og det drejer sig derfor om at udfylde og forstå den person, man spiller. Mens bogfiktioner ofte karakteriserer personer via deres tanker, karakteriseres figuren i computerfiktioner til dels via læserens/spillerens design af figurens udseende, men især via læserens/spillerens valg af handling på baggrund af replikker og gestus. Dette bliver tydeligt, når man sammenligner nybegyndere og erfarne computerspillere. Nybegynderen er tilbøjelig til at opfatte sin figur som et redskab til at åbne døre og samle ting op. I computerspillet Gabriel Knight 3 er det fx muligt at forfølge to mænd ind på en kirkegård. Hvis spilleren vil have sin figur til at gå hen til mændene, vender figuren sig om mod spilleren og siger: Jeg vil ikke ha at de ser mig. Dette skabte forvirring og frustration hos nybegynderen. Hvad gør jeg nu? Hvordan kommer jeg videre? Den erfarne spiller ved derimod, at man skal fortolke replikken. Hvad gør man, når man ikke vil ses? Måske er det meningen, at min figur skal gemme sig et sted på kirkegården. At blive figur indebærer tolkning af figuren som en rolle set i forhold til, hvad forfatteren af spillet mon har tænkt sig. 7 Figuren bliver udgangspunkt for spillerens tænkning og handling i arbejdet med at etablere regler for, hvad der er plausibelt. At blive figur er dermed centralt for at knække koden for, hvordan spillet skal spilles. 8 Fagtekster fra internettet eller på cd-rom anvender i stigende grad animationer, video og lyd i formidlingen af det faglige emne. Dette kan have en kompenserende funktion, som gør teksten lettere at læse, fx hvis læseren har mulighed for at høre udtalen af et ord, han ikke kan afkode, eller se en video, der forklarer betydningen af et ord. Forskning har også vist, at elever udvider deres ordforråd, hvis de fra teksten har nem adgang til at slå ord op. (Reinking s. 361). Men det kan også gøre teksten mere kompliceret at forstå, både pga. samspillet mellem de forskellige udtryksformer. og en ikke-lineær læsevej. Websider er oftest en del af et websted, dvs. et netværk af tekster organiseret i en hypertekststruktur. Websiden fører via links læseren videre til nye tekster, og det bliver i højere grad læserens opgave at skabe en sammenhængende forståelse af de forskellige websider. Endelig kan man ikke regne med, at webtekster er kvalitetsvurderet. At kunne overvåge sin navigation (læsesti), at kunne forstå principperne bag de enkelte links og at kunne vurdere webstederne kildekritisk bliver nødvendige dele af en multimodal og digital læsekompetence. Som tidligere nævnt smitter de multimodale tekster af på trykte fagbøger, således at det også her bliver nødvendigt med multimodale læsestrategier for at kunne forstå teksten. Denne brug er meget forskellig fra de lærebøger, hvor det faglige indhold blev præsenteret i teksten, og billederne var illustration dvs. gentog, hvad teksten havde fortalt. (Kress 2007 s.156). Viden om afkodning Hvad er afkodning i multimodale tekster? I Ehris model hedder denne dimension Grafem-fonem-kendskab altså omkodningen fra bogstavtegn til lyd. Når det drejer sig om multimodale tekster, må der suppleres med andre tegnsystemer end alfabetet. 7 Thorhauge i Walther og Jessen, 2005, s Dette er anderledes i online-spil som fx World of Warcraft, hvor spillere ikke kun spiller mod bots (robotter genereret af programmet) men mod og med hinanden.

7 Multimodal Literacy/Marianne Würtz 7 Tegn repræsenterer noget i verden. En pibe kan fx repræsenteres af tegnet: billede af en pibe eller af tegnet: bogstavrækken p-i-b-e. Afkodningen af tegnet består i at foretage denne omkodning og skabe mening ved at fortolke, dvs. drage slutninger (inferenser) mellem tegnet og egne forkundskaber. 9 Forfatteren har valgt det tegn, der bedst udtrykker den mening, han ønsker at kommunikere, dvs. tegnet er ikke vilkårligt, men en bevidst valg ud fra en buket af forskellige muligheder. 10 Tegn forekommer både som en indre konstruktion (læsning) og som en ydre synlig og/eller hørlig konstruktion (skrift/billede/video; tale/musik/lyde). Principielt er der ingen forskel, idet begge resulterer i konstruktion af et tegn. Den indre konstruktion kan blive synlig eller hørlig kommunikation, når den bliver basis for nye ydre konstruktioner af tegn. Disse nye ydre tegn tillader os at drage slutninger om den indre tegnproduktion. (Kress 2007 s.144) Et eksempel på dette er læsetest, hvor læsefærdigheder testes via spørgsmål til læsningen. I Fælles Mål omtales de forskellige tegnsystemer som sagt som udtryksformer, og multimodale tekster er dermed tekster, der anvender flere tegnsystemer i et samlet udtryk. Hvordan afkoder vi multimodale tekster? Viden om afkodning dækker også viden om, hvordan vi læser. Det drejer sig fx om læseretning; at vi i den vestlige verden læser fra venstre mod højre og ned til bunden, og at vi blader fra højre til venstre for at komme til en ny side. Viden om læsekonventioner kaldes i læseforskningen indkulturering. (Kjertmann 2002) I multimodale tekster ændres læsekonventionerne, idet læseretningen bestemmes af det multimodale udtryk. Øjet ledes af de linier, der er i skærmbilledet, også usynlige linier som personers blikretning. Øjet ledes også af store elementer og af et fokus midt på skærmen. Disse principper kan konkurrere med hinanden, fx kan et lille element placeret i fokus midt på skærmen tiltrække øjet mere end store elementer. Bevægelse udkonkurrerer alt andet. Øjet vil altid først fanges af bevægelse som fx animationer, dernæst stille billeder og til sidst teksten. Hvis en multimodal tekst indeholder en animation, der er i permanent bevægelse, er det derfor meget vanskeligt at koncentrere sig om at læse de øvrige tegn. I multimodale tekster skal læseren klikke eller scrolle i stedet for at blade. Dette kaldes navigation. Skærmfladen ( siden ) indeholder både oplysninger om indholdet, dvs. emnet eller fiktionen, og om navigationen, dvs. hvor du fx kan klikke, scrolle eller manipulere objekter. For at øge læsbarheden er skærmfladen ofte opdelt i indholdsfelter og navigationsfelter. Navigationsfelter kan fx være menulinier og værktøjsbjælker. De multimodale tekster ændrer også tekstkonventioner for afkodning af skrift. Det tydeligste eksempel er understregning af ord, som tidligere har betydet: jeg understreger dette, fordi det er væsentligt. Med internettet har understregning fået en ny betydning, nemlig: dette ord er et link, som du kan klikke på. Et yngre menneske, som er vokset op med denne tekstkonvention, vil blive forvirret over at møde et understreget ord, som han ikke kan klikke på. I computerspil anvendes skrift typisk til at beskrive, hvordan spillet fungerer, til at give instruktioner i spillets regler, specifikationer for våben og lignende samt som bidder af verbal interaktion som en del af den visuelle og sprogligt realiserede fortælling. Ukyndige spillere kan ikke nå at læse de tekstbidder, der kommer frem på skærmen, inden de forsvinder igen. Den erfarne spiller forklarer: Du læser bogstaverne samtidig med at de dukker op, far!. Og den ukyndige far erkender, at han sidder og venter på, at en tilstrækkelig mængde tekst er fremkommet, før han begynder at læse, og 9 Baseret på Peirce: tegn (representamen), objekt og interpretant. Fx præsenteret i Johansen 1994 s Kress kalder dette motiveret.

8 Multimodal Literacy/Marianne Würtz 8 så når han ikke at læse teksten, før den er væk igen. Faderen er orienteret mod en hel tekst, mens de erfarne computerspillere er orienteret mod informationer som tilbydes. (Kress 2006a s. 163) Viden om udtryksformer I Ehris model hedder denne dimension Viden om sprog, og selvom vi også nogle gange taler om billedsprog og filmsprog, menes der i modellen verbalsproget. Ifølge Fælles Mål skal dansklæreren undervise i sprog og andre udtryksformer og sidstnævnte drejer sig om de andre mediesprog 11 eller tegnsystemer. Multimodale tekster kan repræsentere indhold i mange udtryksformer. En bil kan fx repræsenteres i billede, video, lyd (motorlyd, horn, tale) eller/og tekst forfatteren må vælge mellem udtryksformerne. Dette valg kan fx træffes på baggrund af velegnethed, dvs. hvad det enkelte udtryk gør bedst: Skærmen er mere velegnet til billeder end til tekst. Det er trættende at læse tekster på skærmen, og ofte kan det være svært at orientere sig i tekster organiseret hypertekstuelt over flere skærmbilleder. Sort tekst på grå baggrund er normalt lettere at læse end sort tekst på hvid baggrund, fordi skærmlyset anstrenger øjet. I læsningen af tekst lægger vi først mærke til fremhævet skrift, derefter billedtekst og til sidst brødtekst. Læsbarheden øges af punktopstillinger og ved at skrive efter den journalistiske nyhedstrekant: først det vigtigste, så det næstvigtigste. Animationer er velegnede til at illustrere information (fx Pythagoras ligning eller berettermodellen) eller tidsmæssige ændringer (fx Tysklands erobringer under 2. verdenskrig), og video er velegnet til at gengive hvad der er sket (flash back i computerspil, dokumentarisk video).lyd kan fremme forståelsen, fx via en oplæsning, og styrke indlevelsen i form af fx musik og effektlyde. For at forstå det multimodale udtryk bliver det væsentligt at forstå både den enkelte udtryksform (mode) og at forstå de forskellige udtryksformer i et flerstemmigt udtryk (multimodalt). Tekst, billede/video og lyd kan sammensættes hypotaktisk, således at fx billedet/videoen er en illustration af teksten (teksten overordnet), eller teksten er en forklaring til billedet/videoen (billedet/videoen er overordnet). Dette kaldes integreret multimodalitet: hvert tegn tilføjer information. De kan også sammenstilles parataktisk, således at fx billedet af en snegl stilles sammen med teksten: snegl og lyden [sne:gl]. Det kaldes sammenstillet multimodalitet. Endelig kan tegnene sammenstilles sådan, at fx billedet modsiger teksten, eller at lydsiden modsiger billedsiden. Dette princip kaldes opposition eller kontrapunktisk multimodalitet. Opposition kan komme til at fungere som ironi; fx teksten: Der er et yndigt land ledsaget af et billede af den lille havfrue som skelet og med rygende skorstene i baggrunden. Skriftens syntaks er stabil, og der er ret faste regler for læserute i skreven tekst. Men denne stabilitet komplementeres af en relativ semantisk åbenhed, som gør at læseren må fylde dem med mening udfylde tekstens tomme pladser. Teksten kan fx handle om mumier uden at beskrive mumierne, og så må læseren selv forestille sig, hvordan mumierne ser ud. Billedet er derimod semantisk præcist og lukket, idet billedet viser, hvordan mumierne ser ud. Dvs. at billedet udfylder nogle af de tomme pladser, som teksten har. Dette kender vi fra filmatiseringer, hvor vi kan blive skuffede over, hvordan filmen har udfyldt nogle af bogens tomme pladser. Til gengæld er billeders syntaks og de læsestier som læseren må følge, meget mere åbne end tekstens. Det betyder ikke, at visuelle repræsentationer ikke har en grammatik men at billedgrammatik er åben for forskellig brug. Konventionerne er ikke så faste som skriftens. 11 Bogen er jo også et medie. I Fremtidens danskfag kaldes bogen ligefrem en ældre medieform (Gregersen m.fl. 2003, s.83)

9 Multimodal Literacy/Marianne Würtz 9 Positionerne på skærmen er betydningsbærende. På skærmfladen er de forskellige elementer organiseret som en visuel enhed. Teksten er selv blevet en visuel størrelse organiseret i en grafisk tekstboks, og dermed bliver placeringen af tekstboksen i forhold til billeder, video og diagrammer betydningsbærende. Det har således betydning, om tekstboksen er placeret tæt ved eller langt fra billedet og om det er placeret over/under/til højre/til venstre for billedet. Skærmens form begrænser designmulighederne. Hvis skærmen opdeles vertikalt, virker venstre side tungest, fordi vi i den vestlige kultur læser fra venstre mod højre og oppefra og ned. En skærmside med tyngde i venstre side virker derfor harmonisk, mens tyngde i højre side virker uharmonisk. Hvis skærmen er opdelt horisontalt, virker toppen tungest. Tegnobjekter (fx tekstboks, billede, video), der er placeret i toppen, virker derfor dominerende, mens objekter placeret i bunden virker vigende. En firkantet tekstboks placeret ved siden af et rundt billede kan give dynamik, mens to ensformede objekter kan give harmoni. Hvis objekter placeres i forgrunden, virker de tungere end objekter placeret i baggrunden. Og objekter der står isoleret for sig selv, virker mere betydningsfulde end objekter i grupper. Objekter som står tæt ved hinanden opfattes som om de hører sammen (nærhedsfaktor). Det samme gælder objekter, der ligner hinanden (lighedsfaktor) Endvidere har positionerne på skærmen et kulturelt betydningspotentiale. I den vestlige verdens billedkultur er oppe tilknyttet betydningen Himmel, det guddommelige, det ideale, mens nede er tilknyttet betydningen krop eller jord, dvs. det realistiske, empiriske. Læseretningen har også betydningspotentiale: venstre er hvor vi starter fra, det er det givne, mens højre er der, vi bevæger os hen, det nye. (Kress 2006, s. 69.) Dette giver tilsammen en figur med følgende betydningspotentialer: Det ideelle Det givne/ideelle Det nye/ideelle Det givne/realistiske Det nye/realistiske Det reelle (efter Kress 2006,figur 5.2 s. 70.) Det har derfor betydning, hvor billeder placeres. Billeder betragtes traditionelt som realistiske de dokumenterer beretningen, og derfor vil de i henhold til de kulturelle konventioner blive placeret i de nederste felter: det realistiske. Hvis to billeder skal vise, hvor meget af indlandsisen, der er smeltet på ti år, vil det ældste billede i henhold til de kulturelle konventioner placeres i det givne felt, mens det nyeste billede skulle placeres i det nye felt. Den teoretiske redegørelse for processen placeres i de øverste felter: de ideelle felter. Ovenstående kulturelt skabte (tommelfinger)regler kan kaldes grammatik, uanset om det drejer sig om skrift, billede, gestus, musik eller multimodalt udtryk. Og grammatik ændrer sig med tiden sammen med ændringer af genrer og fremkomsten af nye genrer.

10 Multimodal Literacy/Marianne Würtz 10 Kendskab til lageret I Ehris model hedder denne dimension Ordkendskab og består af ordbilleder og ordforråd. Læseforskningen har vist, at et stort ordforråd er af største betydning for en god læseforståelse, men med de multimodale tekster er det ikke tilstrækkeligt med et stort ordlager for at sikre forståelsen. Lageret må også bestå af billeder, film, musik og lyde og ikke mindst: multimodale udtryk. Viden om verden Internettet er en del af verden. For en voksende del af børn og unge er internettet endda en naturlig del af deres dagligdag. En bekendt fortalte mig for en del år siden om, hvordan han havde fortalt sin 6-årige, at der ikke fandtes computere, da han var barn. Hvorpå sønnen spurgte: Jammen far, hvordan kom I så på internettet? I fritiden, den såkaldte parallelle skole anvender børn og unge andre og mere mangfoldige medier end de bliver tilbudt i skolens undervisning. I deres brug af medierne erhverver de sig kendskab til en bred vifte af multimodale udtryksformer og genrer, og de kan omsætte denne viden i handling både for sig selv og sammen med andre. Internettet anvendes især til at skabe såvel fiktion (personer i computerspil som fx The Sims) som venskaber (fx arto og facebook), og disse to aspekter smelter i stigende grad sammen, fx i onlinespillet World of Warcraft. Metakognition Metakognition drejer sig om overvågelse af egen læseforståelse. Det er vigtigt både at vide, hvornår forståelsen slipper op og at kende til og kunne anvende forskellige forståelsesstrategier for at kunne forbedre sin læsekompetence. De forståelsesstrategier, som børn og unge har lært sig i deres hverdagsbrug af multimodale tekster, er som tidligere nævnt ikke bevidste og ofte utilstrækkelige. En direkte undervisning i kombinatoriske læse- og skrivestrategier er nødvendig for at udvikle elevernes metakognition. Når det drejer sig om faglige webtekster, bliver det endvidere vigtigt at kunne overvåge sin egen navigation (læsesti), samt at kunne vurdere teksterne løbende. Børn og unge klikker sig typisk frem efter spontan interesse og er tilbøjelige til at tro på alt, som de finder på nettet. En direkte undervisning i navigationovervågelse og i kildekritik er nødvendig. Motivation og selvtillid Motivation og selvtillid indgår ikke i Ehris model, men er meget væsentlige dimensioner i læsning (Frost 2003). Medieforskningen viser, at elevers motivation er meget stor, når det drejer sig om læsning og skrivning af multimodale tekster, og også at især læsesvage elever profiterer af at få mulighed for at udtrykke sig i andre udtryksformer end skriftsproget. 12 Konteksten Kontekst indgår heller ikke i Ehris model, men har stor betydning for læseforståelsen. I en skolekontekst har opgavetyper og valg af aktiviteter betydning for det udbytte, eleverne får at den multimodale tekst. Det har også betydning, om eleven arbejder individuelt eller sammen med andre. Læseforskningen har vist, at diskussioner og forhandlinger om tekstens mening i elevgrupper og i klassesamtaler er frugtbare, fordi den enkelte elev hermed får mulighed for å trekke på fellesskapets samlede ressurser (f.eks. i form af forkunnskaper, kildekunnskaper og strategisk 12 Se fx itmf 525, itmf 199 og itmf 140

Kan man skrive sig til multimodal læsning?

Kan man skrive sig til multimodal læsning? Marianne Würtz: Kan man skrive sig til multimodal læsning? 2008 1 Kan man skrive sig til multimodal læsning? Af Marianne Würtz Lektor i dansk Ikt-pædagogisk konsulent University College Nordjylland E-mail:

Læs mere

Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen

Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Metodeafsnit...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Pædagogisk Diplom, Læsevanskeligheder, 161010203 Christina Tind Pedersen, 127007

Indholdsfortegnelse. Pædagogisk Diplom, Læsevanskeligheder, 161010203 Christina Tind Pedersen, 127007 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metodeafgrænsning... 3 Case... 3 Hvorfor er læsning så svær?... 4 Læseforståelse... 6 Elever med svag læseforståelse... 7 Psykologisk ilt... 8 Kan ikke, gider ikke...

Læs mere

GIV DRENGENE LYST TIL AT INVESTERE I LÆSNING

GIV DRENGENE LYST TIL AT INVESTERE I LÆSNING MAJ 2013 KRISTINE SOLVANG DØSSING, 29109943 DANSK GIV DRENGENE LYST TIL AT INVESTERE I LÆSNING Linjefagsvejleder: Inger Maibom Pædagogisk vejleder: Mette Beck Læreruddannelsen i Silkeborg VIA UNIVERSITY

Læs mere

At skrive sig ind i læsningen

At skrive sig ind i læsningen At skrive sig ind i læsningen af Marianne Borup Langhøjskolen, Hvidovre Eksamensopgave til Læsevejlederuddannelsen, 1. modul: Indsigt i børns sproglige udvikling, læsning og skrivning herunder læse- og

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Ind i teksten. Inden for teksten. Ud af teksten. It og multimodalitet i litteraturundervisningen i lyset af en kognitiv litteraturdidaktik

Ind i teksten. Inden for teksten. Ud af teksten. It og multimodalitet i litteraturundervisningen i lyset af en kognitiv litteraturdidaktik It og multimodalitet i litteraturundervisningen i lyset af en kognitiv litteraturdidaktik Af Thomas Illum Hansen Denne artikel har tre indgange til emnet multimodalitet og it i litteraturundervisningen.

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN AALBORG

LÆRERUDDANNELSEN AALBORG LÆRERUDDANNELSEN AALBORG PROFESSIONSBACHELOR 2014 NAVN: STUDIENR.: KRISTINA RIISGAARD A100277 FAG OG STAMHOLD: DANSK 12.95 FAGLIG VEJLEDER: PÆDAGOGISK VEJLEDER: TITEL PÅ PROFESSIONSBACHELOR ANTAL SIDER

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel 2. reviderede udgave Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 3-2005 Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel Af Bent B. Andresen

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bæredygtig læse- og skriveudvikling

Bæredygtig læse- og skriveudvikling Bæredygtig læse- og skriveudvikling Forskning i tilknytning til projekt Computerstøttet undervisning på 3. årg. Af Bent B. Andresen Juni 2007 Indhold 1. Indledning 3 2. Selvstændig læsning 5 Model for

Læs mere

Fag og faglighed i bevægelse

Fag og faglighed i bevægelse Fag og faglighed i bevægelse Bennyé D. Austring og Jimmy Krab (red.) Forskning og Innovation University College Sjælland Copyright: University College Sjælland 2013 Udgiver: University College Sjælland

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

80 Nummer 14 september 2013. Hvor skrift, musik, lydkulisser, stillbilleder,

80 Nummer 14 september 2013. Hvor skrift, musik, lydkulisser, stillbilleder, Det kommer mere ind i hovedet og kører rundt når børn læser multimodal og interaktiv børnelitteratur på skærm Alice Bonde Nissen, lektor, Center for E-læring og Medier og Læreruddannelsen i ilkeborg, VIA

Læs mere

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen Med afsæt i begreberne trivsel og inklusion, vil vi undersøge hvilken rolle og betydning fri leg har for barnets liv, og hvilken rolle pædagogen har i den forbindelse. Bachelor projekt af Lucie L Hommelais

Læs mere

At lære at blive lærer med en teknologi

At lære at blive lærer med en teknologi At lære at blive lærer med en teknologi Af Ann-Thérèse Arstorp & Tobias Heiberg UCC, januar 2014 Tak til KMD for deres støtte til DigiGuides! 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Undersøgelsesspørgsmål...

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

INGER M. CLAUSEN. Lærervejledning til SAT UD. et online undervisningsforløb i historie og dansk for mellemtrinnet

INGER M. CLAUSEN. Lærervejledning til SAT UD. et online undervisningsforløb i historie og dansk for mellemtrinnet INGER M. CLAUSEN Lærervejledning til SAT UD et online undervisningsforløb i historie og dansk for mellemtrinnet Oversigt 4 Om undervisningsmaterialet 6 Praktisk guide 8 Målgruppe og mål 11 Undervisningen

Læs mere

Wiki, den er altid god! Afgangselevers faglige læsning på internet med fokus på den kildekritiske dimension

Wiki, den er altid god! Afgangselevers faglige læsning på internet med fokus på den kildekritiske dimension Wiki, den er altid god! Afgangselevers faglige læsning på internet med fokus på den kildekritiske dimension HENNY DALSGAARD STOUBY, LEKTOR I DANSK VED VIA UC, LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS I Fælles Mål for

Læs mere

Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU

Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU AT GØRE EN FORSKEL Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU Michael Svendsen Pedersen Lektor, Institut for Psykologi

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

Gynther, at der må være fokus på såvel organisationsdidaktik som forandringsledelsesstrategi.

Gynther, at der må være fokus på såvel organisationsdidaktik som forandringsledelsesstrategi. Når it i skolen fremmer læring Af Anne Marie Vinther, forlagsredaktør Nr. 3 april 2014, 14. årgang Tema: It-didaktik Mere it har i mange år været svaret på en bedre folkeskole. I denne reformtid er der

Læs mere

Hallo giv mig lige en chance. Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv

Hallo giv mig lige en chance. Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv Hallo giv mig lige en chance Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv Roskilde Universitetscenter Specialeafhandling, psykologi Efteråret 2004 1 Hallo giv mig lige en chance Unges

Læs mere

Hvorfor har børn med autisme svært ved at forstå det, de læser?

Hvorfor har børn med autisme svært ved at forstå det, de læser? K Hvorfor har mange børn med autisme svært ved at forstå det, de læser? Hvad er det i deres udviklingsforstyrrelse, der har konsekvenser for deres læseforståelse? Og hvilke konsekvenser må det have for

Læs mere

Den sproglige dimension i naturfagsundervisningen

Den sproglige dimension i naturfagsundervisningen MONA 2006 2 27 Den sproglige dimension i naturfagsundervisningen fokus på tekstbogen (også) i det flersprogede klasserum Helle Pia Laursen CVU København & Nordsjælland I denne artikel, der er baseret på

Læs mere