I De anførte koter er i G.I. system.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I De anførte koter er i G.I. system."

Transkript

1 Lall.J.brugn:ni.nla.erle!s sieupu 1:papir til 'h:rug /;::r lan :ivæ:senel'ett'.lr ~!1 af.tancllj:tg11lrnmm.lujone2 ~ 1 ~ '\fe!l ud.tær d.igelu af udøkrlfte r og til dobn1en1u m.v., dez i::al 11ohre11 l ira.nu:&ilabager..i.. "iw~ ~ ~ Regulativ fer kc:r.i"unevandl"b nr. 53 RUDSJERG KOMMUNE Sar'lder~ 22.t1IOO ~ T~ f)3!t I i Regulativet er udarbejdet på grundlag af regulativ stadfæstet af amtsrådet den, , landvæsensnævnsforretning af , regulativ stadfæstet af amts- ; I rådet den samt opmålinger i marken. i! Vandløbets beskrivelse: I vandløbet, der tidligere var benævnt sognevandl~b nr. 20 i Gloslunde-Græshave, begynder ved amtsvandløb nr. 4. Herfra går vandløbet mod syd langs den østlige! side af Gloslunde Strandvej til det slutter udfor det sydøstlige hjørne af matr. 1 nr. 23~ Gloslunde By. 1vandlØbt>ts samlede længde er 609 m. I, Vandløbets skikkelse: I De anførte koter er i G.I. system.. st. m bundkote rn bundbredde cm dimension anlæg fald o/oo anmærkning 0 I 1 03 o, 50 0,90 X 6" X 5" X 1, 0 Ved amtsvandløb nr l, 11 I vandløbets vedligeholdelse: I X! Vandløbet administreres og vedligehol des af Rudbjerg kommune efter bestemmelsen! i bekendtgørelse af vandløbslove~ af , 36. IØvrig~ gælder de almir.delige I f«;! es be5temmelser for kom.t.unevandløbene i Rudbjerg kommune.! Regulativets vedtagelse: I I / Nærværende regulativ er vedtaget i Rudbjerg byråds møde den 1 2 OKT : Efter v0jtagelsen har regul a tiv~~ - efter forudgående bekendtgøreise - været frem! lagt ti 1 efler.:>:,.'n l 4 uger fro der, 1 0 APR R11dbJ erg byråd, k:i./, //)..:;(., Y.v/./'.'.. / ~ /~-.yc;",",_ K.%~ X., _, :. :_.: : ~., 1 :!l." " ; 1. ::: 61orntrt'r. Amtsråd Ut.vt ~tt for teknik o ~ n.llj~ r" " 1.f'" I,.;e.oo N.,tl~ab~no f. '.' '.

2 '-*l»inaj) ti<!jet W. L. H.ARENBERG Setld<l~ ZI CIOQ NaJq; ~V Tli. (0$! a:z Udsnit n1. 2 i 1:4000 (del af Ql.<Jslwuk..By) RUDBJERG KOMMUNE Oversigtskort 1:10:000 over kommunevandløb nr. 53 ~akskov i januar 1981 r.~::=~~ - ritrla,_1 t vanul\l'l ~

3 Rud bjerg kom m u nc Tcl\nisk Team Rcgu lc-1ti\ for kommunevand lob nr. 53 i Rudbjcrg Kommun ~. Tillæg~regulati,. FOR KOMMUNf.. V,\ NDLOB 53. Re{(io11pla11e11s nu//., ætningfor 1'a11dlohet: C målsæt11i11g. Bræmmer ejier Vandlobs/opens par. 69: Vandlobet er ikke udpeget som n.:itudigt vandløb, og dermed ikke omfattet af bestemmelsen om 2 meter bræmmer. Vedligeholdelsen skal finde sted efter alminddige fælles bestemmelser af TT.2000/l l l D an Raahauge Septemher 2000

4 F:\vandløbsregulativer\fællesbestenunelser af tt 2000 llldoc Rudbjerg Kommune Teknisk Team Regulativer for Kommunevandløbene TI 2000/111 DR 13. februar 2000 Almindelige bestemmelser for Kommunevandløbene i Rudbjerg Kommune af 13. februar Lovgrundlaget for regulativerne af 1999 er Lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb - som bekendtgjort i miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992, samt Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om bl.a. regulativer for offentlige vandløb. Indholdsfortegnelse: Indledning - regulativernes tilblivelse Redegørelse for regulativerne Regulativernes bestemmelser s2 s4 s6 Vedligeholdelsen af vandløbene s 11 Tilsyn, revision og ikrafttræden s 13

5 REGULATIVERNES TILBLIVELSE: I 1979 vedtog Rudbjerg Byråd regulativer for kommunevandløbene i Bogø Inddæmning, som omfatter meter åbne vandløb og meter rørlagte vandløb. I 1982 vedtog Rudbjerg Byråd regulativer for samtlige kommunevandløbene nr. 1-71, som omfatter meter åbne vandløb og meter rørlagte vandløb. Samt i 1982 regulativer for vandløbene i Saunsø Vig inddæmning, som omfatter meter åbne vandløb og 509 meter rørlagt vandløb. Lov 302 af om vandløb og efterfølgende lovgivning har pålagt Rudbjerg Kommune at udarbejde nye regulativer efter bestemmelserne i denne lovgivning. Rudbjerg Byråd har den vedtaget forslag til Almindelige bestemmelser af og tillægsregulativ for samtlige ovennævnte vandløb. Vedtagelsen er offentligt bekendtgjort med en frist på 8 uger for indsigelser mod vedtagelsen. Forslaget omfatter Kommunevandløbene under Bogø Inddæmnings Pumpelag: Hovedkanalen Østkanalen Vestre Hovedkanal Vestkanalen Næsbykanalen H vidstensrnarkløbet Blokrenden Sjunkebyløbet Rårupløbet Kommunevandløbene under Saunsøvig Landvindingslag A - B - Cl, B - F, G2 - L - H og L - M 2

6 Samt kommunevandløbene nr. 1 til og med nr. 71. Hvoraf kommunevandløb nr. 46 er grænsevandløb til Højreby Kommune, og G2 - Log L - M er grænsevandløb til Nakskov kommune. Forslaget herfor offentliggøres samtidig af Højreby og Nakskov kommuner. Vandløbsreguleringer efter 1979og1982: Kommunevandløb nr. 19 blev reguleret i 1987, og nyt regulativ herfor er vedtaget i Del af Vestre Hovedkanal (fra st. 0 til st. 1500) blev reguleret i 1988, ændringen er indarbejdet i nærværende regulativ for Vestre Hovedkanal. Regulativer for Kommunevandløbene i Rudbjerg Kommune består herefter af de oprindelige regulativer samt tillægsregulativ til disse samt nærværende Almindelige Bestemmelser. I Tillægsreægulativeme er tilføjet regionplanens målsætning for vandkvaliteten, bræmmer efter Vandløbslovens par. 69, den eventuelle registrering efter Naturbeskyttelseslovens par. 3 samt oplysning om, at nærværende Almindelige Bestemmelser erstatter tidligere gældende Fællesbestemmelser for kommunevandløbene i Rudbjerg kommune. DE FYSISKE FORHOLD ER UÆNDREDE. Regulativerne fra 1979 og 1982 er alle skikkelsesregulativer for såvel de åbne vandløb som de rørlagte. KORTBILAGENE FRA 1982 STÅR STADIG VED MAGT Kortbilagene til regulativerne fra 1982 er stadig gældende, men de viser ikke kommunevandløbenes oplande. Men som supplement til disse kort vil der blive udarbejdet digitalt kort med alle vandløb, og heri angives oplandene for vandløbene. NÆRVÆRENDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER INDEHOLDER FØLGENDE: Redegørelse for de forhold, der har haft betydning for regulativernes udarbejdelse. Administrative bestemmelser Bestemmelser om sejlads Bredejerforhold 3

