Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård"

Transkript

1 februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række af de spørgsmål, der opstår i forbindelse med andelsboligforeningen. Informationerne er samlet på baggrund af foreningens vedtægt, husorden og praksis i foreningen. Håndbogen er vejledende, og i tvivlstilfælde, vil foreningens vedtægt og husorden være bestemmende, da disse er vedtaget af generalforsamlingen. Indhold Administrator... 3 Adkomsterklæring:... 3 Affald... 3 Balofix... 3 Barnevogne... 3 Bestyrelse... 3 Bredbånd... 3 Cykler... 3 Døre... 4 Dørtelefon... 4 Falck... 4 Forsikring... 4 Fremleje... 4 Fællesarealer... 4 Garager... 4 Grill... 4 Hjemmeside... 4 Husdyr... 4 Håndværkere... 4 Internet Klage

2 Kælderrum... 5 Loftsrum... 5 Lysthus... 5 Matrikelnummer... 5 Motorcykler... 5 Nøgler... 5 Postkasser... 5 Radiatorer... 5 Rygning... 6 Scooter... 6 Salg af lejlighed... 6 Trapper... 6 Trappevask... 6 Tørrerum... 6 Vandudgifter... 6 Vandskade... 6 Varme... 6 Vaskeri... 6 Vedligeholdelse... 6 Vicevært

3 Administrator: Foreningens administrator er Frede Tellefsen Ejendomsadministration A/S, Frederikssundsvej 26B, 2400 København NV, Telefon , Fax , Adkomsterklæring: I forbindelse med lånoptagning og lignende beder banker nogle gang om en adkomsterklæring. Anmodningen skal ikke sendes til bestyrelsen, men til foreningens administrator. Affald: Foreningen har i gården forskellige containere til affald. Containere til dagrenovation/ husholdningsaffald (tømmes mandag og torsdag). Containere til papir og til pap. Pap-containerne åbnes med en nøgle, som hænger på siden af containeren. Papkasser skal slås sammen, så de fylder mindst muligt. Glascontainer, hvor man også kan aflevere dåser uden pant. Skab til miljøfarligt affald, fx maling og elspare pærer. Affaldet placeres ved siden af skabet. Viceværten låser det ind i skabet. Container til elektronik, hård plast og metal. Ved de forskellige containere er der opslag med information om sortering af affald. Storskrald skal afleveres ved viceværtens garage. Som storskrald regnes almindeligt indbo og inventar som for eksempel møbler, komfur, køleskab og mindre ting, der ikke hører til i dagrenovationen Byggeaffald er ikke storskrald. Har du byggeaffald, skal du selv sørge for afhentning. Balofix: På vandrørene - tæt på, hvor brugsvandet kommer ind i lejligheden - er der placeret afbrydere - Balofix. Man er selv ansvarlig for at de fungerer, og det er vigtigt at de virker, når der er brug for det. Man forhindrer, at de sætter sig fast, ved at lukke og åbne et par gange om året. Barnevogne: Barnevogne og lignende skal opbevares i lysthuset eller i barnevognsrummet. Der må kun opbevares barnevogne og lignende samt legetøj, der anvende i gården, i barnevognsrummet. Bestyrelse: A/B Slangerupgårds bestyrelse består af fem medlemmer samt 2 suppleanter. Kontakt til bestyrelsen kan ske ved at lægge et brev i bestyrelsens postkasse i gården ved nedgang til nr Endvidere kan spørgsmål stilles direkte til formanden. Kontaktoplysninger findes på Bestyrelsesmøderne finder som regel sted den første torsdag i måneden. Bestyrelsen forestår den daglige drift i samarbejde med administrator, herunder varetagelse af foreningens interesser med hensyn til løbende vedligeholdelse af bygninger, initiativer til nye tiltag samt foreningens økonomi. Derudover tager bestyrelsen stilling til konkrete beboersager. Oplys adresse, telefonnummer og eventuelt mailadresse ved alle henvendelser. Bredbånd: Foreningen ejer selv bredbåndsinstallationen. Cykler: Foreningen har to cykelkældre. Der må kun være cykler i kældrene, og altså ikke andre personlige effekter. Den ene cykelkælder har dog særlige pladser til barnevogne. Cykler parkeret i gården skal stå i stativerne. På grund af pladsmangel er det hensigtsmæssigt, at stativerne forbeholdes cykler der i brug. 3

4 Efter behov foretages der cykeloprydning, hvor ejerløse cykler fjernes. Andelshaverne varsles inden cykeloprydningen. Døre: Den enkelte beboer er forpligtiget til at vedligeholde hoved- og -køkkendøre indvendigt, samt låse. Af brandhensyn må køkkendøre ikke blokeres. Ved reparation af låse, dørhåndtag og dør, skal dette ske, så det ensartede udseende bevares i opgangene. Dørtelefon: Skal der nyt navn på dørtelefonen, kan du henvende dig til formanden eller viceværten. Udskiftning af defekte dørtelefoner betales af foreningen, dog ikke ved misbrug eller egen skyld. Falck: Foreningen har et Falck-abonnement, der fx kan hjælpe i forbindelse med vandskade. Forsikring: Foreningen har en forsikring, der blandt andet dækker vinduer og kummer. Hvis du mener, at en skade skal dækkes af forenings forsikring, så skal du henvende dig til bestyrelsen inden arbejdet påbegyndes (dog ikke ved akut skade). Fremleje: En andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse fremleje lejligheden helt eller delvist i op til 2 år. Foreningen følger reglerne i lejeloven, hvilket blandt andet betyder, at man for at få tilladelse til fremleje skal være fraflyttet midlertidigt. Dette betyder fx, at man ikke kan få tilladelse til fremleje, hvis man flytter sammen med sin kæreste. Fremleje eller lån af enkeltværelser skal også godkendes af bestyrelsen. Hvis man ønsker at fremleje sig lejlighed, skal man rette henvendelse til foreningens administrator, der udarbejder en kontrakt. Fællesarealer: Det er ikke tilladt at opbevare effekter på fællesarealerne med mindre disse er indrettet til det specifikke formål (fx cykler i cykelkælderen). Det er således ikke tilladt fx at opbevare effekter på trappeopgangen eller i rum, der er bestemt til et andet formål (fx cykler i barnevognsrummet). Garager: Foreningen har 2 garager, der er lejet af beboere. Grill: Foreningen har en grill, der står i lysthuset. Denne kan frit benyttes af beboerne. Grillen skal rengøres efter brug. Det er ikke tilladt at opbevare sin egen grill på fællesarealerne. Det er ikke tilladt at grille inde i selve lysthuset. Hjemmeside: Foreningens hjemmeside hedder Her kan du blandt andet finde referater fra generalforsamlinger og kontaktoplysninger. Husdyr: Man må ikke holde hund i ejendommen. Katte og andre husdyr er der ikke forbud mod, dog må de ikke være til gene for de øvrige andelshavere. Håndværkere: Hvis du mener, at foreningen skal dække udgifterne til håndværkere i din lejlighed, skal du have bestyrelsens godkendelse, inden du begynder arbejdet. Dette gælder dog ikke ved akutte skader. Foreningen har en række håndværkere tilknyttet ejendommen. Man er velkommen til at benytte disse, der er bekendt med forholdene i ejendommen. Kontaktoplysningerne kan indhentes hos formanden. Internet: Du bliver sammen med boligafgiften opkrævet et beløb, der går til at betale etableringen af "infrastrukturen", altså lyslederkablerne til ejendommen. Det er foreningen, der ejer kablerne i bygningen. 4

5 Du skal selv kontakte Dansk Bredbånd eller Parknet, hvis du ønsker at modtage internet fra dem. Danske Bredbånd og Parknet leverer også tv. Det er også muligt i de fleste lejligheder, at modtage tv fra Yousee, da der er stik i væggen i forvejen. Endvidere kan du vælge en anden internetleverandør, hvis du bruger telefonledningerne. Det er også noget du selv skal stå for. Klage: Hvis du ønsker at indgive en klage over en anden andelshaver i foreningen, skal klagen rettes skriftligt til bestyrelsen. For at kunne behandles, skal klagen være angivet med dato for hændelsen, tidspunkt og omfang. Bestyrelsen vurderer om klagen skal føre til en skriftlig advarsel fra bestyrelse/administrator. Flere skriftlige advarsler kan føre til opsigelse/eksklusion. Mange problemer løses ved at tale sammen internt. Man opfordres derfor til selv at forsøge at påtale forholdene til den anden andelshaver inden bestyrelsen kontaktes. Kælderrum: Foreningen har en række kælderrum, der lejes ud til andelshaverne. Man kan blive skrevet op til et kælderrum ved at henvende sig til formanden. Det er ikke tilladt at efterlade affald og lignende uden for sit kælderrum. Loftsrum: Hver lejlighed har brugsret til et loftsrum. Det er ikke tilladt at efterlade affald og lignende uden for sit loftsrum. Lysthus: Man skal selv rydder op efter sig, når man har benyttet lysthuset. Det er tilladt at parkere barnevogne og lignende i lysthuset. Hvis barnevognen er i vejen for brug af lysthuset, må brugerne gerne flytte barnevognen. Det er ikke tilladt at grille inde i selve lysthuset. Matrikelnummer: 5528 og Kan findes på Motorcykler: Foreningen har to parkeringspladser til motorcykel. Det kræver bestyrelsens godkendelse at parkere motorcykler i gården. Nøgler: Hvis man ønsker en kopi af masternøglen til foreningens hoveddøre, kan man henvende sig til formanden. Postkasser: Skal der nyt navn på postkassen, kan du henvende dig til formanden eller viceværten. Hvis du ikke ønsker reklamer, skal du henvende dig til Post Danmark for at få et særligt klistermærke til postkassen. Der er ikke hensigtsmæssigt, at der sættes hjemmelavede nej tak til reklamer skilte op. Hvis du mister nøglerne til postkassen, skal du kontakte en låsesmed, der kan skifte låsen for din regning. Radiatorer: Foreningen afholder alle udgifter til vedligeholdelse af centralvarmeanlægget, dvs. udskiftning af defekte radiatorer, termostater, rør, osv. Andelshaveren betaler alle udgifter, hvis der ikke er tale om vedligeholdelse, fx hvis man ønsker at få en ekstra radiator opsat. Det er en forudsætning, at disse er nye og opsat af en autoriseret blikkenslager, da foreningen herefter har vedligeholdelsen. Inden arbejdet påbegyndes skal bestyrelsen underrettes, og regning for udført arbejde forevises, og bestyrelsen skal besigtige om arbejdet er udført. 5

6 Hvis der er problemer med få radiatoren varm, kan det skyldes, at tappen der regulerer ventilen til vandgennemgangen har sat sig fast. Dette kan typisk ordnes ved at smøre med syrefrit olie. Rygning: Det er ikke tilladt at ryge på de indvendige fællesarealer. Scooter: Ved parkering af scooter og knallert, skal den særlige parkeringsplads i gården anvendes. Salg af lejlighed: Ved salg af andelslejlighed skal den vurderes. Bestyrelsen anbefaler, at man kontakter vurderingsmand Bent Bünning, Stenløsevej 123, 2700 Brønshøj, der har telefonnummer: Sælger betaler omkostninger ved vurdering. Vurderingen forældes efter 4 måneder. I forbindelse med salg skal sælger få lavet el- og vvs-syn af lejligheden. Hvis der konstateres ulovlige installationer skal disse lovliggøres inden køber overtager lejligheden. Der er ikke nogen intern venteliste, der skal respekteres. Når man har fundet en køber kontaktes foreningens administrator, der udarbejder en salgsaftale. Hvis to personer ejer andelsboligen sammen, kan der ved overdragelse af hele andelsboligen til den en part laves en "overdragelseserklæring", som skal underskrives af parterne og bestyrelsen. Dette er billigere end almindelig overdragelse, hvor der skal foreligge en vurdering osv. Overdragelseserklæringen kan købes ved henvendelse til foreningens administrator. Trapper: Der må pga. brandfare, rengøring, flugtvej og almindelig færdsel ikke henstilles ting på for- og bagtrapper. Bestyrelsen kan foranledige at genstandene fjernes på beboerens regning. På grund af risikoen for indbrud må dørene ikke stå permanent åbne ved fx at sætte noget i klemme. Hvis der er sprunget en lyspære eller batteriet i en brandalarm er brugt op kontaktes viceværten. Trappevask: Fortrapper rengøres hver 14.dag. Bagtrapper rengøres én gang om måneden. Tørrerum: Foreningen har tørrerum på loftet til fri afbenyttelse. Husk at lukke vinduerne på tørreloftet, da der ellers kan trænge vand ind. Vandudgifter: Udgift til vandforbruget tages fra driftsbudgettet, vi er derfor fælles om at betale hinandens forbrug, og man bør derfor være opmærksom på at minimere sit vandforbrug. Vandskade: Sker der en vandskade i en lejlighed, som stammer fra toilet, brusekabine, vandrette rør, vandpjaskeri, mv., er det andelshaverens ansvar at få tilkaldt et VVS-firma, som kan udbedre skaden. Varme: Foreningens varmecentral er tændt, når den udendørs temperatur er under 13 grader. Vaskeri: Der er ikke fælles vaskeri i ejendommen. Vedligeholdelse: Alt hvad der er inde i lejligheden er den enkelte andelshaver som udgangspunkt pligtig til at vedligeholde. Vedligeholdelse består fx af rengøring, maling og almindelig istandsættelse. Vicevært: Er ansat 19 timer om ugen, og har ingen faste træffetider. Beskeder til viceværten kan afleveres i viceværtens postkasse i gården eller ved henvendelse telefonisk eller per mail. Husk at oplyse telefonnummer, adresse, og evt. træffetider. Respekter venligst, at viceværten også har et privatliv. 6

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon 38 16 11 25), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2013 Gem den - den er god at have Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Velkommen til A/B Tjørnen! s. 3 Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? s. 3 Bestyrelsen s. 3 Vaskeri s. 4 Tørrerum

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011 Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Denne pjece er tænkt som et supplement til vedtægterne, og den bør kunne hjælpe dig med diverse småproblemer,

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V.

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Foreningen Tillykke med din nye andel i foreningen og velkommen til! Historie Vi er en mindre andelsforening, der huser 27 lejligheder

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013 Andelshaver i A/B Blåmejsegården 2. udgave 2013 I Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Håndbogens formål... 3 2 Foreningens historie... 3 3 Grøn andelsdrift... 4 3.1 Vandopsamling... 4 3.2 Solvarmeanlæg... 4

Læs mere

Andelshaver i A/B Jæger

Andelshaver i A/B Jæger Andelshaver i A/B Jæger Forkortet udgave maj 2010 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Dette hæftes formål... 3 2 Gadens og foreningens historie... 3 3 Byggesager i gaden... 4 4 Organisation og kommunikation...

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009 Kastanjebos Beboermappe Revideret dec. 2009 Indholdsfortegnelse: A. Indledning B. Bestyrelsen b1: Navne og adresser b2: Bestyrelsesmøder b3: Nyhedsbreve b4: Kontakt til bestyrelsen b5: Klagesager C. Vicevært

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening. Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse

Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening. Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse Administrator Kontakt foreningens administrator vedrørende: køb, salg og fremleje af andelslejlighed, husleje, opskrivning til

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Bakkebo Nord... 1 Bestyrelsen... 2 Bygninger og lejligheder i Bakkebo Nord... 3 Lejlighedstyper... 4 Låsesystem... 5 Festlokale... 6 Ordensregler for festlokale... 7 Gæsteværelser...

Læs mere

Husorden/informationsskrivelse for; Ejerforeningen Matr. 23o Forhåbningsholms Alle 41A og B 1904 Frederiksberg C (Udkast 2007)

Husorden/informationsskrivelse for; Ejerforeningen Matr. 23o Forhåbningsholms Alle 41A og B 1904 Frederiksberg C (Udkast 2007) 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Husorden/informationsskrivelse for; Ejerforeningen Matr. o Forhåbningsholms Alle 1A og B 10 Frederiksberg C (Udkast 00) Denne skrivelse er til nuværende og nye beboere. Hensigten

Læs mere

Husorden i ejerforeningen Kærhusene

Husorden i ejerforeningen Kærhusene Husorden Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Affald 2.1. Generelt 2.2. Brug af skralderum 2.3. Brug af storskraldsrum 3. Fællesarealernes renholdelse 3.1 Gårdanlæg 3.2 Grillning 4. Skilte 5. Vaskeri 6. Tørrerum

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET

BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET Dette dokument er et forsøg på at lave en samlet oversigt over praktiske oplysninger, anliggender og forhold der gør sig gældende for beboere på Kvintus Kollegiet. Ud over

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere