I De anførte koter er i G.I. system.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I De anførte koter er i G.I. system."

Transkript

1 Lall.J.brugn:ni.nla.erle!s sieupu 1:papir til 'h:rug /;::r lan :ivæ:senel'ett'.lr ~!1 af.tancllj:tg11lrnmm.lujone2 ~ 1 ~ '\fe!l ud.tær d.igelu af udøkrlfte r og til dobn1en1u m.v., dez i::al 11ohre11 l ira.nu:&ilabager..i.. "iw~ ~ ~ Regulativ fer kc:r.i"unevandl"b nr. 53 RUDSJERG KOMMUNE Sar'lder~ 22.t1IOO ~ T~ f)3!t I i Regulativet er udarbejdet på grundlag af regulativ stadfæstet af amtsrådet den, , landvæsensnævnsforretning af , regulativ stadfæstet af amts- ; I rådet den samt opmålinger i marken. i! Vandløbets beskrivelse: I vandløbet, der tidligere var benævnt sognevandl~b nr. 20 i Gloslunde-Græshave, begynder ved amtsvandløb nr. 4. Herfra går vandløbet mod syd langs den østlige! side af Gloslunde Strandvej til det slutter udfor det sydøstlige hjørne af matr. 1 nr. 23~ Gloslunde By. 1vandlØbt>ts samlede længde er 609 m. I, Vandløbets skikkelse: I De anførte koter er i G.I. system.. st. m bundkote rn bundbredde cm dimension anlæg fald o/oo anmærkning 0 I 1 03 o, 50 0,90 X 6" X 5" X 1, 0 Ved amtsvandløb nr l, 11 I vandløbets vedligeholdelse: I X! Vandløbet administreres og vedligehol des af Rudbjerg kommune efter bestemmelsen! i bekendtgørelse af vandløbslove~ af , 36. IØvrig~ gælder de almir.delige I f«;! es be5temmelser for kom.t.unevandløbene i Rudbjerg kommune.! Regulativets vedtagelse: I I / Nærværende regulativ er vedtaget i Rudbjerg byråds møde den 1 2 OKT : Efter v0jtagelsen har regul a tiv~~ - efter forudgående bekendtgøreise - været frem! lagt ti 1 efler.:>:,.'n l 4 uger fro der, 1 0 APR R11dbJ erg byråd, k:i./, //)..:;(., Y.v/./'.'.. / ~ /~-.yc;",",_ K.%~ X., _, :. :_.: : ~., 1 :!l." " ; 1. ::: 61orntrt'r. Amtsråd Ut.vt ~tt for teknik o ~ n.llj~ r" " 1.f'" I,.;e.oo N.,tl~ab~no f. '.' '.

2 '-*l»inaj) ti<!jet W. L. H.ARENBERG Setld<l~ ZI CIOQ NaJq; ~V Tli. (0$! a:z Udsnit n1. 2 i 1:4000 (del af Ql.<Jslwuk..By) RUDBJERG KOMMUNE Oversigtskort 1:10:000 over kommunevandløb nr. 53 ~akskov i januar 1981 r.~::=~~ - ritrla,_1 t vanul\l'l ~

3 Rud bjerg kom m u nc Tcl\nisk Team Rcgu lc-1ti\ for kommunevand lob nr. 53 i Rudbjcrg Kommun ~. Tillæg~regulati,. FOR KOMMUNf.. V,\ NDLOB 53. Re{(io11pla11e11s nu//., ætningfor 1'a11dlohet: C målsæt11i11g. Bræmmer ejier Vandlobs/opens par. 69: Vandlobet er ikke udpeget som n.:itudigt vandløb, og dermed ikke omfattet af bestemmelsen om 2 meter bræmmer. Vedligeholdelsen skal finde sted efter alminddige fælles bestemmelser af TT.2000/l l l D an Raahauge Septemher 2000

4 F:\vandløbsregulativer\fællesbestenunelser af tt 2000 llldoc Rudbjerg Kommune Teknisk Team Regulativer for Kommunevandløbene TI 2000/111 DR 13. februar 2000 Almindelige bestemmelser for Kommunevandløbene i Rudbjerg Kommune af 13. februar Lovgrundlaget for regulativerne af 1999 er Lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb - som bekendtgjort i miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992, samt Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om bl.a. regulativer for offentlige vandløb. Indholdsfortegnelse: Indledning - regulativernes tilblivelse Redegørelse for regulativerne Regulativernes bestemmelser s2 s4 s6 Vedligeholdelsen af vandløbene s 11 Tilsyn, revision og ikrafttræden s 13

5 REGULATIVERNES TILBLIVELSE: I 1979 vedtog Rudbjerg Byråd regulativer for kommunevandløbene i Bogø Inddæmning, som omfatter meter åbne vandløb og meter rørlagte vandløb. I 1982 vedtog Rudbjerg Byråd regulativer for samtlige kommunevandløbene nr. 1-71, som omfatter meter åbne vandløb og meter rørlagte vandløb. Samt i 1982 regulativer for vandløbene i Saunsø Vig inddæmning, som omfatter meter åbne vandløb og 509 meter rørlagt vandløb. Lov 302 af om vandløb og efterfølgende lovgivning har pålagt Rudbjerg Kommune at udarbejde nye regulativer efter bestemmelserne i denne lovgivning. Rudbjerg Byråd har den vedtaget forslag til Almindelige bestemmelser af og tillægsregulativ for samtlige ovennævnte vandløb. Vedtagelsen er offentligt bekendtgjort med en frist på 8 uger for indsigelser mod vedtagelsen. Forslaget omfatter Kommunevandløbene under Bogø Inddæmnings Pumpelag: Hovedkanalen Østkanalen Vestre Hovedkanal Vestkanalen Næsbykanalen H vidstensrnarkløbet Blokrenden Sjunkebyløbet Rårupløbet Kommunevandløbene under Saunsøvig Landvindingslag A - B - Cl, B - F, G2 - L - H og L - M 2

6 Samt kommunevandløbene nr. 1 til og med nr. 71. Hvoraf kommunevandløb nr. 46 er grænsevandløb til Højreby Kommune, og G2 - Log L - M er grænsevandløb til Nakskov kommune. Forslaget herfor offentliggøres samtidig af Højreby og Nakskov kommuner. Vandløbsreguleringer efter 1979og1982: Kommunevandløb nr. 19 blev reguleret i 1987, og nyt regulativ herfor er vedtaget i Del af Vestre Hovedkanal (fra st. 0 til st. 1500) blev reguleret i 1988, ændringen er indarbejdet i nærværende regulativ for Vestre Hovedkanal. Regulativer for Kommunevandløbene i Rudbjerg Kommune består herefter af de oprindelige regulativer samt tillægsregulativ til disse samt nærværende Almindelige Bestemmelser. I Tillægsreægulativeme er tilføjet regionplanens målsætning for vandkvaliteten, bræmmer efter Vandløbslovens par. 69, den eventuelle registrering efter Naturbeskyttelseslovens par. 3 samt oplysning om, at nærværende Almindelige Bestemmelser erstatter tidligere gældende Fællesbestemmelser for kommunevandløbene i Rudbjerg kommune. DE FYSISKE FORHOLD ER UÆNDREDE. Regulativerne fra 1979 og 1982 er alle skikkelsesregulativer for såvel de åbne vandløb som de rørlagte. KORTBILAGENE FRA 1982 STÅR STADIG VED MAGT Kortbilagene til regulativerne fra 1982 er stadig gældende, men de viser ikke kommunevandløbenes oplande. Men som supplement til disse kort vil der blive udarbejdet digitalt kort med alle vandløb, og heri angives oplandene for vandløbene. NÆRVÆRENDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER INDEHOLDER FØLGENDE: Redegørelse for de forhold, der har haft betydning for regulativernes udarbejdelse. Administrative bestemmelser Bestemmelser om sejlads Bredejerforhold 3

7 Vedligeholdelse Tilsyn Revision Ikrafttræden. REDEGØRELSEN Ifølge Miljøstyrelsens bekendtgørelse af skal vandløbsregulativer udarbejdet efter vandløbsloven ledsages af en redegørelse, der beskriver de forhold, der har haft betydning for regulativets udarbejdelse. Der skal desuden redegøres for konsekvenserne af regulativets bestemmelser. Vandløbsloven - lov nr. 302 af om vandløb - indeholder i forhold til tidligere lovgivning - og dermed den lovgivning der var grundlaget for regulativerne fra væsentligt ændrede bestemmelser, blandt andet at vandløbsvedligeholdelsen ikke udelukkende skal tjene opretholdelsen af afledningen, men også tage hensyn til natur og miljø i og ved vandløbet. I regionplanens retningslinier - senest regionplanen har Storstrøms Amt fastsat målsætningerne for vandløbene i Rudbjerg Kommune, og de fremgår af oversigtskortet og beskrivelsen af det enkelte vandløb. Enkelte vandløb har den generelle målsætning B 3 - karpefiskevand, resten har den lempede målsætning C - afledning af vand. Enkelte vandløb er registreret efter Naturbeskyttelseslovens par. 3, det fremgår af beskrivelsen af det enkelte vandløb, og det vil blive medtaget på det digitale oversigtskort. Oplandenes og vandløbenes tilstand. Det sydvestlige Lolland og vandløbene i dette område har en særegen karakter, som adskiller dem fra den karakter, som tillægges det almindelige danske vandløb, som slynger sig gennem dalene i et bakket landskab. Landskabet i det sydvestlige Lolland er helt fladt og hele kysten er sikret med det Lollandske Dige, som går fra Nakskov til Hyllekrog. Bag diget er der store områder, som er indvundet land. Bortset fra den nordøstlige del af kommunen fører vandløbsystemerne - alle med et meget ringe fald - frem til pumpestationer ved kysten, hvor bunden af systemet ligger flere 4

8 meter under dagligt vande. Der er ingen grundvandstilstrømning til vandløbene (ingen sommervandføring) - tilstrømningen sker hovedsagelig fra markdræningen og overfladetilledning, og strømningen i vandløbene er styret af pumpningen. Det meste af jorden er lerjord og en særdeles god landbrugsjord og pumpningen styres i sagens natur således, at dyrkningsinteresserne bedst muligt tilgodeses. Det vil sige at der pumpes for fuld kraft under nedbør i efterår og forår, om sommeren kun hvis meget rigelig nedbør gør det nødvendigt. De fleste vandløb tørrer ud eller har stillestående vand eller en meget svag vandføring i lange perioder igennem sommerhalvåret. Vandløbene i den nordøstlige del af kommunen har samme karakter, men de strømmer til Ryde Å, som har afløb gennem Nakskov Indrefjord. Siden landbrugsreformerne sidst i 1700 tallet med udskiftningen og den forbedrede dyrkning de næste århundreder er vandløbene blevet meget regulerede. Ikke alene er vandløbene næsten alle blevet rettet ud i forløb og reguleret til et geometrisk tværsnit med flad bund og skrå sider, eller de er blevet rørlagte - men i det flade landskab er adskillige også blevet flyttet flere hundrede meter eller forløbet er vendt om. Ved fastlæggelsen af de 2 meter dyrkningsfrie bræmmer, der skal gælde i henhold til Vandløbslovens par. 69 blev dette forhold meget tydeligt. 2 m bræmmerne skal gælde langs alle højt målsatte vandløb og langs øvrige vandløb, som er naturlige vandløb i lovens forstand. Og efter de retningslinier og den vejledning, der er tilknyttet par. 69, er det kun en lille del af vandløbsstrækningerne, der kan udpeges som naturlige i lovens forstand. Egentlig grøde er sjælden i de åbne kommunevandløb. Om sommeren er der en meget kraftig plantevækst på skråningerne og vandløbskanten, som helt dækker vandløb i op til et - par meters bredde. I de bredere vandløb er strækninger med kraftig vækst af stenrør. Vandløbene overholder ikke de målsætninger for vandkvaliteten, som er fastsat i regionplanen. De bedømmes efter Dansk Vandløbsfaunaindeks, og det er Rudbjerg Kommunes vurdering, at denne bedømmelsesmetode ikke kan anvendes på vandløbene i på Sydvestlolland. Rudbjerg kommune har rejst dette synspunkt for Miljøministeren i 1998, men i et møde med Miljøstyrelsen den 7. juni 1999 fastholdt Miljøstyrelsen, at bedømmelsessystemet også skal være gældende for vandløbene på Sydvestlolland, og at disse vandløbe heller ikke kan få nogen særstatus i målsætningssystemet. Storstrøms Amt gør gældende, at målsætningerne skal nås ved en gennemgribende forbedring af spildevandsrensningen, og da alle kommunevandløb har en tilledning af spildevand, vil det indbære, at næsten alle de ca 1100 ejendomme, der ligger spredt over hele 5

9 det åbne land, skal have forbedret spildevandsrensning, og rensningen på eksisterende renseanlæg skal forbedres. Vandføring og fastsættelse af skikkelse Vandløbsregulativerne er skikkelsesregulativer. Vedligeholdelse af vandløbet. Den tidligere vedligeholdelse af de åbne vandløb bestod hovedsagelig i, at vandløbskråningerne og kanterne blev slået efter høst og bunden derefter oprenset. Der skal gøres en særlig indsats for at fjerne siv. Slåningen er nødvendig for at sikre tilstrækkelig vandføring i vinterhalvåret og for at udelukke, at skråningerne bliver ødelagt, fordi sne og is kan fryse fast i bevoksning og trække jorden ud af skråningerne, når det sammenfrosne skrider ned ved tøbrud. Vedligeholdelsesprincippet ændres ikke i dette regulativ. Konsekvenser af regulativ revisionen. Dette regulativ ændrer ikke på vandføringsevnen, og gennem vedligeholdelsesbestemmelserne er der ingen ændring i de miljømæssige forhold. Det har været overvejet, om der gennem ændret vedligeholdelsespraksis af de åbne vandløb kunne ske en miljømæssig forbedring af vandløbene, men vandløbenes og oplandets særlige karakter hindrer en praktisk gennemførlig ændring af vedligeholdelsen. Storstrøms Arnt har da også i forbindelse med generelle opfordringer til mere miljøvenlig vedligeholdelse udtalt, at det anses for helt underordnet i forhold til opfyldelsen af målsætningerne for vandløbene i Rudbjerg, som Amtet finder kun opnås ved en massiv forbedring af spildevandsrensningen. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Kommunevandløbene administreres af Rudbjerg Byråd, som er vandløbsmyndighed. For grænsevandløbene er kommunerne på hver side af vandløbet vandløbsmyndighed. Vandløbet med bygværker skal vedligeholdes således, at skikkelsen ikke ændres. 6

10 Vandløbets vedligeholdelse - men ikke hel eller delvis fornyelse af rørlagte strækninger - påhviler vandløbsmyndigheden. Bygværker, der er opført af hensyn til føringen af vandet gennem vandløbet (f.eks. sikringer af udløb, skråningssikringer og gennemløbsbygværker) vedligeholdes som en del af vandløbet. Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - f.eks. broer og overkørsler - påhviler de respektive ejere eller brugere. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage slam, grøde og plantedele, der samler sig ved bygværker, jvnf. Vandløbslovens 27, stk. 4. Bygværker, der ikke holdes i forsvarlig stand, kan fjernes eller istandsættes på vandløbsmyndighedens foranstaltning og på ejerens bekostning. Enhver ændring af bygværker skal godkendes af vandløbsmyndigheden, jvf Vandløbslovens 47. BESTEMMELSER OM SEJLADS. Det er forbudt at sejle på vandløbene uden vandløbsmyndighedens tilladelse. Forbuddet mod sejlads gælder ikke for vandløbsmyndighedens sejlads i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse. BREDEJERFORHOLD Langs åbne vandløb: 2 meter dyrkningsfrie bræmmer i henhold til Vandløbslovens paragraf 69. Vandløbslovens paragraf 69 fastlægger dyrkningsfrie bræmmer på 2 meter langs alle højt målsatte vandløb - dvs alle kommunevandløb med målsætning B 3. Endvidere gælder 2 m bræmmerne langs alle øvrige vandløb, som er naturlige vandløb. De naturlige vandløb er udpeget i overensstemmelse med de retningslinier og vejledninger herom, som er knyttet til par. 69 efter bedømmelse i marken og granskning af gamle kort - overvejende matrikelkortene fra udskiftningen. Strækninger i terrræn, der ligger under kote 0 er i lovens forstand ikke naturlige vandløb. Strækningerne, hvor 2 m bræmmerne, er gældende er angivet i Tillægsregulativerne til vandløbene. vil blive angivet på det digitale oversigtskort. 7

11 Banketter V andløbsskråningerne og kanten må ikke beskadiges eller belastes således at det påvirker skråningernes stabilitet. Hvor dette ikke er sikret ved fastlæggelse af 2 m dyrkningsfri bræmme i henhold til vandløbslovens par. 69 hører der fortsat til alle kommunevandløb, som vedtaget i de tidligere regulativer, en banket på mindst en meters bredde, regnet fra øverste kant af vandløbsskråningen. På disse banketter må jorden ikke dyrkes eller behandles, og der må ikke foretages nogen form for terrænændring. Banketterne skal ligge som udyrkede arealer med naturlig vækst af græs og urter, idet plantevæksten på skråninger og banketter giver skygge for vandløbet og hindrer derved grødevækst, og derfor må bredejerne ikke fjerne plantevæksten. Træer langs åbne vandløb Efter vandløbsmyndighedens beslutning kan der etableres og opretholdes beplantning med træer og buske langs vandløb. Hvor der findes træer/buske langs åbne vandløb, skal de bevares, og bredejerne må ikke foretage fældning eller beskæring uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden. Vandløbsmyndigheden kan plante træer eller buske langs åbne vandløb indenfor 1 meter banketten, hvor dette findes hensigtsmæssigt eller nødvendigt. Hvor væksten i banketterne eller træer langs vandløb er til hindring for vedligeholdelsen, eller hvor træer er blevet for gamle, kan vandløbsmyndigheden foretage fornøden udtynding eller fældning. Arbejdsbælter og overkørsler ved udløb: Lodsejerne og brugerne af arealerne langs vandløbene skal tåle vedligeholdelsen af vandløbet og dermed færdsel og arbejde og transport med maskiner og materialer mv. Arbejdsbæltet bliver normalt ikke over 5 meters bredde fra vandløbskanten. Bygninger, bygværker, faste anlæg hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art, må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse anbringes nærmere øverste vandløbskant end 8 m. 8

12 Nye tilløb, og tilløb der reguleres, skal-hvis vandløbsmyndigheden forlanger det- forsynes med en overkørsel med 5 meters ovenbredde ved udløbet, til brug for transport af materiel, der anvendes til vandløbets vedligeholdelse. Hegning i forbindelse med løsdrift: Hvis arealer, der grænser til vandløbet, skal benyttes til løsdrift, skal der opsættes og vedligeholdes et forsvarligt hegn langs med og mindst 1 meter fra øverste vandløbskant - medmindre vandløbsmyndigheden efter ansøgning giver tilladelse til anden eller ingen hegning. Ejerne skal fjerne disse hegn, inden der skal udføres maskinel vedligeholdelse af vandløbet. Vandløbsmyndigheden giver et varsel på mindst to uger forinden hegnet skal være fjernet. Ændringer i vandløbets afledning og vandløbets tilstand. Afledningen reguleres ved udpumpningen nedstrøms det pågældende vandløbssystem, og udpumpningen bestemmes af det pågældende pumpe- eller afvandingslag. Derudover gælder i henhold til vandløbslovens par. 6 at ingen må bortlede vand fra vandløbet, eller foranledige, at vandstanden i vandløbet forandres, eller at vandets frie løb hindres. Regulering, herunder rørlægning af vandløbet og etablering af broer og overkørsler, må kun finde sted efter vandløbsmyndighedens bestemmelse. I det hele taget må ingen uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden foretage foranstaltninger ved vandløbet og dets anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i nærværende regulativ, vandløbsloven og miljøbeskyttelsesloven. Forurening af vandløbet: Vandløbet må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre væsker, der kan forurene vandet eller foranledige afledninger i vandløbet, jf. Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser. Kreaturafvanding og vandindvinding. De tilgrænsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbet til kreaturvanding med mulepumpe eller vindpumpe. Vandløbsmyndigheden kan meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder, der da skal udgraves uden for vandløbets 9

13 profil og indhegnes således, at kreaturer ikke kan træde ud i vandløbet, samt sikres således, at udtrædning af jord i strømløbet ikke finder sted. Anden vandindvinding må ikke finde sted uden tilladelse, jf. Vandforsyningslovens bestemmelser. Drænudløb Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbets skråninger. Nye dræntilløb må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse placeres med underkanten af rørudløbet dybere end 10 cm over den regulativmæssige bundkote. Drænudløbene skal placeres, således at tilsanding bedst muligt undgås. Drænets ejer/bruger må frigrave et rørudløb, men kun lige omkring udløbet og kun med brug af håndredskaber. Er der mere udbredte aflejringer over den regulativmæssige bund ud for et rørudløb, vil de efter anmodning blive fjernet ved vandløbsmyndighedens foranstaltning. Udførelse af andre rørledninger og lægning af kabler, rørledninger og lignende under vandløbet må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra vandløbsmyndigheden. Rørlagte vandløb: De ovenstående bestemmelser for åbne vandløb gælder også for rørlagte i det omfang, de også kan gøres gældende for rørlagte vandløb. I øvrigt gælder følgende for rørlagte vandløb: Langs rørlagte vandløb må der ikke plantes træer og buske, eller placeres bygninger, bygværker, faste hegn, udgravninger og lignende anlæg af blivende art nærmere end 8 meter fra rørmidten. Bredejerne har pligt til at fjerne træer og buske i vandløbets omgivelser, når disse er af art og størrelse, som medfører risiko for, at der gror rødder ind i rørene. Der må ikke køres med køretøjer og redskaber over rørlægningen, som medfører en risiko for at rør eller brønde bliver beskadiget ved trykket fra deres vægt eller ved at de rammer rør lægningen og brøndene. 10

14 Hvor der er markveje, private veje eller en markdrift som medfører kørsel på tværs af rørlagt vandløb, kan vandløbsmyndigheden kræve, at der på brugernes regning foretages en forstærkning, der sikrer mod skade på rørlægningen Vandløbsmyndigheden kan gennem en vandløbsregulering beslutte, at der etableres flere brønde på rørlagte vandløb end de, der er optaget i regulativet, og bestemmer i hvert enkelt tilfælde om en brønd - ny eller bestående - skal afsluttes med dæksel under terræn, eller i, eller over terræn. Drænudløb i rørlagte vandløb skal anmeldes af drænejeren i god tid inden udførelse, og udløbet skal udføres efter de anvisninger, der gives af vandløbsmyndigheden. Beskadigelse og påbud Skalapæle, bundpæle eller andre former for afmærkning i eller ved vandløbet må ikke beskadiges eller fjernes. Retablering efter forvoldt skade udføres af vandløbsmyndigheden på skadevolderens regning. Beskadiges vandløb, diger, faskiner, bygværker eller andre anlæg ved vandløbet, eller foretages der noget i strid med vandløbslovens bestemmelser eller bestemmelserne i dette regulativ, kan vandløbsmyndigheden meddele påbud om genoprettelse af den hidtidige tilstand. Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af fastsatte frist, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne på den forpligtedes regning, jf. vandløbslovens par. 54. Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jf. vandløbslovens par. 55. Straf. Overtrædelse af Regulativets bestemmelser straffes med bøde, jf. Vandløbslovens par. 85. VEDLIGEHOLDELSE Vandløbene vedligeholdes af vandløbsmyndigheden. Åbne vandløb: 11

15 Vedligeholdelsen sker på grundlag af den regulativmæssige skikkelse for vandløbene og omfatter vandløbets bund, skråninger, banketter og eventuel beplantning langs vandløbskanten. Vedligeholdelsen sker på grundlag af den skikkelse, som er fastsat i regulativet. Fra årets start og indtil sommeren er forbi skal vegetationen på skråningerne og banketterne skabe skygge for vandløbet og må ikke slås, medmindre vandløbsmyndigheden i særlige tilfælde finder det nødvendigt for at opretholde afledningen, eller for at foretage anden vedligeholdelse, opretholde nyplantninger eller fjerne kæmpe-bjørneklo eller hvis vandløbsmyndigheden finder det nødvendigt at begrænse udbredelsen af brændenælder, rød hestehov eller andre arter. Inden den 15. oktober slås vegetationen på banketter og skråninger. Om fornødent oprenses bunden inden den 1. november. Kontrol af vandløbets skikkelse sker hvert tredje år inden den 15. oktober. Grøde forekommer normalt ikke. Hvis der forekommer grøde, afgør vandløbsmyndigheden, om skæring kan vente indtil skråningerne bliver slået, eller om det er nødvendigt at skære grøde tidligere. I nogle vandløbsstrækninger forekommer der siv, som fjernes med mejekurv. Beplantning langs vandløb opretholdes og vedligeholdes, så den giver bedst mulig skygge for vandløbet. Vandløbsmyndigheden bestemmer hvilke udførelsesmetoder, der skal bruges. Vandløbsmyndigheden bestemmer, om arbejdet skal udføres ved egen foranstaltning, eller om dele skal udføres af fremmed entreprenør. Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet søges ulemperne for ejere og brugere ligelig fordelt på begge sider af vandløbet, hvor det er muligt. Materialerne fra slåning og oprensning er brugerne af de tilstødende jorder pligtige at modtage og fjerne til mindst 5 meter fra vandløbskanten eller sprede i et ikke over 10 cm tykt lag senest 3 måneder efter oprensningen. Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne eller sprede fylden, kan 12

16 vandløbsmyndigheden med 2 ugers skriftlig varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udføre på den pågældendes regning. Udbedring af bygværker og skråningsikringer foretages så vidt muligt udenfor perioden maj - august. Skader som følge af ahnindelig færdsel og arbejde - herunder færdsel og arbejde med maskiner - langs vandløbet i forbindelse med vedligeholdelsen kan ikke kræves erstattet. Men såfremt der i øvrigt under vedligeholdelsesarbejder påføres ejere eller brugere væsentlig skade eller ulempe, kan der ydes den pågældende erstatning efter Vandløbslovens par. 28. Rørlagte vandløb: Hvert år efterses og oprenses alle brønde, hvor dækslet ligger tilgængeligt og i terrænhøjde. Vandløbsmyndigheden kan beslutte, at lade enkelte rør i et rørlagt vandløb udskifte som vedligeholdelsesarbejde og kan ligeledes reparere brønde som vedligeholdelsesarbejde. Lodsejere og brugere skal tåle den færdsel og det indgreb, der følger af vedligeholdelse på rørlagte vandløb, uanset årstiden. Normalt kan der ikke ydes lodsejer eller bruger erstatning, medmindre det kan ske efter vandløbslovens par. 28. Lodsejere - eller andre med interesse i vandløbet - der måtte finde vandløbets vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrørende vandløbet utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til Vandløbsmyndigheden. TILSYN Tilsynet med vandløbet udøves af vandløbsmyndigheden. REVISION Vandløbsregulativerne skal skal senest optages til revision i REGULATIVERNES IKRAFTTRÆDEN Dette forslag til regulativerne er vedtaget af Rudbjerg Byråd den og fremlægges derefter til gennemsyn 8 uger med adgang til at indgive indsigelser og ændringsforslag indtil første hverdag efter de 8 uger. 13

Regulativ for. Mademose å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund

Regulativ for. Mademose å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund Regulativ for Mademose å Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET... 4 2. BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT...

Læs mere

Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Vandløb Information om vandløbslovens indhold Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne

Læs mere

Gjern Å. Regulativ. Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT

Gjern Å. Regulativ. Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT Gjern Å Regulativ Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ SEPTEMBER 1988 og JUNI 1993 Opdateret i Februar 2006 2 Forord Dette regulativ er retsgrundlaget for administrationen

Læs mere

R E G U L A T I V. For. Værebro å. Frederiksborg Amt Roskilde Amt Københavns Amt

R E G U L A T I V. For. Værebro å. Frederiksborg Amt Roskilde Amt Københavns Amt Side 1 R E G U L A T I V For Værebro å Frederiksborg Amt Roskilde Amt Københavns Amt Side 2 Udgivet af: Frederiksborg Amt Teknisk Forvaltning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Tlf.: 42 26 66 00 Roskilde Amt

Læs mere

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Møde med Det Grønne Råd den 11. april 2012 Miljøtekniker Lene Strøm Pedersen Indhold Vandløbsloven Formål Vandløbsregulativ Vandløbsvedligeholdelse Vedligeholdelse,

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Udkast. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt

Udkast. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Udkast Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Teknik og Miljø Naturkontoret december 2003 2 Naturkontoret Indholdsfortegnelse: Side: 1. Grundlag for tillægsregulativet... 5 2. Betegnelse

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000

Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000 Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000 Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000 Viborg Amtsvandløb nr.: 105 i Viborg amt 78 i Århus amt O 10 km 20 Indholdsfortegnelse side Forord 4 1. Grundlag

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL Til Næstved Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli, 2010 NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL VANDSYNSPROTOKOL Revision 1 Dato 2010-07-15 Udarbejdet af ADAS Kontrolleret af SVU Godkendt af MTV Beskrivelse

Læs mere

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Emne Velkommen Hvad er en VVM Projektbeskrivelse VVM-resultat Vandløbsregulering Bidragsfordeling Spørgsmål Aktør Michael Kappendrup Bay Rasmus Kruse

Læs mere

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur Rådmandshaven 20 4700 Næstved mrk. fællesregulativ for Vandløb

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur Rådmandshaven 20 4700 Næstved mrk. fællesregulativ for Vandløb Næstved Kommune Center for Miljø og Natur Rådmandshaven 20 4700 Næstved mrk. fællesregulativ for Vandløb ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Fax +45 5786 5001 politik@gefion.dk www.gefion.dk

Læs mere

Hvornår er et vandløb et vandløb

Hvornår er et vandløb et vandløb Hvornår er et et Vejledning i hvilke der er omfattet af slovens 2. Vejledningen viser en række stilistiske skitser, som er eksempler på, hvornår der er tale om et eller ej jfr. 2 i Bagest i vejledningen

Læs mere

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen Handleplan 1 Møde den 23. april 2012 Chefrådgiver Mogens Terkelsen Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen - Resumé Roskilde Kommunes handleplan, september 2011 2 TRIN 1 Gennemføre

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013 Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Laget 1 Lagets navn er Harboøre Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune.

Laget 1 Lagets navn er Harboøre Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune. Vedtægt for Harboøre Pumpelag Baggrunden for oprettelsen af et nyt stort pumpelag er behovet for at sikre, at de arealer, som er omfattet af pumpelaget, fremover kan benyttes til de formål, som de bruges

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune Fanø Kommune Plan og Udvikling Skolevej 5-7 6720 Fanø Att. Jacob Kristian Bay E-mail: bgsejb@fanoe.dk Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato xx. februar 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømningsordning på Langeland! Hvorfor er jeg på tømningsordningen? Formålet med tømningsordningen er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Vandløbsmøde Kalundborg Kommune og Landboforeningen Gefion

Vandløbsmøde Kalundborg Kommune og Landboforeningen Gefion Vandløbsmøde Kalundborg Kommune og Landboforeningen Gefion ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Fax +45 5786 5001 CVR 29 98 46 03 politik@gefion.dk www.gefion.dk Tid Torsdag den 23.

Læs mere

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro.

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til at etablere kreaturbro over Syltemade Å ved

Læs mere

Regulativ for Værebro Å

Regulativ for Værebro Å Roskilde Amt Regulativ for Værebro Å Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. REGULATIV FOR VÆREBRO Å... 5 1.1. Grundlaget for regulativet...

Læs mere

Til de høringsberettigede. 23-05-2014 Sags id.: 12/4756 Sagsbehandler: Kristiina Mardi. Høringsbrev - Projekt for fritlægning af del af Studsdal Bæk

Til de høringsberettigede. 23-05-2014 Sags id.: 12/4756 Sagsbehandler: Kristiina Mardi. Høringsbrev - Projekt for fritlægning af del af Studsdal Bæk Til de høringsberettigede Høringsbrev - Projekt for fritlægning af del af Studsdal Bæk 23-05-2014 Sags id.: 12/4756 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Baggrund Studsdal Bæk, som er et kommunevandløb i Fredericia

Læs mere

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam Stampedam Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam UDFØRT AF ENVICLEAN/NHJ 29-05-2012 Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm ANSØGNING OM ÆNDRING AF FORLØBET AF VANDLØBET BOLBROREN- DEN IFB. ETABLERING AF NYT AFLØBSANLÆG PÅ BOLBROENGEN. Baggrund Bolbroengen

Læs mere

Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover?

Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover? Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 539 Offentligt Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover? Flemming Lehbert Sørensen

Læs mere

Vedtægt for. det offentlige. Lysabild-Skovby landvindingslag. i Sønderborg Kommune

Vedtægt for. det offentlige. Lysabild-Skovby landvindingslag. i Sønderborg Kommune Vedtægt for det offentlige Lysabild-Skovby landvindingslag i Sønderborg Kommune Lysabild- Skovby Landvindingslag består af et digelag og et afvandingslag og er oprettet i henhold til Vandløbslovens 39

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Teknik og Forsyning April 2007 Regulativ for bundfældningstanke i Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 I N D H O L D S F O

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

BEDRE VANDLØB EN PRAKTISK HÅNDBOG HVORDAN MAN MED SMÅ MIDLER KAN FORBEDRE DE FYSISKE FORHOLD I MINDRE VANDLØB.

BEDRE VANDLØB EN PRAKTISK HÅNDBOG HVORDAN MAN MED SMÅ MIDLER KAN FORBEDRE DE FYSISKE FORHOLD I MINDRE VANDLØB. BEDRE VANDLØB EN PRAKTISK HÅNDBOG HVORDAN MAN MED SMÅ MIDLER KAN FORBEDRE DE FYSISKE FORHOLD I MINDRE VANDLØB. Forside: Udlægning af gydegrus BEDRE VANDLØB -EN PRAKTISK HÅNDBOG VEJLE AMT INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hvidbog for: Forslag til Fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Januar 2014

Hvidbog for: Forslag til Fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Januar 2014 Januar 2014 Hvidbog for: Forslag til Fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune Indledning Næstved Kommune har i perioden 06.08.2013 til 02.10.2013 haft et forslag til Fællesregulativ for

Læs mere

24a HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) 1y HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853)

24a HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) 1y HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) Til de høringsberettigede Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Lan Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk fav ww Høringsbrev Vandløbsrestaureringsprojekt

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Sammenskrivning af lov om kystbeskyttelse

Sammenskrivning af lov om kystbeskyttelse Sammenskrivning af lov om kystbeskyttelse Dette er en uofficiel sammenskrivning af lov nr. 108 af 5. marts 1988 om kystbeskyttelse som ændret ved 96 i lov nr. 9 af 3. januar 1992 om naturbeskyttelse 1,

Læs mere

Udarbejdelse af vandløbsregulativer

Udarbejdelse af vandløbsregulativer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder Udarbejdelse af vandløbsregulativer Erfaringsopsamling og ny viden Juni 2007 Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder

Læs mere

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen 2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet Det FOTO Sydfynske Øhav Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen Dagsorden for 2. vandrådsmøde i DSØ 1. Velkomst og opsamling

Læs mere

Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse

Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse 06. NOVEMBER 2014 VARSEL AF PÅBUD OM TILSLUTNING TIL GULDBORGSUND FORSY- NINGS KLOAK SAMT SEPARERING AF REGN- OG SPILDEVAND PÅ EJENDOMMEN Baggrund

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020. Omø Renseanlæg

Teknik og Miljø 2012. Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020. Omø Renseanlæg Teknik og Miljø 2012 Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020 Omø Renseanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund...3 2 Tillæggets omfang...3 2.1 Erhvervelse af rettigheder...3 2.2

Læs mere

Vedtægt. for. Odby sø. Landvindingslag.

Vedtægt. for. Odby sø. Landvindingslag. udfærdigelse af udskrifter og til dokumenter m. v. der skal noteres i vandløbsbøger. 2829??????64 Vedtægt for Odby sø Landvindingslag. Hertil hører som bilag: l. Oversigtskort l: 4.000. 2. Fortegnelse

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Høring om evt. godkendelse af etablering af nyt dræn øst for Færgegaardsvej, samt udskiftning af eksisterende dræn

Høring om evt. godkendelse af etablering af nyt dræn øst for Færgegaardsvej, samt udskiftning af eksisterende dræn Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 14/30185 Land og Miljø Sagsbehandler: Allan Schmidt Dir. 55 36 24 94 als@vordingborg.dk 27-04-2015 Høring om evt. godkendelse

Læs mere

Hvordan laver man et høringssvar?

Hvordan laver man et høringssvar? Hvordan laver man et høringssvar? Hvem skal skrive høringssvar? Flere forhold i vandplanerne er ret specifikke, f.eks. krav om yderligere efterafgrøder, krav om reduceret eller ophør af vedligeholdelse

Læs mere

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom 1. januar 2014 Salgsbetingelserne gælder for salg af såvel bygninger som bebyggede og ubebyggede grunde/arealer. I det efterfølgende er anvendt

Læs mere

Følgebrev til klageberettigede, fornyelse af tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af kanoer på Skjern å

Følgebrev til klageberettigede, fornyelse af tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af kanoer på Skjern å TEKNIK OG MILJØ Til klageberettigede Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8087 ngoal@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.00-P19-15-07 Følgebrev til klageberettigede,

Læs mere

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Januar 2015 Vilkår for salg af parcelhusgrunde i Kravnsøparken, Hjerting. Købesum: Kr. 812,50 pr. m² grundareal inkl. moms. På grundene med husnr. 30, 32 og 34 er der et servitutbelagt areal,

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Aabenraa Kommune Udbud af vandløbsvedligeholdelsen 2012 og 2013 Særlige Betingelser og Arbejdsbeskrivelse

Aabenraa Kommune Udbud af vandløbsvedligeholdelsen 2012 og 2013 Særlige Betingelser og Arbejdsbeskrivelse Orbicon A/S Niels Bohrs Vej 6 6700 Esbjerg 36 97 36 36 info@orbicon.dk FRI AABENRAA KOMMUNE UDBUD AF VANDLØBSVEDLIGEHOLDELSEN 2012 OG 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rekvirent Skelbækvej

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Side 1 af 7 Se udsendelsesliste side 5 TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Endelig godkendelse til regulering (rørlægning) af en

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

Guidelines til opmåling af vandløb. - På vej til en ny standard

Guidelines til opmåling af vandløb. - På vej til en ny standard Deltagere Mikael M. Andersen, Holbæk Kommune Erik Hansen Blegmand, Gefion Jesper Cole, Slagelse Kommune Ole Hansen, Østdansk Landbrugsrådgivning Janus Storland Høhne, Sorø Kommune Inger K. Jensen, Orbicon

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v.

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. 545 af 12/07 1991 ; Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Indholdsfortegnelse: Miljømin. Bek. nr. 545 af 12. juli 1991 Ændringer

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Faxe Kommune Center for Teknik og Miljø Frederiksgade 9 4690 Haslev Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres:

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND Forsyningsvirksomhederne, Kloakforsyningen Teknik- og Miljøforvaltningen Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet,

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

I N T R O D U K T I O N

I N T R O D U K T I O N I N T R O D U K T I O N Det er amtsrådets ansvar at skabe sikre og hensigtsmæssige vej- og trafikforhold til gavn for den nordjyske befolkning. Til dette formål kan amtsrådet blandt andet ved ekspropriation

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

2015-17. offentlige vandløb. Vedligeholdelsesarbejder med mejekurv i. Frederikshavn Kommune

2015-17. offentlige vandløb. Vedligeholdelsesarbejder med mejekurv i. Frederikshavn Kommune Vedligeholdelsesarbejder med mejekurv i offentlige vandløb Frederikshavn Kommune 2015-17 Offentlig annonceret udbud af: Vedligeholdelsesarbejder med mejekurv i offentlige vandløb i Frederikshavn Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

I købesummen er inkluderet alle byggemodningsudgifter, ekskl. fællesantenne, el, vand, varme mm.

I købesummen er inkluderet alle byggemodningsudgifter, ekskl. fællesantenne, el, vand, varme mm. Køb & Salg Januar 2015 Vilkår for salg af parcel til blandet bolig og erhverv på Vesterled 6, Endrup. Købesum: kr. 100.845,00. Beløbet er inkl. tilslutningsbidrag til kloak. I købesummen er inkluderet

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Kystsikringslaget - Ålsgårde Boderne Ellekilde (Vedtaget 14-08-2000, godkendt 14.08.2001). 1. Kystsikringslagets dannelse Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12.

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Lemvig Kommune har en obligatorisk tømningsordning, som Lemvig Vand & Spildevand A/S administrerer.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N.

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Mtr.nr.,ejerlav, sogn: 8 fe, Vrold under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag

Læs mere

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer Lars Bisgaard Simonsen Voer Gade 11 8950 Ørsted TEKNIK OG MILJØ Dato: 2. juni 2015 Reference: Peter Clausager Rasmussen Direkte telefon: 89591180 E-mail: pcr@norddjurs.dk Journalnr.: 15/2809 Dispensation

Læs mere