7 Vedligeholdelse Tilsyn Revision Ikrafttræden. REDEGØRELSEN Ifølge Miljøstyrelsens bekendtgørelse af skal vandløbsregulativer udarbejdet efter vandløbsloven ledsages af en redegørelse, der beskriver de forhold, der har haft betydning for regulativets udarbejdelse. Der skal desuden redegøres for konsekvenserne af regulativets bestemmelser. Vandløbsloven - lov nr. 302 af om vandløb - indeholder i forhold til tidligere lovgivning - og dermed den lovgivning der var grundlaget for regulativerne fra væsentligt ændrede bestemmelser, blandt andet at vandløbsvedligeholdelsen ikke udelukkende skal tjene opretholdelsen af afledningen, men også tage hensyn til natur og miljø i og ved vandløbet. I regionplanens retningslinier - senest regionplanen har Storstrøms Amt fastsat målsætningerne for vandløbene i Rudbjerg Kommune, og de fremgår af oversigtskortet og beskrivelsen af det enkelte vandløb. Enkelte vandløb har den generelle målsætning B 3 - karpefiskevand, resten har den lempede målsætning C - afledning af vand. Enkelte vandløb er registreret efter Naturbeskyttelseslovens par. 3, det fremgår af beskrivelsen af det enkelte vandløb, og det vil blive medtaget på det digitale oversigtskort. Oplandenes og vandløbenes tilstand. Det sydvestlige Lolland og vandløbene i dette område har en særegen karakter, som adskiller dem fra den karakter, som tillægges det almindelige danske vandløb, som slynger sig gennem dalene i et bakket landskab. Landskabet i det sydvestlige Lolland er helt fladt og hele kysten er sikret med det Lollandske Dige, som går fra Nakskov til Hyllekrog. Bag diget er der store områder, som er indvundet land. Bortset fra den nordøstlige del af kommunen fører vandløbsystemerne - alle med et meget ringe fald - frem til pumpestationer ved kysten, hvor bunden af systemet ligger flere 4

8 meter under dagligt vande. Der er ingen grundvandstilstrømning til vandløbene (ingen sommervandføring) - tilstrømningen sker hovedsagelig fra markdræningen og overfladetilledning, og strømningen i vandløbene er styret af pumpningen. Det meste af jorden er lerjord og en særdeles god landbrugsjord og pumpningen styres i sagens natur således, at dyrkningsinteresserne bedst muligt tilgodeses. Det vil sige at der pumpes for fuld kraft under nedbør i efterår og forår, om sommeren kun hvis meget rigelig nedbør gør det nødvendigt. De fleste vandløb tørrer ud eller har stillestående vand eller en meget svag vandføring i lange perioder igennem sommerhalvåret. Vandløbene i den nordøstlige del af kommunen har samme karakter, men de strømmer til Ryde Å, som har afløb gennem Nakskov Indrefjord. Siden landbrugsreformerne sidst i 1700 tallet med udskiftningen og den forbedrede dyrkning de næste århundreder er vandløbene blevet meget regulerede. Ikke alene er vandløbene næsten alle blevet rettet ud i forløb og reguleret til et geometrisk tværsnit med flad bund og skrå sider, eller de er blevet rørlagte - men i det flade landskab er adskillige også blevet flyttet flere hundrede meter eller forløbet er vendt om. Ved fastlæggelsen af de 2 meter dyrkningsfrie bræmmer, der skal gælde i henhold til Vandløbslovens par. 69 blev dette forhold meget tydeligt. 2 m bræmmerne skal gælde langs alle højt målsatte vandløb og langs øvrige vandløb, som er naturlige vandløb i lovens forstand. Og efter de retningslinier og den vejledning, der er tilknyttet par. 69, er det kun en lille del af vandløbsstrækningerne, der kan udpeges som naturlige i lovens forstand. Egentlig grøde er sjælden i de åbne kommunevandløb. Om sommeren er der en meget kraftig plantevækst på skråningerne og vandløbskanten, som helt dækker vandløb i op til et - par meters bredde. I de bredere vandløb er strækninger med kraftig vækst af stenrør. Vandløbene overholder ikke de målsætninger for vandkvaliteten, som er fastsat i regionplanen. De bedømmes efter Dansk Vandløbsfaunaindeks, og det er Rudbjerg Kommunes vurdering, at denne bedømmelsesmetode ikke kan anvendes på vandløbene i på Sydvestlolland. Rudbjerg kommune har rejst dette synspunkt for Miljøministeren i 1998, men i et møde med Miljøstyrelsen den 7. juni 1999 fastholdt Miljøstyrelsen, at bedømmelsessystemet også skal være gældende for vandløbene på Sydvestlolland, og at disse vandløbe heller ikke kan få nogen særstatus i målsætningssystemet. Storstrøms Amt gør gældende, at målsætningerne skal nås ved en gennemgribende forbedring af spildevandsrensningen, og da alle kommunevandløb har en tilledning af spildevand, vil det indbære, at næsten alle de ca 1100 ejendomme, der ligger spredt over hele 5

9 det åbne land, skal have forbedret spildevandsrensning, og rensningen på eksisterende renseanlæg skal forbedres. Vandføring og fastsættelse af skikkelse Vandløbsregulativerne er skikkelsesregulativer. Vedligeholdelse af vandløbet. Den tidligere vedligeholdelse af de åbne vandløb bestod hovedsagelig i, at vandløbskråningerne og kanterne blev slået efter høst og bunden derefter oprenset. Der skal gøres en særlig indsats for at fjerne siv. Slåningen er nødvendig for at sikre tilstrækkelig vandføring i vinterhalvåret og for at udelukke, at skråningerne bliver ødelagt, fordi sne og is kan fryse fast i bevoksning og trække jorden ud af skråningerne, når det sammenfrosne skrider ned ved tøbrud. Vedligeholdelsesprincippet ændres ikke i dette regulativ. Konsekvenser af regulativ revisionen. Dette regulativ ændrer ikke på vandføringsevnen, og gennem vedligeholdelsesbestemmelserne er der ingen ændring i de miljømæssige forhold. Det har været overvejet, om der gennem ændret vedligeholdelsespraksis af de åbne vandløb kunne ske en miljømæssig forbedring af vandløbene, men vandløbenes og oplandets særlige karakter hindrer en praktisk gennemførlig ændring af vedligeholdelsen. Storstrøms Arnt har da også i forbindelse med generelle opfordringer til mere miljøvenlig vedligeholdelse udtalt, at det anses for helt underordnet i forhold til opfyldelsen af målsætningerne for vandløbene i Rudbjerg, som Amtet finder kun opnås ved en massiv forbedring af spildevandsrensningen. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Kommunevandløbene administreres af Rudbjerg Byråd, som er vandløbsmyndighed. For grænsevandløbene er kommunerne på hver side af vandløbet vandløbsmyndighed. Vandløbet med bygværker skal vedligeholdes således, at skikkelsen ikke ændres. 6

10 Vandløbets vedligeholdelse - men ikke hel eller delvis fornyelse af rørlagte strækninger - påhviler vandløbsmyndigheden. Bygværker, der er opført af hensyn til føringen af vandet gennem vandløbet (f.eks. sikringer af udløb, skråningssikringer og gennemløbsbygværker) vedligeholdes som en del af vandløbet. Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - f.eks. broer og overkørsler - påhviler de respektive ejere eller brugere. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage slam, grøde og plantedele, der samler sig ved bygværker, jvnf. Vandløbslovens 27, stk. 4. Bygværker, der ikke holdes i forsvarlig stand, kan fjernes eller istandsættes på vandløbsmyndighedens foranstaltning og på ejerens bekostning. Enhver ændring af bygværker skal godkendes af vandløbsmyndigheden, jvf Vandløbslovens 47. BESTEMMELSER OM SEJLADS. Det er forbudt at sejle på vandløbene uden vandløbsmyndighedens tilladelse. Forbuddet mod sejlads gælder ikke for vandløbsmyndighedens sejlads i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse. BREDEJERFORHOLD Langs åbne vandløb: 2 meter dyrkningsfrie bræmmer i henhold til Vandløbslovens paragraf 69. Vandløbslovens paragraf 69 fastlægger dyrkningsfrie bræmmer på 2 meter langs alle højt målsatte vandløb - dvs alle kommunevandløb med målsætning B 3. Endvidere gælder 2 m bræmmerne langs alle øvrige vandløb, som er naturlige vandløb. De naturlige vandløb er udpeget i overensstemmelse med de retningslinier og vejledninger herom, som er knyttet til par. 69 efter bedømmelse i marken og granskning af gamle kort - overvejende matrikelkortene fra udskiftningen. Strækninger i terrræn, der ligger under kote 0 er i lovens forstand ikke naturlige vandløb. Strækningerne, hvor 2 m bræmmerne, er gældende er angivet i Tillægsregulativerne til vandløbene. vil blive angivet på det digitale oversigtskort. 7

11 Banketter V andløbsskråningerne og kanten må ikke beskadiges eller belastes således at det påvirker skråningernes stabilitet. Hvor dette ikke er sikret ved fastlæggelse af 2 m dyrkningsfri bræmme i henhold til vandløbslovens par. 69 hører der fortsat til alle kommunevandløb, som vedtaget i de tidligere regulativer, en banket på mindst en meters bredde, regnet fra øverste kant af vandløbsskråningen. På disse banketter må jorden ikke dyrkes eller behandles, og der må ikke foretages nogen form for terrænændring. Banketterne skal ligge som udyrkede arealer med naturlig vækst af græs og urter, idet plantevæksten på skråninger og banketter giver skygge for vandløbet og hindrer derved grødevækst, og derfor må bredejerne ikke fjerne plantevæksten. Træer langs åbne vandløb Efter vandløbsmyndighedens beslutning kan der etableres og opretholdes beplantning med træer og buske langs vandløb. Hvor der findes træer/buske langs åbne vandløb, skal de bevares, og bredejerne må ikke foretage fældning eller beskæring uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden. Vandløbsmyndigheden kan plante træer eller buske langs åbne vandløb indenfor 1 meter banketten, hvor dette findes hensigtsmæssigt eller nødvendigt. Hvor væksten i banketterne eller træer langs vandløb er til hindring for vedligeholdelsen, eller hvor træer er blevet for gamle, kan vandløbsmyndigheden foretage fornøden udtynding eller fældning. Arbejdsbælter og overkørsler ved udløb: Lodsejerne og brugerne af arealerne langs vandløbene skal tåle vedligeholdelsen af vandløbet og dermed færdsel og arbejde og transport med maskiner og materialer mv. Arbejdsbæltet bliver normalt ikke over 5 meters bredde fra vandløbskanten. Bygninger, bygværker, faste anlæg hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art, må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse anbringes nærmere øverste vandløbskant end 8 m. 8

12 Nye tilløb, og tilløb der reguleres, skal-hvis vandløbsmyndigheden forlanger det- forsynes med en overkørsel med 5 meters ovenbredde ved udløbet, til brug for transport af materiel, der anvendes til vandløbets vedligeholdelse. Hegning i forbindelse med løsdrift: Hvis arealer, der grænser til vandløbet, skal benyttes til løsdrift, skal der opsættes og vedligeholdes et forsvarligt hegn langs med og mindst 1 meter fra øverste vandløbskant - medmindre vandløbsmyndigheden efter ansøgning giver tilladelse til anden eller ingen hegning. Ejerne skal fjerne disse hegn, inden der skal udføres maskinel vedligeholdelse af vandløbet. Vandløbsmyndigheden giver et varsel på mindst to uger forinden hegnet skal være fjernet. Ændringer i vandløbets afledning og vandløbets tilstand. Afledningen reguleres ved udpumpningen nedstrøms det pågældende vandløbssystem, og udpumpningen bestemmes af det pågældende pumpe- eller afvandingslag. Derudover gælder i henhold til vandløbslovens par. 6 at ingen må bortlede vand fra vandløbet, eller foranledige, at vandstanden i vandløbet forandres, eller at vandets frie løb hindres. Regulering, herunder rørlægning af vandløbet og etablering af broer og overkørsler, må kun finde sted efter vandløbsmyndighedens bestemmelse. I det hele taget må ingen uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden foretage foranstaltninger ved vandløbet og dets anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i nærværende regulativ, vandløbsloven og miljøbeskyttelsesloven. Forurening af vandløbet: Vandløbet må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre væsker, der kan forurene vandet eller foranledige afledninger i vandløbet, jf. Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser. Kreaturafvanding og vandindvinding. De tilgrænsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbet til kreaturvanding med mulepumpe eller vindpumpe. Vandløbsmyndigheden kan meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder, der da skal udgraves uden for vandløbets 9

13 profil og indhegnes således, at kreaturer ikke kan træde ud i vandløbet, samt sikres således, at udtrædning af jord i strømløbet ikke finder sted. Anden vandindvinding må ikke finde sted uden tilladelse, jf. Vandforsyningslovens bestemmelser. Drænudløb Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbets skråninger. Nye dræntilløb må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse placeres med underkanten af rørudløbet dybere end 10 cm over den regulativmæssige bundkote. Drænudløbene skal placeres, således at tilsanding bedst muligt undgås. Drænets ejer/bruger må frigrave et rørudløb, men kun lige omkring udløbet og kun med brug af håndredskaber. Er der mere udbredte aflejringer over den regulativmæssige bund ud for et rørudløb, vil de efter anmodning blive fjernet ved vandløbsmyndighedens foranstaltning. Udførelse af andre rørledninger og lægning af kabler, rørledninger og lignende under vandløbet må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra vandløbsmyndigheden. Rørlagte vandløb: De ovenstående bestemmelser for åbne vandløb gælder også for rørlagte i det omfang, de også kan gøres gældende for rørlagte vandløb. I øvrigt gælder følgende for rørlagte vandløb: Langs rørlagte vandløb må der ikke plantes træer og buske, eller placeres bygninger, bygværker, faste hegn, udgravninger og lignende anlæg af blivende art nærmere end 8 meter fra rørmidten. Bredejerne har pligt til at fjerne træer og buske i vandløbets omgivelser, når disse er af art og størrelse, som medfører risiko for, at der gror rødder ind i rørene. Der må ikke køres med køretøjer og redskaber over rørlægningen, som medfører en risiko for at rør eller brønde bliver beskadiget ved trykket fra deres vægt eller ved at de rammer rør lægningen og brøndene. 10

14 Hvor der er markveje, private veje eller en markdrift som medfører kørsel på tværs af rørlagt vandløb, kan vandløbsmyndigheden kræve, at der på brugernes regning foretages en forstærkning, der sikrer mod skade på rørlægningen Vandløbsmyndigheden kan gennem en vandløbsregulering beslutte, at der etableres flere brønde på rørlagte vandløb end de, der er optaget i regulativet, og bestemmer i hvert enkelt tilfælde om en brønd - ny eller bestående - skal afsluttes med dæksel under terræn, eller i, eller over terræn. Drænudløb i rørlagte vandløb skal anmeldes af drænejeren i god tid inden udførelse, og udløbet skal udføres efter de anvisninger, der gives af vandløbsmyndigheden. Beskadigelse og påbud Skalapæle, bundpæle eller andre former for afmærkning i eller ved vandløbet må ikke beskadiges eller fjernes. Retablering efter forvoldt skade udføres af vandløbsmyndigheden på skadevolderens regning. Beskadiges vandløb, diger, faskiner, bygværker eller andre anlæg ved vandløbet, eller foretages der noget i strid med vandløbslovens bestemmelser eller bestemmelserne i dette regulativ, kan vandløbsmyndigheden meddele påbud om genoprettelse af den hidtidige tilstand. Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af fastsatte frist, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne på den forpligtedes regning, jf. vandløbslovens par. 54. Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jf. vandløbslovens par. 55. Straf. Overtrædelse af Regulativets bestemmelser straffes med bøde, jf. Vandløbslovens par. 85. VEDLIGEHOLDELSE Vandløbene vedligeholdes af vandløbsmyndigheden. Åbne vandløb: 11

15 Vedligeholdelsen sker på grundlag af den regulativmæssige skikkelse for vandløbene og omfatter vandløbets bund, skråninger, banketter og eventuel beplantning langs vandløbskanten. Vedligeholdelsen sker på grundlag af den skikkelse, som er fastsat i regulativet. Fra årets start og indtil sommeren er forbi skal vegetationen på skråningerne og banketterne skabe skygge for vandløbet og må ikke slås, medmindre vandløbsmyndigheden i særlige tilfælde finder det nødvendigt for at opretholde afledningen, eller for at foretage anden vedligeholdelse, opretholde nyplantninger eller fjerne kæmpe-bjørneklo eller hvis vandløbsmyndigheden finder det nødvendigt at begrænse udbredelsen af brændenælder, rød hestehov eller andre arter. Inden den 15. oktober slås vegetationen på banketter og skråninger. Om fornødent oprenses bunden inden den 1. november. Kontrol af vandløbets skikkelse sker hvert tredje år inden den 15. oktober. Grøde forekommer normalt ikke. Hvis der forekommer grøde, afgør vandløbsmyndigheden, om skæring kan vente indtil skråningerne bliver slået, eller om det er nødvendigt at skære grøde tidligere. I nogle vandløbsstrækninger forekommer der siv, som fjernes med mejekurv. Beplantning langs vandløb opretholdes og vedligeholdes, så den giver bedst mulig skygge for vandløbet. Vandløbsmyndigheden bestemmer hvilke udførelsesmetoder, der skal bruges. Vandløbsmyndigheden bestemmer, om arbejdet skal udføres ved egen foranstaltning, eller om dele skal udføres af fremmed entreprenør. Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet søges ulemperne for ejere og brugere ligelig fordelt på begge sider af vandløbet, hvor det er muligt. Materialerne fra slåning og oprensning er brugerne af de tilstødende jorder pligtige at modtage og fjerne til mindst 5 meter fra vandløbskanten eller sprede i et ikke over 10 cm tykt lag senest 3 måneder efter oprensningen. Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne eller sprede fylden, kan 12

16 vandløbsmyndigheden med 2 ugers skriftlig varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udføre på den pågældendes regning. Udbedring af bygværker og skråningsikringer foretages så vidt muligt udenfor perioden maj - august. Skader som følge af ahnindelig færdsel og arbejde - herunder færdsel og arbejde med maskiner - langs vandløbet i forbindelse med vedligeholdelsen kan ikke kræves erstattet. Men såfremt der i øvrigt under vedligeholdelsesarbejder påføres ejere eller brugere væsentlig skade eller ulempe, kan der ydes den pågældende erstatning efter Vandløbslovens par. 28. Rørlagte vandløb: Hvert år efterses og oprenses alle brønde, hvor dækslet ligger tilgængeligt og i terrænhøjde. Vandløbsmyndigheden kan beslutte, at lade enkelte rør i et rørlagt vandløb udskifte som vedligeholdelsesarbejde og kan ligeledes reparere brønde som vedligeholdelsesarbejde. Lodsejere og brugere skal tåle den færdsel og det indgreb, der følger af vedligeholdelse på rørlagte vandløb, uanset årstiden. Normalt kan der ikke ydes lodsejer eller bruger erstatning, medmindre det kan ske efter vandløbslovens par. 28. Lodsejere - eller andre med interesse i vandløbet - der måtte finde vandløbets vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrørende vandløbet utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til Vandløbsmyndigheden. TILSYN Tilsynet med vandløbet udøves af vandløbsmyndigheden. REVISION Vandløbsregulativerne skal skal senest optages til revision i REGULATIVERNES IKRAFTTRÆDEN Dette forslag til regulativerne er vedtaget af Rudbjerg Byråd den og fremlægges derefter til gennemsyn 8 uger med adgang til at indgive indsigelser og ændringsforslag indtil første hverdag efter de 8 uger. 13

R E G U L A T I V. for. Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17

R E G U L A T I V. for. Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17 R E G U L A T I V for Stokkeruprenden m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17 Regulativ, Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1.

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19

R E G U L A T I V. for. Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19 R E G U L A T I V for Vandmose å m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19 Regulativ, Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET

Læs mere

REGULATIV. Kommunevandløb nr. K 33 FOR. April Nakskov Kommune Storstrøms Amt

REGULATIV. Kommunevandløb nr. K 33 FOR. April Nakskov Kommune Storstrøms Amt REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. K 33. 1 Nakskov Kommune Storstrøms Amt April 2004 2 1. Grundlaget for regulativet. Vandløbet er optaget som kommunevandløb nr. K 33 i Nakskov Kommune. Regulativet er udarbejdet

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet..".".. "... "."... ".""".. "."."."... "".. "..... "... ".... "..

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 57.1 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af I INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... ".................... 3 2. Betegnelse af vandløbet"........ "....

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 2. HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af NDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... "".""... ".""... ""... """."".. "... """."".. """.. ""."".. ""... "...

Læs mere

Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online.

Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online. Notat Bemærk venligst Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online. For yderligere oplysninger om dette vandløb kontakt venligst Teknik- og Miljømyndigheden i Lolland

Læs mere

FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE

FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsingeniørens Kontor September 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDLIGEHOLDELSESBESTEMMELSER 1.1 Udførelse og omkostninger

Læs mere

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb Forslag til Regulativ For Smågårdsrenden med sideløb November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Grundlaget for regulativet 1 2. Betegnelse af vandløbet 1 3. Afmærkning og stationering 2 4. Vandløbets skikkelse

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af I INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet.""."""".""""""""""""""".""""""""""".. ""."".. ""."".. "... "... ""...

Læs mere

Regulativ for kommunevandløbet "Østkanalen" u/bogø inddæmnings pumpelag Rudbjerg kommune

Regulativ for kommunevandløbet Østkanalen u/bogø inddæmnings pumpelag Rudbjerg kommune Landh:rugsmfnbteriets genpartpapir til h:rug fo:r landyæaenlll'ette:r og. afvandingskommissioner d 11dfæ:rcUgelae af 11dskrifte:r og til dokumenter m. cle:r skal noteres i T&Ddløhsbøge:r. Regulativ for

Læs mere

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr. K 10. I Nakskov Kommune Storstrøms Amt

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr. K 10. I Nakskov Kommune Storstrøms Amt REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. K 10 I Nakskov Kommune Storstrøms Amt April 2004 2 1. Grundlaget for regulativet. Vandløbet er optaget som kommunevandløb nr. K 10 i Nakskov Kommune. Regulativet er udarbejdet

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet"... "".".. ""... """.. "".. ".".. """... ".... """.. "".. "... ""."...

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60 Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60 l Ravnsborg kommune Storstrøms amt side 2 af 8 ndholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.

Læs mere

AARS KOMMUNE. Vandløb mellem Havbro og Grårup. Regulativ 2005

AARS KOMMUNE. Vandløb mellem Havbro og Grårup. Regulativ 2005 AARS KOMMUNE Vandløb mellem Havbro og Grårup Regulativ 2005 Kommunevandløbet VANDLØB MELLEM HAVBRO OG GRÅRUP Vandløb nr. 861-6.1 Aars kommune Nordjyllands amt. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET

Læs mere

REGULATIV. Kommunevandløb nr. 27 FOR. Ravnsborg kommune Storstrøms amt JUNI 1994 TEKNISK TEAM

REGULATIV. Kommunevandløb nr. 27 FOR. Ravnsborg kommune Storstrøms amt JUNI 1994 TEKNISK TEAM REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. 27 Ravnsborg kommune Storstrøms amt JUNI 1994 TEKNISK TEAM 1. Grundlaget for regulativet 2 Vandløbet er optaget som kommunevandløb i Ravnsborg kommune i henhold til beslutning

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 35.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet.... "...... 3 2. Betegnelse af vandløbet... "...... 3 3. Vandløbets

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 HOLEBY KOMMUNE

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 HOLEBY KOMMUNE REGULATIV FOR ( KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 I HOLEBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner. 4. Bygværker. 5. Adminstrative

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER KOMMUNEVANDLØB

GENERELLE BESTEMMELSER KOMMUNEVANDLØB MAJ 1997 GENERELLE BESTEMMELSER FOR KOMMUNEVANDLØB I RIBE KOMMUNE RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé 2, 6760 Ribe, tlf. 7989 8989, fax 7989 8992 Generelle bestemmelser for kommunevandløb i Ribe

Læs mere

Vandløbsregulativ for. Stenstrup-Lumsåsløbet. Odsherred Kommune

Vandløbsregulativ for. Stenstrup-Lumsåsløbet. Odsherred Kommune Vandløbsregulativ for Stenstrup-Lumsåsløbet Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for regulativet... 3 2. Betegnelse af vandløbet... 3 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner... 4 4. Tilløb...

Læs mere

~~ 2 ~9kov RUDBJERG KOMMUNE

~~ 2 ~9kov RUDBJERG KOMMUNE / L..andinsøekterwme LimcU>n1gamhU1terieta genputpaplr til brug for lalldtaseurette:r og aftandin.galcommi1dodw L. H...,. 8o LMMn Ted udfærdlgelh af udalcrifter og til dokumenter m, T., der skal Doter"

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Møngegrøften. Helsinge Kommune

R E G U L A T I V. for. Møngegrøften. Helsinge Kommune R E G U L A T I V for Møngegrøften Helsinge Kommune Regulativ, Møngegrøften. Helsinge Kommune, 1998. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET...4 2 BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT...5

Læs mere

Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø 26. november 2009 Regulativ for Krusebæk

Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø 26. november 2009 Regulativ for Krusebæk Regulativ for Krusebæk Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for regulativet 2 2. Betegnelse for vandløbet 2 3. Vandløbets vandføringsevne 2 4. Bygværker, tilløb m.v. 3. Administrative bestemmelser 3. Bredejerforhold

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 37.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af JO INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... "..... 3 2. Betegnelse af vandløbet... "... "... " ".. "".. " "...

Læs mere

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr Nakskov Kommune Storstrøms Amt

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr Nakskov Kommune Storstrøms Amt REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. 4 1 Nakskov Kommune Storstrøms Amt April 2004 2 1. Grundlaget for regulativet. Vandløbet er optaget som kommunevandløb nr. K 4 i Nakskov Kommune. Regulativet er udarbejdet

Læs mere

Pixi-udgave. af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Side 1 af 33 ( / )

Pixi-udgave. af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Side 1 af 33 ( / ) Pixi-udgave af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune 2012 Side 1 af 33 Indhold Bilag nr. Indhold Bilag nr. Indhold 3 Vandløbenes dimension og/eller vandføringsevne. Oversigt

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Ellebækken. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 3

R E G U L A T I V. for. Ellebækken. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 3 R E G U L A T I V for Ellebækken Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 3 Regulativ, Ellebækken. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET 7 2.

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNE V AND LØB NR. 31,2 HOLEBY KOMMUNE

REGULATIV FOR KOMMUNE V AND LØB NR. 31,2 HOLEBY KOMMUNE REGULATIV FOR KOMMUNE V AND LØB NR. 31,2 I HOLEBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner. 4. Bygværker. 5. Adminstrative

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 56

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 56 Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 56 l Ravnsborg kommune Storstrøms amt side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.

Læs mere

Regulativ for kommunevandløb nr. 39 RUDBJERG KOMMUNE

Regulativ for kommunevandløb nr. 39 RUDBJERG KOMMUNE . /.- Ludhrv.gsm.lnlsteriets genputpaplr W brug for landtasensretter og aftanclill!j ltozn.mlsdoner t...ndinlf)ekt9r'eme yed ll!lfardlgelse af lldlkrifter og til dokllmenter m. der skal noteres i T&D.dløbdl1t9er.

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 36

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 36 Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 36 l Ravnsborg kommune Storstrøms amt side 2 af ndholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.

Læs mere

REGULATIV FOR GRAVBÆK OG THORSØ

REGULATIV FOR GRAVBÆK OG THORSØ REGULATIV FOR GRAVBÆK OG THORSØ FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Thorsø ( nr. 93 ) og Gravbæk ( nr. 90 ). Thorsø opfattes i denne forbindelse som et vandløb. Regulativet

Læs mere

Vedligeholdelse af offentlige vandløb

Vedligeholdelse af offentlige vandløb Vedligeholdelse af offentlige vandløb Lidt baggrund om vandløb Vandløbsloven omfatter alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Bredejer: Ejer af

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 40,0 HOLEBY KOMMUNE

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 40,0 HOLEBY KOMMUNE REGULATV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 40,0 HOLEBY KOMMUNE ndholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner. 4. Bygværker. 5. Adminstrative

Læs mere

AARS KOMMUNE. Mosbækken. Regulativ 2005

AARS KOMMUNE. Mosbækken. Regulativ 2005 AARS KOMMUNE Mosbækken Regulativ 2005 Kommunevandløbet MOSBÆKKEN Vandløb nr. 861-2.0 Aars kommune Nordjyllands amt. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET Side 3 2.0 BETEGNELSE AF VANDLØBET

Læs mere

REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET

REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Lemming å systemet, der omfatter: Lemming å ( nr. 25 ) Skægkær bæk ( nr. 29 ) Sinding bæk ( nr. 28 ) Sejling

Læs mere

REGULATIV FOR LINÅ OG LINÅ GRØFT.

REGULATIV FOR LINÅ OG LINÅ GRØFT. REGULATIV FOR LINÅ OG LINÅ GRØFT. FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Linå ( nr. 5 ) og Linå Grøft ( nr. 13 ). Regulativet indeholder bestemmelser om vandløbenes vedligeholdelse

Læs mere

Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb

Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb Indledning Bestemmelserne fastlægger, hvordan private vandløb i Silkeborg Kommune skal vedligeholdes på en miljømæssigt forsvarlig måde samtidig med

Læs mere

Kommunevandløb nr. 329 NYMARKSGRØFT

Kommunevandløb nr. 329 NYMARKSGRØFT Kommunevandløb nr. 329 NYMARKSGRØFT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. 5 3.1 Afmærkning og stationering

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Annissevandløbet med sideløb. Helsinge Kommune

R E G U L A T I V. for. Annissevandløbet med sideløb. Helsinge Kommune R E G U L A T I V for Annissevandløbet med sideløb Helsinge Kommune Regulativ, Annissevandløbet med sideløb. Helsinge Kommune 1999. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET...4 2 BETEGNELSE

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Maglemose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 9

R E G U L A T I V. for. Maglemose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 9 R E G U L A T I V for Maglemose å m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 9 Regulativ, Maglemose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET

Læs mere

VANDLØBSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE I VANDLØBSSYSTEMET

VANDLØBSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE I VANDLØBSSYSTEMET VANDLØBSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE I VANDLØBSSYSTEMET 837-27... HOVED- og REFSBJERGGRØFTEN I SDR. KONGERSLEV SEJLFLOD KOMMUNE FORORD Et vandløbsregulativ er populært sagt en aftale mellem brugere

Læs mere

Kommunevandløb nr. 317 HOVEDGRØFTEN

Kommunevandløb nr. 317 HOVEDGRØFTEN Kommunevandløb nr. 317 HOVEDGRØFTEN 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet - 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. - 5 3.1 Afmærkning og stationering

Læs mere

IISilkeborg Kommune REGULATIV FOR VANDLØB MED STOR MILJØMÆSSIG INTERESSE

IISilkeborg Kommune REGULATIV FOR VANDLØB MED STOR MILJØMÆSSIG INTERESSE REGULATIV FOR VANDLØB MED STOR MILJØMÆSSIG INTERESSE IISilkeborg Kommune ~ Teknisk forvaltning ~ Søve 1, 8600 Silkeborg - Tlf. 86822000 - Giro 2 0091 10 ~,. _ Eksp.tid: Mandag-fredag kl. 10-14 - Torsdag

Læs mere

By & Miljø - Miljøafdelingen. Regulativ for kommunevandløb nr August Råkildegrøften

By & Miljø - Miljøafdelingen. Regulativ for kommunevandløb nr August Råkildegrøften By & Miljø - Miljøafdelingen Regulativ for kommunevandløb nr. 4.43 August 2003 Råkildegrøften FORORD Et vandløbsregulativ er populært sagt en aftale mellem brugere og myndighed om - vandløbets fysiske

Læs mere

RØDBY. Vandløbsregulativ. Vandløb nr.: 34.5 ( 15 TSV) for. Vandløbsregulativ. 9. april 200 I. Rødby Ko mmune. Tlf S Fax S I SJSJ

RØDBY. Vandløbsregulativ. Vandløb nr.: 34.5 ( 15 TSV) for. Vandløbsregulativ. 9. april 200 I. Rødby Ko mmune. Tlf S Fax S I SJSJ RØDBY for Vandløb nr.: 34.5 ( 15 TSV) R dby Kommune Fruegade7 4970 RIHlby Tlf S4 67 01 00 Fax S4 67 0 I SJSJ Rødby Ko mmune 9. april 200 I Indholdsfortegnelse Vandløb nr. 34.5 ( 15 TSV) I. Grundlag for

Læs mere

RØDBY. Vandløbsr egulativ. Vandløb nr.: ( 19 TSV) for. 9. apr il 200 I. Fruegade7 4970R9dby. Rødby Kommune. Tlf S Fax

RØDBY. Vandløbsr egulativ. Vandløb nr.: ( 19 TSV) for. 9. apr il 200 I. Fruegade7 4970R9dby. Rødby Kommune. Tlf S Fax RØDBY for Vandløb nr.: 34.1. 1.2 ( 19 TSV) R dby Kommune Fruegade7 4970R9dby Tlf S4 67 01 00 Fax 146701 99 Vandløbsr egulativ 9. apr il 200 I Indholdsfortegnelse Vandløb nr. 34. 1.1.2 ( 19 TSV) I. Grundlag

Læs mere

Regulativ for Langstrup Mosevandløb

Regulativ for Langstrup Mosevandløb April 2014 Regulativ for Langstrup Mosevandløb INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Regulativ for Langstrup Mosevandløb 3 1.1 Vandløbet 3 1.2 Klassifikation 3 1.3 Lovgrundlag 3 1.4 Grundlaget for regulativet 4 1.5 Regulativet

Læs mere

Kommunevandløb nr. 312 KLITHUSE - SNEVRE VANDLØB

Kommunevandløb nr. 312 KLITHUSE - SNEVRE VANDLØB Kommunevandløb nr. 312 KLITHUSE - SNEVRE VANDLØB 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet - 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. - 5 3.1 Afmærkning

Læs mere

Kommunevandløb nr. 318 SKELGRØFTEN

Kommunevandløb nr. 318 SKELGRØFTEN Kommunevandløb nr. 318 SKELGRØFTEN 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet - 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. - 5 3.1 Afmærkning og stationering

Læs mere

SVENSTRUPGRØFTEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 4 KALUNDBORG KOMMUNE. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90

SVENSTRUPGRØFTEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 4 KALUNDBORG KOMMUNE. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90 REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 4 SVENSTRUPGRØFTEN KALUNDBORG KOMMUNE Kalundborg kommune Teknisk forvaltning Klosterparkvej 7 4400 Kalundborg. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR 380 OFFENTLIGE VANDLØB I GULDBORGSUND KOMMUNE

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR 380 OFFENTLIGE VANDLØB I GULDBORGSUND KOMMUNE FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR 380 OFFENTLIGE VANDLØB I GULDBORGSUND KOMMUNE UDKAST Februar 2015 Forslag til Fællesregulativ - UDKAST Offentlige vandløb i Guldborgsund Kommune 2015 Ophavsret. Skabelonen

Læs mere

REGULATIV. Rejsby Åsystem

REGULATIV. Rejsby Åsystem OKTOBER 1997 11 REGULATIV FOR Rejsby Åsystem I RIBE KOMMUNE Hovedopland 3900 omfattende Tilløb til Vadehavet Afstrømningsområde 3908 3909 RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé 2, 6760 Ribe, tlf. 79

Læs mere

TRANEMOSEGRØFTEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 5 KALUNDBORG KOMMUNE. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90

TRANEMOSEGRØFTEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 5 KALUNDBORG KOMMUNE. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90 REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 5 TRANEMOSEGRØFTEN KALUNDBORG KOMMUNE Kalundborg kommune Teknisk forvaltning Klosterparkvej 7 4400 Kalundborg. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE Regulativ for kommunevandløbene Nr. 108 Rytlebæk Nr. 110 Lerbæk Regulativ 1999 FORORD Et vandløbsregulativ er populært

Læs mere

Ballerup Kommune Herlev Kommune. Regulativ for Sømose Å

Ballerup Kommune Herlev Kommune. Regulativ for Sømose Å Ballerup Kommune Herlev Kommune Regulativ for Sømose Å Side 0. Generelt...1 1. Grundlaget for regulativet...2 1. 1. Lovgrundlag...2 1. 2. Tidligere regulativ....2 1. 3. Fredning...2 1. 4. Regulering....2

Læs mere

UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU. Vandløb nr St St m

UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU. Vandløb nr St St m UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU Vandløb nr. 817 2.0 St. 1835 St. 2049 m Juli 2006 Tillægsregulativ for Renden i Hou, 2006 1 Forord Dette tillægsregulativ og regulativ af 15.9.2006

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 210 NØRHALNE NORDLIGE KLOAKGRØFT

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 210 NØRHALNE NORDLIGE KLOAKGRØFT REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 210 NØRHALNE NORDLIGE KLOAKGRØFT AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 2 4.0

Læs mere

AARS KOMMUNE. Herredsbækken Gislum bæk. Regulativ 2006

AARS KOMMUNE. Herredsbækken Gislum bæk. Regulativ 2006 AARS KOMMUNE Herredsbækken Gislum bæk Regulativ 2006 Kommunevandløbene HERREDSBÆKKEN Vandløb nr. 861 1.0 GISLUM BÆK Vandløb nr. 861 1.4 Aars kommune Nordjyllands amt. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET

Læs mere

Fællesregulativ for 10 offentlige vandløb i Halsnæs Kommune

Fællesregulativ for 10 offentlige vandløb i Halsnæs Kommune Fællesregulativ for 10 offentlige vandløb i Halsnæs Kommune Marts 2015 Arrehedegrøften, Arrenakkegrøften, Bokildegrøften, Fladvandsgrøften, Gartnergrøften, Kalvehavegrøften, Liselejegrøften, Lisevanggrøften,

Læs mere

NEDRE TILLØB TIL RY Å

NEDRE TILLØB TIL RY Å PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup NEDRE TILLØB TIL RY Å Regulativ for kommunevandløbene Nr. 117 Skødsholmsvandløbet (nedklas. privat) Nr. 118 Voldkærsvandløbet Nr. 119 Holmsgårdsvandløbet

Læs mere

BODHOLT BÆK, NR ALMINDELIGE BESTEMMELSER

BODHOLT BÆK, NR ALMINDELIGE BESTEMMELSER 0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER BODHOLT BÆK, NR. 53 De "Almindelige bestemmelser" gælder generelt for samtlige kommunevandløb i Ikast kommune med afløb til Fjederholt Å/Skjern Å, Karup Å og til Storåen inkl.

Læs mere

R E G U L A T I V. St. Vejle å. Albertslund kommune. Høje-Taastrup kommune. Kommunevandløb nr. 10

R E G U L A T I V. St. Vejle å. Albertslund kommune. Høje-Taastrup kommune. Kommunevandløb nr. 10 R E G U L A T I V for St. Vejle å Albertslund kommune Høje-Taastrup kommune Kommunevandløb nr. 10 Regulativ, St. Vejle å. Albertslund kommune/høje-taastrup kommune, december 1993. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forslag. Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune

Forslag. Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune Forslag Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune Offentlighedsperiode Forslag til Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune er offentliggjort den xxxx 2015. Eventuelle

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 261 SKELGRØFTEN MED TILLØB

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 261 SKELGRØFTEN MED TILLØB REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 261 SKELGRØFTEN MED TILLØB AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 3 4.0 Vandløbets

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE FJERRITSLEV KOMMUNE Teknisk forvaltning Danmarksgade 3 9690 Fjerritslev REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE Nr. 14 Sønderkærgrøften Nr. 21 Mejlhedegrøften Nr. 25 Gøttrup bæk Nr. 60 Skivergrøftens nedre del

Læs mere

Administrationsgrundlag for vandløbsområdet

Administrationsgrundlag for vandløbsområdet Godkendt i Udvalget for Klima og Miljø 20. december 2011 Administrationsgrundlag for vandløbsområdet 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MÅL... 2 4 MÅLGRUPPE... 2 5 POLITISK

Læs mere

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FÆLLESREGULATIV - FORSLAG FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV For 85 OFFENTLIGE VANDLØB I LEMVIG KOMMUNE 2015 NIRAS A/S Herningvej 34A, Stuen 4800 Nykøbing F, CVR-nr. 37295728 Tilsluttet FRI www.niras.dk T: +45

Læs mere

ØVRE TILLØB TIL HUNE BÆK

ØVRE TILLØB TIL HUNE BÆK PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup ØVRE TILLØB TIL HUNE BÆK Regulativ for kommunevandløbene Nr. 136 Kanal fra Lundergårds mose Nr. 138 Vandengsvandløbet Nr. 153 Lundergårds bæk

Læs mere

Vandløb Pjece om vandløbslovens indhold

Vandløb Pjece om vandløbslovens indhold Vandløb Pjece om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Vandløbsloven Bekendtgørelse

Læs mere

Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Vandløb Information om vandløbslovens indhold Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne

Læs mere

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger.

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger. SMEDEGÅRD GRØFT NR. 14 0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER De "Almindelige bestemmelser" gælder generelt for samtlige kommunevandløb i Ikast kommune med afløb til Fjederholt Å/Skjern Å, Karup Å og til Storåen

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 202 BYRBÆKKENS ØVRE DEL INDHOLDSFORTEGNELSE

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 202 BYRBÆKKENS ØVRE DEL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 202 BYRBÆKKENS ØVRE DEL INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 3 4.0 Vandløbets skikkelse og

Læs mere

Information om vedligeholdelse af private vandløb

Information om vedligeholdelse af private vandløb Information om vedligeholdelse af private vandløb Dokumentnr.: 727-2010-105543 side 1 Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og

Læs mere

Regulativ for. Mademose å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund

Regulativ for. Mademose å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund Regulativ for Mademose å Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET... 4 2. BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT...

Læs mere

Regulativforslag for vandløbet Stampestrømmen i høring

Regulativforslag for vandløbet Stampestrømmen i høring Regulativforslag for vandløbet Stampestrømmen i høring Holstebro Kommune har opklassificeret vandløbet Stampestrømmen og har jf. vandløbslovens kapitel 5 udarbejdet et regulativ for dette vandløb. Regulativet

Læs mere

Generelt om vandløbsregulativer

Generelt om vandløbsregulativer Bilag til dagsordenspunkt den 12. august 2013. Generelt om vandløbsregulativer Ifølge vandløbsloven skal vandløbsmyndigheden udarbejde et regulativ for alle offentlige vandløb. Regulativet skal blandt

Læs mere

REGULATIV RIBE VESTERÅSYSTEM NORD

REGULATIV RIBE VESTERÅSYSTEM NORD NOVEMBER 1997 REGULATIV FOR RIBE VESTERÅSYSTEM NORD I RIBE KOMMUNE Hovedopland 3800 omfattende Ribe Å s vandsystem Afstrømningsområderne 3813 (Nord for Ribe å) 3814 RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé

Læs mere

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR OFFENTLIGE VANDLØB I NORDFYNS KOMMUNE

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR OFFENTLIGE VANDLØB I NORDFYNS KOMMUNE FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR OFFENTLIGE VANDLØB I NORDFYNS KOMMUNE 25.5.2016 FÆLLESREGULATIV FOR OFFENTLIGE VANDLØB I NORDFYNS KOMMUNE 3 INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Indhold 5 1.2 Retningslinjer for

Læs mere

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger.

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger. LILLEÅ NR 19 0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER De "Almindelige bestemmelser" gælder generelt for samtlige kommunevandløb i Ikast kommune med afløb til Fjederholt Å/Skjern Å, Karup Å og til Storåen incl. grænsevandløbene.

Læs mere

Temadag om dræning. Hvilke regler er der på området? v/ Sten W. Laursen

Temadag om dræning. Hvilke regler er der på området? v/ Sten W. Laursen Temadag om dræning Hvilke regler er der på området? v/ Sten W. Laursen Relevante retsregler Vandløbsloven Okkerloven Miljøbeskyttelsesloven Naturbeskyttelsesloven Habitatbekendtgørelsen Planloven Miljømålsloven

Læs mere

Tillægsregulativ for. Ringsted Kommune og Holbæk Kommune

Tillægsregulativ for. Ringsted Kommune og Holbæk Kommune Tillægsregulativ for Damrenden, 8 Egerupvandløbet, 5c Fjællebroløbet, 2f Frøsmose Å, 4a Grønbæksløbet, 5a Høm Lilleå, 1a Skee Å, 14 Vigersdal Å - Kværkeby Bæk, 2d Vigersdal Å - Bedsted Bæk, 2a Ågårdsløbet,

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 217 SKELGRØFTEN OG NEDRE DEL AF HORSBÆKKEN

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 217 SKELGRØFTEN OG NEDRE DEL AF HORSBÆKKEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 217 SKELGRØFTEN OG NEDRE DEL AF HORSBÆKKEN AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet

Læs mere

Regulativ for kommunevandløbet. Værngrøften. Vandløbsområde: Ringkøbing Fjord, Syd. Ringkøbing-Skjern Kommune

Regulativ for kommunevandløbet. Værngrøften. Vandløbsområde: Ringkøbing Fjord, Syd. Ringkøbing-Skjern Kommune Regulativ for kommunevandløbet Værngrøften Vandløbsområde: Ringkøbing Fjord, Syd Ringkøbing-Skjern Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Side Forord 1. Grundlaget for regulativet 2. Betegnelse af vandløbet

Læs mere

ØVRE TILLØB TIL RY Å. PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej Pandrup. Regulativ for kommunevandløbene

ØVRE TILLØB TIL RY Å. PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej Pandrup. Regulativ for kommunevandløbene PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup ØVRE TILLØB TIL RY Å Regulativ for kommunevandløbene Nr. 102 Banegrøften Nr. 105 Munkholtvandløbet Nr. 107 Ilbækken Regulativ 1999 FORORD Et

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 227 BOVSTBÆKKEN

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 227 BOVSTBÆKKEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 227 BOVSTBÆKKEN AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 2 4.0 Vandløbets skikkelse

Læs mere

NEDRE TILLØB TIL HUNE BÆK

NEDRE TILLØB TIL HUNE BÆK PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup NEDRE TILLØB TIL HUNE BÆK Regulativ for kommunevandløbene Nr. 139 Kvorupkærvandløbet Nr. 140 Kærsiggrøften Nr. 145 Ilsig Regulativ 1999 FORORD

Læs mere

Dispensation fra regulativet for Lunding Bæk vedr. arbejdsbælte på ejendommen Fjordglimt 29, 6100 Haderslev, matrikelnummer 144, Lunding, Starup

Dispensation fra regulativet for Lunding Bæk vedr. arbejdsbælte på ejendommen Fjordglimt 29, 6100 Haderslev, matrikelnummer 144, Lunding, Starup Henrik Hansen Fjordglimt 29 6100 Haderslev Haderslev Kommune Natur Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev Fax. 74 34 21 44 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 21 47 kimh@haderslev.dk 1. maj 2017 Sagsident:

Læs mere

Regulativ for amtsvandløb nr. H 6, Sønderjyllands amtskommune, amtsvandløb nr. 17, Ribe amtskommune, Gelså, nedre del, ved Årup, gennem Gram og Ribe

Regulativ for amtsvandløb nr. H 6, Sønderjyllands amtskommune, amtsvandløb nr. 17, Ribe amtskommune, Gelså, nedre del, ved Årup, gennem Gram og Ribe Regulativ fr amtsvandløb nr. H 6, Sønderjyllands amtskmmune, amtsvandløb nr. 17, Ribe amtskmmune, Gelså, nedre del, ved Årup, gennem Gram g Ribe kmmuner, Sønderjyllands g Ribe amtskmmuner. I Regulativ

Læs mere

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR DE OFFENTLIGE VANDLØB I FREDENSBORG KOMMUNE

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR DE OFFENTLIGE VANDLØB I FREDENSBORG KOMMUNE FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR DE OFFENTLIGE VANDLØB I FREDENSBORG KOMMUNE FÆLLESREGULATIV FOR DE OFFENTLIGE VANDLØB I FREDENSBORG KOMMUNE 3 INDHOLD 1 Indledning 6 2 Grundlaget for regulativet 7 2.1

Læs mere

Standardregulativ for offentlige vandløb, jfr. vandløbslovens 12

Standardregulativ for offentlige vandløb, jfr. vandløbslovens 12 Standardregulativ for offentlige vandløb, jfr. vandløbslovens 12 - retsinformation.dk Page 1 of 1 Den fulde tekst REG nr 23 af 20/07/1984 Gældende Offentliggoreisesdato: 23-05-1985 Milja- og F devareministeriet

Læs mere

Gjern Å. Regulativ. Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT

Gjern Å. Regulativ. Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT Gjern Å Regulativ Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ SEPTEMBER 1988 og JUNI 1993 Opdateret i Februar 2006 2 Forord Dette regulativ er retsgrundlaget for administrationen

Læs mere

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. 1)

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. 1) BEK nr 1436 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. 009-00042 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Strøjkær vandløbet nr. 401 fra offentligt til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Strøjkær vandløbet nr. 401 fra offentligt til privat vandløb Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 28-10-2016

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Fællesgrøften i Nørhalne Mose samt afløbet til Svedegrøften til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Fællesgrøften i Nørhalne Mose samt afløbet til Svedegrøften til privat vandløb Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 25-08-2016

Læs mere

Regulativ for. Mellemrenden. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund

Regulativ for. Mellemrenden. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund Regulativ for Mellemrenden Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET... 4 2. BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT...

Læs mere

Vandløbsregulativ for. Pindalsrenden og Stenmoserenden. Odsherred Kommune

Vandløbsregulativ for. Pindalsrenden og Stenmoserenden. Odsherred Kommune Vandløbsregulativ for Pindalsrenden og Stenmoserenden Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for regulativet... 4 2. Betegnelse af vandløbet... 5 3. Vandløbets skikkelse, dimensioner og vandføringsevne...

Læs mere

Offentlig høring af forslag til delvis omlægning af det offentlige rørlagte vandløb Tilløb 4.1 til Vojens Bæk på matr.nr. 101 og 380 Maugstrup

Offentlig høring af forslag til delvis omlægning af det offentlige rørlagte vandløb Tilløb 4.1 til Vojens Bæk på matr.nr. 101 og 380 Maugstrup til lodsejere, berørte parter og øvrige høringsberettigede Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev Fax. 74 34 21 44 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 21 47 kimh@haderslev.dk

Læs mere

Side 1 Københavns Amt Revideret 2000 Regulativ for St. Vejleå R E G U L A T I V. For. St. Vejle å. Københavns Amt

Side 1 Københavns Amt Revideret 2000 Regulativ for St. Vejleå R E G U L A T I V. For. St. Vejle å. Københavns Amt Side 1 R E G U L A T I V For St. Vejle å Københavns Amt Side 2 REGULATIVETS VIGTIGSTE BESTEMMELSER I FORHOLD TIL LODSEJERNE 1. Københavns Amt er vandløbsmyndighed for den del af St. Vejleå. ser omhandles

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Vandengsvandløbet nr. 138 fra offentligt til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Vandengsvandløbet nr. 138 fra offentligt til privat vandløb Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 07-09-2016

Læs mere