HH -Henrik Hansen, suppl. BH -Birgitte Hansen, suppl. Afbud SM -Soha Mustafa, suppl. Afbud CØ -Christina Ølgaard, suppl.afbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HH -Henrik Hansen, suppl. BH -Birgitte Hansen, suppl. Afbud SM -Soha Mustafa, suppl. Afbud CØ -Christina Ølgaard, suppl.afbud"

Transkript

1 Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. januar 2014 kl Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Humlebæk Boligselskab Økonomi Økonomioversigter årig Økonomisk beslutningsoversigt Årsregnskaber for afdelingerne Repræsentantskabsmøder Økonomisk konsekvenser af planlagte helhedsplaner i Humlebæk Boligselskab Sikkerhedskapital samt inddeling af dispositionsfond i puljer Udbetaling af bestyrelseshonorar for Udbetaling af bestyrelseshonorarer vedrørende byggesager i Humlebæk Boligselskab Humlebæk Boligselskab Ansvarsområder for bestyrelsesmedlemmer Forretningsorden og gavepolitik Genstart af samdriften Trækningsretsmidler til etablering af Driftscenter Boligselskabets afdelinger Stadeopgørelse for helhedsplaner i Humlebæk Boligselskab Enebærhavens renoverings projekt Langebjergparken helhedsplan Bevilling af tilskud fra selskabets dispositionsfond samt trækningsret til Langebjergparken s renoveringssag Benediktevej Udamortiserede lån Boligselskabet fortsat Samarbejde i Organisations Bestyrelsen Valg til BL s repræsentantskab, bestyrelse og kredse Fremtidig kommunikation en HB-avis Web-abonnement DOMEA Ekstra punkt, indkøb af kamera og bagatelgrænse for indkøbsbeslutning i OB Mødedatoer Eventuelt Deltagere fra bestyrelsen: TT -Tina Thomsen, formand PH -Per Hansen, næstformand JJ -Jan Jensen, medlem KS -Kjeld Sørensen, medlem UH -Uffe Horslef, medlem OS -Ole Sørensen, medlem HH -Henrik Hansen, suppl. BH -Birgitte Hansen, suppl. Afbud SM -Soha Mustafa, suppl. Afbud CØ -Christina Ølgaard, suppl.afbud Øvrige deltagere: BG -Bent Gordon Johansen, Domea Afbud ES -Ejvind Sommer Sørensen, Domea

2 1 Godkendelse af dagsorden Bestyrelsen har på møde den 19. november 2008 besluttet, at dagsorden og eventuelle tillægspunkter godkendes ved mødets indledning. Det indstilles, at bestyrelsen godkender den udsendte dagsorden. Revideret dagsorden blev uddelt før mødet, bestyrelsen godkendte dagsorden uden bemærkninger. 2 Godkendelse af referat Godkendelse af referat fra mødet d. 28. november Referat vedlagt som bilag. Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives af bestyrelsen og indføjes i protokollen. Bestyrelsen godkendte referat af 28. november med den bemærkning at godkendelse af protokol er med som dagsordenspunkt fremover. 3 Humlebæk Boligselskab Økonomi 3.1 Økonomioversigter Det blev på Organisationsbestyrelsesmøde 30. august 2013, vedtaget at Domea fremlægger opdateret økonomioversigt for Humlebæk Boligselskab på hvert organisationsbestyrelsesmøde. Administrationsbidrag kt. 512 og tilsvarende indtægt afdelingernes bidrag kt. 601 medtages hvert kvartal. Bilaget er vedlagt inklusiv administrationsbidrag. Det indstilles, at bestyrelsen kommenterer og godkender vedlagte økonomioversigt. Bestyrelsen bad ES arrangere møde med Domea økonomi om fremtidig periodisering af poster i økonomioversigten. Herefter gennemgik TT økonomioversigten detaljeret og bemærkede at oversigten urevideret udviser overskud. Herudover vedlægges opdateret oversigt over selskabets dispositionsfond, trækningsretsmidler og arbejdskapital. Der er af overskuelighedshensyn indsat en række poster som endnu ikke er endeligt besluttet i organisationsbestyrelsen, alle disse poster indgår i dagsorden som beslutningspunkter. Disse poster er markeret med rødt ikke besluttet. Oversigten er vedlagt som bilag. Det indstilles, at bestyrelsen kommenterer og godkender vedlagte oversigt over selskabets dispositionsfond, trækningsretsmidler og arbejdskapital. Bestyrelsen besluttede at udskyde dette punkt til næste møde. Side 2 af 14

3 årig Økonomisk beslutningsoversigt Den vedlagte 10-årige beslutningsoversigt, viser bevægelser på Humlebæk Boligselskabs dispositionsfond, trækningsret og arbejdskapital 10 år tilbage pr. afdeling, samt status for afdelingernes henlagte midler. Organisationsbestyrelsen har på møde den 22. oktober 2013 besluttet at oversigten udgør et dynamisk værktøj i forhold til beslutninger om tilskud fra Humlebæk Boligselskab til selskabets afdelinger. Oversigten opdateres hvert kvartal. Oversigten opdateres til næste møde, efter regnskabsafslutning for 2013 er gennemført. Det indstilles, at bestyrelsen tager oversigten til efterretning. Bestyrelsen tog oversigten til efterretning. 3.3 Årsregnskaber for afdelingerne Domea skal inden årsregnskaber kan afsluttes, have beslutning fra Humlebæk Boligselskab vedrørende fordeling af udgifter i samdriften. Samdriftsaftalen fra er annulleret og dermed de fastlagte fordelingsnøgler. På den afholdte workshop 11. januar 2013, fremlagde organisationsbestyrelsen oplæg til fordeling af udgifter, som der var bred tilslutning til i forsamlingen. Vedlagte bilag Fordeling af fællesudgifter i samdriften 2013 er en opgørelse af udgifter vedrørende lønninger, maskinomkostninger og driftscentrets driftsomkostninger, som ved bestyrelsens godkendelse vil blive overført til afdelingernes regnskaber for Omkostninger er fordelt til afdelingerne som følger: Forbrugsfordelte løntimer ifølge ansattes tidsregistrering: Beboerservice, Flyttesager, forsikringssager, Grønt arbejde, projekter, vintertjeneste. Lejemålsfordelte løntimer ifølge ansattes tidsregistrering: Lønomkostninger i driftscentret. Lejemålsfordelte omkostninger: Maskin og bil omkostninger Driftscenter omkostninger eksklusiv lønninger. Afdeling 419 Strædet har en speciel aftale i forhold til fordeling, da afdelingen udelukkende serviceres ved vintertjeneste og begrænset beboerservice og dermed benytter driftscentret i begrænset omfang. Afdelingen deltager derfor kun i lejemålsfordelte lønomkostninger i driftscentret med 30 * ½ time, og betaler andel af driftscentrets øvrige omkostninger med den %-del beboerservice der udføres i afdelingen. Afdelingen betaler andel af maskinomkostninger svarende til den %-del af vintertjeneste afdelingen får udført. ES gennemgår skemaet på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen godkender ovenstående fordelingsprincip og deraf følgende fordeling af udgifter vedrørende samdriften med de beregnede beløb for regnskabsåret 2013 til afdelingerne. Side 3 af 14

4 ES informerede bestyrelsen at afdelings- og organisationens regnskaber er under revision og at der som følge heraf kan ske ændringer i det fremlagte talmateriale. Bestyrelsen bad ES at sikre tallene, således at endelig fordeling kan offentliggøres ultimo februar. 3.4 Repræsentantskabsmøder 2014 Domea oplyser, at regnskab 2013 og budget 2015 for Humlebæk Boligselskab, er færdigrevideret og klart til fremlæggelse og godkendelse i repræsentantskabet fredag 9. maj Bestyrelsen skal fastlægge dato og dagsorden for Repræsentantskabsmødet Referat fra Repræsentantskabsmøde 2013 er vedlagt som bilag. Bestyrelsen skal endvidere tage stilling til om der skal afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde i marts måned med godkendelse af samdriften som dagsordenspunkt. Det indstilles, at bestyrelsen beslutter dato og dagsorden for det ordinære Repræsentantskabsmøde 2014 og beslutter om der skal afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde med godkendelse af samdrift. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes onsdag 14. maj kl , TT spørger Karin Thomsen om Multihuset i Baunebjerghuse kan benyttes til mødet, samt til organisationsbestyrelsesmøder hver 2. gang. Organisationsbestyrelsesmøde inden repræsentantskabsmøde afholdes tirsdag 6. maj kl i Multihuset. Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde med godkendelse af samdrift på dagsorden afholdes lørdag 22. marts kl i multihuset med brunch. TT laver oplæg til indkaldelse. Organisationsbestyrelsesmøde med forberedelse til ekstra ordinært repræsentantskabsmøde på dagsordenen, afholdes tirsdag 18. marts kl i fælleshuset, Ravnsbjerg II. 3.5 Økonomisk konsekvenser af planlagte helhedsplaner i Humlebæk Boligselskab. På foranledning af TT er der afholdt møde med Landsbyggefonden den 7. januar med henblik på, at få afklaret de økonomiske konsekvenser LBF støttede renoveringssager har for Humlebæk Boligselskabs økonomi. Herunder specielt at, fritagelse for indbetaling af afdelingens udamortiserede låneydelser til selskabets dispositionsfond, anvendes som en del af finansieringen. Således er afdeling Enebærhaven fritaget for indbetaling af kr. per år i 30 år og Langebjergparkens renoveringssag vil indebære fritagelse for indbetaling af kr. per år i 30 år. Disse to sager alene vil tømme dispositionsfonden i 2016 og medføre stigende underskud. Side 4 af 14

5 Humlebæk Boligselskab har planlagt yderligere 5 helheds planer. Landsbyggefonden forklarede, at der er indført en ordning, som sikrer at der fredes et minimumsbeløb i boligselskabernes dispositionsfonde svarende til kr. per bolig i 2014 kr. beløbet indeksreguleres. Beløbet omfatter ikke indestående på egen trækningsret. I Humlebæk Boligselskab er minimum dermed kr i Der kan søges om forhøjelse af minimumsbeløbet op til kr. per bolig i 2014 priser. Minimumsbeløbet kan defineres som boligselskabets rådighedsbeløb til dækning af alle øvrige tilskud og projekter som besluttes i boligselskabet. Bilag: -Notat fra mødet med LBF 7. januar skrevet af Projektleder Jan Storgaard, Domea BYG. -Beregningseksempel minimumsbeløb og mankostøtte. LBF. -Ansøgning til LBF om forhøjelse af minimumsbeløb dateret 17. januar Landsbyggefondens foreløbige svar på ansøgning dateret 28. januar 2014 Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 3.6 Sikkerhedskapital samt inddeling af dispositionsfond i puljer På organisationsbestyrelsesmøde 22. oktober blev det besluttet, at der i selskabets dispositionsfond skal opbygges en sikkerhedskapital, startende med kr ,- per lejemål som skal øges til kr ,- per lejemål over kommende 10 år. Herudover blev det besluttet at afsættes midler i følgende puljer: Lovpligtig Pulje til afdelingers udgifter til tab på fraflyttere. Lovpligtig Pulje til afdelingers tab ved lejeledighed. Pulje til udvikling/byggeri/helhedsplaner i afdelinger. Pulje til skimmelsager. Pulje til sort uheld i afdelinger. 1. Fastlæggelse af puljernes beløbsstørrelse blev overført til indeværende møde. 2. Beslutning af procedurer, processer og kriterier for udbetaling fra puljerne, blev overført til indeværende møde. 3. Til pulje 1 besluttede bestyrelsen på møde den 28. november 2013, at afsætte 1 mio. kr. per år i 2013 og Bestyrelsen besluttede ved sidste møde, at udsætte behandling af punktet til efter at der er skabt klarhed over de økonomiske konsekvenser af planlagte helhedsplaner i Humlebæk Boligselskab. Oversigt over dispositionsfond og egen trækningsret, med ovenstående puljer budgetteret er vedlagt som bilag 3.1. Side 5 af 14

6 Det indstilles, at bestyrelsen fastlægger puljernes beløbsmæssige størrelse og beslutter procedurer og kriterier for udbetaling fra puljerne. Det blev besluttet, at udsætte punktet til næste møde. 3.7 Udbetaling af bestyrelseshonorar for På bestyrelsesmøde 17. september 2013, blev det besluttet at udbetaling af bestyrelseshonorar for 2013 føres som beslutningspunkt på organisationsbestyrelsens december møde, til udbetaling i januar. Ifølge intern forretningsgang i Domea udbetales bestyrelses honorarer senest 3 måneder efter regnskabsskæring, dvs. senest med udgangen af marts måned Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen ønsker udbetaling i februar måned. 3.8 Udbetaling af bestyrelseshonorarer vedrørende byggesager i Humlebæk Boligselskab. På organisationsbestyrelsesmøde den 17. september 2013, blev det besluttet at fordele byggesagshonorarer i igangværende byggesager i Humlebæk Boligselskab som fordelt i nedenstående skema. Byggesags honorarer opgøres én gang årligt opgjort per 31. december i forhold til byggeriets stade. Der har i alt været afholdt 11 styregruppemøder i Enebærhaven i Det blev på bestyrelsesmøde 22. oktober 2013, vedtaget at tidligere medlemmer der har siddet i styregrupperne og udvalgene i løbet af året 2013, skal have andel af honorarerne. De tidligere medlemmer som vil modtage honorar er Karin Thomsen, Svend Aage Jensen og Lissy Holtegaard. Side 6 af 14

7 Domea har opgjort, at Karin Thomsen og Svend Aage Jensen har deltaget i møder 23/1, 21/2 og 8/ altså 3 styregruppemøder, Lissy Holtegaard har deltaget 23/1 og 21/ altså 2 styregruppemøder. Domea BYG har opgjort byggeprocessens stade for Enebærhaven per 31. december 2013 til 20%. Langebjergparken s byggesag udløser ikke honorar for Det indstilles, at bestyrelsen beslutter udbetalingsbeløb ifølge ovenstående fordelingsopgørelse samt til tidligere medlemmer som har siddet i styregrupper og udvalg i Bestyrelsen besluttede at udbetale byggesagshonorarer som ifølge tabel. Tidligere styregruppe medlemmer modtager honorar forholdsmæssigt for afholdte møder i Humlebæk Boligselskab 4.1 Ansvarsområder for bestyrelsesmedlemmer Tina Thomsen fremlagde på bestyrelsesmøde 22. oktober 2013, nedenstående oplæg til hvilke ansvarsområder skal dækkes af bestyrelsen og delegering af ansvar til bestyrelsens medlemmer. Der blev på mødet sat ønsker/navne på de forskellige ansvarsområder. Det indstilles, at bestyrelsen beslutter hvilke ansvarsområder bestyrelsen skal dække samt hvem skal være ansvarlig for de forskellige områder. Det blev besluttet at udsætte punktet til møde den 18. marts. 4.2 Forretningsorden og gavepolitik På Bestyrelsesmøde 28. november, fremlagde JJ oplæg til en ny forretningsorden for bestyrelsen, punktet blev drøftet og det blev besluttet at, forretningsordens forslaget fra JJ til indeværende møde skal gennemlæses af bestyrelsesmedlemmerne, som blev bedt om at komme med forslag til revision til indeværende møde. Side 7 af 14

8 Bestyrelsen træffer ifølge vedtægternes 9, stk. 9 nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv i en forretningsorden. Forretningsordenen er et uddybende supplement til vedtægterne og virker i praksis som en vejledning, der beskriver, hvorledes bestyrelsens arbejde bør organiseres. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, der til enhver tid kan ændres. Forretningsordenen udarbejdes og vedtages af bestyrelsen og kræver ikke andres godkendelse for at være gældende. Gældende forretningsorden for Humlebæk Boligselskabs organisationsbestyrelse blev godkendt i 27. august 2009 og er vedlagt som bilag. Forslag til revideret forretningsorden samt gavepolitik udarbejdet af JJ er vedlagt som bilag. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter forretningsordensforslag og gavepolitikforslag og beslutter endelig udformning. Bestyrelsen foreslog ændringer, som JJ indfører i forretningsordenen. Efter ændringer bedes Domeas jurist gennemgå og kommentere. 4.3 Genstart af samdriften Der blev afholdt samdriftsworkshop for alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter i Humlebæk Boligselskab den 11. januar På workshoppen fremlagde Organisationsbestyrelsen de anbefalinger samdriftsudvalget har udarbejdet til genstart af samdriften i Humlebæk Boligselskab. De fremmødte deltagere i workshoppen fik mulighed for, at drøfte de fremlagte anbefalinger i gruppearbejder og fremkomme med forslag til ændringer og yderligere muligheder, som skal analyseres af samdriftsudvalget før endelig fremlæggelse af beslutningsforslag til Repræsentantskabet i marts måned Der orienteres yderligere om forløb og konklusioner fra samdriftsworkshoppen på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. TT Fremlagde konklusioner fra samdrifts-workshoppen, hvor der fremkom et antal forslag vedrørende finasiering af maskinpark som undersøges nærmere. Priser fra udbud på beboerservice El- og VVS-arbejder indkommer 3. februar, herefter fastlægges forhandlingsrunde med lavest bydende. Bestyrelsen drøftede planlægning af implementeringsfasen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 4.4 Trækningsretsmidler til etablering af Driftscenter Humlebæk Boligselskab har søgt Landsbyggefonden om at benytte midler fra egen trækningsret til at medfinansiere bygning af driftscentret på Baunebjergvej, i alt kr Landsbyggefonden har ifølge vedlagte bilag godkendt udbetaling af trækningsretsmidler i alt kr Det indstilles at, bestyrelsen godkender at difference beløbet kr bevilges fra boligselskabets dispositionsfond. Side 8 af 14

9 Punktet udsættes til efter byggesags/samdrifts udgifter er afstemt. 5 Boligselskabets afdelinger 5.1 Stadeopgørelse for helhedsplaner i Humlebæk Boligselskab Afd. 401 Torpenvangen. LBF har været på besigtigelse og har ikke fundet grundlag for at starte en sag op med renoveringsstøtte. Sagen er stadig i LBF s system, men ikke aktiv. Der er forbrugt 0 kr. af de i dispositionsfonden afsatte kr. til udarbejdelse af helhedsplan i Torpenvangen. Afd. 405 Baastrupvej. Der er indsendt ansøgning om renoverings- og driftsstøtte, samt foreløbig helhedsplan. Der er modtaget kvitteringsbrev fra LBF, som vil komme på besigtigelse i foråret Derefter tilrettes projektmateriale og fremsendes til LBF Der er forbrugt kr. af de i dispositionsfonden afsatte kr. til udarbejdelse af helhedsplan på Baastrupvej. Afd. 406 Baunebjerghuse Der er indsendt: Foreløbig helhedsplan til LBF den 20. december 2013 Ansøgning om kapitaltilførsel til LBF den 17. januar 2014 Tekniske undersøgelser pågår til understøtning af foreløbig helhedsplan Besigtigelse ved LBF afventes. Der er forbrugt kr. af de i dispositionsfonden afsatte kr. til udarbejdelse af helhedsplan i Baunebjerghuse. Afd. 407 Rosenvænget Foreløbig helhedsplan er gennemgået og budgetark tilrettes af Rambøll Foreløbig helhedsplan indsendes til LBF ultimo januar 2014 Ansøgning om kapitaltilførsel indsendes til LBF ultimo januar 2014 Der forventes besigtigelse af LBF 3 4. kvartal 2014 Der er forbrugt kr. udarbejdelse af helhedsplan i Rosenvænget, der er ikke afsat midler i dispositionsfonden til helhedsplan i Rosenvænget. Afd. 409 Stejlepladsen II LBF har besigtiget afdelingen Der er indsendt ansøgning om kapitaltilførsel 13. januar 2014 Der arbejdes med yderligere teknisk dokumentation/dialog med LBF og afdelingsbestyrelse. Jf. referat af møde den 10. dec med afdelingsbestyrelsen sendes endelig helhedsplan ind til LBF den 14. februar 2014 Der er forbrugt kr. udarbejdelse af helhedsplan i Stejlepladsen II. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og beslutter om der skal afsættes yderligere midler til udarbejdelsen af helhedsplaner i afdelingerne eller om udgifterne skal dækkes i byggesagernes regnskaber jævnfør mail fra byggechef Karsten Pedersen. TT vil forholde Domea, at overskridelser af de afsatte midler, må dækkes af Domea, hvis ikke byggesagerne opstartes. Bestyrelsen bevilligede kr fra dispositionsfonden til udgifter ved udarbejdelse af helhedsplan i afdeling 407 Rosenvænget. Side 9 af 14

10 Enebærhavens renoverings projekt Tidsplan af 30. august 2013 følges. Stadeopgørelse er vedhæftet. På nuværende tidspunkt er opgangene 44, 46, 48 og 50 afleveret og beboere er flyttet hjem. Ved hjemflytning af opgang 48 og 50, opstod problemer med at levere varme til blokken og en del problemer med elforsyning til lejlighederne, da HPFI relæ i hovedmåler slog fra gentagne gange. Der blev midlertidigt opstillet elradiatorer i lejemålene og begge problemer blev løst over den første weekend, entreprenørens håndtering af sagen var tilfredsstillende. Næste aflevering er opgang 58 og 60, hhv. 7. og 14. februar På nuværende tidspunkt er beboere fra Blok 6 og Blok 5 genhuset. Der var ved fraflytning af blok 5 udfordringer med en lejlighed, hvor indbo var skimmelinficeret, dette var renset og klart ved fraflytningen. Herudover har et lejemål en tam ilder, som gik løst i lejemålet resulterende i skadedyr i møbler mm., dette blev også renset og beboeren får brev, at det ikke er tilladt at holde denne type dyr i lejemålene. Økonomisk holdes sagen indenfor budget, i byggesagen er afsat et beløb til ekstraarbejder på i alt kr , på nuværende tidspunkt er kr af dette beløb reserveret i regnskabet, heraf er kr ikke endeligt afklaret. Herudover skal omkostninger til den boligsociale indsats fra afholdes fra dette beløb, med et forventet beløb på kr for restbyggeperioden (se pkt. 5.4), således er restsummen på nuværende tidspunkt ca. kr , hvor byggeriet er ca. 20% færdigt. Bilag: opgørelse af budget for ekstraarbejder for Enebærhaven. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Langebjergparken helhedsplan På bestyrelsesmøde 28. november blev Domea BYG bedt om en detaljeret redegørelse for beslutningsforløb samt en beskrivelse af den fysiske helhedsplan i Langebjergparken. Projektleder Jan Storgaard, Domea BYG, har udfærdiget vedlagte notat. Forebyggende udbedring i forhold til rotteangreb er medtaget som indeholdt i byggesagen, dette har ikke i denne omgang været forelagt for LBF, hvilket ifølge byggerådgiver KHS arkitekter ikke er nødvendigt, da udbedring løses i forbindelse med facadeudbedring. Driften har vurderet, at en udsættelse af renoveringssagen vil medfører forøgede vedligeholdsomkostninger på af bygningsdele på kt. 116 på ca kr. årligt. Svarende til en huslejestigning på 1,14 %. Hertil skal regnes omkostninger som er afholdt til 2 tidligere rottesager på ca. kr , samt risiko for yderligere rotteangreb. Side 10 af 14

11 Der er ikke i driftens estimat påregnet udbedring af destruktive indgreb i skalmur foretaget ved bygningsundersøgelser ej heller udskiftning af bygningsdele som indgår i renoveringsprojektet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og beslutter, om der er behov for yderligere uddybning af byggesagens fysiske indhold. Bestyrelsen drøftede byggesagens enkeltdele (bygningsdele) i forhold til at prioritere mulige besparelser. Bestyrelsen bad Domea BYG udfærdige notat og økonomisk vurdering af om dele af projektet kan udelades ud fra et nødvendigheds kriterium. Herefter afholdes møde mellem TT, ES og projektleder Jan Storgaard med henblik på at uddybe vurderingen. 5.4 Bevilling af tilskud fra selskabets dispositionsfond samt trækningsret til Langebjergparken s renoveringssag. Humlebæk Boligselskab skal til Langebjergparkens renoveringssag bevillige andel af kapitaltilførsel som detaljeret herunder: Finansieringen: - Fritagelser for Langebjergparken s indbetalinger til dispositionsfonden kr per år i 30 år. - Kapitaltilførsel i alt 1 mio. kr. hvoraf Humlebæk Boligselskab skal bevilge og betale kr som et engangsbeløb fra dispositionsfonde, når byggeregnskabet er afsluttet. - Egen trækningsretsmidler fra boligselskabet dispositionsfond, trækningsret på kr er et engangsbeløb som skal bevilges af Humlebæk boligselskab, som efterfølgende skal godkendes i Landsbyggefonden. Det indstilles at, organisationsbestyrelsen godkender, at der ydes finansiering til Langebjergparkens renoveringssag, som detaljeret ovenstående, samt underbygget i notat vedlagt som bilag til pkt Såfremt byggesagen godkendes udpeger organisationsbestyrelsen 2 medlemmer til Langebjergparkens byggeudvalg. Bestyrelsen besluttede at udsætte punktet til notat og økonomisk vurdering, som besluttet under pkt. 5.4 foreligger Benediktevej Udamortiserede lån Det er konstateret at der ved en administrativ fejl i Domea, mangler indbetalinger til Humlebæk Boligselskabs dispositionfond fra afdeling 408 Benediktevej s udamortiserede lån for perioden 2003 til TT og PH har afholdt møde med Domeas direktion med henblik på en løsning. TT orienterer om sagen på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 6 Boligselskabet fortsat 6.1 Samarbejde i Organisations Bestyrelsen Side 11 af 14

12 TT kommer med oplæg til dette punkt på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning TT foreslog bestyrelsen, at bede en virksomhedskonsulent afholde et dagsseminar med sit inspirerende forløb, hvornår er vi inspirerende, hvornår er vi irriterende. Bestyrelsen mente, at det kan være inspirerende, TT forhører om tidspunkter og pris. 6.2 Valg til BL s repræsentantskab, bestyrelse og kredse Der afholdes valgmøde for BL s 2 kreds onsdag 26. marts 2014, kl Mødet afholdes på Scandic Roskilde, Søndre Ringvej 33, 4000 Roskilde. Boligselskabet skal udpege egne kredsvalgsdelegerede som har stemmeret på valgmødet. Boligselskabet skal udpege valgbare kandidater til opstilling som formand, næstformand og repræsentanter i BLs repræsentantskab. Humlebæk Boligselskab råder ifølge medlemsstatistik over 6 kredsdelegerede i BL. Indkaldelse og vilkår for opstilling og valgbarhed er vedlagt som bilag. Det indstilles, at bestyrelsen udpeger 6 kredsvalgsdelegerede til BL s repræsentantskab, samt udpeger eventuelt kandidater til opstilling som formand, næstformand og repræsentanter. Delegerede i HB kan ses i referat fra Repræsentantskabsmøde ES sikrer indkaldelse og videresender til delegerede i HB. 6.3 Fremtidig kommunikation en HB-avis Bestyrelsen har på møde 22. oktober 2013, besluttet at udgive en Humlebæk Boligselskab avis hvert kvartal. Der er nedsat et udvalg bestående af PH, JJ og CØ til at forestå den praktiske udarbejdelse af avisen. Det blev besluttet at have avisen på som fast dagsordenspunkt hvor bestyrelsen har mulighed for at fremkomme med forslag til artikler og andet indhold til avisen. Aktionsliste og udkast til udformning af 1 ste udgave af HB-avis er vedlagt som bilag. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter disponering og indhold for første udgave. PH Fremlagde layout for avisen samt budget. Der bør indgå kontakt oplysninger til bestyrelsen. Avisen omdeles til samtlige beboere i HB, driften omdeler. PH har noteret kommentarer fra bestyrelsen og indarbejder disse i layoutet. Side 12 af 14

13 JJ avisen bør også udgives til eksterne samarbejdspartnere. Bestyrelsen tilkendegav, at oplægget var et flot stykke arbejde. Bestyrelsen besluttede at avisen trykkes hos professionel trykker, budget indarbejdes i HB budget Der fremlægges en færdig disposition med opgave fordeling på bestyrelsesmødet den 18. marts Web-abonnement DOMEA. Vedlagte mail fra Domea er udsendt til samtlige bestyrelsesformænd og beder om bestyrelsernes tilkendegivelse af interesse for at tilkøb af 1 af 2 mulige abonnementstyper, hvorigennem Domea yder web-support. Type 1: Basis 24 timers support per år referater lægges på hjemmesiden hjemmesiden redigeres - upload af nyheder og arrangementer oprettelse af specialsider eks. Fælleshus. Pris: 1000 kr/mnd. Type 2. Udvidet 47 timers support per år samme pakke som type 1 blot hyppigere. Bestyrelser bedes tilkendegive på tilføjet link i den fremsendte mail. Det indstilles at, bestyrelsen tager informationen til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 6.5 Ekstra punkt, indkøb af kamera og bagatelgrænse for indkøbsbeslutning i OB. Formand og næstformand anmodede bestyrelsen om at medtage dette punkt i dagsordenen, hvilket blev godkendt. Formand og næstformand bad bestyrelsen godkende indkøb af godt kamera til kr. Og fremover at der godkendes en bagatelgrænse for indkøb under til formand/næstformand i samråd. Det blev indstillet at, bestyrelse godkender ovenstående beløb. Bestyrelsen godkendte begge beløb. 7 Mødedatoer Næste Organisations bestyrelses møde afholdes 13. februar 2014, kl i Ravnsbjerg II s fælleshus. Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde med godkendelse af samdrift på dagsorden afholdes lørdag 22. marts kl i multihuset med brunch. Side 13 af 14

14 TT laver oplæg til indkaldelse. Organisationsbestyrelsesmøde med forberedelse til ekstra ordinært repræsentantskabsmøde på dagsordenen, afholdes tirsdag 18. marts kl i fælleshuset, Ravnsbjerg II. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes onsdag 14. maj kl , TT spørger Karin Thomsen om Multihuset i Baunebjerghuse kan benyttes til mødet, samt til organisationsbestyrelsesmøder hver 2. gang. Organisationsbestyrelsesmøde inden repræsentantskabsmøde afholdes tirsdag 6. maj kl i Multihuset. Samdriftsudvalget mødes den tredje onsdag i hver måned første gang 19. februar 2014, kl i Driftscentret. 10 februar afholdes samdriftsmøde i driftscenter kl. 18 med Tina Thomsen, Jan Jensen, Ole Sørensen og Ejvind Sommer om udbud, maskiner mm. 8 Eventuelt TT foreslog at bestyrelsen og suppleanter med vedhæng afholder sommerfrokost, OS arrangerer sejltur på Esrum sø, hvor der lægges ind til frokost. 22 juni afgang kl fra skipperhuset. Husk inviter Bent Gordon. Side 14 af 14

Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 22. oktober 2013.

Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 22. oktober 2013. Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 22. oktober 2013. Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat... 2 3 Humlebæk Boligselskab Økonomi... 2 3.1

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

Boligselskabet BSB Årslev

Boligselskabet BSB Årslev Boligselskabet BSB Årslev af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. december 2013 kl. 17.00 i Nøddevængets fælleshus, 5792 Årslev. Dagsorden: Boligselskabet BSB Årslev... 2 1.1 Orientering fra formanden...

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. L 2. december 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Laurits Roikum, Kaj Jørgensen, Bjørn Kalmark Andersen, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Dagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 29.01. 2015 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, H.C. Thigaard, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen, Hanne

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere