PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden"

Transkript

1 Side: 1/11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF Handelsnavn NANOCOLOR BOD5TT 1 x 1 x 1 x 22 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Relevante identificerede anvendelser Produkt til analytiske formål. Tilordning til påvirkningsscenarier iht. REACh, RIP 3.2 koder: SU 02, PC 21, PROC 15, AC 0 Det eksponeringsscenarie er integreret i punkte 116. Anvendelser, der frarådes ikke beskrevet 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren of sikkerhedsdatabladet Producent MACHEREYNAGEL GmbH & Co. KG NeumannNeanderStr. 68, Düren, Tyskland Tlf Nødtelefon Giftinformationszentren (toksikologi) Tlf and home page <http://www.bispebjerghospital.dk/giftlinjen/forside/> i DE: Gemeinsames Giftinformationszentrum (GGIZ) Erfurt, Tlf Hvis et tekstmodul ikke foreligger på landets sprog, angives den engelske skrivemåde. PUNKT 2: Fareidentifikation 2.0 Klassificering af produktet Symboler C R R 35 GHSsymboler GHS05 GHS07 Signalord FARE (GEFAHR) Farehenvisning Fareklasser/kategorier H290 Metal Corrosion cat. 1 H302 Acute Tox. 4 oral H314 Skin Corrosion 1A. Serious Damage to Eyes 1 H319 Eye Irritation cat. 2 H411 Hazardous to the aquatic environment chronic cat Klassificering af stoffet eller blandingen

2 Side: 2/11 Symboler R 35 C GHSsymboler GHS05 Signalord FARE (GEFAHR) Farehenvisning Fareklasser/kategorier H314 Skin Corrosion 1A. Serious Damage to Eyes 1 Symboler ikke mærkningspligtigt GHSsymboler GHS07 Signalord ADVARSEL (ACHTUNG) Farehenvisning Fareklasser/kategorier H302 Acute Tox. 4 oral H411 Hazardous to the aquatic environment chronic cat. 2 Symboler R 35 C GHSsymboler Signalord GHS05 GHS07 FARE (GEFAHR) Farehenvisning Fareklasser/kategorier H290 Metal Corrosion cat. 1 H314 Skin Corrosion 1A. Serious Damage to Eyes 1 H319 Eye Irritation cat. 2

3 Side: 3/11 Symboler ikke mærkningspligtigt GHSsymboler ikke mærkningspligtigt Signalord Ingen fareklasse 2.2 Mærkningselementer Ikke mærkningspligtig, hvis mængden er </= ml eller g (ikke symboler F, O, Xn, Xi og ikke R og Ssætninger i henhold til 1999/45/EF art. 12). Iht. CLP (GHS) skal indvendige emballager kun mærkes med symbol og produktidentifikator. Mindre farlige stoffer/blandinger med signalord: WARNING (ADVARSEL) skal op til 125 ml eller 125 g ikke mærkes med H og Psætninger (EF 1272/2008 BILAG I 1.5.2). Symboler: C R 35 Alvorlig ætsningsfare. S 26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. GHSsymboler: GHS05 Signalord: FARE (GEFAHR) H314 Forårsager alvorlige hudforbrændinger og øjenskader. P260D, P280sh, P , P , P , P , P501 Indånd ikke damp. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. VED KONTAKT MED HUDEN (eller hår): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Indhold/beholder skal bortskaffes faglig korrekt. Symboler: GHSsymboler: GHS07

4 Side: 4/11 Signalord: ADVARSEL (ACHTUNG) Symboler: C R 35 Alvorlig ætsningsfare. S 2637/39 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Brug egnede beskyttelseshandsker og briller/ansigtsskærm under arbejdet. GHSsymboler: GHS05 GHS07 Signalord: FARE (GEFAHR) H314 Forårsager alvorlige hudforbrændinger og øjenskader. P260D, P280sh, P , P , P , P , P501 Indånd ikke damp. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. VED KONTAKT MED HUDEN (eller hår): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Indhold/beholder skal bortskaffes faglig korrekt. Symboler: 2.3 Andre farer GHSsymboler: ikke mærkningspligtigt Signalord: Mulig skadelig fysiskkemisk effekt Generelt kan man ved phværdier < 2 eller > 11,5 altid regne med en ætsende effekt. Man kan ved phværdier < 5 eller > 9 altid regne med en irriterende effekt. Mulig skadelig effekt på mennesker og mulige symptomer Forårsager alt efter koncentration, temperatur og indvirkningstid forskelligt alvorlige forætsninger og dårligt helende sår på hud, øjne og slimhinder. Dampe, især fra varm væske og tåge, virker stærkt irriterende på øjne og åndedrætsorganer. Mulig skadelig effekt på miljøet Lad det ikke komme i miljøet. Andre farer Sætningen H290 "Kan korrodere metal" har relevans først efter forlænget transport af store mængder af tid. Mærkningen med GHS05 ville føre til "OVERMÆRKNING".

5 PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.1 Stoffer eller 3.2 Blandinger Stoffets navn: svovlsyre CASnr.: Koncentration: % Formula: H 2 SO 4 REACHnr.: xxxx EFnr.: Indexnr.: iht. 1999/45/EF: R 35 iht. GHS: H314 Side: 5/11 Stoffets navn: manganklorid CASnr.: Koncentration: % Formula: MnCl 2 Pseudonym (de): Mangandichlorid REACHnr.: xxxx EFnr.: iht. 1999/45/EF: R 48/20/2251/53 iht. GHS: H302, H411 Stoffets navn: natriumhydroxidopløsning CASnr.: Koncentration: % Formula: NaOH H 2 O Pseudonym (de): Natronlauge REACHnr.: xxxx EFnr.: Indexnr.: iht. 1999/45/EF: R 35 iht. GHS: H290, H314 Stoffets navn: kaliumjodid CASnr.: Koncentration: % Formula: KI Pseudonym (de): Iodkalium REACHnr.: YES, confidential EFnr.: iht. 1999/45/EF: iht. GHS: H319 Stoffets navn: magnesiumsulfat CASnr.: Koncentration: % Formula: MgSO 4 REACHnr.: xxxx EFnr.: iht. 1999/45/EF: iht. GHS: ikke nødvendigt Stoffets navn: fosfate (buffersalte) CASnr.: Koncentration: % Formula: Me 13 H 20 PO 4 iht. 1999/45/EF: iht. GHS: ikke nødvendigt 3.3 Bemærkning R og Hsætningernes ordlyd: se under afsnit 16 PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Bring den tilskadekomne ud i frisk luft. Sørg for legemlig ro, beskyt mod varmetab. Sørg for lægebehandling. Forelæg lægen produktemballagen, brugsanvisningen og dette sikkerhedsblad Efter hudkontakt Tilsmudset tøj skal straks tages af. Skyl den berørte hud/slimhinde grundigt i mindst 15 minutter med rindende vand. Brug så vidt muligt sæbe. Ingen forsøg på at neutralisere. Læg evt. en løs forbinding på Efter øjenkontakt Efter øjenkontakt vaskes det ramte øje under rindende vand med godt åbnet spalte mellem øjenlågene og beskyttelse af det øje, som ikke er kommet til skade i mindst 10 minutter med øjenvaskeflaske, øjenbruse eller rindende vand. Ved smerter dryppes forhinden så vidt muligt øjendråber med proxymetacain 0,5% (fx Proparakain POS ) for at løsne krampe i øjenlågene. Læg så en løs forbinding på. Videre behandling af øjenlæge.

6 Side: 6/ Efter indånding Efter indånding af tåger eller dampe tilføres frisk luft; hold luftvejene frie. I tilfælde af opkast og ved bevidstløshed kræves stabilt sideleje, hold luftvejene frie Efter indtagelse Efter indtagelse gives straks rigeligt vand tilsat aktivkul at drikke. Fremprovokér under ingen omstændigheder opkast. Ingen forsøg på at neutralisere. Tal med lægen om evt. mulige eftervirkninger. 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig ÆTSNING: Ved HUDKONTAKT kræves hurtig, lang afskylning med vand. Forsøg på at neutralisere kan ofte forværre tilstanden. Efter betændelsesreaktioner bruges glucocorticosteroider. Ved ØJENKONTAKT kræves hurtig, lang udskylning med vand. Træf forholdsregler til at løsne krampe i øjenlågene. Angiv det ætsende stof. Videre behandling af en øjenlæge. Giv aluminiumhydroxid. Efter indtagelse af ætsende aerosoler gennemføres profylakse mod lungeødem. Giv ilt ved åndenød. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1 Slukningsmidler Brug ildslukker svarende til omgivelsens brandklasse, i givet fald brandtæppe. Alle slukningsmidler som SKUM, VANDSPRØJTESTRÅLE, TØRPULVER, KULSYRE kan bruges. 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Irriterende eller sundhedsskadelige dampluftblandinger. Mulighed for miljøskader kun ved frigørelse af større mængder fra substansen eller spaltningsprodukter. 5.3 Anvisninger for brandmandskab Ingen for produktet. Emballager brænder som papir eller plast. Opstået tåge bekæmpes med tynd vandstråle. Opfang slukningsvandet. Brug kun kemikaliebestandigt hjælpeudstyr. Brug evt. et åndedrætsværn, som er uafhængigt af den omgivende luft (isoleringsapparat) og ved kraftig udvikling af skadelige stoffer tages tætsluttende kemibeskyttelsesdragt (fuld beskyttelsesdragt) på. 5.4 Yderligere henvisninger PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Indånd ikke damp. Bær egnede beskyttelseshandsker ved arbejdet (se 8.2.2). Bær beskyttelsesbriller, evt. ansigtsbeskyttelse. Rutinemæssig undervisning af de ansatte om farer og beskyttelsesforholdsregler vha. brugsanvisningen påkrævet. Overhold ansættelsesrestriktionerne. 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger ikke nødvendigt, fordi kun indeholder små mængder af stoffer 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Udløbet væske opsuges straks med universalbindemiddel. Giv det til den ansvarlige institution til bortskaffelse. Fugtet gulv og genstande rengøres med meget vand. Opsaml små mængder og tilfør dem med vand til spildevandsbehandling. 6.4 Henvisning til andre punkter PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering I overensstemmelse med den vedlagte brugsanvisning. Brug sikkerhedsbeholder til runde kuvetter. 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed En sikker opbevaring er garanteret i den originale emballage fra MACHEREYNAGEL. Lagerklasse (VCI): se Krav til lagerrum og beholdere Ved lagring og opbevaring skal den originale emballage holdes lufttæt lukket. Brug egnede overbeholdere ved transport af glasbeholdere. 7.3 Særlige anvendelser

7 PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1 Kontrolparametre Stoffets navn: svovlsyre CASnr.: EU value: 0.1 e mg/m³ AGW (DK): 1 mg/m³ TRGS 900 (DE): 0.1 E mg/m³ E/e respirabel Kortvarig eksponering faktor: 1 (I), Y gennem huden (H), sensibiliserend for luftvejene (Sa), sensibiliserend for huden (Sh), teratogen (Z) ikke sikkert udelukket / (Y) sikkert udelukket TRGS 901 (DE): 104 Side: 7/11 Stoffets navn: manganklorid CASnr.: TRGS 900 (DE): 0,5 Mn E mg/m³ E/e respirabel Kortvarig eksponering faktor: Y gennem huden (H), sensibiliserend for luftvejene (Sa), sensibiliserend for huden (Sh), teratogen (Z) ikke sikkert udelukket / (Y) sikkert udelukket TRGS 903 (DE): nicht mehr gelistet B blod, U urin Stoffets navn: natriumhydroxidopløsning CASnr.: DNEL: 1 inh mg/m³ DNEL = Derived NoEffect Level = Afledte nuleffektniveauer for arbejdstagere TRGS 900 (DE): (2 E) mg/m³ E/e respirabel Kortvarig eksponering faktor: (=1=, Y) gennem huden (H), sensibiliserend for luftvejene (Sa), sensibiliserend for huden (Sh), teratogen (Z) ikke sikkert udelukket / (Y) sikkert udelukket Stoffets navn: kaliumjodid CASnr.: Stoffets navn: magnesiumsulfat CASnr.: Stoffets navn: fosfate (buffersalte) CASnr.: 8.2 Eksponeringskontrol Rummet skal være godt ventileret og udluftet, sørg for kemikaliebestandigt gulv med afløb i gulvet og vaskemulighed. Sørg for absolut renlighed på arbejdspladsen Åndedrætsbeskyttelse Kun ved yderligere henvisninger se brugsanvisningen Håndbeskyttelse Ja, handsker iht. EN 374 (permeation: gennemtrængningstid >30 minutter klasse 2),bestående af PVC, naturlatex, Neopren, eller Nitril (fx fra Ansell eller KCL). Korte gange med kemiske resistente latex handsker mærke EN 3743 klasse 1 benyttes Øjenbeskyttelse Ja, sikkerhedsbriller til EN 166 med integrerede sideskærm eller wraparound beskyttelse eller ansigtsbeskyttelse Kropsbeskyttelse Anbefales, så tøjet ikke skades, så der ikke sker nogen tilsmudsning med disse farlige stoffer Beskyttelses og hygiejneforholdsregler Det er forbudt at spise, drikke, ryge, bruge snus og opbevare levnedsmidler i arbejdslokalet. Kræver forebyggende håndbeskyttelse. Undgå berøring med hud, øjne og tøj. Fugtet tøj skal tages af efter øjeblikkelig skylning med vand og lægges i vand. Efter arbejdsophør og inden måltiderne vaskes hænderne grundigt med vand og sæbe, derefter gnides de ind med håndbeskyttelsescreme. PUNKT 9: Fysiskkemiske egenskaber 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Tilstand : flydende Farve : farveløs Lugt : lugtløs phværdi: 01 Massefylde: 1,77 g/cm³ Vandopløselighed: 0100 %

8 Side: 8/11 Tilstand : flydende Farve : rosa, rødlig Lugt : lugtløs phværdi: 57 Vandopløselighed: 0100 % Tilstand : flydende Farve : farveløs Lugt : lugtløs phværdi: 1314 Vandopløselighed: 0100 % Tilstand : fast (lyofyliseret) Farve : farveløs Lugt : lugtløs phværdi: 68 Vandopløselighed: 0100 % 9.2 Andre angivelser Data for de øvrige parametre i blandingerne ikke er tilgængelige, da ingen registrering og ingen kemisk sikkerhedsrapport er påkrævet. PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Der foreligger ingen data Kemisk stabilitet Ingen kendte ustabilitet 10.3 Risiko for farlige reaktioner 10.4 Forhold, der skal undgås Se henvisningerne i brugsanvisningen Materialer, der skal undgås Kontakt med stærke syrer/baser Farlige nedbrydningsprodukter I den originale emballage er delene/reagenserne sikkert skilt fra hinanden i pakken. Desuden kendes ingen farlige spaltninger inden for den angivne holdbarhed. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger De følgende angivelser gælder for rene stoffer. Kvantitative angivelser for produktet står ikke til rådighed. Stoffets navn: svovlsyre CASnr.: LD50 orl rat : 2140 mg/kg LC50 ihl mouse : 320 4h mg/l LC50 ihl rat : 510 mg/m³ TRGS 905 (DE): R F C Stoffets navn: manganklorid CASnr.: LD50 orl rat : 250 mg/kg Akutte virkninger: Forårsager ved indtagelse, alvorlige helbredsskader, selv i små mængder. Stoffets navn: natriumhydroxidopløsning CASnr.: LD50 orl rat : % mg/kg LD50 orl mus : 40 mg/kg

9 Side: 9/11 Stoffets navn: kaliumjodid CASnr.: LD50 orl rat : 2779 mg/kg Stoffets navn: magnesiumsulfat CASnr.: LD50 orl rat : >2000 g/cm³ LD50 drm rat : >2000 mg/kg Stoffets navn: fosfate (buffersalte) CASnr.: LD50 orl rat : > 2000 mg/kg PUNKT 12: Miljøoplysninger 12.1 Toksicitet De følgende angivelser gælder for rene stoffer. Stoffets navn: svovlsyre CASnr.: Lad det ikke komme i miljøet. LC50 fish/96h : 1629 mg/l EC50 daphnia/48h : 29 24h mg/l Vandforureningsklasse (DE): 1 WGKnr.: 0182 Opbevarings klasse (VCI): 8 B Stoffets navn: manganklorid CASnr.: Giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Lad det ikke komme i miljøet. Miljørisici stoffer/blandinger op til 125 ml eller 125 g ikke mærkes med H og Psætninger (EF 1272/2008 BILAG I 1.5.2). Vandforureningsklasse (DE): 1 WGKnr.: 0494 Opbevarings klasse (VCI): 12 Stoffets navn: natriumhydroxidopløsning CASnr.: Lad det ikke komme i miljøet. LC50 leuciscus idus/96h : mg/l LC50 fish/96h : 45.4 mg/l EC50 daphnia/48h : >100 mg/l Vandforureningsklasse (DE): 1 WGKnr.: 142 Opbevarings klasse (VCI): 8 B Stoffets navn: kaliumjodid CASnr.: LC50 fish/96h : 2190 mg/l Vandforureningsklasse (DE): 1 Dispersionskoefficient (ow): 0.04 Opbevarings klasse (VCI): 1213 Stoffets navn: magnesiumsulfat CASnr.: LC50 pimephales promelas/96h : 680 MgX mg/l EC50 daphnia/48h : 720 MgX mg/l Vandforureningsklasse (DE): 1 Opbevarings klasse (VCI): 1213 Stoffets navn: fosfate (buffersalte) CASnr.: Vandforureningsklasse (DE): 1 Opbevarings klasse (VCI): Persistens og nedbrydelighed der foreligger ingen data 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

10 Side: 10/11 der foreligger ingen data 12.4 Mobilitet i jord der foreligger ingen data 12.5 Resultater af PBT og vpvbvurdering der foreligger ingen data 12.6 Andre negative virkninger der foreligger ingen data PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse Overhold venligst de nationale forskrifter vedrørende indsamling og bortskaffelse af laboratorieaffald (affaldskode ) Metoder til affaldsbehandling Tomme beholdere med ætsende reagenser forud for bortskaffelse, skylles med vand. PUNKT 14: Transportoplysninger UNnr.: UNforsendelsesbetegnelse/ Proper shipping name: Chemical Kit (Kemitestsæt) Klasse: Emballagegruppe: II Vejtransport Classification code: M11 Tunnelbegrænsningskode: E Limited Quantity: LQ 0 (iht. ADR 3.3.1/251: se LQ ved Alternative transportmærkning) Lufttransport PAX: 960 max. weight PAX: 10 KG CAO: 960 max. weight CAO: 10 KG Søtransport EmS: FA, SP Storage category: A Alternative transportmærkning: UNnr.: (se nedenfor) klasse 8 II, fritagne mængder/eq ( 30 ml/ 500 ml) = ADR/ IATA E2 eller 14.1 UNnr.: UNforsendelsesbetegnelse: Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (svovlsyre solution) 14.3 Klasse: Emballagegruppe: II Vejtransport Classification code: C1 Limited Quantity: LQ 22 Tunnelbegrænsningskode: E Excepted Quantity: E 2 Lufttransport PAX: 851 max. weight PAX: 1 L CAO: 855 max. weight CAO: 30 L Søtransport EmS: FA, SB Storage category: B 14.1 UNnr.: UNforsendelsesbetegnelse: Corrosive liquid, basic, inorganic, n.o.s. (natriumhydroxidopløsning) 14.3 Klasse: Emballagegruppe: II Vejtransport Classification code: C5 Limited Quantity: LQ22 Tunnelbegrænsningskode: E Excepted Quantity: E 2 Lufttransport PAX: 851 max. weight PAX: 1 L CAO: 855 max. weight CAO: 30 L Søtransport EmS: FA, SB Storage category: B 14.5 Miljøfarer ikke nødvendigt, fordi kun indeholder små mængder af farlige stoffer, fordi kun indeholder små mængder af stoffer 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren ikke nødvendigt 14.7 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBCkoden ikke nødvendigt

11 PUNKT 15: Oplysninger om regulering 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Arbejdstilsynet, WEAGuide, Limit values for substances and materials, october 2002 Lov til beskyttelse mod farlige stoffer (Chemikaliengesetz [kemikalielov] ChemG), aktualiseret 08/2013 Forordning til beskyttelse mod farlige stoffer (Gefahrstoffverordnung [forordning om farlige stoffer] / GefStoffV), nu udgave fra 26. november 2010 TRGS 200 (DE), klassificering og mærkning af stoffer, præparater og produkter fra oktober 2011 Bekendtgørelse 220 (DE, Ausschuss für Gefahrstoffe [komité for farlige stoffer] AGS), sikkerhedsdatablad fra 06/2013 TRGS 510 (DE), Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern, Stand: Mai 2014 Kapitel 4, Maßnahmen bei der Lagerung von Gefahrstoffen bis zu 50 kg (Kleinmengenregelung) 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering ikke nødvendigt PUNKT 16: Andre oplysninger 16.1 R og Hsætningernes ordlyd Rsætningernes ordlyd R35 Alvorlig ætsningsfare. R48/20/22 Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse. R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet Hsætningernes ordlyd H290 Kan korrodere metal H302 Farlig ved indtagelse. H314 Forårsager alvorlige hudforbrændinger og øjenskader. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation H411 Giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer Henvisninger om skoling Rutinemæssig undervisning af de ansatte om farer og beskyttelsesforholdsregler ved håndteringen af farlige stoffer. Desuden målrettet instruktion af de ansatte i håndteringen med disse produkter Anbefalede begrænsninger for anvendelsen Kun til erhvervsmæssige brugere. Overhold ansættelsesrestriktionerne for unge iht. de gældende love (94/33/EG). Overhold ansættelsesrestriktionerne for vordende og ammende mødre iht. de gældende love (92/85/EWG). Ved faglig korrekt håndtering har et enkelt produkt eller en enkelt test et lavt farepotentiale Yderligere informationer MACHEREYNAGEL GmbH & Co. KG stiller de ovenfor angivne informationer til rådighed i god tro og efter egen stand på tidspunktet for revisionen. Her beskrives udelukkende sikkerhedskrav til undgåelse af farer ved omgang med produktet for tilstrækkeligt uddannet personale. Enhver modtager af informationerne opfordres til uafhængigt at forvisse sig om, at hans uddannelse og egnethed for en korrekt og ansvarsbevidst omgang med produkterne er tilstrækkelige i det enkelte tilfælde. Med informationerne gives ingen tilsikring om produktets egenskaber i henhold til forskrifterne om mangelansvar, ligeledes bliver der ikke overtaget garantier af nogen art. Herved begrundes heller ikke noget retsforhold inden for eller uden for kontrakten. MACHEREYNAGEL GmbH & Co. KG fralægger sig ethvert ansvar for skader, som opstår ved brugen eller ved, at man stoler på de ovennævnte oplysninger. For supplerende oplysninger henviser vi til vores salgs og leveringsbetingelser Datakilder FORORDNING 453/2010/EU REACH KRAV TIL UDARBEJDELSE AF SIKKERHEDSDATABLADE Forordning 487/2013/EU, 4. tilpasning af CLPforordningen til den tekniske og videnskabelige udvikling TRGS 900, grænseværdier i luften på arbejdspladsen "Luftgrenzwerte" (Luftgrænseværdier), fra januar 2006, stand 02/2015 KÜHN, BIRETT Cirkulærer om farlige arbejdsstoffer Side: 11/11 Årsag til revision 2013/01 og 2013/05 Tilsætning af REACH Registreringer af de vigtigste kemikalier, hvis det er muligt 2014/02 Tilsætning af REACH FORORDNING 453/2010/EU 2014/04 Tilpasning af regulering 487/2013/EU De aktuelle udgaver af vores sikkerhedsdatablade findes på internet under:

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 30085/90/011 Handelsnavn Ruschei MN 85/90 BF, 215-32 mm 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 Indicator sticks

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 Indicator sticks Side: 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 92121 Handelsnavn ph-fix 4.5-10.0 / round tubes CE 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 5 x 100 ml spray reagent acc. to Dragendorff-Munier

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 5 x 100 ml spray reagent acc. to Dragendorff-Munier Side: 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF Handelsnavn 814402.NV Dragendorff-Munier spray reagent, np 5 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 713771.0100 Handelsnavn NUCLEODUR C18 Isis, 7 µm, 100 g, RS PM 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 pc. discs Ion exchange paper

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 pc. discs Ion exchange paper Side: 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 432136 Handelsnavn Anion exchange pap MN 616 LSB-50 47 mm 1 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 g Chromabond Carbon

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 g Chromabond Carbon Side: 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 730635 Handelsnavn Chromab. sorbent Carbon, 100 g 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 250 ml Lumi R2 20 x 175 mg Lumi R1 (>2,5x10 9 cfu)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 250 ml Lumi R2 20 x 175 mg Lumi R1 (>2,5x10 9 cfu) Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 945006 Handelsnavn Lumin.bacteria, 20x20 1 x 20 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 kg Cellulose MN 301 HR

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 kg Cellulose MN 301 HR Side: 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 816280.1 Handelsnavn Cellulosepulver MN 301 HR 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden iht. REAChforordning 1907/2006 og 2015/830/EU Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 985049 Handelsnavn NANOCOLOR Silver 3 REACH

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 50 x 6.5 g Chromabond QuEChERS Mix I

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 50 x 6.5 g Chromabond QuEChERS Mix I Side: 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 730970.5 Handelsnavn Chromab. QuEChERS Mix I (6.5 g) 50 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/12 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 915009 Handelsnavn VISOCOLOR HE kit Oxygen SA 10 1 x 30 ml Oxygen1 1 x 30 ml Oxygen2 2

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden iht. REAChforordning 1907/2006 og 453/2010/EU Side: 1/8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 985003 Handelsnavn NANOCOLOR Ammonium 3 20

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 740946 Handelsnavn Buffer CF (1000 ml) REACH registreringsnumre: se PUNKT 3.1/3.2 eller

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 5 m reel Congo paper

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 5 m reel Congo paper Side: 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 90702 Handelsnavn Congo paper MN 816 N (5m reel) 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden iht. REAChforordning 1907/2006 og 453/2010/EU Side: 1/11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 740727.50 Handelsnavn NucleoSpin Plasmid

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 3 x 5 m reels Phenolphthalein paper (refill)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 3 x 5 m reels Phenolphthalein paper (refill) Side: 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 90713 Handelsnavn Phenolphthalein paper (3 reel refill pac 3 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden iht. REAChforordning 1907/2006 og 453/2010/EU Side: 1/9 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 985859 Handelsnavn NANOCOLOR Methanol 15

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 kg Aluminium oxide G

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 kg Aluminium oxide G Side: 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 816010.1 Handelsnavn Aluminiumoxid G, 1 kg 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 test strips 2 x 30 ml Zn 2+ -1

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 test strips 2 x 30 ml Zn 2+ -1 Side: 1/8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 91310 Handelsnavn QUANTOFIX Zinc / 100 1 x 2 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden iht. REAChforordning 1907/2006 og 2015/830/EU Side: 1/10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 740656 Handelsnavn NucleoTrap mrna Midi

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden iht. REAChforordning 1907/2006 og 453/2010/EU Side: 1/9 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 915208 Handelsnavn VISOCOLOR HE Refill set

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 30 ml P-1 1 x 30 ml P-2 1 x 30 ml P-K

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 30 ml P-1 1 x 30 ml P-2 1 x 30 ml P-K Side: 1/10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 920183 Handelsnavn VISOCOLOR HE Phosphorus in soil, Refill set 1 x 1 x 1 x 1.2 Relevante

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 5 kg kieselguhr (respirable part <1%)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 5 kg kieselguhr (respirable part <1%) Side: 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 815530.5 Handelsnavn Hyflo super-cel, 5 kg 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 ml Crack Set R1 1 x 17 g Crack Set R2 1 x 100 ml Crack Set R3

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 ml Crack Set R1 1 x 17 g Crack Set R2 1 x 100 ml Crack Set R3 Side: 1/11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 91808 Handelsnavn NANOCOLOR Crack set 1 x 1 x 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 91345 Handelsnavn QUANTOFIX Arsenic Sensitive / 100 1 x 1 x 1 x 1 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 10 g Ni-1 2 x 20 ml Ni-2

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 10 g Ni-1 2 x 20 ml Ni-2 Side: 1/9 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 931240 Handelsnavn VISOCOLOR ECO Nickel, Refill pack 1 x 2 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 24 ml ph 5-9

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 24 ml ph 5-9 Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 935075 Handelsnavn VISOCOLOR alpha ph 5-9 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1000 ml DB

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1000 ml DB Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 740323.1000 Handelsnavn Buffer DB (1000 ml) 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 ml NTC

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 ml NTC Side: 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 740654.100 Handelsnavn Buffer NTC (125 ml) 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 20 ml SO x 20 ml SO x 30 ml SO 3-3

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 20 ml SO x 20 ml SO x 30 ml SO 3-3 iht. REAChforordning 1907/2006 og 453/2010/EU Side: 1/8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 931095 Handelsnavn VISOCOLOR ECO Sulfite

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 8 ml Paracetamol reference solution

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 8 ml Paracetamol reference solution Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 814406 Handelsnavn Paracetamol solution for comparis. 8 ml 1 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 7 ml CH-1 2 x 30 ml CH-2

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 7 ml CH-1 2 x 30 ml CH-2 Side: 1/8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 931014 Handelsnavn VISOCOLOR ECO Carbonate hardness 1 x 2 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

H290 Metal Corrosion cat. 1 H314 Skin Corrosion 1A. Serious Damage to Eyes 1 R 42/43 GHS03 GHS07 GHS08

H290 Metal Corrosion cat. 1 H314 Skin Corrosion 1A. Serious Damage to Eyes 1 R 42/43 GHS03 GHS07 GHS08 Side: 1/10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 985061 Handelsnavn NANOCOLOR Nickel 7 2 x 20 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden iht. REAChforordning 1907/2006 og 453/2010/EU Side: 1/10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 740956.240C Handelsnavn NucleoSpin RNA Virus

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1000 ml LYS

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1000 ml LYS Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 740329.1000 Handelsnavn Buffer LYS (1000 ml) 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 ml Ammonia 25%/2-propanol (5:3)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 ml Ammonia 25%/2-propanol (5:3) Side: 1/8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 814904 Handelsnavn Ammonia/2-Propanole (5:3) 100 ml 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 150 ml NTB

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 150 ml NTB Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 740595.150 Handelsnavn Buffer NTB (150 ml) 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 985074 Handelsnavn NANOCOLOR Phenolic index 5 1 x 20 x 2 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden iht. REAChforordning 1907/2006 og 453/2010/EU Side: 1/10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 740722.5 Handelsnavn NucleoSpin 8 Trace

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x Calibration tube (5 ml) 1 x 20 ml Cl x 28 g Cl 2-1

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x Calibration tube (5 ml) 1 x 20 ml Cl x 28 g Cl 2-1 iht. REAChforordning 1907/2006 og 453/2010/EU Side: 1/9 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 934111 Handelsnavn Photometer PF3 Pool 1

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 ml Polarity mixture POL 5 in n-pentane

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 ml Polarity mixture POL 5 in n-pentane Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 722306 Handelsnavn Polarity mixture POL 5,NML 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 815710.1 Handelsnavn Florisil Standard 60/100 mesh REACH registreringsnumre: se PUNKT 3.1/3.2

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 125 ml BQ1 1 x 50 ml BQ2 1 x 8 ml PB 1 x 126 mg Proteinase K (Blood)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 125 ml BQ1 1 x 50 ml BQ2 1 x 8 ml PB 1 x 126 mg Proteinase K (Blood) Side: 1/10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 740950.10 Handelsnavn NucleoSpin Blood XL (10) 1 x 1 x 1 x 1 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 740654.100 Handelsnavn Buffer NTC (125 ml) REACH registreringsnumre: se PUNKT 3.1/3.2 eller

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 740667.B.207052 Handelsnavn NucleoSpin 96 Blood QuickPure (24,000) 6 x 6 x 6 x 1 x 125

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 744100.4 Handelsnavn NucleoMag 96 PCR (4x96) 1 x 1 x 1 x 1 x 4 x 1.4 ml PBeads 1.2 Relevante

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 740913.1 Handelsnavn Buffer A3 (1000 ml) REACH registreringsnumre: se PUNKT 3.1/3.2 eller

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 20 g Cadmium R2 1 x 500 ml Chloroform

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 20 g Cadmium R2 1 x 500 ml Chloroform Side: 1/9 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 918132 Handelsnavn NANOCOLOR Cadmium KS, nla 1 x 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 10 g CN-1 1 x 6 g CN-2 1 x 30 ml CN-3 1 x 30 ml CN-4

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 10 g CN-1 1 x 6 g CN-2 1 x 30 ml CN-3 1 x 30 ml CN-4 Side: 1/11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 920028 Handelsnavn VISOCOLOR HE Cyanide 0.0020.04 mg/l 1 x 10 g CN1 1 x 6 g CN2 1 x 30

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 ml Toluene/Cyclohexane (2:1)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 ml Toluene/Cyclohexane (2:1) Side: 1/8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 814915 Handelsnavn Toluene-cyclohexane, 100 ml 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden iht. REAChforordning 1907/2006 og 2015/830/EU Side: 1/9 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 985838 Handelsnavn NANOCOLOR Ethanol 1000

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1000 x 1 pc Moisture indicator (completely impregnated)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1000 x 1 pc Moisture indicator (completely impregnated) Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 908916 Handelsnavn Feuchte 40 %, 40x20 mm, Rll/1000 / Oker 1000 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 2 x 20 ml Cl-1 1 x 24 ml Cl-2

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 2 x 20 ml Cl-1 1 x 24 ml Cl-2 Side: 1/11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 931218 Handelsnavn VISOCOLOR ECO Chloride, refill pack 2 x 1 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 200 strips Arsenic test paper

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 200 strips Arsenic test paper Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 90762 Handelsnavn Arsenic test paper(mercury bromide pap.) 1 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 701410.510 Handelsnavn MBTFA, 5x10 ml REACH registreringsnumre: se PUNKT 3.1/3.2 eller

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Chromab. columns SiOH-H2SO4, 3 ml, 500mg

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Chromab. columns SiOH-H2SO4, 3 ml, 500mg Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF Handelsnavn 730140G Chromab. columns SiOH-H2SO4, 3 ml, 500mg REACH registreringsnumre:

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 pc Moisture indicator (completely impregnated)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 pc Moisture indicator (completely impregnated) Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 908902.1 Handelsnavn Feuchte 8 % 60 x 35 mm2,5%cobalt/neutral 1 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1000 x 1 pc Moisture indicator (completely impregnated)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1000 x 1 pc Moisture indicator (completely impregnated) Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 908901 Handelsnavn Humidity indicator 8 %, 60x35 mm / 1000 1000 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 12 x 1 pc Moisture indicator (completely impregnated)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 12 x 1 pc Moisture indicator (completely impregnated) Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 90801 Handelsnavn Moisture indicator papers (pack 12) 12 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 90744 Handelsnavn Lead acetate paper, reel REACH registreringsnumre: se PUNKT 3.1/3.2 eller

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 815333.1 Handelsnavn Kieselgel 60, 0,063-0,2 mm, NaOH

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1000 ml WASH

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1000 ml WASH Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 740375.1000 Handelsnavn Buffer WASH (1000 ml) 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 740505 Handelsnavn RNase A (100 mg) REACH registreringsnumre: se PUNKT 3.1/3.2 eller Et

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Tanaco udvanding mod myrer Xtra Produkt nr. - REACH registreringsnummer Ikke anvendelig

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF Handelsnavn 730109G.MUSTER Sample Chromab. c. NAN,3mL400/1400/400mg REACH registreringsnumre:

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 L Moisture indicator solution

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 L Moisture indicator solution Side: 1/8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 90812 Handelsnavn Feuchte Indikatorlösung 8 %/ltr. 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 7 ml CH-1 2 x 30 ml CH-2

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 7 ml CH-1 2 x 30 ml CH-2 Side: 1/8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 931014 Handelsnavn VISOCOLOR ECO Carbonate hardness 1 x 2 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: ASZT Udarbejdelsesdato: 24-07-2013 Revisionsdato: 24-07-2013 Synonymer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 453/2010 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 16.11.2012 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

BARDAHL INDUSTRI LITHIUM FEDT

BARDAHL INDUSTRI LITHIUM FEDT Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 74004 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: December 2013 Revisionsdato: December 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: BIO Urinal tablet

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 701490.150 Handelsnavn Silyl-991, 1x50 ml REACH registreringsnumre: se PUNKT 3.1/3.2 eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/09/2011 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/16 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 740467.4 Handelsnavn NucleoSpin 8 Plant II Core Kit (48x8) 1 x 250 ml PC 1 x 125 ml PE

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 722393 Handelsnavn PAH-test mixture standard REACH registreringsnumre: se PUNKT 3.1/3.2

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive Sun Eco Color Sensitive Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.03.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere