PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden"

Transkript

1 Side: 1/11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF Handelsnavn NANOCOLOR BOD5TT 1 x 1 x 1 x 22 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Relevante identificerede anvendelser Produkt til analytiske formål. Tilordning til påvirkningsscenarier iht. REACh, RIP 3.2 koder: SU 02, PC 21, PROC 15, AC 0 Det eksponeringsscenarie er integreret i punkte 116. Anvendelser, der frarådes ikke beskrevet 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren of sikkerhedsdatabladet Producent MACHEREYNAGEL GmbH & Co. KG NeumannNeanderStr. 68, Düren, Tyskland Tlf Nødtelefon Giftinformationszentren (toksikologi) Tlf and home page <http://www.bispebjerghospital.dk/giftlinjen/forside/> i DE: Gemeinsames Giftinformationszentrum (GGIZ) Erfurt, Tlf Hvis et tekstmodul ikke foreligger på landets sprog, angives den engelske skrivemåde. PUNKT 2: Fareidentifikation 2.0 Klassificering af produktet Symboler C R R 35 GHSsymboler GHS05 GHS07 Signalord FARE (GEFAHR) Farehenvisning Fareklasser/kategorier H290 Metal Corrosion cat. 1 H302 Acute Tox. 4 oral H314 Skin Corrosion 1A. Serious Damage to Eyes 1 H319 Eye Irritation cat. 2 H411 Hazardous to the aquatic environment chronic cat Klassificering af stoffet eller blandingen

2 Side: 2/11 Symboler R 35 C GHSsymboler GHS05 Signalord FARE (GEFAHR) Farehenvisning Fareklasser/kategorier H314 Skin Corrosion 1A. Serious Damage to Eyes 1 Symboler ikke mærkningspligtigt GHSsymboler GHS07 Signalord ADVARSEL (ACHTUNG) Farehenvisning Fareklasser/kategorier H302 Acute Tox. 4 oral H411 Hazardous to the aquatic environment chronic cat. 2 Symboler R 35 C GHSsymboler Signalord GHS05 GHS07 FARE (GEFAHR) Farehenvisning Fareklasser/kategorier H290 Metal Corrosion cat. 1 H314 Skin Corrosion 1A. Serious Damage to Eyes 1 H319 Eye Irritation cat. 2

3 Side: 3/11 Symboler ikke mærkningspligtigt GHSsymboler ikke mærkningspligtigt Signalord Ingen fareklasse 2.2 Mærkningselementer Ikke mærkningspligtig, hvis mængden er </= ml eller g (ikke symboler F, O, Xn, Xi og ikke R og Ssætninger i henhold til 1999/45/EF art. 12). Iht. CLP (GHS) skal indvendige emballager kun mærkes med symbol og produktidentifikator. Mindre farlige stoffer/blandinger med signalord: WARNING (ADVARSEL) skal op til 125 ml eller 125 g ikke mærkes med H og Psætninger (EF 1272/2008 BILAG I 1.5.2). Symboler: C R 35 Alvorlig ætsningsfare. S 26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. GHSsymboler: GHS05 Signalord: FARE (GEFAHR) H314 Forårsager alvorlige hudforbrændinger og øjenskader. P260D, P280sh, P , P , P , P , P501 Indånd ikke damp. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. VED KONTAKT MED HUDEN (eller hår): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Indhold/beholder skal bortskaffes faglig korrekt. Symboler: GHSsymboler: GHS07

4 Side: 4/11 Signalord: ADVARSEL (ACHTUNG) Symboler: C R 35 Alvorlig ætsningsfare. S 2637/39 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Brug egnede beskyttelseshandsker og briller/ansigtsskærm under arbejdet. GHSsymboler: GHS05 GHS07 Signalord: FARE (GEFAHR) H314 Forårsager alvorlige hudforbrændinger og øjenskader. P260D, P280sh, P , P , P , P , P501 Indånd ikke damp. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. VED KONTAKT MED HUDEN (eller hår): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Indhold/beholder skal bortskaffes faglig korrekt. Symboler: 2.3 Andre farer GHSsymboler: ikke mærkningspligtigt Signalord: Mulig skadelig fysiskkemisk effekt Generelt kan man ved phværdier < 2 eller > 11,5 altid regne med en ætsende effekt. Man kan ved phværdier < 5 eller > 9 altid regne med en irriterende effekt. Mulig skadelig effekt på mennesker og mulige symptomer Forårsager alt efter koncentration, temperatur og indvirkningstid forskelligt alvorlige forætsninger og dårligt helende sår på hud, øjne og slimhinder. Dampe, især fra varm væske og tåge, virker stærkt irriterende på øjne og åndedrætsorganer. Mulig skadelig effekt på miljøet Lad det ikke komme i miljøet. Andre farer Sætningen H290 "Kan korrodere metal" har relevans først efter forlænget transport af store mængder af tid. Mærkningen med GHS05 ville føre til "OVERMÆRKNING".

5 PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.1 Stoffer eller 3.2 Blandinger Stoffets navn: svovlsyre CASnr.: Koncentration: % Formula: H 2 SO 4 REACHnr.: xxxx EFnr.: Indexnr.: iht. 1999/45/EF: R 35 iht. GHS: H314 Side: 5/11 Stoffets navn: manganklorid CASnr.: Koncentration: % Formula: MnCl 2 Pseudonym (de): Mangandichlorid REACHnr.: xxxx EFnr.: iht. 1999/45/EF: R 48/20/2251/53 iht. GHS: H302, H411 Stoffets navn: natriumhydroxidopløsning CASnr.: Koncentration: % Formula: NaOH H 2 O Pseudonym (de): Natronlauge REACHnr.: xxxx EFnr.: Indexnr.: iht. 1999/45/EF: R 35 iht. GHS: H290, H314 Stoffets navn: kaliumjodid CASnr.: Koncentration: % Formula: KI Pseudonym (de): Iodkalium REACHnr.: YES, confidential EFnr.: iht. 1999/45/EF: iht. GHS: H319 Stoffets navn: magnesiumsulfat CASnr.: Koncentration: % Formula: MgSO 4 REACHnr.: xxxx EFnr.: iht. 1999/45/EF: iht. GHS: ikke nødvendigt Stoffets navn: fosfate (buffersalte) CASnr.: Koncentration: % Formula: Me 13 H 20 PO 4 iht. 1999/45/EF: iht. GHS: ikke nødvendigt 3.3 Bemærkning R og Hsætningernes ordlyd: se under afsnit 16 PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Bring den tilskadekomne ud i frisk luft. Sørg for legemlig ro, beskyt mod varmetab. Sørg for lægebehandling. Forelæg lægen produktemballagen, brugsanvisningen og dette sikkerhedsblad Efter hudkontakt Tilsmudset tøj skal straks tages af. Skyl den berørte hud/slimhinde grundigt i mindst 15 minutter med rindende vand. Brug så vidt muligt sæbe. Ingen forsøg på at neutralisere. Læg evt. en løs forbinding på Efter øjenkontakt Efter øjenkontakt vaskes det ramte øje under rindende vand med godt åbnet spalte mellem øjenlågene og beskyttelse af det øje, som ikke er kommet til skade i mindst 10 minutter med øjenvaskeflaske, øjenbruse eller rindende vand. Ved smerter dryppes forhinden så vidt muligt øjendråber med proxymetacain 0,5% (fx Proparakain POS ) for at løsne krampe i øjenlågene. Læg så en løs forbinding på. Videre behandling af øjenlæge.

6 Side: 6/ Efter indånding Efter indånding af tåger eller dampe tilføres frisk luft; hold luftvejene frie. I tilfælde af opkast og ved bevidstløshed kræves stabilt sideleje, hold luftvejene frie Efter indtagelse Efter indtagelse gives straks rigeligt vand tilsat aktivkul at drikke. Fremprovokér under ingen omstændigheder opkast. Ingen forsøg på at neutralisere. Tal med lægen om evt. mulige eftervirkninger. 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig ÆTSNING: Ved HUDKONTAKT kræves hurtig, lang afskylning med vand. Forsøg på at neutralisere kan ofte forværre tilstanden. Efter betændelsesreaktioner bruges glucocorticosteroider. Ved ØJENKONTAKT kræves hurtig, lang udskylning med vand. Træf forholdsregler til at løsne krampe i øjenlågene. Angiv det ætsende stof. Videre behandling af en øjenlæge. Giv aluminiumhydroxid. Efter indtagelse af ætsende aerosoler gennemføres profylakse mod lungeødem. Giv ilt ved åndenød. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1 Slukningsmidler Brug ildslukker svarende til omgivelsens brandklasse, i givet fald brandtæppe. Alle slukningsmidler som SKUM, VANDSPRØJTESTRÅLE, TØRPULVER, KULSYRE kan bruges. 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Irriterende eller sundhedsskadelige dampluftblandinger. Mulighed for miljøskader kun ved frigørelse af større mængder fra substansen eller spaltningsprodukter. 5.3 Anvisninger for brandmandskab Ingen for produktet. Emballager brænder som papir eller plast. Opstået tåge bekæmpes med tynd vandstråle. Opfang slukningsvandet. Brug kun kemikaliebestandigt hjælpeudstyr. Brug evt. et åndedrætsværn, som er uafhængigt af den omgivende luft (isoleringsapparat) og ved kraftig udvikling af skadelige stoffer tages tætsluttende kemibeskyttelsesdragt (fuld beskyttelsesdragt) på. 5.4 Yderligere henvisninger PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Indånd ikke damp. Bær egnede beskyttelseshandsker ved arbejdet (se 8.2.2). Bær beskyttelsesbriller, evt. ansigtsbeskyttelse. Rutinemæssig undervisning af de ansatte om farer og beskyttelsesforholdsregler vha. brugsanvisningen påkrævet. Overhold ansættelsesrestriktionerne. 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger ikke nødvendigt, fordi kun indeholder små mængder af stoffer 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Udløbet væske opsuges straks med universalbindemiddel. Giv det til den ansvarlige institution til bortskaffelse. Fugtet gulv og genstande rengøres med meget vand. Opsaml små mængder og tilfør dem med vand til spildevandsbehandling. 6.4 Henvisning til andre punkter PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering I overensstemmelse med den vedlagte brugsanvisning. Brug sikkerhedsbeholder til runde kuvetter. 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed En sikker opbevaring er garanteret i den originale emballage fra MACHEREYNAGEL. Lagerklasse (VCI): se Krav til lagerrum og beholdere Ved lagring og opbevaring skal den originale emballage holdes lufttæt lukket. Brug egnede overbeholdere ved transport af glasbeholdere. 7.3 Særlige anvendelser

7 PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1 Kontrolparametre Stoffets navn: svovlsyre CASnr.: EU value: 0.1 e mg/m³ AGW (DK): 1 mg/m³ TRGS 900 (DE): 0.1 E mg/m³ E/e respirabel Kortvarig eksponering faktor: 1 (I), Y gennem huden (H), sensibiliserend for luftvejene (Sa), sensibiliserend for huden (Sh), teratogen (Z) ikke sikkert udelukket / (Y) sikkert udelukket TRGS 901 (DE): 104 Side: 7/11 Stoffets navn: manganklorid CASnr.: TRGS 900 (DE): 0,5 Mn E mg/m³ E/e respirabel Kortvarig eksponering faktor: Y gennem huden (H), sensibiliserend for luftvejene (Sa), sensibiliserend for huden (Sh), teratogen (Z) ikke sikkert udelukket / (Y) sikkert udelukket TRGS 903 (DE): nicht mehr gelistet B blod, U urin Stoffets navn: natriumhydroxidopløsning CASnr.: DNEL: 1 inh mg/m³ DNEL = Derived NoEffect Level = Afledte nuleffektniveauer for arbejdstagere TRGS 900 (DE): (2 E) mg/m³ E/e respirabel Kortvarig eksponering faktor: (=1=, Y) gennem huden (H), sensibiliserend for luftvejene (Sa), sensibiliserend for huden (Sh), teratogen (Z) ikke sikkert udelukket / (Y) sikkert udelukket Stoffets navn: kaliumjodid CASnr.: Stoffets navn: magnesiumsulfat CASnr.: Stoffets navn: fosfate (buffersalte) CASnr.: 8.2 Eksponeringskontrol Rummet skal være godt ventileret og udluftet, sørg for kemikaliebestandigt gulv med afløb i gulvet og vaskemulighed. Sørg for absolut renlighed på arbejdspladsen Åndedrætsbeskyttelse Kun ved yderligere henvisninger se brugsanvisningen Håndbeskyttelse Ja, handsker iht. EN 374 (permeation: gennemtrængningstid >30 minutter klasse 2),bestående af PVC, naturlatex, Neopren, eller Nitril (fx fra Ansell eller KCL). Korte gange med kemiske resistente latex handsker mærke EN 3743 klasse 1 benyttes Øjenbeskyttelse Ja, sikkerhedsbriller til EN 166 med integrerede sideskærm eller wraparound beskyttelse eller ansigtsbeskyttelse Kropsbeskyttelse Anbefales, så tøjet ikke skades, så der ikke sker nogen tilsmudsning med disse farlige stoffer Beskyttelses og hygiejneforholdsregler Det er forbudt at spise, drikke, ryge, bruge snus og opbevare levnedsmidler i arbejdslokalet. Kræver forebyggende håndbeskyttelse. Undgå berøring med hud, øjne og tøj. Fugtet tøj skal tages af efter øjeblikkelig skylning med vand og lægges i vand. Efter arbejdsophør og inden måltiderne vaskes hænderne grundigt med vand og sæbe, derefter gnides de ind med håndbeskyttelsescreme. PUNKT 9: Fysiskkemiske egenskaber 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Tilstand : flydende Farve : farveløs Lugt : lugtløs phværdi: 01 Massefylde: 1,77 g/cm³ Vandopløselighed: 0100 %

8 Side: 8/11 Tilstand : flydende Farve : rosa, rødlig Lugt : lugtløs phværdi: 57 Vandopløselighed: 0100 % Tilstand : flydende Farve : farveløs Lugt : lugtløs phværdi: 1314 Vandopløselighed: 0100 % Tilstand : fast (lyofyliseret) Farve : farveløs Lugt : lugtløs phværdi: 68 Vandopløselighed: 0100 % 9.2 Andre angivelser Data for de øvrige parametre i blandingerne ikke er tilgængelige, da ingen registrering og ingen kemisk sikkerhedsrapport er påkrævet. PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Der foreligger ingen data Kemisk stabilitet Ingen kendte ustabilitet 10.3 Risiko for farlige reaktioner 10.4 Forhold, der skal undgås Se henvisningerne i brugsanvisningen Materialer, der skal undgås Kontakt med stærke syrer/baser Farlige nedbrydningsprodukter I den originale emballage er delene/reagenserne sikkert skilt fra hinanden i pakken. Desuden kendes ingen farlige spaltninger inden for den angivne holdbarhed. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger De følgende angivelser gælder for rene stoffer. Kvantitative angivelser for produktet står ikke til rådighed. Stoffets navn: svovlsyre CASnr.: LD50 orl rat : 2140 mg/kg LC50 ihl mouse : 320 4h mg/l LC50 ihl rat : 510 mg/m³ TRGS 905 (DE): R F C Stoffets navn: manganklorid CASnr.: LD50 orl rat : 250 mg/kg Akutte virkninger: Forårsager ved indtagelse, alvorlige helbredsskader, selv i små mængder. Stoffets navn: natriumhydroxidopløsning CASnr.: LD50 orl rat : % mg/kg LD50 orl mus : 40 mg/kg

9 Side: 9/11 Stoffets navn: kaliumjodid CASnr.: LD50 orl rat : 2779 mg/kg Stoffets navn: magnesiumsulfat CASnr.: LD50 orl rat : >2000 g/cm³ LD50 drm rat : >2000 mg/kg Stoffets navn: fosfate (buffersalte) CASnr.: LD50 orl rat : > 2000 mg/kg PUNKT 12: Miljøoplysninger 12.1 Toksicitet De følgende angivelser gælder for rene stoffer. Stoffets navn: svovlsyre CASnr.: Lad det ikke komme i miljøet. LC50 fish/96h : 1629 mg/l EC50 daphnia/48h : 29 24h mg/l Vandforureningsklasse (DE): 1 WGKnr.: 0182 Opbevarings klasse (VCI): 8 B Stoffets navn: manganklorid CASnr.: Giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Lad det ikke komme i miljøet. Miljørisici stoffer/blandinger op til 125 ml eller 125 g ikke mærkes med H og Psætninger (EF 1272/2008 BILAG I 1.5.2). Vandforureningsklasse (DE): 1 WGKnr.: 0494 Opbevarings klasse (VCI): 12 Stoffets navn: natriumhydroxidopløsning CASnr.: Lad det ikke komme i miljøet. LC50 leuciscus idus/96h : mg/l LC50 fish/96h : 45.4 mg/l EC50 daphnia/48h : >100 mg/l Vandforureningsklasse (DE): 1 WGKnr.: 142 Opbevarings klasse (VCI): 8 B Stoffets navn: kaliumjodid CASnr.: LC50 fish/96h : 2190 mg/l Vandforureningsklasse (DE): 1 Dispersionskoefficient (ow): 0.04 Opbevarings klasse (VCI): 1213 Stoffets navn: magnesiumsulfat CASnr.: LC50 pimephales promelas/96h : 680 MgX mg/l EC50 daphnia/48h : 720 MgX mg/l Vandforureningsklasse (DE): 1 Opbevarings klasse (VCI): 1213 Stoffets navn: fosfate (buffersalte) CASnr.: Vandforureningsklasse (DE): 1 Opbevarings klasse (VCI): Persistens og nedbrydelighed der foreligger ingen data 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

10 Side: 10/11 der foreligger ingen data 12.4 Mobilitet i jord der foreligger ingen data 12.5 Resultater af PBT og vpvbvurdering der foreligger ingen data 12.6 Andre negative virkninger der foreligger ingen data PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse Overhold venligst de nationale forskrifter vedrørende indsamling og bortskaffelse af laboratorieaffald (affaldskode ) Metoder til affaldsbehandling Tomme beholdere med ætsende reagenser forud for bortskaffelse, skylles med vand. PUNKT 14: Transportoplysninger UNnr.: UNforsendelsesbetegnelse/ Proper shipping name: Chemical Kit (Kemitestsæt) Klasse: Emballagegruppe: II Vejtransport Classification code: M11 Tunnelbegrænsningskode: E Limited Quantity: LQ 0 (iht. ADR 3.3.1/251: se LQ ved Alternative transportmærkning) Lufttransport PAX: 960 max. weight PAX: 10 KG CAO: 960 max. weight CAO: 10 KG Søtransport EmS: FA, SP Storage category: A Alternative transportmærkning: UNnr.: (se nedenfor) klasse 8 II, fritagne mængder/eq ( 30 ml/ 500 ml) = ADR/ IATA E2 eller 14.1 UNnr.: UNforsendelsesbetegnelse: Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (svovlsyre solution) 14.3 Klasse: Emballagegruppe: II Vejtransport Classification code: C1 Limited Quantity: LQ 22 Tunnelbegrænsningskode: E Excepted Quantity: E 2 Lufttransport PAX: 851 max. weight PAX: 1 L CAO: 855 max. weight CAO: 30 L Søtransport EmS: FA, SB Storage category: B 14.1 UNnr.: UNforsendelsesbetegnelse: Corrosive liquid, basic, inorganic, n.o.s. (natriumhydroxidopløsning) 14.3 Klasse: Emballagegruppe: II Vejtransport Classification code: C5 Limited Quantity: LQ22 Tunnelbegrænsningskode: E Excepted Quantity: E 2 Lufttransport PAX: 851 max. weight PAX: 1 L CAO: 855 max. weight CAO: 30 L Søtransport EmS: FA, SB Storage category: B 14.5 Miljøfarer ikke nødvendigt, fordi kun indeholder små mængder af farlige stoffer, fordi kun indeholder små mængder af stoffer 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren ikke nødvendigt 14.7 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBCkoden ikke nødvendigt

11 PUNKT 15: Oplysninger om regulering 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Arbejdstilsynet, WEAGuide, Limit values for substances and materials, october 2002 Lov til beskyttelse mod farlige stoffer (Chemikaliengesetz [kemikalielov] ChemG), aktualiseret 08/2013 Forordning til beskyttelse mod farlige stoffer (Gefahrstoffverordnung [forordning om farlige stoffer] / GefStoffV), nu udgave fra 26. november 2010 TRGS 200 (DE), klassificering og mærkning af stoffer, præparater og produkter fra oktober 2011 Bekendtgørelse 220 (DE, Ausschuss für Gefahrstoffe [komité for farlige stoffer] AGS), sikkerhedsdatablad fra 06/2013 TRGS 510 (DE), Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern, Stand: Mai 2014 Kapitel 4, Maßnahmen bei der Lagerung von Gefahrstoffen bis zu 50 kg (Kleinmengenregelung) 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering ikke nødvendigt PUNKT 16: Andre oplysninger 16.1 R og Hsætningernes ordlyd Rsætningernes ordlyd R35 Alvorlig ætsningsfare. R48/20/22 Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse. R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet Hsætningernes ordlyd H290 Kan korrodere metal H302 Farlig ved indtagelse. H314 Forårsager alvorlige hudforbrændinger og øjenskader. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation H411 Giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer Henvisninger om skoling Rutinemæssig undervisning af de ansatte om farer og beskyttelsesforholdsregler ved håndteringen af farlige stoffer. Desuden målrettet instruktion af de ansatte i håndteringen med disse produkter Anbefalede begrænsninger for anvendelsen Kun til erhvervsmæssige brugere. Overhold ansættelsesrestriktionerne for unge iht. de gældende love (94/33/EG). Overhold ansættelsesrestriktionerne for vordende og ammende mødre iht. de gældende love (92/85/EWG). Ved faglig korrekt håndtering har et enkelt produkt eller en enkelt test et lavt farepotentiale Yderligere informationer MACHEREYNAGEL GmbH & Co. KG stiller de ovenfor angivne informationer til rådighed i god tro og efter egen stand på tidspunktet for revisionen. Her beskrives udelukkende sikkerhedskrav til undgåelse af farer ved omgang med produktet for tilstrækkeligt uddannet personale. Enhver modtager af informationerne opfordres til uafhængigt at forvisse sig om, at hans uddannelse og egnethed for en korrekt og ansvarsbevidst omgang med produkterne er tilstrækkelige i det enkelte tilfælde. Med informationerne gives ingen tilsikring om produktets egenskaber i henhold til forskrifterne om mangelansvar, ligeledes bliver der ikke overtaget garantier af nogen art. Herved begrundes heller ikke noget retsforhold inden for eller uden for kontrakten. MACHEREYNAGEL GmbH & Co. KG fralægger sig ethvert ansvar for skader, som opstår ved brugen eller ved, at man stoler på de ovennævnte oplysninger. For supplerende oplysninger henviser vi til vores salgs og leveringsbetingelser Datakilder FORORDNING 453/2010/EU REACH KRAV TIL UDARBEJDELSE AF SIKKERHEDSDATABLADE Forordning 487/2013/EU, 4. tilpasning af CLPforordningen til den tekniske og videnskabelige udvikling TRGS 900, grænseværdier i luften på arbejdspladsen "Luftgrenzwerte" (Luftgrænseværdier), fra januar 2006, stand 02/2015 KÜHN, BIRETT Cirkulærer om farlige arbejdsstoffer Side: 11/11 Årsag til revision 2013/01 og 2013/05 Tilsætning af REACH Registreringer af de vigtigste kemikalier, hvis det er muligt 2014/02 Tilsætning af REACH FORORDNING 453/2010/EU 2014/04 Tilpasning af regulering 487/2013/EU De aktuelle udgaver af vores sikkerhedsdatablade findes på internet under:

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Varenummer. 621728 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/8 * PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

PUNKT 2: Fareidentifikation

PUNKT 2: Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Vare nr. 25285 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 11505 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Redex Diesel Engine System Cleaner

SIKKERHEDSDATABLAD Redex Diesel Engine System Cleaner Revision 22/11/2012 Revision 8 Erstatter dato 15/08/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 73141130004,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 298 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. EL-K80 Kontaktrens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. EL-K80 Kontaktrens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 11505 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer PRnr: 1159153 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION Udfærdigelsesdato: 14.07.2010 Revisionsdato: 11.01.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 2265206 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Nilfisk-ALTO SUPER PLUS / ALTRADAN

Nilfisk-ALTO SUPER PLUS / ALTRADAN SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: PR-nr.: 1303071 SUPER PLUS / ALTRADAN Relevante

Læs mere

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A17600C 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish Borup Sten & Gulvpolish Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH)

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH) SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig 1.2. Relevante

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1.1 Produktidentifikator Produktidentifikatorer Produktregestreringsnummer 418205 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 0 Side : 1 / 7 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Identifikation af produktet : Væske. Ref. nr : 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Hypercoat SB UV-Protect

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Hypercoat SB UV-Protect 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Hypercoat SB UVProtect Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer SIKKERHEDSDATABLAD 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn TRÆOLIE, INDENDØRS Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: SET XP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 30.12.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: POLY GP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: MULTITEC LÆKSØGESPRAY PRnr.: Relevante

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING PUNKT 0: Interne forhold Brugssted ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING Anvendelser for stoffet eller blandingen Korrosionsbeskyttelses af metal overflader Intern kontaktperson Email på intern kontaktperson Intern

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 7573 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer SIKKERHEDSDATABLAD 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere