HH -Henrik Hansen, suppl. BH -Birgitte Hansen, suppl. Afbud SM -Soha Mustafa, suppl. Afbud CØ -Christina Ølgaard, suppl.afbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HH -Henrik Hansen, suppl. BH -Birgitte Hansen, suppl. Afbud SM -Soha Mustafa, suppl. Afbud CØ -Christina Ølgaard, suppl.afbud"

Transkript

1 Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. januar 2014 kl Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Humlebæk Boligselskab Økonomi Økonomioversigter årig Økonomisk beslutningsoversigt Årsregnskaber for afdelingerne Repræsentantskabsmøder Økonomisk konsekvenser af planlagte helhedsplaner i Humlebæk Boligselskab Sikkerhedskapital samt inddeling af dispositionsfond i puljer Udbetaling af bestyrelseshonorar for Udbetaling af bestyrelseshonorarer vedrørende byggesager i Humlebæk Boligselskab Humlebæk Boligselskab Ansvarsområder for bestyrelsesmedlemmer Forretningsorden og gavepolitik Genstart af samdriften Trækningsretsmidler til etablering af Driftscenter Boligselskabets afdelinger Stadeopgørelse for helhedsplaner i Humlebæk Boligselskab Enebærhavens renoverings projekt Langebjergparken helhedsplan Bevilling af tilskud fra selskabets dispositionsfond samt trækningsret til Langebjergparken s renoveringssag Benediktevej Udamortiserede lån Boligselskabet fortsat Samarbejde i Organisations Bestyrelsen Valg til BL s repræsentantskab, bestyrelse og kredse Fremtidig kommunikation en HB-avis Web-abonnement DOMEA Ekstra punkt, indkøb af kamera og bagatelgrænse for indkøbsbeslutning i OB Mødedatoer Eventuelt Deltagere fra bestyrelsen: TT -Tina Thomsen, formand PH -Per Hansen, næstformand JJ -Jan Jensen, medlem KS -Kjeld Sørensen, medlem UH -Uffe Horslef, medlem OS -Ole Sørensen, medlem HH -Henrik Hansen, suppl. BH -Birgitte Hansen, suppl. Afbud SM -Soha Mustafa, suppl. Afbud CØ -Christina Ølgaard, suppl.afbud Øvrige deltagere: BG -Bent Gordon Johansen, Domea Afbud ES -Ejvind Sommer Sørensen, Domea

2 1 Godkendelse af dagsorden Bestyrelsen har på møde den 19. november 2008 besluttet, at dagsorden og eventuelle tillægspunkter godkendes ved mødets indledning. Det indstilles, at bestyrelsen godkender den udsendte dagsorden. Revideret dagsorden blev uddelt før mødet, bestyrelsen godkendte dagsorden uden bemærkninger. 2 Godkendelse af referat Godkendelse af referat fra mødet d. 28. november Referat vedlagt som bilag. Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives af bestyrelsen og indføjes i protokollen. Bestyrelsen godkendte referat af 28. november med den bemærkning at godkendelse af protokol er med som dagsordenspunkt fremover. 3 Humlebæk Boligselskab Økonomi 3.1 Økonomioversigter Det blev på Organisationsbestyrelsesmøde 30. august 2013, vedtaget at Domea fremlægger opdateret økonomioversigt for Humlebæk Boligselskab på hvert organisationsbestyrelsesmøde. Administrationsbidrag kt. 512 og tilsvarende indtægt afdelingernes bidrag kt. 601 medtages hvert kvartal. Bilaget er vedlagt inklusiv administrationsbidrag. Det indstilles, at bestyrelsen kommenterer og godkender vedlagte økonomioversigt. Bestyrelsen bad ES arrangere møde med Domea økonomi om fremtidig periodisering af poster i økonomioversigten. Herefter gennemgik TT økonomioversigten detaljeret og bemærkede at oversigten urevideret udviser overskud. Herudover vedlægges opdateret oversigt over selskabets dispositionsfond, trækningsretsmidler og arbejdskapital. Der er af overskuelighedshensyn indsat en række poster som endnu ikke er endeligt besluttet i organisationsbestyrelsen, alle disse poster indgår i dagsorden som beslutningspunkter. Disse poster er markeret med rødt ikke besluttet. Oversigten er vedlagt som bilag. Det indstilles, at bestyrelsen kommenterer og godkender vedlagte oversigt over selskabets dispositionsfond, trækningsretsmidler og arbejdskapital. Bestyrelsen besluttede at udskyde dette punkt til næste møde. Side 2 af 14

3 årig Økonomisk beslutningsoversigt Den vedlagte 10-årige beslutningsoversigt, viser bevægelser på Humlebæk Boligselskabs dispositionsfond, trækningsret og arbejdskapital 10 år tilbage pr. afdeling, samt status for afdelingernes henlagte midler. Organisationsbestyrelsen har på møde den 22. oktober 2013 besluttet at oversigten udgør et dynamisk værktøj i forhold til beslutninger om tilskud fra Humlebæk Boligselskab til selskabets afdelinger. Oversigten opdateres hvert kvartal. Oversigten opdateres til næste møde, efter regnskabsafslutning for 2013 er gennemført. Det indstilles, at bestyrelsen tager oversigten til efterretning. Bestyrelsen tog oversigten til efterretning. 3.3 Årsregnskaber for afdelingerne Domea skal inden årsregnskaber kan afsluttes, have beslutning fra Humlebæk Boligselskab vedrørende fordeling af udgifter i samdriften. Samdriftsaftalen fra er annulleret og dermed de fastlagte fordelingsnøgler. På den afholdte workshop 11. januar 2013, fremlagde organisationsbestyrelsen oplæg til fordeling af udgifter, som der var bred tilslutning til i forsamlingen. Vedlagte bilag Fordeling af fællesudgifter i samdriften 2013 er en opgørelse af udgifter vedrørende lønninger, maskinomkostninger og driftscentrets driftsomkostninger, som ved bestyrelsens godkendelse vil blive overført til afdelingernes regnskaber for Omkostninger er fordelt til afdelingerne som følger: Forbrugsfordelte løntimer ifølge ansattes tidsregistrering: Beboerservice, Flyttesager, forsikringssager, Grønt arbejde, projekter, vintertjeneste. Lejemålsfordelte løntimer ifølge ansattes tidsregistrering: Lønomkostninger i driftscentret. Lejemålsfordelte omkostninger: Maskin og bil omkostninger Driftscenter omkostninger eksklusiv lønninger. Afdeling 419 Strædet har en speciel aftale i forhold til fordeling, da afdelingen udelukkende serviceres ved vintertjeneste og begrænset beboerservice og dermed benytter driftscentret i begrænset omfang. Afdelingen deltager derfor kun i lejemålsfordelte lønomkostninger i driftscentret med 30 * ½ time, og betaler andel af driftscentrets øvrige omkostninger med den %-del beboerservice der udføres i afdelingen. Afdelingen betaler andel af maskinomkostninger svarende til den %-del af vintertjeneste afdelingen får udført. ES gennemgår skemaet på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen godkender ovenstående fordelingsprincip og deraf følgende fordeling af udgifter vedrørende samdriften med de beregnede beløb for regnskabsåret 2013 til afdelingerne. Side 3 af 14

4 ES informerede bestyrelsen at afdelings- og organisationens regnskaber er under revision og at der som følge heraf kan ske ændringer i det fremlagte talmateriale. Bestyrelsen bad ES at sikre tallene, således at endelig fordeling kan offentliggøres ultimo februar. 3.4 Repræsentantskabsmøder 2014 Domea oplyser, at regnskab 2013 og budget 2015 for Humlebæk Boligselskab, er færdigrevideret og klart til fremlæggelse og godkendelse i repræsentantskabet fredag 9. maj Bestyrelsen skal fastlægge dato og dagsorden for Repræsentantskabsmødet Referat fra Repræsentantskabsmøde 2013 er vedlagt som bilag. Bestyrelsen skal endvidere tage stilling til om der skal afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde i marts måned med godkendelse af samdriften som dagsordenspunkt. Det indstilles, at bestyrelsen beslutter dato og dagsorden for det ordinære Repræsentantskabsmøde 2014 og beslutter om der skal afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde med godkendelse af samdrift. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes onsdag 14. maj kl , TT spørger Karin Thomsen om Multihuset i Baunebjerghuse kan benyttes til mødet, samt til organisationsbestyrelsesmøder hver 2. gang. Organisationsbestyrelsesmøde inden repræsentantskabsmøde afholdes tirsdag 6. maj kl i Multihuset. Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde med godkendelse af samdrift på dagsorden afholdes lørdag 22. marts kl i multihuset med brunch. TT laver oplæg til indkaldelse. Organisationsbestyrelsesmøde med forberedelse til ekstra ordinært repræsentantskabsmøde på dagsordenen, afholdes tirsdag 18. marts kl i fælleshuset, Ravnsbjerg II. 3.5 Økonomisk konsekvenser af planlagte helhedsplaner i Humlebæk Boligselskab. På foranledning af TT er der afholdt møde med Landsbyggefonden den 7. januar med henblik på, at få afklaret de økonomiske konsekvenser LBF støttede renoveringssager har for Humlebæk Boligselskabs økonomi. Herunder specielt at, fritagelse for indbetaling af afdelingens udamortiserede låneydelser til selskabets dispositionsfond, anvendes som en del af finansieringen. Således er afdeling Enebærhaven fritaget for indbetaling af kr. per år i 30 år og Langebjergparkens renoveringssag vil indebære fritagelse for indbetaling af kr. per år i 30 år. Disse to sager alene vil tømme dispositionsfonden i 2016 og medføre stigende underskud. Side 4 af 14

5 Humlebæk Boligselskab har planlagt yderligere 5 helheds planer. Landsbyggefonden forklarede, at der er indført en ordning, som sikrer at der fredes et minimumsbeløb i boligselskabernes dispositionsfonde svarende til kr. per bolig i 2014 kr. beløbet indeksreguleres. Beløbet omfatter ikke indestående på egen trækningsret. I Humlebæk Boligselskab er minimum dermed kr i Der kan søges om forhøjelse af minimumsbeløbet op til kr. per bolig i 2014 priser. Minimumsbeløbet kan defineres som boligselskabets rådighedsbeløb til dækning af alle øvrige tilskud og projekter som besluttes i boligselskabet. Bilag: -Notat fra mødet med LBF 7. januar skrevet af Projektleder Jan Storgaard, Domea BYG. -Beregningseksempel minimumsbeløb og mankostøtte. LBF. -Ansøgning til LBF om forhøjelse af minimumsbeløb dateret 17. januar Landsbyggefondens foreløbige svar på ansøgning dateret 28. januar 2014 Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 3.6 Sikkerhedskapital samt inddeling af dispositionsfond i puljer På organisationsbestyrelsesmøde 22. oktober blev det besluttet, at der i selskabets dispositionsfond skal opbygges en sikkerhedskapital, startende med kr ,- per lejemål som skal øges til kr ,- per lejemål over kommende 10 år. Herudover blev det besluttet at afsættes midler i følgende puljer: Lovpligtig Pulje til afdelingers udgifter til tab på fraflyttere. Lovpligtig Pulje til afdelingers tab ved lejeledighed. Pulje til udvikling/byggeri/helhedsplaner i afdelinger. Pulje til skimmelsager. Pulje til sort uheld i afdelinger. 1. Fastlæggelse af puljernes beløbsstørrelse blev overført til indeværende møde. 2. Beslutning af procedurer, processer og kriterier for udbetaling fra puljerne, blev overført til indeværende møde. 3. Til pulje 1 besluttede bestyrelsen på møde den 28. november 2013, at afsætte 1 mio. kr. per år i 2013 og Bestyrelsen besluttede ved sidste møde, at udsætte behandling af punktet til efter at der er skabt klarhed over de økonomiske konsekvenser af planlagte helhedsplaner i Humlebæk Boligselskab. Oversigt over dispositionsfond og egen trækningsret, med ovenstående puljer budgetteret er vedlagt som bilag 3.1. Side 5 af 14

6 Det indstilles, at bestyrelsen fastlægger puljernes beløbsmæssige størrelse og beslutter procedurer og kriterier for udbetaling fra puljerne. Det blev besluttet, at udsætte punktet til næste møde. 3.7 Udbetaling af bestyrelseshonorar for På bestyrelsesmøde 17. september 2013, blev det besluttet at udbetaling af bestyrelseshonorar for 2013 føres som beslutningspunkt på organisationsbestyrelsens december møde, til udbetaling i januar. Ifølge intern forretningsgang i Domea udbetales bestyrelses honorarer senest 3 måneder efter regnskabsskæring, dvs. senest med udgangen af marts måned Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen ønsker udbetaling i februar måned. 3.8 Udbetaling af bestyrelseshonorarer vedrørende byggesager i Humlebæk Boligselskab. På organisationsbestyrelsesmøde den 17. september 2013, blev det besluttet at fordele byggesagshonorarer i igangværende byggesager i Humlebæk Boligselskab som fordelt i nedenstående skema. Byggesags honorarer opgøres én gang årligt opgjort per 31. december i forhold til byggeriets stade. Der har i alt været afholdt 11 styregruppemøder i Enebærhaven i Det blev på bestyrelsesmøde 22. oktober 2013, vedtaget at tidligere medlemmer der har siddet i styregrupperne og udvalgene i løbet af året 2013, skal have andel af honorarerne. De tidligere medlemmer som vil modtage honorar er Karin Thomsen, Svend Aage Jensen og Lissy Holtegaard. Side 6 af 14

7 Domea har opgjort, at Karin Thomsen og Svend Aage Jensen har deltaget i møder 23/1, 21/2 og 8/ altså 3 styregruppemøder, Lissy Holtegaard har deltaget 23/1 og 21/ altså 2 styregruppemøder. Domea BYG har opgjort byggeprocessens stade for Enebærhaven per 31. december 2013 til 20%. Langebjergparken s byggesag udløser ikke honorar for Det indstilles, at bestyrelsen beslutter udbetalingsbeløb ifølge ovenstående fordelingsopgørelse samt til tidligere medlemmer som har siddet i styregrupper og udvalg i Bestyrelsen besluttede at udbetale byggesagshonorarer som ifølge tabel. Tidligere styregruppe medlemmer modtager honorar forholdsmæssigt for afholdte møder i Humlebæk Boligselskab 4.1 Ansvarsområder for bestyrelsesmedlemmer Tina Thomsen fremlagde på bestyrelsesmøde 22. oktober 2013, nedenstående oplæg til hvilke ansvarsområder skal dækkes af bestyrelsen og delegering af ansvar til bestyrelsens medlemmer. Der blev på mødet sat ønsker/navne på de forskellige ansvarsområder. Det indstilles, at bestyrelsen beslutter hvilke ansvarsområder bestyrelsen skal dække samt hvem skal være ansvarlig for de forskellige områder. Det blev besluttet at udsætte punktet til møde den 18. marts. 4.2 Forretningsorden og gavepolitik På Bestyrelsesmøde 28. november, fremlagde JJ oplæg til en ny forretningsorden for bestyrelsen, punktet blev drøftet og det blev besluttet at, forretningsordens forslaget fra JJ til indeværende møde skal gennemlæses af bestyrelsesmedlemmerne, som blev bedt om at komme med forslag til revision til indeværende møde. Side 7 af 14

8 Bestyrelsen træffer ifølge vedtægternes 9, stk. 9 nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv i en forretningsorden. Forretningsordenen er et uddybende supplement til vedtægterne og virker i praksis som en vejledning, der beskriver, hvorledes bestyrelsens arbejde bør organiseres. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, der til enhver tid kan ændres. Forretningsordenen udarbejdes og vedtages af bestyrelsen og kræver ikke andres godkendelse for at være gældende. Gældende forretningsorden for Humlebæk Boligselskabs organisationsbestyrelse blev godkendt i 27. august 2009 og er vedlagt som bilag. Forslag til revideret forretningsorden samt gavepolitik udarbejdet af JJ er vedlagt som bilag. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter forretningsordensforslag og gavepolitikforslag og beslutter endelig udformning. Bestyrelsen foreslog ændringer, som JJ indfører i forretningsordenen. Efter ændringer bedes Domeas jurist gennemgå og kommentere. 4.3 Genstart af samdriften Der blev afholdt samdriftsworkshop for alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter i Humlebæk Boligselskab den 11. januar På workshoppen fremlagde Organisationsbestyrelsen de anbefalinger samdriftsudvalget har udarbejdet til genstart af samdriften i Humlebæk Boligselskab. De fremmødte deltagere i workshoppen fik mulighed for, at drøfte de fremlagte anbefalinger i gruppearbejder og fremkomme med forslag til ændringer og yderligere muligheder, som skal analyseres af samdriftsudvalget før endelig fremlæggelse af beslutningsforslag til Repræsentantskabet i marts måned Der orienteres yderligere om forløb og konklusioner fra samdriftsworkshoppen på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. TT Fremlagde konklusioner fra samdrifts-workshoppen, hvor der fremkom et antal forslag vedrørende finasiering af maskinpark som undersøges nærmere. Priser fra udbud på beboerservice El- og VVS-arbejder indkommer 3. februar, herefter fastlægges forhandlingsrunde med lavest bydende. Bestyrelsen drøftede planlægning af implementeringsfasen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 4.4 Trækningsretsmidler til etablering af Driftscenter Humlebæk Boligselskab har søgt Landsbyggefonden om at benytte midler fra egen trækningsret til at medfinansiere bygning af driftscentret på Baunebjergvej, i alt kr Landsbyggefonden har ifølge vedlagte bilag godkendt udbetaling af trækningsretsmidler i alt kr Det indstilles at, bestyrelsen godkender at difference beløbet kr bevilges fra boligselskabets dispositionsfond. Side 8 af 14

9 Punktet udsættes til efter byggesags/samdrifts udgifter er afstemt. 5 Boligselskabets afdelinger 5.1 Stadeopgørelse for helhedsplaner i Humlebæk Boligselskab Afd. 401 Torpenvangen. LBF har været på besigtigelse og har ikke fundet grundlag for at starte en sag op med renoveringsstøtte. Sagen er stadig i LBF s system, men ikke aktiv. Der er forbrugt 0 kr. af de i dispositionsfonden afsatte kr. til udarbejdelse af helhedsplan i Torpenvangen. Afd. 405 Baastrupvej. Der er indsendt ansøgning om renoverings- og driftsstøtte, samt foreløbig helhedsplan. Der er modtaget kvitteringsbrev fra LBF, som vil komme på besigtigelse i foråret Derefter tilrettes projektmateriale og fremsendes til LBF Der er forbrugt kr. af de i dispositionsfonden afsatte kr. til udarbejdelse af helhedsplan på Baastrupvej. Afd. 406 Baunebjerghuse Der er indsendt: Foreløbig helhedsplan til LBF den 20. december 2013 Ansøgning om kapitaltilførsel til LBF den 17. januar 2014 Tekniske undersøgelser pågår til understøtning af foreløbig helhedsplan Besigtigelse ved LBF afventes. Der er forbrugt kr. af de i dispositionsfonden afsatte kr. til udarbejdelse af helhedsplan i Baunebjerghuse. Afd. 407 Rosenvænget Foreløbig helhedsplan er gennemgået og budgetark tilrettes af Rambøll Foreløbig helhedsplan indsendes til LBF ultimo januar 2014 Ansøgning om kapitaltilførsel indsendes til LBF ultimo januar 2014 Der forventes besigtigelse af LBF 3 4. kvartal 2014 Der er forbrugt kr. udarbejdelse af helhedsplan i Rosenvænget, der er ikke afsat midler i dispositionsfonden til helhedsplan i Rosenvænget. Afd. 409 Stejlepladsen II LBF har besigtiget afdelingen Der er indsendt ansøgning om kapitaltilførsel 13. januar 2014 Der arbejdes med yderligere teknisk dokumentation/dialog med LBF og afdelingsbestyrelse. Jf. referat af møde den 10. dec med afdelingsbestyrelsen sendes endelig helhedsplan ind til LBF den 14. februar 2014 Der er forbrugt kr. udarbejdelse af helhedsplan i Stejlepladsen II. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og beslutter om der skal afsættes yderligere midler til udarbejdelsen af helhedsplaner i afdelingerne eller om udgifterne skal dækkes i byggesagernes regnskaber jævnfør mail fra byggechef Karsten Pedersen. TT vil forholde Domea, at overskridelser af de afsatte midler, må dækkes af Domea, hvis ikke byggesagerne opstartes. Bestyrelsen bevilligede kr fra dispositionsfonden til udgifter ved udarbejdelse af helhedsplan i afdeling 407 Rosenvænget. Side 9 af 14

10 Enebærhavens renoverings projekt Tidsplan af 30. august 2013 følges. Stadeopgørelse er vedhæftet. På nuværende tidspunkt er opgangene 44, 46, 48 og 50 afleveret og beboere er flyttet hjem. Ved hjemflytning af opgang 48 og 50, opstod problemer med at levere varme til blokken og en del problemer med elforsyning til lejlighederne, da HPFI relæ i hovedmåler slog fra gentagne gange. Der blev midlertidigt opstillet elradiatorer i lejemålene og begge problemer blev løst over den første weekend, entreprenørens håndtering af sagen var tilfredsstillende. Næste aflevering er opgang 58 og 60, hhv. 7. og 14. februar På nuværende tidspunkt er beboere fra Blok 6 og Blok 5 genhuset. Der var ved fraflytning af blok 5 udfordringer med en lejlighed, hvor indbo var skimmelinficeret, dette var renset og klart ved fraflytningen. Herudover har et lejemål en tam ilder, som gik løst i lejemålet resulterende i skadedyr i møbler mm., dette blev også renset og beboeren får brev, at det ikke er tilladt at holde denne type dyr i lejemålene. Økonomisk holdes sagen indenfor budget, i byggesagen er afsat et beløb til ekstraarbejder på i alt kr , på nuværende tidspunkt er kr af dette beløb reserveret i regnskabet, heraf er kr ikke endeligt afklaret. Herudover skal omkostninger til den boligsociale indsats fra afholdes fra dette beløb, med et forventet beløb på kr for restbyggeperioden (se pkt. 5.4), således er restsummen på nuværende tidspunkt ca. kr , hvor byggeriet er ca. 20% færdigt. Bilag: opgørelse af budget for ekstraarbejder for Enebærhaven. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Langebjergparken helhedsplan På bestyrelsesmøde 28. november blev Domea BYG bedt om en detaljeret redegørelse for beslutningsforløb samt en beskrivelse af den fysiske helhedsplan i Langebjergparken. Projektleder Jan Storgaard, Domea BYG, har udfærdiget vedlagte notat. Forebyggende udbedring i forhold til rotteangreb er medtaget som indeholdt i byggesagen, dette har ikke i denne omgang været forelagt for LBF, hvilket ifølge byggerådgiver KHS arkitekter ikke er nødvendigt, da udbedring løses i forbindelse med facadeudbedring. Driften har vurderet, at en udsættelse af renoveringssagen vil medfører forøgede vedligeholdsomkostninger på af bygningsdele på kt. 116 på ca kr. årligt. Svarende til en huslejestigning på 1,14 %. Hertil skal regnes omkostninger som er afholdt til 2 tidligere rottesager på ca. kr , samt risiko for yderligere rotteangreb. Side 10 af 14

11 Der er ikke i driftens estimat påregnet udbedring af destruktive indgreb i skalmur foretaget ved bygningsundersøgelser ej heller udskiftning af bygningsdele som indgår i renoveringsprojektet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og beslutter, om der er behov for yderligere uddybning af byggesagens fysiske indhold. Bestyrelsen drøftede byggesagens enkeltdele (bygningsdele) i forhold til at prioritere mulige besparelser. Bestyrelsen bad Domea BYG udfærdige notat og økonomisk vurdering af om dele af projektet kan udelades ud fra et nødvendigheds kriterium. Herefter afholdes møde mellem TT, ES og projektleder Jan Storgaard med henblik på at uddybe vurderingen. 5.4 Bevilling af tilskud fra selskabets dispositionsfond samt trækningsret til Langebjergparken s renoveringssag. Humlebæk Boligselskab skal til Langebjergparkens renoveringssag bevillige andel af kapitaltilførsel som detaljeret herunder: Finansieringen: - Fritagelser for Langebjergparken s indbetalinger til dispositionsfonden kr per år i 30 år. - Kapitaltilførsel i alt 1 mio. kr. hvoraf Humlebæk Boligselskab skal bevilge og betale kr som et engangsbeløb fra dispositionsfonde, når byggeregnskabet er afsluttet. - Egen trækningsretsmidler fra boligselskabet dispositionsfond, trækningsret på kr er et engangsbeløb som skal bevilges af Humlebæk boligselskab, som efterfølgende skal godkendes i Landsbyggefonden. Det indstilles at, organisationsbestyrelsen godkender, at der ydes finansiering til Langebjergparkens renoveringssag, som detaljeret ovenstående, samt underbygget i notat vedlagt som bilag til pkt Såfremt byggesagen godkendes udpeger organisationsbestyrelsen 2 medlemmer til Langebjergparkens byggeudvalg. Bestyrelsen besluttede at udsætte punktet til notat og økonomisk vurdering, som besluttet under pkt. 5.4 foreligger Benediktevej Udamortiserede lån Det er konstateret at der ved en administrativ fejl i Domea, mangler indbetalinger til Humlebæk Boligselskabs dispositionfond fra afdeling 408 Benediktevej s udamortiserede lån for perioden 2003 til TT og PH har afholdt møde med Domeas direktion med henblik på en løsning. TT orienterer om sagen på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 6 Boligselskabet fortsat 6.1 Samarbejde i Organisations Bestyrelsen Side 11 af 14

12 TT kommer med oplæg til dette punkt på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning TT foreslog bestyrelsen, at bede en virksomhedskonsulent afholde et dagsseminar med sit inspirerende forløb, hvornår er vi inspirerende, hvornår er vi irriterende. Bestyrelsen mente, at det kan være inspirerende, TT forhører om tidspunkter og pris. 6.2 Valg til BL s repræsentantskab, bestyrelse og kredse Der afholdes valgmøde for BL s 2 kreds onsdag 26. marts 2014, kl Mødet afholdes på Scandic Roskilde, Søndre Ringvej 33, 4000 Roskilde. Boligselskabet skal udpege egne kredsvalgsdelegerede som har stemmeret på valgmødet. Boligselskabet skal udpege valgbare kandidater til opstilling som formand, næstformand og repræsentanter i BLs repræsentantskab. Humlebæk Boligselskab råder ifølge medlemsstatistik over 6 kredsdelegerede i BL. Indkaldelse og vilkår for opstilling og valgbarhed er vedlagt som bilag. Det indstilles, at bestyrelsen udpeger 6 kredsvalgsdelegerede til BL s repræsentantskab, samt udpeger eventuelt kandidater til opstilling som formand, næstformand og repræsentanter. Delegerede i HB kan ses i referat fra Repræsentantskabsmøde ES sikrer indkaldelse og videresender til delegerede i HB. 6.3 Fremtidig kommunikation en HB-avis Bestyrelsen har på møde 22. oktober 2013, besluttet at udgive en Humlebæk Boligselskab avis hvert kvartal. Der er nedsat et udvalg bestående af PH, JJ og CØ til at forestå den praktiske udarbejdelse af avisen. Det blev besluttet at have avisen på som fast dagsordenspunkt hvor bestyrelsen har mulighed for at fremkomme med forslag til artikler og andet indhold til avisen. Aktionsliste og udkast til udformning af 1 ste udgave af HB-avis er vedlagt som bilag. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter disponering og indhold for første udgave. PH Fremlagde layout for avisen samt budget. Der bør indgå kontakt oplysninger til bestyrelsen. Avisen omdeles til samtlige beboere i HB, driften omdeler. PH har noteret kommentarer fra bestyrelsen og indarbejder disse i layoutet. Side 12 af 14

13 JJ avisen bør også udgives til eksterne samarbejdspartnere. Bestyrelsen tilkendegav, at oplægget var et flot stykke arbejde. Bestyrelsen besluttede at avisen trykkes hos professionel trykker, budget indarbejdes i HB budget Der fremlægges en færdig disposition med opgave fordeling på bestyrelsesmødet den 18. marts Web-abonnement DOMEA. Vedlagte mail fra Domea er udsendt til samtlige bestyrelsesformænd og beder om bestyrelsernes tilkendegivelse af interesse for at tilkøb af 1 af 2 mulige abonnementstyper, hvorigennem Domea yder web-support. Type 1: Basis 24 timers support per år referater lægges på hjemmesiden hjemmesiden redigeres - upload af nyheder og arrangementer oprettelse af specialsider eks. Fælleshus. Pris: 1000 kr/mnd. Type 2. Udvidet 47 timers support per år samme pakke som type 1 blot hyppigere. Bestyrelser bedes tilkendegive på tilføjet link i den fremsendte mail. Det indstilles at, bestyrelsen tager informationen til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 6.5 Ekstra punkt, indkøb af kamera og bagatelgrænse for indkøbsbeslutning i OB. Formand og næstformand anmodede bestyrelsen om at medtage dette punkt i dagsordenen, hvilket blev godkendt. Formand og næstformand bad bestyrelsen godkende indkøb af godt kamera til kr. Og fremover at der godkendes en bagatelgrænse for indkøb under til formand/næstformand i samråd. Det blev indstillet at, bestyrelse godkender ovenstående beløb. Bestyrelsen godkendte begge beløb. 7 Mødedatoer Næste Organisations bestyrelses møde afholdes 13. februar 2014, kl i Ravnsbjerg II s fælleshus. Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde med godkendelse af samdrift på dagsorden afholdes lørdag 22. marts kl i multihuset med brunch. Side 13 af 14

14 TT laver oplæg til indkaldelse. Organisationsbestyrelsesmøde med forberedelse til ekstra ordinært repræsentantskabsmøde på dagsordenen, afholdes tirsdag 18. marts kl i fælleshuset, Ravnsbjerg II. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes onsdag 14. maj kl , TT spørger Karin Thomsen om Multihuset i Baunebjerghuse kan benyttes til mødet, samt til organisationsbestyrelsesmøder hver 2. gang. Organisationsbestyrelsesmøde inden repræsentantskabsmøde afholdes tirsdag 6. maj kl i Multihuset. Samdriftsudvalget mødes den tredje onsdag i hver måned første gang 19. februar 2014, kl i Driftscentret. 10 februar afholdes samdriftsmøde i driftscenter kl. 18 med Tina Thomsen, Jan Jensen, Ole Sørensen og Ejvind Sommer om udbud, maskiner mm. 8 Eventuelt TT foreslog at bestyrelsen og suppleanter med vedhæng afholder sommerfrokost, OS arrangerer sejltur på Esrum sø, hvor der lægges ind til frokost. 22 juni afgang kl fra skipperhuset. Husk inviter Bent Gordon. Side 14 af 14

Deltagere fra bestyrelsen: Tina Thomsen, formand John Andersen Jan Jensen Per Hansen, næstformand Kjeld Sørensen Uffe Horslef

Deltagere fra bestyrelsen: Tina Thomsen, formand John Andersen Jan Jensen Per Hansen, næstformand Kjeld Sørensen Uffe Horslef Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. august 2013 kl. 18.00 Mødet afholdes i Fælleshuset, Ravnsbjerg II, Ravnsbjerggårdsvej 155, 3480 Fredensborg Dagsorden 1 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 22. oktober 2013.

Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 22. oktober 2013. Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 22. oktober 2013. Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat... 2 3 Humlebæk Boligselskab Økonomi... 2 3.1

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Søndersø Ældreboliger

Søndersø Ældreboliger Søndersø Ældreboliger Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. juni 2012 kl. 13.30 på Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge Dagsorden: 1 Søndersø Ældreboliger... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Humlebæk Boligselskab Referat af Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag 17. februar 2015

Humlebæk Boligselskab Referat af Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag 17. februar 2015 Humlebæk Boligselskab Referat af Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag 17. februar 2015 Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat og protokol... 2 3 Humlebæk Boligselskab Økonomi...

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling.

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Richard D. Jensen, Per Pedersen, Nina Lundgreen (kommer evt. senere), Jeanette G. Nielsen,

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start Møde -referat Sted Start 20. november 2014 Deltagere Mariebo-Møllen Kl. 14:00, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant Teddy

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Tirsdag den 16. december 2014 kl. 13.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling.

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Richard D. Jensen, Per Pedersen, Nina Lundgreen (kommer evt. senere), Jeanette G. Nielsen,

Læs mere

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte.

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte. Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Karen Schou Andersen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Møde -referat Sted Start 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Deltagere Deltog ikke Referent Dirigent Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, Palle Rasmussen, Kjeld Kjeldsen og Lars

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2011 Tjørnevej 2, kl. 19.00 Mandag den 9. maj 2011 Pkt. 6. Hastrupparkens økonomi og udlejning 4 Pkt. 7 Helhedsplan for Hastrupparken 5 Pkt.

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 51 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Sager til beslutning... 4

Sager til beslutning... 4 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 3-2015 Langelandsvej 32, Køge kl. 19.00 Onsdag den 17. juni 2015 Sager til beslutning... 4 Pkt. 21. Forretningsorden og underskriftblad 4 Pkt.

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 4. juni 2012 kl. 16.00 i Domea Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. august 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Gefionvej 50, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Boligselskabet BSB Årslev

Boligselskabet BSB Årslev Boligselskabet BSB Årslev af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. december 2013 kl. 17.00 i Nøddevængets fælleshus, 5792 Årslev. Dagsorden: Boligselskabet BSB Årslev... 2 1.1 Orientering fra formanden...

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra repræsentantskabsmødet Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ Referat repræsentantskabsmødemøde A/B Andelsbo 30.03.2015 Side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7 Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 29. maj 2013 kl. 18.30 Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, Fredericia. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 4. februar 2015 Referat Den 3. februar 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 29 Mødested: FA09 Afdeling: Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid kl. 16.30 Deltagere:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 75 Tirsdag d. 3. februar 2015 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 75 Tirsdag d. 3. februar 2015 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 75 Tirsdag d. 3. februar 2015 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

REFERAT TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN

REFERAT TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN Humlebæk Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 3. februar 2011 kl. 17.00 I Langebjergparkens Fælleshus, Langebjergvej 374, 3050 Humlebæk REFERAT TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN

Læs mere

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet:

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet: Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. marts 2014 kl. 15.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014 REFERAT Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Mødetid: Onsdag den. 19.11.2014

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. december 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. november 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. 14.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5.

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal Til stede: Fra foreningsbestyrelsen: Jackie Lauridsen, Birgitte Langballe,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-03-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 12. februar 2015 kl. 18.00 på Nordtoften Farum Hovedgade 54, Farum Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde, tirsdag den 21. august 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa:

Bestyrelsesmøde, tirsdag den 21. august 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Bestyrelsesmøde, tirsdag den 21. august 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Mødt var fra bestyrelsen: Egon Soll, formand Leif Poulsen Birthe Hansen Karin van Overeem Nicki Hagesen Svend Jensen

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere