HH -Henrik Hansen, suppl. BH -Birgitte Hansen, suppl. Afbud SM -Soha Mustafa, suppl. Afbud CØ -Christina Ølgaard, suppl.afbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HH -Henrik Hansen, suppl. BH -Birgitte Hansen, suppl. Afbud SM -Soha Mustafa, suppl. Afbud CØ -Christina Ølgaard, suppl.afbud"

Transkript

1 Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. januar 2014 kl Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Humlebæk Boligselskab Økonomi Økonomioversigter årig Økonomisk beslutningsoversigt Årsregnskaber for afdelingerne Repræsentantskabsmøder Økonomisk konsekvenser af planlagte helhedsplaner i Humlebæk Boligselskab Sikkerhedskapital samt inddeling af dispositionsfond i puljer Udbetaling af bestyrelseshonorar for Udbetaling af bestyrelseshonorarer vedrørende byggesager i Humlebæk Boligselskab Humlebæk Boligselskab Ansvarsområder for bestyrelsesmedlemmer Forretningsorden og gavepolitik Genstart af samdriften Trækningsretsmidler til etablering af Driftscenter Boligselskabets afdelinger Stadeopgørelse for helhedsplaner i Humlebæk Boligselskab Enebærhavens renoverings projekt Langebjergparken helhedsplan Bevilling af tilskud fra selskabets dispositionsfond samt trækningsret til Langebjergparken s renoveringssag Benediktevej Udamortiserede lån Boligselskabet fortsat Samarbejde i Organisations Bestyrelsen Valg til BL s repræsentantskab, bestyrelse og kredse Fremtidig kommunikation en HB-avis Web-abonnement DOMEA Ekstra punkt, indkøb af kamera og bagatelgrænse for indkøbsbeslutning i OB Mødedatoer Eventuelt Deltagere fra bestyrelsen: TT -Tina Thomsen, formand PH -Per Hansen, næstformand JJ -Jan Jensen, medlem KS -Kjeld Sørensen, medlem UH -Uffe Horslef, medlem OS -Ole Sørensen, medlem HH -Henrik Hansen, suppl. BH -Birgitte Hansen, suppl. Afbud SM -Soha Mustafa, suppl. Afbud CØ -Christina Ølgaard, suppl.afbud Øvrige deltagere: BG -Bent Gordon Johansen, Domea Afbud ES -Ejvind Sommer Sørensen, Domea

2 1 Godkendelse af dagsorden Bestyrelsen har på møde den 19. november 2008 besluttet, at dagsorden og eventuelle tillægspunkter godkendes ved mødets indledning. Det indstilles, at bestyrelsen godkender den udsendte dagsorden. Revideret dagsorden blev uddelt før mødet, bestyrelsen godkendte dagsorden uden bemærkninger. 2 Godkendelse af referat Godkendelse af referat fra mødet d. 28. november Referat vedlagt som bilag. Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives af bestyrelsen og indføjes i protokollen. Bestyrelsen godkendte referat af 28. november med den bemærkning at godkendelse af protokol er med som dagsordenspunkt fremover. 3 Humlebæk Boligselskab Økonomi 3.1 Økonomioversigter Det blev på Organisationsbestyrelsesmøde 30. august 2013, vedtaget at Domea fremlægger opdateret økonomioversigt for Humlebæk Boligselskab på hvert organisationsbestyrelsesmøde. Administrationsbidrag kt. 512 og tilsvarende indtægt afdelingernes bidrag kt. 601 medtages hvert kvartal. Bilaget er vedlagt inklusiv administrationsbidrag. Det indstilles, at bestyrelsen kommenterer og godkender vedlagte økonomioversigt. Bestyrelsen bad ES arrangere møde med Domea økonomi om fremtidig periodisering af poster i økonomioversigten. Herefter gennemgik TT økonomioversigten detaljeret og bemærkede at oversigten urevideret udviser overskud. Herudover vedlægges opdateret oversigt over selskabets dispositionsfond, trækningsretsmidler og arbejdskapital. Der er af overskuelighedshensyn indsat en række poster som endnu ikke er endeligt besluttet i organisationsbestyrelsen, alle disse poster indgår i dagsorden som beslutningspunkter. Disse poster er markeret med rødt ikke besluttet. Oversigten er vedlagt som bilag. Det indstilles, at bestyrelsen kommenterer og godkender vedlagte oversigt over selskabets dispositionsfond, trækningsretsmidler og arbejdskapital. Bestyrelsen besluttede at udskyde dette punkt til næste møde. Side 2 af 14

3 årig Økonomisk beslutningsoversigt Den vedlagte 10-årige beslutningsoversigt, viser bevægelser på Humlebæk Boligselskabs dispositionsfond, trækningsret og arbejdskapital 10 år tilbage pr. afdeling, samt status for afdelingernes henlagte midler. Organisationsbestyrelsen har på møde den 22. oktober 2013 besluttet at oversigten udgør et dynamisk værktøj i forhold til beslutninger om tilskud fra Humlebæk Boligselskab til selskabets afdelinger. Oversigten opdateres hvert kvartal. Oversigten opdateres til næste møde, efter regnskabsafslutning for 2013 er gennemført. Det indstilles, at bestyrelsen tager oversigten til efterretning. Bestyrelsen tog oversigten til efterretning. 3.3 Årsregnskaber for afdelingerne Domea skal inden årsregnskaber kan afsluttes, have beslutning fra Humlebæk Boligselskab vedrørende fordeling af udgifter i samdriften. Samdriftsaftalen fra er annulleret og dermed de fastlagte fordelingsnøgler. På den afholdte workshop 11. januar 2013, fremlagde organisationsbestyrelsen oplæg til fordeling af udgifter, som der var bred tilslutning til i forsamlingen. Vedlagte bilag Fordeling af fællesudgifter i samdriften 2013 er en opgørelse af udgifter vedrørende lønninger, maskinomkostninger og driftscentrets driftsomkostninger, som ved bestyrelsens godkendelse vil blive overført til afdelingernes regnskaber for Omkostninger er fordelt til afdelingerne som følger: Forbrugsfordelte løntimer ifølge ansattes tidsregistrering: Beboerservice, Flyttesager, forsikringssager, Grønt arbejde, projekter, vintertjeneste. Lejemålsfordelte løntimer ifølge ansattes tidsregistrering: Lønomkostninger i driftscentret. Lejemålsfordelte omkostninger: Maskin og bil omkostninger Driftscenter omkostninger eksklusiv lønninger. Afdeling 419 Strædet har en speciel aftale i forhold til fordeling, da afdelingen udelukkende serviceres ved vintertjeneste og begrænset beboerservice og dermed benytter driftscentret i begrænset omfang. Afdelingen deltager derfor kun i lejemålsfordelte lønomkostninger i driftscentret med 30 * ½ time, og betaler andel af driftscentrets øvrige omkostninger med den %-del beboerservice der udføres i afdelingen. Afdelingen betaler andel af maskinomkostninger svarende til den %-del af vintertjeneste afdelingen får udført. ES gennemgår skemaet på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen godkender ovenstående fordelingsprincip og deraf følgende fordeling af udgifter vedrørende samdriften med de beregnede beløb for regnskabsåret 2013 til afdelingerne. Side 3 af 14

4 ES informerede bestyrelsen at afdelings- og organisationens regnskaber er under revision og at der som følge heraf kan ske ændringer i det fremlagte talmateriale. Bestyrelsen bad ES at sikre tallene, således at endelig fordeling kan offentliggøres ultimo februar. 3.4 Repræsentantskabsmøder 2014 Domea oplyser, at regnskab 2013 og budget 2015 for Humlebæk Boligselskab, er færdigrevideret og klart til fremlæggelse og godkendelse i repræsentantskabet fredag 9. maj Bestyrelsen skal fastlægge dato og dagsorden for Repræsentantskabsmødet Referat fra Repræsentantskabsmøde 2013 er vedlagt som bilag. Bestyrelsen skal endvidere tage stilling til om der skal afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde i marts måned med godkendelse af samdriften som dagsordenspunkt. Det indstilles, at bestyrelsen beslutter dato og dagsorden for det ordinære Repræsentantskabsmøde 2014 og beslutter om der skal afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde med godkendelse af samdrift. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes onsdag 14. maj kl , TT spørger Karin Thomsen om Multihuset i Baunebjerghuse kan benyttes til mødet, samt til organisationsbestyrelsesmøder hver 2. gang. Organisationsbestyrelsesmøde inden repræsentantskabsmøde afholdes tirsdag 6. maj kl i Multihuset. Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde med godkendelse af samdrift på dagsorden afholdes lørdag 22. marts kl i multihuset med brunch. TT laver oplæg til indkaldelse. Organisationsbestyrelsesmøde med forberedelse til ekstra ordinært repræsentantskabsmøde på dagsordenen, afholdes tirsdag 18. marts kl i fælleshuset, Ravnsbjerg II. 3.5 Økonomisk konsekvenser af planlagte helhedsplaner i Humlebæk Boligselskab. På foranledning af TT er der afholdt møde med Landsbyggefonden den 7. januar med henblik på, at få afklaret de økonomiske konsekvenser LBF støttede renoveringssager har for Humlebæk Boligselskabs økonomi. Herunder specielt at, fritagelse for indbetaling af afdelingens udamortiserede låneydelser til selskabets dispositionsfond, anvendes som en del af finansieringen. Således er afdeling Enebærhaven fritaget for indbetaling af kr. per år i 30 år og Langebjergparkens renoveringssag vil indebære fritagelse for indbetaling af kr. per år i 30 år. Disse to sager alene vil tømme dispositionsfonden i 2016 og medføre stigende underskud. Side 4 af 14

5 Humlebæk Boligselskab har planlagt yderligere 5 helheds planer. Landsbyggefonden forklarede, at der er indført en ordning, som sikrer at der fredes et minimumsbeløb i boligselskabernes dispositionsfonde svarende til kr. per bolig i 2014 kr. beløbet indeksreguleres. Beløbet omfatter ikke indestående på egen trækningsret. I Humlebæk Boligselskab er minimum dermed kr i Der kan søges om forhøjelse af minimumsbeløbet op til kr. per bolig i 2014 priser. Minimumsbeløbet kan defineres som boligselskabets rådighedsbeløb til dækning af alle øvrige tilskud og projekter som besluttes i boligselskabet. Bilag: -Notat fra mødet med LBF 7. januar skrevet af Projektleder Jan Storgaard, Domea BYG. -Beregningseksempel minimumsbeløb og mankostøtte. LBF. -Ansøgning til LBF om forhøjelse af minimumsbeløb dateret 17. januar Landsbyggefondens foreløbige svar på ansøgning dateret 28. januar 2014 Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 3.6 Sikkerhedskapital samt inddeling af dispositionsfond i puljer På organisationsbestyrelsesmøde 22. oktober blev det besluttet, at der i selskabets dispositionsfond skal opbygges en sikkerhedskapital, startende med kr ,- per lejemål som skal øges til kr ,- per lejemål over kommende 10 år. Herudover blev det besluttet at afsættes midler i følgende puljer: Lovpligtig Pulje til afdelingers udgifter til tab på fraflyttere. Lovpligtig Pulje til afdelingers tab ved lejeledighed. Pulje til udvikling/byggeri/helhedsplaner i afdelinger. Pulje til skimmelsager. Pulje til sort uheld i afdelinger. 1. Fastlæggelse af puljernes beløbsstørrelse blev overført til indeværende møde. 2. Beslutning af procedurer, processer og kriterier for udbetaling fra puljerne, blev overført til indeværende møde. 3. Til pulje 1 besluttede bestyrelsen på møde den 28. november 2013, at afsætte 1 mio. kr. per år i 2013 og Bestyrelsen besluttede ved sidste møde, at udsætte behandling af punktet til efter at der er skabt klarhed over de økonomiske konsekvenser af planlagte helhedsplaner i Humlebæk Boligselskab. Oversigt over dispositionsfond og egen trækningsret, med ovenstående puljer budgetteret er vedlagt som bilag 3.1. Side 5 af 14

6 Det indstilles, at bestyrelsen fastlægger puljernes beløbsmæssige størrelse og beslutter procedurer og kriterier for udbetaling fra puljerne. Det blev besluttet, at udsætte punktet til næste møde. 3.7 Udbetaling af bestyrelseshonorar for På bestyrelsesmøde 17. september 2013, blev det besluttet at udbetaling af bestyrelseshonorar for 2013 føres som beslutningspunkt på organisationsbestyrelsens december møde, til udbetaling i januar. Ifølge intern forretningsgang i Domea udbetales bestyrelses honorarer senest 3 måneder efter regnskabsskæring, dvs. senest med udgangen af marts måned Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen ønsker udbetaling i februar måned. 3.8 Udbetaling af bestyrelseshonorarer vedrørende byggesager i Humlebæk Boligselskab. På organisationsbestyrelsesmøde den 17. september 2013, blev det besluttet at fordele byggesagshonorarer i igangværende byggesager i Humlebæk Boligselskab som fordelt i nedenstående skema. Byggesags honorarer opgøres én gang årligt opgjort per 31. december i forhold til byggeriets stade. Der har i alt været afholdt 11 styregruppemøder i Enebærhaven i Det blev på bestyrelsesmøde 22. oktober 2013, vedtaget at tidligere medlemmer der har siddet i styregrupperne og udvalgene i løbet af året 2013, skal have andel af honorarerne. De tidligere medlemmer som vil modtage honorar er Karin Thomsen, Svend Aage Jensen og Lissy Holtegaard. Side 6 af 14

7 Domea har opgjort, at Karin Thomsen og Svend Aage Jensen har deltaget i møder 23/1, 21/2 og 8/ altså 3 styregruppemøder, Lissy Holtegaard har deltaget 23/1 og 21/ altså 2 styregruppemøder. Domea BYG har opgjort byggeprocessens stade for Enebærhaven per 31. december 2013 til 20%. Langebjergparken s byggesag udløser ikke honorar for Det indstilles, at bestyrelsen beslutter udbetalingsbeløb ifølge ovenstående fordelingsopgørelse samt til tidligere medlemmer som har siddet i styregrupper og udvalg i Bestyrelsen besluttede at udbetale byggesagshonorarer som ifølge tabel. Tidligere styregruppe medlemmer modtager honorar forholdsmæssigt for afholdte møder i Humlebæk Boligselskab 4.1 Ansvarsområder for bestyrelsesmedlemmer Tina Thomsen fremlagde på bestyrelsesmøde 22. oktober 2013, nedenstående oplæg til hvilke ansvarsområder skal dækkes af bestyrelsen og delegering af ansvar til bestyrelsens medlemmer. Der blev på mødet sat ønsker/navne på de forskellige ansvarsområder. Det indstilles, at bestyrelsen beslutter hvilke ansvarsområder bestyrelsen skal dække samt hvem skal være ansvarlig for de forskellige områder. Det blev besluttet at udsætte punktet til møde den 18. marts. 4.2 Forretningsorden og gavepolitik På Bestyrelsesmøde 28. november, fremlagde JJ oplæg til en ny forretningsorden for bestyrelsen, punktet blev drøftet og det blev besluttet at, forretningsordens forslaget fra JJ til indeværende møde skal gennemlæses af bestyrelsesmedlemmerne, som blev bedt om at komme med forslag til revision til indeværende møde. Side 7 af 14

8 Bestyrelsen træffer ifølge vedtægternes 9, stk. 9 nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv i en forretningsorden. Forretningsordenen er et uddybende supplement til vedtægterne og virker i praksis som en vejledning, der beskriver, hvorledes bestyrelsens arbejde bør organiseres. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, der til enhver tid kan ændres. Forretningsordenen udarbejdes og vedtages af bestyrelsen og kræver ikke andres godkendelse for at være gældende. Gældende forretningsorden for Humlebæk Boligselskabs organisationsbestyrelse blev godkendt i 27. august 2009 og er vedlagt som bilag. Forslag til revideret forretningsorden samt gavepolitik udarbejdet af JJ er vedlagt som bilag. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter forretningsordensforslag og gavepolitikforslag og beslutter endelig udformning. Bestyrelsen foreslog ændringer, som JJ indfører i forretningsordenen. Efter ændringer bedes Domeas jurist gennemgå og kommentere. 4.3 Genstart af samdriften Der blev afholdt samdriftsworkshop for alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter i Humlebæk Boligselskab den 11. januar På workshoppen fremlagde Organisationsbestyrelsen de anbefalinger samdriftsudvalget har udarbejdet til genstart af samdriften i Humlebæk Boligselskab. De fremmødte deltagere i workshoppen fik mulighed for, at drøfte de fremlagte anbefalinger i gruppearbejder og fremkomme med forslag til ændringer og yderligere muligheder, som skal analyseres af samdriftsudvalget før endelig fremlæggelse af beslutningsforslag til Repræsentantskabet i marts måned Der orienteres yderligere om forløb og konklusioner fra samdriftsworkshoppen på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. TT Fremlagde konklusioner fra samdrifts-workshoppen, hvor der fremkom et antal forslag vedrørende finasiering af maskinpark som undersøges nærmere. Priser fra udbud på beboerservice El- og VVS-arbejder indkommer 3. februar, herefter fastlægges forhandlingsrunde med lavest bydende. Bestyrelsen drøftede planlægning af implementeringsfasen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 4.4 Trækningsretsmidler til etablering af Driftscenter Humlebæk Boligselskab har søgt Landsbyggefonden om at benytte midler fra egen trækningsret til at medfinansiere bygning af driftscentret på Baunebjergvej, i alt kr Landsbyggefonden har ifølge vedlagte bilag godkendt udbetaling af trækningsretsmidler i alt kr Det indstilles at, bestyrelsen godkender at difference beløbet kr bevilges fra boligselskabets dispositionsfond. Side 8 af 14

9 Punktet udsættes til efter byggesags/samdrifts udgifter er afstemt. 5 Boligselskabets afdelinger 5.1 Stadeopgørelse for helhedsplaner i Humlebæk Boligselskab Afd. 401 Torpenvangen. LBF har været på besigtigelse og har ikke fundet grundlag for at starte en sag op med renoveringsstøtte. Sagen er stadig i LBF s system, men ikke aktiv. Der er forbrugt 0 kr. af de i dispositionsfonden afsatte kr. til udarbejdelse af helhedsplan i Torpenvangen. Afd. 405 Baastrupvej. Der er indsendt ansøgning om renoverings- og driftsstøtte, samt foreløbig helhedsplan. Der er modtaget kvitteringsbrev fra LBF, som vil komme på besigtigelse i foråret Derefter tilrettes projektmateriale og fremsendes til LBF Der er forbrugt kr. af de i dispositionsfonden afsatte kr. til udarbejdelse af helhedsplan på Baastrupvej. Afd. 406 Baunebjerghuse Der er indsendt: Foreløbig helhedsplan til LBF den 20. december 2013 Ansøgning om kapitaltilførsel til LBF den 17. januar 2014 Tekniske undersøgelser pågår til understøtning af foreløbig helhedsplan Besigtigelse ved LBF afventes. Der er forbrugt kr. af de i dispositionsfonden afsatte kr. til udarbejdelse af helhedsplan i Baunebjerghuse. Afd. 407 Rosenvænget Foreløbig helhedsplan er gennemgået og budgetark tilrettes af Rambøll Foreløbig helhedsplan indsendes til LBF ultimo januar 2014 Ansøgning om kapitaltilførsel indsendes til LBF ultimo januar 2014 Der forventes besigtigelse af LBF 3 4. kvartal 2014 Der er forbrugt kr. udarbejdelse af helhedsplan i Rosenvænget, der er ikke afsat midler i dispositionsfonden til helhedsplan i Rosenvænget. Afd. 409 Stejlepladsen II LBF har besigtiget afdelingen Der er indsendt ansøgning om kapitaltilførsel 13. januar 2014 Der arbejdes med yderligere teknisk dokumentation/dialog med LBF og afdelingsbestyrelse. Jf. referat af møde den 10. dec med afdelingsbestyrelsen sendes endelig helhedsplan ind til LBF den 14. februar 2014 Der er forbrugt kr. udarbejdelse af helhedsplan i Stejlepladsen II. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og beslutter om der skal afsættes yderligere midler til udarbejdelsen af helhedsplaner i afdelingerne eller om udgifterne skal dækkes i byggesagernes regnskaber jævnfør mail fra byggechef Karsten Pedersen. TT vil forholde Domea, at overskridelser af de afsatte midler, må dækkes af Domea, hvis ikke byggesagerne opstartes. Bestyrelsen bevilligede kr fra dispositionsfonden til udgifter ved udarbejdelse af helhedsplan i afdeling 407 Rosenvænget. Side 9 af 14

10 Enebærhavens renoverings projekt Tidsplan af 30. august 2013 følges. Stadeopgørelse er vedhæftet. På nuværende tidspunkt er opgangene 44, 46, 48 og 50 afleveret og beboere er flyttet hjem. Ved hjemflytning af opgang 48 og 50, opstod problemer med at levere varme til blokken og en del problemer med elforsyning til lejlighederne, da HPFI relæ i hovedmåler slog fra gentagne gange. Der blev midlertidigt opstillet elradiatorer i lejemålene og begge problemer blev løst over den første weekend, entreprenørens håndtering af sagen var tilfredsstillende. Næste aflevering er opgang 58 og 60, hhv. 7. og 14. februar På nuværende tidspunkt er beboere fra Blok 6 og Blok 5 genhuset. Der var ved fraflytning af blok 5 udfordringer med en lejlighed, hvor indbo var skimmelinficeret, dette var renset og klart ved fraflytningen. Herudover har et lejemål en tam ilder, som gik løst i lejemålet resulterende i skadedyr i møbler mm., dette blev også renset og beboeren får brev, at det ikke er tilladt at holde denne type dyr i lejemålene. Økonomisk holdes sagen indenfor budget, i byggesagen er afsat et beløb til ekstraarbejder på i alt kr , på nuværende tidspunkt er kr af dette beløb reserveret i regnskabet, heraf er kr ikke endeligt afklaret. Herudover skal omkostninger til den boligsociale indsats fra afholdes fra dette beløb, med et forventet beløb på kr for restbyggeperioden (se pkt. 5.4), således er restsummen på nuværende tidspunkt ca. kr , hvor byggeriet er ca. 20% færdigt. Bilag: opgørelse af budget for ekstraarbejder for Enebærhaven. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Langebjergparken helhedsplan På bestyrelsesmøde 28. november blev Domea BYG bedt om en detaljeret redegørelse for beslutningsforløb samt en beskrivelse af den fysiske helhedsplan i Langebjergparken. Projektleder Jan Storgaard, Domea BYG, har udfærdiget vedlagte notat. Forebyggende udbedring i forhold til rotteangreb er medtaget som indeholdt i byggesagen, dette har ikke i denne omgang været forelagt for LBF, hvilket ifølge byggerådgiver KHS arkitekter ikke er nødvendigt, da udbedring løses i forbindelse med facadeudbedring. Driften har vurderet, at en udsættelse af renoveringssagen vil medfører forøgede vedligeholdsomkostninger på af bygningsdele på kt. 116 på ca kr. årligt. Svarende til en huslejestigning på 1,14 %. Hertil skal regnes omkostninger som er afholdt til 2 tidligere rottesager på ca. kr , samt risiko for yderligere rotteangreb. Side 10 af 14

11 Der er ikke i driftens estimat påregnet udbedring af destruktive indgreb i skalmur foretaget ved bygningsundersøgelser ej heller udskiftning af bygningsdele som indgår i renoveringsprojektet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og beslutter, om der er behov for yderligere uddybning af byggesagens fysiske indhold. Bestyrelsen drøftede byggesagens enkeltdele (bygningsdele) i forhold til at prioritere mulige besparelser. Bestyrelsen bad Domea BYG udfærdige notat og økonomisk vurdering af om dele af projektet kan udelades ud fra et nødvendigheds kriterium. Herefter afholdes møde mellem TT, ES og projektleder Jan Storgaard med henblik på at uddybe vurderingen. 5.4 Bevilling af tilskud fra selskabets dispositionsfond samt trækningsret til Langebjergparken s renoveringssag. Humlebæk Boligselskab skal til Langebjergparkens renoveringssag bevillige andel af kapitaltilførsel som detaljeret herunder: Finansieringen: - Fritagelser for Langebjergparken s indbetalinger til dispositionsfonden kr per år i 30 år. - Kapitaltilførsel i alt 1 mio. kr. hvoraf Humlebæk Boligselskab skal bevilge og betale kr som et engangsbeløb fra dispositionsfonde, når byggeregnskabet er afsluttet. - Egen trækningsretsmidler fra boligselskabet dispositionsfond, trækningsret på kr er et engangsbeløb som skal bevilges af Humlebæk boligselskab, som efterfølgende skal godkendes i Landsbyggefonden. Det indstilles at, organisationsbestyrelsen godkender, at der ydes finansiering til Langebjergparkens renoveringssag, som detaljeret ovenstående, samt underbygget i notat vedlagt som bilag til pkt Såfremt byggesagen godkendes udpeger organisationsbestyrelsen 2 medlemmer til Langebjergparkens byggeudvalg. Bestyrelsen besluttede at udsætte punktet til notat og økonomisk vurdering, som besluttet under pkt. 5.4 foreligger Benediktevej Udamortiserede lån Det er konstateret at der ved en administrativ fejl i Domea, mangler indbetalinger til Humlebæk Boligselskabs dispositionfond fra afdeling 408 Benediktevej s udamortiserede lån for perioden 2003 til TT og PH har afholdt møde med Domeas direktion med henblik på en løsning. TT orienterer om sagen på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 6 Boligselskabet fortsat 6.1 Samarbejde i Organisations Bestyrelsen Side 11 af 14

12 TT kommer med oplæg til dette punkt på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning TT foreslog bestyrelsen, at bede en virksomhedskonsulent afholde et dagsseminar med sit inspirerende forløb, hvornår er vi inspirerende, hvornår er vi irriterende. Bestyrelsen mente, at det kan være inspirerende, TT forhører om tidspunkter og pris. 6.2 Valg til BL s repræsentantskab, bestyrelse og kredse Der afholdes valgmøde for BL s 2 kreds onsdag 26. marts 2014, kl Mødet afholdes på Scandic Roskilde, Søndre Ringvej 33, 4000 Roskilde. Boligselskabet skal udpege egne kredsvalgsdelegerede som har stemmeret på valgmødet. Boligselskabet skal udpege valgbare kandidater til opstilling som formand, næstformand og repræsentanter i BLs repræsentantskab. Humlebæk Boligselskab råder ifølge medlemsstatistik over 6 kredsdelegerede i BL. Indkaldelse og vilkår for opstilling og valgbarhed er vedlagt som bilag. Det indstilles, at bestyrelsen udpeger 6 kredsvalgsdelegerede til BL s repræsentantskab, samt udpeger eventuelt kandidater til opstilling som formand, næstformand og repræsentanter. Delegerede i HB kan ses i referat fra Repræsentantskabsmøde ES sikrer indkaldelse og videresender til delegerede i HB. 6.3 Fremtidig kommunikation en HB-avis Bestyrelsen har på møde 22. oktober 2013, besluttet at udgive en Humlebæk Boligselskab avis hvert kvartal. Der er nedsat et udvalg bestående af PH, JJ og CØ til at forestå den praktiske udarbejdelse af avisen. Det blev besluttet at have avisen på som fast dagsordenspunkt hvor bestyrelsen har mulighed for at fremkomme med forslag til artikler og andet indhold til avisen. Aktionsliste og udkast til udformning af 1 ste udgave af HB-avis er vedlagt som bilag. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter disponering og indhold for første udgave. PH Fremlagde layout for avisen samt budget. Der bør indgå kontakt oplysninger til bestyrelsen. Avisen omdeles til samtlige beboere i HB, driften omdeler. PH har noteret kommentarer fra bestyrelsen og indarbejder disse i layoutet. Side 12 af 14

13 JJ avisen bør også udgives til eksterne samarbejdspartnere. Bestyrelsen tilkendegav, at oplægget var et flot stykke arbejde. Bestyrelsen besluttede at avisen trykkes hos professionel trykker, budget indarbejdes i HB budget Der fremlægges en færdig disposition med opgave fordeling på bestyrelsesmødet den 18. marts Web-abonnement DOMEA. Vedlagte mail fra Domea er udsendt til samtlige bestyrelsesformænd og beder om bestyrelsernes tilkendegivelse af interesse for at tilkøb af 1 af 2 mulige abonnementstyper, hvorigennem Domea yder web-support. Type 1: Basis 24 timers support per år referater lægges på hjemmesiden hjemmesiden redigeres - upload af nyheder og arrangementer oprettelse af specialsider eks. Fælleshus. Pris: 1000 kr/mnd. Type 2. Udvidet 47 timers support per år samme pakke som type 1 blot hyppigere. Bestyrelser bedes tilkendegive på tilføjet link i den fremsendte mail. Det indstilles at, bestyrelsen tager informationen til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 6.5 Ekstra punkt, indkøb af kamera og bagatelgrænse for indkøbsbeslutning i OB. Formand og næstformand anmodede bestyrelsen om at medtage dette punkt i dagsordenen, hvilket blev godkendt. Formand og næstformand bad bestyrelsen godkende indkøb af godt kamera til kr. Og fremover at der godkendes en bagatelgrænse for indkøb under til formand/næstformand i samråd. Det blev indstillet at, bestyrelse godkender ovenstående beløb. Bestyrelsen godkendte begge beløb. 7 Mødedatoer Næste Organisations bestyrelses møde afholdes 13. februar 2014, kl i Ravnsbjerg II s fælleshus. Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde med godkendelse af samdrift på dagsorden afholdes lørdag 22. marts kl i multihuset med brunch. Side 13 af 14

14 TT laver oplæg til indkaldelse. Organisationsbestyrelsesmøde med forberedelse til ekstra ordinært repræsentantskabsmøde på dagsordenen, afholdes tirsdag 18. marts kl i fælleshuset, Ravnsbjerg II. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes onsdag 14. maj kl , TT spørger Karin Thomsen om Multihuset i Baunebjerghuse kan benyttes til mødet, samt til organisationsbestyrelsesmøder hver 2. gang. Organisationsbestyrelsesmøde inden repræsentantskabsmøde afholdes tirsdag 6. maj kl i Multihuset. Samdriftsudvalget mødes den tredje onsdag i hver måned første gang 19. februar 2014, kl i Driftscentret. 10 februar afholdes samdriftsmøde i driftscenter kl. 18 med Tina Thomsen, Jan Jensen, Ole Sørensen og Ejvind Sommer om udbud, maskiner mm. 8 Eventuelt TT foreslog at bestyrelsen og suppleanter med vedhæng afholder sommerfrokost, OS arrangerer sejltur på Esrum sø, hvor der lægges ind til frokost. 22 juni afgang kl fra skipperhuset. Husk inviter Bent Gordon. Side 14 af 14

Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Afholdt torsdag d. 13. februar 2014.

Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Afholdt torsdag d. 13. februar 2014. Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Afholdt torsdag d. 13. februar 2014. Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat... 2 3 Humlebæk Boligselskab genstart

Læs mere

Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 18. marts 2014

Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 18. marts 2014 Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 18. marts 2014 Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat og protokol... 2 3 Humlebæk Boligselskab Økonomi...

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen:

Deltagere fra bestyrelsen: Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde onsdag d. 20. maj 2015 kl. 18.00 Mødet afholdes i Enebærhavens Fælleshus, Kirkeskov Allé 80, 3050 Humlebæk Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Humlebæk Boligselskab Referat af Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag d. 17. juni 2014.

Humlebæk Boligselskab Referat af Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag d. 17. juni 2014. Humlebæk Boligselskab Referat af Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag d. 17. juni 2014. Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat og protokol... 2 3 Introduktion nye medlemmer

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Tina Thomsen, formand John Andersen Jan Jensen Per Hansen, næstformand Kjeld Sørensen Uffe Horslef

Deltagere fra bestyrelsen: Tina Thomsen, formand John Andersen Jan Jensen Per Hansen, næstformand Kjeld Sørensen Uffe Horslef Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. august 2013 kl. 18.00 Mødet afholdes i Fælleshuset, Ravnsbjerg II, Ravnsbjerggårdsvej 155, 3480 Fredensborg Dagsorden 1 Godkendelse

Læs mere

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl. 12.00 i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 22. oktober 2013.

Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 22. oktober 2013. Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 22. oktober 2013. Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat... 2 3 Humlebæk Boligselskab Økonomi... 2 3.1

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Pkt. 7. Selskabet udlejning 4 Pkt. 8. Selskabets dispositionsfond og trækningsret

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød.

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. mandag den 27.april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Bent Nielsen Jette Hansen Susanne Karlsson Birgitte Pedersen Morten Wulff-

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 i Domea, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Michael Busted, formand, Flemming Kryger, Hanne Juhler, Jørgen Madsen, 15-02

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Michael Busted, formand, Flemming Kryger, Hanne Juhler, Jørgen Madsen, 15-02 Boligselskabet af 1961 i Tikøb Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Tirsdag den 25. september 2012 kl. 18.00 i det lille fælleslokale beliggende Hovgårdsparken, Espergærde. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard Skive Boligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 13. december 2011 kl. 16.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Humlebæk Boligselskab Referat af Organisationsbestyrelsesmøde torsdag d. 28. august 2014.

Humlebæk Boligselskab Referat af Organisationsbestyrelsesmøde torsdag d. 28. august 2014. Humlebæk Boligselskab Referat af Organisationsbestyrelsesmøde torsdag d. 28. august 2014. Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat og protokol... 2 3 Humlebæk Boligselskab Økonomi...

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 13. september 2012 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 4. december 2012 kl. 17.00 i festlokalet, Møllehaven, Melby

Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 4. december 2012 kl. 17.00 i festlokalet, Møllehaven, Melby Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 4. december 2012 kl. 17.00 i festlokalet, Møllehaven, Melby Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Halsnæs Ny Boligselskab...

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Udsendt den 25. september 2013. Side 1 af 6

Udsendt den 25. september 2013. Side 1 af 6 Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 17. september 2013 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Revisionsinstituttet reviderer årsregnskaber i perioden 20. januar februar 2014.

Revisionsinstituttet reviderer årsregnskaber i perioden 20. januar februar 2014. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014, kl. 17.30. Afbud: Karen Rod Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Referat Den 28. august 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 26. august 2014

Læs mere

Boligselskabet Rosenvænget 168

Boligselskabet Rosenvænget 168 Boligselskabet Rosenvænget 168 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 2. marts 2010 kl.17.00 i regionskontorets mødelokale, Torvet 6, kælderen, 3600 Frederikssund 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsens

Læs mere

Haderslev Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 30. maj 2016, kl på SC Haderslev, Naffet 2, kld., 6100 Haderslev.

Haderslev Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 30. maj 2016, kl på SC Haderslev, Naffet 2, kld., 6100 Haderslev. Haderslev Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 30. maj 2016, kl. 17.00 på SC Haderslev, Naffet 2, kld., 6100 Haderslev. Dagsorden: 1 Referat fra mødet d. 11. april 2016 inkl.

Læs mere

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl i fælleshuset, Sundtoften 418

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl i fælleshuset, Sundtoften 418 Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl. 18.00 i fælleshuset, Sundtoften 418 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde den 17. marts 2010 i Centerhuset, Højvang 2, Græse Bakkeby i Frederikssund

Referat af repræsentantskabsmøde den 17. marts 2010 i Centerhuset, Højvang 2, Græse Bakkeby i Frederikssund Boligselskabet Rosenvænget 72 Referat af repræsentantskabsmøde den 17. marts 2010 i Centerhuset, Højvang 2, Græse Bakkeby i Frederikssund 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra ekstraordinært

Læs mere

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling.

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Richard D. Jensen, Per Pedersen, Nina Lundgreen (kommer evt. senere), Jeanette G. Nielsen,

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.00 På Toftehøjen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Leif A.B.C. Hansen, formand Jørgen Berg, næstformand Johannes Langhoff Kirsten Winther-Larsen (afbud)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Leif A.B.C. Hansen, formand Jørgen Berg, næstformand Johannes Langhoff Kirsten Winther-Larsen (afbud) 105-00 Søllerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 31. maj 2012 kl. 13.00 i fælleslokalet beliggende Krogholmgårdsvej 1, 2950 Vedbæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Søllerød

Læs mere

Humlebæk Boligselskab Referat af Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag 14. april 2015.

Humlebæk Boligselskab Referat af Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag 14. april 2015. Humlebæk Boligselskab Referat af Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag 14. april 2015. Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat og protokol... 2 3 Humlebæk Boligselskab Økonomi...

Læs mere

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen.

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 13. april 2015, kl. 17.30. Afbud: Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, formand Svend Aage Jensen, næstformand Lissy Holtegaard Uffe Horslef Villy Brejning

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, formand Svend Aage Jensen, næstformand Lissy Holtegaard Uffe Horslef Villy Brejning Humlebæk Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde torsdag d. 24. marts 2011 kl. 17.00 18.30 i fælleshuset, Torpenvangen 56 A, 3050 Humlebæk Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden...2 2 Godkendelse

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Boligselskabet BSB Ølgod Referat fra til organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 22. maj 2012, kl på Hotel Hjedding, Storegade 19, 6870 Ølgod.

Boligselskabet BSB Ølgod Referat fra til organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 22. maj 2012, kl på Hotel Hjedding, Storegade 19, 6870 Ølgod. Boligselskabet BSB Ølgod Referat fra til organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 22. maj 2012, kl. 12.30 på Hotel Hjedding, Storegade 19,. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligorganisationen Domea Køge Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 19.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Referat fra formøde for generalforsamling Torsdag den 19. februar 2015 kl. 17.00 Mødested: Sjællandsgade 21, 8900 Randers C Referat fra formøde for generalforsamling

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte.

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte. Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Karen Schou Andersen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V den 2. februar 2015, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen,

Læs mere

Domea, den 16. november Side 1 af 9

Domea, den 16. november Side 1 af 9 Boligselskabet Alliken Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Mandag den 26. november 2012 kl. 18.00 På Kalundborg Vandrehjem, Stadion Allé 5, 4400 Kalundborg Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2

Læs mere

på Plejecenter Alparken 34, kld., Ramme Dagsorden:

på Plejecenter Alparken 34, kld., Ramme Dagsorden: Boligselskabet Domea, Lemvig Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mødet er flyttet til tirsdag den 22. september og afholdes efter afdelingsmødet som begynder kl. 10.00 på Plejecenter Alparken

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 9. marts 2016 til ordinært møde tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling.

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Richard D. Jensen, Per Pedersen, Nina Lundgreen (kommer evt. senere), Jeanette G. Nielsen,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj Boligselskabet Domea Vordingborg Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. august 2013 kl. 19.00 i Strandgårdens bestyrelseslokale beliggende Strandgade 2, 4760 Vordingborg. Dagsorden: 1

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmødet

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Maja Hansen, formand Kylle Gulmark næstformand Conni Jensen Erling Winther Gert Markussen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Maja Hansen, formand Kylle Gulmark næstformand Conni Jensen Erling Winther Gert Markussen Boligselskabet Alliken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. november 2012 kl. 17.00 På Kalundborg Vandrehjem, Stadion Allé 5, 4400 Kalundborg Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Humlebæk Boligselskab Referat af Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag 17. februar 2015

Humlebæk Boligselskab Referat af Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag 17. februar 2015 Humlebæk Boligselskab Referat af Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag 17. februar 2015 Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat og protokol... 2 3 Humlebæk Boligselskab Økonomi...

Læs mere

Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder.

Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder. Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl. 19.00 på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl. 19.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Til stede: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Birgit Bilstrup, Hanne S. Hjortby,

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peder Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Kim Karmar Jensen. Kjeld Vellier Heidi Schöwing-Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peder Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Kim Karmar Jensen. Kjeld Vellier Heidi Schöwing-Hansen BSB Lunderskov Referat fra repræsentantskabsmøde tirsdag den 24. september 2013 kl. 18.30 Mødet holdes i Lunderskov Hallen, Kobbelvænget 1, 6640 Lunderskov Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1.

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1. Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl. 17.00 i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1. Inviterede Laurits Roikum, Bjørn Kalmark Andersen, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 14.00 i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 14.00 i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 14.00 i fælleshuset Baunebjergvej Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. marts 2016 Mødested: Marsvej

Læs mere

Deltagere fra repræsentantskabet: Kaj Armann, formand Caroline Dam Jensen, afd. 92/02 Kaj Hansen, afd. 92/02

Deltagere fra repræsentantskabet: Kaj Armann, formand Caroline Dam Jensen, afd. 92/02 Kaj Hansen, afd. 92/02 Boligselskabet BSB Løgumkloster Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 28. marts 2012 kl. 16.30 Mødet holdes i fælleshuset Ved Klosterbækken, Sølstedgårdparken 36, Løgumkloster. Dagsorden

Læs mere

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger.

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. marts 2014, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19.

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts Referat udsendt den 26. marts Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2011 Tjørnevej 2, kl. 19.00 Mandag den 9. maj 2011 Pkt. 6. Hastrupparkens økonomi og udlejning 4 Pkt. 7 Helhedsplan for Hastrupparken 5 Pkt.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen:

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 11. december 2013 kl. 19.00 i fælleslokalet i Nøddehegnet 14, 4700 Næstved. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. august 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. august 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. august 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 27. juni 2014

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00 22.00 i Fælleshuset Nøddehegnet 14 4700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af Årsregnskabet 2014 er underskrevet af ledelsen den 6. februar 2015.

Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af Årsregnskabet 2014 er underskrevet af ledelsen den 6. februar 2015. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 18. marts 2015, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18.

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Bente Christoffersen, formand Jørgen Cramer, næstformand Anne-Lise Hansen Bent Puggaard

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Bente Christoffersen, formand Jørgen Cramer, næstformand Anne-Lise Hansen Bent Puggaard Jægerspris Boligselskab Referat til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16.30 i Servicecentret beliggende Egeparken 4, 3630 Jægerspris. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 29. april 2015 kl i fælleshuset Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 29. april 2015 kl i fælleshuset Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 29. april 2015 kl. 12.00 i fælleshuset Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 19. november 2014 blev underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 19. november 2014 blev underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 13. december 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19. november

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 13. december 2014 blev underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 13. december 2014 blev underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21. januar 2015, kl. 17.30. Afbud: Anders O. Sørensen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

I mødet deltog fra bestyrelsen/repræsentantskabet: Marianne Schultz, formand Ulrik Kuntz, næstformand Aase Jensen Jacob Erikstrup Karin Thomsen

I mødet deltog fra bestyrelsen/repræsentantskabet: Marianne Schultz, formand Ulrik Kuntz, næstformand Aase Jensen Jacob Erikstrup Karin Thomsen Domea Randers Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 3. juni 2014 Kl. 17.00, hos Marianne Schultz, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsordenen var følgende: side 1 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Karin Thomsen Kim Randrup Kristian Leonhard Jørn Nielsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Karin Thomsen Kim Randrup Kristian Leonhard Jørn Nielsen Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 02. maj 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Gefionvej 50, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Boligselskabet

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7 Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 29. maj 2013 kl. 18.30 Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, Fredericia. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2012

Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2012 Side nr. 23 Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2012 Tilstede: Bestyrelsen: Afbud fra: Administrationen: Vicky Jensen Morten Glud Ulla Asmussen Erling Sørensen Chris Cully Birthe Blach Irene Madsen Graver

Læs mere

Tønder Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet, Tirsdag den 12. april 2011 kl. 17.00, i fælleshuset, Kastaniealle.

Tønder Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet, Tirsdag den 12. april 2011 kl. 17.00, i fælleshuset, Kastaniealle. Tønder Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet, Tirsdag den 12. april 2011 kl. 17.00, i fælleshuset, Kastaniealle. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Tønder Boligselskab... 2 2.1

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 51 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat... 2 3 Holbæk

Læs mere